Διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα Κλινικϊ και επιδημιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα Κλινικϊ και επιδημιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ"

Transcript

1 Διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα Κλινικϊ και επιδημιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ Αικατερύνη Η. Λιϊκου Δερματολόγοσ-Αφροδιςιολόγοσ Συνϋδριο παθόςεων εξαρτημϊτων δϋρματοσ 5-7 Σεπτεμβρύου 2014, Αθόνα

2 Οριςμόσ Το 1 ο Διεθνϋσ ςυμπόςιο για τη διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα ςτη Γερμανύα, Sachsen-Anhalt, Dessau ( ) διατύπωςε τον παρακϊτω οριςμό: «Η διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα/ ανϊςτροφη ακμό εύναι μια χρόνια υποτροπιϊζουςα δερματολογικό νόςοσ, η οπούα εμφανύζεται κυρύωσ μετϊ την εφηβεύα και μπορεύ να διαδρϊμει με ουλοπούηςη. Εκδηλώνεται με επώδυνεσ, εν τω βϊθει κεύμενεσ, φλεγμονώδεισ δερματολογικϋσ βλϊβεσ, οι οπούεσ εντοπίζονται ςτισ περιοχέσ του δέρματοσ που βρίθουν αποκρινών αδένων και τελικών τριχοθυλακίων, ςυνηθϋςτερα ςτη μαςχαλιαύα, βουβωνικό και πρωκτογεννητικό περιοχό». Kurzen H. et al. Exp Dermatol 17:455-72, 2008 Jemec GB. N Engl J Med 366:158-64, 2012

3

4 Κλινικό εικόνα Πρωτοπϊθησ βλϊβη: μονόρησ, επώδυνοσ, εν τω βϊθει κεύμενοσ, υποδόριοσ όζοσ, ο οπούοσ ςταδιακϊ μπορεύ να εξελιχθεύ ςε απόςτημα. Συνολικϊ παρατηρεύται οριζόντια προςβολό του υποδόριου ιςτού. Τα απόςτηματα μπορεύ να επεκτεύνονται ό ακόμη και να ςυνενώνονται εν τω βϊθει, και να ρόγνυνται αυτόματα προσ τα ϋξω. Η ρόξη ςυνοδεύεται με την ϋξοδο πυώδουσ ό οροπυώδουσ υγρού. Η διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα δεν εύναι εύδοσ ακμόσ. Προςβϊλλονται κυρύωσ τα εν τω βϊθει τμόματα του τριχοθυλακύου και όχι το acroinfundibulum, όπωσ ςτην κοινό ακμό. Αυτόσ εύναι ο λόγοσ που δεν υπϊρχουν φαγϋςωρεσ.. Στην αρχό προεξϊρχουν παροδικϊ οι φλεγμονώδεισ βλϊβεσ, οι οπούεσ βαθμιαύα μετατρϋπονται ςε χρόνιεσ. Σταδιακϊ διαμορφώνονται διϊχυτεσ, ερυθροώώδεισ, οζώδεισ περιοχϋσ, με αποςτόματα και ςυρύγγια, που μπορούν να διαδρϊμουν με ουλοπούηςη. Δεν αναμϋνεται αυτόματη ύαςη. Κυρύωσ εμμϋνει η οριζόντια εξϊπλωςη τησ νόςου ςτον υποδόριο ιςτό. Alikhan A. et al. J Am Acad Dermatol 60: , 2009 Ζouboulis C.C. et al. JDDG 10 (5): 1-31, 2012

5 Ιςτορύα 1839: Ο Velpeau περιγρϊφει τη νόςο για πρώτη φορϊ. 1854: Ο Verneuil δύνει το όνομϊ του ςτη νόςο και τη ςυνδϋει με τουσ ιδρωτοποιούσ αδϋνεσ. 1956: Ο Pillsbury κατατϊςςει τη διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα/ ανϊςτροφη ακμό, μαζύ με την οζώδη κυςτικό ακμό (acne conglobata) και τη διατιτραύνουςα διαπυητικό περιθυλακύτιδα του τριχωτού τησ κεφαλόσ (folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens), ωσ μϋλοσ τησ θυλακικόσ αποφρακτικόσ τριϊδοσ (acne triade). 1975: Oι Plewig και Klingman προςθϋτουν ςτην τριϊδα την κύςτη κόκκυγοσ και διαμορφώνουν τη θυλακικό αποφρακτικό τετρϊδα (acne tetrade). 1989: Oι Plewig και Steger ειςϊγουν τον όρο «ανϊςτροφη ακμό», ώςτε να αντικαταςτόςουν τον -παραπλανητικό ςε ςχϋςη με την παθογϋνεια τησ νόςου- όρο «διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα». Σόμερα, και τα δύο ονόματα θεωρούνται λανθαςμϋνα και κανϋνα από τα δύο δεν αποδύδει το παθοφυςιολογικό υπόβαθρο τησ νόςου. Διεθνεύσ κλινικϋσ μελϋτεσ και ομϊδεσ ςυμφώνηςαν να χρηςιμοποιούνται και τα δύο ονόματα ταυτόχρονα, μϋχρισ ότου διαμορφωθεύ και γύνει ευρϋωσ αποδεκτό ϋνα διαφορετικό όνομα. Velpeau A. Paris, 1839: Verneuil A. Arch Gen Med 4: , , 1854 Plewig G et al. Berlin: Springer-Verlag, 1975: 192-3

6 Επιδημιολογύα Οι παλαιότερεσ κλινικϋσ μελϋτεσ ανϋφεραν ωσ επιπολαςμό τησ νόςου 0,4-4%. Μια πρόςφατη μελϋτη ςτο γαλλικό πληθυςμό διαπύςτωςε επιπολαςμό τησ νόςου 1% (ςε ςυνολικό πληθυςμό n= 10,000). Πιο ςυχνϊ προςβϊλλει τισ γυναύκεσ με αναλογύα γυναύκεσ προσ ϊντρεσ 1:2 ϋωσ 1:5. Εξαύρεςη αποτελεύ η περιπρωκτικό προςβολό τησ νόςου, όπου εκεύ προςβϊλλει ςυχνότερα τουσ ϊντρεσ αςθενεύσ. Η νόςοσ εκδηλώνεται ςπϊνια πριν την εφηβεύα ό μετϊ την εμμηνόπαυςη, παρ όλο που η επιμονό των ςυμπτωμϊτων μετϊ την εμμηνόπαυςη δεν εύναι ςπϊνια. Η μϋςη ηλικύα εκδόλωςησ εύναι τα 23 ϋτη. Von der Werth JM et al. Br J Dermatol 144: , 2010 Jemec GB. N Engl J Med 366:158-64, 2012 Revuz JE et al. J Am Acad Dermatol 5: , 2008

7 Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ νόςου Η νόςοσ εκδηλώνεται ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ μϋχρι το 30 ο ϋτοσ τησ ηλικύασ. Συχνϊ περνούν αρκετϊ χρόνια μϋχρι να τεθεύ η ςωςτό διϊγνωςη τησ νόςου. Η πλειοψηφύα των αςθενών δεν πϊςχει ούτε ϋπαςχε ςτο παρελθόν από βαριϊσ μορφόσ ακμό. Το κϊπνιςμα και η παχυςαρκύα φαύνεται να εύναι ιςχυρού επιβαρυντικού παρϊγοντεσ τησ νόςου. Υπϊρχει οικογενόσ προδιϊθεςη. Υπϊρχει μια υψηλό ςυννοςηρότητα με ρευματολογικϋσ παθόςεισ. Η νόςοσ οδηγεύ ςε καταςτϊςεισ ϋντονου stress. Από την ϊλλη, το stress μπορεύ να επιδεινώςει τη νόςο. Προςεγμϋνη υγιεινό διατροφό ϋχει διαπιςτωθεύ ότι μπορεύ να βελτιώςει τη βαρύτητα των ςυμπτωμϊτων. Η τοπικό αντιςηψύα των δερματολογικών αλλοιώςεων μπορεύ να βελτιώςει τη βαρύτητα των ςυμπτωμϊτων. Το ξύριςμα των προςβεβλημϋνων περιοχών μπορεύ να επιδεινώςει τη νόςο. Η αυξημϋνη εφύδρωςη και ο ςτενόσ ρουχιςμόσ μπορούν να επιδεινώςουν τη νόςο. Ζouboulis C.C. et al. JDDG 10 (5): 1-31, 2012

8 Προδιαθεςικού παρϊγοντεσ Κάπνιςμα Παχυςαρκία Αποικιςμόσ των τριχοθυλακύων με βακτόρια (ςυνηθϋςτερα S. αureus) Γενετικό προδιϊθεςη Έντονη εφύδρωςη Μηχανικόσ ερεθιςμόσ Jansen T. et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 15: , 2001 Fimmel S. et al. Dermatoendocrinol 2: 9-16, 2010

9 Γενετικό προδιϊθεςη Σποραδικϊ, ςε οικογενό προςβολό τησ νόςου: Χρωμόςωμα 1p21.1-1q25.3 Χρωμόςωμα 19p13 (ςύμπλεγμα ςεκρετϊςησ) Τα δεδομϋνα αυτϊ δεν ϋχουν επιβεβαιωθεύ. Gao M. et al. J Invest Dermatol 126:1302-6, Al-Ali FM. et al. Exp Dermatol 19:851-3, 2010 Wang B. et al. Science 330:1065, 2010

10 Εντόπιςη των βλαβών Βουβωνικϊ (90%) Μαςχαλιαύα (69%) Περινεώκϊ και περιπρωκτικϊ (37%) Γλουτιαύα (27%) Υπομαζικϊ (18%) Σπϊνια θωρακικϊ, οπιςθοωτιαύα, ρϊχη και τριχωτό τησ κεφαλόσ Η νόςοσ προςβϊλλει ςυνόθωσ ςυμμετρικϊ Στην πλειοψηφύα των αςθενών (90%) προςβϊλλει ταυτόχρονα πϊνω από 2 περιοχϋσ Συχνϊ οι αςθενεύσ εμφανύζουν και κύςτη κόκκυγοσ (23-30%) Canoui-Poitrine F. et al. J Am Acad Dermatol 61:51-7, 2009 Rompel R. et al. Dermatol Surg 26: , 2000

11 Συννοςηρότητα Νόςοσ Crohn Ελκώδησ κολύτιδα Γαγγραινώδεσ πυόδερμα Αρθρύτιδα Σπονδυλαρθρόπαθεια Νόςοσ Αδαμαντιϊδησ-Behçet Σύνδρομο SAPHO (synovitis, acne, palmoplantar pustulosis, hyperosteosis, osteitis) Συγγενεύσ διαταραχϋσ τησ κερατινοπούηςησ (ςυγγενόσ παχυονυχύα, νόςοσ Dowling-Degos, ςύνδρομο KID- keratitis, ichtyosis, deafness) Lee R A et al. Adv Dermatol 23: , 2007 Fimmel S et al. Dermatoendocrinol 2: 9-16, 2010

12 Νόςοσ Γενετικόσ τόποσ Γονίδιο Πρωτεϊνη 1)Νόςοσ Crohn, ελκώδθσ κολίτιδα 2)Νόςοσ Crohn και ακανκοκυτταρικό καρκίνωμα Σφνδρομο SAPHO (synovitis, acne, palmoplantar pustulosis, hyperosteosis, osteitis) 16q12 NOD2/CARD15 Caspase recruitment domain-containing protein Περιπτώςεισ ςχετιζόμενεσ με ΔΑ/ΑΑ Γαγγραινώδεσ πυόδερμα 7 Νόςοσ Αδαμαντιϊδησ-Behçet HLA-B51, IL-12B IL-12 promotor 5 Σπονδυλαρθροπϊθεια 6p21.3, 9q31-q34 HLA-B27 IL-1, IL-23, ERAP1, TNFSF15, HLA negative endoplasmic reticulum aminopeptidase, tumor necrosis factor 59 Συγγενείσ διαταραχζσ τθσ κερατινοποίθςθσ 17q12-q21 KRT 17 Cytokeratin )Συγγενόσ παχυονυχύα 12q13 KRT6B Cytokeratin-6B 26 2)Νόςοσ Dowling-Degos 12q13 KRT5 Cytokeratin-5 16 Άλλεσ γενετικϋσ διαταραχϋσ 13q11-q12 GJB2 π.χ. GATA1 GAP junction protein beta-2 1) Σύνδρομο KID- keratitis, ichtyosis, deafness 1q43 connexin ) Σύνδρομο Down Xp11.23 globolin transcription factor q22.3 Όγκοι 38 1) Ακανθοκυτταρικό καρκύνωμα* 7p11.2 ECOP EGFR 37 co-amplified and overexpressed protein 2) Αδενοκαρκύνωμα* 11q13.3 CCND1 1 cyclin D1 *Οι όγκοι κεωροφνται περιςςότερο απόρροια τθσ χρόνιασ υποτροπιάηουςασ φλεγμονισ Fimmel S et al. 2010

13 Ταξινόμηςη τησ βαρύτητασ τησ νόςου κατϊ Hurley Στϊδιο Ι: Μονόρη ό πολλαπλϊ διακριτϊ αποςτόματα, χωρύσ ςχηματιςμό ςυριγγύων ό ουλών Στϊδιο ΙΙ: Υποτροπιϊζοντα αποςτόματα, μονόρη ό πολλαπλϊ, με ςχηματιςμό ςυριγγύων ό ουλών Στϊδιο ΙΙΙ: Διϊχυτη ό ευρεύα προςβολό μιασ περιοχόσ, με ςχηματιςμό ςυριγγύων ό ουλών Στϊδιο Ι Στϊδιο ΙΙ Στϊδιο ΙΙΙ Hurley HJ. In: Dermatologic Surgery. New York, 1996:623-45

14 Sartorius index Αρικμόσ Πολλ/ςτισ Σφνολο Αρικμόσ των προςβεβλθμζνων περιοχών (μαχαλιαία, βουβωνικά κτλ) x 3= Αρικμόσ των βλαβών -Αρικμόσ των όηων x 2= -Αρικμόσ των ςυριγγίων x 4= -Αρικμόσ των υπερτροφικών ουλών x 1= -Αρικμόσ λοιπών βλαβών (φλφκταινεσ, αποςτιματα κτλ) x 0.5 = Απόςταςθ μεταξφ των δφο κφριων προςβεβλθμζνων περιοχών 0= ανενεργισ βλάβθ, <5 cm=2, <10 cm= 4, >10 cm=8 x 1= Όλεσ οι βλάβεσ διαχωρίηονται από υγιζσ δζρμα ναι= 0, όχι= 6 x 1= ΣΥΝΟΛΟ= Sartorius K. et al. Br J Dermatol 161:831-9, 2009

15 Διϊγνωςη Κλινικό εικόνα Οικογενειακό ιςτορικό Χρόςη καπνού BMI ΓΑ, ΤΚΕ, CRP Καλλιϋργειεσ από τισ βλϊβεσ (εν τω βϊθει) Ενδεχομϋνωσ U/S, MRI Wortsman X. et al. Dermatol Surg 33:1340-2, 2007 Jemec GB. Br J Dermatol 119:345-50, 1988

16 Ιςτολογύα Θυλακικό υπερκερϊτωςη Επιδερμιδικό ψωριαςιόμορφη υπερπλαςύα Υποεπιδερμιδικό περιθυλακικό φλεγμονώδη διόθηςη Η ιςτολογύα δεύχνει ςυνόθωσ τη ςυμμετοχό του infrainfundibulum, του κατώτερου τμόματοσ του τελικού τριχοθυλακύου Von Laffert M. et al. Exp Dermatol 19:533-7, 2010 Sellheyer K. et al. J Cutan Pathol 35:701-3, 2008

17 Διαφορικό διϊγνωςη Θυλακύτιδα Νόςοσ Crohn τησ περιπρωκτικόσ περιοχόσ Περιπρωκτικό απόςτημα Περιπρωκτικό ςυρύγγιο Κύςτη κόκκυγοσ (ωσ μονόρεσ ςύμπτωμα) Von Laffert M. et al. Dermatology 223:349-55, 2011 Jemec GB. et al. Br J Dermatol 119:345-50, 1988

18 Επιπλοκϋσ Λεμφούδημα Ερυςύπελασ Κυτταρύτιδα Περιοριςμόσ τησ κινητικότητασ λόγω τησ ουλοπούηςησ (κυρύωσ μαςχαλιαύα περιοχό) Περιπρωκτικϊ και παραουρηθρικϊ ςυρύγγια, ςυρύγγια προσ την ουρόθρα, την ουροδόχο κύςτη και το ορθό Ουλοπούηςη και ςτενώςεισ ουρόθρασ, ορθού και πρωκτικού ςωλόνα Κακοόθησ εξαλλαγό των βλαβών (ςχεδόν αποκλειςτικϊ ςτην πρωκτογεννητικό περιοχό) ςε ακανθοκυτταρικό καρκύνωμα (1,7-3,2%) Αναιμύα, υποπρωτεώναιμύα Constantinou C. et al. Am Surg 74: , 2008 Williams ST. et al. Ann. Plast. Surg 26:456-62, 1991

19 Ψυχολογικό επιβϊρυνςη Άλγοσ Διαταραχϋσ του ύπνου Περιοριςμόσ τησ κινητικότητασ Παχυςαρκύα/ επιδεύνωςη τησ παχυςαρκύασ λόγω καθιςτικόσ ζωόσ Δυςοςμύα Δυςχϋρεια ςτο ρουχιςμό λόγω διαρκούσ εφύγρανςησ Επιβϊρυνςη οικογενειακό Επιβϊρυνςη κοινωνικό Επιβϊρυνςη από τισ χρόνιεσ και βαριϋσ φαρμακευτικϋσ αγωγϋσ Κατϊχρηςη αναλγητικών χαπιών Επιπτώςεισ ςτη ςεξουαλικό ζωό Επιβϊρυνςη ςτην επιθυμύα γονιμοπούηςησ (κύνδυνοσ κληρονομικότητασ) Επιπτώςεισ ςτον εργαςιακό χώρο, δυςχϋρεια ανεύρεςησ και διατόρηςησ εργαςύασ Αγχώδεισ διαταραχϋσ Αντικοινωνικϋσ τϊςεισ Καταθλιπτικϋσ διαταραχϋσ Αιςθητό μεύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ (μετρόςιμα με το DLQI) Canoui-Poitrine F. et al. J Am Acad Dermatol 61:51-7, 2009 Poli F. et al. Dermatology 221:137-41, 2010 Rompel R. et al. Dermatol Surg 26: , 2000

20 Σύνοψη Η διαπυητικό ιδρωταδενύτιδα εύναι χρόνια, υποτροπιϊζουςα, δερματολογικό νόςοσ. Η πρωτοπαθόσ βλϊβη εύναι ο μονόρησ, επώδυνοσ, εν τω βϊθει κεύμενοσ, υποδόριοσ όζοσ. Εκδηλώνεται κυρύωσ ςτη μαςχαλιαύα, βουβωνικό και πρωκτογεννητικό περιοχό. Εμφανύζει επιπολαςμό από 0.4% ϋωσ 4%. Εμφανύζει ςυγκεκριμϋνουσ προδιαθεςικούσ παρϊγοντεσ (κϊπνιςμα, παχυςαρκύα), γενετικό προδιϊθεςη και ςυννοςηρότητα. Εμφανύζει ςημαντικό ψυχολογικό και κοινωνικο-οικονομικό επιβϊρυνςη

21 Ευχαριςτώ πολύ!

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Aνασκόπηση Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Zησίμου - Πολιτοπούλου Χ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χρ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

REVIEW ... ... Ι.Δ. Μπασούκας, 1 Κ.Χ. Κατσάνος, 2,3 Γ. Γαϊτάνης, 1 Ν. Καραβασίλη, 3 Δ. Χριστοδούλου, 2,3 Ε.Β. Τσιάνος

REVIEW ... ... Ι.Δ. Μπασούκας, 1 Κ.Χ. Κατσάνος, 2,3 Γ. Γαϊτάνης, 1 Ν. Καραβασίλη, 3 Δ. Χριστοδούλου, 2,3 Ε.Β. Τσιάνος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος των εντέρων Μέρος ΙΙ. Νοσολογικές αναλογίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Περύπου 5 εκατομμύρια θύλακεσ καλύπτουν το ανθρώπινο ςώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 253 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Π. Πρατσίδου-Γκέρτση Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Δημότρησ Χριςτοδούλου Επικ. Καθηγητόσ Γαςτρεντερολογύασ Ιατρικό Σχολό Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων

Δημότρησ Χριςτοδούλου Επικ. Καθηγητόσ Γαςτρεντερολογύασ Ιατρικό Σχολό Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Δημότρησ Χριςτοδούλου Επικ. Καθηγητόσ Γαςτρεντερολογύασ Ιατρικό Σχολό Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Ειςαγωγι Ο πεπτικόσ ςωλόνασ εύναι η ςυχνότερη εντόπιςη των αγγειοδυςπλαςιών Εύναι Συγγενεύσ Στα πλαύςια κληρονομούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» Ελπίδα Βαγγέλογλου Φανιά, 2010 ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Στους άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα