CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E."

Transcript

1 CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011

2 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 4 6 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 7 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 8 Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ 9 εκεηψζεηο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ

3 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUE A.E. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUE A.E. πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 2

4 επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θέκα Έκθαζεο Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: Δπεηδή ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο είλαη αξλεηηθή ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ Κ.Ν 2190/1920. Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο βιέπε ζεκείσζε 17. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2011 H ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ Γ. ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ ΑΜ ΟΔΛ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 3

5 CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AE ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Σν Γ.. ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Γξαζηεξηόηεηεο Ζ CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ησλ δεξκνθαιιπληηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνπο Γεξκαηνιφγνπο θαη πσινχληαη απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηνπ Φαξκαθείνπ. Πξντόληα Σα πξντφληα ηεο CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ην 1992 θη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ην δεξκαηνιφγν αιιά θαη ηνλ θαξκαθνπνηφ. Έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο LAVIPHARM ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα πνηφηεηαο ηεθκεξησκέλα κε θιηληθέο κειέηεο. Σν 2010 ε Castalia Laboratoires Dermatologiques, αθνχ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ιάλζαξε ηελ Chronoderm Vitamine C, κία θαηλνηφκν αληηγεξαληηθή ζεξαπεία πνπ βαζίδεηαη ζηε δχλακε ηεο θαζαξήο, ζηαζεξήο βηηακίλεο C, πξνρψξεζε ζηελ θπθινθνξία 3 λέσλ αληειηαθψλ πξντφλησλ ζηελ ζεηξά Helioderm εληζρχνληαο ηελ θαηεγνξία ηεο πνιχ πςειήο πξνζηαζίαο. Crème Teintée SPF 50+: Αληειηαθή θξέκα πξνζψπνπ πινχζηαο πθήο κε ρξψκα (40ml) ρσξίο Parabens. Spray SPF 50+: Αληειηαθφ spray ζψκαηνο γηα θαλνληθέο επηδεξκίδεο (125ml) ρσξίο Parabens. Spray Sans Parfum SPF 50+ (Bébés): Αληειηαθφ spray πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο γηα παηδηά θαη βξέθε (125ml) ρσξίο Parabens, ρσξίο άξσκα, γηα θαλνληθέο επηδεξκίδεο. Σα λέα πξντφληα είλαη πξντφληα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλα, ρσξίο parabens, θαη κε επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ζπλερίδεη ηελ πινπνίεζε πιάλνπ ζπζηεκαηηθήο θαη έληνλεο ελεκέξσζεο ησλ δεξκαηνιφγσλ, αιιά θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο ζην θαξκαθείν κε ζηνρεπκέλν πξνσζεηηθφ πιηθφ. Με θαηλνχξηα εκθάληζε θαη αηζζεηηθή, ε CASTALIA επηθεληξψλεηαη ζηελ Τγεία, αθηεξψλεηαη ζηελ Οκνξθηά θαη βαζίδεηαη ζηελ Δπηζηήκε. Όια ηα πξντφληα ηεο CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ, κε θαγεζσξνγφλα, δεξκαηνινγηθά θαη θιηληθά ειεγκέλα. πληζηψληαη απφ δεξκαηνιφγνπο θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά ζηα θαξκαθεία. Πειάηεο Δθαξκφδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζηφρν έρεη απφ ηελ κία πιεπξά ηελ αχμεζε ζπληαγνγξάθεζεο απφ ην δεξκαηνιφγν, θαη απφ ηελ άιιε, ηελ εμπγίαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο (θαξκαθεία), ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ γηα ην έηνο 2010 κεηψζεθε θαηά 16%. Παξάιιεια, ε εκπνξηθή παξνπζία ηεο Castalia ζην εμσηεξηθφ παξέκεηλε ηζρπξή, πξνζζέηνληαο λέεο ρψξεο θπθινθνξίαο, φπσο Ηνξδαλία, πξία θαη Μάιηα. Με ζαθή δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ, ηα πξντφληα ηεο CASTALIA θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζε 13 ρψξεο. 4

6 CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AE ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Απνηειέζκαηα Γηα ην 2010, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε Δπξψ 3,7 εθαη. έλαληη Δπξψ 4,3 εθαη. ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 14%. Σν κηθηφ θέξδνο αλήιζε ζε Δπξψ 1,93 εθαη. έλαληη Δπξψ 2,04 εθαη. ηνπ Σα θέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ην 2010 δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ (0,06) εθαη. έλαληη Δπξψ (0,46) εθαη. ηνπ 2009, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ Πσιήζεσλ θαη ησλ Δμφδσλ. Σα θέξδε (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ (0,16) εθαη. έλαληη Δπξψ (0,38) εθαη. ην 2009, επίζεο θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ Πσιήζεσλ θαη ησλ Δμφδσλ. εκαληηθά Γεγνλόηα πνπ ζπλέβεθαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2011, μεθίλεζε ε θπθινθνξία 2 λέσλ πξντφλησλ ζηελ ζεηξά Dermopur εληζρχνληαο ηελ θαηεγνξία ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αθκήο ελψ, παξάιιεια, πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κέζσ ηεο κνλαδηθήο ειαθξηάο, κε ιηπαξήο ζχλζεζήο ηνπο: Crème Solaire SPF 30: Με ιηπαξή ζκεγκαηνξπζκηζηηθή θξέκα πξνζψπνπ κε αληειηαθφ δείθηε. Crème Solaire Teintée SPF30: Με ιηπαξή ζκεγκαηνξπζκηζηηθή θξέκα πξνζψπνπ κε αληειηαθφ δείθηε θαη θπζηθφ ρξψκα γηα θάιπςε ησλ αηειεηψλ. Με ηα λέα απηά δεξκνθαιιπληηθά πξντφληα, ε CASTALIA θαιχπηεη κέζα απφ πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηφκα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηηο αλάγθεο γηα κηα θαζαξή, ρσξίο ζππξάθηα θαη ζηίγκαηα, πγηή επηδεξκίδα. Παξάιιεια, κε αληειηαθφ δείθηε πξνζηαζίαο SPF 30, ηα δχν λέα πξντφληα βνεζνχλ ηελ εθεβηθή θαη λεαληθή επηδεξκίδα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. πληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σα λέα πξντφληα είλαη πξντφληα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ, δεξκαηνινγηθά ειεγκέλα, ρσξίο parabens, θαη κε επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλέρηζε ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ γηα ην έηνο 2011, ε Δηαηξεία πξνβιέπεη κηθξή κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 2010, ελψ παξάιιεια ζα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ εμπγίαλζε ηνπ πειαηνινγίνπ, ζηνρεχνληαο ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη επηθέληξσζε ζηε ζπζηεκαηηθφηεξε ελεκέξσζε ησλ δεξκαηνιφγσλ, πξνθεηκέλνπ επηηεπρζεί ζεηηθφ απνηέιεζκα. Δπηζθφπεζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαζψο θαη κηα πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. Ζ εμέιημε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ζήκεξα, ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη ε νηθνλνκηθή ηεο ζέζε φπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, λα κεηαθεξζεί ζην ππφινηπν εηο λένλ. Παηαλία, 28 Μαξηίνπ 2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΘΑΝΑΖ ΛΑΒΗΓΑ 5

7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΖΜ. 01/01/ /12/ /01/ /12/2009 Κχθινο εξγαζηψλ 5, Κφζηνο πσιήζεσλ (1.800) (2.277) Μηθηά απνηειέζκαηα Άιια έζνδα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (233) (339) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (1.818) (2.207) Άιια έμνδα 6 (3) (6) Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκηέο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ (65) (464) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 (7) (6) Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ (72) (470) Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 (90) 86 Κέξδε / (δεκίεο) (κεηά από θόξνπο) (Α) (162) (384) Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) - - πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα (Α+Β) (162) (384) Κέξδε / (δεκίεο)κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή, βαζηθά (ζε Δπξώ) 23 (0,81) (1,92) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.. 6

8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΖΜ. ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηέιεζκα εηο λένλ (838) (676) ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (744) (582) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξνβιέςεηο 21α Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο Γάλεηα ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 7

9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Μεηνρηθό Κεθάιαην Σαθηηθό Απνζεκαηηθό Τπόινηπν Κεξδώλ(Εεκηώλ) εηο λέν ύλνιν Τπόινηπν 01/01/ (292) (198) Κέξδε(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (384) (384) Μεξίζκαηα Τπόινηπν 31/12/ (676) (582) Τπόινηπν 01/01/ (676) (582) Κέξδε(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο (162) (162) Μεξίζκαηα Τπόινηπν 31/12/ (838) (744) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 8

10 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Τακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε(Εεκίεο) πξν θφξσλ (72) (470) Αλαπξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο & δηαγξαθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 5 Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1 - Απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) - - Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (319) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (103) 653 Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ 42 (79) (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ 171 (1) Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (8) (6) Καηαβεβιεζείζεο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ (37) (3) Καηαβιεκέλνη θφξνη (46) (258) Καζαξέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 33 (14) Τακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (54) - Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - Καζαξέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (54) - Τακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αληιεζέληα δάλεηα - 9 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (4) - Μεξίζκαηα Πιεξσζέληα - - Καζαξέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (4) 9 Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλακα (25) (4) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 9 34 Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 9

11 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Α.Δ. είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Φαξκάθσλ θαη Καιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη ε ζχζηαζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1/4/2004. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 ζε 13 άηνκα. Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 28 Μαξηίνπ Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο LAVIPHARM A.E., ε νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζπκκεηείρε ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην άκεζα κε πνζνζηφ 70,50%. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 2. Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 2.1 Σεκείσζε ζπκκόξθσζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.2 Βάζε παξνπζίαζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα. Έρνπλ εηνηκαζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 2.3 Φξήζε εθηηκήζεσλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α αλαγθάδεη ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαζψο, θαη ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηήλ ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πεξηνρέο αβεβαηφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο: εκείσζε 10 - Φφξνο εηζνδήκαηνο εκείσζε 20- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεψζεηο) εκείσζε 21 -Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εκείσζε 25 - Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο εκείσζε 28- Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 10

12 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία, γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο , είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ Σπκκεηνρέο α) Θσγαηρικές Θπγαηξηθέο είλαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δηαηξεία. Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία, άκεζα ή έκκεζα λα θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηέο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο ειέγρνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία πξνο ην παξφλ κπνξνχλ λα αζθνχληαη ή δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. β) Σσγγενείς πγγελείο εηαηξείεο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή εηαηξεία αζθεί νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Οπζηψδεο επηξξνή, θαηά θχξην ιφγν ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαηαη, φηαλ ε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ, πνζνζηφ 20% έσο 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 11

13 3.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. Με δεδνκέλε ηελ πθηζηάκελε δηάξζξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ην γεγνλφο φηη ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ εζφδσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε Δηαηξεία απνθάζηζε ηελ επηινγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ, σο πξσηεχνληνο ηχπνπ παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 3.3 Σπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ίζρπε ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία απηή. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Με λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Με λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζζεθε ε αμία. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ή απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ. 3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχλ νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, νη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, ηα δάλεηα, νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ εχινγε αμία ηνπο (απμεκέλε θαηά ηα άκεζα θφζηε ζπλαιιαγήο γηα ηα κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ρσξίο θαηαρψξεζε ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο ζηα απνηειέζκαηα), εθηφο φζσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε Δηαηξεία γίλεηαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ηα κέζα απηά. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηεο Δηαηξείαο επί ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ιήμνπλ ή φηαλ ε Δηαηξεία κεηαβηβάζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε ηξίην ρσξίο λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ή φια ηα νπζηψδε νθέιε ή ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο επί απηψλ ιήμνπλ ή αθπξσζνχλ. 12

14 3.4.1.α Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο, νπφηε ππνινγίδεηαη πξφβιεςε γη απηή ηε κείσζε. Ζ απαίηεζε απεηθνλίδεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο σο ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη απαηηήζεηο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο (ελφο έηνπο) δελ πξνεμνθινχληαη β Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο, φπσο νη κέρξη ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο γ Γάλεηα Σα ιεθζέληα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη κε ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ηελ έθδνζε θπξίσο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ απηψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο δ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ Μεηνρηθό θεθάιαην Κνηλέο κεηνρέο Σα θφζηε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δπαλαγνξά κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 13

15 3.5 Δλζώκαηα πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ γίλνληαη. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη, νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο (ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε). Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ, ζε αθίλεηα ηξίησλ, απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ (ζην κηθξφηεξν απφ ηα δχν).σα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο εάλ ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ ελαπνκέλνπζα αμία, εάλ δελ είλαη αζήκαληε, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο αθνινχζσο: Έπηπια ρξφληα Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5-7 ρξφληα Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ ρξφληα Λνηπφο εμνπιηζκφο ρξφληα Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο γηα απφζπξζε παγίσλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη, ζηελ πεξίνδν πνπ απηέο δεκηνπξγνχληαη θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα ινγηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Σα ζρεηηθά θφζηε ηεο απφζπξζεο θεθαιαηνπνηνχληαη, σο κέξνο ηεο αμίαο ησλ απνθηνχκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ. 14

16 3.6 Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άσλα περιοσζιακά ζηοιτεία και παρατωρήζεις & δικαιώμαηα βιομητανικής ιδιοκηηζίας Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, απνζβέλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 3.7 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 3.8 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνκεησζεί φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνην γεγνλφο επέδξαζε αξλεηηθά ζηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη, αλ ν αληηινγηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο πνπ ζπλέβεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, θαη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ πνπ θαηαρσξείηαη απ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 15

17 3.8.2 Με-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο ησλ απνζεκάησλ, εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Δάλ ππάξμεη ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπο. Γηα ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κε έλα πξν-θφξνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. Εεκία απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επαλεθηηκάηαη ζε θάζε ρξήζε γηα ηπρφλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο θαη αληηινγίδεηαη εάλ ππήξμε αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Εεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ, θαζαξή απφ απνζβέζεηο, εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο. Εεκηά απνκείσζεο πνπ αθνξά ππεξαμία δελ αληηινγίδεηαη. 3.9 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα πξνο πώιεζε Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη θαηαρσξνχληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο, αλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπο Φόξνο εηζνδήκαηνο Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο µε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνλ θφξν θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε ή δεκηέο, αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, πξνβιέπνληαη κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ππνινγηδφκελνη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο. Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη βαζίδνληαη ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν πινπνίεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε: ππεξαμία κε εθπηπηφκελε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ε νπνία δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε 16

18 ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ, έλαληη ησλ νπνίσλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε, πνπ ζα θαιχςνπλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν κε απηφλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ κεξίζκαηνο Παξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Προγράμμαηα καθοριζμένων ειζθορών Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αλεμάξηεηα απφ ηελ Δηαηξεία αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα επηπιένλ κειινληηθέο παξνρέο. Οη εηζθνξέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. (β) Προγράμμαηα καθοριζμένων παροτών Ζ θαζαξή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ππνινγίδεηαη (ρσξηζηά γηα θάζε πξφγξακκα) κε ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη έλαληη ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηε παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη κειινληηθέο παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ε απφδνζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Όηαλ νη παξνρέο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηηψλνληαη, ε αλαινγία ησλ απμεκέλσλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξειζνχζα ππεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαλέκεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ ζην κέζν φξν ησλ πεξηφδσλ κέρξη ηελ θαηνρχξσζε ησλ παξνρψλ. ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη παξνρέο θαηνρπξψλνληαη ακέζσο, ε δαπάλε θαηαρσξείηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Όζνλ αθνξά ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο απφ έλα πξφγξακκα, ζηελ έθηαζε πνπ ηα ζσξεπκέλα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνχ κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκεξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο απνκέλνπζαο εξγαζηαθήο δσήο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Γηαθνξεηηθά, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Όηαλ ν ππνινγηζκφο θαηαιήγεη ζε φθεινο γηα ηελ Δηαηξεία, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηνξίδεηαη ζην θαζαξφ άζξνηζκα ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη ησλ δαπαλψλ παξειζνχζεο ππεξεζίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ηπρψλ κειινληηθψλ επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή ησλ κεηψζεσλ ησλ κειινληηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζην πξφγξακκα. 17

19 (γ) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ πξνεμνθινχληαη Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη, αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο δαλεηζκνχ Έζνδα Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Πωλήζεις αγαθών Οη πσιήζεηο αγαζψλ κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, κεηαβηβάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφηεηα απηψλ θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. (β) Παροτή σπηρεζιών Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζήο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. (γ) Έζοδα από ηόκοσς Έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ). 18

20 3.14 Μηζζώζεηο Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο επί ελζσκάησλ παγίσλ σο κηζζσηήο. Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ εθκηζζψλνληαη, κεηαθέξνληαη ζην κηζζσηή, ηφηε νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Όιεο νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ραξαθηεξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο, έρεη σο εμήο: α) Χρημαηοδοηικές μιζθώζεις ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ν κηζζσκέλνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάινγε θαηεγνξία παγίσλ, φπσο θαη ηα ηδηφθηεηα πάγηα, ελψ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κηζζσκέλα, κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πάγηα θαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ ππνρξεσηηθψλ κηζζσκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ εθκηζζσηή. Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ππνινγίδεηαη κε επηηφθην πξνεμφθιεζεο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κε βάζε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ε Δηαηξεία γηα αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, θαηαλέκνληαη ζε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο θαη επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ σο έμνδα εθ ηφθσλ, κε βάζε ηελ ηνθνρξενιπηηθή πεξίνδν. β) Λειηοσργικές μιζθώζεις ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ε Δηαηξεία δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ζηηο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα δηαζέζεσο, ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 19

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ"

ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. "ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ " γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθωλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΠΑΙΑΝΙΑ, 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32 Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Μαρηίοσ 2011... Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2539 / 15/03/2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2539 / 15/03/2017). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο: 210 3680749 Fax: 2103614726 E-mail: panosx1@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ Α.Δ.Β.Δ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ Α.Δ.Β.Δ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΖ 30 εο ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ-30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017) ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΩΝ ΑΡΣΟ Α.Δ.Β.Δ Α.Ρ.Μ.Α.Δ. 53505/70/Β/03/03

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ)

ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΑΛΔΗ A.Β.Δ.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ΑΛΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα