Εγσειπίδιο Επιθεωπηηή για ηα Καηώηαηα Κπιηήπια Ποιόηηηαρ ζε Αγποηοςπιζηικά Καηαλύμαηα ζηην Εςπώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγσειπίδιο Επιθεωπηηή για ηα Καηώηαηα Κπιηήπια Ποιόηηηαρ ζε Αγποηοςπιζηικά Καηαλύμαηα ζηην Εςπώπη"

Transcript

1 Εγσειπίδιο Επιθεωπηηή για ηα Καηώηαηα Κπιηήπια Ποιόηηηαρ ζε Αγποηοςπιζηικά Καηαλύμαηα ζηην Εςπώπη 1 η Καηηγοπία Εξοπλιζμόρ Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1.1 Κηίξην ζην χθνο ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο Τα θηίξηα είλαη ρηηζκέλα ζχκθσλα κε ην παξαδνζηαθφ ηνπηθφ χθνο αξρηηεθηνληθήο, ελζσκαησκέλα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν -- ηαπηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε θαη έρεη γίλεη θαηάιιειε ρξήζε πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ δηαθφζκεζεο. 1.2 Γηαθφζκεζε ζην χθνο ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο είλαη ζχκθσλα κε ην παξαδνζηαθφ χθνο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο. Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο είλαη θηηαγκέλα απφ θπζηθά πιηθά (μχιν, κέηαιιν, καιιί, θιπ) θαη είλαη επαξθή ζην αγξνηηθφ ηνπίν. Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο εληζρχνπλ ηελ γεληθή εηθφλα ηνπ θαηαιχκαηνο θαη είλαη αληίζηνηρα ησλ επίπισλ ζε χθνο, πιηθφ, ρξψκα. Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο είλαη ιεηηνπξγηθά θαη δελ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. Βνπιγαξία: ππεξβνιηθή ρξήζε πιαζηηθνύ πιαζηηθά θπηά, θάδνη απνξξηκκάησλ θαη άιινο εμνπιηζκόο ρακειήο πνηόηεηνο 1.3 Καηάζηαζε ζπληήξεζεο θηηξίνπ Τα θηίξηα είλαη θαινδηαηεξεκέλα θαη έρεη δνζεί πξνζνρή ζην βάςηκν, ζε ιεπηνκέξεηεο, φπσο ηα θνπθψκαηα ησλ παξαζχξσλ, ηηο πφξηεο, θιπ. Τν ρξψκα ζηνπο ηνίρνπο δελ μεθινπδίδεη, δελ ιείπνπλ θνκκάηηα, δελ έρεη ξσγκέο. Όια ηα θηίξηα θαη ηα παξάζπξα θαίλνληαη θαζαξά. Όια ηα κέξε ησλ θηηξίσλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, π.ρ. φια ηα παξάζπξα αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, νη ζθάιεο έρνπλ θάγθειν ζηήξημεο, θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο έρεη δηεθπεξαησζεί. Βνπιγαξία: ζπαζκέλνο εμνπιηζκόο (θαη από ηνπξίζηεο) Διιάδα: Απιή ή θήπνο ππό θαηαζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο 1.4 Παξαδνζηαθφο/ απζεληηθφο εμνπιηζκφο

2 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1.5 Γεληθή θαζαξηφηεηα 1.6 Μέγεζνο κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ Τα δσκάηηα είλαη θαζαξά δελ ππάξρεη ζθφλε ζηα έπηπια θαη ζηα πθάζκαηα (ηδηαίηεξα ζε επηθάλεηεο πάλσ απφ ην χςνο ησλ καηηψλ θαη ζην πάησκα θάησ απφ ηα έπηπια), νη επηθάλεηεο είλαη θαινγπαιηζκέλεο θαη ρσξίο ιεθέδεο. Τα παξάζπξα είλαη θαζαξά. Τα δσκάηηα είλαη ζπγπξηζκέλα δελ ππάξρνπλ ζθνππίδηα. Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ηδηνθηεηψλ ζηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ. Τα δσκάηηα είλαη αεξηζκέλα θαη δελ ππάξρνπλ κπξσδηέο, π.ρ. απφ θαπλφ, θαγεηφ, θιπ. 10 m2 (ελ. δσκάηηα / B&B, μελψλεο) 8 m2 (απηνεμππεξεηνχκελα ) Τν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε κέζα ζην δσκάηην. Βνπιγαξία: έιιεηςε ρώξσλ θαπληζηώλ ή ζηαρηνδνρείσλ. Διιάδα: Μεξηθά παξάπνλα γηα ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ Σινβελία: Μηθξά δσκάηηα 1.7 Μέγεζνο δηθιίλσλ δσκαηίσλ 15 m2 (ελ. δσκάηηα / B&B, μελψλεο) 12 m2 (απηνεμππεξεηνχκελα ) Τν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε κέζα ζην δσκάηην. Διιάδα: Μεξηθά παξάπνλα γηα ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ Σινβελία: Μηθξά δσκάηηα γηα θάζε επηπιένλ θξεβάηη 1.9 Δμνπιηζκφο δσκαηίσλ. +3 m2 Τν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε κέζα ζην δσκάηην Υπάξρεη θνκνδίλν ή ξάθη δίπια ζην θξεβάηη γηα θάζε άηνκν. Υπάξρεη κία θαξέθια γηα θάζε άηνκν ζην δσκάηην. Υπάξρεη ληνπιάπα κε ξάθη θαη κε ρψξν γηα θξεκάζηξεο γηα ηα ξνχρα ησλ πειαηψλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ. Βνπιγαξία: δελ ππήξραλ πνξηαηίθ ζηα θνκνδίλα

3 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1 Μνλφ 90 / Μέγεζνο θξεβαηηψλ Γηπιφ 150 / Πνηφηεηα θξεβαηηψλ 1.12 Μέγεζνο Κνηλφρξεζησλ Φψξσλ Γελ ηξίδνπλ, δελ θνπληνχληαη νχηε γέξλνπλ. Ζ βάζε, ηα πφδηα θαη ην θεθαιάξη είλαη γεξά. Τν ζηξψκα κε ειαηήξηα είλαη θαζαξφ, ρσξίο ιεθέδεο θαη κπξσδηέο, ζε θαιή θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα ζαθνπιηάδεη, λα είλαη ζρηζκέλν ή ζπκπηεζκέλν ή κε εμνγθψκαηα. Τν ζηξψκα πξέπεη λα είλαη άλεην γηα χπλν. Οη ρψξνη είλαη επαξθείο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαιεζκέλσλ, γηα ην κέγεζνο θαη ην χθνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ θαη ηελ ηνπνζεζία. Υπάξρεη αξθεηφο ρψξνο γχξσ απφ ηα έπηπια γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε θαη ηελ άλεζε ησλ πειαηψλ. Άβνια έπηπια θαη θξεβάηηα 1.13 Φσηηζκφο/παξάζπξα ζηα δσκάηηα Τνπιάρηζηνλ έλα παξάζπξν απφ θαζαξφ γπαιί πνπ αλνίγεη γηα θπζηθφ θσηηζκφ θαη εμαεξηζκφ. Ζ επηθάλεηα ηνπ παξαζχξνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/10 ησλ ηεηξαγσληθψλ ηνπ δσκαηίνπ γηα λα δηαζθαιίδεηαη επαξθήο θσηηζκφο. Τα θψηα ζε φια ηα δσκάηηα είλαη επαξθή γηα ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πειαηψλ Μπάληα θαηψηαηνο εμνπιηζκφο Νηνπο, WC, ληπηήξαο, απνζεθεπηηθφο ρψξνο, θαζξέπηεο. Τν WC ζπληζηάηαη λα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηφ δσκάηην. Τν εκβαδφλ ηνπ κπάληνπ/ληνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 η.κ.. Τν ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Υπάξρεη θακπίλα ηνπ ληνπο (πνπ θιείλεη θαη αλνίγεη θαιά) ή έλα ζηαζεξφ ληνπο κε θνπξηίλα. Τν κέγεζνο ηνπ ληνπο είλαη 80 x 80 εθ. WC: ην θάζηζκα ηεο ιεθάλεο έρεη θαπάθη, είλαη θαζαξφ, ηδίσο ην θάησ κέξνο. Γελ ππάξρνπλ ιεθέδεο. Νηπηήξαο: Αλ ε ηνπαιέηα είλαη μερσξηζηή απφ ην κπάλην/ληνπο, ζπληζηάηαη ε χπαξμε ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ, ζαπνχλη θαη πεηζέηα ρεηξφο. Σινβελία: Τα κπάληα ήηαλ πνιύ κηθξά Γελ ππήξραλ αξθεηά ξάθηα ζην κπάλην 1 Ο κανόνας ηης απόκλιζης ηοις εκαηό (βλ. ηην ηελεσηαία ζελίδα ηοσ παρόνηος εγγράθοσ) δεν εθαρμόζεηαι ζε ασηό ηο κριηήριο. Υποκαθίζηαηαι από μια απόλσηη πιθανή μεηαβολή ηων 10 εκαηοζηών.

4 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Απνζεθεπηηθφο ρψξνο: θαηάιιεια θαη θαζαξά ξάθηα γηα θαιιπληηθά. Τα ξάθηα είλαη ζε πξνζβάζηκν χςνο ζηα κπάληα κε ληνπο θαη ζηα ληνπο. Ζ θξεκάζηξα ηεο πεηζέηαο βξίζθεηαη ζε εχθνιν κέξνο θνληά ζην ληπηήξα, θαη ζην κπάλην ή ηελ ληνπδηέξα. Ο θαζξέπηεο πάλσ απφ ηνλ ληπηήξα έρεη θσηηζκφ θαη ε πξίδα γηα ην ειεθηξηθφ μπξάθη είλαη θνληά ζηνλ θαζξέθηε θαη ηνλ ληπηήξα. Οη πφξηεο αζθαιίδνπλ κε θιεηδί ή κε ζχξηε. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ ηδηνθηήηε ζηνπο ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη κφλν γηα ηνπο πειάηεο. Γελ ππάξρνπλ ίρλε βξσκηάο ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηα πιαθάθηα, ζηνπο ληπηήξεο, ζηα κπάληα, ζηα ληνπο, θαη ζηηο ηνπαιέηεο. Γελ ππάξρνπλ δπζάξεζηεο νζκέο. Υπάξρεη θαιάζη αρξήζησλ ζην κπάλην θαη ζηελ ηνπαιέηα (αλ είλαη μερσξηζηά) κε θαπάθη πνπ ιεηηνπξγεί θαη ππάξρνπλ θαζαξέο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ. Καζαξφ παηάθη κπάληνπ πνπ πιέλεηαη. Ζ βνχξηζα ηεο ηνπαιέηαο θαη ην πηγθάι είλαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε Μπάλην γηα X πειάηεο 1 κπάλην γηα θάζε 2 δσκάηηα / 4 πειάηεο (απηνεμππεξεηνχκελα). Μπάλην κέζα ζην δσκάηην ζπληζηάηαη γηα ελ. Γσκάηηα / B&B / μελψλεο Βνπιγαξία: Οη ηδηνθηήηεο ζεσξνύλ όηη ην κπάλην είλαη ην δπζθνιόηεξν κέξνο ζε έλα θαηάιπκα θαζώο είλαη πνιιέο θνξέο ζύλεζεο δύν ή ηξία δσκάηηα λα κνηξάδνληαη έλα κπάλην θαη κία ηνπαιέηα. Έιιεηςε ζήκαλζεο ζηηο πόξηεο ηεο θνηλήο ηνπαιέηαο. ν κηθξόο αξηζκόο θαη ην κηθξό κέγεζνο ζηα κπάληα

5 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1.16 Παξνρή ηξερνχκελνπ λεξνχ Δπαξθήο πίεζε ρσξίο δηαθνπέο. Ζ απνρέηεπζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά ην λεξφ δελ ιηκλάδεη ζην κπάλην/ληνπο/ ληπηήξα Παξνρή δεζηνχ λεξνχ Δπαξθήο πίεζε ρσξίο δηαθνπέο. Εεζηφ λεξφ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο ζπλερψο θπξίσο ηηο πξσηλέο θαη ηηο βξαδηλέο ψξεο. Βνπιγαξία: ην λεξό δελ ήηαλ πάληα δεζηό θαηά ηελ άθημε ησλ πειαηώλ 1.18 Θέξκαλζε δσκαηίσλ Κεληξηθή ζέξκαλζε, ειεθηξηθά θαινξηθέξ ή ζεξκαηλφκελα παηψκαηα Ζ ζέξκαλζε ξπζκίδεηαη κε ζεξκνζηάηε, ν ζεξκνζηάηεο ιεηηνπξγεί. Βνπιγαξία: έιιεηςε επαξθνύο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο Θέξκαλζε 1.19 Δμαεξηζκφο Δάλ ππάξρεη θιηκαηηζκφο, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δπαξθήο θπζηθφο εμαεξηζκφο. Κιηκαηηζκόο 2 Καηηγοπία Πεπιβάλλων Χώπορ Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα

6 2.1 Αγξνηηθφο πεξηβάιισλ ρψξνο θαηαιχκαηνο 2.2 Δπηπηψζεηο ή ελνριήζεηο (νζκή, ζόξπβνο, νπηηθή ελόριεζε... ) Ζ ηνπνζεζία βξίζθεηαη ζηελ εμνρή, ζε έλα ρσξηφ ή ζε κηα κηθξή θσκφπνιε (< 5000 θάηνηθνη ζην ρσξηφ/ζηελ θσκφπνιε ή ζε κία πνιχ ραξαθηεξηζηηθή/ παξαδνζηαθή πεξηνρή). Δκθαλή ραξαθηεξηζηηθά παξαδνζηαθήο εθηξνθήο δψσλ, γεσξγίαο, ή πςειφ επίπεδν αμηψλ πεξηβαιινληηθήο (Δζληθφο δξπκφο ή παξεκθεξέο. Ζ παξαδνζηαθή εθηξνθή δψσλ απνθιείεη κνξθέο βηνκεραληθήο εθηξνθήο). Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη ε βαζηθή ή ε επηθξαηνχζα κνξθή δξαζηεξηφηεηαο ή πεγή εζφδσλ ζηελ πιεζηέζηεξε πεξηνρή (ε ζρέζε ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγία 1 / 1) Καιή δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ήζπρε θαη ήξεκε ηνπνζεζία, ρσξίο ζνξχβνπο ή κφιπλζε (νη νζκέο θαη ν ζόξπβνο πνπ απνξξένπλ από παξαδνζηαθή εθηξνθή δώσλ είλαη απνδεθηέο) Βνπιγαξία: Καθή ζπληήξεζε, βξσκηά Υπαίζξηνη ρώξνη ςπραγσγίαο (αλέηνηκνη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από παηδηά, ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο) Μεξηθέο θνξέο, ην επίπεδν ζπληήξεζεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (άζρεκε ζέα,, εξείπηα) Σινβελία: Πνιύ παιηόο θαη κε επαξθήο εμνπιηζκόο απνπζία παηδηθώλ ραξώλ γηα ηα παηδηά. Βνπιγαξία: Κπθινθνξηαθό πξόβιεκα θνληά ζην θαηάιπκα Καηαζθεπή θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή 2.3 Πφξνη 1: θύζε, ηνπίν, ζέα... Τνπνζεζία θαη πεξηβάιινλ: ειθπζηηθφο πεξηβάιισλ ρψξνο, ζέα, δηακνξθσκέλε πεξηνρή, θιπ.

7 2.4 Πφξνη 2: εζλνγξαθηθόο πνιηηηζκόο, παξάδνζε, αξρηηεθηνληθή Καηάζηαζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαηήξεζεο 2.6 Σπλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε/ ηνπηθή παξαγσγή 2.7 Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή επζχλε 2.8 Γηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο Σχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ. Διάρηζηε ελζσκάησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε γχξσ θνηλφηεηα, νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θαζεκεξηλφηεηα, αλ ην επηζπκνχλ. Τνπηθά πξντφληα θαη ε ηνπηθή γαζηξνλνκία είλαη δηαζέζηκα ζηελ γχξσ πεξηνρή. Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο. (ιανγξαθία, ιατθέο ηέρλεο, παξαδφζεηο, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, δηαζέζηκα ζηελ γχξσ πεξηνρή) Καιή θαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο δελ ππάξρεη εκθαλήο κφιπλζε ζην έδαθνο, ζην λεξφ θαη ζηελ αηκφζθαηξα, ππάξρεη πςειή βηνπνηθηιφηεηα, θπζηθφ ηνπίν. Σπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ (ρξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηερληηψλ, νδεγψλ, θιπ) Αλάπηπμε ηνπηθψλ ππεξεζηψλ κε ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξαδφζεηο

8 2.9 Πεξηβαιινληηθή Δπζχλε Δθαξκφδνληαη κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, π.ρ. δηαρσξηζκφο απνβιήησλ, κέηξα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, εγθεθξηκέλα νηθνινγηθά πιηθά γηα θαζαξηζκφ θαη ζπληήξεζε, νηθηαθέο ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, παθεηάξηζκα εδψδηκσλ θαη άιισλ εηδψλ). Πιεξνθνξίεο γηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξά είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο πειάηεο (π.ρ. πξάζηλνη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο). Βνπιγαξία: παθέηα κίαο ρξήζεο 3 Καηηγοπία Πποζθεπόμενερ Υπηπεζίερ ζηο καηάλςμα και ζηη γύπω πεπιοσή (<15 km) Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 3.1 Υπεξεζία Καζαξηφηεηαο Γηαζέζηκε (δελ είλαη απαξαίηεην ν θαζαξηζκφο λα γίλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε)

9 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Υπεξεζία εζηίαζεο δελ απαηηείηαη, αιιά ζπληζηάηαη γηα δσκάηηα/ B&B. Τα πξντφληα εζηίαζεο πξνέξρνληαη είηε απφ ην αγξφθηεκα είηε είλαη ζπηηηθά ή αγνξαζκέλα απφ ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο (απφ ηα γχξσ αγξνθηήκαηα). 3.2 Πξνζθεξφκελα Γεχκαηα ζην Καηάιπκα Φξεζηκνπνηνχληαη ληφπηεο/ ηνπηθέο/εζληθέο ζπληαγέο. Πξνζθέξνληαη βηνινγηθά πξντφληα (πηζηνπνηεκέλα πξντφληα). Γεχκαηα γηα ρνξηνθάγνπο ππάξρνπλ πάληα ζην κελνχ. Υπάξρεη δηαζέζηκν παηδηθφ κελνχ. Αλ δελ πξνζθέξνληαη γεχκαηα ζην θαηάιπκα, 3.3 Τνπηθή γαζηξνλνκία / Δζηίαζε ππάξρνπλ παξνρείο εζηίαζεο (πακπο, εζηηαηφξηα, θιπ.) κε ηνπηθή θνπδίλα ζηελ πεξηνρή. 3.4 Γελ είλαη απαξαίηεην. Δλζαξξχλνληαη νη Πξνζθνξά ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην ζην θαηάιπκα πεξηβάιινλ. Μία ζεηξά απφ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ Βνπιγαξία: δξαζηεξηφηεηεο ζηε γχξσ πεξηνρή, π.ρ. Καθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη ζήκαλζε πεδνπνξία ζηε θχζε, δηαδξνκέο κε δηαδξνκώλ/κλεκείσλ πνδήιαην, βαξθάδα, εθδξνκέο ζηελ γχξσ πεξηνρή, θιπ. 3.5 Πξνζθνξά ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε γχξσ πεξηνρή Λίγεο εγθαηαζηάζεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη ςπραγσγία, ιίγεο παξνρέο γηα δξαζηεξηόηεηεο (ή θαθή παξνπζίαζε/παξνρή).

10 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Δπαξθήο ζήκαλζε απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν κέρξη ην θαηάιπκα, εχθνια εληνπίδνκελε θαη ζην ζθνηάδη. Δπθξηλήο ζήκαλζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ θαηαιχκαηνο ζε θαιή ηερληθή θαηάζηαζε ζην νίθεκα. Βνπιγαξία: Με επαξθήο θσηηζκόο, νιηζζεξνί δξόκνη Καθή θαηάζηαζε δξόκσλ θαη δύζθνιε πξόζβαζε ζην θαηάιπκα Έιιεηςε ζεκαηνδόηεζεο γηα ην θαηάιπκα ζηελ ηνπνζεζία (ζηηο βαζηθέο δηαζηαπξώζεηο) 3.6 Πξφζβαζε / ζήκαλζε Διιάδα: Καθή θαηάζηαζε ησλ κνλνπαηηώλ, θαθή θαηάζηαζε ηεο γύξσ πεξηνρήο, θαη ηεο ζήκαλζεο ζηνπο δξόκνπο, απνξξίκκαηα. Σηηο πεξηζζόηεξεο ακηγώο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε ζήκαλζε είλαη κόλν ζηελ Διιεληθή. 3.7 Παξνρή εμνπιηζκνχ γηα πξσηλφ Υπεξεζίεο πξσηλνχ (μελψλεο / B&B) ή παξερφκελεο εγθαηαζηάζεηο γηα καγεηξηθή (απηνεμππεξεηνχκελα). Διιάδα: Κάπνηα παξάπνλα γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο θνπδίλαο ( ή ηεο κηθξήο θνπδηλνύιαο) Δγθαηαζηάζεηο γηα καγεηξηθή

11 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ηνπξίζηεο (θπιιάδηα, ράξηεο). 3.8 Παξερφκελεο Τνπξηζηηθέο Πιεξνθνξίεο Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο είλαη ηζρχνπζεο θαη ζσζηέο (ηηκνθαηάινγνη, δξνκνιφγηα κέζσλ κεηαθνξάο, θιπ.). Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηηο γιψζζεο ησλ θπξίσλ αγνξψλ πνπ απεπζχλεηαη ην θαηάιπκα. Βνπιγαξία: Διιηπείο πιεξνθνξίεο ή δπλαηόηεηεο γηα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, όπσο μελαγνύο, θέληξν πιεξνθνξηώλ, ελνηθίαζε εμνπιηζκνύ. Έιιεηςε ραξηώλ ηεο πεξηνρήο θαη πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ Διιάδα: Μεξηθά θαηαιύκαηα παξέρνπλ πιεζώξα πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πεξηνρή, αιιά ζε άιια νη επηζθέπηεο πξέπεη λα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο. Μεξηθά θαηαιύκαηα είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο. Σε άιια νη επηζθέπηεο πξέπεη λα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο. Διάρηζηεο εγθαηαζηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη ςπραγσγία, ειάρηζηνη παξνρείο δξαζηεξηνηήησλ (ή θαθήο πνηφηεηαο παξνπζηάζεηο/ παξνρέο). 3.9 Παξερφκελεο πιεξνθνξίεο/ νδεγίεο γηα ην θαηάιπκα Οδεγίεο γηα ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαηαιχκαηνο (π.ρ. πνιηηηθή γηα ην θάπληζκα, δηαρσξηζκφο απνξξηκκάησλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ, θιπ.) Οδεγίεο γηα ηελ ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. θαλνληζκφο γηα αζθάιεηα ζηε ζάνπλα). Διιάδα: Με επαξθήο πιεξνθόξεζε ζηα θαηαιύκαηα γηα ηε δηαζεζηκόηεηα γεπκάησλ ή αλ ην πξσηλό ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.

12 4 η Καηηγοπία Πποζωπική θπονηίδα, απομόνωζη, και πεπιβάλλον Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Οη παξνρείο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ Βνπιγαξία: πηζηνπνηεηηθά ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα (π.ρ. Γισζζηθέο παξαλνήζεηο 4.1 Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θξνληίδα πειαηψλ, αγξνηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ, καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ). Οη ππάιιεινη ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ζηηο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ. 4.2 Πξνζσπηθή ππνδνρή ηνπ πειάηε Πξνζσπηθή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πεξηνρή Γηαζέζηκε πξνζσπηθή θξνληίδα θαηά ηε δηακνλή αλ δεηεζεί 4.5 Φξήζε μέλσλ γισζζψλ Υπνδνρή ησλ πειαηψλ θαηά ηελ άθημε, ελεκέξσζε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Οη ηδηνθηήηεο/ππάιιειινη έρνπλ θαιή γλψζε ηεο πεξηνρήο γηα ηα κλεκεία ηεο γχξσ πεξηνρήο, γηα ηηο παξαδφζεηο, ηελ ηζηνξία, ηνπο ζξχινπο, θιπ. Οη πειάηεο γλσξίδνπλ πσο θαη πνπ λα βξνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο αλ ρξεηαζηεί. Οη ηδηνθηήηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο. Οη νηθνδεζπφηεο/ νη ππάιιεινη νκηινχλ ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα Βνπιγαξία: Σπάληα, θαθή ζπκπεξηθνξά θαη από ηνπο ηνπξίζηεο θαη από ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο. Δίλαη πηζαλέο νη ζπγθξνύζεηο κε άιινπο πειάηεο. Έιιεηςε πξνζσπηθήο θξνληίδαο Καθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ηδηνθηεηώλ/ ππαιιήισλ θαη ησλ πειαηώλ Βνπιγαξία: Με θαιή θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο 4.6 Πξνζσπηθή πιεξνθφξεζε γηα ην θαηάιπκα θαη ηε γχξσ πεξηνρή / Βηβιίν επηζθεπηψλ Υπάξρεη θσηνγξαθηθφ άικπνπκ, θαη πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηνπο πειάηεο. Υπάξρεη βηβιίν επηζθεπηψλ θαη νη πειάηεο κπνξνχλ εχθνια λα ην εληνπίζνπλ.

13 4.7 Απνκφλσζε ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο. Τα δσκάηηα ησλ πειαηψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ ηδηνθηεηψλ Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ηδηνθηεηψλ ζηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ Οπηηθή απνκφλσζε (π.ρ. θνπξηίλεο, ζηφξηα, παληδνχξηα) Δπαξθή ερνκφλσζε. Τα ππλνδσκάηηα ησλ πειαηψλ κπνξνχλ λα θιεηδσζνχλ απφ κέζα θαη απφ έμσ θαη ε θιεηδαξηά ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Οη πειάηεο παίξλνπλ έλα θιεηδί ηνπ ππλνδσκαηίνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο. Βνπιγαξία: δελ ππήξραλ λνύκεξα θαη θιεηδηά γηα θάζε δσκάηην 5 η Καηηγοπία Αζθάλεια Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Αζθάιεηα Αζηηθήο Ο παξνρέαο δχλαηαη λα παξνπζηάζεη κία έγθπξε 5.1 Δπζχλεο αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο.

14 Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Ο παξνρέαο δχλαηαη λα παξνπζηάζεη έγγξαθν εθδνκέλν απφ ηελ ππξνζβεζηηθή πνπ επηβεβαηψλεη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θηηξίνπ ηεξνχλ ηηο επίζεκεο θαλνληζκνχο γηα αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο Πξνζηαζία απφ θσηηά θαη αηπρήκαηα Τήξεζε ησλ Τνπξηζηηθψλ Ννκνζεηεκέλσλ Πξνυπνζέζεσλ θαη Δγγξαθήο φπνπ απαηηείηαη Έιεγρνο επαξθνχο ηερληθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, θιπ.. Υγεία (πγηεηλή δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο, θιπ) Πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή γηα ηηο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. (π.ρ. ππξθαγηά, αηπρήκαηα, θιπ.) Πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή γηα έθθιεζε ζε βνήζεηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ είλαη νη ηδηνθηήηεο, νη ηειεθσληθνί αξηζκνί γηα πξψηεο βνήζεηεο, γηα ηελ ππξνζβεζηηθή, γηα ηελ αζηπλνκία, θιπ. Ο παξνρέαο έρεη έλα θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ κε θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Tν αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα είλαη δεισκέλν ζηηο θξαηηθέο αξρέο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία Όινο ν εμνπιηζκφο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνπο πειάηεο ηφζν ζην θαηάιπκα φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ιεηηνπξγνχλ θαη είλαη αζθαιή πξνο ηε ρξήζε. Ο παξνρέαο δχλαηαη λα παξνπζηάζεη έλα έγγξαθν απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαιχκαηνο κε ηηο επίζεκεο πξνυπνζέζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ. Βνπιγαξία: Έλα πξόβιεκα κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε εύθνια πξνζβάζηκνπ παθέηνπ πξώηεο αλάγθεο Βνπιγαξία: παξάιεηςε πιεξσκήο ηνπξηζηηθνύ ηέινπο ζην δήκν Βνπιγαξία: κε αζθαιήο ρψξνο γηα παξθηλγθ ή έιιεηςε ρψξνπ παξθαξίζκαηνο

15 Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Υπάξρεη δηαζθάιηζε δηακέζνπ ηξίηνπ θνξέα (ζχιινγνο, Απζηξία: νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο, θιπ. ) Η εκπεηξία ζην αγξόθηεκα είλαη ην πην ζεκαληηθό κέξνο. Οη Αλαλεσκέλε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε ζε έληππν πιηθφ πειάηεο (νηθνγέλεηεο κε παηδηά )ζπρλά έρνπλ κηα θαη ζε ηζηνζειίδεο (είδνο θαηαιχκαηνο, ππεξεζίεο, ηηκέο, εμηδαληθεπκέλε εηθόλα ελόο αγξνθηήκαηνο βαζηζκέλν ζε παηδηθά πνιηηηθή θαπλίζκαηνο ζην θαηάιπκα, θαηνηθίδηα, επθξηλήο βηβιία. Σπλήζσο, ε πξαγκαηηθόηεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζε γξαπηή πεξηγξαθή πξφζβαζεο ζην θαηάιπκα κε απηήλ ηελ εηθόλα. Ο νξγαληζκόο ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα απηνθίλεην/κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, νη πξνυπνζέζεηο δηακνξθώλεη κηα ξεαιηζηηθή όκσο πάληα ειθπζηηθή εηθόλα θαη φξνη θξαηήζεσλ εμεγνχληαη κε ζαθήλεηα). γηα ηνλ πειάηε θαη λα εθπαηδεύεη ηνπο αγξόηεο λα επηθνηλσλνύλ απηήλ ηελ εκπεηξία ζε αγξόθηεκα. 5.6 Γηαζθάιηζε νξζήο πιεξνθφξεζεο πξηλ απφ ηελ θξάηεζε Βνπιγαξία: Οη ηνπηθέο δεκνηηθέο επηηξνπέο θέξνληαη ζπλήζσο αληηεπαγγεικαηηθά θαη παξαβιέπνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ επηζεώξεζε. Παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηαιπκάησλ ζην δηαδίθηπν. Διιάδα: Καζπζηέξεζε απνζηνιήο απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Απαξραησκέλεο πιεξνθνξίεο ή παξαπιαλεηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηαιύκαηνο (πεξηγξαθή δσκαηίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, απνζηάζεσλ, παξερόκελσλ ππεξεζηώλ). Αζαθείο πιεξνθνξίεο, ηηκέο, θξαηήζεσλ, αθπξώζεσλ. Σινβελία: Κάπνηνη πειάηεο παξαπνλέζεθαλ όηη δελ ήηαλ επαξθήο ε θαηεγνξία ηνπ αγξνηηθνύ θαηαιύκαηνο ήηαλ πςειόηεξε απ όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαζώο νη πειάηεο είραλ επηζθεθζεί άιιν θαηάιπκα ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο όπνπ νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ήηαλ πςειόηεξεο πνηόηεηαο

16 Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Πξνζηαζία θαηαλαισηή Τεξνχληαη νη λνκνζεηηθέο πξνυπνζέζεηο 5.7 (παξάπνλα, ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία,... ) Έγγξαθν Σρνιίσλ Πειαηψλ 5.8 Έγγξαθα θξάηεζεο (επηβεβαίσζε, ζπλήζεηο πξνϋπνζέζεηο, απόδεημε, θιπ.) Οη φξνη & πξνυπνζέζεηο θξαηήζεσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη είλαη δηαζέζηκνη. Γξαπηή επηβεβαίσζε θξάηεζεο, πξνυπνζέζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο παξνρέαο δηαηεξεί βηβιίν θξαηήζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηπινθξαηήζεσλ, παξεμεγήζεσλ θαη παξαπφλσλ. Οη παξνρείο δχλαληαη λα εθδψζνπλ έλα έγθπξν έγγξαθν πιεξσκήο (απφδεημε) κεηά απφ αίηεκα ηνπ πειάηε. Βνπιγαξία: ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ππεξθξαηήζεσλ θαη άξλεζε παξνρήο ππεξεζηώλ, αιιά ζπλήζσο παξέρνληαη δσκάηηα ζε γεηηνληθά ζπίηηα. 5.9 Τηκνθαηάινγνο ζε εκθαλέο ζεκείν Αλαλεσκέλνο ηηκνθαηάινγνο γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην θαηάιπκα.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε. Κ. Π. LEADER + ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ α) ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ β) ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ γ) ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ειίδα 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ επθαηξία θαη ηελ αθεηεξία γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7

ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2003 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού

ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ. Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Υρήζηος Αληωληάδες Λεηηοσργός Αζθάιεηας θαη Τγείας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού Δξγαζηαθφο ρψξνο ηνπ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο Φψξνο θαζεκεξηλήο απαζρφιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ

2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 2010-06-17 ICS: 67.020 ΔΛΟΣ 1428 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Αγοπέρ βιοκαλλιεπγηηών - Απαιηήζειρ λειηοςπγίαρ Οrganic farmers markets - Οperation requirements Κιάζε ηηκνιφγεζεο: ΔΛΟΣ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3o ΔΠΔΡΙΝΟ ΔΠΑ.Λ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΔΜA ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΞΗ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΣΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σχ. Έτος:2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα