ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 5. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο, 9. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΑΠΟΝΤΕΣ : τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαµπίκο και την κα Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (αδικαιολόγητη), η οποία ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν προσήλθε, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και της κας Καλογήρου Παρασκευής, προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης η οποία είχε ως µοναδικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη το κάτωθι: 1

2 ΘΕΜΑ : Απόφ. Αρ. 2/2013 (Α..Α.: ΒΛ97Ω1Ρ-ΒΙΕ) «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων ήµου Ρόδου, Οικονοµικού Έτους 2014». (Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2014, Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης) (Έγγραφο Εκτελεστικής Επιτροπής αρ. πρωτ. 2/ ) (Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Ρόδου αρ. 1/2013) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής το έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, µε αριθ. πρωτ. 2/ , δια του οποίου κοινοποιείται η υπ αριθµ. 1/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, περί της σύνταξης του προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού, ήµου Ρόδου, οικ. έτους 2014, καθώς και το παράρτηµα της σχετικής Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων, ήµου Ρόδου, οικ. έτους 2014, το οποίο, µετά την κατάσταση των µεταβολών που κατατέθηκαν από τον ίδιο µε την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης και αφορούν κωδικούς εσόδων εξόδων, τροποποιείται αντιστοίχως. Κατωτέρω παρατίθενται κατά σειρά τα προαναφερθέντα παραστατικά, όπως αυτά τέθηκαν υπ όψιν των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών µεταβολών που επήλθαν. «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (προ µεταβολών) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις, των άρθρων 266 & 267 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/06, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου, και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισµού, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σµού του ήµου Ρόδου οικ. έτους 2014 καταρτίστηκε σ εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και η κωδικοποίηση του Πρ/σµού, έγινε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Πρωτ. οικ ΚΥΑ στις , για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού έτους

3 Στα πλαίσια αυτά και σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την προετοιµασία και την συγκέντρωση στοιχείων προς την Οικονοµική Επιτροπή, αρµοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία «Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή» Επίσης µε το Ν.4172/13 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρµοστούν οι ενέργειες και τα βήµατα σύνταξης του προϋπολογισµού, στις νέες ρυθµίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού ξεκίνησε µε την έκδοση της νέας ΚΥΑ στις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου. Ενώ οι διαδικασίες ψήφισης και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013. Στο διάστηµα αυτό θα εµπλακούν τα όργανα διοίκησης του ήµου (εκτελεστική και οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο και επιτροπή διαβούλευσης), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωµα έκφρασης γνώµης και στο «Παρατηρητήριο». Η προετοιµασία για την έναρξη διαδικασιών κατάρτισης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί ο χρόνος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης µέχρι 5/9 (κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαιτείται η διοίκηση του ήµου, να συντονίσει όλα τα εµπλεκόµενα όργανα και τις δηµοτικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν ασφαλή δεδοµένα, που δεν θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισµό, σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του. Σας υποβάλλουµε σήµερα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το σχέδιο του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων του ήµου Ρόδου, έτους 2014, στον οποίο απεικονίζεται η εκτίµηση, απαρίθµηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθµό, των εσόδων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονοµικό έτος. ΕΣΟ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη. Το Ι µέρος περιλαµβάνει τα έσοδα και το ΙΙ µέρος τις δαπάνες συµπεριλαµβανοµένου του αποθεµατικού. Ο ισχύων τύπος προϋπολογισµού έχει την εξής οµαδοποίηση των εσόδων: Οµάδα 0- τακτικά έσοδα Οµάδα 1- έκτακτα έσοδα Οµάδα 2- έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3

4 Οµάδα 3-εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Οµάδα 4-εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου & τρίτων & επιστροφές χρηµάτων Οµάδα 5-χρηµατικό υπόλοιπο Εσωτερικά ο προϋπολογισµός των εσόδων περιλαµβάνει 4 στήλες, οι δύο πρώτες αναφέρονται στα διαµορφωθέντα και βεβαιωθέντα ποσά του οικονοµικού έτους 2013( τα ποσά αυτά αναφέρονται µέχρι και την περίοδο που έγινε η µετάπτωση των στοιχείων 5/8/2013), ενώ η οι δύο τελευταίες αφορούν τα ψηφισθέντα και εγκριθέντα (η στήλη θα συµπληρωθεί εφόσον εγκριθεί ο προϋπολογισµός) ποσά του οικονοµικού έτους Στην αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί έχουν εγγραφεί νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου, δικαιολογείται µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. Αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισµού έχουν ως εξής: Τρόπος υπολογισµού των εσόδων Με την νέα ΚΥΑ 30842/13, τα έσοδα προσδιορίζονται βάσει των εισπράξεων του 2012, όµως το ύψος που µπορούν αυτά να εµφανιστούν αυξηµένα εξαρτάται πλέον από πραγµατικά στοιχεία που προκύπτουν από το επίπεδο εισπράξεων του 2013, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του Έτσι τα ίδια έσοδα κινούνται σε πραγµατικά απολογιστικά στοιχεία, µε βάση τα αποτελέσµατα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών, σύµφωνα µε τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού. Η σχέση µεταξύ εσόδων εξόδων επίσης θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσης του, µε την κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα συνοδεύει τον προϋπολογισµό και µε την οποία θα ελέγχονται µηνιαία, οι στόχοι του προϋπολογισµού. 0 -Τακτικά Έσοδα Κ.Α.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα, ποσού ,00. Εγγράφονται και προβλέπονται τα µισθώµατα τόσο από στεγασµένους χώρους (καταστήµατα, κατοικίες, γραφεία κ.λ.π.) όσο και από µη στεγασµένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λ.π.) όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση. Εδώ προστίθεται Κ.Α.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων, ποσού 1.700,00. Κ.Α Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών ποσού 2.000,00. Προϋπολογίζονται µε ενδεικτικά ποσά. 4

5 ΚΑ 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια & λαϊκές αγορές, ποσού ,00. ΚΑ 0125 ικαίωµα βοσκής, ποσού 4.000,00. ΚΑ ικαιώµατα από τη χρήση διαφόρων δηµοτικών χώρων ποσού ,00. Εδώ καταχωρούνται τα έσοδα από την χρήση των δηµοτικών χώρων για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η ανανέωση της σύµβασης τους. ΚΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων, ποσού ,00. Το ποσό έδωσε η ταµειακή υπηρεσία και αφορά τους τόκους από τις καταθέσεις των χρηµάτων µας στις τράπεζες. ΚΑ Τέλος καθαριότητας & φωτισµού, ποσού ,00. Εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 25 του Ν 1828/89. Η διαδικασία που ακολουθεί ο ήµος σε αυτή την περίπτωση έχει ως εξής. Μέσω των λογαριασµών της ΕΗ εισπράττονται έσοδα για λογαριασµό του ήµου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού που παρέχει στους δηµότες. Ένα µέρος όµως από αυτά η ΕΗ το παρακρατά γιατί αφορά την δαπάνη του ήµου για φωτισµό οδών, πλατειών κτλ. η οποία έχει υπολογιστεί στα ,00.Στο τέλος της χρήσης γίνονται συµψηφιστικές εγγραφές και έχει προβλεφθεί και ως έξοδο στον ΚΑ «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού» ,00. Το καθαρό εναποµείναν ποσό για το ήµο από τα τέλη (από αυτά που εισπράττει η ΕΗ αφού αφαιρεθούν τα παραπάνω έξοδα για το ήµο), υπολογίζεται στα ,00. ΚΑ 041 Έσοδα νεκροταφείων, ποσού ,00. Εδώ εγγράφονται τα τέλη και δικαιώµατα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων και καθορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας που εκδίδεται από το δηµοτικό συµβούλιο. ΚΑ Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων, ποσού ,00. Το ποσό προϋπολογίζεται σύµφωνα µε τα έσοδα που αναµένεται να βεβαιώσουµε και να εισπράξουµε µέχρι τέλος του ΚΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π ποσού ,00 του άρθρου 24 Ν 2130/93. ΚΑ 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ποσού ,00.Η πρόβλεψη εκτιµούµε ότι δεν θα αποκλίνει από τα τελικά βεβαιωθέντα ποσά του 2012 καθώς οι βεβαιώσεις στον κωδικό γίνονται στο τέλος του έτους που έχουµε και τις µεγαλύτερες εισπράξεις. 5

6 ΚΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ποσού ,00. Τα παραπάνω ισχύουν και για τον κωδικό αυτό. ΚΑ Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ποσού ,00. ΚΑ Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του ν. 2971/2001.(Έσοδα από προτιµησιακό δικαίωµα) προϋπολογισµού ,00ευρώ. ΚΑ 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου (άρθρο 4 Ν. 1900/90), ποσού ,00. ΚΑ 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93), ποσού 3.000,00. Αφορά έσοδα που προέρχονται από την λειτουργία λατοµικών επιχειρήσεων στην ηµοτική Ενότητα Αταβύρου και την ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας. ΚΑ 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958), ποσού ,00. Ο υπολογισµός έγινε µε βάση τα προβλεπόµενα βεβαιωθέντα ποσά στο τέλος του ΚΑ 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99), ποσού ,00. Το τέλος αφορά το προβλεπόµενο έσοδο από την λειτουργία ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα). ΚΑ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80), ποσού 5.000,00. ΚΑ 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80), ποσού ,00. Αφορά κατανοµή από τον κρατικό φορέα. ΚΑ 0513 ηµοτικός Φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94). Περιλαµβάνονται έσοδα από το Η.ΦΟ. Ω. ποσού ,00. ΚΑ Κατανοµή από φόρο Εισοδήµατος, ποσού ,00. Αφορά την απόδοση από το Υπουργείο Οικονοµικών του 20% Φυσικών και Νοµικών προσώπων που εισπράττονται από τις τοπικές.ο.υ. και υπολογίζεται να εισπραχθεί µέσα στο ΚΑ 0521 ποσού ,00. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. Αφορά πρόβλεψη ένταξης των περιοχών Ασγούρου, Ροδοπούλα, Άγιοι Απόστολοι και Σορωνή. ΚΑ 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1337/83. ποσού 6

7 1.000,00. ΚΑ 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83), ποσού ,00. Αφορά τους ήµους, στους οποίους έχει µεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1337/1983. ΚΑ 0527 Έσοδα από τροφεία ποσού ,00 ΚΑ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Στους κωδικούς αριθµούς 06 συνολικού ποσού , εγγράφονται: Tα αναµενόµενα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού ,00 Οι ΚΑΠ σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ, είναι το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, µειωµένο κατά 1,9%. Tα έσοδα για την κάλυψη αναγκών των σχολείων για το οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο ποσού ,00. Εσοδα από ΤΠ για µισθώµατα σχολικών µονάδων, ποσού ,00. Οφειλές Ελληνικού ηµοσίου παρελθόντων ετών ποσό ,00 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για σίτιση µαθητών, Μουσικών και καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Λυκείων, ποσού ,00. Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων ποσού ,00. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ είναι µειωµένες κατά 8,4% σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσά του οικονοµικού έτους Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. ΚΑ Έσοδα για την οικονοµική ενίσχυση στους Θεοµηνιών ποσού ,00 ΚΑ Καταβολή Οικονοµικής ενίσχυσης για ένδεια, ποσού ,00 Στους κωδικούς αριθµούς 0711 έως 0713 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων µε την αντίστοιχη νοµοθεσία. ΚΑ 0715 Τέλος διαφήµισης, ποσού ,00 ΚΑ ποσού ,00 Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε. Επίσης ή έκδοση αδειών µουσικής και τα παράβολα ιθαγένειας προϋπολογίστηκαν στα ,00 και ,00 αντίστοιχα. 7

8 1 Έκτακτα έσοδα ΚΑ 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Στους κωδικούς 1211 εγγράφονται τα έσοδα από ΕΕΤΑ για την λειτουργία των παιδικών σταθµών αναλυτικά, τα έσοδα από Περιφέρεια για το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» και η επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ποσού ,00. Επίσης στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και τα έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις όπως αναγράφονται στους τίτλους. ΚΑ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες. ΚΑ 1311 ΣΑΤΑ Πρόβλεψη ποσού ,00. Σηµαντικό έσοδο το οποίο προέρχεται από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες. Η ΣΑΤΑ που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» προκύπτει από το γινόµενο της τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, µειωµένο αυτό κατά 53%. Η µείωση της ΣΑΤΑ δηµιουργεί πρόβληµα στην ολοκλήρωση ηµιτελών έργων καθώς και στην έναρξη νέων έργων και στην συντήρηση υποδοµών του ήµου, µε αποτέλεσµα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθηµερινότητα των δηµοτών. ΚΑ 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού ,00. Οι υπόλοιποι κωδικοί του 13 αφορούν χρηµατοδοτούµενα έργα και δράσεις όπως αναφέρονται στους τίτλους. ΚΑ 15 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα,ποσού ,00. ΚΑ 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσού ,00. Αφορά έσοδα όπως αναγράφονται στην περιγραφή, µε πρόβλεψη προσαρµοσµένη στα βεβαιωθέντα ποσά του Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Ποσό ,00 ΚΑ 21 ΈΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑ 22 ΈΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Στους κωδικούς αριθµούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονοµικά έτη, βεβαιώνονται όµως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Στον κωδικό που αφορά το Η.ΦΟ. Ω. αναµένεται να βεβαιωθούν κατάλογοι ύψους , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. ΚΑ Εισπράξεις από δάνεια δεν προϋπολογίζονται. Στην πίστωση που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 32), εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούµενα 8

9 Οικονοµικά Έτη (ΠΟΕ). Στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών. 4 - Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων, ποσού ,00 Το έσοδο αφορά συνταξιοδοτικές εισφορές, εισφορές υπέρ του ηµοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και επιστροφές χρηµάτων. Τα ποσά αυτά έχουν δοθεί από την οικονοµική υπηρεσία, και ανάλογα εγγράφονται ποσά στα έξοδα, προκειµένου να γίνουν λογιστικές τακτοποιήσεις στο λογιστικό σύστηµα του ήµου. 5 - Χρηµατικό υπόλοιπο, ποσού ,00 το οποίο αναλύεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ: ΚΑ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ποσού ,00 ΚΑ 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ποσού ,00 ΚΑ 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα, για κάλυψη έργων του Π Ε ή για δηµόσιες επενδύσεις ποσού ,00. Επίσης στην κατάρτιση του νέου προϋπολογισµού θα εξετασθούν δύο βασικές σχέσεις. 1) Τα ίδια έσοδα (κατηγορίες 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22) του προϋπολογισµού, θα υπολογιστούν ως εξής: Στο σύνολο των εισπραχθέντων του 2012 (όλων των παραπάνω υποκατηγοριών), µπορεί να προστεθεί ένα ποσό ίσο µε τη θετική διαφορά µεταξύ των φετεινών εισπράξεων του χρονικού διαστήµατος µέχρι το προηγούµενο µήνα της σύνταξης µείον τις αντίστοιχες περσινές εισπράξεις 2) Ισοσκελισµός και σχέσεις µεταξύ των βασικών µεγεθών του προϋπολογισµού. Η σχέση µεταξύ των βασικών µεγεθών του προϋπολογισµού, η οποία πρέπει να ισχύει και ελέγχεται κατά την έγκρισή του, είναι η εξής: [(Σύνολο οµάδας 6+οµάδας ) µείον ( )] <=(µικρότερο ή ίσο) [(έσοδα ) µείον 31]. Η παραπάνω σχέση πρέπει να ελεγχθεί εάν ισχύει, διαφορετικά υπάρχει πρόβληµα ισοσκελισµού του προϋπολογισµού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού 9

10 χαρακτηρίζονται µε ένα διψήφιο κωδικό αριθµό ως εξής: 00 - γενικές υπηρεσίες 10 -οικονοµικές & διοικητικές υπηρεσίες 15 -υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού,& κοινωνικής πολιτικής 20 -υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού 30 -υπηρεσία τεχνικών έργων 35 -υπηρεσία πρασίνου 40 -υπηρεσία πολεοδοµίας 45 - υπηρεσία νεκροταφείων 70 - λοιπές υπηρεσίες Για τους κωδικούς που αφορούν προµήθειες σε γραφική ύλη, καύσιµα, είδη υγιεινής και καθαριότητας, έπιπλα- σκεύη αλλά και επισκευές συντηρήσεις οχηµάτων και παγίων έχουν κατανεµηθεί ποσά λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και γίνεται αναφορά σε αυτές όποτε κρίνεται απαραίτητο. Με τον προϋπολογισµό του 2014 αρχίζει µια προσπάθεια για συστηµατικότερη αξιολόγηση των δαπανών του προϋπολογισµού και σύνδεσή τους µε την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε κάθε υπηρεσία και την αξιοποίησή τους σε παραγωγικότερες δραστηριότητες. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού των εξόδων, θα τηρηθούν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µέσα στους οποίους περιλαµβάνεται και ο ήµος µας, δηλαδή: Περιστολή της σπατάλης σε υλικά και υπηρεσίες στη βάση µετρήσιµων στόχων. Οι προµήθειες των αναλωσίµων για το 2014 θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Για τις προµήθειες και τις παροχές υπηρεσιών θα εγγραφούν πιστώσεις κατανεµηµένες κατά υπηρεσία και θα είναι στα όρια του πρόχειρου διαγωνισµού εκτός από τις παρακάτω προµήθειες για τις οποίες θα διεξαχθούν ανοιχτοί διαγωνισµοί. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Προµήθεια γραφικής ύλης Προµήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων Προµήθεια υλικών για την σίτιση των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς. Τα έξοδα κατανέµονται σε υπηρεσίες, φορείς κόστους όπως απεικονίζονται παρακάτω. Η κατανοµή των ιευθύνσεων στις υπηρεσίες είναι όπως εµφανίζεται στον πίνακα. Η κατανοµή των νέων ιευθύνσεων στις υπηρεσίες είναι ως εξής : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ- ΙΑΥΓΕΙΑΣ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 15 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 15 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 40 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 40 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 00-Γενικές Υπηρεσίες ΚΑ Αποδοχές γενικού γραµµατέα, ειδικών συµβούλων και επιστηµονικών συνεργατών, προβλέπεται ποσό ,00 για τους ειδικούς συνεργάτες και τις αποδοχές του γενικού γραµµατέα. ΚΑ Αποδοχές δικηγόρων και νοµικών συµβούλων, αφορά τις αµοιβές των έξι (6) νοµικών του ήµου Ρόδου που αµείβονται µε πάγια περιοδική αµοιβή ποσού ,00. 11

12 ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ποσού για τις παραπάνω αποδοχές. ΚΑ Ετήσια εισφορά στο Τ.Α..Κ.Υ. (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66), προβλέπεται ποσό ,00, το οποίο παρακρατείται κατά την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και κατόπιν διενεργούνται λογιστικές τακτοποιήσεις από την οικονοµική υπηρεσία. ΚΑ Ετήσια εισφορά στο Τ.Π..Υ. προβλέπεται ποσό ,00 ΚΑ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια, ποσού 1.000,00 το οποίο είναι απαραίτητο για την επιµόρφωση του προσωπικού του ήµου. ΚΑ απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο Α.Σ.Ε.Π. (σύµφωνα µε το άρθρο 13 Ν 2527/97 ) ποσού 1.000,00. ΚΑ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων, αφορά αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων που διορίζονται ανά υπόθεση ποσού 3.000,00. ΚΑ ποσό 1.000,00 για αµοιβές µεταφραστών. ΚΑ ποσό ,00 για αµοιβές δικαστικών επιµελητών. ΚΑ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Εγγράφονται πιστώσεις για τη σύναψη συµβάσεων έργου του άρθρου 6 του ν. 27/1997. Εκτός από αυτές τις συµβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς καταχωρούνται και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε τρίτους που είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, (βάσει των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ Κ).Το µέγεθος της δαπάνης προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ύψος των ,00. ΚΑ Έχει υπολογιστεί ποσό ,00. Το ποσό αφορά την αντιµισθία του ηµάρχου, του προέδρου του.σ. και επτά 7 Αντιδηµάρχων. ΚΑ

13 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων, (άρθρο 4 Ν 2539/97) ποσού ,00. ΚΑ Έξοδα κηδείας ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99), ποσού 5.000,00. ΚΑ Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών, ποσού ,00 για την συµµετοχή των αιρετών στις συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιµισθίας των ηµάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς, ποσού ,00 για εργοδοτικές εισφορές. ΚΑ Ο Κ.Α. περιλαµβάνει οποιαδήποτε αµοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία και ταυτόχρονα δεν συνδέεται µε τον οικείο ήµο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ποσού ,00. Τέτοιες µπορεί να είναι π.χ. αµοιβές σε εισηγητές σεµιναρίων. ΚΑ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές ποσού 1.000,00. ΚΑ Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών ποσού 1.000,00. ΚΑ Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου ποσού 1.000,00. ΚΑ Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ποσού ,00. ΚΑ Αµοιβή ελεγκτικών εταιρειών- ορκωτός λογιστής ποσού ,00. Aφορά την δαπάνη για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµού αποτελεσµάτων χρήσης κτλ) όπως είναι υποχρεωµένος ο ήµος να ορίζει για κάθε οικονοµικό έτος σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 163 του νέου.κ.κ. ΚΑ Αµοιβή ελεγκτικών εταιρειών- ορκωτός λογιστής ποσού ,00 αφορά την δαπάνη για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του έτους ΚΑ Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ποσού ,00. Στον ίδιο κωδικό αναλύονται και οι υπόλοιπες αµοιβές, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) ποσού 1.000,00. ΚΑ Αποζηµίωση σε.ο.υ υπέρ δηµοσίου για χορήγηση στοιχείων σε Η.ΦΟ. Ω ποσού 6.000,00. ΚΑ

14 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ποσού 3.000,00. ΚΑ Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας ποσού 1.000,00. ΚΑ Λοιπά έξοδα τρίτων ποσού 3.000,00. ΚΑ Επικοινωνίες ποσού Εγγράφονται έξοδα για ταχυδροµικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 και για ταχυµεταφορές. ΚΑ Φόροι τέλη ποσού ,00. Εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το ήµο όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων, πλην των απορριµµατοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασµοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κ.λ.π. ΚΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ποσού 8.000,00. Αφορά έξοδα κινήσεως, διαµονής και ηµερησίας αποζηµίωσης των µετακινούµενων για υπηρεσία, αιρετών και τρίτων. ΚΑ ηµόσιες σχέσεις ποσού ,00. Τα ποσά έχουν εγγραφεί για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων, αναµνηστικών δώρων, εκδηλώσεις, φιλοξενίες για δηµόσιες σχέσεις, τελετές, διπλώµατα,τοπικές εορτές και γενικά δαπάνες που συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών συµφερόντων του ήµου. Για την διάθεση των πιστώσεων αυτών απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. ΚΑ Συνέδρια και εορτές, ποσού ,00. ΚΑ Συνδροµές ποσού ,00. Πρόκειται για έξοδα συνδροµών σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κτλ. ΚΑ Έξοδα δηµοσιεύσεων ποσού ,00. Για διάφορα έξοδα δηµοσίευσης, αγγελιών, ανακοινώσεων κτλ. ΚΑ ικαστικά έξοδα ποσού ,00. ικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων του ήµου. ΚΑ απάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ποσού ,00. ΚΑ άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ποσού ,00. Στους κωδικούς που 14

15 ακολουθούν περιγράφονται τα δάνεια του κάθε ήµου αναλυτικά µε τόκους και χρεολύσια. ΚΑ άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ποσού Στους κωδικούς που ακολουθούν περιγράφονται τα δάνεια του κάθε ήµου αναλυτικά µε τόκους και χρεολύσια. ΚΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ποσού ,00, αφορά την απόδοση εισοδηµάτων από θεσµοθετηµένους πόρους (Κ.Α.Π.) σε σχολικές επιτροπές. (αντίστοιχος Κ.Α. των εσόδων 0614) ΚΑ Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ποσού Η κατανοµή αφορά: τον ηµοτικό Οργανισµό Πρόνοιας, µε ευρώ, το Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης µε ευρώ και τον ΟΠΑΡ µε ευρώ. ΚΑ συνολικού ποσού ,00 Αφορά προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του.κ.κ. και είναι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και κινούνται µέσα στα προβλεπόµενα όρια του νόµου.(ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων)για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης σε αθλητικούς, πολιτιστικούς (και εκκλησιαστικούς) συλλόγους που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του ήµου. Στην προκειµένη περίπτωση το ποσό αφορά την χρηµατοδότηση Του ΠΡΟΤΟΥΡ. ΚΑ Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων συνολικού ποσού ,00. Ο παραπάνω κωδικός αναπτύσσεται σε υποκωδικούς προκειµένου να παρακολουθείται ξεχωριστά η κάθε προγραµµατική σύµβαση και να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ήµος. ΚΑ Προαιρετικές πληρωµές ποσού ,00. Εδώ εγγράφεται η χρηµατοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων, για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας. ΚΑ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ ηµοτικών Επιχειρήσεων, ποσού Αφορά τα δάνεια της ΕΥΑΑΡ τα οποία πληρώνει ως εγγυητής ο ήµος. Υπάρχει αντίστοιχο έσοδο. 10-Οικονοµικές- ιοικητικές Υπηρεσίες ΚΑ ποσού ,00, αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων. ΚΑ

16 ποσού ,00, αφορά τις µισθοδοσίες των τακτικών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου. ΚΑ ποσού ,00, αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων. ΚΑ ποσού ,00, αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων. ΚΑ Μισθώµατα κτιρίων Τεχνικών έργων ποσού ,00 Εδώ εγγράφονται τα κάθε είδους µισθώµατα που καταβάλλει ο ήµος. ΚΑ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους, ποσού ,00. Εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του ήµου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιµατιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). ΚΑ Ύδρευση Φωτισµός- Καθαριότητα ποσού ,00. Εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισµού δηµοτικών κτιρίων κλπ Υπηρεσίες Πολιτισµού Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ΚΑ Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου από τους µεταφερόµενους υπαλλήλους, ποσού ,00. ΚΑ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού ,00. ΚΑ Ενοίκια- Μισθώµατα, ποσού ,00. ΚΑ Ασφάλιστρα, ποσού 4.000,00. ΚΑ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους. ιάφορες επισκευές και συντηρήσεις, µε ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα, ποσού ,00. ΚΑ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής πολιτικής, ποσού ,00. ΚΑ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, όπως αναλύονται στους υποκωδικούς προκειµένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους οι παιδικοί σταθµοί ποσού ,00 ΚΑ Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους και αφορά την 16

17 καταβολή προνοιακών επιδοµάτων ποσού ,00, πίστωση για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί στον ΚΑ των εσόδων. ΚΑ Προµήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 20 -Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού ΚΑ Ποσό ,00 αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων καθαριότητας. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ποσού ΚΑ Ποσό ,00 αφορά τις µισθοδοσίες των αορίστου χρόνου υπαλλήλων καθαριότητας. ΚΑ Ποσό ,00 αφορά τις µισθοδοσίες του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. ΚΑ Προβλέπεται ποσό ,00 για παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας όπως: ΚΑ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας, προβλέπεται ποσό ,00 σωρευτικά για όλες τις υπηρεσίες. ΚΑ Ασφάλιστρα ποσού ,00. ΚΑ ιάφορες επισκευές και συντηρήσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες ποσού ,00. ΚΑ Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα -λοιπές παροχές τρίτων. Εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ποσού ,00. Στον κωδικό αυτόν είναι φανερή η αυξηµένη ανάγκη της υπηρεσίας για να αντιµετωπίσει το δύσκολο έργο του τοµέα της καθαριότητας. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 17

18 ΚΑ Οι µελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 30-Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας. ΚΑ Ενοίκια Μισθώµατα. Έχει εγγραφεί η υποχρέωση για µισθώµατα, ποσού ,00. ΚΑ ιάφορες επισκευές και συντηρήσεις, µε ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα και η υπηρεσία των τεχνικών έργων αναλαµβάνει µεγάλο κοµµάτι από τη δαπάνη αυτή, ποσού ,00. ΚΑ Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα-λοιπές παροχές τρίτων. Εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισµού, ποσού ,00. ΚΑ Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, προβλέπονται µε διαφορά λόγω της αυξηµένης ανάγκης στην εν λόγο υπηρεσία, ποσού ,00. ΚΑ Προµήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. ΚΑ Οι µελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 35-Υπηρεσία Πρασίνου ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00 ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Έργα της υπηρεσίας. 18

19 40-Υπηρεσία Πολεοδοµίας ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας µε τα απαραίτητα ποσά. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Οι µελέτες που αφορούν την υπηρεσία Πολεοδοµίας, όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 45-Υπηρεσία Νεκροταφείων ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων, ποσού 3.000,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας µε τα άκρως απαραίτητα ποσά. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή, ποσού. ΚΑ Έργα της υπηρεσίας. 70- Λοιπές Υπηρεσίες Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαµβάνουν το προσωπικό των παρακάτω ιευθύνσεων: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αναλυτικά: ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ

20 Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 8-Πληρωµές & Λοιπές αποδόσεις & Προβλέψεις ΚΑ Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονοµικών ετών), συνολικού ποσού ,00, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. Τα στοιχεία είναι κατά εκτίµηση, λόγω του ότι καθηµερινά γίνονται πληρωµές ΠΟΕ και στον 81 και στον ΚΑ 83 των ληξιπροθέσµων και η τελική εικόνα θα διαµορφωθεί προς το τέλος του έτους. ΚΑ 82 Λοιπές αποδόσεις, ποσού ,00 Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 821,822,823,824 η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους ( ηµόσιο,ασφαλιστικά ταµεία )των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον ήµο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς. Στην υποκατηγορία 825 εγγράφεται η πίστωση για την πάγια προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 173 του νέου.κ.κ. Το ποσό που προτείνεται είναι µέσα στα όρια που ορίζει ο νόµος και αφορά την πληρωµή διαφόρων µικροδαπανών η οποία γίνεται µε ειδική διαδικασία. Στην υποκατηγορία 826 εγγράφεται η πίστωση για λοιπές επιστροφές. ΚΑ 91 Αποθεµατικό, ποσού ,00. Το ποσό αυτό προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί. Το ύψος του δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΚ (5% των τακτικών εσόδων). Το τελικό ύψος του προϋπολογισµού, έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των ,00.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών ήµου Ρόδου κ. Τσουκαλά Νικολάου και της προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης κας Καλογήρου Παρασκευής) 20

21 «Θέµα: ιαβίβαση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµό 1/ απόφαση (πρακτικό 1/ ) της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Σύνταξη του Προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014» καθώς και τα συνηµµένα έγγραφα.» (Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής & ηµάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευσταθίου) «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Αριθ. Πρακτικού : 1/ Αριθ. Απόφασης: 1/2013 Στη Ρόδο σήµερα ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου, στο ηµαρχιακό Μέγαρο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση τη Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου, ύστερα από την 2/101448/ πρόσκληση του Προέδρου. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η νόµιµη απαρτία, ήτοι σε σύνολο δώδεκα µελών (12) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα ( 9 ) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Κουσουρνάς Ευστάθιος ήµαρχος (Πρόεδρος) 2.Τσουκαλάς Νικόλαος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 3.Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 4. ιακοσταµατίου Σάββας Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Παιδείας 5.Παλαιολόγου Μιχαήλ Αντιδήµαρχος ηµοτικών Ενοτήτων Λινδίων & Νότιας Ρόδου 6.Περδίκης Ιωάννης Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 7.Κινδυλίδης Μιχαήλ Αντιδήµαρχος ηµοτικής Ενότητας Ιαλυσού και Εµπορίου 8.Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος ηµοτικής Ενότητας Πεταλούδων και Πρωτογενούς Τοµέα 9.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας 10.Κρεµαστινού Ροδίτη Φλώρα Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και Προσχολικής Αγωγής 21

22 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος ιοίκησης, ηµοτικής Αστυνοµίας και Υπηρεσίας όµησης. ( ικαιολογηµένα) 2.Καµπουρόπουλος Εµµανουήλ Αντιδήµαρχος Τουρισµού Την συνεδρίαση παρακολούθησε και ο κ. Τσίπρας Παύλος Γενικός Γραµµατέας του ήµου Ρόδου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δηµοτική υπάλληλο κα. Χαραλάµπους Άννα, γραµµατέα της Επιτροπής που ορίστηκε µε την υπ αρ. 744/ απόφαση ηµάρχου. Θέµα: Σύνταξη του Προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014(άρθρο 63 παρ. δ, άρθρο 266 παρ. 4 του Ν.3852/2010 & άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής) Κατά τη συζήτηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης «Προσχέδιο του Οικονοµικού Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014», ο κ. Τσουκαλάς Νικόλαος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, εισηγείται το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού του ήµου Ρόδου έτους 2014, ο οποίος ορίστηκε από τον Πρόεδρο ως εισηγητής. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες που περιγράφονται στην µε αριθµό 2/ απόφαση-γνωµοδότησή της στην συνεδρίασή της σχετικά µε το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού 2014, κατά της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, της οποίες έχει συγκεντρώσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών προκειµένου η Επιτροπή να γνωµοδοτήσει και να εισηγηθεί το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, αναλύει το θέµα ως εξής: Τσουκαλάς Νικόλαος: Κύριοι, Σύµφωνα µε τα οριζόµενα της σχετικές διατάξεις, των άρθρων 266 & 267 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, σε συνδυασµό µε της διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/06, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου, και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισµού, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σµού του ήµου Ρόδου οικ. Έτους 2014 καταρτίστηκε σ εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και η κωδικοποίηση του Πρ/σµού, έγινε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Πρωτ. Οικ ΚΥΑ της , για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού έτους

23 Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την προετοιµασία και την συγκέντρωση στοιχείων της την Οικονοµική Επιτροπή αρµοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία «Συγκεντρώνει και αξιολογεί της προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού της την οικονοµική επιτροπή». Της µε το Ν. 4172/2013 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρµοστούν οι ενέργειες και τα βήµατα σύνταξης του προϋπολογισµού, της νέες ρυθµίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού ξεκίνησε µε την έκδοση της ΚΥΑ της και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι της 5 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου. Ενώ οι διαδικασίες ψήφισης και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013. Στο διάστηµα αυτό θα εµπλακούν τα όργανα διοίκησης του ήµου ( εκτελεστική και οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο και επιτροπή διαβούλευσης), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωµα έκφρασης γνώµης και στο «Παρατηρητήριο». Της υποβάλλουµε σήµερα της συζήτηση και λήψη απόφασης, το προσχέδιο του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων του ήµου Ρόδου έτους 2014, στο οποίο απεικονίζεται η εκτίµηση, απαρίθµηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθµό, των εσόδων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση και το κείµενο του προϋπολογισµού που της έχει διανεµηθεί, Αποδέχεται οµόφωνα Την σύνταξη του Προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού του ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014 της εµφανίζεται στο κείµενο του προϋπολογισµού, καθώς και το παράρτηµα της εισηγητικής έκθεσης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και το εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή.» (Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής & ηµάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευσταθίου, για το ακριβές απόσπασµα από το πρακτικό της Επιτροπής) ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΕΞΟ ΟΥ ΕΣΟ ΟΥ Προµήθεια εξοπλισµού κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων ,

24 Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών , χώρων Ειδικές κατασκευές και εφαρµογές , πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού Εξοπλισµός λειτουργικών χώρων , Προωθήκες µόνιµης έκθεσης και INFOPOINTS , Σύστηµα παρακολούθησης και πυροπροστασίας 7.000, Φωτισµός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού , Προµήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών , δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για το 5.000, κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Σορωνής ηµιουργία Πληροφοριακού Υλικού µε χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, http και smartphones , Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού , Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών , ποδηλάτων ηµιουργία Κανονισµού Προστασίας της Νέας , Αγοράς Ειδικά υλικά συντήρησης µνηµείων και έργων 5.000, τέχνης Προµήθεια εξοπλισµού προσβασιµότητας ΑΜΕΑ , Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης έργων , τέχνης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης ήµου Ρόδου Επιστροφή εν γένει χρηµάτων µείον , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά ,00 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ,00 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή πιστώσεις για δηµόσιες επενδύσεις ,00 Παρέµβαση βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον κοινόχρηστο χώρο της Πλατείας Κουντουριώτη SOTO,Socializing Tourism,Integreted trainining course for Social tourism στα ελληνικά " Κοινωνικός Τουρισµός, Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτησης" Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , µείον

25 Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας ήµου Ρόδου Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας ήµου Ρόδου Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου Παρέµβαση Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Κοινόχρηστο Χώρο της Πλατείας Κουντουριώτη Παρέµβαση Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Κοινόχρηστο Χώρο της Πλατείας Κουντουριώτη Προµήθεια συστηµάτων φύλαξης(κάµερες παρακολούθησης) συν µείον συν µείον συν µείον «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (µετά από τις προαναφερθείσες µεταβολές) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις, των άρθρων 266 & 267 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/06, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου, και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισµού, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σµού του ήµου Ρόδου οικ. έτους 2014 καταρτίστηκε σ εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και η κωδικοποίηση του Πρ/σµού, έγινε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Πρωτ. οικ ΚΥΑ στις , για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού έτους Στα πλαίσια αυτά και σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την 25

26 προετοιµασία και την συγκέντρωση στοιχείων προς την Οικονοµική Επιτροπή, αρµοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία «Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή» Επίσης µε το Ν.4172/13 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρµοστούν οι ενέργειες και τα βήµατα σύνταξης του προϋπολογισµού, στις νέες ρυθµίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού ξεκίνησε µε την έκδοση της νέας ΚΥΑ στις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου. Ενώ οι διαδικασίες ψήφισης και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013. Στο διάστηµα αυτό θα εµπλακούν τα όργανα διοίκησης του ήµου (εκτελεστική και οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο και επιτροπή διαβούλευσης), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωµα έκφρασης γνώµης και στο «Παρατηρητήριο». Η προετοιµασία για την έναρξη διαδικασιών κατάρτισης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί ο χρόνος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης µέχρι 5/9 (κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαιτείται η διοίκηση του ήµου, να συντονίσει όλα τα εµπλεκόµενα όργανα και τις δηµοτικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν ασφαλή δεδοµένα, που δεν θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισµό, σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του. Σας υποβάλλουµε σήµερα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το σχέδιο του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων του ήµου Ρόδου, έτους 2014, στον οποίο απεικονίζεται η εκτίµηση, απαρίθµηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθµό, των εσόδων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονοµικό έτος. ΕΣΟ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη. Το Ι µέρος περιλαµβάνει τα έσοδα και το ΙΙ µέρος τις δαπάνες συµπεριλαµβανοµένου του αποθεµατικού. Ο ισχύων τύπος προϋπολογισµού έχει την εξής οµαδοποίηση των εσόδων: Οµάδα 0- τακτικά έσοδα Οµάδα 1- έκτακτα έσοδα Οµάδα 2- έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Οµάδα 3-εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 26

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο

ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΞΕ-ΖΞ0. Αρ. Aπόφασης 06. Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013. ΘΕΜΑ : 2 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 06 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Ψήφιση του Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 30/29-11-2013 ειδικής, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 664/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 8/2011 Θέμα :«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα