ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 5. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Στάγκα Στέργο, 9. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΑΠΟΝΤΕΣ : τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαµπίκο και την κα Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (αδικαιολόγητη), η οποία ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν προσήλθε, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και της κας Καλογήρου Παρασκευής, προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης η οποία είχε ως µοναδικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη το κάτωθι: 1

2 ΘΕΜΑ : Απόφ. Αρ. 2/2013 (Α..Α.: ΒΛ97Ω1Ρ-ΒΙΕ) «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων ήµου Ρόδου, Οικονοµικού Έτους 2014». (Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2014, Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης) (Έγγραφο Εκτελεστικής Επιτροπής αρ. πρωτ. 2/ ) (Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Ρόδου αρ. 1/2013) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής το έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, µε αριθ. πρωτ. 2/ , δια του οποίου κοινοποιείται η υπ αριθµ. 1/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, περί της σύνταξης του προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού, ήµου Ρόδου, οικ. έτους 2014, καθώς και το παράρτηµα της σχετικής Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων, ήµου Ρόδου, οικ. έτους 2014, το οποίο, µετά την κατάσταση των µεταβολών που κατατέθηκαν από τον ίδιο µε την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης και αφορούν κωδικούς εσόδων εξόδων, τροποποιείται αντιστοίχως. Κατωτέρω παρατίθενται κατά σειρά τα προαναφερθέντα παραστατικά, όπως αυτά τέθηκαν υπ όψιν των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών µεταβολών που επήλθαν. «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (προ µεταβολών) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις, των άρθρων 266 & 267 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/06, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου, και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισµού, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σµού του ήµου Ρόδου οικ. έτους 2014 καταρτίστηκε σ εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και η κωδικοποίηση του Πρ/σµού, έγινε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Πρωτ. οικ ΚΥΑ στις , για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού έτους

3 Στα πλαίσια αυτά και σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την προετοιµασία και την συγκέντρωση στοιχείων προς την Οικονοµική Επιτροπή, αρµοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία «Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή» Επίσης µε το Ν.4172/13 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρµοστούν οι ενέργειες και τα βήµατα σύνταξης του προϋπολογισµού, στις νέες ρυθµίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού ξεκίνησε µε την έκδοση της νέας ΚΥΑ στις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου. Ενώ οι διαδικασίες ψήφισης και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013. Στο διάστηµα αυτό θα εµπλακούν τα όργανα διοίκησης του ήµου (εκτελεστική και οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο και επιτροπή διαβούλευσης), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωµα έκφρασης γνώµης και στο «Παρατηρητήριο». Η προετοιµασία για την έναρξη διαδικασιών κατάρτισης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί ο χρόνος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης µέχρι 5/9 (κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαιτείται η διοίκηση του ήµου, να συντονίσει όλα τα εµπλεκόµενα όργανα και τις δηµοτικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν ασφαλή δεδοµένα, που δεν θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισµό, σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του. Σας υποβάλλουµε σήµερα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το σχέδιο του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων του ήµου Ρόδου, έτους 2014, στον οποίο απεικονίζεται η εκτίµηση, απαρίθµηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθµό, των εσόδων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονοµικό έτος. ΕΣΟ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη. Το Ι µέρος περιλαµβάνει τα έσοδα και το ΙΙ µέρος τις δαπάνες συµπεριλαµβανοµένου του αποθεµατικού. Ο ισχύων τύπος προϋπολογισµού έχει την εξής οµαδοποίηση των εσόδων: Οµάδα 0- τακτικά έσοδα Οµάδα 1- έκτακτα έσοδα Οµάδα 2- έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 3

4 Οµάδα 3-εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Οµάδα 4-εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου & τρίτων & επιστροφές χρηµάτων Οµάδα 5-χρηµατικό υπόλοιπο Εσωτερικά ο προϋπολογισµός των εσόδων περιλαµβάνει 4 στήλες, οι δύο πρώτες αναφέρονται στα διαµορφωθέντα και βεβαιωθέντα ποσά του οικονοµικού έτους 2013( τα ποσά αυτά αναφέρονται µέχρι και την περίοδο που έγινε η µετάπτωση των στοιχείων 5/8/2013), ενώ η οι δύο τελευταίες αφορούν τα ψηφισθέντα και εγκριθέντα (η στήλη θα συµπληρωθεί εφόσον εγκριθεί ο προϋπολογισµός) ποσά του οικονοµικού έτους Στην αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί έχουν εγγραφεί νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου, δικαιολογείται µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. Αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισµού έχουν ως εξής: Τρόπος υπολογισµού των εσόδων Με την νέα ΚΥΑ 30842/13, τα έσοδα προσδιορίζονται βάσει των εισπράξεων του 2012, όµως το ύψος που µπορούν αυτά να εµφανιστούν αυξηµένα εξαρτάται πλέον από πραγµατικά στοιχεία που προκύπτουν από το επίπεδο εισπράξεων του 2013, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του Έτσι τα ίδια έσοδα κινούνται σε πραγµατικά απολογιστικά στοιχεία, µε βάση τα αποτελέσµατα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών, σύµφωνα µε τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού. Η σχέση µεταξύ εσόδων εξόδων επίσης θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσης του, µε την κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα συνοδεύει τον προϋπολογισµό και µε την οποία θα ελέγχονται µηνιαία, οι στόχοι του προϋπολογισµού. 0 -Τακτικά Έσοδα Κ.Α.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα, ποσού ,00. Εγγράφονται και προβλέπονται τα µισθώµατα τόσο από στεγασµένους χώρους (καταστήµατα, κατοικίες, γραφεία κ.λ.π.) όσο και από µη στεγασµένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λ.π.) όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση. Εδώ προστίθεται Κ.Α.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων, ποσού 1.700,00. Κ.Α Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών ποσού 2.000,00. Προϋπολογίζονται µε ενδεικτικά ποσά. 4

5 ΚΑ 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια & λαϊκές αγορές, ποσού ,00. ΚΑ 0125 ικαίωµα βοσκής, ποσού 4.000,00. ΚΑ ικαιώµατα από τη χρήση διαφόρων δηµοτικών χώρων ποσού ,00. Εδώ καταχωρούνται τα έσοδα από την χρήση των δηµοτικών χώρων για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η ανανέωση της σύµβασης τους. ΚΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων, ποσού ,00. Το ποσό έδωσε η ταµειακή υπηρεσία και αφορά τους τόκους από τις καταθέσεις των χρηµάτων µας στις τράπεζες. ΚΑ Τέλος καθαριότητας & φωτισµού, ποσού ,00. Εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 25 του Ν 1828/89. Η διαδικασία που ακολουθεί ο ήµος σε αυτή την περίπτωση έχει ως εξής. Μέσω των λογαριασµών της ΕΗ εισπράττονται έσοδα για λογαριασµό του ήµου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού που παρέχει στους δηµότες. Ένα µέρος όµως από αυτά η ΕΗ το παρακρατά γιατί αφορά την δαπάνη του ήµου για φωτισµό οδών, πλατειών κτλ. η οποία έχει υπολογιστεί στα ,00.Στο τέλος της χρήσης γίνονται συµψηφιστικές εγγραφές και έχει προβλεφθεί και ως έξοδο στον ΚΑ «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ποσού» ,00. Το καθαρό εναποµείναν ποσό για το ήµο από τα τέλη (από αυτά που εισπράττει η ΕΗ αφού αφαιρεθούν τα παραπάνω έξοδα για το ήµο), υπολογίζεται στα ,00. ΚΑ 041 Έσοδα νεκροταφείων, ποσού ,00. Εδώ εγγράφονται τα τέλη και δικαιώµατα που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων και καθορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας που εκδίδεται από το δηµοτικό συµβούλιο. ΚΑ Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων, ποσού ,00. Το ποσό προϋπολογίζεται σύµφωνα µε τα έσοδα που αναµένεται να βεβαιώσουµε και να εισπράξουµε µέχρι τέλος του ΚΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π ποσού ,00 του άρθρου 24 Ν 2130/93. ΚΑ 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ποσού ,00.Η πρόβλεψη εκτιµούµε ότι δεν θα αποκλίνει από τα τελικά βεβαιωθέντα ποσά του 2012 καθώς οι βεβαιώσεις στον κωδικό γίνονται στο τέλος του έτους που έχουµε και τις µεγαλύτερες εισπράξεις. 5

6 ΚΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ποσού ,00. Τα παραπάνω ισχύουν και για τον κωδικό αυτό. ΚΑ Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ποσού ,00. ΚΑ Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του ν. 2971/2001.(Έσοδα από προτιµησιακό δικαίωµα) προϋπολογισµού ,00ευρώ. ΚΑ 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου (άρθρο 4 Ν. 1900/90), ποσού ,00. ΚΑ 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93), ποσού 3.000,00. Αφορά έσοδα που προέρχονται από την λειτουργία λατοµικών επιχειρήσεων στην ηµοτική Ενότητα Αταβύρου και την ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας. ΚΑ 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958), ποσού ,00. Ο υπολογισµός έγινε µε βάση τα προβλεπόµενα βεβαιωθέντα ποσά στο τέλος του ΚΑ 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99), ποσού ,00. Το τέλος αφορά το προβλεπόµενο έσοδο από την λειτουργία ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα). ΚΑ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80), ποσού 5.000,00. ΚΑ 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80), ποσού ,00. Αφορά κατανοµή από τον κρατικό φορέα. ΚΑ 0513 ηµοτικός Φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94). Περιλαµβάνονται έσοδα από το Η.ΦΟ. Ω. ποσού ,00. ΚΑ Κατανοµή από φόρο Εισοδήµατος, ποσού ,00. Αφορά την απόδοση από το Υπουργείο Οικονοµικών του 20% Φυσικών και Νοµικών προσώπων που εισπράττονται από τις τοπικές.ο.υ. και υπολογίζεται να εισπραχθεί µέσα στο ΚΑ 0521 ποσού ,00. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. Αφορά πρόβλεψη ένταξης των περιοχών Ασγούρου, Ροδοπούλα, Άγιοι Απόστολοι και Σορωνή. ΚΑ 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1337/83. ποσού 6

7 1.000,00. ΚΑ 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83), ποσού ,00. Αφορά τους ήµους, στους οποίους έχει µεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1337/1983. ΚΑ 0527 Έσοδα από τροφεία ποσού ,00 ΚΑ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Στους κωδικούς αριθµούς 06 συνολικού ποσού , εγγράφονται: Tα αναµενόµενα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού ,00 Οι ΚΑΠ σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ, είναι το ποσό που προκύπτει ως το γινόµενο της τακτικής µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν τη στιγµή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, µειωµένο κατά 1,9%. Tα έσοδα για την κάλυψη αναγκών των σχολείων για το οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο ποσού ,00. Εσοδα από ΤΠ για µισθώµατα σχολικών µονάδων, ποσού ,00. Οφειλές Ελληνικού ηµοσίου παρελθόντων ετών ποσό ,00 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για σίτιση µαθητών, Μουσικών και καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Λυκείων, ποσού ,00. Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων ποσού ,00. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) σύµφωνα µε την νέα ΚΥΑ είναι µειωµένες κατά 8,4% σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσά του οικονοµικού έτους Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. ΚΑ Έσοδα για την οικονοµική ενίσχυση στους Θεοµηνιών ποσού ,00 ΚΑ Καταβολή Οικονοµικής ενίσχυσης για ένδεια, ποσού ,00 Στους κωδικούς αριθµούς 0711 έως 0713 εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων µε την αντίστοιχη νοµοθεσία. ΚΑ 0715 Τέλος διαφήµισης, ποσού ,00 ΚΑ ποσού ,00 Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε. Επίσης ή έκδοση αδειών µουσικής και τα παράβολα ιθαγένειας προϋπολογίστηκαν στα ,00 και ,00 αντίστοιχα. 7

8 1 Έκτακτα έσοδα ΚΑ 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Στους κωδικούς 1211 εγγράφονται τα έσοδα από ΕΕΤΑ για την λειτουργία των παιδικών σταθµών αναλυτικά, τα έσοδα από Περιφέρεια για το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» και η επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ποσού ,00. Επίσης στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και τα έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις όπως αναγράφονται στους τίτλους. ΚΑ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες. ΚΑ 1311 ΣΑΤΑ Πρόβλεψη ποσού ,00. Σηµαντικό έσοδο το οποίο προέρχεται από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και προορίζεται για επενδυτικές δαπάνες. Η ΣΑΤΑ που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων» προκύπτει από το γινόµενο της τελευταίας µηνιαίας κατανοµής που αποδόθηκε στο δήµο πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, µειωµένο αυτό κατά 53%. Η µείωση της ΣΑΤΑ δηµιουργεί πρόβληµα στην ολοκλήρωση ηµιτελών έργων καθώς και στην έναρξη νέων έργων και στην συντήρηση υποδοµών του ήµου, µε αποτέλεσµα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθηµερινότητα των δηµοτών. ΚΑ 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού ,00. Οι υπόλοιποι κωδικοί του 13 αφορούν χρηµατοδοτούµενα έργα και δράσεις όπως αναφέρονται στους τίτλους. ΚΑ 15 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα,ποσού ,00. ΚΑ 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσού ,00. Αφορά έσοδα όπως αναγράφονται στην περιγραφή, µε πρόβλεψη προσαρµοσµένη στα βεβαιωθέντα ποσά του Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Ποσό ,00 ΚΑ 21 ΈΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑ 22 ΈΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Στους κωδικούς αριθµούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονοµικά έτη, βεβαιώνονται όµως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Στον κωδικό που αφορά το Η.ΦΟ. Ω. αναµένεται να βεβαιωθούν κατάλογοι ύψους , Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. ΚΑ Εισπράξεις από δάνεια δεν προϋπολογίζονται. Στην πίστωση που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 32), εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούµενα 8

9 Οικονοµικά Έτη (ΠΟΕ). Στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη µη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων ετών. 4 - Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων, ποσού ,00 Το έσοδο αφορά συνταξιοδοτικές εισφορές, εισφορές υπέρ του ηµοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και επιστροφές χρηµάτων. Τα ποσά αυτά έχουν δοθεί από την οικονοµική υπηρεσία, και ανάλογα εγγράφονται ποσά στα έξοδα, προκειµένου να γίνουν λογιστικές τακτοποιήσεις στο λογιστικό σύστηµα του ήµου. 5 - Χρηµατικό υπόλοιπο, ποσού ,00 το οποίο αναλύεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ: ΚΑ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ποσού ,00 ΚΑ 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ποσού ,00 ΚΑ 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα, για κάλυψη έργων του Π Ε ή για δηµόσιες επενδύσεις ποσού ,00. Επίσης στην κατάρτιση του νέου προϋπολογισµού θα εξετασθούν δύο βασικές σχέσεις. 1) Τα ίδια έσοδα (κατηγορίες 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22) του προϋπολογισµού, θα υπολογιστούν ως εξής: Στο σύνολο των εισπραχθέντων του 2012 (όλων των παραπάνω υποκατηγοριών), µπορεί να προστεθεί ένα ποσό ίσο µε τη θετική διαφορά µεταξύ των φετεινών εισπράξεων του χρονικού διαστήµατος µέχρι το προηγούµενο µήνα της σύνταξης µείον τις αντίστοιχες περσινές εισπράξεις 2) Ισοσκελισµός και σχέσεις µεταξύ των βασικών µεγεθών του προϋπολογισµού. Η σχέση µεταξύ των βασικών µεγεθών του προϋπολογισµού, η οποία πρέπει να ισχύει και ελέγχεται κατά την έγκρισή του, είναι η εξής: [(Σύνολο οµάδας 6+οµάδας ) µείον ( )] <=(µικρότερο ή ίσο) [(έσοδα ) µείον 31]. Η παραπάνω σχέση πρέπει να ελεγχθεί εάν ισχύει, διαφορετικά υπάρχει πρόβληµα ισοσκελισµού του προϋπολογισµού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού 9

10 χαρακτηρίζονται µε ένα διψήφιο κωδικό αριθµό ως εξής: 00 - γενικές υπηρεσίες 10 -οικονοµικές & διοικητικές υπηρεσίες 15 -υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού,& κοινωνικής πολιτικής 20 -υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού 30 -υπηρεσία τεχνικών έργων 35 -υπηρεσία πρασίνου 40 -υπηρεσία πολεοδοµίας 45 - υπηρεσία νεκροταφείων 70 - λοιπές υπηρεσίες Για τους κωδικούς που αφορούν προµήθειες σε γραφική ύλη, καύσιµα, είδη υγιεινής και καθαριότητας, έπιπλα- σκεύη αλλά και επισκευές συντηρήσεις οχηµάτων και παγίων έχουν κατανεµηθεί ποσά λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και γίνεται αναφορά σε αυτές όποτε κρίνεται απαραίτητο. Με τον προϋπολογισµό του 2014 αρχίζει µια προσπάθεια για συστηµατικότερη αξιολόγηση των δαπανών του προϋπολογισµού και σύνδεσή τους µε την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε κάθε υπηρεσία και την αξιοποίησή τους σε παραγωγικότερες δραστηριότητες. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού των εξόδων, θα τηρηθούν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µέσα στους οποίους περιλαµβάνεται και ο ήµος µας, δηλαδή: Περιστολή της σπατάλης σε υλικά και υπηρεσίες στη βάση µετρήσιµων στόχων. Οι προµήθειες των αναλωσίµων για το 2014 θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Για τις προµήθειες και τις παροχές υπηρεσιών θα εγγραφούν πιστώσεις κατανεµηµένες κατά υπηρεσία και θα είναι στα όρια του πρόχειρου διαγωνισµού εκτός από τις παρακάτω προµήθειες για τις οποίες θα διεξαχθούν ανοιχτοί διαγωνισµοί. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Προµήθεια γραφικής ύλης Προµήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων Προµήθεια υλικών για την σίτιση των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς. Τα έξοδα κατανέµονται σε υπηρεσίες, φορείς κόστους όπως απεικονίζονται παρακάτω. Η κατανοµή των ιευθύνσεων στις υπηρεσίες είναι όπως εµφανίζεται στον πίνακα. Η κατανοµή των νέων ιευθύνσεων στις υπηρεσίες είναι ως εξής : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ 10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ- ΙΑΥΓΕΙΑΣ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 15 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 15 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 40 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 40 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 70 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 00-Γενικές Υπηρεσίες ΚΑ Αποδοχές γενικού γραµµατέα, ειδικών συµβούλων και επιστηµονικών συνεργατών, προβλέπεται ποσό ,00 για τους ειδικούς συνεργάτες και τις αποδοχές του γενικού γραµµατέα. ΚΑ Αποδοχές δικηγόρων και νοµικών συµβούλων, αφορά τις αµοιβές των έξι (6) νοµικών του ήµου Ρόδου που αµείβονται µε πάγια περιοδική αµοιβή ποσού ,00. 11

12 ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ποσού για τις παραπάνω αποδοχές. ΚΑ Ετήσια εισφορά στο Τ.Α..Κ.Υ. (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66), προβλέπεται ποσό ,00, το οποίο παρακρατείται κατά την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και κατόπιν διενεργούνται λογιστικές τακτοποιήσεις από την οικονοµική υπηρεσία. ΚΑ Ετήσια εισφορά στο Τ.Π..Υ. προβλέπεται ποσό ,00 ΚΑ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια, ποσού 1.000,00 το οποίο είναι απαραίτητο για την επιµόρφωση του προσωπικού του ήµου. ΚΑ απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο Α.Σ.Ε.Π. (σύµφωνα µε το άρθρο 13 Ν 2527/97 ) ποσού 1.000,00. ΚΑ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων, αφορά αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων που διορίζονται ανά υπόθεση ποσού 3.000,00. ΚΑ ποσό 1.000,00 για αµοιβές µεταφραστών. ΚΑ ποσό ,00 για αµοιβές δικαστικών επιµελητών. ΚΑ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες Εγγράφονται πιστώσεις για τη σύναψη συµβάσεων έργου του άρθρου 6 του ν. 27/1997. Εκτός από αυτές τις συµβάσεις έργου, στους ίδιους κωδικούς καταχωρούνται και οι αναθέσεις «εργασιών» (υπηρεσιών) σε τρίτους που είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, (βάσει των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ Κ).Το µέγεθος της δαπάνης προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ύψος των ,00. ΚΑ Έχει υπολογιστεί ποσό ,00. Το ποσό αφορά την αντιµισθία του ηµάρχου, του προέδρου του.σ. και επτά 7 Αντιδηµάρχων. ΚΑ

13 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων, (άρθρο 4 Ν 2539/97) ποσού ,00. ΚΑ Έξοδα κηδείας ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99), ποσού 5.000,00. ΚΑ Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών, ποσού ,00 για την συµµετοχή των αιρετών στις συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιµισθίας των ηµάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς, ποσού ,00 για εργοδοτικές εισφορές. ΚΑ Ο Κ.Α. περιλαµβάνει οποιαδήποτε αµοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία και ταυτόχρονα δεν συνδέεται µε τον οικείο ήµο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ποσού ,00. Τέτοιες µπορεί να είναι π.χ. αµοιβές σε εισηγητές σεµιναρίων. ΚΑ Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές ποσού 1.000,00. ΚΑ Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών ποσού 1.000,00. ΚΑ Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου ποσού 1.000,00. ΚΑ Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ποσού ,00. ΚΑ Αµοιβή ελεγκτικών εταιρειών- ορκωτός λογιστής ποσού ,00. Aφορά την δαπάνη για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµού αποτελεσµάτων χρήσης κτλ) όπως είναι υποχρεωµένος ο ήµος να ορίζει για κάθε οικονοµικό έτος σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 163 του νέου.κ.κ. ΚΑ Αµοιβή ελεγκτικών εταιρειών- ορκωτός λογιστής ποσού ,00 αφορά την δαπάνη για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του έτους ΚΑ Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ποσού ,00. Στον ίδιο κωδικό αναλύονται και οι υπόλοιπες αµοιβές, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) ποσού 1.000,00. ΚΑ Αποζηµίωση σε.ο.υ υπέρ δηµοσίου για χορήγηση στοιχείων σε Η.ΦΟ. Ω ποσού 6.000,00. ΚΑ

14 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ποσού 3.000,00. ΚΑ Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας ποσού 1.000,00. ΚΑ Λοιπά έξοδα τρίτων ποσού 3.000,00. ΚΑ Επικοινωνίες ποσού Εγγράφονται έξοδα για ταχυδροµικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 και για ταχυµεταφορές. ΚΑ Φόροι τέλη ποσού ,00. Εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το ήµο όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων, πλην των απορριµµατοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασµοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κ.λ.π. ΚΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ποσού 8.000,00. Αφορά έξοδα κινήσεως, διαµονής και ηµερησίας αποζηµίωσης των µετακινούµενων για υπηρεσία, αιρετών και τρίτων. ΚΑ ηµόσιες σχέσεις ποσού ,00. Τα ποσά έχουν εγγραφεί για την απονοµή τιµητικών διακρίσεων, αναµνηστικών δώρων, εκδηλώσεις, φιλοξενίες για δηµόσιες σχέσεις, τελετές, διπλώµατα,τοπικές εορτές και γενικά δαπάνες που συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών συµφερόντων του ήµου. Για την διάθεση των πιστώσεων αυτών απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. ΚΑ Συνέδρια και εορτές, ποσού ,00. ΚΑ Συνδροµές ποσού ,00. Πρόκειται για έξοδα συνδροµών σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κτλ. ΚΑ Έξοδα δηµοσιεύσεων ποσού ,00. Για διάφορα έξοδα δηµοσίευσης, αγγελιών, ανακοινώσεων κτλ. ΚΑ ικαστικά έξοδα ποσού ,00. ικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων του ήµου. ΚΑ απάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ποσού ,00. ΚΑ άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ποσού ,00. Στους κωδικούς που 14

15 ακολουθούν περιγράφονται τα δάνεια του κάθε ήµου αναλυτικά µε τόκους και χρεολύσια. ΚΑ άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ποσού Στους κωδικούς που ακολουθούν περιγράφονται τα δάνεια του κάθε ήµου αναλυτικά µε τόκους και χρεολύσια. ΚΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ποσού ,00, αφορά την απόδοση εισοδηµάτων από θεσµοθετηµένους πόρους (Κ.Α.Π.) σε σχολικές επιτροπές. (αντίστοιχος Κ.Α. των εσόδων 0614) ΚΑ Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ποσού Η κατανοµή αφορά: τον ηµοτικό Οργανισµό Πρόνοιας, µε ευρώ, το Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης µε ευρώ και τον ΟΠΑΡ µε ευρώ. ΚΑ συνολικού ποσού ,00 Αφορά προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του.κ.κ. και είναι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και κινούνται µέσα στα προβλεπόµενα όρια του νόµου.(ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων)για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης σε αθλητικούς, πολιτιστικούς (και εκκλησιαστικούς) συλλόγους που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του ήµου. Στην προκειµένη περίπτωση το ποσό αφορά την χρηµατοδότηση Του ΠΡΟΤΟΥΡ. ΚΑ Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων συνολικού ποσού ,00. Ο παραπάνω κωδικός αναπτύσσεται σε υποκωδικούς προκειµένου να παρακολουθείται ξεχωριστά η κάθε προγραµµατική σύµβαση και να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ήµος. ΚΑ Προαιρετικές πληρωµές ποσού ,00. Εδώ εγγράφεται η χρηµατοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων, για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας. ΚΑ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ ηµοτικών Επιχειρήσεων, ποσού Αφορά τα δάνεια της ΕΥΑΑΡ τα οποία πληρώνει ως εγγυητής ο ήµος. Υπάρχει αντίστοιχο έσοδο. 10-Οικονοµικές- ιοικητικές Υπηρεσίες ΚΑ ποσού ,00, αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων. ΚΑ

16 ποσού ,00, αφορά τις µισθοδοσίες των τακτικών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου. ΚΑ ποσού ,00, αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων. ΚΑ ποσού ,00, αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων. ΚΑ Μισθώµατα κτιρίων Τεχνικών έργων ποσού ,00 Εδώ εγγράφονται τα κάθε είδους µισθώµατα που καταβάλλει ο ήµος. ΚΑ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους, ποσού ,00. Εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του ήµου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιµατιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). ΚΑ Ύδρευση Φωτισµός- Καθαριότητα ποσού ,00. Εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισµού δηµοτικών κτιρίων κλπ Υπηρεσίες Πολιτισµού Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής ΚΑ Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου από τους µεταφερόµενους υπαλλήλους, ποσού ,00. ΚΑ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ποσού ,00. ΚΑ Ενοίκια- Μισθώµατα, ποσού ,00. ΚΑ Ασφάλιστρα, ποσού 4.000,00. ΚΑ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους. ιάφορες επισκευές και συντηρήσεις, µε ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα, ποσού ,00. ΚΑ Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής πολιτικής, ποσού ,00. ΚΑ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, όπως αναλύονται στους υποκωδικούς προκειµένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους οι παιδικοί σταθµοί ποσού ,00 ΚΑ Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους και αφορά την 16

17 καταβολή προνοιακών επιδοµάτων ποσού ,00, πίστωση για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί στον ΚΑ των εσόδων. ΚΑ Προµήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 20 -Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού ΚΑ Ποσό ,00 αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων καθαριότητας. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ποσού ΚΑ Ποσό ,00 αφορά τις µισθοδοσίες των αορίστου χρόνου υπαλλήλων καθαριότητας. ΚΑ Ποσό ,00 αφορά τις µισθοδοσίες του έκτακτου προσωπικού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. ΚΑ Προβλέπεται ποσό ,00 για παροχές εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και άλλα µέσα ατοµικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας όπως: ΚΑ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας, προβλέπεται ποσό ,00 σωρευτικά για όλες τις υπηρεσίες. ΚΑ Ασφάλιστρα ποσού ,00. ΚΑ ιάφορες επισκευές και συντηρήσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες ποσού ,00. ΚΑ Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα -λοιπές παροχές τρίτων. Εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ποσού ,00. Στον κωδικό αυτόν είναι φανερή η αυξηµένη ανάγκη της υπηρεσίας για να αντιµετωπίσει το δύσκολο έργο του τοµέα της καθαριότητας. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 17

18 ΚΑ Οι µελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 30-Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας. ΚΑ Ενοίκια Μισθώµατα. Έχει εγγραφεί η υποχρέωση για µισθώµατα, ποσού ,00. ΚΑ ιάφορες επισκευές και συντηρήσεις, µε ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα και η υπηρεσία των τεχνικών έργων αναλαµβάνει µεγάλο κοµµάτι από τη δαπάνη αυτή, ποσού ,00. ΚΑ Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα-λοιπές παροχές τρίτων. Εγγράφονται τα καταβαλλόµενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισµού, ποσού ,00. ΚΑ Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, προβλέπονται µε διαφορά λόγω της αυξηµένης ανάγκης στην εν λόγο υπηρεσία, ποσού ,00. ΚΑ Προµήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. ΚΑ Οι µελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 35-Υπηρεσία Πρασίνου ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00 ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Έργα της υπηρεσίας. 18

19 40-Υπηρεσία Πολεοδοµίας ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας µε τα απαραίτητα ποσά. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Οι µελέτες που αφορούν την υπηρεσία Πολεοδοµίας, όπως περιγράφονται στους κωδικούς. 45-Υπηρεσία Νεκροταφείων ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων, ποσού 3.000,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας µε τα άκρως απαραίτητα ποσά. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή, ποσού. ΚΑ Έργα της υπηρεσίας. 70- Λοιπές Υπηρεσίες Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαµβάνουν το προσωπικό των παρακάτω ιευθύνσεων: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αναλυτικά: ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των µονίµων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ

20 Αφορά τις µισθοδοσίες των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις µισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού ,00. ΚΑ Προµήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή. ΚΑ Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 8-Πληρωµές & Λοιπές αποδόσεις & Προβλέψεις ΚΑ Πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονοµικών ετών), συνολικού ποσού ,00, όπως αναγράφονται στην περιγραφή. Τα στοιχεία είναι κατά εκτίµηση, λόγω του ότι καθηµερινά γίνονται πληρωµές ΠΟΕ και στον 81 και στον ΚΑ 83 των ληξιπροθέσµων και η τελική εικόνα θα διαµορφωθεί προς το τέλος του έτους. ΚΑ 82 Λοιπές αποδόσεις, ποσού ,00 Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 821,822,823,824 η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους ( ηµόσιο,ασφαλιστικά ταµεία )των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον ήµο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς. Στην υποκατηγορία 825 εγγράφεται η πίστωση για την πάγια προκαταβολή σύµφωνα µε το άρθρο 173 του νέου.κ.κ. Το ποσό που προτείνεται είναι µέσα στα όρια που ορίζει ο νόµος και αφορά την πληρωµή διαφόρων µικροδαπανών η οποία γίνεται µε ειδική διαδικασία. Στην υποκατηγορία 826 εγγράφεται η πίστωση για λοιπές επιστροφές. ΚΑ 91 Αποθεµατικό, ποσού ,00. Το ποσό αυτό προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί. Το ύψος του δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΚ (5% των τακτικών εσόδων). Το τελικό ύψος του προϋπολογισµού, έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των ,00.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών ήµου Ρόδου κ. Τσουκαλά Νικολάου και της προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης κας Καλογήρου Παρασκευής) 20

21 «Θέµα: ιαβίβαση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµό 1/ απόφαση (πρακτικό 1/ ) της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής µε θέµα «Σύνταξη του Προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014» καθώς και τα συνηµµένα έγγραφα.» (Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής & ηµάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευσταθίου) «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Αριθ. Πρακτικού : 1/ Αριθ. Απόφασης: 1/2013 Στη Ρόδο σήµερα ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου, στο ηµαρχιακό Μέγαρο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση τη Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου, ύστερα από την 2/101448/ πρόσκληση του Προέδρου. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η νόµιµη απαρτία, ήτοι σε σύνολο δώδεκα µελών (12) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα ( 9 ) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Κουσουρνάς Ευστάθιος ήµαρχος (Πρόεδρος) 2.Τσουκαλάς Νικόλαος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 3.Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 4. ιακοσταµατίου Σάββας Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Παιδείας 5.Παλαιολόγου Μιχαήλ Αντιδήµαρχος ηµοτικών Ενοτήτων Λινδίων & Νότιας Ρόδου 6.Περδίκης Ιωάννης Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 7.Κινδυλίδης Μιχαήλ Αντιδήµαρχος ηµοτικής Ενότητας Ιαλυσού και Εµπορίου 8.Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος ηµοτικής Ενότητας Πεταλούδων και Πρωτογενούς Τοµέα 9.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας 10.Κρεµαστινού Ροδίτη Φλώρα Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και Προσχολικής Αγωγής 21

22 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος ιοίκησης, ηµοτικής Αστυνοµίας και Υπηρεσίας όµησης. ( ικαιολογηµένα) 2.Καµπουρόπουλος Εµµανουήλ Αντιδήµαρχος Τουρισµού Την συνεδρίαση παρακολούθησε και ο κ. Τσίπρας Παύλος Γενικός Γραµµατέας του ήµου Ρόδου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δηµοτική υπάλληλο κα. Χαραλάµπους Άννα, γραµµατέα της Επιτροπής που ορίστηκε µε την υπ αρ. 744/ απόφαση ηµάρχου. Θέµα: Σύνταξη του Προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014(άρθρο 63 παρ. δ, άρθρο 266 παρ. 4 του Ν.3852/2010 & άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής) Κατά τη συζήτηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης «Προσχέδιο του Οικονοµικού Προϋπολογισµού ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014», ο κ. Τσουκαλάς Νικόλαος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, εισηγείται το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού του ήµου Ρόδου έτους 2014, ο οποίος ορίστηκε από τον Πρόεδρο ως εισηγητής. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες που περιγράφονται στην µε αριθµό 2/ απόφαση-γνωµοδότησή της στην συνεδρίασή της σχετικά µε το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού 2014, κατά της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, της οποίες έχει συγκεντρώσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών προκειµένου η Επιτροπή να γνωµοδοτήσει και να εισηγηθεί το Προσχέδιο του Προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή, αναλύει το θέµα ως εξής: Τσουκαλάς Νικόλαος: Κύριοι, Σύµφωνα µε τα οριζόµενα της σχετικές διατάξεις, των άρθρων 266 & 267 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, σε συνδυασµό µε της διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/06, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου, και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισµού, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σµού του ήµου Ρόδου οικ. Έτους 2014 καταρτίστηκε σ εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και η κωδικοποίηση του Πρ/σµού, έγινε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Πρωτ. Οικ ΚΥΑ της , για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού έτους

23 Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την προετοιµασία και την συγκέντρωση στοιχείων της την Οικονοµική Επιτροπή αρµοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία «Συγκεντρώνει και αξιολογεί της προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού της την οικονοµική επιτροπή». Της µε το Ν. 4172/2013 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρµοστούν οι ενέργειες και τα βήµατα σύνταξης του προϋπολογισµού, της νέες ρυθµίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού ξεκίνησε µε την έκδοση της ΚΥΑ της και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι της 5 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου. Ενώ οι διαδικασίες ψήφισης και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013. Στο διάστηµα αυτό θα εµπλακούν τα όργανα διοίκησης του ήµου ( εκτελεστική και οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο και επιτροπή διαβούλευσης), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωµα έκφρασης γνώµης και στο «Παρατηρητήριο». Της υποβάλλουµε σήµερα της συζήτηση και λήψη απόφασης, το προσχέδιο του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων του ήµου Ρόδου έτους 2014, στο οποίο απεικονίζεται η εκτίµηση, απαρίθµηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθµό, των εσόδων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση και το κείµενο του προϋπολογισµού που της έχει διανεµηθεί, Αποδέχεται οµόφωνα Την σύνταξη του Προσχεδίου του Οικονοµικού Προϋπολογισµού του ήµου Ρόδου οικονοµικού έτους 2014 της εµφανίζεται στο κείµενο του προϋπολογισµού, καθώς και το παράρτηµα της εισηγητικής έκθεσης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και το εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή.» (Ακολουθεί υπογραφή του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής & ηµάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευσταθίου, για το ακριβές απόσπασµα από το πρακτικό της Επιτροπής) ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΕΞΟ ΟΥ ΕΣΟ ΟΥ Προµήθεια εξοπλισµού κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων ,

24 Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών , χώρων Ειδικές κατασκευές και εφαρµογές , πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού Εξοπλισµός λειτουργικών χώρων , Προωθήκες µόνιµης έκθεσης και INFOPOINTS , Σύστηµα παρακολούθησης και πυροπροστασίας 7.000, Φωτισµός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού , Προµήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών , δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για το 5.000, κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Σορωνής ηµιουργία Πληροφοριακού Υλικού µε χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, http και smartphones , Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού , Προµήθεια και εγκατάσταση σταθµών , ποδηλάτων ηµιουργία Κανονισµού Προστασίας της Νέας , Αγοράς Ειδικά υλικά συντήρησης µνηµείων και έργων 5.000, τέχνης Προµήθεια εξοπλισµού προσβασιµότητας ΑΜΕΑ , Προµήθεια συστηµάτων αποθήκευσης έργων , τέχνης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης ήµου Ρόδου Επιστροφή εν γένει χρηµάτων µείον , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά ,00 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ,00 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή πιστώσεις για δηµόσιες επενδύσεις ,00 Παρέµβαση βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον κοινόχρηστο χώρο της Πλατείας Κουντουριώτη SOTO,Socializing Tourism,Integreted trainining course for Social tourism στα ελληνικά " Κοινωνικός Τουρισµός, Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτησης" Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , µείον

25 Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας ήµου Ρόδου Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας ήµου Ρόδου Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου εξοικονόµησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ηµοτικής Ενότητας Ροδίων ήµου Ρόδου Παρέµβαση Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Κοινόχρηστο Χώρο της Πλατείας Κουντουριώτη Παρέµβαση Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον Κοινόχρηστο Χώρο της Πλατείας Κουντουριώτη Προµήθεια συστηµάτων φύλαξης(κάµερες παρακολούθησης) συν µείον συν µείον συν µείον «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (µετά από τις προαναφερθείσες µεταβολές) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις, των άρθρων 266 & 267 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/06, η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ήµου, και υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισµού, για συζήτηση και απόφαση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικότερα, το σχέδιο του Πρ/σµού του ήµου Ρόδου οικ. έτους 2014 καταρτίστηκε σ εφαρµογή των παραπάνω άρθρων και η κωδικοποίηση του Πρ/σµού, έγινε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Πρωτ. οικ ΚΥΑ στις , για τον καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού έτους Στα πλαίσια αυτά και σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την 25

26 προετοιµασία και την συγκέντρωση στοιχείων προς την Οικονοµική Επιτροπή, αρµοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή η οποία «Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή» Επίσης µε το Ν.4172/13 και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης-ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Έτσι καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρµοστούν οι ενέργειες και τα βήµατα σύνταξης του προϋπολογισµού, στις νέες ρυθµίσεις. Η διαδικασία σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού ξεκίνησε µε την έκδοση της νέας ΚΥΑ στις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία την οποία θα πρέπει να έχει σταλεί το σχέδιο του προϋπολογισµού στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου. Ενώ οι διαδικασίες ψήφισης και ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2013. Στο διάστηµα αυτό θα εµπλακούν τα όργανα διοίκησης του ήµου (εκτελεστική και οικονοµική επιτροπή, ηµοτικό Συµβούλιο και επιτροπή διαβούλευσης), ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωµα έκφρασης γνώµης και στο «Παρατηρητήριο». Η προετοιµασία για την έναρξη διαδικασιών κατάρτισης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί ο χρόνος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης µέχρι 5/9 (κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή) απέχει χρονικά από το τέλος του έτους και τα απολογιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι επαρκή, οπότε απαιτείται η διοίκηση του ήµου, να συντονίσει όλα τα εµπλεκόµενα όργανα και τις δηµοτικές υπηρεσίες, ώστε να υπάρχουν ασφαλή δεδοµένα, που δεν θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισµό, σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του. Σας υποβάλλουµε σήµερα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το σχέδιο του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων του ήµου Ρόδου, έτους 2014, στον οποίο απεικονίζεται η εκτίµηση, απαρίθµηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό αριθµό, των εσόδων που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν κατά το νέο οικονοµικό έτος. ΕΣΟ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη. Το Ι µέρος περιλαµβάνει τα έσοδα και το ΙΙ µέρος τις δαπάνες συµπεριλαµβανοµένου του αποθεµατικού. Ο ισχύων τύπος προϋπολογισµού έχει την εξής οµαδοποίηση των εσόδων: Οµάδα 0- τακτικά έσοδα Οµάδα 1- έκτακτα έσοδα Οµάδα 2- έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Οµάδα 3-εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 26

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 884/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 884/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 884/17-12-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 292/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 30/18-11-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν 6, και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 9 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 206 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 1 ο έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 73 (Αριθµός πρακτικού 7) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 «Έκθεση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα