ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑ & ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 04/08/2006 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 22/12/2006 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (SPONSOR) Π&Κ ΑΕΠΕΥ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MILLENNIUM BANK, PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ, ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιληπτικό Σημείωμα Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντομο ιστορικό Επιχειρηματική δραστηριότητα Επιχειρηματικά πλεονεκτήματα Επιχειρηματική στρατηγική Πληροφορίες για τις τάσεις Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύθυνση Εργασιών, Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Σημαντικά γεγονότα Σημαντικότεροι κίνδυνοι Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εταιρείας Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Προσφορά Μετοχών και την Τιμή της Μετοχής Συνοπτικά στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς Λόγοι της Δημόσιας Προσφοράς και χρήση των εσόδων Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα Μετοχική σύνθεση Μετοχικό κεφάλαιο Καταστατικό Έγγραφα στη διάθεση του κοινού Παράγοντες Κινδύνου Έγγραφο Αναφοράς Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Υπεύθυνα Πρόσωπα Νομικός Έλεγχος Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος Νόμιμοι Ελεγκτές Φορολογικός Έλεγχος Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντομο Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρείας

3 Σημαντικά Γεγονότα στην Εξέλιξη της Εταιρείας Επενδύσεις Επενδύσεις περιόδου Συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα Επενδύσεις περιόδου 01/01-30/06/ Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης Επενδύσεις περιόδου Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας Αντικείμενο Δραστηριότητας Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Νέα Προϊόντα Παραγωγική Διαδικασία Μη εκπλενόμενα προϊόντα Εκπλενόμενα προϊόντα Ποιοτικοί έλεγχοι Κυριότερες Αγορές Δίκτυο Πωλήσεων Μάρκετινγκ και Διαφήμιση Επιχειρηματικά πλεονεκτήματα Θεσμικό Πλαίσιο Οργανωτική Διάρθρωση - Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Εταιρείας Γενικά Συμμετοχές βασικών μετόχων Συνδεδεμένες εταιρείες Θυγατρικές εταιρείες Συγγενείς εταιρείες Θυγατρικές θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών Εταιρείες με συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι Εταιρείες που συμμετέχουν στην Εταιρεία Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιόκτητα Ακίνητα Ενοικιαζόμενα Ακίνητα Μισθωμένες Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Ασφαλιστικές Καλύψεις Περιβαλλοντολογικές Επιπτώσεις Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Εμπράγματες εξασφαλίσεις Εμπράγματα βάρη Εγγυήσεις τρίτων κυρίων μετόχων υπέρ της Εταιρείας Εγγυητικές επιστολές Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρείας Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης

4 Πίνακας Περιεχομένων Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Δανειακές Υποχρεώσεις Έρευνα και Ανάπτυξη Πληροφορίες για τις Τάσεις Εκτίμηση Αποτελεσμάτων χρήσεως Αρχές κατάρτισης εκτιμήσεων αποτελεσμάτων και παραδοχές Έκθεση ελεγκτών Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών Σύγκρουση Συμφερόντων Αμοιβές και Οφέλη Τρόπος Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώτατα Διοικητικά και Διευθυντικά Στελέχη Αρμοδιότητες Δ.Σ Εκπροσώπηση Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικός Έλεγχος Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων Συμμετοχές των μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας σε εποπτικά και διαχειριστικά όργανα ή και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραμμα Προσωπικό Μέτοχοι Δεσμεύσεις Κυρίων Μετόχων Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Εταιρείες με Κοινή Διοίκηση Διεταιρικές Συναλλαγές Διεταιρικές Συναλλαγές 01/01-30/06/ Συναλλαγές με τους Βασικούς Μετόχους Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Χρήσεων Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμών Πίνακας Ταμειακών Ροών Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

5 Μετάβαση στα ΔΠΧΠ Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) Εισαγωγή Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 01/01-30/06/2006 Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Περιόδου 01/01-30/06/ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμού 30/06/ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών Περιόδου 01/01-30/06/ Μεταβολή Καθαρής Θέσης 30/06/ Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρείας Μερισματική πολιτική Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Καταστατικό Εταιρικός Σκοπός Συμβάσεις Συμβάσεις Αποκλειστικής Διανομής Συμβάσεις Εμπορικής Συνεργασίας - Αντιπροσωπείας Λοιπές συμβάσεις αποκλειστικής διανομής Συμβάσεις αναγνώρισης χρέους και ρύθμισης αποπληρωμής δανείου Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου Βασικές Πληροφορίες Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Προορισμός Νέων Κεφαλαίων - Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Πληροφορίες Σχετικά με τις Κινητές Αξίες που Εισάγονται προς Διαπραγμάτευση Στοιχεία Προσφοράς Προσφορά των Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων Τιμή Διάθεσης Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών Διάθεση Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές Διάθεσης Μετοχών σε μη Ειδικούς Επενδυτές

6 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά Στοιχεία Κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών Κατανομή των Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές Κατανομή των Μετοχών στους Μη Ειδικούς Επενδυτές Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Κύριος Ανάδοχος, Σύμβουλος Δημόσιας Προσφοράς και Δαπάνες Προσφοράς Πληροφορίες Σχετικά με την Αναδοχή Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας Γενικά Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Έκδοση Νέων Μετοχών και Δικαίωμα Προτίμησης Παλαιών μετόχων Δικαίωμα Μερίσματος Δικαίωμα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης Δικαιώματα Μειοψηφίας Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Μερισμάτων Παράρτημα Συμπληρωματικές πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2003, 2004 και

7 1. Περιληπτικό Σημείωμα Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΡΡΕ» (στο εξής «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») με την έκδοση μετοχών, με Δημόσια Προσφορά και με Προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των κινδύνων, της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της διοίκησης, της μετοχικής σύνθεσης, των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των όρων της παρούσας Δημόσιας Προσφοράς και της Προσφοράς σε περιορισμένο κύκλο προσώπων των νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αλλά μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. 6

8 Περιληπτικό Σημείωμα 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντομο ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 με τη μορφή της ΕΠΕ και το 2000 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικά Προϊόντα» και διακριτικό τίτλο «Φυσικά Προϊόντα Κορρέ». Αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρείες στο χώρο των καλλυντικών που πωλούνται στα φαρμακεία στην ελληνική επικράτεια, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στις αγορές του εξωτερικού οι οποίες εκτιμάται ότι απορρόφησαν περίπου το 15% του κύκλου εργασιών της το Από το 1999 έως και σήμερα, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει μία σειρά από ενέργειες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της και την διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, όπως η λειτουργία έξι (6) καταστημάτων σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού μέσω αντιπροσώπων, όπου πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα Κορρέ, και η συνεργασία με φορείς (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης) για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία βασίζονται σε υλικά που προέρχονται από φυτά της Ελληνικής Χλωρίδας Επιχειρηματική δραστηριότητα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και διαιτητικών προϊόντων. Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων χωρίς παράγωγα πετρελαίου και προσθήκη χημικών ουσιών αλλά βασιζόμενα σε ενεργά εκχυλίσματα βοτάνων. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ως προς τις κατηγορίες των προϊόντων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών (ποσά σε χιλ. ) 2003 % 2004 % 2005 % 01/01-30/06/2005 % 01/01-30/06/2006 % Κατηγορία προϊόντων: Προϊόντα προσώπου Προϊόντα μαλλιών Προϊόντα σώματος Φαρμακευτικά προϊόντα Λοιπά προϊόντα Σύνολο Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένων από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή Αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν: Προϊόντα προσώπου. Περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση και τον καθαρισμό του προσώπου όπως ενυδατικές κρέμες, μάσκες προσώπου, κρέμες ματιών, κρέμες προστασίας για τα χείλη, προϊόντα μακιγιάζ κ.λ.π. Προϊόντα μαλλιών. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται βαφές μαλλιών και προϊόντα για την περιποίηση των μαλλιών όπως σαμπουάν, κρέμες και προϊόντα styling. Προϊόντα σώματος. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται προϊόντα για την περιποίηση του σώματος όπως αφρόλουτρα και γαλακτώματα, σαπούνια χεριών, σφουγγάρια και αντηλιακά. 7

9 Φαρμακευτικά προϊόντα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα κατά της κυτταρίτιδας, αντιφθειρικά προϊόντα, εντομοαπωθητικά, σιρόπια για τον βήχα, καραμέλες και ομοιοπαθητικά φάρμακα. Λοιπά προϊόντα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως τα ξενοδοχειακά προϊόντα, δηλαδή τα «Κορρές Μικρά Φυσικά Προϊόντα», τα προϊόντα μαστίχας δηλαδή η πλήρης σειρά προϊόντων τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα προϊόντα που αφορούν την υγιεινή του στόματος όπως οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα, τα στιγμιαία ροφήματα με φυτικές ίνες, οι μαρμελάδες και λοιπά προϊόντα όπως αιθέρια έλαια, λάδια και προωθητικό υλικό. Στην Ελλάδα τα προϊόντα της Εταιρείας διατίθενται συνολικά από φαρμακεία καθώς και από τα δύο οριοθετημένα σημεία λιανικής πώλησης προϊόντων Korres (shop-in-shop), ένα στο εμπορικό κέντρο Attica Shopping Centre και ένα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο εξωτερικό οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω διανομέων σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, απευθείας σε μεγάλους πελάτες και από τα έξι καταστήματα Korres Stores τα οποία έχουν ιδρυθεί από τους τοπικούς διανομείς Επιχειρηματικά πλεονεκτήματα Η Εταιρεία εκτιμά ότι διαθέτει τα εξής βασικά πλεονεκτήματα: Αξίες που διέπουν τα προϊόντα της Εμπειρία στο branding Εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων Ευρύ δίκτυο πωλήσεων Διεθνή παρουσία Εισαγωγή στην αγορά νέας μάρκας Σημαντικές συνεργασίες Επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης Επιχειρηματική στρατηγική Στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με βάση έναν ευέλικτο επιχειρηματικό σχεδιασμό και άξονες τόσο την αξιοποίηση των ευκαιριών που εντοπίζει στην Ελλάδα και στις αγορές του εξωτερικού όσο και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της. Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας επικεντρώνονται στις παρακάτω επιλογές: συνέχιση της ανάπτυξης και προώθησης της υφιστάμενης μάρκας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ανάπτυξη και προώθηση νέας μάρκας προϊόντων μαλλιών και σώματος με την επωνυμία Kings & Queens έρευνα και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων Μακροπρόθεσμος στόχος της Εταιρείας είναι η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των εξαγωγών της και η αύξηση της συνεισφοράς των πωλήσεων στο εξωτερικό στον συνολικό κύκλο εργασιών. 8

10 Περιληπτικό Σημείωμα Πληροφορίες για τις τάσεις Οι σημαντικότερες τάσεις που αφορούν στην Εταιρεία από τη λήξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01/01-30/06/2006 έως και σήμερα έχουν ως εξής: 1) Τον Οκτώβριο του 2006, υπεγράφη συμφωνία με επιχειρηματικό όμιλο στην Κίνα, για τη διανομή προϊόντων της Εταιρείας αρχικά στις πόλεις του Πεκίνου και της Σαγκάης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συμφωνίας η έναρξη λειτουργίας των παραπάνω σημείων πώλησης τοποθετείται χρονικά εντός του δευτέρου τριμήνου του Επίσης τον ίδιο μήνα υπογράφηκε συμφωνία με την οποία πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ιαπωνική αγορά με 11 σημεία πώλησης στο Τόκιο. 2) Η Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα προχώρησε στην υπογραφή κοινού συμφωνητικού μετόχων με τις εταιρείες: i) Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης Π.Ε., ii) Capital Connect Venture Partners και iii) Capital Connect Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.Ε.Π.Ε., για την ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία «Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.Β.Ε.» (βλέπε σχετικά ενότητα «Οργανωτική Διάρθρωση - Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Εταιρείας Γενικά»). 3) H Eταιρεία από την 01/07 31/12/2006 έχει εισπράξει από τις δύο πρώην θυγατρικές εταιρείες Korres Natural Products (USA) Inc. και Korres Natural Products Ltd. (UK) ποσό χιλ. ενώ το υπόλοιπο της οφειλής τους την 28η Φεβρουαρίου 2007 ανέρχεται σε χιλ. (βλέπε σχετικά ενότητες «Παράγοντες Κινδύνου» και «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμού 30/06/2006»). 4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κορρές Α.Ε. κατά την συνεδρίασή του στις 04/08/2006, αποφάσισε την εξαγορά της συνδεδεμένης εταιρείας «Γ. & Α. Κορρές Ο.Ε». Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 22/12/2006 το τίμημα της εξαγοράς θα ανέρχεται στο χαμηλότερο τίμημα μεταξύ του ποσού των ευρώ επτακοσίων χιλιάδων ( ) και του ποσού που θα καθορισθεί από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου και θα είναι αντίστοιχο με την συμμετοχή των πωλητών στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής (βλέπε σχετικά ενότητα «Εταιρείες με συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο στις οποίες συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι»). 5) Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εισαγωγή της νέας σειράς προϊόντων Kings & Queens στην αγορά θα γίνει εντός του α εξαμήνου του 2007 καθώς έχει ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον σκοπό αυτό (βλέπε σχετικά ενότητα «Kings & Queens»). 6) Η Eταιρεία κατά το β εξάμηνο 2006 ολοκλήρωσε τη μετακόμιση και συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων της στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα, ενέργεια που συμβάλλει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τα αποτελέσματα των οποίων θα αρχίσουν να γίνονται ορατά στο

11 1.2 Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύθυνση Εργασιών, Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Σύμφωνα με την απόφαση της από 4 Αυγούστου 2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι επτά (7). Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 04/08/2006 και η θητεία του λήγει το Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Γεώργιος Κορρές του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Γεώργιος Τενεδιώτης του Βασιλείου Γραμματέας Εκτελεστικό Χρήστος Παπαδόπουλος του Παναγιώτη Μέλος Εκτελεστικό Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνα Μέλος Μη Εκτελεστικό Θεόδωρος Βενιάμης του Ελευθέριου Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Γεώργιος Κιντής του Παναγιώτη Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Διευθυντικά στελέχη Τα σημαντικότερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι: Γεώργιος Κορρές, Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Κατερίνα Βασιλάτου, Τεχνική Διευθύντρια Σπύρος Βουτσινάς, Οικονομικός Διευθυντής Χρήστος Παπαδόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Ελένη Κομίνη, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Για την χρήση 2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2006 εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers. 1.3 Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα /Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ), συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2004 και 2003, ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701) της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers και, κατόπιν σχετικής εντολής του Κυρίου Αναδόχου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν την περίοδο 01/01 30/06/2006 προέρχονται από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ), ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers, και, κατόπιν σχετικής εντολής του Κυρίου Αναδόχου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτρη Ντζανάτο (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 10

12 Περιληπτικό Σημείωμα Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία αποτελεσμάτων των οικονομικών χρήσεων της Εταιρείας για την τριετία και την περίοδο 01/01 30/06/2006 και 01/01-30/06/2005: Στοιχεία αποτελεσμάτων (ποσά σε χιλ. ) Α εξάμηνο 2005 Α εξάμηνο 2006 Κύκλος Εργασιών Μεικτό Κέρδος (Ζημία) Περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών (%) 65,4 61,8 62,4 63,3 64,2 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Κέρδη προ Φόρων Περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών (%) 9,8 13,5 11,8 13,3 18,6 Καθαρά Κέρδη Χρήσης Περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών (%) 4,7 7,5 6,6 8,6 12,3 Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005 (οι οποίες συνοδεύονται και από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004) και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/06/2006, που συντάχθηκαν βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και Βασίλειο Γούτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), αντίστοιχα, της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί και από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, ο οποίος διενήργησε τον Οικονομικό - Λογιστικό Έλεγχο για λογαριασμό του Κυρίου Αναδόχου. Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο αυξήθηκαν σημαντικά παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 33,7%. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στη χρήση 2005 ανήλθε σε χιλ. αυξημένος κατά 15,5% σε σύγκριση με το Τα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2005 ανήλθαν σε χιλ. παραμένοντας στα επίπεδα του Ακολουθεί πίνακας με τα κυριότερα μεγέθη ισολογισμού των χρήσεων που έληξαν την 31/12/2003, την 31/12/2004, την 31/12/2005 και την 30/06/2006: Κύρια μεγέθη ισολογισμού βάσει ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/ /06/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005 (οι οποίες συνοδεύονται και από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004) και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/06/2006, που συντάχθηκαν βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και Βασίλειο Γούτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), αντίστοιχα, της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί και από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, ο οποίος διενήργησε τον Οικονομικό - Λογιστικό Έλεγχο για λογαριασμό του Κυρίου Αναδόχου. 11

13 Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τα στοιχεία ανά μετοχή για τις χρήσεις και για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου 2006 και 2005: Στοιχεία ανά μετοχή βάσει ΔΛΠ / ΔΠΧΠ (1) (ποσά σε ) Α εξάμηνο 2005 Α εξάμηνο 2006 Κέρδη Μετά από Φόρους Χρήσης (2) 0,07 0,18 0,19 0,12 0,30 Μέρισμα ανά Μετοχή (2) 0 0 0,14 μ/δ μ/δ Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 0,36 0,55 0,75 μ/δ μ/δ (1) Mε βάση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005 (οι οποίες συνοδεύονται και από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004) και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/06/2006, που συντάχθηκαν βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και Βασίλειο Γούτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), αντίστοιχα, της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί και από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, ο οποίος διενήργησε τον Οικονομικό - Λογιστικό Έλεγχο για λογαριασμό του Κυρίου Αναδόχου. (2) Τα εν λόγω μεγέθη έχουν προσαρμοσθεί όσον αφορά τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 7,50 σε 0,30, δηλαδή ο αριθμός των μετοχών από ανήλθε σε Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για τις ταμειακές ροές, το μέρισμα και τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης για τις χρήσεις και την περίοδο του πρώτου εξαμήνου 2006 και του πρώτου εξαμήνου 2005: Ταμειακές ροές, Μέρισμα και Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/2005 Α εξάμηνο 2005 Α εξάμηνο 2006 Ταμειακές ροές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.308) (545) (1.494) 215 (2.563) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (754) (319) (1.394) (370) (1.128) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Συνολικό καθαρό μέρισμα μ/δ μ/δ Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005 (οι οποίες συνοδεύονται και από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004) και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/06/2006, που συντάχθηκαν βάσει ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) και Βασίλειο Γούτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), αντίστοιχα, της ελεγκτικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί και από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11521) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, ο οποίος διενήργησε τον Οικονομικό - Λογιστικό Έλεγχο για λογαριασμό του Κυρίου Αναδόχου. Δείκτες Εξέλιξης (%) Κύκλου Εργασιών μ/δ 54,79 15,47 μ/δ 79,99 Κερδών προ Φόρων μ/δ 113,79 0,86 μ/δ 151,96 Καθαρών Κερδών Χρήσης μ/δ 147,97 1,90 μ/δ 156,45 Δείκτες Αποδοτικότητας Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) μ/δ 71,80 50,67 μ/δ 54,75 Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων (προ φόρων) μ/δ 16,78 13,35 μ/δ 9,39 Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 5,7 4,2 4,3 4,3 5,3 Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 4,1 2,9 2,9 2,9 3,5 Για τον τρόπο υπολογισμού των δεικτών βλέπε σχετικά ενότητα «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες» Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 12

14 Περιληπτικό Σημείωμα Η αποδοτικότητα τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων μειώθηκε το 2005 ως αποτέλεσμα των ακόλουθων παραγόντων: α) Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 22,8% σε χιλ. το 2005 από χιλ. το Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τα αυξημένα έξοδα προβολής και διαφήμισης, τα υψηλότερα έξοδα διάθεσης λόγω της ανάπτυξης των πωλήσεων, καθώς επίσης και από τα έξοδα διοίκησης τα οποία ανήλθαν σε υψηλότερα επίπεδα λόγω της αύξησης του προσωπικού και των δαπανών μετεγκατάστασης στα Οινόφυτα. β) Την αύξηση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων όσο και των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων σαν αποτέλεσμα αφ' ενός των κερδών χρήσης 2005 και αφ' έτερου της αύξησης των υποχρεώσεων λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και των δανειακών υποχρεώσεων. Ο δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφαλαία αυξήθηκε από 4,2 το 2004 σε 4,3 το 2005 και σε 5,3 την 30/06/06 σαν αποτέλεσμα της σχετικά μεγαλύτερης αύξησης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και τράπεζες σε σχέση με την αύξηση των Ιδίων κεφαλαίων, που οφείλεται στην αύξηση των υπολοίπων των πελατών αλλά και των αποθεμάτων στο πλαίσιο της εισόδου της Εταιρείας στα προϊόντα μακιγιάζ κατά το Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας ο δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια στις 31/12/2006 εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένος. Ο δείκτης συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε σταθερός το 2005 στο 2,9 σε σχέση με το 2004 καθώς η σημαντική αύξηση των τραπεζικών υποχρεώσεων το 2005 συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων λόγω των κερδών της χρήσης. Για το Α εξάμηνο 2006 όμως αυξήθηκε σημαντικά, ανερχόμενος στο 3,5 λόγω της αύξησης των τραπεζικών υποχρεώσεων για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μειώθηκε από 1,1 το 2004 σε 0,9 το 2005 σαν αποτέλεσμα της αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Για τον ίδιο λόγο ο δείκτης άμεσης ρευστότητας μειώθηκε από 0,9 το 2004 σε 0,7 το Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εκτιμά ότι για το 2006 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 26,9 εκατ., τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε 5,75 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους στο ποσό των 2,8 εκατ. (βλέπε σχετικά ενότητα «Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2006»). 13

15 1.4 Σημαντικά γεγονότα Η στρατηγική της Εταιρείας για την ανάπτυξή της στο εξωτερικό έχει στηριχθεί στις εξαγωγές σε τρίτες εταιρείες - διανομείς, οι οποίες έχουν την ευθύνη της διανομής των προϊόντων στις χώρες αυτές. Η συνεργασία με τους διανομείς διέπεται από συμβάσεις, οι όροι των οποίων καθορίζουν την τιμολογιακή πολιτική, τους όρους πληρωμής, τις ρήτρες κλπ. Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις οποίες η Εταιρεία αποφάσισε την διείσδυση της μέσω 100% θυγατρικών της εταιρειών. Οι δύο εταιρείες ιδρύθηκαν το 2002 και το Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να ακολουθήσει την στρατηγική της συνεργασίας με διανομείς και σε αυτές τις δύο γεωγραφικές αγορές και στις 28/12/2005 πραγματοποιήθηκε η πώληση τους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κορρές Α.Ε. κατά την συνεδρίασή του στις 04/08/2006, αποφάσισε την εξαγορά της συνδεδεμένης εταιρείας «Γ. και Α. Κορρές Ο.Ε.». Τέλος, εντός του 2007 η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση μιας 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΓΚΣ ΕΝΤ ΚΟΥΗΝΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και συμμετέχει με 15,6% στην εταιρεία «Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.Β.Ε.». 1.5 Σημαντικότεροι κίνδυνοι Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και τη Δημόσια Προσφορά. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας 1. Οφειλές των εταιρειών Korres Natural Products Ltd. (UK) και Korres Natural Products (USA) Inc. 2. Αρνητικές ταμειακές ροές 3. Ανάπτυξη νέων προϊόντων 4. Επέκταση στο εξωτερικό 5. Ελαττωματικά προϊόντα 6. Εξάρτηση από τους διανομείς 7. Εξάρτηση από προμηθευτές 8. Εξάρτηση από τον ιδρυτή της Εταιρείας και τα διευθυντικά της στελέχη 9. Δυσλειτουργίες στην παραγωγή και διανομή των προϊόντων 10. Εγγυήσεις μετόχων υπέρ της Εταιρείας 11. Ασφαλιστικές καλύψεις Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο δραστηριοτήτων της Εταιρείας Ανταγωνισμός Έρευνα και ανάπτυξη Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά 14

16 Περιληπτικό Σημείωμα Κίνδυνοι που σχετίζονται με την προσφορά μετοχών και την τιμή της μετοχής Η τιμή της μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις Μελλοντικές εκδόσεις μετοχών 1.6 Συνοπτικά στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας της 04/08/2006 και της 22/12/2006 αποφάσισαν τα ακόλουθα: Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία, καλυπτόμενη με Δημόσια Προσφορά και με Προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και αντίστοιχη κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, που προβλέπουν τα άρθρα 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας. Την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία «Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση»). Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία «Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση»). Για την εν λόγω προσφορά δεν θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης. 15

17 Συνοπτικά οι όροι της προσφοράς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κοινές ονομαστικές ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Με Δημόσια Προσφορά Σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων (1) Σύνολο Νέων Μετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α κοινές ονομαστικές κοινές ονομαστικές κοινές ονομαστικές κοινές ονομαστικές Ονομαστική Αξία Μετοχής 0,30 Εταιρικά μεγέθη (2) Καθαρά κέρδη περιόδου / μετοχή (3) 0,19 Μέρισμα Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως Μονάδα Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Τίτλος μίας (1) μετοχής Κύριος Ανάδοχος Alpha Bank Σύμβουλος Δημόσιας Προσφοράς Π&Κ ΑΕΠΕΥ Λοιποί Ανάδοχοι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MILLENNIUM BANK, PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ, ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 1. Από το σύνολο των μετοχών που θα διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές θα διατεθούν στο προσωπικό της Εταιρείας και οι μετοχές θα διατεθούν σε τρίτους (συνεργάτες της Εταιρείας) στην Τιμή Διάθεσης. 2. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και, κατόπιν σχετικής εντολής του Κυρίου Αναδόχου, από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και συνοδεύονται από συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2003 και Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν προσαρμοσθεί όσον αφορά τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 7,50 σε 0,30, δηλαδή ο αριθμός των μετοχών από ανήλθε σε Η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από τον Κύριο Ανάδοχο σε συνεννόηση με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, με την μέθοδο του Βιβλίου Προσφορών. 16

18 Περιληπτικό Σημείωμα 1.7 Λόγοι της Δημόσιας Προσφοράς και χρήση των εσόδων Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφάσισαν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων στις 04/08/2006 και στις 22/12/2006, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων επενδύσεων και των δαπανών: ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ Φυσικά Προιόντα Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων ΚεφαλαίωνΤομέας Χρήσης Κατηγορία Χρήσης% στο Tομέας Χρήσης Κατηγορία Χρήσης % στο Υλοποίηση μετά την εισαγωγή στο ΧΑ Αντληθέντων Κεφαλαίων Αντληθέντων Κεφαλαίων Ποσό σύνολο Α Εξαμηνο Β Εξαμηνο Α Εξαμηνο Β Εξαμηνο Δαπάνες για διαφημιστικές Δαπάνες διαφήμισης ενέργειες - Ανάπτυξη - προώθησης πωλήσεων προϊόντων στο εξωτερικό % Δαπάνες διαφήμισης - επενδύσεις προώθησης της υφιστάμενης μάρκας στην Ελλάδα % Επενδύσεις για ίδρυση Ίδρυση εταιρείας για προώθηση νέων εταιρειών νέας μάρκας (Kings & Queens) % Ίδρυση εταιρείας για εκχυλίσεις και παραγωγή φυσικών πρώτων υλών % Δαπάνες έρευνας και Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις ανάπτυξης επενδύσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων νέων προϊόντων, νέων προϊοντικών κατηγοριών, ανάπτυξη νέων μαρκών, αξιοποιηση ιδιοτητων ενδημικων βοτανων της Ελληνικης Χλωριδας % Ενίσχυση παραγωγικών Επενδύσεις για ίδια διαδικασιών συμμετοχή στο αναπτυξιακό πρόγραμμα % Ενίσχυση υποδομών Αναβαθμιση μηχανογραφικής υποδομής και υποστήριξης % Δαπάνες έκδοσης Δαπάνες έκδοσης % Βελτίωση χρηματοοικονομικής διάρθρωσης Μείωση τραπεζικού δανεισμού % Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης % Σύνολο % Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει ανά τρίμηνο τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 275 του Κανονισμού και τις αποφάσεις 33/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και 17/336/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. 17

19 1.8 Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. είναι το ακόλουθο: Ημερομηνία Γεγονός Τ Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τ+8 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Τ+9 Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό Τ+12 Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμών για την προσφορά μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό Τ+13 Έναρξη δημόσιας προσφοράς Τ+15 Λήξη δημόσιας προσφοράς Τ+16 Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή προσφερόμενων μετοχών. Τ+19 Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και μη Ειδικούς Επενδυτές Τ+20 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. Τ+22 Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών Τ+29 Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες (αργίες Μεγάλης Εβδομάδας, ημερομηνία σύγκλησης Δ.Σ. του Χ.Α.) και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο. Βάσει της απόφασης 1/364/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, ο Κύριος Ανάδοχος θα δημοσιεύσει σύμφωνα το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, την τελική Τιμή Διάθεσης. Βάσει του Κανονισμού Αναδοχών, της απόφασης 1/364/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εγκυκλίου 23 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τον Κύριο Ανάδοχο ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα αναφέρει: 1. Τον αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν και τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 2. Την τιμή διάθεσης ανά κατηγορία επενδυτή 3. Τον γενικό συντελεστή κάλυψης της προσφοράς, τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών για τον οποίο εκδηλώθηκε ζήτηση ανά κατηγορία επενδυτών (μη ειδικοί / ειδικοί) και τον αριθμό καθώς και το ποσοστό των προσφερόμενων μετοχών που τελικά κατανεμήθηκαν στην κάθε κατηγορία επενδυτών 4. Στοιχεία σχετικά με την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών στην Προσφορά. 18

20 Περιληπτικό Σημείωμα 1.9 Μετοχική σύνθεση Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας πριν και μετά την παρούσα αύξηση: Πριν την Αύξηση Μετά την Αύξηση Μέτοχος Αριθμός Μετοχών % Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου % Αριθμός Μετοχών %Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου % Κορρές Γεώργιος του Νικολάου , , , ,10 Κατσούλας Πέτρος του Σπυρίδωνα , , , ,52 Κορρές Απόστολος του Νικολάου , , , ,12 20 μέτοχοι < του 5% , , , ,48 Επενδυτικό κοινό 0 0,00 0 0, , ,78 Σύνολο , , , ,00 Η μετοχική σύνθεση παρατίθεται αναλυτικά στην ενότητα «Στοιχεία Προσφοράς» Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας, με ποσοστό άνω του 5%, κ.κ. Κορρές Γεώργιος, Κατσούλας Πέτρος και Κορρές Απόστολος δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν, κατά τον πρώτο χρόνο διαπραγμάτευσης, σε πώληση ποσοστού άνω του 25% των μετοχών που θα κατέχουν έκαστος κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης τους, δηλαδή οι μετοχές τις οποίες οι κύριοι μέτοχοι δεσμεύονται να μην πωλήσουν κατά το πρώτο χρόνο διαπραγμάτευσης ανέρχονται σε μετοχών (ήτοι το 50,81% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου μετά την παρούσα αύξηση), εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 205 του Κανονισμού του Χ.Α., ήτοι: Μεταβίβαση λόγω κληρονομικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ή κληροδοσία, Μεταβίβαση μεταξύ μετόχων που υπόκεινται στη ρύθμιση της πρώτης παραγράφου, Μεταβίβαση πακέτου μετοχών σε στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση να μη μεταβιβάσει μετοχές καθ υπέρβαση όσων ορίζονται στη πρώτη παράγραφο, Μεταβίβαση προς μέλος του χρηματιστηρίου που ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Μετοχικό κεφάλαιο Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2006 ανερχόταν σε και διαιρείτο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 έκαστη. Με την από 04/08/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη Καταστατικό Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει διατάξεις που να αποκλίνουν από τις αντίστοιχες του Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με αυτό οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές ενώ δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που να έχει ειδικά δικαιώματα, προνόμια και περιορισμούς σε σχέση με αυτές. 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα