ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι γνωστό ότι έγινε εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια (37 για την ακρί βεια) με επιστασία του τότε προέδρου του Βασι λικού του κ. Β. Τσιάβαλου και με εργολάβο κα τασκευαστή τον κ. Ιωάν νη Σιόντη. Εργο μεγάλο και πρω τοποριακό για την εποχή ίου. Ο εργολάβος Σ ι ό ντης. nyomiioi, και δρα στήριος, έμασε εργάτες από τα Τζουμέρκα και Ι με έμπειρους τεχνίτες, με τα χέρια έγινε η διά νοιξη και η τοποθέτηση των σωλήνων, με τα μουλάργια έγινε το κουβάλημα των υλικών, για τί δρόμος δεν υπήρχε. Με το έργο αυτό υδρο δοτήθηκαν αρχικώς οι κοινότητες: Μερόπης, Κάτω Μερόπης, Κεφα λόβρυσου, Βασιλικού, Ωραιοκάστρου, Βησσάνης, Λίμνης, Αγίου Κο σμά, Ρουψιάς και Γεροπλατάνου. Με πανηγυρι σμούς έγιναν τα εγκαί νια και η έλλειψη ηλέον ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Πέρασε ένα έτος. Με την έκδοση αυτή του φύλλου βρισκόμαστε ήδη στο Ο παλιός χρόνος, μ' όλα του τα προβλήματα, τις επιτυχίες του, τις αποτυχίες του, τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τις προόδους και τις ^ β β " απογοητεύσεις παρέδωσε τη d^% σκυτάλη του στο νέο έτος ^m* Οι ευχές είναι συνηοι /^Γ σμένες κι όλοι μας ευχόμα στε, το νέο έτος νάναι ΕΙΡΗΝΙ ΚΌ KOI ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ. Ολοι μας επιθυμούμε το 1997 νάναι καλύτερο κ αι αποδοτικότερο. Ει δικότερα τούτη η χρονιά θάναι μια χρονιά, που θα πρέπει V αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προετοιμασία της κοινής γνώμης στις Ευρωπαϊκές χώρες και στην τήρηση των κρι τηρίων σύγκλισης. Νέοι ορίζοντες, νέοι τρόποι ζωής, νέες ελπί δες, διαγράφονται και διαφαίνονται μπροστά μας. Μυστήρια πράγματα! Αλλαγή τρόπου ζωής. Διαφορετική αντιμετώπιση όλων των μορφών ζωής, δραστηριότητας, εργασίας, ατομικής, συνολικής, επαγγελματικής προό δου του καθενός μας, του χωριού μας, του Νομού μας, της χώρας μας. Βέβαια αυτό αφο ρά όλη τη χώρα μας και κατά συνέπεια και το χωριό μας κι όλους μας. Απαιτείται η συμμετοχή όλων μας, η προεσυνέχεια στην 6η σελίδα του νερού ήταν θλιβερή ανάμνηση. Χαρακτηρι στικές είναι οι τότε φω τογραφίες που μας δεί χνουν ζαλωμένες γυναί κες να μεταφέρουν τις βαρέλες (βιτσέλες) με νερό από την Πηγή Κε- Ρ Γ φαλοβρΰσου ή από τα πηγάδια, νερό λιγοστό, για να πιούμε. Πολλές φορές ανεβή καμε πάνω στο βουνό για να δούμε το έργο και ο γράφων νεαρός τότε δάσκαλος, στα γύρω χω ριά, έγραφε με ενθου σιασμό στην εκδιδόμε νη εφημερίδα της πε ριοχής μας " Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ " για το μεγαλόπνοο αυτό έρ γο. Ομως -όπως είπαμετο έργο αυτό έγινε πρό χειρα και παρά τις κατά καιρούς τεχνικές βελ τιώσεις και με την πάρο δο του χρόνου δημιουρ γήθηκαν πολλά και σο βαρά προβλήματα όπως κακή υδρομάστευ ση, ακάλυπτα φρεάτια εξαέρωσης, φθαρμένες αμιαντοσωλήνες και κα θώς λένε καρκινογόνεςκατολισθήσεις εδαφών κ.α. Ακόμη αφύλακτα φρεάτια ελέγχου ή ασφράγιστα, ή ανοιχτά, όπου οι κτηνοτρόφοι κατά την θερινή ιδίως περίοδο σπάνε τις σω λήνες, για να ποτίσουν τα ζώα τους, πλένουν τα καρδάρια τους και τις "ντζαντίλες" του τυριού, ή τα δοχεία τους κ.α. Ετσι τ' ακάθαρτα αυτά νερά διοχετεύονται - έρ χονται μέχρι τις δεξαμε νές μας, τις δεξαμενές των χωριών μας κι έτσι πίνουμε κατ' αυτόν τον τρόπο ακατάλληλο και επικίνδυνο για την ΥΓΕΙΑ Μ Α Σ νερό. Προτού λοιπόν υπο στούμε μια γενική λοί μωξη ή έναν ομαδικό κοιλιακό τύφο ή δηλη τηριάσεις ή διάρροιες ή γαστρεντερίτιδες ΕΠΙ ΒΑΛΛΕΤΑΙ να προβούν: Ο σύνδεσμος Πηγών Μερόπης, οι κοινότητες και το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Ιωαννίνων, σ' άμεσες ενέργειες για την αντικατάσταση των σωλήνων του δικτύου ύδρευσης των Πηγών Μερόπης, την επισκευή, την συντήρηση και ανα κατασκευή των φρεα τίων. Πρέπει αμέσως να γί νει σχετική μελέτη και το όλο έργο να ενταχθεί στα Κοινοτικά προγράμ ματα -ενίσχυσης των υδάτινων πόρων- της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σχετικά με ης δημοπραοίες Τον περασμένο Δεκέμ βριο το Κοινοτικό μας Συμ βούλιο έβγαλε, έπειτα από πολύ συζήτηση δύο Δημο πρασίες. Βέβαια υπήρξαν μελέτες, εγκρίσεις κ α ι αποφάσεις των αρμοδίων Προϊσταμέ νων Αρχών της κοινότητας για ν α γίνουν σωστά, όλες αυτές οι διαδικασίες των δη μοπρασιών. Ποιες ήταν αυ τές; Α ς τις αναλύσουμε και ας τις εξετάσουμε: Α. Η πρώτη ήταν η αξιο ποίηση του οικοπέδου του αείμνηστου Γ.Κ. Γάγαρη. Ο Γ. Κ. Γάγαρης υπήρξε, γνήσιο τέκνο του χωριού μας. Λόγιος, επαγγελματίας, δημοσιογράφος, λογοτέ χνης, πολιτευτής κ α ι βου λευτής. Προσέφερε πολλά στο χωριό μας κ α ι στην Ηπειρο γενικά, και ποικιλο τρόπως μας βοήθησε. Με το θάνατο του δώρισε στην κοινότητα μας ένα οι κόπεδο στη Βούλα - Αθηνών το Οσο να γίνουν οι τυπικές διαδικασίες ανα γνώρισης κυριότητας κ.λ.π. Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ, εδώ κ α ι τόσα χρόνια η κοινότητα δεν μπό ρεσε ν ' αξιοποιήσει αυτή τη δωρεά. Ετσι αυτό το οικόπε δο 800 τ. πήχεις, έμεινε εκεί στη Βούλα αναξιοποίητο τό σα χρόνια κ ι ο κάθε γείτο νας, κάθε τόσο και όλο μεγά λωνε το οικόπεδο του, εις βάρος βέβαια του δικού μας. Επειτα από πολλούς αγώ νες κοινούς και δικαστικούς και ατέλειωτες συζητήσεις, το νυν Κοινοτικό Συμβού λιο απεφάσισε: ή να το δώσει με αντιπαροχή για ανοικο δόμηση ή ν α το πωλήσει. Ομως οι όροι δόμησης της Συνέχεια στην 6η σελίδα

2 Α-/<Ξ>Ο/"ΛΑ Πάντοτε ταξιδεύοταν οι χωριανοί μας αλλά κι όλοι οι Ηπειρώτες, από τα παλιά χρόνια. Μόλις γινόταν το παιδί (αγόρι) 12 χρονών, κά ποιος συγγενής ή χωριανός 8 α τόπαιρνε για τα ξένα. Στα ξένα έκαναν διάφορες δου λειές κυρίως όμως αρτεργά τες, λαντζέρηδες, μάγειροι και γκαρσόνια. Ο ι δύσκολες οικονομικο κοινωνικές συνθήκες τους υποχρέωναν ν' αναζητήσουν άλλα μέσα, άλλους δρό μους για να επιβιώσουν. Δεν τους κρατούσε ο τόπος γιατί ήταν άγονος και κακοτράχα λος. Αλλοι πήγαιναν στη "μακρινή ξενιτιά" κι άλλοι στα "κοντινά ξένα". Τα βάσανα πολλά, οι ανα στεναγμοί, τα δάκρυα, η δύ σκολη ζωή, ο ζωντανός ο χωρισμός και η ελπίδα της γλυκείας επιστροφής, ήταν χαραγμένα, στα πρόσωπα του ταξιδιώτη, αλλά κι εκεί νων που έμειναν πίσω στο χωριό. Τραγούδια, χοροί, αναστε ναγμοί και μύθοι είναι ατέ λειωτα για την ξενιτιά: - Αχ αναθεμάσε ξενιτιά και συ και τα καλά σου παίρνεις παιδιά αμούστα κα γυρίζουν ασπρισμένα λέει το τραγούδι αν βέβαια γύρι ζαν. Παλιότερα λοιπόν οι χω ριανοί μας, ταξίδευαν στην Πόλη (Κωνσταντινούπολη), <ρ/κλ στη Σμύρνη, στο Εσχή - Σεχίρ, στη Σερβία, στη Βλαχιά (Ρουμανία), στην Αίγυπτο (κυρίως Αλεξάνδρεια) και στο εσωτερικό της Ελλάδας, Αθήνα - Πάτρα και ιδίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και σ' άλλες πόλεις. Στα νεότερα χρόνια και στα χρόνια της μετανάστευ σης: στη Γερμανία, στο Βέλ γιο, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική και σ' άλ λα μέρη. Εκεί στα ξένα, με μεγάλα σωματικά και ψυχι κά βάσανα, έβγαζαν το ψω μί τους και πρόκοβαν στα ξέ να χώματα. Δουλειά σκληρή, πολύ σκληρή, ζωή στενόχωρη και αποπνικτική μακριά από την οικογένεια (γιατί η οικογέ νεια γυναίκα παιδιά γέροι κ.λ.π.) έμειναν στο χωριό, μακρυά από συγγενείς γνω στούς, χωριανούς και φί λους. Γι αυτό νοσταλγούσαν πότε και πότε να γυρίσουν στ' αγαπημένο τους χωριό, στα αγαπημένα τους μέρη στ' αγαπημένα τους πρόσω πα. Ετσι αναγκάζονταν στα ξένα να κάνουν αδελφότη τες, συλλόγους, νάχουν γνω στά στέκια ν' ανταμώνουν να τα λένε, να περιμένουν γράμματα απ' το χωριό, νάρθει κανένας νέος ταξιδιώτης να τα πούνε, να στείλουν κα νένα δέμα ή κανένα μήνυμα ή χρήματα. Με εράνους και "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑ&ΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (f > 24S42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΑ)... - Η : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ., Η Σ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653)41466 και (0651)26645 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοαιενονίαι ή 6x1 δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν *Η' ααόφεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" Ι1ΐ\. Αρκιεη. Σπυρίδωνος 8 Τηλ.: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ 'ΣΕΛΙΔΑ 2 Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑ! δωρεές από το υστέρημα τους γινόταν έργα ευποίί'ας στο χωριό. Η φιλογένειά τους ήταν πάντοτε έντονη, διατηρού σαν εκεί τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και συνδέο νταν στενά πολύ στενά με ταξύ τους και έτσι δεν απο κόβονταν απ' τη γενέτειρα τους. Αυτή η ζωή ήταν παλιότε ρα στα ξένα, εύκολα δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, υπήρχαν κίνδυνοι πολλοί και γι αυτό ερχόταν στο χωριό αραιά και που. Σήμερα ευτυχώς, τα πράγ ματα έχουν αλλάξει και οι ταξιδιώτες μας, με τα σύγ χρονα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας, έρχονται συχνά πολύ συχνά στο χω ριό, χαρούμενοι, γελαστοί, υγιείς, καζαντιμένοι, με τις οικογένειες τους, τα εχούμενά τους τ' αυτοκίνητα τους και δίνουν ζωή στο χωριό. Εμείς εδώ αναφερθήκαμε σ' άλλες μακρινές εποχές που οι γεροντότεροι τις είχαν ζή σει στο πετσί τους. Ας επιτραπεί εδώ στη σύ ντομη αυτή ηθογραφία να πω πως η οικογένεια μου, όλο ταξιδευμένους είχε. Ο παππούς μου α π ' τη μάνα μου ταξιδεύονταν στην Πό λη, ο άλλος μου παππούς απ' τον πατέρα στο Εσκή Σεχίρ, ο πατέρας μου και ο αδελφός μου στη Θεσσαλο νίκη κι η μάνα η ηρωίδα μας μεγάλωνε στο χωριό. Επιθυμία όλων των ξενιτε μένων ήταν να γυρίσουν στο χωριό. Πολλοί το κατόρθω ναν άλλοι όμως χωριανοί όχι. Εμειναν για πάντα στα'ρημα τα ξένα. Μεταξύ αυτών και οι δυό μου παπ πούδες. Ο γέρο - Χρήστος έμεινε για πάντα στο Εσκή Σεχίρ στα βάθη της Μικρασίας κι ο άλλος ο παππούς μου ο κυρ Γιώργης - Κύρος, όπως τον έλεγαν άφησε την τελευταία του πνοή στην Πό λη, με το μεγάλο του παρά πονο, που δεν μπόρεσε, να επιστρέψει στ' αγαπημένο του χωριό και να θαφτεί στη γενέτειρα του, τέλος κι ο πα τέρας μου, αφού αρρώστη σε βαριά στην έρμη ξενιτιά, ήρθε σε κακή κατάσταση στο χωριό, όπου πέθανε πο λύ νέος. Ας είναι κι αυτή η αναφορά ένα απλό μνημό συνο σ' όλους τους χαμέ νους χωριανούς μας πούμειναν για πάντα στα ξένα. Ζ. 1 ) Ο μέρμηγκας εξύπνησε μια μ έ ρ α θ υ μ ω μ έ ν ο ς με τη γ ε ν ι ά τ ο υ τ ά β α λ ε και είναι πικραμένος 2) Β λ έ π ε ι τη μ έ λ ι σ σ α ψ η λ ά πετάει μ ε σ ' τα ουράνια ζ ή λ ι α τον έπιασε τρανή π ο υ ζ ε ι μ ε ς την α φ ά ν ε ι α 3) Π ε ί σ μ α τ ο π ε ί σ μ α τ ά β α λ ε κι α υ τ ό ς ψ η λ ά ν α φ θ ά σ ε ι τον κ ό σ μ ο ν ό λ ο ν α ι δ ε ί κι ό λ α ν α τ α π ρ ο φ θ ά σ ε ι. 4) Σ κ έ π τ ε τ α ι τ ώ ρ α την α ρ χ ή π ω ς θ α την π ρ ω τ ο κ ά ν ε ι με π ο ν η ρ ι ά σ κ α ρ φ ί σ τ η κ ε μπροστά το σ χ έ δ ι ο Βάνει. 5) Π ο υ λ ά κ ι γ ο ρ γ ο κ ί ν η τ ο σπόρους εκεί μαζεύει κι ο μ έ ρ μ η γ κ α ς μ ε π ή δ ο τ ο υ στη ρ ά χ η τ ο υ α ν ε β α ί ν ε ι. 6) Σ η κ ώ ν ε τ α ι α ί φ ν η ς τ ο π ο υ λ ί και σ τ α ο υ ρ ά ν ι α φθάνει κι ο μ έ ρ μ η γ κ α ς γ α ν τ ζ ώ ν ε τ α ι τα δυνατά του βάνει. 7) Σ κ ό τ ο ς β α θ ύ τ ο ν τ ύ λ ι ξ ε μεγάλη τούρθε ζάλη κι αντί ν α χ α ί ρ ε τ α ι π ο λ ύ χτυπάει το κεφάλι. 8) Ε θ ό λ ω σ α ν τ α μ ά τ ι α τ ο υ εκτύπησε η κ α ρ δ ι ά του π ε θ ύ μ η σ ε τον κ ό σ μ ο τ ο υ κι α υ τ ή τη φ α μ ε λ ι ά τ ο υ. 9) Τι τ ά θ ε λ α τ α π έ ρ ε τ α του κ ό σ μ ο υ ε γ ώ ν α φ θ ά σ ω μες στη φωλιά μου ν α β ρ ε θ ώ ν α μπω και ν α ξ ε χ ά σ ω. 10) Δ ε ν π ρ ο λ α β α ί ν ε ι ν α σ κ ε φ θ ε ί μπόρα τρανή τον παίρνει τον ρ ί χ ν ε ι κ α τ α γ ή ς και πιο σ κ λ η ρ ά τον δ έ ρ ν ε ι. 1 1) Χ ε λ ώ ν α δ ί π λ α τ ο υ π ε ρ ν ά τον β λ έ π ε ι, τ ο ν λ υ π ά τ α ι σωστή του δίνει σ υ μ β ο υ λ ή π ο τ έ μην α υ τ α π α τ ά τ α ι. 1 2) Μ η β ι ά ζ ε σ α ι μ ε ρ μ ή γ κ ι μ ο υ γιατί θ ε ν α σ κ ο ν τ ά ψ ε ι ς κ α ι με τη β ι ά σ η την π ο λ ύ τη γ ο ύ ν α σ ο υ θ α κ ά ψ ε ι ς. 1 3) Ψ η λ ά κι α ν θ έ λ ε ι ς ν α β ρ ε θ ε ί ς μ έ τ ρ α τη δ ύ ν α μ η σ ο υ α φ ο ύ κ α λ ά ν α το σκεφθείς μετά η α π ό φ α σ η σ ο υ. 1 4) Α μ α π έ σ ε ι ς α π ό χ ά μ ο υ εύκολα θ α σηκωθείς κι α ν γ λ ι σ τ ρ ή σ ε ι ς α π ' τ α ύ ψ η σ ί γ ο υ ρ α θ α τσακιστείς. ΠαναγιότηςΚύρκος Β α σ ι λ ι κ ό Πω γ ο ν ι ο ύ 1997

3 ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ * ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997 ΣΕΛΙΔΑ 3 Η ΕΥΑΝΔΡΟΙ ΜΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Νέα από την Ομάδα Γυναικών ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου Ω Ηπειρος πανέμορφη και τρισευτυχισμένη, είσαι σ' όπες τις χώρες ξακουστή, σ' όπη την οικουμένη. Εύανδρο σ' ονόμασαν κι οι άνδρες σου είν' όλοι τους πεθέντες, περήφανοι, εργατικοί, γενναίοι χωρίς ποππές κουβέντες. Κάμπους Βουνά και θάπασσες, απ' όπα τούτα έχεις, μα άνετη ζωή στους πιο ποππούς δεν τους παρέχεις. Στις τέχνες και στα γράμματα οι κάτοικοι σου πρώτοι, η γη σου είναι φτωχή και ταξιδεύονται δεν χαίρονται τη νιότη. Οσο μακρυά κι αν βρίσκονται ποτέ δε σε ξεχνούνε, πάντα στο νου τους σ' έχουνε γυρίζουνε για να σε δούνε. Αν τύχει και ππουτίσουνε εκεί στα ξένα που πηγαίνουν, οι πιο ποπποί για την πατρίδα τους μεγάλοι ευεργέτες βγαίνουν. Τοσίτσες και Καππάνιδες, Σίνες και Ζωσιμάδες αππά και τόσοι άπποι, όποι αναγνωρίζουνε η δωρεά που κάνανε είναι πολύ μεγάπη. Είσαι πατρίδα μας γαυκιά Ηπειρος δοξασμένη, μεσ' την καρδιά μας σ' έχουμε με ανεξίτηπη μπογιά γραμμένη. Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Ζ ΡΑΠΤΗΖ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία, καμάρι μέσα στην Ευρώπη, σε πριόνισαν ξυλοκόποι για να σε ρίξουν στη φωτιά' σε κάναν γ κ ρ ί ζ α και σταχτιά, σου ξερίζωσαν την καρδιά και παν χαμένοι τόσοι κόποι. Ο Ιερέας του χ ω ρ ι ο ύ μ α ς Π α π α - Τ η λ ε μ α χ ο ς Μ ά ν τ ζ ι ο ς ευλογεί τ η ν πίτα της Ο μ ά δ α ς Γ υ ν α ι κ ώ ν ΚΕΦΟ Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ. Την Κ υ ρ ι α κ ή 1 2 / 1 / 9 7 η ο μ ά δ α γ υ ν α ι κ ώ ν Κ Ε Φ Ο Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ έ κ ο ψ ε την Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η πίτα της. Τις πίτες έ φ τ ι α ξ α ν η κ. Σ ί β β α κ α ι η κ. Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ. Κ α λ ε σ μ έ ν ο ι ήταν ό λ ο τ ο χ ω ρ ι ό κ α ι την ε κ δ ή λ ω σ η κ ά λ υ ψ ε τ ο κ α ν ά λ ι " Τ Η Λ Ε - Α Σ Τ Ρ Α ". Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία, σε ξεπούλησαν οι Σύμμαχοι, άδικα δώσαμε τη μάχη, ελπίδα δε μας μένει πια σ' αφήσαν έρμη, μοναχιά, σε παίξαν όλοι στα χαρτιά και άλλος τ' όνομα σου θάχει. Το φ λ ο υ ρ ί έ π ε σ ε σ ε έ ν α μ έ λ ο ς της ο μ ά δ α ς την κ. Ευτυχία Τ α λ ι ο ύ ρ η. Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε γλέντι με χ ο ρ ό κ α ι τ ρ α γ ο ύ δ ι. Ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή νόταν στην ε κ δ ή λ ω σ η έ δ ω σ ε το ζ ε υ γ ά ρ ι Α ν α σ τ ά σ ι ο ς κ α ι Ισμήνη Μ ο ύ κ α π ο υ μ α ς τ ρ α γ ο ύ δ ι σ α ν π α λ ι έ ς επιτυχίες. Ο ι μικροί μαθητές Τ σ ί ν ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς α ρ μ ό ν ι ο κ α ι Τ α λ ι ο ύ ρ η ς Κωνσταντίνος ντραμς (ερασιτέχνες) μ α ς δ ι α σ κ έ δ α σ α ν με τ ο ν δ ι κ ό τ ο υ ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό τ ρ ό π ο. Η ο μ ά δ α εύχεται χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά ε ι ρ η ν ι κ ά και ευτυχισμένα στην ε φ η μ ε ρ ί δ α κ α ι σ ε ό λ ο υ ς τους χ ω ρ ι α ν ο ύ ς ό π ο υ κι α ν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι. Χτις 2 2 / Ϊ / 9 7 η ο μ ά δ α γυναικών έ κ α ν ε ε π ί σ κ ε ψ η στον ε ο ρ τ α ζ ό μ ε ν ο κ. Α ν α σ τ ά σ ι ο Μ ο ύ κ α " Χ ρ ό ν ι α του π ο λ λ ά κ α ι ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν α ". Η υ π ο δ ο μ ή που μ α ς έ κ α ν ε η κ υ ρ ί α Ισμήνη ήταν υ π έ ρ ο χ η τ α γ λ υ κ ά κ α ι ο ι μ ε ζ έ δ ε ς έ δ ι ναν και έπαιρναν και το γλυκό κρασί έρεε άφθονο. Για την μετακίνηση μ α ς σ τ α Γιάννενα μ α ς δ ι έ θ ε σ ε η Π ρ ό ν ο ι α έ ν α τζιπ κ α ι την ε υ χ α ρ ι στούμε. ΟΜΑΔΑ Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία, της Ελλαδίτσας μας καμάρι, σε θυσίασαν σ α μανάρι, για να σε φάνε μερικοί. Κοιτάζει κι η Αμερική, μα δεν της καίγεται καρφί' θέλει κι αυτή κάτι να πάρει. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΟ - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία τον ήλιο είχες της Βεργίνας την τύχη πια της Γερακίνας, σου ετοιμάζουν στα κλεφτά, αν δε χτυπήσεις τη γ ρ ο θ ι ά και δε θυμήσεις στα θ ε ρ ι ά, παλιούς καιρούς της Σαλαμίνας. Γιώργος Μ ο ύ κ α ς Η κοπή τ η ς πίτας xsnq Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας; Ελλάδος Στις πραγματο ποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φ ι λ ί α ς (Σ.Ε.Φ.) η κοπή της πίτας της Πανηπειρωτικής Συ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς. Στην ε κ δ ή λ ω ση π α ρ ε β ρ έ θ η κ α ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς της Βουλής Α π ό σ τ ο λ ο ς Κακλαμάνης, ο Υπουργός Προεδρίας Α. Παπαδόπου λ ο ς, ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς του Δ Η Κ Κ Ι Δ.Τσοβόλαςκ.α. Το Στάδιο γέμισε α π ό και πλέον Ηπειρώτες. Την κοπή της πίτας α κ ο λ ο ύ θ η σαν ηπειρώτικα τ ρ α γ ο ύ δ ι α με καλλιτέχνες α π ' ό λ η την Ηπει ρο. Δ ι α κ ρ ί ν α μ ε τους καλλιτέ χνες: Πέτρο Χ α λ κ ι ά (Λούκα), Κιτσάκη, Μ π έ λ λ ο, Σιάτρα, Στέργιου. Εντυπωσιακός στο " Δ ε ν μπορώ μανούλα μ ο υ " ο γυιός του Α. Κιτσάκη, Κώ στας, μαθητής Δημοτικού σχολείου. Δ ε κ ά δ ε ς χορευτι κ ά συγκροτήματα α π ό ηπει ρώτικους συλλόγους της Αθήνας χόρεψαν χορούς α π ό το Πωγώνι, το Ζ α γ ό ρ ι, το Σούλι, τα Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α, την Π ρ έ β ε ζ α... Ο κόσμος χειρο κροτούσε δ ι α ρ κ ώ ς, σιγοτρα γουδώντας τα τραγούδια. Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ Εγινε ο α ν α δ α σ μ ό ς σ τ ο Β ο ϊ δ ο μ ά τ ι. Ε ρ γ ο μ ε γ ά λ ο κ α ι π ο λ ύ δ α π α ν η ρ ό (το έ ρ γ ο είναι Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς - Α γ ι ο ς Μ η ν ά ς κ α ι Β α σ ι λ ι κ ό ). Σ τ ο Κ ο ι ν ο τ ι κ ό γ ρ α φ ε ί ο έχει α ν α ρ τ η θ ε ί χ ά ρ τ η ς με τ' α γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α π ο υ έ χ ο υ ν μ ο ι ρ α σ τ ε ί κ α ι κτη μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ς χ ά ρ τ η ς που πήρε κ ά θ ε δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς - ιδιοκτή της το χ ω ρ ά φ ι του. Μ ε τα ν ο ύ μ ε ρ α π λ έ ο ν τ ώ ρ α θ ά μ α σ τ ε ιδιοκτήτες κ α ι ν ο ι κ ο κ υ ρ α ί ο ι των χ ω ρ α φ ι ώ ν. Ο χ ρ ό ν ο ς των ε ν σ τ ά σ ε ω ν έ λ η ξ ε. Κ ά θ ε χ ω ρ ι α ν ό ς α ς ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί που π ή ρ ε τ ο χ ω ρ ά φ ι του. Τ ρ α γ ο ύ δ ι α δ ι κ ά του, τραγού δια της πάτριας γης, δείχνο ντας ότι δ ε ν τον ά λ λ α ξ ε η ζωή στη μεγαλούπολη, ότι οι ηπειρώτικες ρίζες είναι β α θιές. Ζουν στην πόλη, α λ λ ά το πνεύμα τους παραμένει στην Ηπειρο. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι στην εκδή λωση υπήρχαν πάρα π ο λ λ ά παιδιά. Σημάδι ότι η ηπειρωτι κή π α ρ ά δ ο σ η συνεχίζεται. Μ έ σ α σ ' αυτή τη λ α ο θ ά λ α σ σ α με κόπο μπορέσαμε να διακρίνουμε λίγους συγ χωριανούς μας. Γνωστούς εί δαμε α π ό την Ρουψιά, την Βήσσανη, το Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο, το Βασιλικό, το Μ α ζ α ρ ά κ ι... Ηταν όλοι εκεί. Τέτοιες εκδηλώσεις α ν α πτερώνουν το ηθικό των συ μπατριωτών μας. Φέρνουν τους Ηπειρώτες πιο κοντά. Διατηρούν την Π α ρ ά δ ο σ η. Συγχαρητήρια στην οργανω τική επιτροπή της Π.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΠΗΖ (Γ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Επειδή πολλοί χωριανοί και φίλοι αναγνώστες μας στέλνουν επιστολές κάνουμε θερμή παράκλη ση προς τους φίλους επιστολογράφους μας: Τα γράμματα σας νάναι δακτυλογραφημένα ή με στρωτό γραφικό χαρακτήρα και σε μια όψη του χαρτιού, ώστε να διευκολύνεται η δημοσίευση αλ λά και η διόρθωση τους στο τυπογραφείο. Διαφο ρετικά ο δαίμων του τυπογραφείου θα βρίσκει πε δίο δράσεως και θ' αλλοιώνεται η σημασία του κειμένου. ^ ΠΥΡΣΟΣ Ο.Ε. Μ.&Α. ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: (0651) FAX. (0651) 46700

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 1. Το ξέρω εδώ που ανέβηκα η θέση δεν μ' ανήκει αν δεν τα πω και ευχάριστα 8α πάθω ρεζιλίκι. 2. Ζητώ συγνώμη απ' όλους σας για όσα θα μιλήσω λόγια που θάναι άχρηστα τα παίρνω πάλι πίσω. 3. Τι ήταν οι προλαλήσαντες εγώ δεν διορθώνω θα πω και γω τη σκέψη μου και το δικό μου πόνο. 4. Να είμαστε υπάκουοι η Ευρώπη θα διατάζει και κάθε μια απόφαση το Μάαστριχτ θα τη βγάζει. 5. Μιλάμε ότι έχουμε τώρα Δημοκρατία Μάαστριχτ και Ευρώπης διαταγές μοιάζουν δικτατορία. 6. Δεν εξετάζω εγώ ποτέ ποιος κυβερνάει Ελλάδα το μόνο να κρατήσουμε τη δόξα της τη δάδα. 7. Αδύνατο για να σταθούν τα κράτη ενωμένα το παρελθόν αν ψάξουμε όλα είναι γραμμένα. 8. Από τη φύση είναι αυτό το ανθρώπινο το μίσος και με τη νέα εξέλιξη θα μεγαλώσει ίσως. 9. Ελληνες μη πιστεύουνε και ματαιοπονούνε με ένωση Ευρωπαϊκή παράδεισο θα βρούνε. 10. Οταν θα δει η Αμερική η Ευρώπη πάρει αξ\α θα τη χαλάσει γρήγορα όπως και τη Ρωσία. 11. Πάρα πολλά μας έκαναν Γερμανό - Αγγλο - Γάλλοι κι εμείς μυαλό δεν βάλαμαν καθόλου στο κεφάλι Οι πιο πολλοί που είναι εδώ δεν ξέρουν τι είχε γένει στον πόλεμο σαν σήμερα είμουν στο Τεπελένι. 13. Στην ύπαιθρο και στα χωριά στα δέντρα στα λιθάρια Παρακληοη ea έκανα ocov Υπουργό και φίλο λίγα cecpaacixa και 'γω θέλω για να απαγγείλω θαμένα Ελληνόπουλα ήρωες παλλικάρια. 14. Του Χίτλερ και του Μουσολίνι απόγονοι και τώρα οι ράτσες δεν αλλάζουνε ούτε φυλές και χώρα Καλά πρέπει να τάχουμε με όλα τα γύρω κράτη στροφές να παίρνει το μυαλό και ανοιχτό το μάτι. 16. Ο γείτονας είναι καλός μέχρι ένα σημείο τον κάνουν τα συμφέροντα να γίνεται θηρίο. 17. Απ' την ΕΟΚ εντολή παίρνουμε και ευλογία αυτό είναι απαράδεκτο καμμιά δικαιολογία. 18. Τώρα Ευρωπαίους θάχουμε το δρόμο να μας δείξουν σε πόλεμο ή θάλασσα θέλουν για να μας ρίξουν. 19. Το είπε και ο Καραμανλής θάλασσα θα σας ρίξω κολύμπι αν δεν ξέρετε όλους θα σας πινήξω. 20. Η Ευρώπη είναι θάλασσα κύμα θηριά και φίδια πέρα για να τα βγάλουμε χρειάζονται σωσίβια. 2II. Αν το δεχτούν οι Ελληνες να κυβερνά η Ευρώπη πάντοτε δούλοι θάμαστε θα τρώμε και το σκόπι. 22. Ευρώπη αν ρωτήσουμε κανένας δεν μας θέλει όλοι Τουρκία αγαπάν το μπούφο την Τσιλέρη. 23. Το κράτος το Ελληνικό έχα το έδαφος του το Νόμο την κυβέρνηση τον ένδοξο Στρατό του. 24. Αμερική μην έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη το δίκιο πάντα με τ' εμάς αυτή δεν μας το δίνει. 25. Μέχρι στιγμή δεν κούσαταν το θέμα για να θίξω είμαι έτοιμος για να τα πω τη βόμβα θα τη ρίξω. 26. Η Ευρώπη έδωσε εντολή χωριά να συνενώσουν σ' αυτό το θέμα σήμερα κάποια λύση θα δώσουν. 27. Κοινότητα να μη σταθεί ούτε και κουτσοχώρι σε Δήμους όλα γρήγορα να γίνουν με το ζόρι. 28. Οι Ευρωπαίοι θα μας λεν Ελληνες πως θα ζήσουν την ύπαιθρο και τα χωριά όλα να διαλύσουν. 29. Φωνάζουμε ότι έχουμε τώρα ελευθερία αν τα χωριά δεν ρωτηθούν ούτε δημοκρατία. 30. Χωριά να μην πιέζονται για να συνενωθούνε οι κάτοικοι που ζουν εκεί όλοι να συμφωνούνε. 31. Για σοβαρά μας θέματα όλοι πρέπει να ξέρουν μπορεί τα' ποτελέσματα δυσάρεστα να φέρουν. 32. Αλλο αν λέμε ψέματα δήθεν διατάζουν άλλοι κα: στην Ευρώπη ρίχνουνε το Βάρος οι μεγάλοι. 33. Οι γέροι θέλουν στα χωριά γεράματα να κάνουν όχι στα κέντρα για να παν γρήγορα να πεθάνουν. 34. Τι σχέση έχουν τα χωριά με Ευρώπη ενωμένη θάχουν το στόμα τους κλειστό χέρια πόδια δεμένοι. 35. Αν θέλουν όλα τα χωριά σε Δήμους να πηγαίνουν οι κάτοικοι να ρωτηθούν και εκλογές να γένουν. 36. Οχι με διαφώτιση με μια μερίδα μόνο να γίνει αναγκαστικά και μέσα σ' ένα χρόνο. 37. Τα έσοδα για τα χωριά το κράτος τάχει βάλει του Πρόεδρου τη σύνταξη την παίρνει αν θέλει πάλι. 38. Σύνταξη σε πολύτεκνες είπε πως δεν θα δώσει όλοι οι ευνοούμενοι θα παίρνουν κι άλλη τόση. 39. Οταν θα φύγει από το χωριό Γραμματικός και αρχείο ύστερα όλα μοιάζουνε μεγάλο λησταρχείο. 40. Να συντηρούνται τα χωριά Κοινοτικά Γραφεία να σώζονται απαραίτητα κάθε χωριού τ' αρχεία. 41. Μπορεί ένας Γραμματικός καλά τα καταφέρει σε τρία τέσσερα χωριά και ένα μισθό να παίρει. 42. Την εβδομάδα μια φορά Γραφείο νάχει μόνο θα Βγάζει για το γέροντα για το χωριό τον πόνο. 43. Αν θα ρημάξουν τα χωριά τα σύνορα ανοίξουν απ' του λαού τα κλάματα και τα βουνά θα τρίξουν. 44. Χωριά θέλουν οργάνωση όχι να παραλύσουν λαθραίοι και ναρκωτικά όλα να διαλύσουν. 45. Εγώ χωριό μου αγαπώ τίποτα δεν γυρεύω αυτά που νιώθω μέσα μου τα λέω τα πιστεύω. 46. Δεν σταματάει το μυαλό το χέρι και το στόμα ελάττωμα στον άνθρωπο όσο να μπει στο χώμα. 47. Ενα μονάχα θα σας πω είναι το τελευταίο αγάπη όλοι οι Ελληνες κανείς δεν λέει φταίω. 48. Βλέπω πολύ σας κούρασα δεν θα το ξανακάνω και γω ταλαιπωρήθηκα κοντεύω να πεθάνω. Παπαγιώργης Κολιούσης Χωριό Βερενίκη 18/1/1997 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ - ΣΚΟΝΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ.: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΜΕΖΕΔΟΠΟΙΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΒΑΚΧΟΣ ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Ξυλάνθρακες ΤΗΛ.: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΖ Α' ΤΑΙΕΩΙ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - TAB Ε. "ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΖΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.: (0657) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: KEY HOUSE ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΪΕί ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤώΝ Το χωριό μου, η Ρουψιά Πενήντα περίπου χιλιό μετρα έξω από τα Ιωάννινα είναι ένα όμορφο, φιλόξε νο και γραφικό χωριουδά κι. Το χωριό αυτό ονομάζε ται Ρουψιά. Το χωριό ονο μάστηκε έτσι γιατί όταν οι Τούρκοι, λεηλατούσαν και έκλεβαν τα σπίτια, οι άν θρωποι μαζεύονταν προς διάφορες κατευθύνσεις και όταν αποφάσισαν να συγκεντρωθούν ή αλλιώς να ρουπιάσουν, το χωριό πήρε την ονομασία Ρου ψιά. Αλλη μια εκδοχή είναι το ρούπι, δηλαδή ο φόρος που πλήρωναν οι κάτοικοι στους Τούρκους. Μάλιστα στην πρώτη εκδοχή ονομα σίας οι κάτοικοι μαζεύο νταν σε έξι εκκλησάκια που είναι τα εξής: ο Αϊ - Λίας, η Αγία Παρασκευή, ο Αγιος Σπυρίδωνας, ο Αγιος Αθα νάσιος, ο Αγιος Γεώργιος και ο Αγιος Παντελεήμο νας. Στα έμπα του χωριού η μπλε πινακίδα με τ' άσπρα γράμματα ΡΟΥΨΙΑ, καλω σορίζει τους ανθρώπους που έρχονται για να θαυ μάσουν, να φιλοξενηθούν και να ερευνήσουν το πιο όμορφο χωριό στην επαρ χία Πωγωνίου, στην Ηπει ρο. Καθώς μπαίνουμε στο χωριό, φαίνονται τα δύο πρώτα σπίτια και σιγά - σι γά εμφανίζονται και τα υπόλοιπα. Δεξιά και αρι στερά γέρικες βελανιδιές μπλέκανε τα κλωνάρια τους και ο αθάνατος ήλιος, χρύσιζε τα φύλλα τους. Ο ουρανός ήταν καταγάλα νος και μερικά αραιά συν νεφάκια ήταν πάνω από τα μικρά εκκλησάκια. Οι κό τες της κυρα-τούλας, της γειτόνισσας, είναι αμολη μένες και κουτσουλάνε τις αυλές. Οι μυρωδιές, οι ήχοι του χωριού, τα κακα ρίσματα των κοκόρων, ανε βαίνουν σε κάθε μπαλκο νάκι. Το σπίτι του παππού εί ναι αρκετά μεγάλο, ευρύ χωρο, παλιό, μ' ένα ακόμα και τώρα καλοδιατηρημέ νο κήπο που ξεχυλίζει από ζαρζαβατικά και φρούτα. Το δικό μας σπίτι στέκεται ανάμεσα σε άλλα όμορφα που είναι σαν τα μοντέρνα σπίτια- λες και υψώθηκαν στο χωριό προκλητικά, κα μαρωτά. Λίγα από τα σπί τια που είναι μεγάλα έχουν ανάγλυφα και γύψινα δια κοσμητικά που περιβάλ λουν το σπίτι. Στα μπαλκό νια, υπάρχουν γλάστρες με πανέμορφα λουλούδια όπως μαργαρίτες, σπάνια γεράνια, βασιλικό και δεν ξεχνιούνται ποτέ και οι κή ποι που για κάθε σπίτι είναι ξεχωριστοί. Ο δικός μας κήπος έχει πατάτες, ντομά τες, πιπεριές, φασολάκια, μαρούλια, κρεμμύδια, σέλινο, μαϊντανό, δυόσμο και από φρούτα έχει κεράσια, κορόμηλα και μια κληματα ριά όπου κάνει πεντανόστιμα σταφύλια. Ενα έξυπνο τέχνασμα -ας το πω έτσιπου έκανε ο παππούς είναι: πως έκανε τρύπες σε ένα βαρέλι- και αφού το γέμισε με χώμα έβγαλε έξω τις ρί ζες μιας φραουλιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα οι γι νόμενες φράουλες να κρέ μονται. Ετσι μπορούσαμε να τις κόβουμε πιο εύκολα και με ένα πλύσιμο να τις τρώμε αμέσως. Στις ταρά τσες βλέπεις κεραίες και καταλαβαίνεις ότι είναι για τις τηλεοράσεις. Το σπίτι μας είναι χτισμένο με σκα λιστή πέτρα και η στέγη δεν είναι με κεραμίδια όπως παλιά, αλλά είναι φτιαγμένο από τσίγκο. Οταν βρέχει νομίζεις ότι πετάνε μικρά πετραδάκια συνεχώς. Τα παράθυρα εί ναι μεγάλα για να μπαίνει φως στο κάτω δωμάτιο, ενώ στο επάνω δωμάτιο που είναι το καθιστικό είναι ένα παλιό πέτρινο τζάκι. Το τζάκι όλο το χειμώνα είναι αναμμένο και σβήνει τον Απρίλιο που ο καιρός ανοί γει. Στο κατώι το μισό μέ ρος -ακόμα και τώρα- ήταν πίμτσα θολογυριστή με πέ τρα. Εκεί βάζανε τα κρα σιά, τα τυριά, τα βούτυρα και ζώα που ήταν ήδη σφαγμένα για να διατηρού νται. Ενώ στο δίπλα μέρος έβαζαν τα ζώα και τα κρα σιά γιατί δεν υπήρχανε ψυ γεία. Από όλα τα μπαλκό νια βλέπεις τα "γυμνά πλα τάνια και τα μοναχικά λου λούδια. Τα σπίτια που είναι στην πλατεία βλέπουν το Γορμό ή Καλαμά, το στενό και μακρύ ποτάμι που δια νύει το δυτικό τμήμα του νομού των Ιωαννίνων. Οι ψαράδες, ψαρεύουν με ένα τρόπο που είναι επικίν δυνος για τη φύση και κα ταστρέφουν το περιβάλ λον. Καθώς πλησιάζουμε το χωριό βλέπουμε το ξενώ να και λίγο πιο πάνω είναι το κεντρικό καφενείο του χωριού. Ο ξενώνας αποτε λείται από 4 κρεβάτια, ένα μπάνιο, μία τουαλέτα και μία μικρή κουζίνα. Πίσω από τον ξενώνα είναι μία μικρή κατηφόρα που οδη γεί σε 10 περίπου σπιτά κια. Το κεντρικό καφενείο το έχει ο παππούς μου μα ζί με τον κυρ-γιάννη, κάτοι κο του χωριού αλλά ζει με την οικογένεια του στα Ιω άννινα. Πίσω από το καφενείο εί ναι η εκκλησία που είχε φτιάξει ο Αλή - Πασάς το Η εκκλησία έχει το καλύτερο και πιο όμορφο τέμπλο, ίδιο με αυτό της Αγίας Σοφίας στην Κων σταντινούπολη. Εχει εικό νες των αγίων και αποστό λων αλλά οι πιο πολλές ει κόνες καταστράφηκαν από Τούρκους, Ιταλούς και αντάρτες. Οι Τούρκοι κυρίως την κατάστρεψαν γιατί την άσπρισαν για να την κάνουν τζαμί. Υπάρχει και ένας γυναικονίτης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των γυναικών, χωριστά από τους άντρες και αυτό γινόταν τα παλιά χρόνια. Πάνω στην πλατεία, υπάρχει και το σχολείο που χτίστηκε το από τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο. Το ση μαντικότερο είναι ότι ο Αρ χιεπίσκοπος κατάγονταν από το χωριό. Το σχολείο είναι όλο από πελεκητή πέ τρα και αυτό το κάνει εξαί σιο. Επάνω στην πλατεία, έχει στηθεί ένα ηρώο για τους 10 στρατιώτες τους, 2 υπολοχαγούς και τον 1 ανθυπολοχαγό όπου σκο τώθηκαν για να σώσουν την πατρίδα μας. Επίσης υπάρχουν και οι κούνιες για την ψυχαγωγία των παιδιών. Τα παιδιά που έρ χονται στις γιορτές και ει δικά το καλοκαίρι απολαμ βάνουν τις χαρές του χω Στο χωριό υπάρχουν 36 μόνιμοι κάτοικοι και ot πιο πολλοί είναι άνω των 40 χρονών. Οι γέροι -το ίδιο και οι γριές- μαζεύονται συχνά και συζητούν για τις κακουχίες που είχαν περά σει στην παιδική ηλικία. Αυτό είναι το χωριό μου, και είμαι πολύ περήφανη γιατί έχει μεγάλη ιστορία. ρίου. Ο πρόεδρος του χωριού ονομάζεται Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου. Είναι περί που 1.70 στο ύψος με με γάλα καστανά μάτια, μαύ ρα μαλλιά, σαράντα χρο νών περίπου και περπατάει με καμάρι επειδή είναι υπεύθυνος γι αυτό το όμορφο χωριό. "^ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Οταν κοντά της κάθομαι θ α ρ ρ ώ πως μου γυρίζει το μυαλό! θ α ρ ρ ώ πως είμαι πλούσιος: τον κόσμο α γ ο ρ ά ζ ω και πουλώ. Κι όταν μου φύγει ύστερα και μείνω, κ α θ ώ ς πρώτα, μοναχός, πάνε τα πλούτη ό λ α μου και σ α ζητιάνος γίνομαι φτωχός. Ερρίκος Xcn'vc Γαλάζια τα ουράνια. Ούτε ένα σύννεφο. Τρέλλα! Ροζ το φουστάνι σου - καφέ τα μάτια σου. Μ ω β η κ ο ρ δ έ λ α σου. Τα φύλλα πράσινα. Λευκά τα λ ο ύ λ ο υ δ α. Μ ' έχουν μαγέψει. Και στο μυαλό μου μαύρη η σκέψη... Ζτ. Γραμματικόπουλος Ο στίχος ενός απογοητευμένου ποιητή Συχνά μου λέει η υπομονή: Περίμενε καρτερεί, και τούτος ο κατήφορος ανήφορο θ α φέρει. Κι εγώ της αποκρίνομαι: κυρά μου, σε πιστεύω, μα σαν κοπούν τα πόδια μου, πως θ ε ς τότε ν' α ν έ β ω ; (Επιμέλεια - Συλλογή κ. Ιωάννας Ζ. Βλάχου Θεσ/νίκη). ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Συγχαρητήρια θ ε ρ μ ά συγχωριανοί, σ α ς στέλνω για την εφημερίδα μας που κάθε τόσο παίρνω. Που μας θυμίζει τα παλιά τα τόσα ω ρ α ί α χρόνια! Αχ! και να ξαναγύριζαν έστω για λίγο α κ ό μ α. Ν α ' π α ι ζ α πίσω στη Λ α κ ι ά ν α ' β ο σ κ α τα κατσίκια να'κουγα πουλιά ν α κελαηδούν τον κούκο ν α λ α λ ά ε ι και την φωνή της μάνας μου πάντα να με καλάει. Ελένη - Γόρα - Χιωτάκη ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Hi-Fi, TV, VIDEO ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΖ Δαγκλή 5 τηλ.: FAX Χ^ _ Β Wf - - «Μ-Tli IT «1 II Γ' W W Μ

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Στεαχά μ ίΐζ δημοπααοίεζ Συνέχεια από την 1η σελίδα περιοχής δεν είναι μεγάλοι, έτσι η αντιπαροχή δεν είχε προτιμητές, ήρθε η σκέψη να πωληθεί το οικόπεδο κ α ι ν' αγοράσει η κοινότητα ακίνητο στα Γιάννινα ν α το ενοικιάζει κ α ι από τα ενοί κια να κάνει διάφορα έργα στο χωριό. Α υ τ ή η ιδέα κ α ι καλή είναι κ α ι σωστή, διότι ως προελέχθη κόντευε να καταπατηθείτο οικόπεδο. Πολλοί χωριανοί, είδαν αυτή την κίνηση σωστή, άλ λοι δυσπιστούν κ α ι μονολο γούν αντιλέγουν, γ ι α τ ί να γίνει έτσι κ.λ.π. Πάντα κάθε πράγμα έχει δύο όψεις, ανά λογα από την κάθε οπτική γωνία που το βλέπει κανείς. Εκείνο όμως πούχει σημα σία είναι ότι το οικόπεδο αυ τό (500 τ.μ. σχεδόν έμεινε), να πωληθεί κ α ι με μεγάλη διαφάνεια κ α ι ενημέρωση να γίνει η καλύτερη αξιο ποίηση των χρημάτων που θα πάρουμε. Β. Η άλλη δημοπρασία εί ναι η εκμίσθωση των καυ σόξυλων στις θέσεις: "Καπαντρίτσια - Ρ. Δίχαλο" κ α ι στη θέση "Γραβόστολο - Ρέ μα Παναγιάς". Η εκμίσθωση αυτή του λήμματος, έγινε κατόπιν με λέτης του Δασαρχείου κ α ι μετά τη σχετική διαδικασία των διακηρύξεων περί δη μοπρασιών (εγγυητικές επι στολές, παράβολο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα νείων, φερέγγυοι έμποροι καυσόξυλων κ.λ.π.). Βέβαια κ ι εδώ ακούστη καν διάφορες και αντίθετες γνώμες, που όλες τις έλαβε υπ' όψη του το Κοινοτικό Συμβούλιο κ ι όλα ασφαλώς πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και την αυστη ρή τήρηση και επιτήρηση του Δασαρχείου. Η κοπή των καυσόξυλων -αρκετών τόνων- να γίνεται επιμελώς και επακριβώς όπως λέει το Δασαρχείο κ α ι οι Δασονόμοι, ώστε το δάσος μας ν ' ανανεώνεται, γιατί τα ξύλα Ε κ ε ί ν ο ι n o u cpeuyouv ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στις 5 Ιανουαρίου πα ραμονή των Φώτων, ένας αγα πητός παιδικός φίλος, από την Κάτω Μερόπη συμπατριώτης και φίλος των Πωγωνησίων που ζουν στη θ ε σ / ν ί κ η, συνδρομη τής και φίλος της Εφημερίδας "Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ " ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ Π Α Ν Τ Α Α Π Ο Κ Ο ΝΤΑ ΜΑΣ. Γεννήθηκε στην Κάτω Μερό πη - Πωγωνίου το 1924 και πέ ρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στο χωριό μας. πάντα τα χρειαζόμαστε και η ζωή συνεχίζεται. Το προϊόν αυτών των δη μοπρασιών θα είναι -και εί ναι σεβαστό- για την κοινό τητα μας γύρω στα εκατομμύρια δραχμές, που θα πρέπει να τα διαχειριστεί σωστά με σωφροσύνη, σύνε ση και διαφάνεια το Κοινο τικό μας Συμβούλιο, ώστε ωραία κοινωφελή έργα να δούμε στο χωριό μας. Εμείς θα παρακολουθού με την όλη εξέλιξη, θα επαι νούμε σωστές κινήσεις αλ λά κ α ι θα κριτικάρουμε όπου νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ολοι μας έχουμε λόγο για τα κοινά του χωριού. Με λό γο όμως σωστό, τεκμηριω μένο, ώστε να συμβάλλουμε -όσο μπορούμε περισσότερο και καλύτερα στην πρόοδο αυτού του τόπου του χω ριού μας που όλοι αγαπού με. Σ. ΟΙΚ. ΓΚΡΙΤΖΑΣ Ηταν αγαπητός α π ' όλους μας. Είχε μυϊκή δύναμη και βρο ντερή φωνή και ήταν δυνατός σαν τον Ηρακλή. Ο εμφύλιος μας χώρισε από τα χωριά μας. Εγκαταστάθηκε στη Θεσ/νίκη όπου δούλεψε σκληρά σαν αρτεργάτης και αοτοποιός. Παντρεύτηκε την α,απημένη σύντροφο της ζωής του, τη Μαριάνθη από τη Λάκκα Σουλίου και απέκτησαν δύο κόρες κι έχουν τρία εγγόνια. Δούλεψε σκληρά και αποκα τέστησε τα παιδιά του. Ηταν ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Συνέχεια από την 1η σελίδα τοιμασία μας και η yuxonoyikn μας κατάσταση, γιατί κοντεύει η 1η Ιανουαρίου του 1999, που θα γίνει η νομισματική ενοποίηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση και συνεπώς όλα δείχνουν ότι τα πάντα θ' αλλάξουν. Ετσι συνολικά ι«- <ιια άλλη αντίnnyn και νοοτροπία θα πρέπε εδώ και πέρα να βλέπουμε τα πράγματα και «*α πρέπει σιγά σιγά βήμα - βήμα V αρχίσουμε να προσαρμο ζόμαστε στους νέους μηχανισμούς και στις νέ ες συμφωνίες δημοσιονομικής σταθερότητας καλλιέργειας και συμπεριφοράς, όπως π.χ. νέοι τρόποι εργασίας, νέες καλλιέργειες νέες μορ φές απασχόλησης, ένωση κοινοτήτων, αλλαγή τρόπου διοίκησης κ.λ.π. Ολα αυτά, ως προελέ χθη ανοίγονται μπροστά μας. Δρόμος ανηφορι κός δύσκολος αλλά και ωραίος. Σ' αυτό το νέο έτος πούχομε μπροστά μας ευ χόμαστε και Πάλι ΟΛΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ. ΗΣ.Ε. κοινωνικός και πρωτοστατούσε στα γλέντια στους χορούς, στις συνεστιάσεις και στις εκδρο μές της Αδελφότητας μας, της Η. Εστίας και των άλλων αδελ φοτήτων. Πέρυσι στις 9 Μαρτίου στον κοινό χορό των Αδελφοτήτων "Γεροπλατάνου - Κάτω Μερό πης - Παλαιοπύργου" εσύ Μή τσο χόρευες με τη σύντροφο σου, όλους τους χορούς μας και δεν βγήκες ούτε λεπτό από το χορό, λες και σου ήταν μελ λούμενα πως 8 α ήταν ο τελευ ταίος. Ο θάνατος σε βρήκε όρ θιο από οξύ έμφραγμα μυοκαρ δίου παρακολουθώντας τηλεό ραση, πέφτοντας στην αγκαλιά της συντρόφου σου και των παι διών σου. Το θλιβερό άκουσμα του ξαφνικού θανάτου σου σαν αστραπή έπεσε στην πόλη μας. Βουβός θρήνος μας πνίγει. Πό νος μεγάλος και θλίψη πολλή. Η αγαπημένη σύντροφος της ζωής σου, τα παιδιά σου, τα εγ γόνια σου, οι λοιποί συγγενείς, η Αδελφότητα, οι συγχωριανοί, οι φίλοι και συμπατριώτες σου, δεν μπορούμε να το πιστέψου με πως έφυγες για πάντα από κοντά μας. Ομως ΕΣΥ Μήτσο θ α ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Καλό σου ταξίδι Μήτσο, κα λό σου ταξίδι. Ας είναι ελαφρό το χώμα της Μακεδόνικης γης που σε σκε πάζει. Α Χ Ι Λ Λ Ε Α! ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Α π ό την κ. Δ έ σ π ω Κ α ρ β έ λ η σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο δ α σ κ ά λ α λ ά β α μ ε ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο ε π ι σ τ ο λ ή γ ι α την τομική π ρ ο σ φ ο ρ ά της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μας. Μ ε τ α ξ ύ των ά λ λ ω ν μ α ς γ ρ ά φ ε ι : Α γ α π η τ ο ί φίλοι του Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ. Μ ε ξ ά φ ι α σ ε η επιστολή σ α ς κ α ι η ε φ η μ ε ρ ί δ α σ α ς και χ ά ρ η κ α ιδιαίτερα... Σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ θ ε ρ μ ά ό λ ο υ ς σ α ς για την "τιμητική α π ο σ τ ο λ ή σ α ς ". Α λ λ ά και τον " χ ε ί μ α ρ ρ ο " των " κ ο λ α κ ε υ τ ι κ ώ ν λ ό γ ω ν ". Τα δ έ χ ο μ α ι και σ α ς ευ χαριστώ. Είναι θ ε ρ μ α ν τ ι κ έ ς ο υ σ ί ε ς. Μ ε συγκινούν τέ τοιες ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, μου φ έ ρ ν ο υ ν χ α ρ ά που είναι και δ ι α ρ κ ε ί α ς. Θ ' α ν τ α π ο κ ρ ι θ ώ στο κ ά λ ε σ μ α σ α ς, με την πρώτη ε υ κ α ι ρ ί α. Σας σ τ έ λ ν ω τρία Β ι β λ ί α μου Ι) Το Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό μιας δ α σ κ ά λ α ς, 2) Τα π α ι δ ι κ ά και ε φ η β ι κ ά μ α ς χ ρ ό ν ι α, 3) Το χ ρ έ ο ς. Μ π ο ρ ε ί τ ε ν α δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε τ ε ό,τι νομίζετε κ α λ ό, γ ι α τους α ν α γ ν ώ σ τ ε ς σ α ς. Κ α λ α ί σ θ η τ η και εντυπωσιακή η π ρ ό σ ο ψ η της εφημερί δ α ς σ α ς, με τα π λ α τ α ν ό φ υ λ λ α του γ ε ρ ο ύ - π λ ά τ α ν ο υ και α γ έ ρ α σ τ ο υ. Θ α έχει β έ β α ι α πάντα α ι ω ν ό β ι α π λ α τ ά νια, η π λ α τ ε ί α του χ ω ρ ι ο ύ σ α ς. Η α π α σ χ ό λ η σ η σ α ς με την έ κ δ ο σ η της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς είναι μια μ ε γ ά λ η π ρ ο σ φ ο ρ ά στον τ ό π ο σ α ς. Εμείς με την π ε ί ρ α της π ο λ ύ μ ο ρ φ η ς πο ρ ε ί α ς μ α ς και τη φ ι λ ο σ ο φ ί α της κ ά π ο ι α ς ηλικίας, μπο ρ ο ύ μ ε και π ε ρ π α τ ά μ ε με το κ ε φ ά λ ι ο ρ θ ό και τα μάτια στους ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς. Ν ό σ τ ε κ α λ ά και με α ι σ ι ο δ ο ξ ί α για το μ έ λ λ ο ν μας. Ε γ κ ά ρ δ ι ε ς ευχές γ ι α το : Υ γ ε ί α κ α λ ή, π ρ ό ο δ ο στην ε φ η μ ε ρ ί δ α, ε υ η μ ε ρ ί α στον τ ό π ο μας και ειρήνη τους λ α ο ύ ς. Με εκτίμηση και αγάπη Δέσπω Κ α ρ β έ λ η Σουσάκι Κορινθίας Δ ε κ έ μ β ρ η ς του 1996 (Ευχαριστούμε π ο λ ύ την κ. Δ έ σ π ω Κ α ρ β έ λ η γ ι α τα τό σ α κ α λ ά της λ ό γ ι α και για την π ρ ο σ φ ο ρ ά των β ι β λ ί ω ν της. Α ν τ ε υ χ ό μ ε ν ο ι υγεία και χ α ρ ά γ ι α το 1997). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Είμαι και εγώ έ ν α ς χ ω ρ ι α ν ό ς, αν και όχι δημότης του χ ω ρ ι ο ύ. Εχουμε π α ρ ά π ο ν ο, ότι το χ ω ρ ι ό γ ε ρ ν ά ε ι, α λ λ ά τι κ ά ν ο υ ν ό λ ο ι οι φ ο ρ ε ί ς του χ ω ρ ι ο ύ γ ι α το αντίθετο; Στο φ ύ λ λ ο 7 της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς φ ι λ ο ξ ε ν ή σ α τ ε την επιστολή του μικρού Π ά ρ η Α ι ά π η του Α ν δ ρ έ α, που μιλούσε για κάποιον αθλητικό χώρο στο χωριό. Π έ ρ α σ ε σχεδόν έ ν α ς χ ρ ό ν ο ς και τίποτε δ ε ν έγινε. Π ω ς λ ο ι π ό ν ν α έ ρ θ ο υ ν τα π α ι δ ι ά στο χ ω ρ ι ό ; Εκτός κι αν πηγαίνουν και α υ τ ά ν α π α ί ζ ο υ ν στην Σ α λ α μ ο υ ρ ι ά ή στην Αίμνη. Ή ε κ τ ό ς αν θ ε ω ρ ε ί τ α ι α θ λ η τ ι κ ό ς χ ώ ρ ο ς το κ α φ ε ν ε ί ο γιατί δυστυχώς δεν υ π ά ρ χ ε ι ά λ λ ο ς χ ώ ρ ο ς ψ υ χ α γ ω γ ί α ς. Κ ά π ο τε για πέντε χ ρ ό ν ι α υπήρχε κ ά π ο ι α ο μ ά δ α ο " Α γ ι α ξ " και α ν και έ π α ι ζ α ν τουλάχιστον 1 0 π α ι δ ι ά α π ό το χ ω ρ ι ό α ν α γ κ α ζ ό μ α σ τ α ν ν α πηγαίνουμε στην Κ ό ν ι τ σ α ή σ τ ο Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο. Σ ή μ ε ρ α χ ω ρ ι ά σ α ν κ α ι το δ ι κ ό μ α ς έχουν κ ά π ο ι ο α θ λ η τ ι κ ό χ ώ ρ ο, εκτός α π ό το χ ω ρ ι ό μ α ς π ο υ έχει ό μ ω ς Μ ο υ σ ε ί ο και σε λ ί γ ο Ξ ε ν ώ ν α. Δ ι α μ έ σ ω της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς θ έ λ ω ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω ό λ α τα π α ι δ ι ά π ο υ πίστεψαν και έ π α ι ξ α ν στον " Α γ ι α ξ " και ιδίως ν ι ώ θ ω την υ π ο χ ρ έ ω σ η ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω δ η μ ό σ ι α τον Κ ώ σ τ α Π α π α Β α σ ι λ ε ί ο υ. Γι α υ τ ό χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α γίνει κ ά π ο ι ο α θ λ η τ ι κ ό έ ρ γ ο κοντά στην π λ α τ ε ί α του χ ω ρ ι ο ύ και με τ ό σ α α γ ό ρια που γ ε ν ν ή θ η κ α ν τα τελευταία χ ρ ό ν ι α μ π ο ρ ε ί ν α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί ο κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ς "Αγιαξ". Me τιμή Μαλισσόβας Δημήτριος Σ.Σ.: Πιστεύουμε ότι όλους μας απασχολεί μα και από κοινού 8α το αντιμετωπίσουμε. αυτό το θέ Ενοικιάζεται στο Γεροπλάτανο χώρος κατάλληλος για κυνηγούς. Πληροφορίες στα τηλέφωνα (0653) και (0651) και

7 Για τις οικοδομικές άϋειες ^ Ο Νομάρχης μας κ. Νίκος Ζορμπαλάς, σε συνεργασία μ' άλλους Νομάρχες ακριτικών πε ριφερειών της χώρας, έκανε μια πρόταση για τη μείωση του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών για τ' ακριτικά μας χωριά. Είναι μια αξιέ παινη πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι η πολιτεία θ α τη λάβει σοβαρά υπ' όψη της ούτως ώστε να μην ανακοπεί η ανοδική πορεία ανοικοδόμησης των σπιτιών του χωριού. Ο λ ο ι οι χωριανοί να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους χωρίς να πληρώνουν τόσα πολλά για την έκ δοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή επισκευ ής. Περιμένουμε. Η ατέγπ ταυ αχαϋείαυ μας ^~Πληροφορούμαι ότι αγοράστηκαν με χρή ματα από την επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Ιωαννίνων, τα κεραμίδια για τη στέ γη του σχολείου. Καλό αυτό, αλλά για να μπουν τα κεραμίδια, χρειάζεται και αντικατάσταση της σεσαθρωμένης ξυλείας της στέγης ακόμη πρόκες αμοιβή τεχνιτών κ.λ.π. Μιχάλη Παντούλα μ' ακούς; Χάρος Υγειονομική; Ταφής TUV οκουπιδιων J Καθημερινά διαβάζουμε στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο διαμαρτυρίες των Δήμων και των Κοινοτήτων για τα σκουπίδια. Κανείς δεν τα θέ λει. Τότε τι θ α γίνει που θ α πάνε τ' απορρίμματα; Η προσωρινή επιλογή του 4ου Συμβουλίου Πε ριοχής -άρα και οριστική;- είναι ο "ΠΕΛΕΚΑ Ν Ο Σ " προς το "Κόκκινο λιθάρι". Ο χώρος αυτός πρέπει να γίνει σύμφωνα Βέβαια με τη μελέτη και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εάν, όλα γίνουν όπως λένε οι Ευρωπαϊκές προ διαγραφές και οι υγιειονομικοί κανονισμοί, τότε γιατί να έχουμε πόλεμο, πυροβολισμούς στον αέ ρα και φτηνούς παλικαρισμούς; Ολοι θέλουμε τα σκουπίδια στην πόρτα του διπλανού! Πιστεύουμε ότι ο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) θ α πληροί όλους τους όρους και κανονισμούς. Α ς μας ενημερώσει ο πρόεδρος για να μην ανησυχούν οι χωριανοί. Τα σκουπίδια δεν μπο ρούμε να τα πετάμε όπου νάναι. Είναι ανάγκη συλλογικά και με τη συνεργασία όλων να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ααϊΐι τα κυνήγια ^~Σε μια έντονη φιλική συζήτηση παραμονές Πρωτοχρονιάς ο αβτζής κυνηγός Σωτήρης Τσίνας, στοιχημάτισε ότι έχει κλεισμένα τα γουρού νια. Ολοι οι κυνηγοί του χωριού πήγαν τρεχάτοι. Δυστυχώς όμως τα αγριογούρουνα βρήκαν τα κλειδιά άνοιξαν την πόρτα κι έφυγαν. Ε! τι να γίνει τάχουν τα κυνήγια αυτά του χρόνου... καλύτερα. Κουβέντες... του καφενείου ^ Χ α λ ο ύ σ ε ο κόσμος τις προάλλες. Εντονες συζητήσεις στο καφενείο του χωριού (για τις χω ματερές για τα καυσόξυλα για κοτοπατήσεις και περιφράξεις κοινοτικών χώρων κ.α.). Η ρακή και το ποτήρι τα λέει όλα. Αληθεύει ότι μερικοί έχουν περιφράξει κοινοτι κή έκταση; Πρόεδρε μ' ακούς; και το καρφί της παρέας. Ο λ α πάνω στο ποτήρι τα βρίσκουμε. Την άλλη μέρα όλα.μέλι γάλα. Ναι αλλά από μωρό ΣΕΛΙΔΑ 7 και μισομεθυσμένο μαθαίνεις την αλήθεια! με να τονίσουμε εμείς απ' την πλευρά μας είναι ότι η όλη εκδήλωση καλύφθηκε από το τοπικό κανάλι της περιοχής μας από το ΤΗΛΕΑΣΤΡΑ Παρακαλάμου. ^Σύμφωνα με την παράδοση του χωριού θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στο τοπικό κανάλι καλές δου μας, αλλά και με το γενικότερο έθιμο του τόπου λειές και κάλυψη όλων των ωραίων εκδηλώσεων μας, οι καλικαντζαρέοι που από την παραμονή των χωριών μας. των Χριστουγέννων πριονίζουν το δέντρο που κρατάει τη γη, την παραμονή των Φώτων έγιναν καΐπι. ^Κάθε χρόνο παρατηρούμε ότι τα χωριά μας Τα παγανά λάκισαν, ο μπρασκοκοίλης, ο κα- φθίνουν. Ερημώνουν. Ιδίως τώρα το χειμώνα. Η κα τσικοπόδαρος, κι όλα τα καλικαντζάρια μας χαι τάσταση αυτή πρέπει όλους να μας ανησυχεί και να ρέτησαν. Ωστόσο πολλοί απ' αυτούς έμειναν μας προβληματίζει. Αλλά ενώ ερημώνουν τα χωριό κοντά μας και καταδυναστεύουν τη ζωή μας, σε πληθυσμικό δυναμικό ενδυναμώνονται οι παρα ξενιές, οι ιδιορρυθμίες και οι παραλογισμοί μας. Τι εμείς όμως χαμπάρι δεν παίρνουμε. Είπαμε: Υγεία - ελπίδα - αισιοδοξία και χαρά και καλή να πει κανείς. Αναφωνούμε σαν ο Κικέρωνας. Ο temporal ο mores! (ω καιροί, ω ήθη). χρονιά. Η ζωή συνεχίζεται. Οι... καϋικάντζαμαι Η εμήμυαα TUV χαμών μας ΛαΟρομετανάατες και Βιακινηοη ναρκωτικών ^ " Τ η ν πάταξη των λαθρομεταναστών και τη διακίνηση ναρκωτικών, τόνισε σε ευρεία σύσκε ψη, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Γ.Γ.Π.Η. ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Ρωμαί ος. Μακάρι. Είναι καιρός, όπως κατ' επανάληψη έχουμε το νίσει να γίνει σωστή αντιμετώπιση του συνεχιζό μενου κύματος λαθρομεταναστών στη χώρα μας από τη γειτονική Αλβανία και να φράξουν τα "μονοπάτια" των κυκλωμάτων των ναρκωτι κών στην παραμεθόριο. Με συνεργασία Αστυνομίας, Στρατού και με τοπικούς φορείς να γίνει η πάταξη των λαθρομε ταναστών και η πάταξη της διακίνησης των ναρ κωτικών. Ο λ α μπορούν να λυθούν όπως είπε και ο κ. υπουργός. Ιδωμεν. Η Μακεδονία και α Βεαααϋανίκα μας ~~*Πολλές φορές, από τότε που εκδίδεται η εφημερίδα μας, γράφουμε για τη Μακεδονία μας και τη Θεσσαλονίκη. Μερικοί μας είπαν, για τί αυτή η προτίμηση; Γιατί δεν γράφετε και για τ' άλλα διαμερίσματα της χώρας μας; Η απάντηση είναι απλή. Μια τοπική μικρή εφη μερίδα στο μέτρο του δυνατού και της ενημέρω σης γράφει για όλους και για όλα. Κατά προτίμη ση όμως γράφουμε για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολλούς μα πολ λούς δεσμούς μ' αυτό το διαμέρισμα της χώρας μας και πολύ περισσότερο γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί χωριανοί μας, σχεδόν ο μισός Γεροπλάτανος είναι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρ χει και ο δραστήριος Σύλλογος "ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" που μας βοηθάει πά ρα πολύ και συνδράμει από παλιά το χωριό μας. Χαρά μας λοιπόν ν' αναφερόμαστε στη Μακε δονία μας και στην όμορφη "νύμφη" Θερμαϊ κού, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, στη φτωχομάνα και φιλόξενη Θεσσαλονίκη και στους αγαπητούς συγχωριανούς μας που ζουν και εργάζονται εκεί. Το ΤΗΛΕΗΣΤΡΗ ΠαμακαΗάμου ΟΤιο προάλλες στο χωριό μας κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, επεκράτησε ευχά ριστη ατμόσφαιρα στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου όπου η ομάδα γυναικών έκανε και κάνει μια πο λύ καλή εμφάνιση και συνεργασία, όπως και σ' άλλη σελίδα γράφουμε. Εκείνο όμως που θέλου Τα νέα Σ.Π. ΙΣυμ. Περιοχής] - ^ Σ τ ο Νομό Ιωαννίνων υπάρχουν 18 Σ.Π. έγιναν αρχαιρεσίες, πριν λίγες μέρες για την ανάδειξη νέ ων προεδρείων και στη συντριπτική τους πλειοψη φία επανεξελέγησαν τα ίδια πρόσωπα. Τα Σ.Π. κατά κάποιον τρόπον -παρά τα πολλά προβλήματα που έχουν- θεωρούνται ότι αποτελούν πρόκριμα των συ νενώσεων των ΟΤΑ σε δήμους. Το χωριό μας υπάγε ται στο 4ο Σ.Π. με έδρα το Καλπάκι. 4ο Σ.Π. Εδρα: Καλπάκι. Πληθυσμός Πρόε δρος Θεοφάνης Στέργιου. Υπάγονται οι κοινότητες: Γεροπλατάνου, Μαυροβουνίου, Ανω Ραβενίων, Αρετής, Βροντισμένης, Δολιανών, Καλπακίου, Κα ταρράκτη, Κάτω Ραβενίων, Κουκλιών, Μαζαρακίου, Μαυρονόρους, Παρακαλάμου, Ρεπετίστης, Ριαχόβου - Σιταριάς και Χρυσόραχης. Σανενώαεις χωριών ^Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την ημε ρίδα για τη συγχώνευση - συνένωση - ένωση των κοι νοτήτων κ.λ.π. Ποικίλα τα συναισθήματα και τα'ρωτήματα. Μουστακαλής και αειθαλής γέρο ντας κοινοτάρχης φώναξε: "Εγώ δεν το κουνάω "ρουπ " απ' το χωριό μου. Εκεί θα μειν' και θα πεθά νω". Σα νάχει δίκιο ο γέρο πρόεδρος. Εκεί πρέπει να πάμε "ούλοι μας" αν πράγματι αγαπάμε τα χωριό μας! Ολα τ' άλλα τ' ακούμε και τα λέμε "βερεσέ". ΠϋΠαγές... ^-ι/διαβάζουμε καθημερινά: Αλλαγές στην παι δεία, μεταρρυθμίσεις στην υγεία, αναδιάρθρωση στη γεωργία, κινητικότητα και προβληματισμοί στ' ασφαλιστικό σύστημα συγχωνεύσεις κοινοτήτων, συγχωνεύσεις τραπεζών, αλλαγή στα δρομολόγια των ΚΤΕΑ αλλαγή τρόπου εργασίας ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις κ.λ.π. κ.λ.π. Αλήθεια πότε θ α γίνουν όλα αυτά; Τι μας περιμένει! να δούμε πότε θ α ξεκι νήσουν! Καλά έλεγε η γιαγιά μου: "Γιόκα μου τ' έχουν να δουν τα μάτια μας. Τ' απάνου κάκου". Και ρός να προσαρμοστούμε. Εαϋογούμε τα... γένια μας ΟΜε το νέο έτος η εφημερίδα μας, περνάει στο τρίτο έτος από την ημέρα της έκδοσης της. Φίλος αναγνώστης μούλεγε προχθές: Είναι μια ρομαντική έκδοση "είναι ο ομφάλιος λώρος"με το χωριό σας. Κι εμείς απαντούμε: Δεν έχει ούτε πολιτι κές ούτε οικονομικές φιλοδοξίες αφού άλλωστε \ διανέμεται "δωρεάν". Γράφεται με κέφι και μεράκι, βομβαρδίζει όλους και όλα και καλεί όλους τους χωριανούς σε δράση. Κανείς μα κανείς να μη παρα μείνει αδρανής. Μακάρι για πολλά χρόνια να συνε χίσουμε έτσι. ΟΙΧΟΛΙΑΠΉΣ

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σ χ ύ σ ε ι ς γ ι α την έ κ δ ο σ η της εφημερίδας Κ ο λ ό κ α ς Λεωνίδας Κ ά π π η ς Βασίλειος Μαλισσόβας Σταύρος Ρέβας Μ ι χ α ή λ Πρωτόπαπας Γεώργιος Μαλισσόβας Δημήτριος Τσοβίλα Γ λ υ κ ε ρ ί α Ιωάννου Χ α ρ ί κ λ ε ι α Τσαντή Ε λ έ ν η Τ ζ ί μ α ς Αντώνης Τζίμας Πανλος Καρακίτσου Σταματία Νίκου Αλίκη Οικονόμου Χρήστος Σίββας Δημήτριος Παπαχρήστος Χαράλαμπος Κρέτσης Δημήτριος Ανώνυμος Αριθ. αποδ. 296 Παπαχρήστος Θρασύβουλος Σόμπολου Κ ι κ ή Ιωάννου Η λ ί α ς Δήμου Ιωάννης Νικόπουλος Μενέλαος Κ ο λ έ μ π α ς Μάνθος Γόρα - Οικονόμου Ολγα Τ σ ο υ ν ά κ α ς Κ ω ν /νος Πρωτοπρεσβύτερος Πρημικήρης Π α ν. Παράσχος Γεώργιος Κέντρος Χρηστόφορος Κατσάνος Βασίλειος Κατσάνου Φωτεινή Σπύρου - Φ ρ ά γ κ ο υ Ερμιόνη 750 Ανώνυμος Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαραλ Κρέτσης Ν ι κ ό λ α ο ς Κ ο ύ γ κ ο υ λ η ς Μενέλαος Κρέτσης Χρήστος Τους ευχαριστούμε θερμά. ν Ολες ο ι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδείξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα α ν α λ υ τ ι κ ά. Γ ι α όσους δεν θέλουν ν α δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυιιος κ α ι δίπλα c> αύξων αριθμός ΐης αιιόδειξης γ ι α πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών ε ί ναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην τα υτοτητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κ ο ύ γ κ λ η ς Φίλιππος: Π. Σ ι ν δ ί κ α 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λ ι ά π η ς Ανδρέας: Π α π α δ ι α μ ά ν τ η 39 Τ.Κ Ν έ α Φιλαδέλφεια τηλ.: Το κ ό ρ ο ins nitos τυν Γεροπλατονιτών στο Γιάννινα Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι : Ο π α π ά Χ. Μ ά τ σ ι α ς, η Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή Επιτροπή της εφημερίδας, Αθανάσιος Οικονόμου, Σωκράτης Οικονόμου, Λάκης Μούκας κ.α. Οι Γεροπλατανίτες που δια μένουν στα Γιάννινα, στις έκοψαν την πίτα τους, στην ωραία αίθουσα της λέ σχης προσωπικού του ΟΤΕ Ιω αννίνων και ευχήθηκαν χρόνια πολλά. Ολοι οι χωριανοί πα ρευρέθηκαν σύσσωμοι. Την πί τα ευλόγησε ο συνταξιούχος Πωγωνήσιος Ιερέας και συνερ γάτης της εφημερίδας μας πα πα - Χρήστος Μάτσιας. Το φλουρί έπεσε στη δεσποινίδα ΕφηΜούκα. Ηταν μια χαριτωμένη συ ντροφιά και επεκράτησε ένα ζεστό οικογενειακό και χωριανικο κλίμα, με ευχές, κεράσμα τα, αστεία, διηγήσεις - αναμνή σεις, κέφι και χορό α π ' όλους τους χωριανούς. Σ' αυτή την εκδήλωση φέτος ιδιαιτέρως ήρθαν και πολλοί χωριανοί μας που διαμένουν μονίμως, στο χωριό μας (όπως ΚΟΚ Μ & WMK.O ΪΜΜΜΜΜΜ-ΪΆΜΪ^ΛΪΪΆΪ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο κ ύ ρ ι ο ς κ α ι η κ υ ρ ί α Α. Χ α σ ι ώ τ η απέκτη σ α ν αγόρι νατους ζήσβι. (Αγλαΐα Χασιώτη κόρη Αικατερίνης Ταλιούρη εγγονή Αριστο κλή Χ. Τ α λ ι ο ύ ρ η ). Ο Χ ρ ή σ τ ο ς κ α ι η Γιάννα Λ ά κ κ α απέκτησ α σ ν α γ ό ρ ι. Ν α τους ζ ή σ ε ι. Ο Σταύρος και η Σοφία Μ α λ ι σ σ ό Β α απέ κτησαν α γ ό ρ ι. Ν α τους ζ ή σ ε ι. Ο Αποστόλης και η Ευανθία Γκόγκα απέ κτησαν δ ί δ υ μ ε ς κ ό ρ ε ς. Ν α ζ ή σ ο υ ν. (Ευαν θία Γκόγκα κόρη Α θ. Νούσια). ΒΑΠΤΙΣΗ Στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α ι στον Ιερό Ν α ό της Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς τ ο υ Σ ω τ ή ρ ο ς στην Κ α λ α μαριά ο Α θ α ν ά σ ι ο ς και η Μ α ρ ί α Γ /τα β ά π τ ι σ α ν στις τον γ υ ι ό το y Κ α ι το ό ν ο μ α α υ τ ο ύ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς. Ν α ζήσει ο νεοφώτιστος. ΘΑΝΑΤΟΙ -Στις 2 5 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ α π ε β ί ω σ ε στην Α θ ή να όπου και εκηδεύθη η Ελευθερία Γκόγκα ( σ υ μ π ε θ έ ρ α Α. Ν ο ύ σ ι α α π ό κόρη). Ο θ ε ό ς ν α την α ν α π α ύ σ ε ι. Σ υ λ λ υ π ο ύ μ ε θ α β α θ ύ τ α τ α τους ο ι κ ε ί ο υ ς της. - Π έ θ α ν ε στην Θ ε σ σ σ α λ ο ν ί κ η ο Ιωάννης Μ ο υ λ ά ς τ ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ ετών 75. Α ι ω ν ί α η μνήμη του. - Α π ε β ί ω σ ε ο Σ τ α ύ ρ ο ς Κ έ ν τ ρ ο ς στην Π ε - ΣΕΛΙΔΑ 8 λ ε κ α ν ά δ α Κ α λ α μ ά τ α ς, ό π ο υ και ετάφη. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κ υ ρ ι α κ ή τ ε λ έ σ τ η κ ε στον Ιερό ν α ό Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ το ετήσιο μνημόσυνο υ π έ ρ α ν α π α ύ σ ε ω ς της ψυχής της Κ ω ν σ τ α ν τ ο ύ λ α ς Χ. Λ ι ά π η. Α ι ω ν ί α η μνήμη της. ΑΦΙΙΕΙΣ Α φ ί χ θ η σ α ν α π ό την Α θ ή ν α γ ι α ν α π ε ρ ά σ ο υ ν τις ε ο ρ τ έ ς των Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν σ τ ο χω ρ ι ό ο α ν τ α π ο κ ρ ι τ ή ς μ α ς Α ν δ ρ έ α ς Λ ι ά π η ς με το γ υ ι ό του Π ά ρ η κ α ι ο α Γ α π η τ ό ς Λ ά κ η ς Ν ί κου. Α φ ί χ θ η σ α ν α π ό την Γ ε ρ μ α ν ί α π ο υ πήγαν ν α π ε ρ ά σ ο υ ν με τα π α ι δ ι ά τους τις γ ι ο ρ τ έ ς των Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ω ν η κ. Β α σ ι λ ι κ ή Κ ρ έ τ σ η με τον γυιό της Ν ί κ ο κ α ι την κ. Ε λ ε υ θ υ ρ ί α Κ α λύβα. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α ν α χ ώ ρ η σ ε γ ι α ν α ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τον γυιό της Γιάννη στην Α θ ή ν α η Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Κ έ ν τ ρ ο υ. Της ε υ χ ό μ α σ τ ε κ α λ ή ε π ά ν ο δ ο. Δ Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Η κ. Β ο ύ λ α Π. Λ ι ά ρ ο υ μ α ς έστειλε δ ρ α χ μ έ ς γ ι α το ετήσιο μνημόσυνο της Κων σ τ α ν τ ο ύ λ α ς Λ ι ά π η. Ευχαριστούμε π ο λ ύ. Α ι ω ν ί α της η μνήμη της αείμνηστης Κ ω ν σ τ α ν τ ο ύ λ α ς Χ. Λ ι ά π η. ο κ. Σπυρ. Λιάπης με τη σύζυγο του, η δεσποινίς Τζένη Λιάπη με τον αρραβωνιαστικό της Χ. Δ ά φλο, ο αντιπρόεδρος του Συλ λόγου μας κ. Δημήτριος Κρέ τσης, ο κ. Σίββας Τάκης με τη σύζυγο του Ειρήνη, η κ. Ευτυχία Ταλιούρη, η κ. Μαριάνθη Γ. O h κονόμου από το Καλπάκι, ο κ. Γεώργιος και η κ. Χαρίκλω Ιωάν νου. Η πρόεδρος των γυναικών ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου κ. Ευτυ χία Παπαχρήστου και ο αγαπη τός μας κ. Αποστόλης Σ. Λιάπης με τη σύζυγο του Αμαλία. Ακόμη τίμησαν την εκδήλω ση εκ μέρους της Νομαρχίας, ο ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΠΝ Στις μ έ σ α σ ε έ ν α ε υ χ ά ρ ι σ τ ο κλίμα έγινε η κοπή της πίτας στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η γ ι α το ν έ ο έτος. Το φ λ ο υ ρ ί έ π ε σ ε στην Β α σ ι λ ι κ ή Κατσάνου. Κ α ι του χ ρ ό ν ο υ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕ ΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ευ χαριστεί δημόσια τον παλαίμαχο φω τογράφο μας κ. Χριστόφορο Κέ ντρο για τις φωτο γραφίες του. Ευχό μαστε κι άλλοι χω ριανοί να ακολου θήσουν την προσφο ρά του. γαμπρός μας Κ. Βάββας, Ν ο μαρχιακός Σύμβουλος, ο κ. Μπαλάφας Προϊστάμενος του ΟΤΕ Ιωαννίνων. Μ ε μεγάλη χα ρά μας δεχθήκαμε τον άλλοτε δάσκαλο του χωριού μας κ. Απόστολο Κίτσο με τη σύζυγο του και την άλλοτε διευθύντρια του Σπιτιού του Παιδιού κ. Πόπη Δράσου με το σύζυγο της. Ολους τους ευχαριστούμε. Μετά τους χαιρετισμούς του προέδρου της κοινότητας, επα κολούθησε ομιλία - χαιρετι σμός εκ μέρους του υπευθύνου της εφημερίδας μας κ. Σ. Οικο νόμου κι εν συνεχεία ευχές τρα γούδι και χορός. Πιστεύουμε -και μ' άλλες εκ δηλώσεις, αλλά και με το κόψι μο της πίτας, μπορούμε ν α εξουδετερώσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας- όπως βαριετισμός, οχαδερφισμός αδιαφορία κ.λ.π. και να τονώ σουμε το ενδιαφέρον για ακό μη μεγαλύτερη επικοινωνία για το χωριό μας, για σύσφιξη των σχέσεων και για δυναμικότερη και ενεργότερη συμμετοχή όλων μας για τα κοινά του χω ριού μας. Μέσω της εφημερί δας μας, να προβάλλουμε ιδέ ες, γνώμες, ρήσεις και αντιρρή σεις για σωστότερη αντιμετώπι ση των ποικίλων προβλημάτων. Αφού λοιπόν δοκιμάσαμε πα ραδοσιακούς μεζέδες, πίτες και χορέψαμε ως αργά, φεύγο ντας κατευχαριστημένοι αλληλοευχηθήκαμε "Καλή χρονιά" και του χρόνου. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφαο: Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς 16 τηλ.: Τ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά

wmwmm Ηπειρωτική* Σελίδα 5 Η ιστορία του fluguviou μέσα αϊτό τα αρχαιολογικά ευρήματα Σελίδα 2 Σύσκευ,η ins Λημοχ,εροντίαι θεσσαλονικιά wmwmm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 18 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πλέ ον, ότι ο ι συνενώσεις των κοινοτήτων έγι ναν Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 19 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με ιην ένωση πλέον των κοινοτήτων, όπως έχονμε γράψει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 26 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 6 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 1999 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Είναι γεγονός πως τ ώ ρ α το κ α λ ο κ α ί ρ ι παθαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 37 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ δα ιικιί Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ Πάει πέρασε και η 18η Μαρτίου του 2001 που'γινε η απογραφή των κατοίκων Η μάχη ήταν σκληρή και πολλά ακούστηκαν και

Διαβάστε περισσότερα

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με

σ ω π ι κ έ ς τακτοποιήσεις, μικροδιορισμούς κ α ι με ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 42 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002- ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ BISEIHH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

τητας κατοικίας, βοσκής,

τητας κατοικίας, βοσκής, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ

τα παλιά να πάνε μέχρι τις Κρανιές, στον κάμπο, στα Πηγάδια, στα Μαρίνια και να ξαναθυμηθούν τα ξέ www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ- matwmhoe Μ ε την είσοδο του νέου

Διαβάστε περισσότερα

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Jl ^/ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΖ 12-ΑΡΙΘΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 69- ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ OMOPVIEE TOY XSPIOY MAS ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα