ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Aνακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙ ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟ ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAFARM Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/07/2010 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» και με αριθμό μητρώου 39531/01ΑΤ/Β/97/431(2002) που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μιχαήλ Μαλτε ζάκη και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30/04/2011, έχει ως κατωτέρω: Βασίλειος Αντωνόπουλος του Χρήστου, γεννηθείς το έτος 1970 στην Αθήνα, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Κρέσνας 78 80, κάτοχος του υπ αριθ. Χ545352/ Α.Δ.Τ. εκδόσεως AT Κυψέλης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σταμάτης Κόλλιας του Παναγιώτη, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Κάτω Περιστέρας Βασιλικών Θεσ/ νίκης, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΖ /2007, Α.Τ Βασιλικών, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Έλληνας υπήκο ος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου Παναγιώτης Κοντολέων του Ιωάννη, γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαργαρίτας αρ. 4, με Α.Δ.Τ. Σ158090, Τμ. Ασφ. Καλλιθέας και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής επί της οδού Μαραθώνος αρ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΙ / Τ.Α Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χα λανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Συμεών Σταματιάδης του Σεραφείμ, γεννηθείς στην Ελευσίνα το έτος 1967, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κων σταντινουπόλεως 78, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ /2007/Α.Τ. Ελευσίνας, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Ελευ σίνας, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύουν τα εξής: Α. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανε ξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Αντωνό πουλος ή/και το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Κοντολέων συνυπογράφοντες εις εκ των δύο από κοινού με έναν εκ των: α) Νικολάου Μπαρμπία, μέλους Δ.Σ. ή/και β) Ελένης

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Δ/ντριας Λογιστηρί ου, γεννηθείσας το 1966 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. Π /1992, Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος και Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω. Β. Πέραν της ανωτέρω ευρείας και γενικής δεσμεύ σεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, στα πλαίσια της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν και τα κάτωθι πρόσωπα στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις: 1α. Ο Βασίλειος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και ο Παναγιώτης Κοντολέων, μέλος Δ.Σ. δύνανται να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή χωριστά σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) και ανεξαρ τήτως αντικειμένου ή ύψους ανταλλάγματος των Δια γωνισμών, πάντα όμως τηρώντας τις εφαρμοστέες υπό του Ομίλου G4S σχετικές με Διαγωνισμούς πολιτικές. 1β. Περαιτέρω τα ίδια ως άνω πρόσωπα δύνανται υπο γράφοντα πάντα από κοινού να συνάπτουν συμβάσεις με πελάτες (ουχί προμηθευτές) της Εταιρείας, ανεξαρ τήτως μορφής παρεχομένων υπηρεσιών υπ αυτής, συ νολικής αμοιβής ανά σύμβαση δια την Εταιρεία μέχρι ποσού ευρώ. 2α. Δια συμβάσεις με πελάτες (ουχί προμηθευτές) της Εταιρείας στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και πα ροχής σχετικών υπηρεσιών, ή για συμμετοχή, υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς (Δημοσίους ή ιδιωτικούς) στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και παροχής σχετι κών υπηρεσιών, συνολικής αμοιβής αυτής ανά σύμβαση ή ανά διαγωνιστική διαδικασία μέχρι ποσού ευρώ την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν και εκπροσωπούν ο Συμεών Σταματιάδης, Μέλος Δ.Σ., συνυπογράφοντας όμως αυτός πάντα με έναν εκ των: α) Βασιλείου Αντω νόπουλου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και β) Παναγιώτη Κοντολέων, μέλους Δ.Σ. 2β. Δια αναθέσεις και σύναψη συμβάσεων αντιπρο σώπευσης της Εταιρείας την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν υπογράφοντες πάντα από κοινού οι Βα σίλειος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και Σταμάτης Κόλλιας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου. 3. Ο Νικόλαος Μπαρμπίας μέλος Δ.Σ. ή/και η Ελέ νη Ζαφειροπούλου, Δ/ντρια Λογιστηρίου ή/και η Οσία Πανταζή του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Χρηματοοικο νομικού, γεννηθείσα το 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κύπρου 3, με το Α.Δ.Τ. ΑΕ /Α.Τ. Μελισσίων και Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δύνανται από κοινού ανά δύο να εμφα νίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πά σης φύσεως αρμοδίων Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών πάσης φύσεως, Ταμείων πάσης φύσεως (ενδεικτικά Ασφαλιστικά Ταμεία, Οικονομικές Εφορίες, Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λπ.), να συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβά νουν προς αυτές και από αυτές κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, να προβαίνουν σε πάσης φύ σεως καταβολές προς αυτές ανεξαρτήτως μεν ποσού αλλά που πραγματοποιούνται πάντα μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή δι εκδόσεως σχετικών επιταγών προς απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., Χαρτο σήμου κ.λ.π., να προβαίνουν σε θεωρήσεις τιμολογίων, δελτίων αποστολής και βιβλίων της Εταιρείας και εν γένει να εκτελούν πάσα εργασία σχετική με φορολο γικής, ασφαλιστικής και κοινής ωφελείας θέματα της 4. Σε συναλλαγές πάσης φύσεως με Τράπεζες ως ενδεικτικά: Άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών κα ταθέσεων Εντολή κάθε είδους μεταφοράς λογαριασμών χρη ματικών καταθέσεων Έκδοση μπλοκ επιταγών Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων Μίσθωση και χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίου. Αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή προθεσμιακών) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων (ΑΤΑ) Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Αίτηση / Σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστο λών Άνοιγμα κλείσιμο, κίνηση λογαριασμών κινητών αξιών Αγορές ή πωλήσεις κινητών αξιών Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων φυλάξεως κι νητών αξιών Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων διαχειρίσεως κινητών αξιών (με εντολές ή βάση γενικού πλαισίου ή άλλη μορφής) Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων (Π.Δ ) Συμφωνίες σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλ λαγής κεφαλαίου και επιτοκίων κ.λ.π. Καταβολές προς οιονδήποτε τρίτο μέσω εμβασμά των ή τραπεζικών επιταγών, Καταβολές μισθοδοσίας διενεργούμενες μέσω Τρα πεζών την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως τα παρακάτω πρόσωπα των Ομάδων Α και Β υπογράφοντες από κοινού κάτωθεν της Εταιρι κής σφραγίδας ανά δύο (2) κάθε φορά, ένας από την Ομάδα Α και ένας από την Ομάδα Β και συγκεκριμένα οι κάτωθι: α) Βασίλειος Αντωνόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευ θύνων Σύμβουλος ή/και Παναγιώτης Κοντολέων Μέλος Δ.Σ., οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής και αποτελούν την Ομάδα Α, συνυπογράφοντες πάντα με έναν εκ των Νικολάου Μπαρμπία Μέλους Δ.Σ. ή/και Ελέ νης Ζαφειροπούλου, Δ/ντριας Λογιστηρίου ή/και η Οσίας Πανταζή, Προϊσταμένης Χρηματοοικονομικού, τα οποία πρόσωπα έχουν δικαίωμα δεύτερης (β) υπογραφής και αποτελούν την Ομάδα Β. 5. Ο Ιωάννης Δούκας του Δημητρίου, γεννηθείς την 04/01/1965 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ειρήνης Αθηναίας 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π , AT ΕΞΑΡΧΕΙ ΩΝ με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ι ΑΘΗΝΩΝ ή/και η Ελένη Αντύπα του Στεφάνου, γεννηθείσα την 13/01/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ανακρέοντος 8, κά τοχος του Α.Δ.Τ. Σ , AT ΖΩΓΡΑΦΟΥ με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ή/και ο Μιχαήλ Λυερός

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 του Κων/νου, γεννηθείς το 1964 στην Κορωνίδα Νάξου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, (Μπραχάμι) Αττικής, οδός Βασιλείου Τσουκαλά, αριθ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AB , Ασφ. Αγ. Δημητρίου, οι οποίοι δύνανται όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία: Ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων, Διοικητικών, Δικαστικών και Ασφαλιστικών αρχών για θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρη σης Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, συνδικαλιστικών φορέ ων, Σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, Υπουργείο Εργασίας κ.τ.λ.) Στις προσλήψεις και απολύσεις εργαζόμενων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο θέσεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντα μέσα στα πλαίσια των κατευθυντήριων αναγκών που θέτει η Δι οίκηση της 6. Ο Σταμάτης Κόλλιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, ή/και ο Ευστάθιος Κυ ρίτσης του Παναγιώτη (κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 7, Καλαμαριά, ΑΔΤ Χ ) στο υπο κατάστημα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δύνανται από κοινού ή χωριστά: Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευ σης προσωπικού του υποκαταστήματος της Θεσσα λονίκης και να εμφανίζονται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα. Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκ παίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι ωτικούς) επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύονται συμβόλαια μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και των οδηγιών του Δ.Σ. αυτής με πελάτες της στο Νομό Θεσσαλονίκης ως και στους λοιπούς Νομούς της Μακεδονίας και Θράκης. Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν μέλη ή συγ γενικές του Ομίλου G4S εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη), που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην περιοχή. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με τις Δημόσιες Αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσω πα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Νομό Θεσσαλονίκης και στους Νομούς της Μακεδονί ας και Θράκης, σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που παρέχονται ο αυτούς από το Δ.Σ. της Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, δυνάμενοι να προβαίνουν σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκο πού, μέχρι ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδουν και υπογράφουν επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ ονόματι και για λογαριασμό της 7. Ο Σταμάτης Κόλλιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, δύναται να δεσμεύει ατομικά την Εταιρεία στα απανταχού Γραφεία ή Υποκα ταστήματά της ανά την Επικράτεια σε περιπτώσεις σύ ναψης συμβάσεων με πελάτες αυτής (ουχί προμηθευτές) στις εν λόγω περιοχές συνολικής αμοιβής της Εταιρείας ανά σύμβαση μέχρι ποσού ευρώ. Επίσης το εν λόγω πρόσωπο δύναται στα Γραφεία ή Υποκαταστή ματα της Εταιρείας ανά την Επικράτεια να δεσμεύει ατομικά την Εταιρεία σε συμβάσεις: α) ανάθεσης υπεργολαβιών της Εταιρείας προς τρί τους μέχρι ποσού ευρώ ετήσιου κόστους για την Εταιρεία ανά σύμβαση και β) γενικών δαπανών με προμηθευτές αυτής μέχρι ύψους ευρώ ανά σύμ βαση. 8. Ο Δημήτρης Στεργιόπουλος του Ανδρέα, γεννηθείς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας το έτος 1962, κάτοικος Πα τρών, επί της οδού Ζαΐμη αρ. 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AB / , με Α.Φ.Μ ή/ και ο Διονύσης Πενδάκης του Ιωάννη, γεννηθείς στην Πάτρα, το έτος 1968, κάτοικος Πατρών, επί της οδού Ειρήνης και Φιλίας 45 περιοχή Δεμενικα, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ. αριθμ. Χ / με Α.Φ.Μ , για το υποκα τάστημα της Εταιρείας στην Πάτρα, οι οποίοι δύνανται από κοινού ή χωριστά: Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε θέματα πρόσλη ψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Πάτρας και να εμφανίζονται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα. Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκ παίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι ωτικούς) επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμ βόλαια με πελάτες της Εταιρείας μέχρι ποσού ευρώ ετήσιας αμοιβής της Εταιρείας δι εκάστη σύμβαση, στο Νομό Αχαΐας ως και στους λοιπούς Νομούς της Πελοποννήσου, πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού αυτής και των οδηγιών του Δ.Σ. Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν συγγενικές του ομίλου G4S εταιρείες στο Νομό Αχαΐας και στους λοιπούς Νομούς της Πελοποννήσου, που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με τις δημόσιες αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσω πα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο νομό Αχαΐας και στους λοιπούς Νομούς της Πελοπον νήσου σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευ θύνσεις που παρέχονται σ αυτούς μέσω του Δ.Σ. της Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Πάτρα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε αναλήψεις εξ αυ τών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδουν και

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υπογράφουν επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ ονόματι και για λογαριασμό της 9. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο υποκατάστημα αυτής στη Λάρισα, ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 7 παράγραφο της παρούσης για εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Σταμάτη Κόλλια Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και Περιφερειακό Διευθυντή Δικτύου. 10. Ο Αναστάσιος Λάτσας του Ιωάννη, γεννηθείς στην Γερμανία το έτος 1971, κάτοικος Κερκύρας, οδός Λατσαί ων, Τ.Κ , κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ / , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Κερκύρας, για το υποκατά στημα της Εταιρείας στην Κέρκυρα, ο οποίος δύναται μόνος του: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού και να εμφανίζεται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής (π.χ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) για τα ανωτέρω θέματα. Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επι δοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαί δευσης προσωπικού της Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του ομίλου G4S εταιρείες στο νομό Κέρκυρας που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εται ρείας εκεί. Να συμμετέχει σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι ωτικούς) επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες, στην Κέρκυρα πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού αυτής και των οδηγιών του Δ.Σ. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις Δημόσιες Αρχές, Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες κ.λπ.), Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργεί και πράττει παν αναγκαίο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις της Εταιρείας που παρέχεται σε αυτόν μέσω του Δ.Σ. της Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, δυνάμε νος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει επιταγές ανά συναλλαγή μέχρι του ανωτέρω ποσού επ ονόματι και για λογαριασμό της Αγ. Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη, Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ F (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/06/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και αριθμό μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2012, συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: α) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ του Σπυρίδωνος και της Όλγας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Νέα Ιωνία Ατ τικής, το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαζαράκη αριθ.62, κάτοχος του, με αριθμό Ρ657164/ , Δελτί ου Αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Χαλκιδόνας, με Α.Φ.Μ , αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δι ευθύνων Σύμβουλος. β) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Αναστασίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπύρου Πάτση αριθμός 129, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοχος του, με αριθμό Σ610996/ , δελτίου αστυ νομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετρα λώνων και με Α.Φ.Μ , αρμοδιότητος ΙΓ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., γ) ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑ του Γεωργίου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρυμώνος αριθμός 20 (τ.κ ), που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις , κάτοχος του, με αριθμό Χ544602/ , δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε απο το AT Πετραλώνων Αθηνών και με Α.Φ.Μ , αρμοδιότητας ΙΣΤ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Μέλος. Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον διευθύνο ντα σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 του καταστατικού και ορί ζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεώνεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε περίπτωση και αιτία. Εξαίρεση ΔΕΝ αποτελούν οι περιπτώσεις: α) της υπογραφής συμβάσεων με τράπεζες, για την έκδοση και χορήγηση απ αυτές, επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, εγγυητικών επιστολών β) της αναδοχής χρεών από την εταιρεία γ) της σύναψης τραπεζικών ή μη δανείων και της υπογραφής δανει στικών συμβάσεων δ) της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μορφή ε) της αγοράς ακινήτων, ως και υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας στ) της ανάλη ψης μετρητών χρημάτων από λογαριασμούς όψεως ή άλλους, της εταιρείας ζ) του ανοίγματος λογαριασμών όψεως ή πιστώσεως, σε οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, που εκτελεί τραπεζικές εργασίες και πα ραλαβής πιστωτικών καρτών ή εππαγών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι, μόνος ο Διευθύνων Σύμβου λος, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, σε κάθε περίπτωση και αιτία και σε κάθε χρονική στιγμή. Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Τατοΐου 73 Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Αγ. Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ F (3) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑ ΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 3/9/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/07/2010 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 15/07/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 4358/03/Β/86/36(1997) που εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής (Λ. NATO) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοική σει την εταιρεία μέχρι την 15/07/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Dirk Barrie (Ντερκ Μπάρρι) του Mark Barrie (Μάρκ Μπάρρι) και της Josephine De Moor (Ζοζεφίνας Ντε Μουρ), διευθυντής, που γεννήθηκε στο Wilrijk (Ουιλ ρεϊχ) Βελγίου στις 19/8/1951, κάτοικος Βελγίου, οδός Charlottalei 48, 2930 Brasschaat (Μπράσσατ), κάτοχος του υπ αριθ. EG Βελγικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον δήμο Brasschaat (Μπράσσατ), στις 17/01/2007 και λήγει στις 16/1/2012, Βελγικής ιθαγένειας ως Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Martin Martens (Μάρτιν Μάρτενς) του Roger Martens (Ροζέρ Μάρτενς) και της Liliane Verdonck (Λίλιαν Βερ ντόνκ), γεωπόνος, που γεννήθηκε στο Ghent (Γκεντ) Βελ γίου στις 2/9/1959, κάτοικος Βελγίου, Avenue Montefiore 103, 4130 Esneux (Εσνέ), κάτοχος του υπ αριθ. EH Βελγικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Δήμο του Esneux (Εσνέ), στις 29/7/2008 και λήγει στις 28/7/2013, Βελγικής ιθαγένειας ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3) Άγγελος Καλλιοντζής του Κωνσταντίνου και της Ματθίλδης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα στις 18/2/1957, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Πανοράματος 7, 14569, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθ. Χ που εκδόθηκε στις 11/9/2002 από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, Ελληνικής ιθαγένειας ως Διευθύ νων Σύμβουλος. 4) Georges Neuman (Ζωρζ Νεουμαν) του Jacques Neuman (Ζακ Νεουμαν) και της Renee Ravet (Ρενε Ραβετ), γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Liege (Λιέγη) Βελγίου, το έτος 1954, κάτοικος Βελγίου, 30 Avenue du Directoire, B 1180 Uccle (Ουκλ), κάτοχος του υπ αριθ. EF Βελγικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Δήμο της Uccle στις 2/5/2007 και λήγει στις 1/5/2012, Βελγικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. 5) Remi Wies (Ρεμι Βις) του Alphonse Wies (Αλφόνς Βις) και της Ernestine Weisse (Ερνεστίν Βεσσε), οικο νομικός διευθυντής, που γεννήθηκε στις Sarreguemines (Σαρεγγεμίν) Γαλλίας, το έτος 1963, κάτοικος Βρυξελ λών Βελγίου, 58 Avenue Winston Churchill 1180, κάτοχος του υπ αριθ. 8095/98 δελτίου Γαλλικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Γενικό Γαλλικό Προξενείο στις Βρυ ξέλλες, Γαλλικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. 6) Γρηγόρης Χατζής του Ιωάννη και της Ελένης, ιδι ωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα Ελλάδα το έτος 1969, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γαρηττού 36, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθ. Σ που εκδόθηκε στις 7/16/1998 από το Α.Τ. Χα λανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. 7) Εμμανουήλ Μανίκας του Νικολάου και της Αδαμα ντίας, γεωπόνος, που γεννήθηκε στο Βλαχιώτη Λακω νίας το έτος 1955, κάτοικος Βριλλησίων Αττικής, οδός Ορεστιάδος 9, 15235, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθ Τ που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Αμαρουσίου, Ελληνικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Dirk Barrie, τον Αντιπρόεδρο Marten Martins, τον Διεθύνοντα Σύμβουλο Άγγελο Καλ λιοντζή και στα μέλη του Remi Wies, Georges Neuman και Γρηγόρη Χαντζή, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του με την επιφύλαξη εκείνων, για τις οποίες ο νόμος και/ή το καταστατικό και/ή η παράγραφος 2 του παρό ντος πρακτικού, προβλέπουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα ως εξής: 1.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Dirk Barrie ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, διορί ζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας και την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας Για συναλλαγές αξίας έως του ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ), την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Διευθύνων Σύμβουλος Αγγελος Καλλιοντζής, και ο Σύμβουλος Γρηγόρης Χατζής, ενεργώντας πάντα από κοινού (διπλή υπογραφή), και σε περίπτωση κωλύμματος του τελευταίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καλ λιοντζής από κοινού (διπλή υπογραφή) με οποιονδήποτε από τους Dirk Barrie, Marten Martins, Remi Wies, Georges Neuman, με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία Για συναλλαγές αξίας άνω του ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) και έως του ποσού Ευρώ πε ντακοσίων χιλιάδων ( ), η Εταιρεία εκπροσωπεί ται από τον Διεθύνοντα Σύμβουλο Αγγελο Καλλιοντζή ενεργώντας πάντα από κοινού (διπλή υπογραφή), με οποιονδήποτε από τους Dirk Barrie, Marten Martins, Remi Wies, Georges Neuman, με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία Για συναλλαγές αξίας άνω του ποσού Ευρώ πε ντακοσίων χιλιάδων ( ), ή για συναλλαγές εκτός της συνήθους καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ο Πρόεδρος Δ.Σ. Dirk Barrie και ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καλλιοντζής, ενεργώ ντας πάντα από κοινού (διπλή υπογραφή), εκπροσω πούν την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, οι κατωτέρω συναλλαγές βρίσκονται εκτός της συνήθους καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας:

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) Αγορά και πώληση ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας β) Μισθώσεις ακινήτων και κινητών με διάρκεια άνω του έτους, γ) Η εγγραφή ή παροχή δικαιώματος εγγραφής υποθη κών επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας καθώς και η παροχή ενεχύρων, δ) Συμβάσεις Εγγύησης, ε) Συμβάσεις δανείων, στ) συμβάσεις συγχώνευσης ή συνεργασίας / κοινο πραξίας, ζ) ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και συ νταξιοδότησης του προσωπικού της Εταιρείας, η) αγορά και πώληση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδι οκτησίας, θ) δηλώσεις προς τα MME, με την εξαίρεση διαφη μίσεων, ι) φορολογικά θέματα και ασφαλιστικές συμβάσεις, με την εξαίρεση των ασφαλίσεων για την μεταφορά και αποθήκευση αγαθών. κ) το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών λ) η τροποποίηση των όρων των υφισταμένων πι στώσεων μ) η αίτηση και έκδοση εγγυημένων πιστώσεσων Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώ ντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορούν να συνά πτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δι καίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικο νομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφουν οποιοδή ποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας καθ οινδήποτε τρόπο, ενδεικτικώς να αιτούνται το άνοιγμα και το κλείσιμο αυτών, να αιτού νται και να συμβάλλονται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να τροποποιούν τις υφιστάμενες και να αυξάνουν ή να μειώνουν τα ποσά αυτών, να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προ σώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και να εγγυώνται για λογαριασμό της Εταιρείας την εξόφληση του ποσού της εγγυήσεως, να επιστρέφουν στις εκδότριες τράπεζες για απαλλαγή τους εγγυητι κές επιστολές απευθυνόμενες προς την Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα, να αιτούνται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και να εισπράττουν το ποσό της προεξόφλη σης, υπογράφοντας κάθε σχετικά απαιτούμενο έγγραφο και/ή σύμβαση, και να υπογράφουν υποσχετικές προς τράπεζες και να αποδέχονται συναλλαγματικές εξωτε ρικού για το διακανονισμό πιστώσεων εξωτερικού για λογαριασμό της Εταιρείας επίσης να αποσύρουν και να εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδεί ξεις και τοκομερίδια και να υπογράφουν κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, καθώς και να αναλαμβάνουν αυτά από καταθέσεις στο όνομα της 2. Τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως προβλέπε ται στο παρόν, έχουν όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. εκτός των εξουσιών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέρ γεια του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και/ή το καταστατικό της εταιρείας. 3. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων όπως αναφέρεται στις παρ. 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 ανωτέρω, ισχύει επίσης για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, σύμφωνα με τους ως άνω εκτιθέμενους περιορισμούς. Με την επιφύλαξη των εξαι ρέσεων της παρ. 2, η εκπροσώπηση ενώπιον των Τρα πεζών στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις τράπεζες τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για οποιεσδήποτε συναλλαγές, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και χωρίς περιορισμό, των εξής: Να αιτείται το άνοιγμα νέων λογαριασμών σε οποι αδήποτε τράπεζα, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφο της κίνησης των λογαριασμών της Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές, εμβάσματα και οποιεσδήποτε άλ λες εντολές που αφορούν την πίστωση ή/και χρέωση οποιωνδήποτε κεφαλαίων υπέρ της Εταιρείας, στους λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, οποτεδήποτε, Να έχει πρόσβαση σε όλους τους τραπεζικούς λο γαριασμούς της Εταιρείας για την κατάθεση σε αυτούς και/ή την ανάληψη (είσπραξη) από αυτούς οποιωνδήπο τε ποσών και επιταγών, εμβασμάτων, και κάθε άλλου έγγραφου/μέσου πληρωμής χρημάτων, που εκδίδονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και να οπισθογραφεί όλα τα ανωτέρω προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Να αιτείται και να συμβάλλεται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να τροποποιεί τους όρους των υφισταμένων πιστώσεων και να αυξάνει ή να μειώνει τα ποσά αυτών. Να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και να εγγυάται για λογαριασμό της Εταιρείας την εξόφληση του ποσού της εγγυήσεως. Να επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες για απαλ λαγή τις εγγυητικές επιστολές απευθυνόμενες προς την Εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα. Να αιτείται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και να εισπράττει το ποσό της προεξόφλησης, υπογράφοντας κάθε σχετικά απαιτού μενο έγγραφο και/ή σύμβαση. Να υπογράφει υποσχετικές προς τράπεζες και να αποδέχεται συναλλαγματικές εξωτερικού για το δια κανονισμό πιστώσεων εξωτερικού για λογαριασμό της Να αποσύρει και να εισπράττει χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, καθώς και να αναλαμβάνει αυτά από καταθέσεις στο όνομα της

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 4. Με την επιφύλαξη της ως άνω εκχώρησης αρμοδι οτήτων καθώς και της εξουσίας του Διοικητικού Συμ βουλίου να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα περιλαμβάνουν ενδεικτι κώς, την στρατηγική πωλήσεων και προμηθειών, την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού (με την εξαίρεση του Διευθυντή Οικονομικών, Προσωπικού και Πληρο φοριακών Συστημάτων, σήμερα Χαντζή), την εύρρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, την προαγωγή των σχέσεων της Εταιρείας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της και τρίτους συναλλασσόμενους, την διαχείριση της στρατηγικής για την ταμειακή ρευστό τητα, κ.λπ. Με την επιφύλαξη της ως άνω εκχώρησης αρμοδιοτή των καθώς και της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Εμπορι κού Διευθυντή, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικώς, επιπρο σθέτως των καθηκόντων που εκάστοτε ανατίθενται σε αυτόν σχετικά με την εμπορική πολιτική της Εταιρείας, την εποπτεία των υποκαταστημάτων, την οργάνωση και λειτουργία του marketing και των ερευνών αγοράς, τον συντονισμό του Τεχνικού Τμήματος και της Έρευ νας και Ανάπτυξης, της αλυσίδας εφοδιασμού και του προγράμματος παραγωγής. 5. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε όπως, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου Dirk Barrie, εξου σιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος Martin Martens και εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καλλιοντζής για την έκδοση των αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. Ελευσίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ F (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAFARM Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 03/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 08/07/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAFARM A.E.» και Αρ. ΜΑΕ 25373/03/Β/91/75(1992), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Φωτέλλης Ευστράτιος του Ιωάννη, κάτοικος Διόνυ σου Αττικής, οδός Αντιγόνης 10, με Α.Δ.Τ. Τ /99 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου Αττικής, ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Φωτέλλη Ευστρατία του Ευστράτιου, κάτοικος Διό νυσου Αττικής, οδός Αντιγόνης 12, με Α.Δ.Τ. ΑΖ /08 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής, ως Αντι πρόεδρος Δ.Σ. 3. Φωτέλλη Αικατερίνη του Ευστράτιου, κάτοικος Διό νυσου Αττικής, οδός Αντιγόνης 14, με Α.Δ.Τ. Σ /96 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου Αττικής, ως Μέλος Δ.Σ. 4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου, κάτοικος Ν. Περάμου, οδός Κολοκοτρώνη 11, με Α.Δ.Τ. Ξ /86 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μεγάρων Αττικής ως Μέλος Δ.Σ. 5. Θεοδωρίδης Ανέστης του Χρήστου, κάτοικος Ν.Περάμου, οδός Κολοκοτρώνη 11, με Α.Δ.Τ. Ξ /90 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μεγάρων Αττικής, ως Μέ λος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2010. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόε δρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Φωτέλλης Ευστρά τιος του Ιωάννη και αναπληρώνουν η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φωτέλλη Ευστρατία του Ευστράτιου και το Μέλος Δ.Σ. Φωτέλλη Αικατερίνη του Ευστράτιου, οι οποίες δύναται να ενεργούν από κοινού είτε χωριστά και να δεσμεύουν την εταιρεία. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2010 οι κατωτέρω ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ως εξής: Τακτικός: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/2009. Ελευσίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4078 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7250 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11845 9 Νοεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10058 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1639 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα