Βαγγέλης Rinas: Η Τέχνη του Υβριδισμού. Vangelis Rinas: The Art of Hybridity

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαγγέλης Rinas: Η Τέχνη του Υβριδισμού. Vangelis Rinas: The Art of Hybridity"

Transcript

1 Vangelis Rinas: The Art of Hybridity The Greek-born and Athens/New York based realist and sometimes figurative painter Vangelis Rinas manages to find set scenes for art that compel us to think anew, both technically and thematically. Βαγγέλης Rinas: Η Τέχνη του Υβριδισμού Ο γεννημένος στην Ελλάδα και εγκατεστημένος σε Αθήνα και Νέα Υόρκη ρεαλιστής και άλλοτε παραστατικός ζωγράφος Βαγγέλης Ρήνας καταφέρνει και δημιουργεί εικόνες τέχνης που μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε εκ νέου, τόσο τεχνικά όσο και θεματικά. His views, often of architectural forms or manmade industrial products such as ships, make themselves clear over a period of time, demanding a concentrated focus on the part of his viewers. Οι εικόνες του, συχνά με αρχιτεκτονικές μορφές ή τεχνητά βιομηχανικά προϊόντα, όπως τα πλοία, καθίστανται σαφείς κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, απαιτώντας μια επικεντρωμένη εστίαση από την πλευρά των θεατών του. Rinas makes art that has to do with envisioning mostly real phenomena; he is not so much a painter of political engagement. Instead, he develops apocalyptic scenarios for their own sake, often embarking on a realism that holds our interest despite the desolation being represented there. Metaphorically, for example, the subject matter of a hot desert possesses strong possibilities, so that bright scenes of sunlight and sand can be seen as symbols of ambivalence, or pleasure and Ο Ρήνας κάνει τέχνη που έχει να κάνει με ως επί το πλείστον πραγματικά φαινόμενα που ο ίδιος οραματίζεται. Δεν είναι τόσο πολύ ένας ζωγράφος με πολιτική δέσμευση. (διασταση). Αντ 'αυτού, αναπτύσσει αποκαλυπτικά σενάρια για τον εαυτό τους, συχνά εισερχόμενα σε ένα ρεαλισμό που κρατάει το ενδιαφέρον μας παρά τη θλίψη που εκπροσωπείται εκεί. Μεταφορικά, για παράδειγμα, το αντικείμενο του- μια καυτή έρημος - διαθέτει ισχυρές δυνατότητες, έτσι ώστε εκτυφλωτικές σκηνές του φωτός του ήλιου και της άμμου μπορεί να θεωρηθούν ως σύμβολα της αμφιθυμίας, ή της ευχαρίστησης και της εμπιστοσύνης.

2 trust. Additionally, the kind of constructed chaos we find in Rinas s art has a lot to do with a reading of life that is both formally interesting and instructive for viewers who are interested in the way life has a tendency to break down and fall apart. Entropy is the unmentioned theme of this artist, who works out highly detailed visions that make little rational sense except as scenarios of physical abandonment and decay. Επιπλέον, το είδος του κατασκευασμένου χάους που βρίσκουμε στην τέχνη του Ρήνα έχει πολλά να κάνει με την ανάγνωση της ζωής, που είναι τόσο τυπικά όσο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική για τους θεατές που ενδιαφέρονται για τον τρόπο που η ζωή έχει την τάση να σπάσει και να διαλυθεί. Εντροπία είναι το απαρατήρητο θέμα αυτού του καλλιτέχνη, ο οποίος επεξεργάζεται πολύ λεπτομερή οράματα που βγάζουν ελάχιστα ορθολογικό νόημα, εκτός αν τα δούμε σαν σενάρια της φυσικής εγκατάλειψης και αποσύνθεσης. But this is not to call Rinas a complete pessimist, for his vision has positive aspects and, indeed, sometimes plays a role that salvages the composition from becoming a merely sour prophecy. Αλλά αυτό δεν είναι για να θεωρήσου με τον Ρήνα απαισιόδοξο, διότι το όραμά του έχει θετικές πτυχές και, μάλιστα, μερικές φορές παίζει έναν ρόλο που σώζει τη σύνθεση από το να γίνει απλώς «κακή» προφητεία. One of the major reasons for Rinas s skill and, likely, his popularity has to do with his extraordinary sense of detail. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ικανότητα του Ρήνα και, πιθανόν, για τη δημοτικότητά του έχει να κάνει με την εξαιρετική αίσθηση του της λεπτομέρειας. The particularity of his figures and stalwart objects like complexes of buildings fill his picture plane with a remarkable amount of information, which compel the viewer to take a long look at the people and objects that he Η ιδιαιτερότητα των μορφών του και τα ρωμαλέα αντικείμενα όπως τα συγκροτήματα κτιρίων γεμίζουν την επίπεδη εικόνα με έναν αξιόλογο όγκο πληροφοριών, οι οποίες υποχρεώνουν τον θεατή να κοιτάει για ώρα τους ανθρώπους και τα αντικείμενα που ζωγραφίζει.

3 paints. Mostly Rinas s art is about seeing he portrays his vision as a metaphorical, metaphysical gloss on the slightly surrealist implications of his art. Κυρίως η τέχνη του Ρήνα είναι για να δει- απεικονίζει το όραμα του ως μια μεταφορική, μεταφυσική λάμψη στoυς ελαφρώς σουρεαλιστικούς υπαινιγμούς της τέχνης του. Things don t fit together in one earlier painting, a woman s torso is displaced by a large building, likely an actual edifice Rinas knows. This intimacy of awareness, coupled with a disruptive visual arrangement, is key to Rinas s power as an artist. Τα πράγματα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους-σε μία προγενέστερο έργο, ο κορμός μιας γυναίκας εκτοπίζεται από ένα μεγάλο κτίριο, πιθανόν ένα πραγματικό οικοδόμημα που ξέρει ο ίδιος. Αυτή η οικειότητα της συνειδητοποίησης, σε συνδυασμό με την αποδιοργανωμένη οπτική διάταξη, είναι το κλειδί της δύναμης του Ρήνα ως καλλιτέχνη. He shares what is new or novel in his world. And the strategy works because we haven t seen his arrangements before; their originality gives the nod to the world as he knows it, and even more important, he invests his art with the imagination of a master painter, someone who wants to capture the essence of what he visualizes. Μοιράζεται αυτό που είναι νέο ή καινοφανές στον κόσμο του. Και η στρατηγική λειτουργεί γιατί δεν έχουμε τις διευθετήσεις του προηγουμένως.η Πρωτοτυπία τους δίνει το νεύμα στον κόσμο όπως εκείνος ξέρει, και ακόμη πιο σημαντικό, επενδύει την τέχνη του με τη φαντασία του ζωγράφου που είναι αυθεντία, κάποιου που θέλει να συλλάβει το ουσία αυτού που οραματίζεται. Thus, Rinas is to be recognized for a certain doggedness in his paintings, whereby the details serve as a means of alerting his audience to the pleasures of memory even if they have never seen the image in actual life! Έτσι, ο Ρήνας πρέπει να αναγνωριστεί για μια ορισμένη επιμονή στους πίνακές του, βάσει της οποίας οι λεπτομέρειες χρησιμεύουν ως μέσο προειδοποίησης του κοινού του για τις απολαύσεις της μνήμης, ακόμα και αν δεν έχουν δει ποτέ την εικόνα στην πραγματική ζωή!

4 The surreal aspect in his art enables him to play extravagantly with the imagery he chooses. Το σουρεαλιστικό στοιχείο στην τέχνη του, του επιτρέπει να παίζει με υπερβολές με τις εικόνες που επιλέγει. Thus, Rinas plays with the eros his memory locates in contemporary life, no matter what the subject matter. Still, there is an implicit melancholy to what Rinas does. Our memory of his environments may start to fade with time, in part because the artist paints fragments of things, enabling Rinas to gather our awareness primarily in a fleeting manner. Έτσι, ο Ρήνας παίζει με τον Έρωτα, εντοπίζει τη μνήμη του στη σύγχρονη ζωή,ανεξάρτητα από το κύριο θέμα Ακόμα, υπάρχει μια σιωπηρή μελαγχολία στο ό, τι κάνει ο Ρήνας. Η αναμνήσεις από τα περιβάλλοντά του μπορεί να αρχίσουν να ξεθωριάζουν με τον καιρό, εν μέρει επειδή ο καλλιτέχνης ζωγραφίζει θραύσματα των πραγμάτων,δίνοντας τη δυνατότητα στον Ρήνα να τραβήξει την ευαισθησία μας κυρίως σε ένα εφήμερο τρόπο. The idea of a person bridging the gap between the old and the new is, after all, not so very original. Perhaps the nude women found in some of his recent paintings are both objects of desire and evocations of the muse, whose very attractiveness necessitates that she remain beyond the grasp of the artist or, for that matter, beyond the audience looking at the painting. Rinas s realist approach gives him the ability to paint decisively scenarios and situations that would otherwise be beyond the reach of rational understanding. Η ιδέα ενός ατόμου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του παλαιού και του νέου είναι, τελικά, όχι και τόσο πρωτότυπη. Ίσως οι γυμνές γυναίκες που βρίσκουμε σε ορισμένα από τα τελευταία έργα του είναι και αντικείμενα του πόθου και επικλήσεις στη μούσα, της οποίας η μεγάλη ελκυστικότητα απαιτεί να παραμένει πέρα από την αντίληψη του καλλιτέχνη-ή, για τον ίδιο λόγο, πέρα από το κοινό που κοιτάει τον πίνακα. Η Ρεαλιστική προσέγγιση του Ρήνα του δίνει τη δυνατότητα να ζωγραφίσει αποφασιστικά σενάρια και καταστάσεις που διαφορετικά θα ήταν εκτός της εμβέλειας της ορθολογικής κατανόησης.

5 This happens because Rinas s poetic sensibility presents imagery that would strain belief for example, a girl standing and looking off in the distance, surrounded by flotsam on what looks like a winter s day. The juxtaposition of the girl and her environment strains credibility slightly, but that does not mean it is impossible to recognize Rinas s theme, namely, the role of beauty in paintings that speak very much of the real world. Wearing a smudged yellow turtleneck, she looks at us with melancholy eyes, while the lumber behind seems to be floating in a winter mist. It is a striking painting of female vulnerability, contextualized within the composition by a harsh and cold environment. Αυτό συμβαίνει επειδή η ποιητική ευαισθησία του Ρήνα παρουσιάζει εικόνες που θα επηρέαζαν αρνητικά την πίστη, -για παράδειγμα, ένα κορίτσι στέκεται και ψάχνει μακριά στο βάθος-, και περιβάλλεται από υπολείματα από ναυάγιο που μοιάζουν με μια ημέρα του χειμώνα.?????? Η αντιπαράθεση του κοριτσιού και του περιβάλλοντος της επηρεάζει ελαφρώς την αξιοπιστία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να αναγνωρίσει κανείς το θέμα του Ρήνα, δηλαδή, το ρόλο της ομορφιάς σε έργα που μιλούν κυρίως για τον πραγματικό κόσμο. Φορώντας ένα λερωμένο κίτρινο ζιβάγκο, το κορίτσι μας κοιτάζει με μάτια μελαγχολικά, ενώ η ξυλεία πίσω φαίνεται να επιπλέει σε μια ομίχλη του χειμώνα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο ζωγραφικής της γυναικείας ευαισθησίας, που εντάσσετατι με μία σύνθεση σκληρού και κρύου περιβάλλοντος. The contrast between the two renderings results in a sad, evocative state of affairs, in which the audience is taken aback by the emotional drift of the composition. Η αντίθεση μεταξύ των δύο αποδόσεων δημιουργεί μια θλιβερή, υποβλητική κατάσταση, στην οποία το κοινό αιφνιδιάζεται από τη συναισθηματική μετατόπιση της σύνθεσης.

6 The female represents, in her loneliness, the isolation all of us feel, even when we are surrounded by people. And the pile of lumber might also be seen symbolically, as an image of unfulfilled capability. One hesitates to overinterpret here, but the point is that, by focusing on such isolated, emblematic imagery, Rinas asks that we look to the metaphor suggested in the image a strategy regularly found in his art. His women enact poses of vulnerability, and in doing so, they mutely ask for our sympathy, a quality that is key to the perceptions of his paintings. Το θηλυκό αντιπροσωπεύει, στη μοναξιά της, την απομόνωση που όλοι μας αισθάνομαστε, ακόμα και όταν είμαστε περικυκλωμένοι από ανθρώπους. Και ο σωρός της ξυλείας θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί συμβολικά, ως εικόνα ανεκπλήρωτης δυνατότητας. Εδώ κανείς, διστάζει να δώσει υπερβολικές ερμηνείες, αλλά το θέμα είναι ότι, εστιάζοντας σε τέτοιες μεμονωμένες, εμβληματικές εικόνες, ο Ρηνας ζητά να κοιτάξουμε την προτεινόμενη μεταφορά στην εικόναμια στρατηγική που απαντάται σταθερά στην τέχνη του. Οι πόζες στις γυναίκες του τις δείχνουν τρωτές, και με αυτόν τον τρόπο, βουβά ζητούν τη συμπαράστασή μας, μια ποιότητα που είναι το κλειδί για τις αντιλήψεις της ζωγραφικής του. Rinas is not an overtly symbolic painter, but his quietly described situations possess something of the emblematic, which extends the meaning of his imagery. Ο Ρήνας δεν είναι φανερά συμβολικός ζωγράφος, αλλά οι καταστάσεις που περιγράφει με ήσυχο τρόπο έχουν κάτι από το εμβληματικό, το οποίο επεκτείνει την έννοια της εικόνας του. Caught in the sweep of his detail, Rinas s viewers contemplate the incompleteness and, with greater sadness, the isolation of the individual. But it is also true that the impassive, slightly impersonal quality of his point of view also allows for the Παγιδευμένοι από τη σάρωση της λεπτομέρειας, οι θεατές του Ρήνα εξετάζουν την ατέλεια και, με πολύ μεγαλύτερη λύπη, την απομόνωση του ατόμου. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η απαθής, ελαφρώς απρόσωπη ποιότητα της άποψής του επιτρέπει, επίσης, την επίδειξη καθαρής

7 demonstration of pure description, achieved by a remarkable hand. Recently, the artist spent a couple of months working in his New York studio, and some of the paintings reflect the city s complex, jazzy influences. In one work, we see a sticker with the word Fulton on the painting; it likely refers to the street near where the artist was renting a studio. περιγραφής, που επιτυγχάνεται από αξιόλογο χέρι. Πρόσφατα, ο καλλιτέχνης πέρασε μερικούς μήνες δουλεύοντας στο στούντιό του της Νέα Υόρκης, και μερικά από τα έργα αντανακλούν τις πολύπλοκες και φανταχτερές επιρροές της πόλης. Σε ένα έργο, βλέπουμε ένα αυτοκόλλητο με τη λέξη "Fulton" στον πίνακα. Αναφέρεται πιθανόν στο δρόμο κοντά στο σημείο όπου ο καλλιτέχνης έχει νοικιάσει στούντιο. Outside of the bald fact of the word, Rinas has painted an abstract field as the background, mostly white but with a little blue toward the bottom of the piece. The Fulton sticker identifies the place in a legible sense, but not in a visual one. A similar painting has a street sign, but its letters are covered by a photo of a ship and on the right there is a different photo of the Brooklyn Bridge. Again the ground is completely abstract, probably to contrast with the literalism of the sign. For this writer, many of Rinas s best paintings are of architecture and its details. Έξω από τη φαλακρή?????? πραγματικότητα της λέξης, ο Ρήνας έχει ζωγραφισει ένα αφηρημένο πεδίο ως φόντο, κυρίως λευκό, αλλά με λίγο μπλε προς το κάτω μέρος του κομματιού. Το "Fulton" ως αυτοκόλλητο προσδιορίζει τη θέση με μία αίσθηση, ευανάγνωστη αλλά όχι οπτική. Μια παρόμοια ζωγραφική έχει μια πινακίδα του δρόμου, αλλά τα γράμματα καλύπτονται από μια φωτογραφία ενός πλοίου και στα δεξιά υπάρχει μια διαφορετική φωτογραφία της γέφυρας του Μπρούκλιν. Και πάλι το έδαφος είναι εντελώς αφηρημένο, πιθανώς για να έρθει σε αντίθεση με την κυριολεξία του σημείου. Για αυτόν τον συγγραφέα(για μένα τον γράφοντα), πολλά από τα καλύτερα έργα ζωγραφικής του Ρήνα είναι αυτά της αρχιτεκτονικής με τις λεπτομέρειές της

8 There is a painting that looks like it is a study of a corner in the artist s studio: a brown wooden or cardboard box lies against a green frame outlining the window. In the upper right, there is an orange and white striped barrier pole, along with splotches of white bits of abstraction that punctuate an otherwise figurative imagery. Part of Rinas s achievement has to do with the tension between abstraction and realism in his art; while he is primarily a realist in the Old Master tradition his paintings use the two kinds of art both to quote the real world and to establish an identity outside of it. In a way, one style comments on the other, and the contrast between the two keeps the painting vibrant and alive. Rinas manages this very well, in ways that make him a very contemporary artist. The contrast, however, is generally missed in much of contemporary painting, where artists adhere to a conceptual framework or to a selfreflexive realism. Υπάρχει μια ζωγραφική που μοιάζει να είναι μια μελέτη για μια γωνιά στο στούντιο του καλλιτέχνη: ένα καφέ ή ξύλινο κουτί από χαρτόνι που κείτεται απέναντι σε ένα πράσινο πλαίσιο που περιγράφει το παράθυρο. Πάνω δεξιά, υπάρχει ένα πορτοκαλί και λευκό ριγέ κοντάρι ως εμπόδιο, μαζί με πιτσιλιές λευκού-ίχνη???? αφαίρεσης που χαρακτηρίζουν μία κατά τα άλλα παραστατική εικόνα. Μέρος της επιτυχίας του Ρήνα έχει να κάνει με την ένταση μεταξύ αφαίρεσης και του ρεαλισμού στην τέχνη του. Ενώ είναι πρωτίστως ρεαλιστής της παλαιάς παράδοσης των Δασκάλων της ζωγραφικής,τα έργα του χρησιμοποιούν τα δύο είδη τέχνης ώστε να αναφέρουν τον πραγματικό κόσμο και να δημιουργήσουν μια ταυτότητα έξω από αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο, το ένα στυλ σχoλιάζει το άλλο, και η αντίθεση μεταξύ των δύο κρατά τη ζωγραφική ζωηρή και ζωντανή. Ο Ρήνας το καταφέρνει αυτό πολύ καλά, με τρόπους που τον κάνουν ένα πολύ σύγχρονο καλλιτέχνη. Η αντίθεση, όμως, γενικά έχει χαθεί στο μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ζωγραφικής, όπου οι καλλιτέχνες τηρούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο ή ένα μια αυτο-αντανακλαστικό ρεαλισμό. Υπάρχει ελάχιστος χώρος για την

9 There is little room for pure painting right now, which is a problem because the idiom remains very much alive in the hands of an artist like Rinas. Committed as he is to a view of art that incorporates things seen and things imagined, Rinas may find himself within a small minority of artists interested in similar kinds of art. Although at first, the group may find contemporary art daunting when faced with the kinds of painting now being practiced internationally, a large part of which is dominated by a pop sensibility, both in the West and in Asia. But it seems to me that the pop vision has its limits, and serious, constructive painting will come into play again. Rinas absorbs culture without finding his position ironic, which is unusual in our culture now, overintellectualized and jaded as it is. Sincerity and authenticity come together in the long run, and it seems almost certain that Rinas will have his day of recognition. But the point is even larger than the relatively simple injunction of recognizing a καθαρή ζωγραφική τώρα, που είναι ένα πρόβλημα, διότι το ιδίωμα παραμένει πολύ ζωντανό στα χέρια ενός καλλιτέχνη, όπως ο Ρήνας. Αφιερωμένος όπως είναι στη θέα της τέχνης που ενσωματώνει πράγματα ορατά και πράγματα φανταστικά, ο Ρήνας μπορεί να βρεθεί μέσα σε μια μικρή μειοψηφία καλλιτεχνών που ενδιαφέρονται για παρόμοια είδη της τέχνης. Αν και σε πρώτη φάση, η ομάδα αυτή μπορεί να βρει τη σύγχρονη τέχνη τρομακτική όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα είδη της ζωγραφικής που τώρα ασκούνται διεθνώς, ένα μεγάλο μέρος των οποίων κυριαρχείται από μια ποπ ευαισθησία, τόσο στη Δύση όσο και στην Ασία. Αλλά μου φαίνεται ότι το όραμα ποπ έχει τα όριά του, και η σοβαρή, εποικοδομητική ζωγραφική θα έρθει και πάλι στο παιχνίδι. Ο Ρήνας απορροφά τον πολιτισμό χωρίς να βρίσκει τη θέση του ειρωνική, που είναι ασυνήθιστο για τον πολιτισμό μας τώρα, που είναι υπερπνευματικοποιημένος και βαρυεστημένος. Ειλικρίνεια και αυθεντικότητα έρχονται μαζί μακροπρόθεσμα, και φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ρήνας θα έχει τη μέρα της αναγνώρισης. Αλλά το θέμα είναι ευρύτερο από τη σχετικά απλή επιταγή της αναγνώρισης ενός υβριδικού στυλ. Αντίπαλες αισθητικές συγχωνεύσεις

10 hybrid style; opposing esthetic mergers tends to flatten out and circumscribe contemporary painting. So, in the final analysis, Rinas has developed a style that is more than a style it is an esthetic that refuses to give up tradition even as it moves toward the limits of the medium. It is clear that painting will always survive, despite the current popularity of hightechnology art. But it may not play the same kind of role it played before; it may be relegated to a relatively marginal space, where its strengths and deficits as a genre are discussed by a small number of people. One of the more striking images we have by Rinas is the painting of a nude, lying partially on her side and looking upward. Behind her, in the background are a series of black verticals nearly merging with the black mist surrounding them. They look like trees at night but with a nearly bodiless identity perhaps the better acknowledgment would see them as ghosts of trees. Rinas is not an instinctively spiritual painter he is rather an artist focusing on what he τείνουν να ευθυγραμμίσουν και να οριοθετήσουν τη σύγχρονη ζωγραφική. Έτσι, σε τελική ανάλυση, ο Ρήνας έχει αναπτύξει ένα στυλ που είναι περισσότερο από ένα στυλ, είναι μια αισθητική που αρνείται να εγκαταλείψει την παράδοση καθώς κινείται προς τα όρια του μέσου. Είναι σαφές ότι η ζωγραφική πάντα θα επιβιώνει, παρά την τρέχουσα δημοτικότητα της υψηλής τεχνολογίας. Αλλά μπορεί να μην παίξει το ίδιο είδος του ρόλου που έπαιξε πριν. Μπορεί να υποβιβαστεί σε ένα σχετικά περιορισμένο χώρο, όπου οι δυνάμεις και τα ελλείμματα το ως είδος θα συζητούνται από ένα μικρό αριθμό ανθρώπων. Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχουμε από τον Ρήνα είναι η ζωγραφική ενός γυμνού, που γέρνει κάπως από τη μία μεριά, και κοιτάει προς τα πάνω. Πίσω της, στο φόντο είναι μια σειρά από μαύρες κάθετες που σχεδόν συνχωνεύονται με τη μαύρη ομίχλη που τις περιβάλλει. Μοιάζουν με τα δέντρα τη νύχτα, αλλά με μια σχεδόν ασώματη ταυτότητα-ίσως η καλύτερη ανάγνωση θα τις έβλεπε σαν φαντάσματα των δέντρων. Ο Ρήνας δεν είναι ενστικτωδώς πνευματικός ζωγράφος-είναι μάλλον ένας καλλιτέχνης που εστιάζει σε αυτό που βλέπει. Αλλά αυτή η

11 sees. But this painting possesses a mystery that refuses to explain itself simply. Perhaps the woman is a muse in whom eroticism plays a large part. Certainly, there is a thread of erotic expression that runs through many of Rinas s paintings. A small but important group of works belonging to Rinas s oeuvre are the sculptures he makes. There are the nudes, female standing figures, one before a wall and the other before an abstract form that undulates back and forth in front of the woman. Both have crossed their hands over their chest, perhaps in a gesture of supplication it Is hard to tell as the women display a classical restraint. And there is another work of a woman lying sideways in the fetal position a powerful image acutely evocative of vulnerability, again engaging a female rather than male figure. Finally, there is a model of a red figure entering the opening of a house or mausoleum. Is the person stepping into darkness to face her own mortality? The imagery does not direct us toward a definitive answer, ζωγραφική κατέχει ένα μυστήριο που αρνείται να εξηγηθεί απλά. Ίσως η γυναίκα είναι μια μούσα όπου ο ερωτισμός παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο. Βεβαίως, υπάρχει ένα νήμα της ερωτικής έκφρασης που περνά μέσα από πολλά από τα έργα του Ρήνα. Μια μικρή αλλά σημαντική ομάδα έργων που ανήκουν στις δημιουργίες του Ρήνα είναι τα γλυπτά που κάνει. Υπάρχουν τα γυμνά, όρθιες φιγούρες,μία μπροστά από ένα τοίχο και η άλλη μπροστά από μια αφηρημένη μορφή που κυματίζει πέρα δώθε μπροστά από τη γυναίκα. Και οι δύο έχουν περάσει τα χέρια τους πάνω από το στήθος τους, ίσως σε μια χειρονομία ικεσίας, είναι δύσκολο να πει κανείς,καθώς οι γυναίκες εμφανίζουν μια κλασική αυτοσυγκράτηση. Και υπάρχει και ένα άλλο έργο στο οποίο μια γυναίκα που βρίσκεται πλάι στην εμβρυακή θέση-μια δυνατή εικόνα έντονα υποβλητική της τρωτότητας, που πάλι διαπραγματεύεται μάλλον με γυναικεία παρά με αντρική φιγούρα. Τέλος, υπάρχει ένα μοντέλο μίη κόκκινο φιγούρα που εισέρχεται στο άνοιγμα ενός σπιτιού ή μαυσωλείου. Πρόκειτα το πρόσωπο που κινείται στο σκοτάδι να έρθει αντιμέτωπο με θνησιμότητά του; Η εικόνα δεν μας κατευθύνει προς μια οριστική απάντηση, και αυτή η άρνηση να πει-να εξηγήσει

12 and this refusal to say to explicate in an analytical sense is one of Rinas s strongest attributes as an artist. He is seer-like in his intuitions, which remain somewhat foreign to the viewer. Explanations of a rational sort cannot solve the conundrums he proposes. As Rinas s audience well understands, it is not necessarily a bad thing not to know. Riddles can remain unanswerable in the face of consistent investigation. Rinas mystifies us in order to make the enigma more stimulating, requiring our time and attention. Like all good artists, he recognizes that it is our time and our attention we offer. The conversation, even if fraught with secrecy, between artist and viewer remains alive because mystery is not forgotten. κανείς με μια αναλυτική έννοια-είναι ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του Ρήνα ως καλλιτέχνη. Είναι ένα είδος προφήτη- οπως με τις προαισθήσεις του, που παραμένουν κάπως ξένες προς τον θεατή. Εξηγήσεις ορθολογικής μορφής δεν μπορεί να λύσουν τα αινίγματα που προτείνει. Οπως το κοινό του Ρήνα κατανοεί καλά, δεν είναι απαραίτητο το κάτι κακό να μην γνωρίζουν. Τα αινίγματα μπορεί να παραμείνουν αναπάντητα απέναντι σε συνεπή έρευνα. Ο Ρήνας μας προκαλεί απορία, προκειμένου να καταστεί το αίνιγμα πιο διεγερτικό, απαιτώντας το χρόνο και την προσοχή μας. Όπως όλοι οι καλοί καλλιτέχνες, αναγνωρίζει ότι του προσφέρουμε το χρόνο μας και την προσοχή μας. Η συνομιλία, ακόμη και αν είναι γεμάτη με μυστικότητα, μεταξύ καλλιτέχνη και θεατή παραμένει ζωντανή επειδή το μυστήριο δεν έχει ξεχαστεί. Τζόναθαν Γκούντμαν Jonathan Goodman

P A S C H A L I S ISBN 960-86026 - 9-6

P A S C H A L I S ISBN 960-86026 - 9-6 P A S C H A L I S ISBN 960-86026 - 9-6 P A S C H A L I S PA S C H A L I S A g g e l i d i s Επιµέλεια - σχεδιασµός έκδοσης Ξανθή Κατσαρή - Βαφειάδη Τυπογραφική επιµέλεια και παραγωγή Επικοινωνία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Vangelis Rinas: Palimpsests of Time. Βαγγέλης Ρήνας: Παλίμψηστα του Χρόνου

Vangelis Rinas: Palimpsests of Time. Βαγγέλης Ρήνας: Παλίμψηστα του Χρόνου Vangelis Rinas: Palimpsests of Time Βαγγέλης Ρήνας: Παλίμψηστα του Χρόνου Through his painted imagery Rinas brings back to life scenes that like old photographs have become forgotten, faded, scratched,

Διαβάστε περισσότερα

12H ΜΠΙΕΝΑΛΕ KAΪΡOY ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 12TH CAIRO BIENNALE CYPRIOT PARTICIPATION DECEMBER 2010 FEBRUARY 2011

12H ΜΠΙΕΝΑΛΕ KAΪΡOY ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 12TH CAIRO BIENNALE CYPRIOT PARTICIPATION DECEMBER 2010 FEBRUARY 2011 12H ΜΠΙΕΝΑΛΕ KAΪΡOY ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 12TH CAIRO BIENNALE CYPRIOT PARTICIPATION DECEMBER 2010 FEBRUARY 2011 ΕΚΘΕΣΗ Οργανώση και χρηματοδοτηση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

SYNOPSIS. πήγαιναν πότε δεξιά και πότε αριστερά, ένιωθα όπως ένα μπουκάλι που χορεύει μέσα στα κύματα

SYNOPSIS. πήγαιναν πότε δεξιά και πότε αριστερά, ένιωθα όπως ένα μπουκάλι που χορεύει μέσα στα κύματα 2/10 ΕΛΙΝΑ ΩΑΝΝΟΥ Ι Η σημασία των έργων της Ελίνας Ιωάννου δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι η ίδια είναι μια άριστη κάτοχος της τέχνης του σχεδίου. Η αριστοτεχνική τεχνική και η επίπονη επιμονή στη λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

Για καλύτερη απεικόνιση, παρακαλώ επιλέξτε Full Screen View από το μενού View For best viewing, please select Full Screen View from the View menu

Για καλύτερη απεικόνιση, παρακαλώ επιλέξτε Full Screen View από το μενού View For best viewing, please select Full Screen View from the View menu wip11 Για καλύτερη απεικόνιση, παρακαλώ επιλέξτε Full Screen View από το μενού View For best viewing, please select Full Screen View from the View menu Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ART in Embassies Exhibition

ART in Embassies Exhibition ART in Embassies Exhibition United States Embassy Athens, greece Kari Minnick Blue Nest, 2007 Kilnformed and flameworked glass 21 x 18 x 2 in. Courtesy of the artist, Silver Spring, Maryland Κάρι Μίννικ

Διαβάστε περισσότερα

«What is the ontological status of the mind»/ «Quel est d après vous le statut ontologique de l esprit»

«What is the ontological status of the mind»/ «Quel est d après vous le statut ontologique de l esprit» σελ // 198 «What is the ontological status of the mind»/ «Quel est d après vous le statut ontologique de l esprit» Philosophical problems are tough. At first sight they seem to differ from scientific problems,

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

156 J.UCY 02 J.UCY 02 JUCY02f.indd 156 24/11/2011 7:35:11 μμ

156 J.UCY 02 J.UCY 02 JUCY02f.indd 156 24/11/2011 7:35:11 μμ 156 J.UCY 02 JUCY02f.indd 156 24/11/2011 7:35:11 μμ B: LECTURE SERIES Κοινωνικό φύλο και αρχιτεκτονική: μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας hilde heynen Gender and architecture: a review of the literature

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓ. SPECIAL EDITION. νέοι κύπριοι καλλιτέχνες young cypriot artists

ΥΓ. SPECIAL EDITION. νέοι κύπριοι καλλιτέχνες young cypriot artists notes ΥΓ. SPECIAL EDITION to self νέοι κύπριοι καλλιτέχνες young cypriot artists ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΛΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust wip8 Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust your monitor This issue is the first to have a

Διαβάστε περισσότερα

Μετα-Μοντέρνα Αστρολογία του Robert Hand

Μετα-Μοντέρνα Αστρολογία του Robert Hand 1 Το παρακάτω άρθρο είναι το (επιµεληµένο) αντίγραφο µιας οµιλίας που έδωσε ο Robert Hand στο Αστρολογικό Συνέδριο του 2005 της Βρετανικής Αστρολογικής Εταιρίας στο Γιορκ, ΗΒ. Η οµιλία αυτή είχε τέτοιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust

Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust wip5 Αν δε βλέπετε σωστά τις διαβαθμίσεις του μαύρου, παρακαλώ ρυθμίστε την οθόνη σας If you can t see accurately the graduations of black, please adjust your monitor Yaniv Waissa, Contact Sheet 320, New

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ειρήνη Σκαλιώρα. FIRST RESPONSE Irini Skaliora. Συµπόσιο για τη συνείδηση

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ειρήνη Σκαλιώρα. FIRST RESPONSE Irini Skaliora. Συµπόσιο για τη συνείδηση ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ειρήνη Σκαλιώρα Συµπόσιο για τη συνείδηση «Υπάρχουν καινούργια στοιχεία που θα έπειθαν τον όποιο λογικό και καλοπροαίρετο άνθρωπο, τον Σωκράτη, ας πούµε, πως όπως ακριβώς η λύρα παράγει

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας

Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας Η εκ νέου ανακάλυψη της Ωριαίας αστρολογίας από τον Robert Hand Το κείµενο που ακολουθεί είναι η εισαγωγή που έγραψε ο Robert Hand στο βιβλίο της Olivia Barclay Horary Astrology Rediscovered. Μπορεί η

Διαβάστε περισσότερα

nathens.gr ilto.h www

nathens.gr ilto.h www www.hiltonathens.gr Mεγάλοι Συνεργάτες: KX_BonusPremium-Margartri_480x330-Sal.indd 1 3/28/11 12:18 PM hilton (all).ps Back - 1 T1-2011/04/06 10:54:04 Black CyanMagentaYellow hilton (all).ps Front - 2 T1-2011/04/06

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος

Utopia. Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος Νέα αποκτήματα της συλλογής Νίκου Χρ. Παττίχη και της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος New acquisitions from the collection of Nicos Chr. Pattichis and Phileleftheros newspaper 22 Μαρτίου - 17 Μαΐου 2012 22 March

Διαβάστε περισσότερα

LAKIS & ARIS ΙONAS / The Callas PEEPEE

LAKIS & ARIS ΙONAS / The Callas PEEPEE LAKIS & ARIS ΙONAS / The Callas PEEPEE PEEPEE ΛAκης & Aρης ΙωνAς / The Callas Επιμέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης 11 ΣεπτεμβρIου 30 ΟκτωβρIου 2011 Peepee Βασίλης Ζηδιανάκης ATOPOS Contemporary Visual Culture

Διαβάστε περισσότερα

alekos kyrarinis George N. Vogiatzoglou collection α λεκoσ κυραρινησ

alekos kyrarinis George N. Vogiatzoglou collection α λεκoσ κυραρινησ alekos kyrarinis George N. Vogiatzoglou collection alekos kyrarinis α λεκoσ κυραρινησ George N. Vogiatzoglou collection 1 2 Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου «ΣΠΑΡΤΗ» στους γονείς μου Νίκο και Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

It s Thessaloniki s Festival. The Festival is Thessaloniki.

It s Thessaloniki s Festival. The Festival is Thessaloniki. 2 Tο Φεστιβάλ είναι της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ είναι η Θεσσαλονίκη. Η πόλη και η γιορτή είναι αξεδιάλυτες. Εδώ και πενήντα χρόνια το ένα δεν νοείται δίχως το άλλο. Φέτος, με αφορμή την 50η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

MANΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ. The catalogue was issued on the occasion of the exhibition Μanolis Baboussis Beyond Planning 6 February 22 March 2014

MANΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ. The catalogue was issued on the occasion of the exhibition Μanolis Baboussis Beyond Planning 6 February 22 March 2014 The catalogue was issued on the occasion of the exhibition Μanolis Baboussis Beyond Planning 6 February 22 March 2014 Ileana Tounta Contemporary Art Center 48, Armatolon-Klefton str. 11471 Athens GR www.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης

Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης Morten Kamp Andersen (proacteur) και Peter Ankerstjerne (ISS) Αν όλες οι εταιρείες ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην παροχή υπηρεσιών, ο βασικός παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

THEODOROS PAPAGIANNIS - MY GHOSTS ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΨΩΜΙ THEODOROS PAPAGIANNIS - THE BREAD

THEODOROS PAPAGIANNIS - MY GHOSTS ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΟ ΨΩΜΙ THEODOROS PAPAGIANNIS - THE BREAD ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δουλειά 18 χρόνων εκθέτει στο Μουσείο Μπενάκη ο Γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης Ομότιμος Καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ Αθηνών. Από 29 Μαρτίου εώς 6 Μαΐου 2012. Με τριάντα υπερφυσικές ανθρώπινες φιγούρες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάτες και Συνταξιδιώτες / Passengers and Fellow Travelers

Επιβάτες και Συνταξιδιώτες / Passengers and Fellow Travelers Επιβάτες και Συνταξιδιώτες / Passengers and Fellow Travelers 2 Η δουλειά μου με τίτλο Επιβάτες και Συνταξιδιώτες έχει να κάνει με το άτομο και τους άλλους, καθώς και με τις φευγαλέες στιγμές, που άλλοτε

Διαβάστε περισσότερα