Εγσειπίδιο Επιθεωπηηή για ηα Καηώηαηα Κπιηήπια Ποιόηηηαρ ζε Αγποηοςπιζηικά Καηαλύμαηα ζηην Εςπώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγσειπίδιο Επιθεωπηηή για ηα Καηώηαηα Κπιηήπια Ποιόηηηαρ ζε Αγποηοςπιζηικά Καηαλύμαηα ζηην Εςπώπη"

Transcript

1 Εγσειπίδιο Επιθεωπηηή για ηα Καηώηαηα Κπιηήπια Ποιόηηηαρ ζε Αγποηοςπιζηικά Καηαλύμαηα ζηην Εςπώπη 1 η Καηηγοπία Εξοπλιζμόρ Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1.1 Κηίξην ζην χθνο ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο Τα θηίξηα είλαη ρηηζκέλα ζχκθσλα κε ην παξαδνζηαθφ ηνπηθφ χθνο αξρηηεθηνληθήο, ελζσκαησκέλα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν -- ηαπηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε θαη έρεη γίλεη θαηάιιειε ρξήζε πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ δηαθφζκεζεο. 1.2 Γηαθφζκεζε ζην χθνο ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο είλαη ζχκθσλα κε ην παξαδνζηαθφ χθνο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο ή ηεο ρψξαο. Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο είλαη θηηαγκέλα απφ θπζηθά πιηθά (μχιν, κέηαιιν, καιιί, θιπ) θαη είλαη επαξθή ζην αγξνηηθφ ηνπίν. Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο εληζρχνπλ ηελ γεληθή εηθφλα ηνπ θαηαιχκαηνο θαη είλαη αληίζηνηρα ησλ επίπισλ ζε χθνο, πιηθφ, ρξψκα. Τα ζηνηρεία δηαθφζκεζεο είλαη ιεηηνπξγηθά θαη δελ ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. Βνπιγαξία: ππεξβνιηθή ρξήζε πιαζηηθνύ πιαζηηθά θπηά, θάδνη απνξξηκκάησλ θαη άιινο εμνπιηζκόο ρακειήο πνηόηεηνο 1.3 Καηάζηαζε ζπληήξεζεο θηηξίνπ Τα θηίξηα είλαη θαινδηαηεξεκέλα θαη έρεη δνζεί πξνζνρή ζην βάςηκν, ζε ιεπηνκέξεηεο, φπσο ηα θνπθψκαηα ησλ παξαζχξσλ, ηηο πφξηεο, θιπ. Τν ρξψκα ζηνπο ηνίρνπο δελ μεθινπδίδεη, δελ ιείπνπλ θνκκάηηα, δελ έρεη ξσγκέο. Όια ηα θηίξηα θαη ηα παξάζπξα θαίλνληαη θαζαξά. Όια ηα κέξε ησλ θηηξίσλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, π.ρ. φια ηα παξάζπξα αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, νη ζθάιεο έρνπλ θάγθειν ζηήξημεο, θάζε εξγαζία ζπληήξεζεο έρεη δηεθπεξαησζεί. Βνπιγαξία: ζπαζκέλνο εμνπιηζκόο (θαη από ηνπξίζηεο) Διιάδα: Απιή ή θήπνο ππό θαηαζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο 1.4 Παξαδνζηαθφο/ απζεληηθφο εμνπιηζκφο

2 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1.5 Γεληθή θαζαξηφηεηα 1.6 Μέγεζνο κνλφθιηλσλ δσκαηίσλ Τα δσκάηηα είλαη θαζαξά δελ ππάξρεη ζθφλε ζηα έπηπια θαη ζηα πθάζκαηα (ηδηαίηεξα ζε επηθάλεηεο πάλσ απφ ην χςνο ησλ καηηψλ θαη ζην πάησκα θάησ απφ ηα έπηπια), νη επηθάλεηεο είλαη θαινγπαιηζκέλεο θαη ρσξίο ιεθέδεο. Τα παξάζπξα είλαη θαζαξά. Τα δσκάηηα είλαη ζπγπξηζκέλα δελ ππάξρνπλ ζθνππίδηα. Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ηδηνθηεηψλ ζηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ. Τα δσκάηηα είλαη αεξηζκέλα θαη δελ ππάξρνπλ κπξσδηέο, π.ρ. απφ θαπλφ, θαγεηφ, θιπ. 10 m2 (ελ. δσκάηηα / B&B, μελψλεο) 8 m2 (απηνεμππεξεηνχκελα ) Τν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε κέζα ζην δσκάηην. Βνπιγαξία: έιιεηςε ρώξσλ θαπληζηώλ ή ζηαρηνδνρείσλ. Διιάδα: Μεξηθά παξάπνλα γηα ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ Σινβελία: Μηθξά δσκάηηα 1.7 Μέγεζνο δηθιίλσλ δσκαηίσλ 15 m2 (ελ. δσκάηηα / B&B, μελψλεο) 12 m2 (απηνεμππεξεηνχκελα ) Τν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε κέζα ζην δσκάηην. Διιάδα: Μεξηθά παξάπνλα γηα ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ Σινβελία: Μηθξά δσκάηηα γηα θάζε επηπιένλ θξεβάηη 1.9 Δμνπιηζκφο δσκαηίσλ. +3 m2 Τν αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θίλεζε κέζα ζην δσκάηην Υπάξρεη θνκνδίλν ή ξάθη δίπια ζην θξεβάηη γηα θάζε άηνκν. Υπάξρεη κία θαξέθια γηα θάζε άηνκν ζην δσκάηην. Υπάξρεη ληνπιάπα κε ξάθη θαη κε ρψξν γηα θξεκάζηξεο γηα ηα ξνχρα ησλ πειαηψλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ. Βνπιγαξία: δελ ππήξραλ πνξηαηίθ ζηα θνκνδίλα

3 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1 Μνλφ 90 / Μέγεζνο θξεβαηηψλ Γηπιφ 150 / Πνηφηεηα θξεβαηηψλ 1.12 Μέγεζνο Κνηλφρξεζησλ Φψξσλ Γελ ηξίδνπλ, δελ θνπληνχληαη νχηε γέξλνπλ. Ζ βάζε, ηα πφδηα θαη ην θεθαιάξη είλαη γεξά. Τν ζηξψκα κε ειαηήξηα είλαη θαζαξφ, ρσξίο ιεθέδεο θαη κπξσδηέο, ζε θαιή θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα ζαθνπιηάδεη, λα είλαη ζρηζκέλν ή ζπκπηεζκέλν ή κε εμνγθψκαηα. Τν ζηξψκα πξέπεη λα είλαη άλεην γηα χπλν. Οη ρψξνη είλαη επαξθείο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαιεζκέλσλ, γηα ην κέγεζνο θαη ην χθνο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ θαη ηελ ηνπνζεζία. Υπάξρεη αξθεηφο ρψξνο γχξσ απφ ηα έπηπια γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε θαη ηελ άλεζε ησλ πειαηψλ. Άβνια έπηπια θαη θξεβάηηα 1.13 Φσηηζκφο/παξάζπξα ζηα δσκάηηα Τνπιάρηζηνλ έλα παξάζπξν απφ θαζαξφ γπαιί πνπ αλνίγεη γηα θπζηθφ θσηηζκφ θαη εμαεξηζκφ. Ζ επηθάλεηα ηνπ παξαζχξνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/10 ησλ ηεηξαγσληθψλ ηνπ δσκαηίνπ γηα λα δηαζθαιίδεηαη επαξθήο θσηηζκφο. Τα θψηα ζε φια ηα δσκάηηα είλαη επαξθή γηα ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πειαηψλ Μπάληα θαηψηαηνο εμνπιηζκφο Νηνπο, WC, ληπηήξαο, απνζεθεπηηθφο ρψξνο, θαζξέπηεο. Τν WC ζπληζηάηαη λα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηφ δσκάηην. Τν εκβαδφλ ηνπ κπάληνπ/ληνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 η.κ.. Τν ζρέδην ηνπ δσκαηίνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Υπάξρεη θακπίλα ηνπ ληνπο (πνπ θιείλεη θαη αλνίγεη θαιά) ή έλα ζηαζεξφ ληνπο κε θνπξηίλα. Τν κέγεζνο ηνπ ληνπο είλαη 80 x 80 εθ. WC: ην θάζηζκα ηεο ιεθάλεο έρεη θαπάθη, είλαη θαζαξφ, ηδίσο ην θάησ κέξνο. Γελ ππάξρνπλ ιεθέδεο. Νηπηήξαο: Αλ ε ηνπαιέηα είλαη μερσξηζηή απφ ην κπάλην/ληνπο, ζπληζηάηαη ε χπαξμε ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ, ζαπνχλη θαη πεηζέηα ρεηξφο. Σινβελία: Τα κπάληα ήηαλ πνιύ κηθξά Γελ ππήξραλ αξθεηά ξάθηα ζην κπάλην 1 Ο κανόνας ηης απόκλιζης ηοις εκαηό (βλ. ηην ηελεσηαία ζελίδα ηοσ παρόνηος εγγράθοσ) δεν εθαρμόζεηαι ζε ασηό ηο κριηήριο. Υποκαθίζηαηαι από μια απόλσηη πιθανή μεηαβολή ηων 10 εκαηοζηών.

4 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Απνζεθεπηηθφο ρψξνο: θαηάιιεια θαη θαζαξά ξάθηα γηα θαιιπληηθά. Τα ξάθηα είλαη ζε πξνζβάζηκν χςνο ζηα κπάληα κε ληνπο θαη ζηα ληνπο. Ζ θξεκάζηξα ηεο πεηζέηαο βξίζθεηαη ζε εχθνιν κέξνο θνληά ζην ληπηήξα, θαη ζην κπάλην ή ηελ ληνπδηέξα. Ο θαζξέπηεο πάλσ απφ ηνλ ληπηήξα έρεη θσηηζκφ θαη ε πξίδα γηα ην ειεθηξηθφ μπξάθη είλαη θνληά ζηνλ θαζξέθηε θαη ηνλ ληπηήξα. Οη πφξηεο αζθαιίδνπλ κε θιεηδί ή κε ζχξηε. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ηνπ ηδηνθηήηε ζηνπο ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη κφλν γηα ηνπο πειάηεο. Γελ ππάξρνπλ ίρλε βξσκηάο ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηα πιαθάθηα, ζηνπο ληπηήξεο, ζηα κπάληα, ζηα ληνπο, θαη ζηηο ηνπαιέηεο. Γελ ππάξρνπλ δπζάξεζηεο νζκέο. Υπάξρεη θαιάζη αρξήζησλ ζην κπάλην θαη ζηελ ηνπαιέηα (αλ είλαη μερσξηζηά) κε θαπάθη πνπ ιεηηνπξγεί θαη ππάξρνπλ θαζαξέο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ. Καζαξφ παηάθη κπάληνπ πνπ πιέλεηαη. Ζ βνχξηζα ηεο ηνπαιέηαο θαη ην πηγθάι είλαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε Μπάλην γηα X πειάηεο 1 κπάλην γηα θάζε 2 δσκάηηα / 4 πειάηεο (απηνεμππεξεηνχκελα). Μπάλην κέζα ζην δσκάηην ζπληζηάηαη γηα ελ. Γσκάηηα / B&B / μελψλεο Βνπιγαξία: Οη ηδηνθηήηεο ζεσξνύλ όηη ην κπάλην είλαη ην δπζθνιόηεξν κέξνο ζε έλα θαηάιπκα θαζώο είλαη πνιιέο θνξέο ζύλεζεο δύν ή ηξία δσκάηηα λα κνηξάδνληαη έλα κπάλην θαη κία ηνπαιέηα. Έιιεηςε ζήκαλζεο ζηηο πόξηεο ηεο θνηλήο ηνπαιέηαο. ν κηθξόο αξηζκόο θαη ην κηθξό κέγεζνο ζηα κπάληα

5 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 1.16 Παξνρή ηξερνχκελνπ λεξνχ Δπαξθήο πίεζε ρσξίο δηαθνπέο. Ζ απνρέηεπζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά ην λεξφ δελ ιηκλάδεη ζην κπάλην/ληνπο/ ληπηήξα Παξνρή δεζηνχ λεξνχ Δπαξθήο πίεζε ρσξίο δηαθνπέο. Εεζηφ λεξφ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο ζπλερψο θπξίσο ηηο πξσηλέο θαη ηηο βξαδηλέο ψξεο. Βνπιγαξία: ην λεξό δελ ήηαλ πάληα δεζηό θαηά ηελ άθημε ησλ πειαηώλ 1.18 Θέξκαλζε δσκαηίσλ Κεληξηθή ζέξκαλζε, ειεθηξηθά θαινξηθέξ ή ζεξκαηλφκελα παηψκαηα Ζ ζέξκαλζε ξπζκίδεηαη κε ζεξκνζηάηε, ν ζεξκνζηάηεο ιεηηνπξγεί. Βνπιγαξία: έιιεηςε επαξθνύο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο Θέξκαλζε 1.19 Δμαεξηζκφο Δάλ ππάξρεη θιηκαηηζκφο, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δπαξθήο θπζηθφο εμαεξηζκφο. Κιηκαηηζκόο 2 Καηηγοπία Πεπιβάλλων Χώπορ Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα

6 2.1 Αγξνηηθφο πεξηβάιισλ ρψξνο θαηαιχκαηνο 2.2 Δπηπηψζεηο ή ελνριήζεηο (νζκή, ζόξπβνο, νπηηθή ελόριεζε... ) Ζ ηνπνζεζία βξίζθεηαη ζηελ εμνρή, ζε έλα ρσξηφ ή ζε κηα κηθξή θσκφπνιε (< 5000 θάηνηθνη ζην ρσξηφ/ζηελ θσκφπνιε ή ζε κία πνιχ ραξαθηεξηζηηθή/ παξαδνζηαθή πεξηνρή). Δκθαλή ραξαθηεξηζηηθά παξαδνζηαθήο εθηξνθήο δψσλ, γεσξγίαο, ή πςειφ επίπεδν αμηψλ πεξηβαιινληηθήο (Δζληθφο δξπκφο ή παξεκθεξέο. Ζ παξαδνζηαθή εθηξνθή δψσλ απνθιείεη κνξθέο βηνκεραληθήο εθηξνθήο). Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη ε βαζηθή ή ε επηθξαηνχζα κνξθή δξαζηεξηφηεηαο ή πεγή εζφδσλ ζηελ πιεζηέζηεξε πεξηνρή (ε ζρέζε ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγία 1 / 1) Καιή δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ήζπρε θαη ήξεκε ηνπνζεζία, ρσξίο ζνξχβνπο ή κφιπλζε (νη νζκέο θαη ν ζόξπβνο πνπ απνξξένπλ από παξαδνζηαθή εθηξνθή δώσλ είλαη απνδεθηέο) Βνπιγαξία: Καθή ζπληήξεζε, βξσκηά Υπαίζξηνη ρώξνη ςπραγσγίαο (αλέηνηκνη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από παηδηά, ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο) Μεξηθέο θνξέο, ην επίπεδν ζπληήξεζεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (άζρεκε ζέα,, εξείπηα) Σινβελία: Πνιύ παιηόο θαη κε επαξθήο εμνπιηζκόο απνπζία παηδηθώλ ραξώλ γηα ηα παηδηά. Βνπιγαξία: Κπθινθνξηαθό πξόβιεκα θνληά ζην θαηάιπκα Καηαζθεπή θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή 2.3 Πφξνη 1: θύζε, ηνπίν, ζέα... Τνπνζεζία θαη πεξηβάιινλ: ειθπζηηθφο πεξηβάιισλ ρψξνο, ζέα, δηακνξθσκέλε πεξηνρή, θιπ.

7 2.4 Πφξνη 2: εζλνγξαθηθόο πνιηηηζκόο, παξάδνζε, αξρηηεθηνληθή Καηάζηαζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαηήξεζεο 2.6 Σπλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε/ ηνπηθή παξαγσγή 2.7 Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή επζχλε 2.8 Γηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο Σχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηνλ παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ. Διάρηζηε ελζσκάησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε γχξσ θνηλφηεηα, νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή θαζεκεξηλφηεηα, αλ ην επηζπκνχλ. Τνπηθά πξντφληα θαη ε ηνπηθή γαζηξνλνκία είλαη δηαζέζηκα ζηελ γχξσ πεξηνρή. Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο. (ιανγξαθία, ιατθέο ηέρλεο, παξαδφζεηο, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, δηαζέζηκα ζηελ γχξσ πεξηνρή) Καιή θαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο δελ ππάξρεη εκθαλήο κφιπλζε ζην έδαθνο, ζην λεξφ θαη ζηελ αηκφζθαηξα, ππάξρεη πςειή βηνπνηθηιφηεηα, θπζηθφ ηνπίν. Σπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ (ρξήζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηερληηψλ, νδεγψλ, θιπ) Αλάπηπμε ηνπηθψλ ππεξεζηψλ κε ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξαδφζεηο

8 2.9 Πεξηβαιινληηθή Δπζχλε Δθαξκφδνληαη κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, π.ρ. δηαρσξηζκφο απνβιήησλ, κέηξα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, εγθεθξηκέλα νηθνινγηθά πιηθά γηα θαζαξηζκφ θαη ζπληήξεζε, νηθηαθέο ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, παθεηάξηζκα εδψδηκσλ θαη άιισλ εηδψλ). Πιεξνθνξίεο γηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξά είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο πειάηεο (π.ρ. πξάζηλνη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο). Βνπιγαξία: παθέηα κίαο ρξήζεο 3 Καηηγοπία Πποζθεπόμενερ Υπηπεζίερ ζηο καηάλςμα και ζηη γύπω πεπιοσή (<15 km) Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα 3.1 Υπεξεζία Καζαξηφηεηαο Γηαζέζηκε (δελ είλαη απαξαίηεην ν θαζαξηζκφο λα γίλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε)

9 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Υπεξεζία εζηίαζεο δελ απαηηείηαη, αιιά ζπληζηάηαη γηα δσκάηηα/ B&B. Τα πξντφληα εζηίαζεο πξνέξρνληαη είηε απφ ην αγξφθηεκα είηε είλαη ζπηηηθά ή αγνξαζκέλα απφ ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο (απφ ηα γχξσ αγξνθηήκαηα). 3.2 Πξνζθεξφκελα Γεχκαηα ζην Καηάιπκα Φξεζηκνπνηνχληαη ληφπηεο/ ηνπηθέο/εζληθέο ζπληαγέο. Πξνζθέξνληαη βηνινγηθά πξντφληα (πηζηνπνηεκέλα πξντφληα). Γεχκαηα γηα ρνξηνθάγνπο ππάξρνπλ πάληα ζην κελνχ. Υπάξρεη δηαζέζηκν παηδηθφ κελνχ. Αλ δελ πξνζθέξνληαη γεχκαηα ζην θαηάιπκα, 3.3 Τνπηθή γαζηξνλνκία / Δζηίαζε ππάξρνπλ παξνρείο εζηίαζεο (πακπο, εζηηαηφξηα, θιπ.) κε ηνπηθή θνπδίλα ζηελ πεξηνρή. 3.4 Γελ είλαη απαξαίηεην. Δλζαξξχλνληαη νη Πξνζθνξά ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην ζην θαηάιπκα πεξηβάιινλ. Μία ζεηξά απφ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ Βνπιγαξία: δξαζηεξηφηεηεο ζηε γχξσ πεξηνρή, π.ρ. Καθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη ζήκαλζε πεδνπνξία ζηε θχζε, δηαδξνκέο κε δηαδξνκώλ/κλεκείσλ πνδήιαην, βαξθάδα, εθδξνκέο ζηελ γχξσ πεξηνρή, θιπ. 3.5 Πξνζθνξά ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε γχξσ πεξηνρή Λίγεο εγθαηαζηάζεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο θαη ςπραγσγία, ιίγεο παξνρέο γηα δξαζηεξηόηεηεο (ή θαθή παξνπζίαζε/παξνρή).

10 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Δπαξθήο ζήκαλζε απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν κέρξη ην θαηάιπκα, εχθνια εληνπίδνκελε θαη ζην ζθνηάδη. Δπθξηλήο ζήκαλζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ θαηαιχκαηνο ζε θαιή ηερληθή θαηάζηαζε ζην νίθεκα. Βνπιγαξία: Με επαξθήο θσηηζκόο, νιηζζεξνί δξόκνη Καθή θαηάζηαζε δξόκσλ θαη δύζθνιε πξόζβαζε ζην θαηάιπκα Έιιεηςε ζεκαηνδόηεζεο γηα ην θαηάιπκα ζηελ ηνπνζεζία (ζηηο βαζηθέο δηαζηαπξώζεηο) 3.6 Πξφζβαζε / ζήκαλζε Διιάδα: Καθή θαηάζηαζε ησλ κνλνπαηηώλ, θαθή θαηάζηαζε ηεο γύξσ πεξηνρήο, θαη ηεο ζήκαλζεο ζηνπο δξόκνπο, απνξξίκκαηα. Σηηο πεξηζζόηεξεο ακηγώο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε ζήκαλζε είλαη κόλν ζηελ Διιεληθή. 3.7 Παξνρή εμνπιηζκνχ γηα πξσηλφ Υπεξεζίεο πξσηλνχ (μελψλεο / B&B) ή παξερφκελεο εγθαηαζηάζεηο γηα καγεηξηθή (απηνεμππεξεηνχκελα). Διιάδα: Κάπνηα παξάπνλα γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο θνπδίλαο ( ή ηεο κηθξήο θνπδηλνύιαο) Δγθαηαζηάζεηο γηα καγεηξηθή

11 Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ηνπξίζηεο (θπιιάδηα, ράξηεο). 3.8 Παξερφκελεο Τνπξηζηηθέο Πιεξνθνξίεο Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο είλαη ηζρχνπζεο θαη ζσζηέο (ηηκνθαηάινγνη, δξνκνιφγηα κέζσλ κεηαθνξάο, θιπ.). Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηηο γιψζζεο ησλ θπξίσλ αγνξψλ πνπ απεπζχλεηαη ην θαηάιπκα. Βνπιγαξία: Διιηπείο πιεξνθνξίεο ή δπλαηόηεηεο γηα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, όπσο μελαγνύο, θέληξν πιεξνθνξηώλ, ελνηθίαζε εμνπιηζκνύ. Έιιεηςε ραξηώλ ηεο πεξηνρήο θαη πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ Διιάδα: Μεξηθά θαηαιύκαηα παξέρνπλ πιεζώξα πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πεξηνρή, αιιά ζε άιια νη επηζθέπηεο πξέπεη λα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο. Μεξηθά θαηαιύκαηα είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο. Σε άιια νη επηζθέπηεο πξέπεη λα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο. Διάρηζηεο εγθαηαζηάζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη ςπραγσγία, ειάρηζηνη παξνρείο δξαζηεξηνηήησλ (ή θαθήο πνηφηεηαο παξνπζηάζεηο/ παξνρέο). 3.9 Παξερφκελεο πιεξνθνξίεο/ νδεγίεο γηα ην θαηάιπκα Οδεγίεο γηα ηνλ θαλνληζκφ ηνπ θαηαιχκαηνο (π.ρ. πνιηηηθή γηα ην θάπληζκα, δηαρσξηζκφο απνξξηκκάησλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ, θιπ.) Οδεγίεο γηα ηελ ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. θαλνληζκφο γηα αζθάιεηα ζηε ζάνπλα). Διιάδα: Με επαξθήο πιεξνθόξεζε ζηα θαηαιύκαηα γηα ηε δηαζεζηκόηεηα γεπκάησλ ή αλ ην πξσηλό ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.

12 4 η Καηηγοπία Πποζωπική θπονηίδα, απομόνωζη, και πεπιβάλλον Απ. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Οη παξνρείο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ Βνπιγαξία: πηζηνπνηεηηθά ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα (π.ρ. Γισζζηθέο παξαλνήζεηο 4.1 Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θξνληίδα πειαηψλ, αγξνηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ, καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ). Οη ππάιιεινη ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλνη ζηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη ζηηο ππεξεζίεο κέζσ ηειεθψλνπ. 4.2 Πξνζσπηθή ππνδνρή ηνπ πειάηε Πξνζσπηθή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πεξηνρή Γηαζέζηκε πξνζσπηθή θξνληίδα θαηά ηε δηακνλή αλ δεηεζεί 4.5 Φξήζε μέλσλ γισζζψλ Υπνδνρή ησλ πειαηψλ θαηά ηελ άθημε, ελεκέξσζε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Οη ηδηνθηήηεο/ππάιιειινη έρνπλ θαιή γλψζε ηεο πεξηνρήο γηα ηα κλεκεία ηεο γχξσ πεξηνρήο, γηα ηηο παξαδφζεηο, ηελ ηζηνξία, ηνπο ζξχινπο, θιπ. Οη πειάηεο γλσξίδνπλ πσο θαη πνπ λα βξνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο αλ ρξεηαζηεί. Οη ηδηνθηήηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο. Οη νηθνδεζπφηεο/ νη ππάιιεινη νκηινχλ ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα Βνπιγαξία: Σπάληα, θαθή ζπκπεξηθνξά θαη από ηνπο ηνπξίζηεο θαη από ηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο. Δίλαη πηζαλέο νη ζπγθξνύζεηο κε άιινπο πειάηεο. Έιιεηςε πξνζσπηθήο θξνληίδαο Καθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ηδηνθηεηώλ/ ππαιιήισλ θαη ησλ πειαηώλ Βνπιγαξία: Με θαιή θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο 4.6 Πξνζσπηθή πιεξνθφξεζε γηα ην θαηάιπκα θαη ηε γχξσ πεξηνρή / Βηβιίν επηζθεπηψλ Υπάξρεη θσηνγξαθηθφ άικπνπκ, θαη πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηνπο πειάηεο. Υπάξρεη βηβιίν επηζθεπηψλ θαη νη πειάηεο κπνξνχλ εχθνια λα ην εληνπίζνπλ.

13 4.7 Απνκφλσζε ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο. Τα δσκάηηα ησλ πειαηψλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ ηδηνθηεηψλ Γελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ ηδηνθηεηψλ ζηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ Οπηηθή απνκφλσζε (π.ρ. θνπξηίλεο, ζηφξηα, παληδνχξηα) Δπαξθή ερνκφλσζε. Τα ππλνδσκάηηα ησλ πειαηψλ κπνξνχλ λα θιεηδσζνχλ απφ κέζα θαη απφ έμσ θαη ε θιεηδαξηά ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Οη πειάηεο παίξλνπλ έλα θιεηδί ηνπ ππλνδσκαηίνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο. Βνπιγαξία: δελ ππήξραλ λνύκεξα θαη θιεηδηά γηα θάζε δσκάηην 5 η Καηηγοπία Αζθάλεια Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Αζθάιεηα Αζηηθήο Ο παξνρέαο δχλαηαη λα παξνπζηάζεη κία έγθπξε 5.1 Δπζχλεο αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο.

14 Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Ο παξνρέαο δχλαηαη λα παξνπζηάζεη έγγξαθν εθδνκέλν απφ ηελ ππξνζβεζηηθή πνπ επηβεβαηψλεη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θηηξίνπ ηεξνχλ ηηο επίζεκεο θαλνληζκνχο γηα αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο Πξνζηαζία απφ θσηηά θαη αηπρήκαηα Τήξεζε ησλ Τνπξηζηηθψλ Ννκνζεηεκέλσλ Πξνυπνζέζεσλ θαη Δγγξαθήο φπνπ απαηηείηαη Έιεγρνο επαξθνχο ηερληθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, θιπ.. Υγεία (πγηεηλή δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο, θιπ) Πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή γηα ηηο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. (π.ρ. ππξθαγηά, αηπρήκαηα, θιπ.) Πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή γηα έθθιεζε ζε βνήζεηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ είλαη νη ηδηνθηήηεο, νη ηειεθσληθνί αξηζκνί γηα πξψηεο βνήζεηεο, γηα ηελ ππξνζβεζηηθή, γηα ηελ αζηπλνκία, θιπ. Ο παξνρέαο έρεη έλα θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ κε θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Tν αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα είλαη δεισκέλν ζηηο θξαηηθέο αξρέο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία Όινο ν εμνπιηζκφο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνπο πειάηεο ηφζν ζην θαηάιπκα φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ιεηηνπξγνχλ θαη είλαη αζθαιή πξνο ηε ρξήζε. Ο παξνρέαο δχλαηαη λα παξνπζηάζεη έλα έγγξαθν απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαιχκαηνο κε ηηο επίζεκεο πξνυπνζέζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ. Βνπιγαξία: Έλα πξόβιεκα κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε εύθνια πξνζβάζηκνπ παθέηνπ πξώηεο αλάγθεο Βνπιγαξία: παξάιεηςε πιεξσκήο ηνπξηζηηθνύ ηέινπο ζην δήκν Βνπιγαξία: κε αζθαιήο ρψξνο γηα παξθηλγθ ή έιιεηςε ρψξνπ παξθαξίζκαηνο

15 Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Υπάξρεη δηαζθάιηζε δηακέζνπ ηξίηνπ θνξέα (ζχιινγνο, Απζηξία: νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο, θιπ. ) Η εκπεηξία ζην αγξόθηεκα είλαη ην πην ζεκαληηθό κέξνο. Οη Αλαλεσκέλε θαη ζσζηή πιεξνθφξεζε ζε έληππν πιηθφ πειάηεο (νηθνγέλεηεο κε παηδηά )ζπρλά έρνπλ κηα θαη ζε ηζηνζειίδεο (είδνο θαηαιχκαηνο, ππεξεζίεο, ηηκέο, εμηδαληθεπκέλε εηθόλα ελόο αγξνθηήκαηνο βαζηζκέλν ζε παηδηθά πνιηηηθή θαπλίζκαηνο ζην θαηάιπκα, θαηνηθίδηα, επθξηλήο βηβιία. Σπλήζσο, ε πξαγκαηηθόηεηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζε γξαπηή πεξηγξαθή πξφζβαζεο ζην θαηάιπκα κε απηήλ ηελ εηθόλα. Ο νξγαληζκόο ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα απηνθίλεην/κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, νη πξνυπνζέζεηο δηακνξθώλεη κηα ξεαιηζηηθή όκσο πάληα ειθπζηηθή εηθόλα θαη φξνη θξαηήζεσλ εμεγνχληαη κε ζαθήλεηα). γηα ηνλ πειάηε θαη λα εθπαηδεύεη ηνπο αγξόηεο λα επηθνηλσλνύλ απηήλ ηελ εκπεηξία ζε αγξόθηεκα. 5.6 Γηαζθάιηζε νξζήο πιεξνθφξεζεο πξηλ απφ ηελ θξάηεζε Βνπιγαξία: Οη ηνπηθέο δεκνηηθέο επηηξνπέο θέξνληαη ζπλήζσο αληηεπαγγεικαηηθά θαη παξαβιέπνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ επηζεώξεζε. Παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηαιπκάησλ ζην δηαδίθηπν. Διιάδα: Καζπζηέξεζε απνζηνιήο απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Απαξραησκέλεο πιεξνθνξίεο ή παξαπιαλεηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηαιύκαηνο (πεξηγξαθή δσκαηίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, απνζηάζεσλ, παξερόκελσλ ππεξεζηώλ). Αζαθείο πιεξνθνξίεο, ηηκέο, θξαηήζεσλ, αθπξώζεσλ. Σινβελία: Κάπνηνη πειάηεο παξαπνλέζεθαλ όηη δελ ήηαλ επαξθήο ε θαηεγνξία ηνπ αγξνηηθνύ θαηαιύκαηνο ήηαλ πςειόηεξε απ όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαζώο νη πειάηεο είραλ επηζθεθζεί άιιν θαηάιπκα ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο όπνπ νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ήηαλ πςειόηεξεο πνηόηεηαο

16 Απ.. Κανόναρ Πεπιγπαθή Αναθεπθένηα Πποβλήμαηα Πξνζηαζία θαηαλαισηή Τεξνχληαη νη λνκνζεηηθέο πξνυπνζέζεηο 5.7 (παξάπνλα, ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία,... ) Έγγξαθν Σρνιίσλ Πειαηψλ 5.8 Έγγξαθα θξάηεζεο (επηβεβαίσζε, ζπλήζεηο πξνϋπνζέζεηο, απόδεημε, θιπ.) Οη φξνη & πξνυπνζέζεηο θξαηήζεσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη είλαη δηαζέζηκνη. Γξαπηή επηβεβαίσζε θξάηεζεο, πξνυπνζέζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο παξνρέαο δηαηεξεί βηβιίν θξαηήζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηπινθξαηήζεσλ, παξεμεγήζεσλ θαη παξαπφλσλ. Οη παξνρείο δχλαληαη λα εθδψζνπλ έλα έγθπξν έγγξαθν πιεξσκήο (απφδεημε) κεηά απφ αίηεκα ηνπ πειάηε. Βνπιγαξία: ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ππεξθξαηήζεσλ θαη άξλεζε παξνρήο ππεξεζηώλ, αιιά ζπλήζσο παξέρνληαη δσκάηηα ζε γεηηνληθά ζπίηηα. 5.9 Τηκνθαηάινγνο ζε εκθαλέο ζεκείν Αλαλεσκέλνο ηηκνθαηάινγνο γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην θαηάιπκα.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε. Κ. Π. LEADER + ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ α) ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ β) ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ γ) ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ειίδα 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ επθαηξία θαη ηελ αθεηεξία γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα