ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για δύο (2) υπαλλήλους του Γραφείου και έναν (1) οδηγό του αυτοκινή του του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το έτος Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν δυσης της εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση καθ υπέρβαση των ημερών κίνησης υπαλ λήλων που υπηρετούν στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και απασχολούνται με το έργο αποκατάστασης των ζημιών σε σεισμόπληκτες περιοχές των νο μών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, συνεπεία του σεισμού της 8ης Ιουνίου Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Υπηρεσίες Εργατικού Συμ βούλου και Εργατικών Ακολούθων του Υπουργεί ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κα θορισμός τυπικών, ειδικών προσόντων και όρων εργασίας Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Γε ρολιμένα Μάνης Λακωνίας, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Αρεόπολης, του ΓΝ Σπάρτης, ως Πολυδύνα μου Περιφερειακού Ιατρείου και σύσταση θέσε ων προσωπικού... 5 Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΡΗΚΤΙ ΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΜΥΛΩ ΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Μ. ΜΠΟΥ ΓΙΟΥΚΛΟΥ Μ. ΜΠΟΖ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Θ. ΠΑΧΙΑΔΑ ΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..» στις διατάξεις του ν. 3299/ Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλ λήλων της Δ/νσης Αλιείας της Ν.Α. Χαλκιδικής για το Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έρ γου στο Δήμο Βίνιανης Νομού Ευρυτανίας Δημοσίευση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στον Καλοκαιρινό Σάββα του Δημητρίου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Καπετάνιου Ελένη του Ιω άννη ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφαλμάτος υπ αριθμ. 5266/67575/Π05/4/ 00155/Ε/ /ν.3299/2004 απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για δύο (2) υπαλλήλους του Γραφείου και έναν (1) οδηγό του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ

2 34002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Τις υπ αριθμ. 2/72757/0022/ , 2/36028/0022/ και 2/9744/0022/ εγκυκλίους του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. Το υπ αριθμ /21701/ έγγραφο της Πε ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον πίνακα προγραμματι σμού υπερωριακής εργασίας, καθώς και τη συνημμένη σε αυτό υπ αριθμ. 9337/ βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. στο Νομό Κυκλάδων για την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων. 6. Την ανάγκη απασχόλησης, για το έτος 2008, δύο (2) υπαλλήλων του γραφείου και ενός (1) οδηγού του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευμα τινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι τη 22η ώρα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0511, Φορέας /061 του τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2008, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια (8.300,00) ευρώ, σε βάρος της οποίας προκα λείται δαπάνη ίση, περίπου, με δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά (2.527,00) ευρώ. 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε, για το έτος 2008, υπερωριακή εργα σία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι τη 22η ώρα, ως εξής: για έναν (1) υπάλληλο, κλάδου ΠΕ, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα και συνολικά μέχρι εκατόν εβδομήντα (170) ώρες για το έτος 2008, για έναν (1) υπάλληλο, κλάδου TE, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα και συνολικά μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες για το έτος 2008, και για έναν (1) οδηγό του αυτοκινήτου του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα και συνολικά μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για το έτος 2008, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωρι ακής εργασίας της ανωτέρω Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (2) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ σης της εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00025/ν.3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, η ολοκλήρωση οριστικοποίη ση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που αναφέρεται στην ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονά δας (5*) «MANDOLA ROSA», δυναμικότητας 72 κλινών εντός του συγκροτήματος OLYMPIA RIVIERA RESORT στα Λουτρά της Κυλλήνης, του Νομού Ηλείας. Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δεκα τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ ( ). Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ ( ) που αποτελεί ποσοστό 70% του κόστους της επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ ( ) που αποτελεί ποσοστό 30% του κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης καθορί ζεται η Πιστοποιείται η υλοποίηση δέκα (10) νέων θέσεων εργασίας (5,8 ΕΜΕ) και συνολικός αριθμός θέσεων απα σχόλησης στην επένδυση τετρακόσια σαράντα τρία (443), έναντι 10 νέων θέσεων εργασίας (5,8 ΕΜΕ) και συνολικό αριθμό θέσεων απασχόλησης στην επένδυση τριακοσίων εξήντα έξι (366) θέσεων εργασίας 194,8 ΕΜΕ (άθροισμα υφισταμένων και νέων) που ορίζει η απόφαση υπαγωγής. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα ταβολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ ( ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμ. 2/73629/0022 (3) Έγκριση καθ υπέρβαση των ημερών κίνησης υπαλλή λων που υπηρετούν στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και απασχολούνται με το έργο αποκατάστασης των ζη μιών σε σεισμόπληκτες περιοχές των νομών Αχαΐ ας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, συνεπεία του σεισμού της 8ης Ιουνίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.Τις διατάξεις του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθ. 2/63841/0022/ κοινή απόφαση έγκρισης ημερών εκτός έδρας κίνησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη ΓΓΔΕ και ΓΓΣΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ1867/ Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/71700/0022/ κοινή απόφαση. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999). 4. Το γεγονός ότι, μετά τον σεισμό της 8ης Ιουνί ου 2008, που έπληξε τους Νομούς Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια των περιοχών αυτών, υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση με την αποστολή στις πληγείσες περιο χές, μεγάλου αριθμού υπαλλήλων της ΥΑΣ της ΓΓΔΕ, προκειμένου επιταχυνθεί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, και με δεδομένο ότι, και η ευθύνη της απο κατάστασης των ζημιών ανήκει στην Υπηρεσία Αποκ/ σης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) της ΓΓΔΕ του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το έργο των οποίων συνεχίζεται σε όλες τις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές και συνεπώς απαιτεί ται η συνεχής μετάβαση έμπειρων υπαλλήλων, για την προώθηση του έργου αποκατάστασης. 5. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ,00 για το έτος 2008, σε βάρος των πιστώσεων του ετήσιου Προ γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕ ΧΩΔΕ, για την πληρωμή δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, που απασχολούνται με το έργο της αποκα τάστασης ζημιών από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α φυσικές καταστροφές. 6. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 7. Την υπ αριθμ. 2/74260/0004/ απόφαση «Με ταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991». 8. Την υπ αριθμ βεβαίωση εξάντλησης των προβλεπόμενων ημερών εκτός έδρας, αποφασίζουμε: Α) Εγκρίνουμε την κίνηση και παραμονή εκτός έδρας, των παρακάτω μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της ΥΑΣ, ΥΑΣΒΕ, ΤΑΣ και ΤΑΠ της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ, που απασχολούνται με το έργο αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς, πυρκα γιές, πλημμύρες κ.α. φυσικές καταστροφές, ως εξής: 1. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους οδηγούς της Υ.Α.Σ, ΥΑΣΒΕ, ΤΑΣ και ΤΑΠ που μετακινούνται σε περιοχές των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλ/νίας την προώθηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε κτίρια, συνεπεία του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 και καθ υπέρβαση των 120 ήδη εγκεκριμένων ημερών: α) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008, λόγω των έκτακτων, απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών συνθηκών, μέχρι 30 ημέρες το μήνα, β) για το χρονικό διάστημα από μέχρι , μέχρι 18 ημέρες το μήνα, και συνολικά σαράντα πέντε (45) επιπλέον ημέρες, δηλαδή μέχρι 165 ημέρες το χρό νο, συμψηφιζομένων των ημερών των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και το προσω πικό Η/Υ της ΥΑΣ και ΥΑΣΒΕ, που συμμετέχουν στην υποστήριξη του έργου αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια περιοχών των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/ νίας, συνεπεία του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιου νίου 2008 και καθ υπέρβαση των 84 ήδη εγκεκριμένων ημερών: α) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008, λόγω των έκτακτων, απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών συνθηκών μέχρι 30 ημέρες το μήνα, β) για το χρονικό διάστημα από μέχρι , μέχρι 18 ημέρες το μήνα, και συνολικά τριάντα έξι (36) επιπλέον ημέρες, δηλαδή μέχρι 120 ημέρες το χρόνο, συμψηφιζομένων των ημερών των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και το προσωπικό Η/Υ των ΤΑΣ και ΤΑΠ, που συμμετείχαν στην υποστήριξη του έργου αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια περιο χών των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, συνεπεία του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 και καθ υπέρβαση των 48 ήδη εγκεκριμένων ημερών, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008, λόγω των έκτακτων, απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μέχρι 30 ημέρες το μήνα και συνολικά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, δηλαδή μέχρι 78 ημέρες το χρόνο. Β) Εγκρίνουμε την κίνηση και εκτός έδρας παραμο νή: α) για τους τεχνικούς υπαλλήλους και οδηγούς υπη ρεσιών της ΓΓΔΕ και ΓΓΣΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, που δια τέθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων στην ΥΑΣ και συμμετείχαν στην κατά το δυνατό ταχύτερη προώθηση του έργου καταγραφής των ζημιών σε κτίρια περιοχών των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αι τωλ/νίας, συνεπεία του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 και καθ υπέρβαση των 120 ήδη εγκεκριμέ νων ημερών, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008, μέχρι 30 ημέρες το μήνα και συνολικά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, δηλαδή μέχρι 150 ημέρες το χρόνο, β) για τους διοικητικούς υπαλλήλους και προσωπικό Η/Υ που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικ/κού (Δ16), που δια τέθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων στην ΥΑΣ και συμμετείχαν στην υποστήριξη του έργου αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια περιοχών των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, συνεπεία του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 και καθ υπέρβαση των 84 ήδη εγκεκριμένων ημερών, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008, μέχρι 30 ημέρες το μήνα και συνολικά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, δηλαδή μέ χρι 114 ημέρες το χρόνο. γ) για τους διοικητικούς υπαλλήλους και προσωπικό Η/Υ λοιπών υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που διατέθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων στην ΥΑΣ και συμμετείχαν στην υποστήριξη του έργου απο κατάστασης των ζημιών σε κτίρια περιοχών των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας, συνεπεία του καταστρο φικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 και καθ υπέρβαση των 48 ήδη εγκεκριμένων ημερών, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2008, μέχρι 30 ημέρες το μήνα και συνολικά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, δηλαδή μέχρι 78 ημέρες το χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2/63841/0022/ (ΦΕΚ 1867/Β/ ) κοινή απόφαση έγκρισης ημερών εκτός έδρας κίνησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη ΓΓΔΕ και ΓΓΣΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/71700/0022/ κοινή απόφαση.

4 34004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 Η Γενική Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας Δημ/μικής Πολιτικής Γεν. Γραμματέας Δημ. Έργων ΙΟΥΛ. ΑΡΜΑΓΟΥ ΔΗΜΟΣΘ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ /Δ (4) Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου σε Υπηρεσίες Εργατικού Συμβούλου και Εργατικών Ακολούθων του Υπουργείου Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορισμός τυπι κών, ειδικών προσόντων και όρων εργασίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Α. 1. της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006 «Ανα διάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχα νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (28 Α ). 2. του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (163 Α ) όπως ισχύει σήμερα, 3. του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 191), 4. του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι ορισμού σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα» (39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α ). 6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση αυτή Β. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ (ΦΕΚ 1950/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθα νάσιο Νάκο, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Τα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα και δι καιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων της παρ. 8 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006 καθορίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες δια τάξεις ως εξής: α) Κατηγορία ΠΕ 3 θέσεις Πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτι κού ιδρύματος ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδει κνυομένης με προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ομοσπονδιακή Δημο κρατία της Γερμανίας. Γνώση των εκεί συνθηκών και της εργατικής ασφα λιστικής και κοινωνικής νομοθεσίας. Διαμονή στη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ μανίας επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Γνώση χρήσης Η/Υ αποδεικνυομένης με εξέταση από επιτροπή που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 εφαρμόζονται αναλόγως. β) Κατηγορία ΤΕ 2 θέσεις Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ελλη νικού Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμου τίτλου σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδει κνυομένης με προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ομοσπονδιακή Δημο κρατία της Γερμανίας. Γνώση των εκεί συνθηκών και της εργατικής ασφα λιστικής και κοινωνικής νομοθεσίας. Διαμονή στη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ μανίας επί οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. Γνώση χρήσης Η/Υ αποδεικνυομένης με εξέταση από επιτροπή που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. γ) Κατηγορία ΔΕ 7 θέσεις Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλης Σχολής Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισοτίμου Σχολής της αλ λοδαπής. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποδεικνυομένης με προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Εμπειρία και γνώση των εκεί συνθηκών. Διαμονή στη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ μανίας επί δέκα (10) χρόνια. Γνώση χρήσης Η/Υ αποδεικνυομένης με εξέταση από επιτροπή που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό. 2. Ο έλεγχος των τυπικών, ουσιαστικών και λοιπών προσόντων των υποψηφίων και η επιλογή μεταξύ αυτών των καταλληλότερων ενεργείται από Επιτροπή οριζό μενη από τον αρμόδιο Υπουργό, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, αναρ τάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερή σιες εφημερίδες και περιέχει τα κάτωθι: α) Τον αριθμό και την κατηγορία των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν. β) Τα απαιτούμενα προσόντα. γ) Την υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αι τήσεις. δ) Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όχι μι κρότερη των 10 ημερών, και τα απαιτούμενα δικαιο λογητικά. Άρθρο 2 1. Οι συσταθείσες με την παρ. 8 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006 δώδεκα (12) θέσεις κατανέμονται στις υφιστά μενες Υπηρεσίες Εργατικού Συμβούλου και Εργατικών. Ακολούθων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας ως εξής: α) Υπηρεσία Εργατικού Συμβούλου Βόννης 3 β) Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου Αμβούργου 2 γ) Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου Ντύσσελντορφ 2 δ) Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου Φραγκφούρτης 2 ε) Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου Στουτγκάρδης 2 στ) Υπηρεσία Εργατικού Ακολούθου Μονάχου 1 Σύνολο 12

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι όροι εργασίας καθορίζονται από τις διατάξεις του π. δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. (Α 191), εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 58. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ. Υ3α/ΓΠ 8544 (5) Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Γερο λιμένα Μάνης Λακωνίας, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Αρεόπολης, του ΓΝ Σπάρτης, ως Πολυδύναμου Πε ριφερειακού Ιατρείου και σύσταση θέσεων προσω πικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγ χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α ), όπως έχει τροποποι ηθεί με το άρθρο 23, του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ) β. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ). γ. Του άρθρου τρίτο, Κεφάλαιο Β, του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων επο πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α ). Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1) εκατόν ογδόντα χιλιάδων ( ,00), περίπου, ετησίως, για μισθοδο σία προσωπικού, που θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης (ειδ. Φ ΚΑΕ 0200) με την προκήρυξη των συνιστώμενων θέσεων 2) ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000), περίπου, ετησίως, για λειτουργικά έξοδα που θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και 3) Δεν θα απαιτηθεί δαπάνη για ανέγερση Ιατρείου ούτε για την προμήθεια εξοπλισμού επειδή το ΠΠΙ θα στεγασθεί στο ήδη υπάρ χον κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου Γερολιμένα με τον ήδη υπάρχοντα σ αυτό εξοπλισμό. δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1) εκατόν ογδόντα χιλιάδων ( ,00), περίπου, ετησίως, για μισθοδο σία προσωπικού, που θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης (ειδ. Φ ΚΑΕ 0200) με την προκήρυξη των συνιστώμενων θέσεων 2) ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000), περίπου, ετησίως, για λειτουργικά έξοδα που θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και 3) Δεν θα απαιτηθεί δαπάνη για ανέγερση Ιατρείου ούτε για την προμήθεια εξοπλισμού επειδή το ΠΠΙ θα στεγασθεί στο ήδη υπάρ χον κτίριο του Περιφερειακού Ιατρείου Γερολιμένα με τον ήδη υπάρχοντα σ αυτό εξοπλισμό 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.1/ 25873/ 2007 απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/ Β ). 3. Την υπ αριθμ / Υ 252/2007 απόφαση καθορι σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948 Β ). 4. Την υπ αριθμ. 58/ απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 5. Την υπ αριθμ. 17/ απόφαση (θέμα 6ο) του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Γερολιμένα, Νομού Λακωνίας, που αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Αρεόπολης, του ΓΝ Σπάρτης, της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο Πε ριφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ). 2. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου ΠΠΙ, ως εξής: Κλάδος Γιατρών ΕΣΥ Μία (1) θέση Δ/ντή ή Επιμ. Α Γενικής Ιατρικής ή Πα θολογίας Μία (1) θέση Επιμ. Α ή Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Νοσηλευτικό Προσωπικό Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Μαιευτικής Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 ΥΦ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡ. ΖΩΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (6) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΡΗΚΤΙ ΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/15116/4676/Π02/5/00084/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι

6 34006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που αναφέρεται σε επέκταση εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής εκρηκτικών υλών στο Αγρόκτημα Αδριανής Δήμου Νικηφόρου Νομού Δράμας συνολικού κόστους ,00 με ποσοστό επιχορήγησης 55 % επί του συ νολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,60. Το τραπεζικό ανέρχεται στο ύψος των ,40. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι 3 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ (7) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥ ΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/15134/4680/Π02/00074/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/04 επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέ ρεται σε ίδρυση μονάδας τυποποίησης βρώσιμης ελιάς στο Δ.Δ. Κάρυανης του Δήμου Ορφανού του Νομού Καβάλας συνολικού κόστους ,00 με ποσο στό επιχορήγησης 54,92 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ύψος των ,00. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ γηθούν είναι 3 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ (8) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Μ. ΜΠΟΥΓΙΟΥ ΚΛΟΥ Μ. ΜΠΟΖ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/15104/4673/Π02/5/00090/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «Μ.ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ Μ.ΜΠΟΖ Ο.Ε.», που αναφέρεται σε επέκταση εκσυγχρονισμό μο νάδας κατασκευής παλετών και οικοδομικής ξυλείας στη θέση «ΛΕΥΚΗ» του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάν θης συνολικού κόστους ,00 με ποσοστό επι χορήγησης 54,90 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ύψος των ,00. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι 0 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ (9) Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Θ. ΠΑΧΙΑΔΑ ΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΙΕ/15120/4678/Π02/5/00097/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «Θ. ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας ελαιοτριβείου στο Δήμο Μαρώνειας Νομού Ροδόπης συνολικού κόστους ,00 με ποσοστό επιχορήγησης 54,98 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,00 Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ύψος των ,00. Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι 2 (ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Αριθμ (10) Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων της Δ/ νσης Αλιείας της Ν.Α. Χαλκιδικής για το Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 25 παραγρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλο γικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμο ποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». γ. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2706/ απόφασή μας με την οποία καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπο μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Το υπ αριθμ /04/2938/ έγγραφο της Ν.Α. Χαλκιδικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 20/1453/ έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας Ν.Α. Χαλκιδικής, αναφορικά με την αύξηση του ανωτάτου ορίου των 120 ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπαλλήλων της Δ/νσης αυτής, λόγω της εντατικοποί ησης του ελέγχου των προγραμμάτων του Ε.Π.ΑΛ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων προγραμμάτων σε συνεργασία με το ΙΝ.ΑΛ.Ε. 4. Ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.973,60 και θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. με ΚΑ 2003ΣΕ και τον φορέα 293 λογαριασμός με ΚΑΕ 7111, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου του αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθη καν με την κατά τα ανωτέρω απόφαση μας σε κλάδους υπαλλήλων της Δ/νσης Αλιείας της Ν.Α. Χαλκιδικής, για το έτος 2008, ως κατωτέρω: Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ 60 ημέρες Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ /5128 (11) Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Βίνιανης Νομού Ευρυτανίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α / ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107/τ.Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3) Την υπ αριθμ. 4 20/ απόφαση του Δημοτι κού Συμβουλίου του Δήμου Βίνιανης Νομού Ευρυτανίας με την οποία αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος προς έγκριση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, κλάδου ΥΕ Εργατών. 4) Την από Βεβαίωση του δικηγόρου Θωμά Μπόνια. 5) Το υπ αριθμ. οικ.48282/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στον ανωτέρω Δήμο, με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/205/12869/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών. 6) Το υπ αριθμ. 1671/ έγγραφο του Δήμου Βίνια νης, όπως αυτό διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας και έλα βε τον υπ αριθμ /5128/ , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έρ γου στον Δήμο Βίνιανης Νομού Ευρυτανίας με δύο άτομα κλάδου ΥΕ Εργατών για πυρασφάλεια και δασοπροστα σία, υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: Τα άτομα αυτά θα έχουν ως αποκλειστικό αντικεί μενο απασχόλησης την κάλυψη αναγκών του οικείου Δήμου στον τομέα της πυρασφάλειας και πυροπροστα σίας με τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, ρεμάτων και οικοπέδων από τα συσσωρευμένα χόρτα και ξερά κλαδιά που εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς και την επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρ καγιάς στο πλαίσιο διαφύλαξης του περιβάλλοντος και γενικότερα των δασικών εκτάσεων που ανήκουν στα όρια του Δήμου. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή τους. Το ποσό της αμοιβής που θα καταβληθεί, για κάθε μια σύμβαση, ορίζεται σε επτά χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (7.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Ως τόπος εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου, ορί ζεται ο Δήμος Βίνιανης. Ο Δήμος Βίνιανης Νομού Ευρυτανίας, ως φορέας υλοποίησης του έργου αυτού, καλείται να καθορίσει τους λοιπούς αναγκαίους όρους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υπο χρεώσεις των αναδόχων και να συμπεριλάβει αυτούς στις συμβάσεις μίσθωσης, που θα καταρτισθούν σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλεί ται συνολική δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00 ) σε βάρος του προϋπολογισμού χρήσης 2008 του οικείου Δήμου. Καρπενήσι, 3 Νοεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (12) Δημοσίευση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού» στον Καλοκαιρινό Σάββα του Δη μητρίου. Με την υπ αριθμ Σχ / από φαση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής Αρ. Αρκουδάρη χο ρηγήθηκε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Καλοκαιρινό Σάββα του Δημητρίου. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΟΛΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ (13) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Καπετάνιου Ελένη του Ιωάννη. Με την υπ αριθμ. 4541/ απόφαση του Νομάρχη Έβρου έχει χορηγηθεί στην Καπετάνιου Ελένη του Ιωάννη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Δ/νσης Σ. ΔΑΓΚΑΚΗ ΓΙΑΣΛΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (14) Στην υπ αριθμ. 5266/67575/Π05/4/00155/Ε/ / ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας, που αναφέρεται στην ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΠΕ η οποία δημοσιεύτηκε στο 2ο τεύχος ΦΕΚ 1838/ , γίνεται η εξής διόρθωση: 1. Εγκρίνουμε την καταβολή της επιχορήγησης ποσού αντί του εσφαλμένου ποσού (Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)

8 34008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 22 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 542 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2250 4 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ει δικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη παράγραφο 11 της κοινής απόφασής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 296113/2006 (Β 1414) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα