Βαγγέλης Rinas: Η Τέχνη του Υβριδισμού. Vangelis Rinas: The Art of Hybridity

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαγγέλης Rinas: Η Τέχνη του Υβριδισμού. Vangelis Rinas: The Art of Hybridity"

Transcript

1 Vangelis Rinas: The Art of Hybridity The Greek-born and Athens/New York based realist and sometimes figurative painter Vangelis Rinas manages to find set scenes for art that compel us to think anew, both technically and thematically. Βαγγέλης Rinas: Η Τέχνη του Υβριδισμού Ο γεννημένος στην Ελλάδα και εγκατεστημένος σε Αθήνα και Νέα Υόρκη ρεαλιστής και άλλοτε παραστατικός ζωγράφος Βαγγέλης Ρήνας καταφέρνει και δημιουργεί εικόνες τέχνης που μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε εκ νέου, τόσο τεχνικά όσο και θεματικά. His views, often of architectural forms or manmade industrial products such as ships, make themselves clear over a period of time, demanding a concentrated focus on the part of his viewers. Οι εικόνες του, συχνά με αρχιτεκτονικές μορφές ή τεχνητά βιομηχανικά προϊόντα, όπως τα πλοία, καθίστανται σαφείς κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, απαιτώντας μια επικεντρωμένη εστίαση από την πλευρά των θεατών του. Rinas makes art that has to do with envisioning mostly real phenomena; he is not so much a painter of political engagement. Instead, he develops apocalyptic scenarios for their own sake, often embarking on a realism that holds our interest despite the desolation being represented there. Metaphorically, for example, the subject matter of a hot desert possesses strong possibilities, so that bright scenes of sunlight and sand can be seen as symbols of ambivalence, or pleasure and Ο Ρήνας κάνει τέχνη που έχει να κάνει με ως επί το πλείστον πραγματικά φαινόμενα που ο ίδιος οραματίζεται. Δεν είναι τόσο πολύ ένας ζωγράφος με πολιτική δέσμευση. (διασταση). Αντ 'αυτού, αναπτύσσει αποκαλυπτικά σενάρια για τον εαυτό τους, συχνά εισερχόμενα σε ένα ρεαλισμό που κρατάει το ενδιαφέρον μας παρά τη θλίψη που εκπροσωπείται εκεί. Μεταφορικά, για παράδειγμα, το αντικείμενο του- μια καυτή έρημος - διαθέτει ισχυρές δυνατότητες, έτσι ώστε εκτυφλωτικές σκηνές του φωτός του ήλιου και της άμμου μπορεί να θεωρηθούν ως σύμβολα της αμφιθυμίας, ή της ευχαρίστησης και της εμπιστοσύνης.

2 trust. Additionally, the kind of constructed chaos we find in Rinas s art has a lot to do with a reading of life that is both formally interesting and instructive for viewers who are interested in the way life has a tendency to break down and fall apart. Entropy is the unmentioned theme of this artist, who works out highly detailed visions that make little rational sense except as scenarios of physical abandonment and decay. Επιπλέον, το είδος του κατασκευασμένου χάους που βρίσκουμε στην τέχνη του Ρήνα έχει πολλά να κάνει με την ανάγνωση της ζωής, που είναι τόσο τυπικά όσο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική για τους θεατές που ενδιαφέρονται για τον τρόπο που η ζωή έχει την τάση να σπάσει και να διαλυθεί. Εντροπία είναι το απαρατήρητο θέμα αυτού του καλλιτέχνη, ο οποίος επεξεργάζεται πολύ λεπτομερή οράματα που βγάζουν ελάχιστα ορθολογικό νόημα, εκτός αν τα δούμε σαν σενάρια της φυσικής εγκατάλειψης και αποσύνθεσης. But this is not to call Rinas a complete pessimist, for his vision has positive aspects and, indeed, sometimes plays a role that salvages the composition from becoming a merely sour prophecy. Αλλά αυτό δεν είναι για να θεωρήσου με τον Ρήνα απαισιόδοξο, διότι το όραμά του έχει θετικές πτυχές και, μάλιστα, μερικές φορές παίζει έναν ρόλο που σώζει τη σύνθεση από το να γίνει απλώς «κακή» προφητεία. One of the major reasons for Rinas s skill and, likely, his popularity has to do with his extraordinary sense of detail. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ικανότητα του Ρήνα και, πιθανόν, για τη δημοτικότητά του έχει να κάνει με την εξαιρετική αίσθηση του της λεπτομέρειας. The particularity of his figures and stalwart objects like complexes of buildings fill his picture plane with a remarkable amount of information, which compel the viewer to take a long look at the people and objects that he Η ιδιαιτερότητα των μορφών του και τα ρωμαλέα αντικείμενα όπως τα συγκροτήματα κτιρίων γεμίζουν την επίπεδη εικόνα με έναν αξιόλογο όγκο πληροφοριών, οι οποίες υποχρεώνουν τον θεατή να κοιτάει για ώρα τους ανθρώπους και τα αντικείμενα που ζωγραφίζει.

3 paints. Mostly Rinas s art is about seeing he portrays his vision as a metaphorical, metaphysical gloss on the slightly surrealist implications of his art. Κυρίως η τέχνη του Ρήνα είναι για να δει- απεικονίζει το όραμα του ως μια μεταφορική, μεταφυσική λάμψη στoυς ελαφρώς σουρεαλιστικούς υπαινιγμούς της τέχνης του. Things don t fit together in one earlier painting, a woman s torso is displaced by a large building, likely an actual edifice Rinas knows. This intimacy of awareness, coupled with a disruptive visual arrangement, is key to Rinas s power as an artist. Τα πράγματα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους-σε μία προγενέστερο έργο, ο κορμός μιας γυναίκας εκτοπίζεται από ένα μεγάλο κτίριο, πιθανόν ένα πραγματικό οικοδόμημα που ξέρει ο ίδιος. Αυτή η οικειότητα της συνειδητοποίησης, σε συνδυασμό με την αποδιοργανωμένη οπτική διάταξη, είναι το κλειδί της δύναμης του Ρήνα ως καλλιτέχνη. He shares what is new or novel in his world. And the strategy works because we haven t seen his arrangements before; their originality gives the nod to the world as he knows it, and even more important, he invests his art with the imagination of a master painter, someone who wants to capture the essence of what he visualizes. Μοιράζεται αυτό που είναι νέο ή καινοφανές στον κόσμο του. Και η στρατηγική λειτουργεί γιατί δεν έχουμε τις διευθετήσεις του προηγουμένως.η Πρωτοτυπία τους δίνει το νεύμα στον κόσμο όπως εκείνος ξέρει, και ακόμη πιο σημαντικό, επενδύει την τέχνη του με τη φαντασία του ζωγράφου που είναι αυθεντία, κάποιου που θέλει να συλλάβει το ουσία αυτού που οραματίζεται. Thus, Rinas is to be recognized for a certain doggedness in his paintings, whereby the details serve as a means of alerting his audience to the pleasures of memory even if they have never seen the image in actual life! Έτσι, ο Ρήνας πρέπει να αναγνωριστεί για μια ορισμένη επιμονή στους πίνακές του, βάσει της οποίας οι λεπτομέρειες χρησιμεύουν ως μέσο προειδοποίησης του κοινού του για τις απολαύσεις της μνήμης, ακόμα και αν δεν έχουν δει ποτέ την εικόνα στην πραγματική ζωή!

4 The surreal aspect in his art enables him to play extravagantly with the imagery he chooses. Το σουρεαλιστικό στοιχείο στην τέχνη του, του επιτρέπει να παίζει με υπερβολές με τις εικόνες που επιλέγει. Thus, Rinas plays with the eros his memory locates in contemporary life, no matter what the subject matter. Still, there is an implicit melancholy to what Rinas does. Our memory of his environments may start to fade with time, in part because the artist paints fragments of things, enabling Rinas to gather our awareness primarily in a fleeting manner. Έτσι, ο Ρήνας παίζει με τον Έρωτα, εντοπίζει τη μνήμη του στη σύγχρονη ζωή,ανεξάρτητα από το κύριο θέμα Ακόμα, υπάρχει μια σιωπηρή μελαγχολία στο ό, τι κάνει ο Ρήνας. Η αναμνήσεις από τα περιβάλλοντά του μπορεί να αρχίσουν να ξεθωριάζουν με τον καιρό, εν μέρει επειδή ο καλλιτέχνης ζωγραφίζει θραύσματα των πραγμάτων,δίνοντας τη δυνατότητα στον Ρήνα να τραβήξει την ευαισθησία μας κυρίως σε ένα εφήμερο τρόπο. The idea of a person bridging the gap between the old and the new is, after all, not so very original. Perhaps the nude women found in some of his recent paintings are both objects of desire and evocations of the muse, whose very attractiveness necessitates that she remain beyond the grasp of the artist or, for that matter, beyond the audience looking at the painting. Rinas s realist approach gives him the ability to paint decisively scenarios and situations that would otherwise be beyond the reach of rational understanding. Η ιδέα ενός ατόμου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του παλαιού και του νέου είναι, τελικά, όχι και τόσο πρωτότυπη. Ίσως οι γυμνές γυναίκες που βρίσκουμε σε ορισμένα από τα τελευταία έργα του είναι και αντικείμενα του πόθου και επικλήσεις στη μούσα, της οποίας η μεγάλη ελκυστικότητα απαιτεί να παραμένει πέρα από την αντίληψη του καλλιτέχνη-ή, για τον ίδιο λόγο, πέρα από το κοινό που κοιτάει τον πίνακα. Η Ρεαλιστική προσέγγιση του Ρήνα του δίνει τη δυνατότητα να ζωγραφίσει αποφασιστικά σενάρια και καταστάσεις που διαφορετικά θα ήταν εκτός της εμβέλειας της ορθολογικής κατανόησης.

5 This happens because Rinas s poetic sensibility presents imagery that would strain belief for example, a girl standing and looking off in the distance, surrounded by flotsam on what looks like a winter s day. The juxtaposition of the girl and her environment strains credibility slightly, but that does not mean it is impossible to recognize Rinas s theme, namely, the role of beauty in paintings that speak very much of the real world. Wearing a smudged yellow turtleneck, she looks at us with melancholy eyes, while the lumber behind seems to be floating in a winter mist. It is a striking painting of female vulnerability, contextualized within the composition by a harsh and cold environment. Αυτό συμβαίνει επειδή η ποιητική ευαισθησία του Ρήνα παρουσιάζει εικόνες που θα επηρέαζαν αρνητικά την πίστη, -για παράδειγμα, ένα κορίτσι στέκεται και ψάχνει μακριά στο βάθος-, και περιβάλλεται από υπολείματα από ναυάγιο που μοιάζουν με μια ημέρα του χειμώνα.?????? Η αντιπαράθεση του κοριτσιού και του περιβάλλοντος της επηρεάζει ελαφρώς την αξιοπιστία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να αναγνωρίσει κανείς το θέμα του Ρήνα, δηλαδή, το ρόλο της ομορφιάς σε έργα που μιλούν κυρίως για τον πραγματικό κόσμο. Φορώντας ένα λερωμένο κίτρινο ζιβάγκο, το κορίτσι μας κοιτάζει με μάτια μελαγχολικά, ενώ η ξυλεία πίσω φαίνεται να επιπλέει σε μια ομίχλη του χειμώνα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο ζωγραφικής της γυναικείας ευαισθησίας, που εντάσσετατι με μία σύνθεση σκληρού και κρύου περιβάλλοντος. The contrast between the two renderings results in a sad, evocative state of affairs, in which the audience is taken aback by the emotional drift of the composition. Η αντίθεση μεταξύ των δύο αποδόσεων δημιουργεί μια θλιβερή, υποβλητική κατάσταση, στην οποία το κοινό αιφνιδιάζεται από τη συναισθηματική μετατόπιση της σύνθεσης.

6 The female represents, in her loneliness, the isolation all of us feel, even when we are surrounded by people. And the pile of lumber might also be seen symbolically, as an image of unfulfilled capability. One hesitates to overinterpret here, but the point is that, by focusing on such isolated, emblematic imagery, Rinas asks that we look to the metaphor suggested in the image a strategy regularly found in his art. His women enact poses of vulnerability, and in doing so, they mutely ask for our sympathy, a quality that is key to the perceptions of his paintings. Το θηλυκό αντιπροσωπεύει, στη μοναξιά της, την απομόνωση που όλοι μας αισθάνομαστε, ακόμα και όταν είμαστε περικυκλωμένοι από ανθρώπους. Και ο σωρός της ξυλείας θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί συμβολικά, ως εικόνα ανεκπλήρωτης δυνατότητας. Εδώ κανείς, διστάζει να δώσει υπερβολικές ερμηνείες, αλλά το θέμα είναι ότι, εστιάζοντας σε τέτοιες μεμονωμένες, εμβληματικές εικόνες, ο Ρηνας ζητά να κοιτάξουμε την προτεινόμενη μεταφορά στην εικόναμια στρατηγική που απαντάται σταθερά στην τέχνη του. Οι πόζες στις γυναίκες του τις δείχνουν τρωτές, και με αυτόν τον τρόπο, βουβά ζητούν τη συμπαράστασή μας, μια ποιότητα που είναι το κλειδί για τις αντιλήψεις της ζωγραφικής του. Rinas is not an overtly symbolic painter, but his quietly described situations possess something of the emblematic, which extends the meaning of his imagery. Ο Ρήνας δεν είναι φανερά συμβολικός ζωγράφος, αλλά οι καταστάσεις που περιγράφει με ήσυχο τρόπο έχουν κάτι από το εμβληματικό, το οποίο επεκτείνει την έννοια της εικόνας του. Caught in the sweep of his detail, Rinas s viewers contemplate the incompleteness and, with greater sadness, the isolation of the individual. But it is also true that the impassive, slightly impersonal quality of his point of view also allows for the Παγιδευμένοι από τη σάρωση της λεπτομέρειας, οι θεατές του Ρήνα εξετάζουν την ατέλεια και, με πολύ μεγαλύτερη λύπη, την απομόνωση του ατόμου. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η απαθής, ελαφρώς απρόσωπη ποιότητα της άποψής του επιτρέπει, επίσης, την επίδειξη καθαρής

7 demonstration of pure description, achieved by a remarkable hand. Recently, the artist spent a couple of months working in his New York studio, and some of the paintings reflect the city s complex, jazzy influences. In one work, we see a sticker with the word Fulton on the painting; it likely refers to the street near where the artist was renting a studio. περιγραφής, που επιτυγχάνεται από αξιόλογο χέρι. Πρόσφατα, ο καλλιτέχνης πέρασε μερικούς μήνες δουλεύοντας στο στούντιό του της Νέα Υόρκης, και μερικά από τα έργα αντανακλούν τις πολύπλοκες και φανταχτερές επιρροές της πόλης. Σε ένα έργο, βλέπουμε ένα αυτοκόλλητο με τη λέξη "Fulton" στον πίνακα. Αναφέρεται πιθανόν στο δρόμο κοντά στο σημείο όπου ο καλλιτέχνης έχει νοικιάσει στούντιο. Outside of the bald fact of the word, Rinas has painted an abstract field as the background, mostly white but with a little blue toward the bottom of the piece. The Fulton sticker identifies the place in a legible sense, but not in a visual one. A similar painting has a street sign, but its letters are covered by a photo of a ship and on the right there is a different photo of the Brooklyn Bridge. Again the ground is completely abstract, probably to contrast with the literalism of the sign. For this writer, many of Rinas s best paintings are of architecture and its details. Έξω από τη φαλακρή?????? πραγματικότητα της λέξης, ο Ρήνας έχει ζωγραφισει ένα αφηρημένο πεδίο ως φόντο, κυρίως λευκό, αλλά με λίγο μπλε προς το κάτω μέρος του κομματιού. Το "Fulton" ως αυτοκόλλητο προσδιορίζει τη θέση με μία αίσθηση, ευανάγνωστη αλλά όχι οπτική. Μια παρόμοια ζωγραφική έχει μια πινακίδα του δρόμου, αλλά τα γράμματα καλύπτονται από μια φωτογραφία ενός πλοίου και στα δεξιά υπάρχει μια διαφορετική φωτογραφία της γέφυρας του Μπρούκλιν. Και πάλι το έδαφος είναι εντελώς αφηρημένο, πιθανώς για να έρθει σε αντίθεση με την κυριολεξία του σημείου. Για αυτόν τον συγγραφέα(για μένα τον γράφοντα), πολλά από τα καλύτερα έργα ζωγραφικής του Ρήνα είναι αυτά της αρχιτεκτονικής με τις λεπτομέρειές της

8 There is a painting that looks like it is a study of a corner in the artist s studio: a brown wooden or cardboard box lies against a green frame outlining the window. In the upper right, there is an orange and white striped barrier pole, along with splotches of white bits of abstraction that punctuate an otherwise figurative imagery. Part of Rinas s achievement has to do with the tension between abstraction and realism in his art; while he is primarily a realist in the Old Master tradition his paintings use the two kinds of art both to quote the real world and to establish an identity outside of it. In a way, one style comments on the other, and the contrast between the two keeps the painting vibrant and alive. Rinas manages this very well, in ways that make him a very contemporary artist. The contrast, however, is generally missed in much of contemporary painting, where artists adhere to a conceptual framework or to a selfreflexive realism. Υπάρχει μια ζωγραφική που μοιάζει να είναι μια μελέτη για μια γωνιά στο στούντιο του καλλιτέχνη: ένα καφέ ή ξύλινο κουτί από χαρτόνι που κείτεται απέναντι σε ένα πράσινο πλαίσιο που περιγράφει το παράθυρο. Πάνω δεξιά, υπάρχει ένα πορτοκαλί και λευκό ριγέ κοντάρι ως εμπόδιο, μαζί με πιτσιλιές λευκού-ίχνη???? αφαίρεσης που χαρακτηρίζουν μία κατά τα άλλα παραστατική εικόνα. Μέρος της επιτυχίας του Ρήνα έχει να κάνει με την ένταση μεταξύ αφαίρεσης και του ρεαλισμού στην τέχνη του. Ενώ είναι πρωτίστως ρεαλιστής της παλαιάς παράδοσης των Δασκάλων της ζωγραφικής,τα έργα του χρησιμοποιούν τα δύο είδη τέχνης ώστε να αναφέρουν τον πραγματικό κόσμο και να δημιουργήσουν μια ταυτότητα έξω από αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο, το ένα στυλ σχoλιάζει το άλλο, και η αντίθεση μεταξύ των δύο κρατά τη ζωγραφική ζωηρή και ζωντανή. Ο Ρήνας το καταφέρνει αυτό πολύ καλά, με τρόπους που τον κάνουν ένα πολύ σύγχρονο καλλιτέχνη. Η αντίθεση, όμως, γενικά έχει χαθεί στο μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ζωγραφικής, όπου οι καλλιτέχνες τηρούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο ή ένα μια αυτο-αντανακλαστικό ρεαλισμό. Υπάρχει ελάχιστος χώρος για την

9 There is little room for pure painting right now, which is a problem because the idiom remains very much alive in the hands of an artist like Rinas. Committed as he is to a view of art that incorporates things seen and things imagined, Rinas may find himself within a small minority of artists interested in similar kinds of art. Although at first, the group may find contemporary art daunting when faced with the kinds of painting now being practiced internationally, a large part of which is dominated by a pop sensibility, both in the West and in Asia. But it seems to me that the pop vision has its limits, and serious, constructive painting will come into play again. Rinas absorbs culture without finding his position ironic, which is unusual in our culture now, overintellectualized and jaded as it is. Sincerity and authenticity come together in the long run, and it seems almost certain that Rinas will have his day of recognition. But the point is even larger than the relatively simple injunction of recognizing a καθαρή ζωγραφική τώρα, που είναι ένα πρόβλημα, διότι το ιδίωμα παραμένει πολύ ζωντανό στα χέρια ενός καλλιτέχνη, όπως ο Ρήνας. Αφιερωμένος όπως είναι στη θέα της τέχνης που ενσωματώνει πράγματα ορατά και πράγματα φανταστικά, ο Ρήνας μπορεί να βρεθεί μέσα σε μια μικρή μειοψηφία καλλιτεχνών που ενδιαφέρονται για παρόμοια είδη της τέχνης. Αν και σε πρώτη φάση, η ομάδα αυτή μπορεί να βρει τη σύγχρονη τέχνη τρομακτική όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα είδη της ζωγραφικής που τώρα ασκούνται διεθνώς, ένα μεγάλο μέρος των οποίων κυριαρχείται από μια ποπ ευαισθησία, τόσο στη Δύση όσο και στην Ασία. Αλλά μου φαίνεται ότι το όραμα ποπ έχει τα όριά του, και η σοβαρή, εποικοδομητική ζωγραφική θα έρθει και πάλι στο παιχνίδι. Ο Ρήνας απορροφά τον πολιτισμό χωρίς να βρίσκει τη θέση του ειρωνική, που είναι ασυνήθιστο για τον πολιτισμό μας τώρα, που είναι υπερπνευματικοποιημένος και βαρυεστημένος. Ειλικρίνεια και αυθεντικότητα έρχονται μαζί μακροπρόθεσμα, και φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ρήνας θα έχει τη μέρα της αναγνώρισης. Αλλά το θέμα είναι ευρύτερο από τη σχετικά απλή επιταγή της αναγνώρισης ενός υβριδικού στυλ. Αντίπαλες αισθητικές συγχωνεύσεις

10 hybrid style; opposing esthetic mergers tends to flatten out and circumscribe contemporary painting. So, in the final analysis, Rinas has developed a style that is more than a style it is an esthetic that refuses to give up tradition even as it moves toward the limits of the medium. It is clear that painting will always survive, despite the current popularity of hightechnology art. But it may not play the same kind of role it played before; it may be relegated to a relatively marginal space, where its strengths and deficits as a genre are discussed by a small number of people. One of the more striking images we have by Rinas is the painting of a nude, lying partially on her side and looking upward. Behind her, in the background are a series of black verticals nearly merging with the black mist surrounding them. They look like trees at night but with a nearly bodiless identity perhaps the better acknowledgment would see them as ghosts of trees. Rinas is not an instinctively spiritual painter he is rather an artist focusing on what he τείνουν να ευθυγραμμίσουν και να οριοθετήσουν τη σύγχρονη ζωγραφική. Έτσι, σε τελική ανάλυση, ο Ρήνας έχει αναπτύξει ένα στυλ που είναι περισσότερο από ένα στυλ, είναι μια αισθητική που αρνείται να εγκαταλείψει την παράδοση καθώς κινείται προς τα όρια του μέσου. Είναι σαφές ότι η ζωγραφική πάντα θα επιβιώνει, παρά την τρέχουσα δημοτικότητα της υψηλής τεχνολογίας. Αλλά μπορεί να μην παίξει το ίδιο είδος του ρόλου που έπαιξε πριν. Μπορεί να υποβιβαστεί σε ένα σχετικά περιορισμένο χώρο, όπου οι δυνάμεις και τα ελλείμματα το ως είδος θα συζητούνται από ένα μικρό αριθμό ανθρώπων. Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχουμε από τον Ρήνα είναι η ζωγραφική ενός γυμνού, που γέρνει κάπως από τη μία μεριά, και κοιτάει προς τα πάνω. Πίσω της, στο φόντο είναι μια σειρά από μαύρες κάθετες που σχεδόν συνχωνεύονται με τη μαύρη ομίχλη που τις περιβάλλει. Μοιάζουν με τα δέντρα τη νύχτα, αλλά με μια σχεδόν ασώματη ταυτότητα-ίσως η καλύτερη ανάγνωση θα τις έβλεπε σαν φαντάσματα των δέντρων. Ο Ρήνας δεν είναι ενστικτωδώς πνευματικός ζωγράφος-είναι μάλλον ένας καλλιτέχνης που εστιάζει σε αυτό που βλέπει. Αλλά αυτή η

11 sees. But this painting possesses a mystery that refuses to explain itself simply. Perhaps the woman is a muse in whom eroticism plays a large part. Certainly, there is a thread of erotic expression that runs through many of Rinas s paintings. A small but important group of works belonging to Rinas s oeuvre are the sculptures he makes. There are the nudes, female standing figures, one before a wall and the other before an abstract form that undulates back and forth in front of the woman. Both have crossed their hands over their chest, perhaps in a gesture of supplication it Is hard to tell as the women display a classical restraint. And there is another work of a woman lying sideways in the fetal position a powerful image acutely evocative of vulnerability, again engaging a female rather than male figure. Finally, there is a model of a red figure entering the opening of a house or mausoleum. Is the person stepping into darkness to face her own mortality? The imagery does not direct us toward a definitive answer, ζωγραφική κατέχει ένα μυστήριο που αρνείται να εξηγηθεί απλά. Ίσως η γυναίκα είναι μια μούσα όπου ο ερωτισμός παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο. Βεβαίως, υπάρχει ένα νήμα της ερωτικής έκφρασης που περνά μέσα από πολλά από τα έργα του Ρήνα. Μια μικρή αλλά σημαντική ομάδα έργων που ανήκουν στις δημιουργίες του Ρήνα είναι τα γλυπτά που κάνει. Υπάρχουν τα γυμνά, όρθιες φιγούρες,μία μπροστά από ένα τοίχο και η άλλη μπροστά από μια αφηρημένη μορφή που κυματίζει πέρα δώθε μπροστά από τη γυναίκα. Και οι δύο έχουν περάσει τα χέρια τους πάνω από το στήθος τους, ίσως σε μια χειρονομία ικεσίας, είναι δύσκολο να πει κανείς,καθώς οι γυναίκες εμφανίζουν μια κλασική αυτοσυγκράτηση. Και υπάρχει και ένα άλλο έργο στο οποίο μια γυναίκα που βρίσκεται πλάι στην εμβρυακή θέση-μια δυνατή εικόνα έντονα υποβλητική της τρωτότητας, που πάλι διαπραγματεύεται μάλλον με γυναικεία παρά με αντρική φιγούρα. Τέλος, υπάρχει ένα μοντέλο μίη κόκκινο φιγούρα που εισέρχεται στο άνοιγμα ενός σπιτιού ή μαυσωλείου. Πρόκειτα το πρόσωπο που κινείται στο σκοτάδι να έρθει αντιμέτωπο με θνησιμότητά του; Η εικόνα δεν μας κατευθύνει προς μια οριστική απάντηση, και αυτή η άρνηση να πει-να εξηγήσει

12 and this refusal to say to explicate in an analytical sense is one of Rinas s strongest attributes as an artist. He is seer-like in his intuitions, which remain somewhat foreign to the viewer. Explanations of a rational sort cannot solve the conundrums he proposes. As Rinas s audience well understands, it is not necessarily a bad thing not to know. Riddles can remain unanswerable in the face of consistent investigation. Rinas mystifies us in order to make the enigma more stimulating, requiring our time and attention. Like all good artists, he recognizes that it is our time and our attention we offer. The conversation, even if fraught with secrecy, between artist and viewer remains alive because mystery is not forgotten. κανείς με μια αναλυτική έννοια-είναι ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του Ρήνα ως καλλιτέχνη. Είναι ένα είδος προφήτη- οπως με τις προαισθήσεις του, που παραμένουν κάπως ξένες προς τον θεατή. Εξηγήσεις ορθολογικής μορφής δεν μπορεί να λύσουν τα αινίγματα που προτείνει. Οπως το κοινό του Ρήνα κατανοεί καλά, δεν είναι απαραίτητο το κάτι κακό να μην γνωρίζουν. Τα αινίγματα μπορεί να παραμείνουν αναπάντητα απέναντι σε συνεπή έρευνα. Ο Ρήνας μας προκαλεί απορία, προκειμένου να καταστεί το αίνιγμα πιο διεγερτικό, απαιτώντας το χρόνο και την προσοχή μας. Όπως όλοι οι καλοί καλλιτέχνες, αναγνωρίζει ότι του προσφέρουμε το χρόνο μας και την προσοχή μας. Η συνομιλία, ακόμη και αν είναι γεμάτη με μυστικότητα, μεταξύ καλλιτέχνη και θεατή παραμένει ζωντανή επειδή το μυστήριο δεν έχει ξεχαστεί. Τζόναθαν Γκούντμαν Jonathan Goodman

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΗ CURATOR : MARIANNA SPAI «Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη,

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage 1 Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι μια ζωγράφος με αφοπλιστική ποιότητα στα έργα της, υπέροχη τεχνική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

βοτσαλα / sweet pebbles

βοτσαλα / sweet pebbles βοτσαλα / sweet pebbles βότσαλα / sweet pebbles Η νέα κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί μια σημαντική καινοτομία της εταιρίας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εμπνευσμένη από τα ελληνικά νησιά, η κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management BREVITY IS THE SOUL OF THE LEADER S WIT ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Αβεβαιότητα Ασάφεια Πολυπλοκότητα Ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα