ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ wwmw&mm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Το δ iki.ro ύδρευσης ίων Πηγών Μερόπης Πωγωνίου Ιωαννίνων. είναι γνωστό ότι έγινε εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια (37 για την ακρί βεια) με επιστασία του τότε προέδρου του Βασι λικού του κ. Β. Τσιάβαλου και με εργολάβο κα τασκευαστή τον κ. Ιωάν νη Σιόντη. Εργο μεγάλο και πρω τοποριακό για την εποχή ίου. Ο εργολάβος Σ ι ό ντης. nyomiioi, και δρα στήριος, έμασε εργάτες από τα Τζουμέρκα και Ι με έμπειρους τεχνίτες, με τα χέρια έγινε η διά νοιξη και η τοποθέτηση των σωλήνων, με τα μουλάργια έγινε το κουβάλημα των υλικών, για τί δρόμος δεν υπήρχε. Με το έργο αυτό υδρο δοτήθηκαν αρχικώς οι κοινότητες: Μερόπης, Κάτω Μερόπης, Κεφα λόβρυσου, Βασιλικού, Ωραιοκάστρου, Βησσάνης, Λίμνης, Αγίου Κο σμά, Ρουψιάς και Γεροπλατάνου. Με πανηγυρι σμούς έγιναν τα εγκαί νια και η έλλειψη ηλέον ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Πέρασε ένα έτος. Με την έκδοση αυτή του φύλλου βρισκόμαστε ήδη στο Ο παλιός χρόνος, μ' όλα του τα προβλήματα, τις επιτυχίες του, τις αποτυχίες του, τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τις προόδους και τις ^ β β " απογοητεύσεις παρέδωσε τη d^% σκυτάλη του στο νέο έτος ^m* Οι ευχές είναι συνηοι /^Γ σμένες κι όλοι μας ευχόμα στε, το νέο έτος νάναι ΕΙΡΗΝΙ ΚΌ KOI ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ. Ολοι μας επιθυμούμε το 1997 νάναι καλύτερο κ αι αποδοτικότερο. Ει δικότερα τούτη η χρονιά θάναι μια χρονιά, που θα πρέπει V αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προετοιμασία της κοινής γνώμης στις Ευρωπαϊκές χώρες και στην τήρηση των κρι τηρίων σύγκλισης. Νέοι ορίζοντες, νέοι τρόποι ζωής, νέες ελπί δες, διαγράφονται και διαφαίνονται μπροστά μας. Μυστήρια πράγματα! Αλλαγή τρόπου ζωής. Διαφορετική αντιμετώπιση όλων των μορφών ζωής, δραστηριότητας, εργασίας, ατομικής, συνολικής, επαγγελματικής προό δου του καθενός μας, του χωριού μας, του Νομού μας, της χώρας μας. Βέβαια αυτό αφο ρά όλη τη χώρα μας και κατά συνέπεια και το χωριό μας κι όλους μας. Απαιτείται η συμμετοχή όλων μας, η προεσυνέχεια στην 6η σελίδα του νερού ήταν θλιβερή ανάμνηση. Χαρακτηρι στικές είναι οι τότε φω τογραφίες που μας δεί χνουν ζαλωμένες γυναί κες να μεταφέρουν τις βαρέλες (βιτσέλες) με νερό από την Πηγή Κε- Ρ Γ φαλοβρΰσου ή από τα πηγάδια, νερό λιγοστό, για να πιούμε. Πολλές φορές ανεβή καμε πάνω στο βουνό για να δούμε το έργο και ο γράφων νεαρός τότε δάσκαλος, στα γύρω χω ριά, έγραφε με ενθου σιασμό στην εκδιδόμε νη εφημερίδα της πε ριοχής μας " Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ " για το μεγαλόπνοο αυτό έρ γο. Ομως -όπως είπαμετο έργο αυτό έγινε πρό χειρα και παρά τις κατά καιρούς τεχνικές βελ τιώσεις και με την πάρο δο του χρόνου δημιουρ γήθηκαν πολλά και σο βαρά προβλήματα όπως κακή υδρομάστευ ση, ακάλυπτα φρεάτια εξαέρωσης, φθαρμένες αμιαντοσωλήνες και κα θώς λένε καρκινογόνεςκατολισθήσεις εδαφών κ.α. Ακόμη αφύλακτα φρεάτια ελέγχου ή ασφράγιστα, ή ανοιχτά, όπου οι κτηνοτρόφοι κατά την θερινή ιδίως περίοδο σπάνε τις σω λήνες, για να ποτίσουν τα ζώα τους, πλένουν τα καρδάρια τους και τις "ντζαντίλες" του τυριού, ή τα δοχεία τους κ.α. Ετσι τ' ακάθαρτα αυτά νερά διοχετεύονται - έρ χονται μέχρι τις δεξαμε νές μας, τις δεξαμενές των χωριών μας κι έτσι πίνουμε κατ' αυτόν τον τρόπο ακατάλληλο και επικίνδυνο για την ΥΓΕΙΑ Μ Α Σ νερό. Προτού λοιπόν υπο στούμε μια γενική λοί μωξη ή έναν ομαδικό κοιλιακό τύφο ή δηλη τηριάσεις ή διάρροιες ή γαστρεντερίτιδες ΕΠΙ ΒΑΛΛΕΤΑΙ να προβούν: Ο σύνδεσμος Πηγών Μερόπης, οι κοινότητες και το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Ιωαννίνων, σ' άμεσες ενέργειες για την αντικατάσταση των σωλήνων του δικτύου ύδρευσης των Πηγών Μερόπης, την επισκευή, την συντήρηση και ανα κατασκευή των φρεα τίων. Πρέπει αμέσως να γί νει σχετική μελέτη και το όλο έργο να ενταχθεί στα Κοινοτικά προγράμ ματα -ενίσχυσης των υδάτινων πόρων- της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σχετικά με ης δημοπραοίες Τον περασμένο Δεκέμ βριο το Κοινοτικό μας Συμ βούλιο έβγαλε, έπειτα από πολύ συζήτηση δύο Δημο πρασίες. Βέβαια υπήρξαν μελέτες, εγκρίσεις κ α ι αποφάσεις των αρμοδίων Προϊσταμέ νων Αρχών της κοινότητας για ν α γίνουν σωστά, όλες αυτές οι διαδικασίες των δη μοπρασιών. Ποιες ήταν αυ τές; Α ς τις αναλύσουμε και ας τις εξετάσουμε: Α. Η πρώτη ήταν η αξιο ποίηση του οικοπέδου του αείμνηστου Γ.Κ. Γάγαρη. Ο Γ. Κ. Γάγαρης υπήρξε, γνήσιο τέκνο του χωριού μας. Λόγιος, επαγγελματίας, δημοσιογράφος, λογοτέ χνης, πολιτευτής κ α ι βου λευτής. Προσέφερε πολλά στο χωριό μας κ α ι στην Ηπειρο γενικά, και ποικιλο τρόπως μας βοήθησε. Με το θάνατο του δώρισε στην κοινότητα μας ένα οι κόπεδο στη Βούλα - Αθηνών το Οσο να γίνουν οι τυπικές διαδικασίες ανα γνώρισης κυριότητας κ.λ.π. Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ω Σ, εδώ κ α ι τόσα χρόνια η κοινότητα δεν μπό ρεσε ν ' αξιοποιήσει αυτή τη δωρεά. Ετσι αυτό το οικόπε δο 800 τ. πήχεις, έμεινε εκεί στη Βούλα αναξιοποίητο τό σα χρόνια κ ι ο κάθε γείτο νας, κάθε τόσο και όλο μεγά λωνε το οικόπεδο του, εις βάρος βέβαια του δικού μας. Επειτα από πολλούς αγώ νες κοινούς και δικαστικούς και ατέλειωτες συζητήσεις, το νυν Κοινοτικό Συμβού λιο απεφάσισε: ή να το δώσει με αντιπαροχή για ανοικο δόμηση ή ν α το πωλήσει. Ομως οι όροι δόμησης της Συνέχεια στην 6η σελίδα

2 Α-/<Ξ>Ο/"ΛΑ Πάντοτε ταξιδεύοταν οι χωριανοί μας αλλά κι όλοι οι Ηπειρώτες, από τα παλιά χρόνια. Μόλις γινόταν το παιδί (αγόρι) 12 χρονών, κά ποιος συγγενής ή χωριανός 8 α τόπαιρνε για τα ξένα. Στα ξένα έκαναν διάφορες δου λειές κυρίως όμως αρτεργά τες, λαντζέρηδες, μάγειροι και γκαρσόνια. Ο ι δύσκολες οικονομικο κοινωνικές συνθήκες τους υποχρέωναν ν' αναζητήσουν άλλα μέσα, άλλους δρό μους για να επιβιώσουν. Δεν τους κρατούσε ο τόπος γιατί ήταν άγονος και κακοτράχα λος. Αλλοι πήγαιναν στη "μακρινή ξενιτιά" κι άλλοι στα "κοντινά ξένα". Τα βάσανα πολλά, οι ανα στεναγμοί, τα δάκρυα, η δύ σκολη ζωή, ο ζωντανός ο χωρισμός και η ελπίδα της γλυκείας επιστροφής, ήταν χαραγμένα, στα πρόσωπα του ταξιδιώτη, αλλά κι εκεί νων που έμειναν πίσω στο χωριό. Τραγούδια, χοροί, αναστε ναγμοί και μύθοι είναι ατέ λειωτα για την ξενιτιά: - Αχ αναθεμάσε ξενιτιά και συ και τα καλά σου παίρνεις παιδιά αμούστα κα γυρίζουν ασπρισμένα λέει το τραγούδι αν βέβαια γύρι ζαν. Παλιότερα λοιπόν οι χω ριανοί μας, ταξίδευαν στην Πόλη (Κωνσταντινούπολη), <ρ/κλ στη Σμύρνη, στο Εσχή - Σεχίρ, στη Σερβία, στη Βλαχιά (Ρουμανία), στην Αίγυπτο (κυρίως Αλεξάνδρεια) και στο εσωτερικό της Ελλάδας, Αθήνα - Πάτρα και ιδίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και σ' άλλες πόλεις. Στα νεότερα χρόνια και στα χρόνια της μετανάστευ σης: στη Γερμανία, στο Βέλ γιο, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική και σ' άλ λα μέρη. Εκεί στα ξένα, με μεγάλα σωματικά και ψυχι κά βάσανα, έβγαζαν το ψω μί τους και πρόκοβαν στα ξέ να χώματα. Δουλειά σκληρή, πολύ σκληρή, ζωή στενόχωρη και αποπνικτική μακριά από την οικογένεια (γιατί η οικογέ νεια γυναίκα παιδιά γέροι κ.λ.π.) έμειναν στο χωριό, μακρυά από συγγενείς γνω στούς, χωριανούς και φί λους. Γι αυτό νοσταλγούσαν πότε και πότε να γυρίσουν στ' αγαπημένο τους χωριό, στα αγαπημένα τους μέρη στ' αγαπημένα τους πρόσω πα. Ετσι αναγκάζονταν στα ξένα να κάνουν αδελφότη τες, συλλόγους, νάχουν γνω στά στέκια ν' ανταμώνουν να τα λένε, να περιμένουν γράμματα απ' το χωριό, νάρθει κανένας νέος ταξιδιώτης να τα πούνε, να στείλουν κα νένα δέμα ή κανένα μήνυμα ή χρήματα. Με εράνους και "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑ&ΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (f > 24S42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΑ)... - Η : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. Μ Ο Υ., Η Σ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653)41466 και (0651)26645 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοαιενονίαι ή 6x1 δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν *Η' ααόφεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" Ι1ΐ\. Αρκιεη. Σπυρίδωνος 8 Τηλ.: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ 'ΣΕΛΙΔΑ 2 Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑ! δωρεές από το υστέρημα τους γινόταν έργα ευποίί'ας στο χωριό. Η φιλογένειά τους ήταν πάντοτε έντονη, διατηρού σαν εκεί τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και συνδέο νταν στενά πολύ στενά με ταξύ τους και έτσι δεν απο κόβονταν απ' τη γενέτειρα τους. Αυτή η ζωή ήταν παλιότε ρα στα ξένα, εύκολα δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, υπήρχαν κίνδυνοι πολλοί και γι αυτό ερχόταν στο χωριό αραιά και που. Σήμερα ευτυχώς, τα πράγ ματα έχουν αλλάξει και οι ταξιδιώτες μας, με τα σύγ χρονα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας, έρχονται συχνά πολύ συχνά στο χω ριό, χαρούμενοι, γελαστοί, υγιείς, καζαντιμένοι, με τις οικογένειες τους, τα εχούμενά τους τ' αυτοκίνητα τους και δίνουν ζωή στο χωριό. Εμείς εδώ αναφερθήκαμε σ' άλλες μακρινές εποχές που οι γεροντότεροι τις είχαν ζή σει στο πετσί τους. Ας επιτραπεί εδώ στη σύ ντομη αυτή ηθογραφία να πω πως η οικογένεια μου, όλο ταξιδευμένους είχε. Ο παππούς μου α π ' τη μάνα μου ταξιδεύονταν στην Πό λη, ο άλλος μου παππούς απ' τον πατέρα στο Εσκή Σεχίρ, ο πατέρας μου και ο αδελφός μου στη Θεσσαλο νίκη κι η μάνα η ηρωίδα μας μεγάλωνε στο χωριό. Επιθυμία όλων των ξενιτε μένων ήταν να γυρίσουν στο χωριό. Πολλοί το κατόρθω ναν άλλοι όμως χωριανοί όχι. Εμειναν για πάντα στα'ρημα τα ξένα. Μεταξύ αυτών και οι δυό μου παπ πούδες. Ο γέρο - Χρήστος έμεινε για πάντα στο Εσκή Σεχίρ στα βάθη της Μικρασίας κι ο άλλος ο παππούς μου ο κυρ Γιώργης - Κύρος, όπως τον έλεγαν άφησε την τελευταία του πνοή στην Πό λη, με το μεγάλο του παρά πονο, που δεν μπόρεσε, να επιστρέψει στ' αγαπημένο του χωριό και να θαφτεί στη γενέτειρα του, τέλος κι ο πα τέρας μου, αφού αρρώστη σε βαριά στην έρμη ξενιτιά, ήρθε σε κακή κατάσταση στο χωριό, όπου πέθανε πο λύ νέος. Ας είναι κι αυτή η αναφορά ένα απλό μνημό συνο σ' όλους τους χαμέ νους χωριανούς μας πούμειναν για πάντα στα ξένα. Ζ. 1 ) Ο μέρμηγκας εξύπνησε μια μ έ ρ α θ υ μ ω μ έ ν ο ς με τη γ ε ν ι ά τ ο υ τ ά β α λ ε και είναι πικραμένος 2) Β λ έ π ε ι τη μ έ λ ι σ σ α ψ η λ ά πετάει μ ε σ ' τα ουράνια ζ ή λ ι α τον έπιασε τρανή π ο υ ζ ε ι μ ε ς την α φ ά ν ε ι α 3) Π ε ί σ μ α τ ο π ε ί σ μ α τ ά β α λ ε κι α υ τ ό ς ψ η λ ά ν α φ θ ά σ ε ι τον κ ό σ μ ο ν ό λ ο ν α ι δ ε ί κι ό λ α ν α τ α π ρ ο φ θ ά σ ε ι. 4) Σ κ έ π τ ε τ α ι τ ώ ρ α την α ρ χ ή π ω ς θ α την π ρ ω τ ο κ ά ν ε ι με π ο ν η ρ ι ά σ κ α ρ φ ί σ τ η κ ε μπροστά το σ χ έ δ ι ο Βάνει. 5) Π ο υ λ ά κ ι γ ο ρ γ ο κ ί ν η τ ο σπόρους εκεί μαζεύει κι ο μ έ ρ μ η γ κ α ς μ ε π ή δ ο τ ο υ στη ρ ά χ η τ ο υ α ν ε β α ί ν ε ι. 6) Σ η κ ώ ν ε τ α ι α ί φ ν η ς τ ο π ο υ λ ί και σ τ α ο υ ρ ά ν ι α φθάνει κι ο μ έ ρ μ η γ κ α ς γ α ν τ ζ ώ ν ε τ α ι τα δυνατά του βάνει. 7) Σ κ ό τ ο ς β α θ ύ τ ο ν τ ύ λ ι ξ ε μεγάλη τούρθε ζάλη κι αντί ν α χ α ί ρ ε τ α ι π ο λ ύ χτυπάει το κεφάλι. 8) Ε θ ό λ ω σ α ν τ α μ ά τ ι α τ ο υ εκτύπησε η κ α ρ δ ι ά του π ε θ ύ μ η σ ε τον κ ό σ μ ο τ ο υ κι α υ τ ή τη φ α μ ε λ ι ά τ ο υ. 9) Τι τ ά θ ε λ α τ α π έ ρ ε τ α του κ ό σ μ ο υ ε γ ώ ν α φ θ ά σ ω μες στη φωλιά μου ν α β ρ ε θ ώ ν α μπω και ν α ξ ε χ ά σ ω. 10) Δ ε ν π ρ ο λ α β α ί ν ε ι ν α σ κ ε φ θ ε ί μπόρα τρανή τον παίρνει τον ρ ί χ ν ε ι κ α τ α γ ή ς και πιο σ κ λ η ρ ά τον δ έ ρ ν ε ι. 1 1) Χ ε λ ώ ν α δ ί π λ α τ ο υ π ε ρ ν ά τον β λ έ π ε ι, τ ο ν λ υ π ά τ α ι σωστή του δίνει σ υ μ β ο υ λ ή π ο τ έ μην α υ τ α π α τ ά τ α ι. 1 2) Μ η β ι ά ζ ε σ α ι μ ε ρ μ ή γ κ ι μ ο υ γιατί θ ε ν α σ κ ο ν τ ά ψ ε ι ς κ α ι με τη β ι ά σ η την π ο λ ύ τη γ ο ύ ν α σ ο υ θ α κ ά ψ ε ι ς. 1 3) Ψ η λ ά κι α ν θ έ λ ε ι ς ν α β ρ ε θ ε ί ς μ έ τ ρ α τη δ ύ ν α μ η σ ο υ α φ ο ύ κ α λ ά ν α το σκεφθείς μετά η α π ό φ α σ η σ ο υ. 1 4) Α μ α π έ σ ε ι ς α π ό χ ά μ ο υ εύκολα θ α σηκωθείς κι α ν γ λ ι σ τ ρ ή σ ε ι ς α π ' τ α ύ ψ η σ ί γ ο υ ρ α θ α τσακιστείς. ΠαναγιότηςΚύρκος Β α σ ι λ ι κ ό Πω γ ο ν ι ο ύ 1997

3 ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ * ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997 ΣΕΛΙΔΑ 3 Η ΕΥΑΝΔΡΟΙ ΜΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Νέα από την Ομάδα Γυναικών ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου Ω Ηπειρος πανέμορφη και τρισευτυχισμένη, είσαι σ' όπες τις χώρες ξακουστή, σ' όπη την οικουμένη. Εύανδρο σ' ονόμασαν κι οι άνδρες σου είν' όλοι τους πεθέντες, περήφανοι, εργατικοί, γενναίοι χωρίς ποππές κουβέντες. Κάμπους Βουνά και θάπασσες, απ' όπα τούτα έχεις, μα άνετη ζωή στους πιο ποππούς δεν τους παρέχεις. Στις τέχνες και στα γράμματα οι κάτοικοι σου πρώτοι, η γη σου είναι φτωχή και ταξιδεύονται δεν χαίρονται τη νιότη. Οσο μακρυά κι αν βρίσκονται ποτέ δε σε ξεχνούνε, πάντα στο νου τους σ' έχουνε γυρίζουνε για να σε δούνε. Αν τύχει και ππουτίσουνε εκεί στα ξένα που πηγαίνουν, οι πιο ποπποί για την πατρίδα τους μεγάλοι ευεργέτες βγαίνουν. Τοσίτσες και Καππάνιδες, Σίνες και Ζωσιμάδες αππά και τόσοι άπποι, όποι αναγνωρίζουνε η δωρεά που κάνανε είναι πολύ μεγάπη. Είσαι πατρίδα μας γαυκιά Ηπειρος δοξασμένη, μεσ' την καρδιά μας σ' έχουμε με ανεξίτηπη μπογιά γραμμένη. Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Ζ ΡΑΠΤΗΖ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία, καμάρι μέσα στην Ευρώπη, σε πριόνισαν ξυλοκόποι για να σε ρίξουν στη φωτιά' σε κάναν γ κ ρ ί ζ α και σταχτιά, σου ξερίζωσαν την καρδιά και παν χαμένοι τόσοι κόποι. Ο Ιερέας του χ ω ρ ι ο ύ μ α ς Π α π α - Τ η λ ε μ α χ ο ς Μ ά ν τ ζ ι ο ς ευλογεί τ η ν πίτα της Ο μ ά δ α ς Γ υ ν α ι κ ώ ν ΚΕΦΟ Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ. Την Κ υ ρ ι α κ ή 1 2 / 1 / 9 7 η ο μ ά δ α γ υ ν α ι κ ώ ν Κ Ε Φ Ο Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ έ κ ο ψ ε την Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η πίτα της. Τις πίτες έ φ τ ι α ξ α ν η κ. Σ ί β β α κ α ι η κ. Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ. Κ α λ ε σ μ έ ν ο ι ήταν ό λ ο τ ο χ ω ρ ι ό κ α ι την ε κ δ ή λ ω σ η κ ά λ υ ψ ε τ ο κ α ν ά λ ι " Τ Η Λ Ε - Α Σ Τ Ρ Α ". Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία, σε ξεπούλησαν οι Σύμμαχοι, άδικα δώσαμε τη μάχη, ελπίδα δε μας μένει πια σ' αφήσαν έρμη, μοναχιά, σε παίξαν όλοι στα χαρτιά και άλλος τ' όνομα σου θάχει. Το φ λ ο υ ρ ί έ π ε σ ε σ ε έ ν α μ έ λ ο ς της ο μ ά δ α ς την κ. Ευτυχία Τ α λ ι ο ύ ρ η. Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε γλέντι με χ ο ρ ό κ α ι τ ρ α γ ο ύ δ ι. Ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή νόταν στην ε κ δ ή λ ω σ η έ δ ω σ ε το ζ ε υ γ ά ρ ι Α ν α σ τ ά σ ι ο ς κ α ι Ισμήνη Μ ο ύ κ α π ο υ μ α ς τ ρ α γ ο ύ δ ι σ α ν π α λ ι έ ς επιτυχίες. Ο ι μικροί μαθητές Τ σ ί ν ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς α ρ μ ό ν ι ο κ α ι Τ α λ ι ο ύ ρ η ς Κωνσταντίνος ντραμς (ερασιτέχνες) μ α ς δ ι α σ κ έ δ α σ α ν με τ ο ν δ ι κ ό τ ο υ ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό τ ρ ό π ο. Η ο μ ά δ α εύχεται χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά ε ι ρ η ν ι κ ά και ευτυχισμένα στην ε φ η μ ε ρ ί δ α κ α ι σ ε ό λ ο υ ς τους χ ω ρ ι α ν ο ύ ς ό π ο υ κι α ν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι. Χτις 2 2 / Ϊ / 9 7 η ο μ ά δ α γυναικών έ κ α ν ε ε π ί σ κ ε ψ η στον ε ο ρ τ α ζ ό μ ε ν ο κ. Α ν α σ τ ά σ ι ο Μ ο ύ κ α " Χ ρ ό ν ι α του π ο λ λ ά κ α ι ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν α ". Η υ π ο δ ο μ ή που μ α ς έ κ α ν ε η κ υ ρ ί α Ισμήνη ήταν υ π έ ρ ο χ η τ α γ λ υ κ ά κ α ι ο ι μ ε ζ έ δ ε ς έ δ ι ναν και έπαιρναν και το γλυκό κρασί έρεε άφθονο. Για την μετακίνηση μ α ς σ τ α Γιάννενα μ α ς δ ι έ θ ε σ ε η Π ρ ό ν ο ι α έ ν α τζιπ κ α ι την ε υ χ α ρ ι στούμε. ΟΜΑΔΑ Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία, της Ελλαδίτσας μας καμάρι, σε θυσίασαν σ α μανάρι, για να σε φάνε μερικοί. Κοιτάζει κι η Αμερική, μα δεν της καίγεται καρφί' θέλει κι αυτή κάτι να πάρει. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΟ - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Μ α κ ε δ ο ν ί α μας γλυκεία τον ήλιο είχες της Βεργίνας την τύχη πια της Γερακίνας, σου ετοιμάζουν στα κλεφτά, αν δε χτυπήσεις τη γ ρ ο θ ι ά και δε θυμήσεις στα θ ε ρ ι ά, παλιούς καιρούς της Σαλαμίνας. Γιώργος Μ ο ύ κ α ς Η κοπή τ η ς πίτας xsnq Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας; Ελλάδος Στις πραγματο ποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φ ι λ ί α ς (Σ.Ε.Φ.) η κοπή της πίτας της Πανηπειρωτικής Συ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς. Στην ε κ δ ή λ ω ση π α ρ ε β ρ έ θ η κ α ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς της Βουλής Α π ό σ τ ο λ ο ς Κακλαμάνης, ο Υπουργός Προεδρίας Α. Παπαδόπου λ ο ς, ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς του Δ Η Κ Κ Ι Δ.Τσοβόλαςκ.α. Το Στάδιο γέμισε α π ό και πλέον Ηπειρώτες. Την κοπή της πίτας α κ ο λ ο ύ θ η σαν ηπειρώτικα τ ρ α γ ο ύ δ ι α με καλλιτέχνες α π ' ό λ η την Ηπει ρο. Δ ι α κ ρ ί ν α μ ε τους καλλιτέ χνες: Πέτρο Χ α λ κ ι ά (Λούκα), Κιτσάκη, Μ π έ λ λ ο, Σιάτρα, Στέργιου. Εντυπωσιακός στο " Δ ε ν μπορώ μανούλα μ ο υ " ο γυιός του Α. Κιτσάκη, Κώ στας, μαθητής Δημοτικού σχολείου. Δ ε κ ά δ ε ς χορευτι κ ά συγκροτήματα α π ό ηπει ρώτικους συλλόγους της Αθήνας χόρεψαν χορούς α π ό το Πωγώνι, το Ζ α γ ό ρ ι, το Σούλι, τα Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α, την Π ρ έ β ε ζ α... Ο κόσμος χειρο κροτούσε δ ι α ρ κ ώ ς, σιγοτρα γουδώντας τα τραγούδια. Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ Εγινε ο α ν α δ α σ μ ό ς σ τ ο Β ο ϊ δ ο μ ά τ ι. Ε ρ γ ο μ ε γ ά λ ο κ α ι π ο λ ύ δ α π α ν η ρ ό (το έ ρ γ ο είναι Γ ε ρ ο π λ ά τ α ν ο ς - Α γ ι ο ς Μ η ν ά ς κ α ι Β α σ ι λ ι κ ό ). Σ τ ο Κ ο ι ν ο τ ι κ ό γ ρ α φ ε ί ο έχει α ν α ρ τ η θ ε ί χ ά ρ τ η ς με τ' α γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α π ο υ έ χ ο υ ν μ ο ι ρ α σ τ ε ί κ α ι κτη μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ς χ ά ρ τ η ς που πήρε κ ά θ ε δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς - ιδιοκτή της το χ ω ρ ά φ ι του. Μ ε τα ν ο ύ μ ε ρ α π λ έ ο ν τ ώ ρ α θ ά μ α σ τ ε ιδιοκτήτες κ α ι ν ο ι κ ο κ υ ρ α ί ο ι των χ ω ρ α φ ι ώ ν. Ο χ ρ ό ν ο ς των ε ν σ τ ά σ ε ω ν έ λ η ξ ε. Κ ά θ ε χ ω ρ ι α ν ό ς α ς ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί που π ή ρ ε τ ο χ ω ρ ά φ ι του. Τ ρ α γ ο ύ δ ι α δ ι κ ά του, τραγού δια της πάτριας γης, δείχνο ντας ότι δ ε ν τον ά λ λ α ξ ε η ζωή στη μεγαλούπολη, ότι οι ηπειρώτικες ρίζες είναι β α θιές. Ζουν στην πόλη, α λ λ ά το πνεύμα τους παραμένει στην Ηπειρο. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι στην εκδή λωση υπήρχαν πάρα π ο λ λ ά παιδιά. Σημάδι ότι η ηπειρωτι κή π α ρ ά δ ο σ η συνεχίζεται. Μ έ σ α σ ' αυτή τη λ α ο θ ά λ α σ σ α με κόπο μπορέσαμε να διακρίνουμε λίγους συγ χωριανούς μας. Γνωστούς εί δαμε α π ό την Ρουψιά, την Βήσσανη, το Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο, το Βασιλικό, το Μ α ζ α ρ ά κ ι... Ηταν όλοι εκεί. Τέτοιες εκδηλώσεις α ν α πτερώνουν το ηθικό των συ μπατριωτών μας. Φέρνουν τους Ηπειρώτες πιο κοντά. Διατηρούν την Π α ρ ά δ ο σ η. Συγχαρητήρια στην οργανω τική επιτροπή της Π.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΠΗΖ (Γ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Επειδή πολλοί χωριανοί και φίλοι αναγνώστες μας στέλνουν επιστολές κάνουμε θερμή παράκλη ση προς τους φίλους επιστολογράφους μας: Τα γράμματα σας νάναι δακτυλογραφημένα ή με στρωτό γραφικό χαρακτήρα και σε μια όψη του χαρτιού, ώστε να διευκολύνεται η δημοσίευση αλ λά και η διόρθωση τους στο τυπογραφείο. Διαφο ρετικά ο δαίμων του τυπογραφείου θα βρίσκει πε δίο δράσεως και θ' αλλοιώνεται η σημασία του κειμένου. ^ ΠΥΡΣΟΣ Ο.Ε. Μ.&Α. ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: (0651) FAX. (0651) 46700

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 1. Το ξέρω εδώ που ανέβηκα η θέση δεν μ' ανήκει αν δεν τα πω και ευχάριστα 8α πάθω ρεζιλίκι. 2. Ζητώ συγνώμη απ' όλους σας για όσα θα μιλήσω λόγια που θάναι άχρηστα τα παίρνω πάλι πίσω. 3. Τι ήταν οι προλαλήσαντες εγώ δεν διορθώνω θα πω και γω τη σκέψη μου και το δικό μου πόνο. 4. Να είμαστε υπάκουοι η Ευρώπη θα διατάζει και κάθε μια απόφαση το Μάαστριχτ θα τη βγάζει. 5. Μιλάμε ότι έχουμε τώρα Δημοκρατία Μάαστριχτ και Ευρώπης διαταγές μοιάζουν δικτατορία. 6. Δεν εξετάζω εγώ ποτέ ποιος κυβερνάει Ελλάδα το μόνο να κρατήσουμε τη δόξα της τη δάδα. 7. Αδύνατο για να σταθούν τα κράτη ενωμένα το παρελθόν αν ψάξουμε όλα είναι γραμμένα. 8. Από τη φύση είναι αυτό το ανθρώπινο το μίσος και με τη νέα εξέλιξη θα μεγαλώσει ίσως. 9. Ελληνες μη πιστεύουνε και ματαιοπονούνε με ένωση Ευρωπαϊκή παράδεισο θα βρούνε. 10. Οταν θα δει η Αμερική η Ευρώπη πάρει αξ\α θα τη χαλάσει γρήγορα όπως και τη Ρωσία. 11. Πάρα πολλά μας έκαναν Γερμανό - Αγγλο - Γάλλοι κι εμείς μυαλό δεν βάλαμαν καθόλου στο κεφάλι Οι πιο πολλοί που είναι εδώ δεν ξέρουν τι είχε γένει στον πόλεμο σαν σήμερα είμουν στο Τεπελένι. 13. Στην ύπαιθρο και στα χωριά στα δέντρα στα λιθάρια Παρακληοη ea έκανα ocov Υπουργό και φίλο λίγα cecpaacixa και 'γω θέλω για να απαγγείλω θαμένα Ελληνόπουλα ήρωες παλλικάρια. 14. Του Χίτλερ και του Μουσολίνι απόγονοι και τώρα οι ράτσες δεν αλλάζουνε ούτε φυλές και χώρα Καλά πρέπει να τάχουμε με όλα τα γύρω κράτη στροφές να παίρνει το μυαλό και ανοιχτό το μάτι. 16. Ο γείτονας είναι καλός μέχρι ένα σημείο τον κάνουν τα συμφέροντα να γίνεται θηρίο. 17. Απ' την ΕΟΚ εντολή παίρνουμε και ευλογία αυτό είναι απαράδεκτο καμμιά δικαιολογία. 18. Τώρα Ευρωπαίους θάχουμε το δρόμο να μας δείξουν σε πόλεμο ή θάλασσα θέλουν για να μας ρίξουν. 19. Το είπε και ο Καραμανλής θάλασσα θα σας ρίξω κολύμπι αν δεν ξέρετε όλους θα σας πινήξω. 20. Η Ευρώπη είναι θάλασσα κύμα θηριά και φίδια πέρα για να τα βγάλουμε χρειάζονται σωσίβια. 2II. Αν το δεχτούν οι Ελληνες να κυβερνά η Ευρώπη πάντοτε δούλοι θάμαστε θα τρώμε και το σκόπι. 22. Ευρώπη αν ρωτήσουμε κανένας δεν μας θέλει όλοι Τουρκία αγαπάν το μπούφο την Τσιλέρη. 23. Το κράτος το Ελληνικό έχα το έδαφος του το Νόμο την κυβέρνηση τον ένδοξο Στρατό του. 24. Αμερική μην έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη το δίκιο πάντα με τ' εμάς αυτή δεν μας το δίνει. 25. Μέχρι στιγμή δεν κούσαταν το θέμα για να θίξω είμαι έτοιμος για να τα πω τη βόμβα θα τη ρίξω. 26. Η Ευρώπη έδωσε εντολή χωριά να συνενώσουν σ' αυτό το θέμα σήμερα κάποια λύση θα δώσουν. 27. Κοινότητα να μη σταθεί ούτε και κουτσοχώρι σε Δήμους όλα γρήγορα να γίνουν με το ζόρι. 28. Οι Ευρωπαίοι θα μας λεν Ελληνες πως θα ζήσουν την ύπαιθρο και τα χωριά όλα να διαλύσουν. 29. Φωνάζουμε ότι έχουμε τώρα ελευθερία αν τα χωριά δεν ρωτηθούν ούτε δημοκρατία. 30. Χωριά να μην πιέζονται για να συνενωθούνε οι κάτοικοι που ζουν εκεί όλοι να συμφωνούνε. 31. Για σοβαρά μας θέματα όλοι πρέπει να ξέρουν μπορεί τα' ποτελέσματα δυσάρεστα να φέρουν. 32. Αλλο αν λέμε ψέματα δήθεν διατάζουν άλλοι κα: στην Ευρώπη ρίχνουνε το Βάρος οι μεγάλοι. 33. Οι γέροι θέλουν στα χωριά γεράματα να κάνουν όχι στα κέντρα για να παν γρήγορα να πεθάνουν. 34. Τι σχέση έχουν τα χωριά με Ευρώπη ενωμένη θάχουν το στόμα τους κλειστό χέρια πόδια δεμένοι. 35. Αν θέλουν όλα τα χωριά σε Δήμους να πηγαίνουν οι κάτοικοι να ρωτηθούν και εκλογές να γένουν. 36. Οχι με διαφώτιση με μια μερίδα μόνο να γίνει αναγκαστικά και μέσα σ' ένα χρόνο. 37. Τα έσοδα για τα χωριά το κράτος τάχει βάλει του Πρόεδρου τη σύνταξη την παίρνει αν θέλει πάλι. 38. Σύνταξη σε πολύτεκνες είπε πως δεν θα δώσει όλοι οι ευνοούμενοι θα παίρνουν κι άλλη τόση. 39. Οταν θα φύγει από το χωριό Γραμματικός και αρχείο ύστερα όλα μοιάζουνε μεγάλο λησταρχείο. 40. Να συντηρούνται τα χωριά Κοινοτικά Γραφεία να σώζονται απαραίτητα κάθε χωριού τ' αρχεία. 41. Μπορεί ένας Γραμματικός καλά τα καταφέρει σε τρία τέσσερα χωριά και ένα μισθό να παίρει. 42. Την εβδομάδα μια φορά Γραφείο νάχει μόνο θα Βγάζει για το γέροντα για το χωριό τον πόνο. 43. Αν θα ρημάξουν τα χωριά τα σύνορα ανοίξουν απ' του λαού τα κλάματα και τα βουνά θα τρίξουν. 44. Χωριά θέλουν οργάνωση όχι να παραλύσουν λαθραίοι και ναρκωτικά όλα να διαλύσουν. 45. Εγώ χωριό μου αγαπώ τίποτα δεν γυρεύω αυτά που νιώθω μέσα μου τα λέω τα πιστεύω. 46. Δεν σταματάει το μυαλό το χέρι και το στόμα ελάττωμα στον άνθρωπο όσο να μπει στο χώμα. 47. Ενα μονάχα θα σας πω είναι το τελευταίο αγάπη όλοι οι Ελληνες κανείς δεν λέει φταίω. 48. Βλέπω πολύ σας κούρασα δεν θα το ξανακάνω και γω ταλαιπωρήθηκα κοντεύω να πεθάνω. Παπαγιώργης Κολιούσης Χωριό Βερενίκη 18/1/1997 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ - ΣΚΟΝΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ.: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΜΕΖΕΔΟΠΟΙΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΒΑΚΧΟΣ ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Ξυλάνθρακες ΤΗΛ.: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΙΕΝΩΝΑΖ Α' ΤΑΙΕΩΙ ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - TAB Ε. "ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΣΧΙΖΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΖΤΡΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛ.: (0657) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: KEY HOUSE ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΥΙΌΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΪΕί ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤώΝ Το χωριό μου, η Ρουψιά Πενήντα περίπου χιλιό μετρα έξω από τα Ιωάννινα είναι ένα όμορφο, φιλόξε νο και γραφικό χωριουδά κι. Το χωριό αυτό ονομάζε ται Ρουψιά. Το χωριό ονο μάστηκε έτσι γιατί όταν οι Τούρκοι, λεηλατούσαν και έκλεβαν τα σπίτια, οι άν θρωποι μαζεύονταν προς διάφορες κατευθύνσεις και όταν αποφάσισαν να συγκεντρωθούν ή αλλιώς να ρουπιάσουν, το χωριό πήρε την ονομασία Ρου ψιά. Αλλη μια εκδοχή είναι το ρούπι, δηλαδή ο φόρος που πλήρωναν οι κάτοικοι στους Τούρκους. Μάλιστα στην πρώτη εκδοχή ονομα σίας οι κάτοικοι μαζεύο νταν σε έξι εκκλησάκια που είναι τα εξής: ο Αϊ - Λίας, η Αγία Παρασκευή, ο Αγιος Σπυρίδωνας, ο Αγιος Αθα νάσιος, ο Αγιος Γεώργιος και ο Αγιος Παντελεήμο νας. Στα έμπα του χωριού η μπλε πινακίδα με τ' άσπρα γράμματα ΡΟΥΨΙΑ, καλω σορίζει τους ανθρώπους που έρχονται για να θαυ μάσουν, να φιλοξενηθούν και να ερευνήσουν το πιο όμορφο χωριό στην επαρ χία Πωγωνίου, στην Ηπει ρο. Καθώς μπαίνουμε στο χωριό, φαίνονται τα δύο πρώτα σπίτια και σιγά - σι γά εμφανίζονται και τα υπόλοιπα. Δεξιά και αρι στερά γέρικες βελανιδιές μπλέκανε τα κλωνάρια τους και ο αθάνατος ήλιος, χρύσιζε τα φύλλα τους. Ο ουρανός ήταν καταγάλα νος και μερικά αραιά συν νεφάκια ήταν πάνω από τα μικρά εκκλησάκια. Οι κό τες της κυρα-τούλας, της γειτόνισσας, είναι αμολη μένες και κουτσουλάνε τις αυλές. Οι μυρωδιές, οι ήχοι του χωριού, τα κακα ρίσματα των κοκόρων, ανε βαίνουν σε κάθε μπαλκο νάκι. Το σπίτι του παππού εί ναι αρκετά μεγάλο, ευρύ χωρο, παλιό, μ' ένα ακόμα και τώρα καλοδιατηρημέ νο κήπο που ξεχυλίζει από ζαρζαβατικά και φρούτα. Το δικό μας σπίτι στέκεται ανάμεσα σε άλλα όμορφα που είναι σαν τα μοντέρνα σπίτια- λες και υψώθηκαν στο χωριό προκλητικά, κα μαρωτά. Λίγα από τα σπί τια που είναι μεγάλα έχουν ανάγλυφα και γύψινα δια κοσμητικά που περιβάλ λουν το σπίτι. Στα μπαλκό νια, υπάρχουν γλάστρες με πανέμορφα λουλούδια όπως μαργαρίτες, σπάνια γεράνια, βασιλικό και δεν ξεχνιούνται ποτέ και οι κή ποι που για κάθε σπίτι είναι ξεχωριστοί. Ο δικός μας κήπος έχει πατάτες, ντομά τες, πιπεριές, φασολάκια, μαρούλια, κρεμμύδια, σέλινο, μαϊντανό, δυόσμο και από φρούτα έχει κεράσια, κορόμηλα και μια κληματα ριά όπου κάνει πεντανόστιμα σταφύλια. Ενα έξυπνο τέχνασμα -ας το πω έτσιπου έκανε ο παππούς είναι: πως έκανε τρύπες σε ένα βαρέλι- και αφού το γέμισε με χώμα έβγαλε έξω τις ρί ζες μιας φραουλιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα οι γι νόμενες φράουλες να κρέ μονται. Ετσι μπορούσαμε να τις κόβουμε πιο εύκολα και με ένα πλύσιμο να τις τρώμε αμέσως. Στις ταρά τσες βλέπεις κεραίες και καταλαβαίνεις ότι είναι για τις τηλεοράσεις. Το σπίτι μας είναι χτισμένο με σκα λιστή πέτρα και η στέγη δεν είναι με κεραμίδια όπως παλιά, αλλά είναι φτιαγμένο από τσίγκο. Οταν βρέχει νομίζεις ότι πετάνε μικρά πετραδάκια συνεχώς. Τα παράθυρα εί ναι μεγάλα για να μπαίνει φως στο κάτω δωμάτιο, ενώ στο επάνω δωμάτιο που είναι το καθιστικό είναι ένα παλιό πέτρινο τζάκι. Το τζάκι όλο το χειμώνα είναι αναμμένο και σβήνει τον Απρίλιο που ο καιρός ανοί γει. Στο κατώι το μισό μέ ρος -ακόμα και τώρα- ήταν πίμτσα θολογυριστή με πέ τρα. Εκεί βάζανε τα κρα σιά, τα τυριά, τα βούτυρα και ζώα που ήταν ήδη σφαγμένα για να διατηρού νται. Ενώ στο δίπλα μέρος έβαζαν τα ζώα και τα κρα σιά γιατί δεν υπήρχανε ψυ γεία. Από όλα τα μπαλκό νια βλέπεις τα "γυμνά πλα τάνια και τα μοναχικά λου λούδια. Τα σπίτια που είναι στην πλατεία βλέπουν το Γορμό ή Καλαμά, το στενό και μακρύ ποτάμι που δια νύει το δυτικό τμήμα του νομού των Ιωαννίνων. Οι ψαράδες, ψαρεύουν με ένα τρόπο που είναι επικίν δυνος για τη φύση και κα ταστρέφουν το περιβάλ λον. Καθώς πλησιάζουμε το χωριό βλέπουμε το ξενώ να και λίγο πιο πάνω είναι το κεντρικό καφενείο του χωριού. Ο ξενώνας αποτε λείται από 4 κρεβάτια, ένα μπάνιο, μία τουαλέτα και μία μικρή κουζίνα. Πίσω από τον ξενώνα είναι μία μικρή κατηφόρα που οδη γεί σε 10 περίπου σπιτά κια. Το κεντρικό καφενείο το έχει ο παππούς μου μα ζί με τον κυρ-γιάννη, κάτοι κο του χωριού αλλά ζει με την οικογένεια του στα Ιω άννινα. Πίσω από το καφενείο εί ναι η εκκλησία που είχε φτιάξει ο Αλή - Πασάς το Η εκκλησία έχει το καλύτερο και πιο όμορφο τέμπλο, ίδιο με αυτό της Αγίας Σοφίας στην Κων σταντινούπολη. Εχει εικό νες των αγίων και αποστό λων αλλά οι πιο πολλές ει κόνες καταστράφηκαν από Τούρκους, Ιταλούς και αντάρτες. Οι Τούρκοι κυρίως την κατάστρεψαν γιατί την άσπρισαν για να την κάνουν τζαμί. Υπάρχει και ένας γυναικονίτης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των γυναικών, χωριστά από τους άντρες και αυτό γινόταν τα παλιά χρόνια. Πάνω στην πλατεία, υπάρχει και το σχολείο που χτίστηκε το από τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο. Το ση μαντικότερο είναι ότι ο Αρ χιεπίσκοπος κατάγονταν από το χωριό. Το σχολείο είναι όλο από πελεκητή πέ τρα και αυτό το κάνει εξαί σιο. Επάνω στην πλατεία, έχει στηθεί ένα ηρώο για τους 10 στρατιώτες τους, 2 υπολοχαγούς και τον 1 ανθυπολοχαγό όπου σκο τώθηκαν για να σώσουν την πατρίδα μας. Επίσης υπάρχουν και οι κούνιες για την ψυχαγωγία των παιδιών. Τα παιδιά που έρ χονται στις γιορτές και ει δικά το καλοκαίρι απολαμ βάνουν τις χαρές του χω Στο χωριό υπάρχουν 36 μόνιμοι κάτοικοι και ot πιο πολλοί είναι άνω των 40 χρονών. Οι γέροι -το ίδιο και οι γριές- μαζεύονται συχνά και συζητούν για τις κακουχίες που είχαν περά σει στην παιδική ηλικία. Αυτό είναι το χωριό μου, και είμαι πολύ περήφανη γιατί έχει μεγάλη ιστορία. ρίου. Ο πρόεδρος του χωριού ονομάζεται Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου. Είναι περί που 1.70 στο ύψος με με γάλα καστανά μάτια, μαύ ρα μαλλιά, σαράντα χρο νών περίπου και περπατάει με καμάρι επειδή είναι υπεύθυνος γι αυτό το όμορφο χωριό. "^ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Οταν κοντά της κάθομαι θ α ρ ρ ώ πως μου γυρίζει το μυαλό! θ α ρ ρ ώ πως είμαι πλούσιος: τον κόσμο α γ ο ρ ά ζ ω και πουλώ. Κι όταν μου φύγει ύστερα και μείνω, κ α θ ώ ς πρώτα, μοναχός, πάνε τα πλούτη ό λ α μου και σ α ζητιάνος γίνομαι φτωχός. Ερρίκος Xcn'vc Γαλάζια τα ουράνια. Ούτε ένα σύννεφο. Τρέλλα! Ροζ το φουστάνι σου - καφέ τα μάτια σου. Μ ω β η κ ο ρ δ έ λ α σου. Τα φύλλα πράσινα. Λευκά τα λ ο ύ λ ο υ δ α. Μ ' έχουν μαγέψει. Και στο μυαλό μου μαύρη η σκέψη... Ζτ. Γραμματικόπουλος Ο στίχος ενός απογοητευμένου ποιητή Συχνά μου λέει η υπομονή: Περίμενε καρτερεί, και τούτος ο κατήφορος ανήφορο θ α φέρει. Κι εγώ της αποκρίνομαι: κυρά μου, σε πιστεύω, μα σαν κοπούν τα πόδια μου, πως θ ε ς τότε ν' α ν έ β ω ; (Επιμέλεια - Συλλογή κ. Ιωάννας Ζ. Βλάχου Θεσ/νίκη). ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Συγχαρητήρια θ ε ρ μ ά συγχωριανοί, σ α ς στέλνω για την εφημερίδα μας που κάθε τόσο παίρνω. Που μας θυμίζει τα παλιά τα τόσα ω ρ α ί α χρόνια! Αχ! και να ξαναγύριζαν έστω για λίγο α κ ό μ α. Ν α ' π α ι ζ α πίσω στη Λ α κ ι ά ν α ' β ο σ κ α τα κατσίκια να'κουγα πουλιά ν α κελαηδούν τον κούκο ν α λ α λ ά ε ι και την φωνή της μάνας μου πάντα να με καλάει. Ελένη - Γόρα - Χιωτάκη ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Hi-Fi, TV, VIDEO ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΖ Δαγκλή 5 τηλ.: FAX Χ^ _ Β Wf - - «Μ-Tli IT «1 II Γ' W W Μ

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Στεαχά μ ίΐζ δημοπααοίεζ Συνέχεια από την 1η σελίδα περιοχής δεν είναι μεγάλοι, έτσι η αντιπαροχή δεν είχε προτιμητές, ήρθε η σκέψη να πωληθεί το οικόπεδο κ α ι ν' αγοράσει η κοινότητα ακίνητο στα Γιάννινα ν α το ενοικιάζει κ α ι από τα ενοί κια να κάνει διάφορα έργα στο χωριό. Α υ τ ή η ιδέα κ α ι καλή είναι κ α ι σωστή, διότι ως προελέχθη κόντευε να καταπατηθείτο οικόπεδο. Πολλοί χωριανοί, είδαν αυτή την κίνηση σωστή, άλ λοι δυσπιστούν κ α ι μονολο γούν αντιλέγουν, γ ι α τ ί να γίνει έτσι κ.λ.π. Πάντα κάθε πράγμα έχει δύο όψεις, ανά λογα από την κάθε οπτική γωνία που το βλέπει κανείς. Εκείνο όμως πούχει σημα σία είναι ότι το οικόπεδο αυ τό (500 τ.μ. σχεδόν έμεινε), να πωληθεί κ α ι με μεγάλη διαφάνεια κ α ι ενημέρωση να γίνει η καλύτερη αξιο ποίηση των χρημάτων που θα πάρουμε. Β. Η άλλη δημοπρασία εί ναι η εκμίσθωση των καυ σόξυλων στις θέσεις: "Καπαντρίτσια - Ρ. Δίχαλο" κ α ι στη θέση "Γραβόστολο - Ρέ μα Παναγιάς". Η εκμίσθωση αυτή του λήμματος, έγινε κατόπιν με λέτης του Δασαρχείου κ α ι μετά τη σχετική διαδικασία των διακηρύξεων περί δη μοπρασιών (εγγυητικές επι στολές, παράβολο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα νείων, φερέγγυοι έμποροι καυσόξυλων κ.λ.π.). Βέβαια κ ι εδώ ακούστη καν διάφορες και αντίθετες γνώμες, που όλες τις έλαβε υπ' όψη του το Κοινοτικό Συμβούλιο κ ι όλα ασφαλώς πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη και την αυστη ρή τήρηση και επιτήρηση του Δασαρχείου. Η κοπή των καυσόξυλων -αρκετών τόνων- να γίνεται επιμελώς και επακριβώς όπως λέει το Δασαρχείο κ α ι οι Δασονόμοι, ώστε το δάσος μας ν ' ανανεώνεται, γιατί τα ξύλα Ε κ ε ί ν ο ι n o u cpeuyouv ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στις 5 Ιανουαρίου πα ραμονή των Φώτων, ένας αγα πητός παιδικός φίλος, από την Κάτω Μερόπη συμπατριώτης και φίλος των Πωγωνησίων που ζουν στη θ ε σ / ν ί κ η, συνδρομη τής και φίλος της Εφημερίδας "Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ " ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ Π Α Ν Τ Α Α Π Ο Κ Ο ΝΤΑ ΜΑΣ. Γεννήθηκε στην Κάτω Μερό πη - Πωγωνίου το 1924 και πέ ρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στο χωριό μας. πάντα τα χρειαζόμαστε και η ζωή συνεχίζεται. Το προϊόν αυτών των δη μοπρασιών θα είναι -και εί ναι σεβαστό- για την κοινό τητα μας γύρω στα εκατομμύρια δραχμές, που θα πρέπει να τα διαχειριστεί σωστά με σωφροσύνη, σύνε ση και διαφάνεια το Κοινο τικό μας Συμβούλιο, ώστε ωραία κοινωφελή έργα να δούμε στο χωριό μας. Εμείς θα παρακολουθού με την όλη εξέλιξη, θα επαι νούμε σωστές κινήσεις αλ λά κ α ι θα κριτικάρουμε όπου νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ολοι μας έχουμε λόγο για τα κοινά του χωριού. Με λό γο όμως σωστό, τεκμηριω μένο, ώστε να συμβάλλουμε -όσο μπορούμε περισσότερο και καλύτερα στην πρόοδο αυτού του τόπου του χω ριού μας που όλοι αγαπού με. Σ. ΟΙΚ. ΓΚΡΙΤΖΑΣ Ηταν αγαπητός α π ' όλους μας. Είχε μυϊκή δύναμη και βρο ντερή φωνή και ήταν δυνατός σαν τον Ηρακλή. Ο εμφύλιος μας χώρισε από τα χωριά μας. Εγκαταστάθηκε στη Θεσ/νίκη όπου δούλεψε σκληρά σαν αρτεργάτης και αοτοποιός. Παντρεύτηκε την α,απημένη σύντροφο της ζωής του, τη Μαριάνθη από τη Λάκκα Σουλίου και απέκτησαν δύο κόρες κι έχουν τρία εγγόνια. Δούλεψε σκληρά και αποκα τέστησε τα παιδιά του. Ηταν ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Συνέχεια από την 1η σελίδα τοιμασία μας και η yuxonoyikn μας κατάσταση, γιατί κοντεύει η 1η Ιανουαρίου του 1999, που θα γίνει η νομισματική ενοποίηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση και συνεπώς όλα δείχνουν ότι τα πάντα θ' αλλάξουν. Ετσι συνολικά ι«- <ιια άλλη αντίnnyn και νοοτροπία θα πρέπε εδώ και πέρα να βλέπουμε τα πράγματα και «*α πρέπει σιγά σιγά βήμα - βήμα V αρχίσουμε να προσαρμο ζόμαστε στους νέους μηχανισμούς και στις νέ ες συμφωνίες δημοσιονομικής σταθερότητας καλλιέργειας και συμπεριφοράς, όπως π.χ. νέοι τρόποι εργασίας, νέες καλλιέργειες νέες μορ φές απασχόλησης, ένωση κοινοτήτων, αλλαγή τρόπου διοίκησης κ.λ.π. Ολα αυτά, ως προελέ χθη ανοίγονται μπροστά μας. Δρόμος ανηφορι κός δύσκολος αλλά και ωραίος. Σ' αυτό το νέο έτος πούχομε μπροστά μας ευ χόμαστε και Πάλι ΟΛΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ. ΗΣ.Ε. κοινωνικός και πρωτοστατούσε στα γλέντια στους χορούς, στις συνεστιάσεις και στις εκδρο μές της Αδελφότητας μας, της Η. Εστίας και των άλλων αδελ φοτήτων. Πέρυσι στις 9 Μαρτίου στον κοινό χορό των Αδελφοτήτων "Γεροπλατάνου - Κάτω Μερό πης - Παλαιοπύργου" εσύ Μή τσο χόρευες με τη σύντροφο σου, όλους τους χορούς μας και δεν βγήκες ούτε λεπτό από το χορό, λες και σου ήταν μελ λούμενα πως 8 α ήταν ο τελευ ταίος. Ο θάνατος σε βρήκε όρ θιο από οξύ έμφραγμα μυοκαρ δίου παρακολουθώντας τηλεό ραση, πέφτοντας στην αγκαλιά της συντρόφου σου και των παι διών σου. Το θλιβερό άκουσμα του ξαφνικού θανάτου σου σαν αστραπή έπεσε στην πόλη μας. Βουβός θρήνος μας πνίγει. Πό νος μεγάλος και θλίψη πολλή. Η αγαπημένη σύντροφος της ζωής σου, τα παιδιά σου, τα εγ γόνια σου, οι λοιποί συγγενείς, η Αδελφότητα, οι συγχωριανοί, οι φίλοι και συμπατριώτες σου, δεν μπορούμε να το πιστέψου με πως έφυγες για πάντα από κοντά μας. Ομως ΕΣΥ Μήτσο θ α ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Καλό σου ταξίδι Μήτσο, κα λό σου ταξίδι. Ας είναι ελαφρό το χώμα της Μακεδόνικης γης που σε σκε πάζει. Α Χ Ι Λ Λ Ε Α! ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Α π ό την κ. Δ έ σ π ω Κ α ρ β έ λ η σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο δ α σ κ ά λ α λ ά β α μ ε ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι ο ε π ι σ τ ο λ ή γ ι α την τομική π ρ ο σ φ ο ρ ά της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μας. Μ ε τ α ξ ύ των ά λ λ ω ν μ α ς γ ρ ά φ ε ι : Α γ α π η τ ο ί φίλοι του Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ. Μ ε ξ ά φ ι α σ ε η επιστολή σ α ς κ α ι η ε φ η μ ε ρ ί δ α σ α ς και χ ά ρ η κ α ιδιαίτερα... Σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ώ θ ε ρ μ ά ό λ ο υ ς σ α ς για την "τιμητική α π ο σ τ ο λ ή σ α ς ". Α λ λ ά και τον " χ ε ί μ α ρ ρ ο " των " κ ο λ α κ ε υ τ ι κ ώ ν λ ό γ ω ν ". Τα δ έ χ ο μ α ι και σ α ς ευ χαριστώ. Είναι θ ε ρ μ α ν τ ι κ έ ς ο υ σ ί ε ς. Μ ε συγκινούν τέ τοιες ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, μου φ έ ρ ν ο υ ν χ α ρ ά που είναι και δ ι α ρ κ ε ί α ς. Θ ' α ν τ α π ο κ ρ ι θ ώ στο κ ά λ ε σ μ α σ α ς, με την πρώτη ε υ κ α ι ρ ί α. Σας σ τ έ λ ν ω τρία Β ι β λ ί α μου Ι) Το Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό μιας δ α σ κ ά λ α ς, 2) Τα π α ι δ ι κ ά και ε φ η β ι κ ά μ α ς χ ρ ό ν ι α, 3) Το χ ρ έ ο ς. Μ π ο ρ ε ί τ ε ν α δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε τ ε ό,τι νομίζετε κ α λ ό, γ ι α τους α ν α γ ν ώ σ τ ε ς σ α ς. Κ α λ α ί σ θ η τ η και εντυπωσιακή η π ρ ό σ ο ψ η της εφημερί δ α ς σ α ς, με τα π λ α τ α ν ό φ υ λ λ α του γ ε ρ ο ύ - π λ ά τ α ν ο υ και α γ έ ρ α σ τ ο υ. Θ α έχει β έ β α ι α πάντα α ι ω ν ό β ι α π λ α τ ά νια, η π λ α τ ε ί α του χ ω ρ ι ο ύ σ α ς. Η α π α σ χ ό λ η σ η σ α ς με την έ κ δ ο σ η της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς είναι μια μ ε γ ά λ η π ρ ο σ φ ο ρ ά στον τ ό π ο σ α ς. Εμείς με την π ε ί ρ α της π ο λ ύ μ ο ρ φ η ς πο ρ ε ί α ς μ α ς και τη φ ι λ ο σ ο φ ί α της κ ά π ο ι α ς ηλικίας, μπο ρ ο ύ μ ε και π ε ρ π α τ ά μ ε με το κ ε φ ά λ ι ο ρ θ ό και τα μάτια στους ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς. Ν ό σ τ ε κ α λ ά και με α ι σ ι ο δ ο ξ ί α για το μ έ λ λ ο ν μας. Ε γ κ ά ρ δ ι ε ς ευχές γ ι α το : Υ γ ε ί α κ α λ ή, π ρ ό ο δ ο στην ε φ η μ ε ρ ί δ α, ε υ η μ ε ρ ί α στον τ ό π ο μας και ειρήνη τους λ α ο ύ ς. Με εκτίμηση και αγάπη Δέσπω Κ α ρ β έ λ η Σουσάκι Κορινθίας Δ ε κ έ μ β ρ η ς του 1996 (Ευχαριστούμε π ο λ ύ την κ. Δ έ σ π ω Κ α ρ β έ λ η γ ι α τα τό σ α κ α λ ά της λ ό γ ι α και για την π ρ ο σ φ ο ρ ά των β ι β λ ί ω ν της. Α ν τ ε υ χ ό μ ε ν ο ι υγεία και χ α ρ ά γ ι α το 1997). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Είμαι και εγώ έ ν α ς χ ω ρ ι α ν ό ς, αν και όχι δημότης του χ ω ρ ι ο ύ. Εχουμε π α ρ ά π ο ν ο, ότι το χ ω ρ ι ό γ ε ρ ν ά ε ι, α λ λ ά τι κ ά ν ο υ ν ό λ ο ι οι φ ο ρ ε ί ς του χ ω ρ ι ο ύ γ ι α το αντίθετο; Στο φ ύ λ λ ο 7 της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς φ ι λ ο ξ ε ν ή σ α τ ε την επιστολή του μικρού Π ά ρ η Α ι ά π η του Α ν δ ρ έ α, που μιλούσε για κάποιον αθλητικό χώρο στο χωριό. Π έ ρ α σ ε σχεδόν έ ν α ς χ ρ ό ν ο ς και τίποτε δ ε ν έγινε. Π ω ς λ ο ι π ό ν ν α έ ρ θ ο υ ν τα π α ι δ ι ά στο χ ω ρ ι ό ; Εκτός κι αν πηγαίνουν και α υ τ ά ν α π α ί ζ ο υ ν στην Σ α λ α μ ο υ ρ ι ά ή στην Αίμνη. Ή ε κ τ ό ς αν θ ε ω ρ ε ί τ α ι α θ λ η τ ι κ ό ς χ ώ ρ ο ς το κ α φ ε ν ε ί ο γιατί δυστυχώς δεν υ π ά ρ χ ε ι ά λ λ ο ς χ ώ ρ ο ς ψ υ χ α γ ω γ ί α ς. Κ ά π ο τε για πέντε χ ρ ό ν ι α υπήρχε κ ά π ο ι α ο μ ά δ α ο " Α γ ι α ξ " και α ν και έ π α ι ζ α ν τουλάχιστον 1 0 π α ι δ ι ά α π ό το χ ω ρ ι ό α ν α γ κ α ζ ό μ α σ τ α ν ν α πηγαίνουμε στην Κ ό ν ι τ σ α ή σ τ ο Κ ε φ α λ ό β ρ υ σ ο. Σ ή μ ε ρ α χ ω ρ ι ά σ α ν κ α ι το δ ι κ ό μ α ς έχουν κ ά π ο ι ο α θ λ η τ ι κ ό χ ώ ρ ο, εκτός α π ό το χ ω ρ ι ό μ α ς π ο υ έχει ό μ ω ς Μ ο υ σ ε ί ο και σε λ ί γ ο Ξ ε ν ώ ν α. Δ ι α μ έ σ ω της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς θ έ λ ω ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω ό λ α τα π α ι δ ι ά π ο υ πίστεψαν και έ π α ι ξ α ν στον " Α γ ι α ξ " και ιδίως ν ι ώ θ ω την υ π ο χ ρ έ ω σ η ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω δ η μ ό σ ι α τον Κ ώ σ τ α Π α π α Β α σ ι λ ε ί ο υ. Γι α υ τ ό χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν α γίνει κ ά π ο ι ο α θ λ η τ ι κ ό έ ρ γ ο κοντά στην π λ α τ ε ί α του χ ω ρ ι ο ύ και με τ ό σ α α γ ό ρια που γ ε ν ν ή θ η κ α ν τα τελευταία χ ρ ό ν ι α μ π ο ρ ε ί ν α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί ο κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ς "Αγιαξ". Me τιμή Μαλισσόβας Δημήτριος Σ.Σ.: Πιστεύουμε ότι όλους μας απασχολεί μα και από κοινού 8α το αντιμετωπίσουμε. αυτό το θέ Ενοικιάζεται στο Γεροπλάτανο χώρος κατάλληλος για κυνηγούς. Πληροφορίες στα τηλέφωνα (0653) και (0651) και

7 Για τις οικοδομικές άϋειες ^ Ο Νομάρχης μας κ. Νίκος Ζορμπαλάς, σε συνεργασία μ' άλλους Νομάρχες ακριτικών πε ριφερειών της χώρας, έκανε μια πρόταση για τη μείωση του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών για τ' ακριτικά μας χωριά. Είναι μια αξιέ παινη πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι η πολιτεία θ α τη λάβει σοβαρά υπ' όψη της ούτως ώστε να μην ανακοπεί η ανοδική πορεία ανοικοδόμησης των σπιτιών του χωριού. Ο λ ο ι οι χωριανοί να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους χωρίς να πληρώνουν τόσα πολλά για την έκ δοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή επισκευ ής. Περιμένουμε. Η ατέγπ ταυ αχαϋείαυ μας ^~Πληροφορούμαι ότι αγοράστηκαν με χρή ματα από την επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης Ιωαννίνων, τα κεραμίδια για τη στέ γη του σχολείου. Καλό αυτό, αλλά για να μπουν τα κεραμίδια, χρειάζεται και αντικατάσταση της σεσαθρωμένης ξυλείας της στέγης ακόμη πρόκες αμοιβή τεχνιτών κ.λ.π. Μιχάλη Παντούλα μ' ακούς; Χάρος Υγειονομική; Ταφής TUV οκουπιδιων J Καθημερινά διαβάζουμε στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο διαμαρτυρίες των Δήμων και των Κοινοτήτων για τα σκουπίδια. Κανείς δεν τα θέ λει. Τότε τι θ α γίνει που θ α πάνε τ' απορρίμματα; Η προσωρινή επιλογή του 4ου Συμβουλίου Πε ριοχής -άρα και οριστική;- είναι ο "ΠΕΛΕΚΑ Ν Ο Σ " προς το "Κόκκινο λιθάρι". Ο χώρος αυτός πρέπει να γίνει σύμφωνα Βέβαια με τη μελέτη και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εάν, όλα γίνουν όπως λένε οι Ευρωπαϊκές προ διαγραφές και οι υγιειονομικοί κανονισμοί, τότε γιατί να έχουμε πόλεμο, πυροβολισμούς στον αέ ρα και φτηνούς παλικαρισμούς; Ολοι θέλουμε τα σκουπίδια στην πόρτα του διπλανού! Πιστεύουμε ότι ο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) θ α πληροί όλους τους όρους και κανονισμούς. Α ς μας ενημερώσει ο πρόεδρος για να μην ανησυχούν οι χωριανοί. Τα σκουπίδια δεν μπο ρούμε να τα πετάμε όπου νάναι. Είναι ανάγκη συλλογικά και με τη συνεργασία όλων να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ααϊΐι τα κυνήγια ^~Σε μια έντονη φιλική συζήτηση παραμονές Πρωτοχρονιάς ο αβτζής κυνηγός Σωτήρης Τσίνας, στοιχημάτισε ότι έχει κλεισμένα τα γουρού νια. Ολοι οι κυνηγοί του χωριού πήγαν τρεχάτοι. Δυστυχώς όμως τα αγριογούρουνα βρήκαν τα κλειδιά άνοιξαν την πόρτα κι έφυγαν. Ε! τι να γίνει τάχουν τα κυνήγια αυτά του χρόνου... καλύτερα. Κουβέντες... του καφενείου ^ Χ α λ ο ύ σ ε ο κόσμος τις προάλλες. Εντονες συζητήσεις στο καφενείο του χωριού (για τις χω ματερές για τα καυσόξυλα για κοτοπατήσεις και περιφράξεις κοινοτικών χώρων κ.α.). Η ρακή και το ποτήρι τα λέει όλα. Αληθεύει ότι μερικοί έχουν περιφράξει κοινοτι κή έκταση; Πρόεδρε μ' ακούς; και το καρφί της παρέας. Ο λ α πάνω στο ποτήρι τα βρίσκουμε. Την άλλη μέρα όλα.μέλι γάλα. Ναι αλλά από μωρό ΣΕΛΙΔΑ 7 και μισομεθυσμένο μαθαίνεις την αλήθεια! με να τονίσουμε εμείς απ' την πλευρά μας είναι ότι η όλη εκδήλωση καλύφθηκε από το τοπικό κανάλι της περιοχής μας από το ΤΗΛΕΑΣΤΡΑ Παρακαλάμου. ^Σύμφωνα με την παράδοση του χωριού θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στο τοπικό κανάλι καλές δου μας, αλλά και με το γενικότερο έθιμο του τόπου λειές και κάλυψη όλων των ωραίων εκδηλώσεων μας, οι καλικαντζαρέοι που από την παραμονή των χωριών μας. των Χριστουγέννων πριονίζουν το δέντρο που κρατάει τη γη, την παραμονή των Φώτων έγιναν καΐπι. ^Κάθε χρόνο παρατηρούμε ότι τα χωριά μας Τα παγανά λάκισαν, ο μπρασκοκοίλης, ο κα- φθίνουν. Ερημώνουν. Ιδίως τώρα το χειμώνα. Η κα τσικοπόδαρος, κι όλα τα καλικαντζάρια μας χαι τάσταση αυτή πρέπει όλους να μας ανησυχεί και να ρέτησαν. Ωστόσο πολλοί απ' αυτούς έμειναν μας προβληματίζει. Αλλά ενώ ερημώνουν τα χωριό κοντά μας και καταδυναστεύουν τη ζωή μας, σε πληθυσμικό δυναμικό ενδυναμώνονται οι παρα ξενιές, οι ιδιορρυθμίες και οι παραλογισμοί μας. Τι εμείς όμως χαμπάρι δεν παίρνουμε. Είπαμε: Υγεία - ελπίδα - αισιοδοξία και χαρά και καλή να πει κανείς. Αναφωνούμε σαν ο Κικέρωνας. Ο temporal ο mores! (ω καιροί, ω ήθη). χρονιά. Η ζωή συνεχίζεται. Οι... καϋικάντζαμαι Η εμήμυαα TUV χαμών μας ΛαΟρομετανάατες και Βιακινηοη ναρκωτικών ^ " Τ η ν πάταξη των λαθρομεταναστών και τη διακίνηση ναρκωτικών, τόνισε σε ευρεία σύσκε ψη, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Γ.Γ.Π.Η. ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Ρωμαί ος. Μακάρι. Είναι καιρός, όπως κατ' επανάληψη έχουμε το νίσει να γίνει σωστή αντιμετώπιση του συνεχιζό μενου κύματος λαθρομεταναστών στη χώρα μας από τη γειτονική Αλβανία και να φράξουν τα "μονοπάτια" των κυκλωμάτων των ναρκωτι κών στην παραμεθόριο. Με συνεργασία Αστυνομίας, Στρατού και με τοπικούς φορείς να γίνει η πάταξη των λαθρομε ταναστών και η πάταξη της διακίνησης των ναρ κωτικών. Ο λ α μπορούν να λυθούν όπως είπε και ο κ. υπουργός. Ιδωμεν. Η Μακεδονία και α Βεαααϋανίκα μας ~~*Πολλές φορές, από τότε που εκδίδεται η εφημερίδα μας, γράφουμε για τη Μακεδονία μας και τη Θεσσαλονίκη. Μερικοί μας είπαν, για τί αυτή η προτίμηση; Γιατί δεν γράφετε και για τ' άλλα διαμερίσματα της χώρας μας; Η απάντηση είναι απλή. Μια τοπική μικρή εφη μερίδα στο μέτρο του δυνατού και της ενημέρω σης γράφει για όλους και για όλα. Κατά προτίμη ση όμως γράφουμε για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολλούς μα πολ λούς δεσμούς μ' αυτό το διαμέρισμα της χώρας μας και πολύ περισσότερο γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί χωριανοί μας, σχεδόν ο μισός Γεροπλάτανος είναι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρ χει και ο δραστήριος Σύλλογος "ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" που μας βοηθάει πά ρα πολύ και συνδράμει από παλιά το χωριό μας. Χαρά μας λοιπόν ν' αναφερόμαστε στη Μακε δονία μας και στην όμορφη "νύμφη" Θερμαϊ κού, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, στη φτωχομάνα και φιλόξενη Θεσσαλονίκη και στους αγαπητούς συγχωριανούς μας που ζουν και εργάζονται εκεί. Το ΤΗΛΕΗΣΤΡΗ ΠαμακαΗάμου ΟΤιο προάλλες στο χωριό μας κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, επεκράτησε ευχά ριστη ατμόσφαιρα στο ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου όπου η ομάδα γυναικών έκανε και κάνει μια πο λύ καλή εμφάνιση και συνεργασία, όπως και σ' άλλη σελίδα γράφουμε. Εκείνο όμως που θέλου Τα νέα Σ.Π. ΙΣυμ. Περιοχής] - ^ Σ τ ο Νομό Ιωαννίνων υπάρχουν 18 Σ.Π. έγιναν αρχαιρεσίες, πριν λίγες μέρες για την ανάδειξη νέ ων προεδρείων και στη συντριπτική τους πλειοψη φία επανεξελέγησαν τα ίδια πρόσωπα. Τα Σ.Π. κατά κάποιον τρόπον -παρά τα πολλά προβλήματα που έχουν- θεωρούνται ότι αποτελούν πρόκριμα των συ νενώσεων των ΟΤΑ σε δήμους. Το χωριό μας υπάγε ται στο 4ο Σ.Π. με έδρα το Καλπάκι. 4ο Σ.Π. Εδρα: Καλπάκι. Πληθυσμός Πρόε δρος Θεοφάνης Στέργιου. Υπάγονται οι κοινότητες: Γεροπλατάνου, Μαυροβουνίου, Ανω Ραβενίων, Αρετής, Βροντισμένης, Δολιανών, Καλπακίου, Κα ταρράκτη, Κάτω Ραβενίων, Κουκλιών, Μαζαρακίου, Μαυρονόρους, Παρακαλάμου, Ρεπετίστης, Ριαχόβου - Σιταριάς και Χρυσόραχης. Σανενώαεις χωριών ^Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την ημε ρίδα για τη συγχώνευση - συνένωση - ένωση των κοι νοτήτων κ.λ.π. Ποικίλα τα συναισθήματα και τα'ρωτήματα. Μουστακαλής και αειθαλής γέρο ντας κοινοτάρχης φώναξε: "Εγώ δεν το κουνάω "ρουπ " απ' το χωριό μου. Εκεί θα μειν' και θα πεθά νω". Σα νάχει δίκιο ο γέρο πρόεδρος. Εκεί πρέπει να πάμε "ούλοι μας" αν πράγματι αγαπάμε τα χωριό μας! Ολα τ' άλλα τ' ακούμε και τα λέμε "βερεσέ". ΠϋΠαγές... ^-ι/διαβάζουμε καθημερινά: Αλλαγές στην παι δεία, μεταρρυθμίσεις στην υγεία, αναδιάρθρωση στη γεωργία, κινητικότητα και προβληματισμοί στ' ασφαλιστικό σύστημα συγχωνεύσεις κοινοτήτων, συγχωνεύσεις τραπεζών, αλλαγή στα δρομολόγια των ΚΤΕΑ αλλαγή τρόπου εργασίας ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις κ.λ.π. κ.λ.π. Αλήθεια πότε θ α γίνουν όλα αυτά; Τι μας περιμένει! να δούμε πότε θ α ξεκι νήσουν! Καλά έλεγε η γιαγιά μου: "Γιόκα μου τ' έχουν να δουν τα μάτια μας. Τ' απάνου κάκου". Και ρός να προσαρμοστούμε. Εαϋογούμε τα... γένια μας ΟΜε το νέο έτος η εφημερίδα μας, περνάει στο τρίτο έτος από την ημέρα της έκδοσης της. Φίλος αναγνώστης μούλεγε προχθές: Είναι μια ρομαντική έκδοση "είναι ο ομφάλιος λώρος"με το χωριό σας. Κι εμείς απαντούμε: Δεν έχει ούτε πολιτι κές ούτε οικονομικές φιλοδοξίες αφού άλλωστε \ διανέμεται "δωρεάν". Γράφεται με κέφι και μεράκι, βομβαρδίζει όλους και όλα και καλεί όλους τους χωριανούς σε δράση. Κανείς μα κανείς να μη παρα μείνει αδρανής. Μακάρι για πολλά χρόνια να συνε χίσουμε έτσι. ΟΙΧΟΛΙΑΠΉΣ

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ενι σ χ ύ σ ε ι ς γ ι α την έ κ δ ο σ η της εφημερίδας Κ ο λ ό κ α ς Λεωνίδας Κ ά π π η ς Βασίλειος Μαλισσόβας Σταύρος Ρέβας Μ ι χ α ή λ Πρωτόπαπας Γεώργιος Μαλισσόβας Δημήτριος Τσοβίλα Γ λ υ κ ε ρ ί α Ιωάννου Χ α ρ ί κ λ ε ι α Τσαντή Ε λ έ ν η Τ ζ ί μ α ς Αντώνης Τζίμας Πανλος Καρακίτσου Σταματία Νίκου Αλίκη Οικονόμου Χρήστος Σίββας Δημήτριος Παπαχρήστος Χαράλαμπος Κρέτσης Δημήτριος Ανώνυμος Αριθ. αποδ. 296 Παπαχρήστος Θρασύβουλος Σόμπολου Κ ι κ ή Ιωάννου Η λ ί α ς Δήμου Ιωάννης Νικόπουλος Μενέλαος Κ ο λ έ μ π α ς Μάνθος Γόρα - Οικονόμου Ολγα Τ σ ο υ ν ά κ α ς Κ ω ν /νος Πρωτοπρεσβύτερος Πρημικήρης Π α ν. Παράσχος Γεώργιος Κέντρος Χρηστόφορος Κατσάνος Βασίλειος Κατσάνου Φωτεινή Σπύρου - Φ ρ ά γ κ ο υ Ερμιόνη 750 Ανώνυμος Πρωτοπρεσβύτερος Τζέρμπος Χαραλ Κρέτσης Ν ι κ ό λ α ο ς Κ ο ύ γ κ ο υ λ η ς Μενέλαος Κρέτσης Χρήστος Τους ευχαριστούμε θερμά. ν Ολες ο ι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδείξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα α ν α λ υ τ ι κ ά. Γ ι α όσους δεν θέλουν ν α δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώνυιιος κ α ι δίπλα c> αύξων αριθμός ΐης αιιόδειξης γ ι α πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών ε ί ναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην τα υτοτητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι : Κ ο ύ γ κ λ η ς Φίλιππος: Π. Σ ι ν δ ί κ α 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λ ι ά π η ς Ανδρέας: Π α π α δ ι α μ ά ν τ η 39 Τ.Κ Ν έ α Φιλαδέλφεια τηλ.: Το κ ό ρ ο ins nitos τυν Γεροπλατονιτών στο Γιάννινα Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι : Ο π α π ά Χ. Μ ά τ σ ι α ς, η Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή Επιτροπή της εφημερίδας, Αθανάσιος Οικονόμου, Σωκράτης Οικονόμου, Λάκης Μούκας κ.α. Οι Γεροπλατανίτες που δια μένουν στα Γιάννινα, στις έκοψαν την πίτα τους, στην ωραία αίθουσα της λέ σχης προσωπικού του ΟΤΕ Ιω αννίνων και ευχήθηκαν χρόνια πολλά. Ολοι οι χωριανοί πα ρευρέθηκαν σύσσωμοι. Την πί τα ευλόγησε ο συνταξιούχος Πωγωνήσιος Ιερέας και συνερ γάτης της εφημερίδας μας πα πα - Χρήστος Μάτσιας. Το φλουρί έπεσε στη δεσποινίδα ΕφηΜούκα. Ηταν μια χαριτωμένη συ ντροφιά και επεκράτησε ένα ζεστό οικογενειακό και χωριανικο κλίμα, με ευχές, κεράσμα τα, αστεία, διηγήσεις - αναμνή σεις, κέφι και χορό α π ' όλους τους χωριανούς. Σ' αυτή την εκδήλωση φέτος ιδιαιτέρως ήρθαν και πολλοί χωριανοί μας που διαμένουν μονίμως, στο χωριό μας (όπως ΚΟΚ Μ & WMK.O ΪΜΜΜΜΜΜ-ΪΆΜΪ^ΛΪΪΆΪ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο κ ύ ρ ι ο ς κ α ι η κ υ ρ ί α Α. Χ α σ ι ώ τ η απέκτη σ α ν αγόρι νατους ζήσβι. (Αγλαΐα Χασιώτη κόρη Αικατερίνης Ταλιούρη εγγονή Αριστο κλή Χ. Τ α λ ι ο ύ ρ η ). Ο Χ ρ ή σ τ ο ς κ α ι η Γιάννα Λ ά κ κ α απέκτησ α σ ν α γ ό ρ ι. Ν α τους ζ ή σ ε ι. Ο Σταύρος και η Σοφία Μ α λ ι σ σ ό Β α απέ κτησαν α γ ό ρ ι. Ν α τους ζ ή σ ε ι. Ο Αποστόλης και η Ευανθία Γκόγκα απέ κτησαν δ ί δ υ μ ε ς κ ό ρ ε ς. Ν α ζ ή σ ο υ ν. (Ευαν θία Γκόγκα κόρη Α θ. Νούσια). ΒΑΠΤΙΣΗ Στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α ι στον Ιερό Ν α ό της Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς τ ο υ Σ ω τ ή ρ ο ς στην Κ α λ α μαριά ο Α θ α ν ά σ ι ο ς και η Μ α ρ ί α Γ /τα β ά π τ ι σ α ν στις τον γ υ ι ό το y Κ α ι το ό ν ο μ α α υ τ ο ύ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς. Ν α ζήσει ο νεοφώτιστος. ΘΑΝΑΤΟΙ -Στις 2 5 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ α π ε β ί ω σ ε στην Α θ ή να όπου και εκηδεύθη η Ελευθερία Γκόγκα ( σ υ μ π ε θ έ ρ α Α. Ν ο ύ σ ι α α π ό κόρη). Ο θ ε ό ς ν α την α ν α π α ύ σ ε ι. Σ υ λ λ υ π ο ύ μ ε θ α β α θ ύ τ α τ α τους ο ι κ ε ί ο υ ς της. - Π έ θ α ν ε στην Θ ε σ σ σ α λ ο ν ί κ η ο Ιωάννης Μ ο υ λ ά ς τ ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ ετών 75. Α ι ω ν ί α η μνήμη του. - Α π ε β ί ω σ ε ο Σ τ α ύ ρ ο ς Κ έ ν τ ρ ο ς στην Π ε - ΣΕΛΙΔΑ 8 λ ε κ α ν ά δ α Κ α λ α μ ά τ α ς, ό π ο υ και ετάφη. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κ υ ρ ι α κ ή τ ε λ έ σ τ η κ ε στον Ιερό ν α ό Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ το ετήσιο μνημόσυνο υ π έ ρ α ν α π α ύ σ ε ω ς της ψυχής της Κ ω ν σ τ α ν τ ο ύ λ α ς Χ. Λ ι ά π η. Α ι ω ν ί α η μνήμη της. ΑΦΙΙΕΙΣ Α φ ί χ θ η σ α ν α π ό την Α θ ή ν α γ ι α ν α π ε ρ ά σ ο υ ν τις ε ο ρ τ έ ς των Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν σ τ ο χω ρ ι ό ο α ν τ α π ο κ ρ ι τ ή ς μ α ς Α ν δ ρ έ α ς Λ ι ά π η ς με το γ υ ι ό του Π ά ρ η κ α ι ο α Γ α π η τ ό ς Λ ά κ η ς Ν ί κου. Α φ ί χ θ η σ α ν α π ό την Γ ε ρ μ α ν ί α π ο υ πήγαν ν α π ε ρ ά σ ο υ ν με τα π α ι δ ι ά τους τις γ ι ο ρ τ έ ς των Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ω ν η κ. Β α σ ι λ ι κ ή Κ ρ έ τ σ η με τον γυιό της Ν ί κ ο κ α ι την κ. Ε λ ε υ θ υ ρ ί α Κ α λύβα. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α ν α χ ώ ρ η σ ε γ ι α ν α ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τον γυιό της Γιάννη στην Α θ ή ν α η Α ι κ α τ ε ρ ί ν η Κ έ ν τ ρ ο υ. Της ε υ χ ό μ α σ τ ε κ α λ ή ε π ά ν ο δ ο. Δ Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Η κ. Β ο ύ λ α Π. Λ ι ά ρ ο υ μ α ς έστειλε δ ρ α χ μ έ ς γ ι α το ετήσιο μνημόσυνο της Κων σ τ α ν τ ο ύ λ α ς Λ ι ά π η. Ευχαριστούμε π ο λ ύ. Α ι ω ν ί α της η μνήμη της αείμνηστης Κ ω ν σ τ α ν τ ο ύ λ α ς Χ. Λ ι ά π η. ο κ. Σπυρ. Λιάπης με τη σύζυγο του, η δεσποινίς Τζένη Λιάπη με τον αρραβωνιαστικό της Χ. Δ ά φλο, ο αντιπρόεδρος του Συλ λόγου μας κ. Δημήτριος Κρέ τσης, ο κ. Σίββας Τάκης με τη σύζυγο του Ειρήνη, η κ. Ευτυχία Ταλιούρη, η κ. Μαριάνθη Γ. O h κονόμου από το Καλπάκι, ο κ. Γεώργιος και η κ. Χαρίκλω Ιωάν νου. Η πρόεδρος των γυναικών ΚΕΦΟ Γεροπλατάνου κ. Ευτυ χία Παπαχρήστου και ο αγαπη τός μας κ. Αποστόλης Σ. Λιάπης με τη σύζυγο του Αμαλία. Ακόμη τίμησαν την εκδήλω ση εκ μέρους της Νομαρχίας, ο ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΠΝ Στις μ έ σ α σ ε έ ν α ε υ χ ά ρ ι σ τ ο κλίμα έγινε η κοπή της πίτας στη Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η γ ι α το ν έ ο έτος. Το φ λ ο υ ρ ί έ π ε σ ε στην Β α σ ι λ ι κ ή Κατσάνου. Κ α ι του χ ρ ό ν ο υ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕ ΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ευ χαριστεί δημόσια τον παλαίμαχο φω τογράφο μας κ. Χριστόφορο Κέ ντρο για τις φωτο γραφίες του. Ευχό μαστε κι άλλοι χω ριανοί να ακολου θήσουν την προσφο ρά του. γαμπρός μας Κ. Βάββας, Ν ο μαρχιακός Σύμβουλος, ο κ. Μπαλάφας Προϊστάμενος του ΟΤΕ Ιωαννίνων. Μ ε μεγάλη χα ρά μας δεχθήκαμε τον άλλοτε δάσκαλο του χωριού μας κ. Απόστολο Κίτσο με τη σύζυγο του και την άλλοτε διευθύντρια του Σπιτιού του Παιδιού κ. Πόπη Δράσου με το σύζυγο της. Ολους τους ευχαριστούμε. Μετά τους χαιρετισμούς του προέδρου της κοινότητας, επα κολούθησε ομιλία - χαιρετι σμός εκ μέρους του υπευθύνου της εφημερίδας μας κ. Σ. Οικο νόμου κι εν συνεχεία ευχές τρα γούδι και χορός. Πιστεύουμε -και μ' άλλες εκ δηλώσεις, αλλά και με το κόψι μο της πίτας, μπορούμε ν α εξουδετερώσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας- όπως βαριετισμός, οχαδερφισμός αδιαφορία κ.λ.π. και να τονώ σουμε το ενδιαφέρον για ακό μη μεγαλύτερη επικοινωνία για το χωριό μας, για σύσφιξη των σχέσεων και για δυναμικότερη και ενεργότερη συμμετοχή όλων μας για τα κοινά του χω ριού μας. Μέσω της εφημερί δας μας, να προβάλλουμε ιδέ ες, γνώμες, ρήσεις και αντιρρή σεις για σωστότερη αντιμετώπι ση των ποικίλων προβλημάτων. Αφού λοιπόν δοκιμάσαμε πα ραδοσιακούς μεζέδες, πίτες και χορέψαμε ως αργά, φεύγο ντας κατευχαριστημένοι αλληλοευχηθήκαμε "Καλή χρονιά" και του χρόνου. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφαο: Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς 16 τηλ.: Τ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα