ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ"

Transcript

1 ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

2 Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά ροβλήµατα, ροβλήµατα στην όραση και την ακοή, αυξηµένες µολύνσεις και άλλα ροβλήµατα υγείας. Το σύνδροµο Down είναι α ό τις ιο κοινές γενετικές ανωµαλίες ε ηρεάζοντας 1 στα µωρά. Στις ερισσότερες ερι τώσεις το σύνδροµο Down οφείλεται στην αρουσία ενός ε ι λέον χρωµοσώµατος 21. Ενώ φυσιολογικά το ωάριο και το σ ερµατοζωάριο εριέχουν α ό 23 χρωµοσώµατα, µη διαχωρισµός των χρωµοσωµάτων κατά τη δηµιουργία ενός α ό τους δυο γαµέτες και γονιµο οίηση αυτού µε έναν φυσιολογικό γαµέτη θα οδηγήσει στη γέννηση αιδιού µε ένα ε ι λέον 21 χρωµόσωµα. Ο µη διαχωρισµός των χρωµοσωµάτων είναι ένα τυχαίο γεγονός κατά τη δηµιουργία των γαµετών ενώ και οι δυο γονείς είναι φυσιολογικοί. Ο κίνδυνος γέννησης ενός αιδιού µε σύνδροµο Down αυξάνει µε την ηλικία της µητέρας α ό 1/1250 για µια γυναίκα ηλικίας 25 χρονών σε 1/100 για µια γυναίκα ηλικίας 40 ετών. (καρυότυ ος). Συνήθως, ο γιατρός ροτείνει αµνιο αρακέντηση σε ερί τωση ου υ άρχουν ενδείξεις α ό τις εξετάσεις αίµατος τη 16 η εβδοµάδα της κύησης ή σε ερί τωση ου το ζευγάρι έχει ένα ακόµη αιδί µε νευµατική καθυστέρηση ή άλλη γενετική ανωµαλία. εν υ άρχει θερα εία για το σύνδροµο Down ούτε ρόληψη, διότι το σύνδροµο είναι α οτέλεσµα ενός τυχαίου γεγονότος ου συµβαίνει κατά τη δηµιουργία των γαµετών στον άνδρα ή τη γυναίκα.

3 Σύνδροµο Turner Το σύνδροµο Τurner είναι µια γενετική ανωµαλία ου σχετίζεται µε την έλλειψη ενός φυλετικού χρωµοσώµατος σε θηλυκά άτοµα. Φυσιολογικά, ο άνθρω ος έχει 46 χρωµοσώµατα, α ό τα ο οία τα 44 είναι ίδια σε θηλυκά και αρσενικά άτοµα ενώ τα θηλυκά έχουν ένα ζεύγος φυλετικών χρωµοσωµάτων ΧΧ και τα αρσενικά ένα ζεύγος φυλετικών χρωµοσωµάτων ΧΥ. Τα κορίτσια µε σύνδροµο Τurner έχουν ένα φυλετικό χρωµόσωµα Χ. Περί ου 1 στα 2000 κορίτσια γεννιούνται µε σύνδροµο Τurner. Τα κορίτσια µε σύνδροµο Τurner έχουν µόνο 1 φυσιολογικό Χ χρωµόσωµα, ενώ το δεύτερο χρωµόσωµα είτε λεί ει είτε είναι µη φυσιολογικό. Το Χ χρωµόσωµα χάνεται τυχαία κατά τη δηµιουργία του ωαρίου ή του σ ερµατοζωαρίου στους γονείς ή κατά τα ρώτα στάδια ανά τυξης του εµβρύου µετά τη σύλληψη. Μερικά κορίτσια µε σύνδροµο Τurner έχουν ένα φυσιολογικό και ένα µη φυσιολογικό Χ χρωµόσωµα, το ο οίο έχει κληρονοµηθεί α ό τον ένα γονέα ή έχει συµβεί κά οιο λάθος κατά τη δηµιουργία του ωαρίου ή του σ ερµατοζωαρίου. Σ άνια, µόνο µερικά α ό τα κύτταρα του µωρού έχουν ένα Χ χρωµόσωµα, ενώ τα άλλα κύτταρα έχουν φυσιολογικά 2 Χ χρωµοσώµατα. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται µωσαϊκισµός. Τα κορίτσια µε µωσαϊκισµό έχουν κά οια α ό τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου Τurner. (καρυότυ ος). Σε µερικές ερι τώσεις τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου είναι εµφανή α ό τη γέννηση του κοριτσιού, αλλά συνήθως αυτά εκδηλώνονται έντονα κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ό ου δεν εµφανίζονται τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Τα κορίτσια µε σύνδροµο Turner είναι στείρα. Το φυλετικό χρωµόσωµα ου λεί ει στα κορίτσια µε σύνδροµο Τurner δεν µ ορεί να ε ιδιορθωθεί. Ωστόσο υ άρχουν κά οιες θερα είες διαθέσιµες. Τα κορίτσια αίρνουν αυξητική ορµόνη για να αυξήσουν το ύψος τους, καθώς και οιστρογόνα και ρογεστερόνη για να βελτιώσουν τα θηλυκά τους χαρακτηριστικά. Τα κορίτσια αυτά είναι στείρα, κάτι το ο οίο δεν µ ορεί να θερα ευτεί.

4 Σύνδροµο Klinefelter Το σύνδροµο Klinefelter οφείλεται στην αρουσία ενός ε ι λέον Χ χρωµοσώµατος στα αρσενικά άτοµα. Περί ου 1 στα 500 αγόρια έχουν σύνδροµο Klinefelter. Τα αγόρια µε σύνδροµο Klinefelter έχουν 1 Υ και 2 Χ φυλετικά χρωµοσώµατα αντί για 1 ζεύγος ΧΥ φυλετικών χρωµοσωµάτων. Το ε ι λέον χρωµόσωµα κερδίζεται κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του ωαρίου ή του σ ερµατοζωαρίου στους γονείς ή κατά τα ρώτα στάδια ανά τυξης του εµβρύου µετά τη σύλληψη και δεν µ ορεί να χαθεί µετά. Το γεγονός είναι τυχαίο και οι γονείς δεν έκαναν κάτι για να το ροκαλέσουν ούτε µ ορούσαν να κάνουν κάτι για να το α οτρέψουν. (καρυότυ ος). Τα νεογέννητα αιδιά µε σύνδροµο Klinefelter µοιάζουν µε τα υ όλοι α αιδιά, αλλά κατά τη διάρκεια της αιδικής ηλικία ψηλώνουν ερισσότερο, δεν έχουν καλή ανά τυξη των γεννητικών οργάνων και δεν αράγουν φυσιολογική τεστοστερόνη. Στην εφηβεία µ ορεί να εµφανίσουν στήθος και λιγότερη τριχοφυΐα. Τα άτοµα µε σύνδροµο Klinefelter είναι στείρα. Το ε ι λέον φυλετικό χρωµόσωµα ου υ άρχει στα αγόρια µε σύνδροµο Klinefelter δεν µ ορεί να ε ιδιορθωθεί. Ωστόσο υ άρχουν κά οιες θερα είες διαθέσιµες. Η χορήγηση τεστοστερόνης µ ορεί να βοηθήσει στην εµφάνιση ιο ανδρικών χαρακτηριστικών. Η στειρότητα δεν µ ορεί να θερα ευτεί.

5 Σύνδροµο ΧΧΧ Το σύνδροµο ΧΧΧ είναι µια γενετική ανωµαλία ου σχετίζεται µε την ύ αρξη ενός ε ι λέον φυλετικού χρωµοσώµατος Χ σε θηλυκά άτοµα. Περί ου 1 στα κορίτσια γεννιούνται µε σύνδροµο ΧΧΧ. Τα κορίτσια µε σύνδροµο ΧΧΧ έχουν 3Χ φυλετικά χρωµοσώµατα αντί για 2Χ ου είναι το φυσιολογικό. Το ε ι λέον Χ χρωµόσωµα κερδίζεται τυχαία κατά τη δηµιουργία του ωαρίου ή του σ ερµατοζωαρίου στους γονείς ή κατά τα ρώτα στάδια ανά τυξης του εµβρύου µετά τη σύλληψη. (καρυότυ ος). Τα νεογέννητα κορίτσια µε σύνδροµο ΧΧΧ µοιάζουν µε τα άλλα κορίτσια. Συνήθως, τα κορίτσια µε το σύνδροµο γίνονται ψηλότερα α ό τα άλλα κορίτσια της ηλικίας τους. Τα κορίτσια µε σύνδροµο ΧΧΧ είναι συνήθως γόνιµα. Το φυλετικό χρωµόσωµα ου υ άρχει ε ι λέον στα κορίτσια µε σύνδροµο ΧΧΧ δεν µ ορεί να εξαλειφθεί.

6 Σύνδροµο XYY Το σύνδροµο XYY οφείλεται στην αρουσία ενός ε ι λέον Y χρωµοσώµατος στα αρσενικά άτοµα. Περί ου 1 στα 1000 αγόρια έχουν σύνδροµο XYY. Τα αγόρια µε το σύνδροµο έχουν 1 X και 2 Y φυλετικά χρωµοσώµατα αντί για 1 ζεύγος ΧΥ φυλετικών χρωµοσωµάτων. Το ε ι λέον χρωµόσωµα κερδίζεται κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας του ωαρίου ή του σ ερµατοζωαρίου στους γονείς ή κατά τα ρώτα στάδια ανά τυξης του εµβρύου µετά τη σύλληψη και δεν µ ορεί να χαθεί µετά. Το γεγονός είναι τυχαίο και οι γονείς δεν έκαναν κάτι για να το ροκαλέσουν ούτε µ ορούσαν να κάνουν κάτι για να το α οτρέψουν. (καρυότυ ος). Τα νεογέννητα αιδιά µε σύνδροµο ΧΥΥ µοιάζουν µε τα υ όλοι α αιδιά, αλλά κατά τη διάρκεια της αιδικής ηλικία ψηλώνουν ερισσότερο. Κατά τα άλλα η σωµατική τους ανά τυξη και η ανά τυξη των γεννητικών οργάνων είναι κανονική. Τα αιδιά µε σύνδροµο ΧΥΥ µ ορεί να εµφανίσουν λίγο χαµηλότερο δείκτη νοηµοσύνης και µαθησιακά ροβλήµατα. Το ε ι λέον φυλετικό χρωµόσωµα ου υ άρχει στα αγόρια µε σύνδροµο ΧΥΥ δεν µ ορεί να ε ιδιορθωθεί. Αν υ άρχουν µαθησιακές δυσκολίες, αυτές µ ορούν να ξε εραστούν µε κατάλληλη θερα εία.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος α οβολών σελ. 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος α οβολών σελ. 9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΟΙ: ΡΑΝΙΑ ΑΝΤ. ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Αίτια σελ. 3 Γενετικοί αράγοντες σελ. 4 Ανατοµικοί αράγοντες σελ. 4 Λοιµώδεις αράγοντες σελ. 4 Ενδοκρινολογικοί αράγοντες σελ. 5 Μεταβολικοί αράγοντες σελ. 5 Θροµβοφιλία σελ. 5 Χρωµοσωµικές

Διαβάστε περισσότερα

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Φυλοσύνδετη στο Χ Ή την τοπική σας κλινική γενετικής διάγνωσης: κληρονοµικότητα Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων " Αγία Σοφία" Αθήνα Τηλ: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ 7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν. Σπερματογένεση Ωογένεση Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα; Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Greek Translation Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Η επιλογή εάν θα κάνετε τις εξετάσεις είναι µια σηµαντική απόφαση για εσάς και το µωρό σας Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει µερικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Feminizing testis syndrome Το σύνδροµο των θηλεοποιητικών όρχεων είναι µια σχετικά σπάνια διαταραχή της ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων. Οι πάσχοντες είναι χρωµοσωµικά αρσενικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 427. Διδυμότειχο

Α.Μ. : 427. Διδυμότειχο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Θ Τμήμα Νοσυλευτικής «Ο οικογενειακός προγραμματισμός στην ελληνι ική πραγματικότητα» Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Τσιρώζη Μαρίαα Σπουδαστής :

Διαβάστε περισσότερα

TOXIC DESIGNS LTD. Μεγαλώνοντας...

TOXIC DESIGNS LTD. Μεγαλώνοντας... TOXIC DESIGNS LTD Μεγαλώνοντας... Πόσο θα ήθελα να ήμουν πιο λεπτή. Άραγε θα αρέσω ποτέ σε κανένα; Τον αγαπώ! Ντρέπομαι πολύ να μιλήσω γι αυτό το θέμα. Πόσο θα ήθελα να μην είχα ακμή. Αχ και να μη φορούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ε ιλογή Μίας Θερα είας α ό τις αρακάτω και ώρο Μασάζ Ντεκολτέ Πλάτης Αυχένα σε κάθε Θερα

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εννέα µήνες της εγκυµοσύνης

Οι εννέα µήνες της εγκυµοσύνης Οι εννέα µήνες της εγκυµοσύνης Συγχαρητήρια για την εγκυµοσύνη σας. Από την αρχή κιόλας της τόσο σπουδαίας αυτής περιόδου της ζωής σας, το πιο σηµαντικό είναι να καταλάβετε πως για ό,τι κι αν σας προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα