Ο Ρυθµός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά µε Σύνδροµο Down

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρυθµός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά µε Σύνδροµο Down"

Transcript

1 Ο Ρυθµός και το Τραγούδι Μέσο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά µε Σύνδροµο Down Μαρία Ζερβού 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2 1 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Νηπιαγωγών, 2 Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Abstract This work presents state of the art research in the area of education for children with communication difficulties, through the introduction of a novel methodology that utilises rhythm and singing in order students to develop social skills. The methodology is specifically designed for either presentation through computer technology and multimedia or manual use. The paper presents background research in the field followed by an analytical account of developmental steps used in the educational process. This allows system designers to furnish their systems with appropriate functionality. As learning systems in the area of education for children with special needs are limited, information regarding specific user needs, requirements and limitations is essential before attempting to develop appropriate interactive multimedia educational systems. Keywords: rhythm, singing, music, social abilities, Down syndrome, software development. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τόσο στο χώρο της γενικής αγωγής όσο και στο χώρο της ειδικής αγωγής οι µουσικές δραστηριότητες στοχεύουν στο να επιδράσουν µέσω της µουσικής στην επίτευξη, ανάπτυξης και καλλιέργεια συγκεκριµένων µαθησιακών περιοχών χωρίς πάντα να στοχεύουν στη µουσική καλλιέργεια των παιδιών. Συχνά η χρήση της µουσικής αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό και µέθοδος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά στην επίτευξη συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων. Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης είναι η χρήση της µουσικής (ρυθµός, µελωδία) στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά µε σύνδροµο Down. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι το τραγούδι θα βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν δεξιότητες σε καθηµερινές και ιδιαίτερα σηµαντικές δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης όπως αυτονοµία στην τουαλέτα και το δεκατιανό. Η έρευνα µας παρουσιάζεται µέσω συγκεκριµένης µεθοδολογίας η οποία επιτρέπει την υλοποίηση

2 94 ΕΠΕΑΕΚ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ της και µέσω συστηµάτων διαδραστικών πολυµέσων, επιτρέποντας την εκπαίδευση των παιδιών πέρα από τα όρια του σχολείου. 2. Αρχές Εκπαιδευτικής Παρέµβασης & Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Οι αρχές εκπαιδευτικής παρέµβασης που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη συµπεριλαµβάνουν τις παρακάτω αρχές: την αρχή της ενίσχυσης και της τόνωσης της συµπεριφοράς την αρχή της ανάλυσης έργου task analysis την αρχή της επανάληψης και την αρχή της δηµιουργίας της συνήθειας [1-4]. Η δοµή του προγράµµατος που ακολουθείται αποτελείται από τρία στάδια: Aρχική αξιολόγηση Στη φάση της αρχικής αξιολόγηση έγινε συστηµατική παρατήρηση των µαθητών καθώς και εκπαιδευτική αξιολόγηση από τον ερευνητή χωρίς καµία αλλαγή και παρέµβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Καταγράφηκαν πληροφορίες και ένα αναλυτικό ιστορικό των µαθητών προκειµένου να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράµετροι που µπορούν να επηρεάσουν την έρευνα. Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες των µαθητών αλλά παράλληλα έγιναν γνωστές οι όποιες καταστάσεις τυχόν θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν δυσκολίες κατά την διάρκεια της έρευνας. Καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά µε το εκπαιδευτικό πλαίσιο - περιβάλλον των µαθητών, τη σχέση τους µε την µουσική και το τραγούδι καθώς και τη στάση και συµπεριφορά τους κατά τη διεξαγωγή µουσικών δραστηριοτήτων. Επίσης αποτυπώθηκε η παρούσα κατάσταση των µαθητών σχετικά µε την κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων ιδιαίτερα των δεξιοτήτων της αυτοεξυπηρέτησης οι οποίες αποτελούν σηµαντικό πεδίο της παρούσας έρευνας. Διαµορφωτική αξιολόγηση Στη φάση της διαµορφωτικής αξιολόγησης έγιναν τροποποιήσεις και προσαρµογές των δραστηριοτήτων των µαθητών, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα καταγράφηκαν στην αρχική αξιολόγηση. Διαµορφώθηκε το εκπαιδευτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο έλαβαν µέρος αυτές οι δραστηριότητες, οργανώθηκαν τα µέσα παρέµβασης (τραγούδι) και τροποποιήθηκαν στην πορεία για την επιτυχέστερη επίτευξη των στόχων της έρευνας. Τα ίδια µέσα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη των διαδραστικών συστηµάτων διδασκαλίας µε χρήση υπολογιστή, αυτοµατοποιώντας τη διαδικασία. Τέλος, καταγράφηκαν όλα τα δεδοµένα της παρατήρησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέµβασης, για την περαιτέρω αξιολόγηση και την έκδοση πορισµάτων κατά την τελική αξιολόγηση. Τελική αξιολόγηση Στη φάση της τελικής αξιολόγησης παρουσιάζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν από την κλείδα παρατήρησης κατά τη διάρκεια της διαµορφωτικής αξιολόγησης και διατυπώνουν τα συµπεράσµατα της µελέτης περίπτωσης.

3 Πρακτικά 1 oυ Συνεδρίου ΤΕΙ Αθήνας Διαδικασία συλλογής δεδοµένων Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί η έλλειψη εργαλείων που παρατηρείται για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση µέσω της µουσικής όσον αφορά τα παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές µε βασικότερο λόγο τη µεγάλη ποικιλία και διαφορετικότητα των αναγκών κάθε ατόµου [1]. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της υλοποίησης της παρούσας έρευνας δηµιουργήθηκαν αυτοσχέδια φύλλα καταγραφής (κλείδα παρατήρησης) βασιζόµενα στις ανάγκες των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα. Τα φύλλα καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή δεδοµένων σχετικά µε τις µεταβλητές παρατήρησης καθώς και την αξιολόγησή τους. Ο τρόπος αξιολόγησης υιοθετεί ως ένα βαθµό τη φιλοσοφία της λειτουργικής αξιολόγησης της συµπεριφοράς η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Functional Behavioral-FBA. 2.2 Εκπαιδευτικός σχεδιασµός Η δοµή της εκπαιδευτικής παρέµβασης υλοποιήθηκε κάτω από ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο µε καλά καθορισµένους στόχους προκειµένου οι µαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες µέσα από τη µουσική και το τραγούδι. Ο µακροπρόθεσµος στόχος περιλαµβάνει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω του τραγουδιού. Στην εν λόγω περίπτωση κοινωνικές δεξιότητες επικεντρώνονται στη χρήση τουαλέτας και τη λήψη του δεκατιανού χωρίς βοήθεια Οι επιµέρους στόχοι συµπεριλαµβάνουν την ενίσχυση της προσοχής, την αντίληψη και αποδοχή αλλαγών στο φυσικό, αισθητηριακό και χωροχρονικό ανθρώπινο περιβάλλον (οδηγίες κανόνες), αντίληψη του εαυτού τους και ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης. 2.3 Διδακτική προσέγγιση, µέσα και µεθοδολογία Η διδακτική προσέγγιση ακολουθεί το µοντέλο της διαπροσωπικής µάθησης η οποία υλοποιείται µέσω των παρακάτω σταδίων: Ο δάσκαλος συνεργάζεται στενά µε το παιδί και εκτελεί µαζί του τη δραστηριότητα, το παιδί υποστηρίζεται ελαφρά σε επίπεδο συνεργατικής µάθησης, αποκτά εµπιστοσύνη στον εαυτό του, ενισχύεται να προχωρήσει µόνο του και τέλος δίδεται στο παιδί η δυνατότητα επιλογής σχετικών δραστηριοτήτων. Ο στόχος του προγράµµατος της παρέµβασης έχει σκοπό την υποστήριξη του µαθητή στην απόκτηση συγκεκριµένων τρόπων συµπεριφοράς και δεξιοτήτων και τη γενίκευση των δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν την αυτονοµία και την κοινωνική του αυτοδυναµία. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την παρέµβαση συµπεριλαµβάνουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάρτες εννοιών, οπτικοποιηµένο υλικό, µουσικά όργανα, κασετόφωνο, κορδέλες χαρτί χρώµατα. Συγκεκριµένα ο υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε ενισχυτικά στη συγκεκριµένη φάση ως εποπτικό εργαλείο για την εκµάθηση των εννοιών [5, 6]. Για την κατάκτηση εννοιών αλλά και για την καλύτερη κατανόηση από πλευράς του µαθητή, της δεξιότητας που πρέπει να κατακτήσει χρησιµοποιήθηκαν οπτικά (visual

4 96 ΕΠΕΑΕΚ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ prompting) και ακουστικά (verbal prompts) ερεθίσµατα µέσω υπολογιστή µε προγράµµατα µίµησης προτύπου (modeling) Για την κατάκτηση των εννοιών δηµιουργήθηκε περιβάλλον µε εικόνες όπου ο µαθητής καλείται να αναγνωρίσει. Χρησιµοποιούνται οι ίδιες εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν και κατά τη διδασκαλία των εννοιών από τον εκπαιδευτικό µε τη µέθοδο Makaton η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Makaton Vocabulary Development Project. Υπάρχει η λεκτική καθοδήγηση προσαρµοσµένη στο επίπεδο γλωσσικής ικανότητα του µαθητή. Το περιβάλλον επιβραβεύει λεκτικά και µε εικονίδιο το µαθητή σε κάθε επιτυχηµένη προσπάθεια. Προκειµένου να σχεδιαστεί το διδακτικό πρόγραµµα λήφθηκαν υπόψη µας οι παρακάτω αρχές. Να είναι κατανοητή η διαδοχή των οδηγιών. Τα στοιχεία της διαδοχής να οδηγούν στην ολοκλήρωση της δεξιότητας Τα στοιχεία να είναι δοµικά συνδεδεµένα Η αποκτηµένη δεξιότητα να µπαίνει σε µια ιεραρχία δεξιοτήτων Το πρόγραµµα να εµπίπτει στην κοινωνική εµπειρία Η αρχικά κατευθυνόµενη από το δάσκαλο καθοδήγηση να οδηγεί το παιδί σε µελλοντική ανεξάρτητη δράση [1]. Παράλληλα ένας από τους παράγοντες που λήφθηκε υπόψη είναι το γεγονός ότι τα παιδιά µε σύνδροµο Down έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη την οπτική µνήµη.έτσι οργανώθηκαν οι δραστηριότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα µαθησιακά αντικείµενα να παρουσιάζονται κυρίως οπτικά. Χρησιµοποιήθηκαν η µέθοδος Μakaton καθώς και τεχνολογικά µέσα όπως τηλεόραση, βίντεο και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επίσης έγινε εκτεταµένη χρήση αντικειµένων σε µορφή εικόνας, φωτογραφίες παιδιών να εκτελούν ενέργειες, σύµβολα και κινήσεις χεριών καθώς και πραγµατικά αντικείµενα όπως το σαπούνι και η πετσέτα. Γνωρίζοντας δε την τάση των παιδιών µε σύνδροµο Down να αποθαρρύνονται, να παραιτούνται και να εγκαταλείπουν την προσπάθεια για την κατάκτηση του στόχου ορίσθηκαν µικρά βήµατα ώστε το παιδί να επιτύχει και να έχει θετική ενίσχυση, γεγονός που θα το κάνει να θέλει να συµµετέχει. 3. Μέθοδος και Εφαρµογή Η µέθοδος κάνει εκτεταµένη χρήση µουσικής, κίνησης και τραγουδιού µε στίχους προσαρµοσµένους στις δεξιότητες που ο ερευνητής επιδιώκει να κατακτηθούν και να εδραιωθούν για την επίτευξη των στόχων. Η χρήση υπολογιστή µε δυνατότητα παρουσίασης περιεχοµένου σε µορφή πολυµέσων µέσα από καθορισµένες διαδικασίες έχει αποδειχθεί πως αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο προσέγγισης της προσοχής των µαθητών [7-11]. Αφού αρχικά κατακτήθηκαν οι βασικές έννοιες που συµπεριλαµβάνονταν στο τραγούδι, τα παιδιά άκουσαν το τραγούδι σε µορφή πρόζας. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι προσαρµοσµένοι για την κατάκτηση της

5 Πρακτικά 1 oυ Συνεδρίου ΤΕΙ Αθήνας 97 συγκεκριµένης δεξιότητας, και προτρέπουν την έκφραση, την κίνηση, το λόγο και την πράξη. Τα παιδιά µέσα από αυτή τη διαδικασία περνούν σε τυποποιηµένες κινήσεις και ενέργειες. Στη συνέχεια, το συγκεκριµένο ρυθµικό τραγούδι µεταφέρθηκε σε πραγµατικές συνθήκες όπου τα παιδιά κάτω από την επίδραση του τραγουδιού, της κίνησης του ρυθµού και της υλοποίησης της πράξης, εδραίωσαν συµπεριφορές αβίαστα παίζοντας, τραγουδώντας και διασκεδάζοντας. 3.1 Εφαρµόζοντας τη µέθοδο στην πράξη (1 η δεξιότητα) Το τραγούδι που χρησιµοποιήθηκε για την κατάκτηση των δεξιοτήτων της αυτοεξυπηρέτησης στο φαγητό αποτελεί µια γνωστή και αγαπηµένη µελωδία των παιδιών µε τίτλο «Santa Lucia» στην οποία προσαρµόστηκαν τα λόγια που δηµιουργήθηκαν για την κατάκτηση του στόχου. Tο τραγούδι που χρησιµοποιήθηκε για την κατάκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης στην τουαλέτα, χρησιµοποιήθηκε µια µουσική µελωδία που αυθόρµητα αναπτύχθηκε στο χώρο που Νηπιαγωγείου η οποία ήταν ήδη ιδιαίτερα αγαπητή αλλά και ενθαρρυντική ως προς το ρυθµό της για τα παιδιά. Συγκεκριµένα διδάχθηκε το τραγούδι «Τουαλέτα, Παίρνω το δεκατιανό µου». Οι µαθητές διδάχτηκαν σύµφωνα µε την αρχή της ανάλυσης έργου και των αλυσιδωτών αντιδράσεων µε πρόσθια διδασκαλία. Όλες οι δραστηριότητες έγιναν µέσα στο ηµερήσιο πρόγραµµα του σχολείου. Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να αποκτηθεί αυτονοµία στη χρήση της τουαλέτας εµπεριέχει τη θεµελιώδης αρχή της σταδιακής υποστήριξη της επιδιωκόµενης τελικής συµπεριφοράς. Το διδακτικό υλικό συµπεριλαµβάνει µια κανονική τουαλέτα, χαρτί τουαλέτας, υγρό σαπούνι, πετσέτα, ένα ραδιοκασετόφωνο και υπολογιστή. Η πορεία της πράξης συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα τα οποία αποτελούν και στόχους εκµάθησης: Το παιδί πηγαίνει στην τουαλέτα, γδύνεται, κάθεται στη λεκάνη, εκκενώνει (φυσική λειτουργία), καθαρίζεται µε χαρτί, ντύνεται, τραβά καζανάκι και τέλος πλένει τα χέρια του. 3.2 Εφαρµόζοντας τη µέθοδο στην πράξη (2 η δεξιότητα) Όπως και παραπάνω, στη διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να αποκτηθεί αυτονοµία στο δεκατιανό εµπεριέχεται η θεµελιώδης αρχή της σταδιακής υποστήριξη της επιδιωκόµενης τελικής συµπεριφοράς. Το διδακτικό υλικό στη συγκεκριµένη περίπτωση συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω: τραπεζαρία φαγητού, καλάθι σκουπιδιών, τσάντα φαγητού µε περιεχόµενο πετσέτα, φαγητό και νερό, κασετόφωνο και υπολογιστής. Η πορεία της πράξης ακολουθεί τα κάτωθι βήµατα: Το παιδί παίρνει την τσάντα του και κάθεται στην τραπεζαρία, ανοίγει την τσάντα του, στρώνει την πετσέτα, τρώει το ψωµί, πίνει το νερό, µαζεύει τα σκουπίδια του και τέλος µαζεύει τα πράγµατά του, ακολουθώντας πλήρως τα προκαθορισµένα βήµατα µάθησης.

6 98 ΕΠΕΑΕΚ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 4. Συµπεράσµατα Τα παιδιά κατέκτησαν τους επιδιωκόµενους στόχους και απέκτησαν αυτονοµία στις κοινωνικές δεξιότητες έτσι όπως αυτές ορίστηκαν. Παράλληλα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της µεθόδου, επιτεύχθηκαν όλοι οι επιµέρους στόχοι και η επανάληψη επέτρεψε την εγκαθίδρυση κοινωνικών συµπεριφορών και στάσεων. Μπορούµε µε βεβαιότητα να υποστηρίξουµε πως η εφαρµογή της ανωτέρω µεθόδου παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου µέσω της προτεινόµενης καινοτόµου εκπαιδευτικής διαδικασίας για την κατάκτηση πολλών νέων δεξιοτήτων. Τέλος, η χρήση αυστηρά καθορισµένης µεθοδολογίας και η δοκιµή της διαδικασίας στην πράξη παρέχουν τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης του συστήµατος εκπαίδευσης µε χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης. Αναφορές [1] Σούλης, Σ. Γ. (2002) Μαθαίνοντας βήµα, βήµα στο σχολείο και στο σπίτι Τυπωθήτω, Αθήνα. [2] Adam, H. (1998) Arbeitsplan fuer den Unterricht mit Geistigbehiderten, Limburg. [3] Ainscow, M. (1991) Effective for all: alternative approach special needs in education, London. [4] Baeuml-Rossnagl, M. A. (1990) Wie die Kinter leben lernen Donauwoerth, Auer. [5] Deliyannis, I., Vlamos, P., Floros, A. and Simpsiri, C. (2008) Ttile., International Conference on Information Communication Technologies in Education, Corfu, Greece. [6] Deliyannis, I. and Simpsiri, C. (2008) Ttile., International Conference on Information Communication Technologies in Education, Corfu, Greece. [7] Shea, G. (2008) Ttile., Proceedings of the 7th ACM conference on Designing interactive systems. ACM New York, U.S.A., Cape Town, South Africa. [8] Dominic E. Madell, S. J. M. (2007) Control over Social Interactions: An Important Reason for Young People's Use of the Internet and Mobile Phones for Communication? CyberPsychology & Behavior. 10(1) [9] Deliyannis, I. (2007) Interactive Multimedia and Digital Technology in the Arts; Greek title: Διαδραστικά Πολυµέσα και Ψηφιακή Τεχνολογία στις Τέχνες Fagotto Books. [10] Deliyannis, I. (2007) Ttile., Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA), Algarve, Portugal. [11] Deliyannis, I. (2006) Information Society and the role of Interactive Multimedia; Greek title: Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο Ρόλος των Διαδραστικών Πολυµέσων Fagotto Books.

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Introducing Learning Outcomes in Knowledge Management Systems for e-learning Αικατερίνη Καλού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Δ. Αλιμήσης Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) alimisis@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

Effective educational practices

Effective educational practices INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INERNATIΟNAL BUREAU OF EDUCATION - IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 3, 2000 Effective educational practices Herbert J. Walberg and Susan J. Paik Translated

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 1 ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα