ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Aνακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙ ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟ ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAFARM Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/07/2010 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S SECURE SOLUTIONS S.A.» και με αριθμό μητρώου 39531/01ΑΤ/Β/97/431(2002) που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μιχαήλ Μαλτε ζάκη και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30/04/2011, έχει ως κατωτέρω: Βασίλειος Αντωνόπουλος του Χρήστου, γεννηθείς το έτος 1970 στην Αθήνα, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Κρέσνας 78 80, κάτοχος του υπ αριθ. Χ545352/ Α.Δ.Τ. εκδόσεως AT Κυψέλης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σταμάτης Κόλλιας του Παναγιώτη, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Κάτω Περιστέρας Βασιλικών Θεσ/ νίκης, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΖ /2007, Α.Τ Βασιλικών, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Έλληνας υπήκο ος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου Παναγιώτης Κοντολέων του Ιωάννη, γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαργαρίτας αρ. 4, με Α.Δ.Τ. Σ158090, Τμ. Ασφ. Καλλιθέας και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής επί της οδού Μαραθώνος αρ. 19, με Α.Δ.Τ. ΑΙ / Τ.Α Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χα λανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Συμεών Σταματιάδης του Σεραφείμ, γεννηθείς στην Ελευσίνα το έτος 1967, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κων σταντινουπόλεως 78, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ /2007/Α.Τ. Ελευσίνας, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Ελευ σίνας, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύουν τα εξής: Α. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανε ξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Αντωνό πουλος ή/και το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Κοντολέων συνυπογράφοντες εις εκ των δύο από κοινού με έναν εκ των: α) Νικολάου Μπαρμπία, μέλους Δ.Σ. ή/και β) Ελένης

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, Δ/ντριας Λογιστηρί ου, γεννηθείσας το 1966 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικου Αιγάλεω Αττικής, οδός Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. Π /1992, Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος και Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω. Β. Πέραν της ανωτέρω ευρείας και γενικής δεσμεύ σεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, στα πλαίσια της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της, δύνανται να εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν και τα κάτωθι πρόσωπα στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις: 1α. Ο Βασίλειος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και ο Παναγιώτης Κοντολέων, μέλος Δ.Σ. δύνανται να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού ή χωριστά σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως (Δημόσιους και Ιδιωτικούς) και ανεξαρ τήτως αντικειμένου ή ύψους ανταλλάγματος των Δια γωνισμών, πάντα όμως τηρώντας τις εφαρμοστέες υπό του Ομίλου G4S σχετικές με Διαγωνισμούς πολιτικές. 1β. Περαιτέρω τα ίδια ως άνω πρόσωπα δύνανται υπο γράφοντα πάντα από κοινού να συνάπτουν συμβάσεις με πελάτες (ουχί προμηθευτές) της Εταιρείας, ανεξαρ τήτως μορφής παρεχομένων υπηρεσιών υπ αυτής, συ νολικής αμοιβής ανά σύμβαση δια την Εταιρεία μέχρι ποσού ευρώ. 2α. Δια συμβάσεις με πελάτες (ουχί προμηθευτές) της Εταιρείας στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και πα ροχής σχετικών υπηρεσιών, ή για συμμετοχή, υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς (Δημοσίους ή ιδιωτικούς) στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και παροχής σχετι κών υπηρεσιών, συνολικής αμοιβής αυτής ανά σύμβαση ή ανά διαγωνιστική διαδικασία μέχρι ποσού ευρώ την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν και εκπροσωπούν ο Συμεών Σταματιάδης, Μέλος Δ.Σ., συνυπογράφοντας όμως αυτός πάντα με έναν εκ των: α) Βασιλείου Αντω νόπουλου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και β) Παναγιώτη Κοντολέων, μέλους Δ.Σ. 2β. Δια αναθέσεις και σύναψη συμβάσεων αντιπρο σώπευσης της Εταιρείας την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν υπογράφοντες πάντα από κοινού οι Βα σίλειος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και Σταμάτης Κόλλιας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου. 3. Ο Νικόλαος Μπαρμπίας μέλος Δ.Σ. ή/και η Ελέ νη Ζαφειροπούλου, Δ/ντρια Λογιστηρίου ή/και η Οσία Πανταζή του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Χρηματοοικο νομικού, γεννηθείσα το 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κύπρου 3, με το Α.Δ.Τ. ΑΕ /Α.Τ. Μελισσίων και Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δύνανται από κοινού ανά δύο να εμφα νίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πά σης φύσεως αρμοδίων Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών πάσης φύσεως, Ταμείων πάσης φύσεως (ενδεικτικά Ασφαλιστικά Ταμεία, Οικονομικές Εφορίες, Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λπ.), να συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβά νουν προς αυτές και από αυτές κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, να προβαίνουν σε πάσης φύ σεως καταβολές προς αυτές ανεξαρτήτως μεν ποσού αλλά που πραγματοποιούνται πάντα μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή δι εκδόσεως σχετικών επιταγών προς απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., Χαρτο σήμου κ.λ.π., να προβαίνουν σε θεωρήσεις τιμολογίων, δελτίων αποστολής και βιβλίων της Εταιρείας και εν γένει να εκτελούν πάσα εργασία σχετική με φορολο γικής, ασφαλιστικής και κοινής ωφελείας θέματα της 4. Σε συναλλαγές πάσης φύσεως με Τράπεζες ως ενδεικτικά: Άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών κα ταθέσεων Εντολή κάθε είδους μεταφοράς λογαριασμών χρη ματικών καταθέσεων Έκδοση μπλοκ επιταγών Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων Μίσθωση και χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίου. Αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή προθεσμιακών) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων (ΑΤΑ) Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Αίτηση / Σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστο λών Άνοιγμα κλείσιμο, κίνηση λογαριασμών κινητών αξιών Αγορές ή πωλήσεις κινητών αξιών Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων φυλάξεως κι νητών αξιών Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων διαχειρίσεως κινητών αξιών (με εντολές ή βάση γενικού πλαισίου ή άλλη μορφής) Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων (Π.Δ ) Συμφωνίες σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλ λαγής κεφαλαίου και επιτοκίων κ.λ.π. Καταβολές προς οιονδήποτε τρίτο μέσω εμβασμά των ή τραπεζικών επιταγών, Καταβολές μισθοδοσίας διενεργούμενες μέσω Τρα πεζών την Εταιρεία δύνανται να δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως τα παρακάτω πρόσωπα των Ομάδων Α και Β υπογράφοντες από κοινού κάτωθεν της Εταιρι κής σφραγίδας ανά δύο (2) κάθε φορά, ένας από την Ομάδα Α και ένας από την Ομάδα Β και συγκεκριμένα οι κάτωθι: α) Βασίλειος Αντωνόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευ θύνων Σύμβουλος ή/και Παναγιώτης Κοντολέων Μέλος Δ.Σ., οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής και αποτελούν την Ομάδα Α, συνυπογράφοντες πάντα με έναν εκ των Νικολάου Μπαρμπία Μέλους Δ.Σ. ή/και Ελέ νης Ζαφειροπούλου, Δ/ντριας Λογιστηρίου ή/και η Οσίας Πανταζή, Προϊσταμένης Χρηματοοικονομικού, τα οποία πρόσωπα έχουν δικαίωμα δεύτερης (β) υπογραφής και αποτελούν την Ομάδα Β. 5. Ο Ιωάννης Δούκας του Δημητρίου, γεννηθείς την 04/01/1965 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ειρήνης Αθηναίας 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π , AT ΕΞΑΡΧΕΙ ΩΝ με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ι ΑΘΗΝΩΝ ή/και η Ελένη Αντύπα του Στεφάνου, γεννηθείσα την 13/01/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ανακρέοντος 8, κά τοχος του Α.Δ.Τ. Σ , AT ΖΩΓΡΑΦΟΥ με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ή/και ο Μιχαήλ Λυερός

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 του Κων/νου, γεννηθείς το 1964 στην Κορωνίδα Νάξου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, (Μπραχάμι) Αττικής, οδός Βασιλείου Τσουκαλά, αριθ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AB , Ασφ. Αγ. Δημητρίου, οι οποίοι δύνανται όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία: Ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων, Διοικητικών, Δικαστικών και Ασφαλιστικών αρχών για θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρη σης Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, συνδικαλιστικών φορέ ων, Σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, Υπουργείο Εργασίας κ.τ.λ.) Στις προσλήψεις και απολύσεις εργαζόμενων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο θέσεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντα μέσα στα πλαίσια των κατευθυντήριων αναγκών που θέτει η Δι οίκηση της 6. Ο Σταμάτης Κόλλιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, ή/και ο Ευστάθιος Κυ ρίτσης του Παναγιώτη (κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 7, Καλαμαριά, ΑΔΤ Χ ) στο υπο κατάστημα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δύνανται από κοινού ή χωριστά: Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευ σης προσωπικού του υποκαταστήματος της Θεσσα λονίκης και να εμφανίζονται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα. Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκ παίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι ωτικούς) επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύονται συμβόλαια μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και των οδηγιών του Δ.Σ. αυτής με πελάτες της στο Νομό Θεσσαλονίκης ως και στους λοιπούς Νομούς της Μακεδονίας και Θράκης. Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν μέλη ή συγ γενικές του Ομίλου G4S εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη), που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην περιοχή. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με τις Δημόσιες Αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσω πα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Νομό Θεσσαλονίκης και στους Νομούς της Μακεδονί ας και Θράκης, σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που παρέχονται ο αυτούς από το Δ.Σ. της Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, δυνάμενοι να προβαίνουν σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκο πού, μέχρι ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδουν και υπογράφουν επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ ονόματι και για λογαριασμό της 7. Ο Σταμάτης Κόλλιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, δύναται να δεσμεύει ατομικά την Εταιρεία στα απανταχού Γραφεία ή Υποκα ταστήματά της ανά την Επικράτεια σε περιπτώσεις σύ ναψης συμβάσεων με πελάτες αυτής (ουχί προμηθευτές) στις εν λόγω περιοχές συνολικής αμοιβής της Εταιρείας ανά σύμβαση μέχρι ποσού ευρώ. Επίσης το εν λόγω πρόσωπο δύναται στα Γραφεία ή Υποκαταστή ματα της Εταιρείας ανά την Επικράτεια να δεσμεύει ατομικά την Εταιρεία σε συμβάσεις: α) ανάθεσης υπεργολαβιών της Εταιρείας προς τρί τους μέχρι ποσού ευρώ ετήσιου κόστους για την Εταιρεία ανά σύμβαση και β) γενικών δαπανών με προμηθευτές αυτής μέχρι ύψους ευρώ ανά σύμ βαση. 8. Ο Δημήτρης Στεργιόπουλος του Ανδρέα, γεννηθείς στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας το έτος 1962, κάτοικος Πα τρών, επί της οδού Ζαΐμη αρ. 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AB / , με Α.Φ.Μ ή/ και ο Διονύσης Πενδάκης του Ιωάννη, γεννηθείς στην Πάτρα, το έτος 1968, κάτοικος Πατρών, επί της οδού Ειρήνης και Φιλίας 45 περιοχή Δεμενικα, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ. αριθμ. Χ / με Α.Φ.Μ , για το υποκα τάστημα της Εταιρείας στην Πάτρα, οι οποίοι δύνανται από κοινού ή χωριστά: Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε θέματα πρόσλη ψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Πάτρας και να εμφανίζονται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα. Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκ παίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι ωτικούς) επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμ βόλαια με πελάτες της Εταιρείας μέχρι ποσού ευρώ ετήσιας αμοιβής της Εταιρείας δι εκάστη σύμβαση, στο Νομό Αχαΐας ως και στους λοιπούς Νομούς της Πελοποννήσου, πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού αυτής και των οδηγιών του Δ.Σ. Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν συγγενικές του ομίλου G4S εταιρείες στο Νομό Αχαΐας και στους λοιπούς Νομούς της Πελοποννήσου, που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με τις δημόσιες αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσω πα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο νομό Αχαΐας και στους λοιπούς Νομούς της Πελοπον νήσου σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευ θύνσεις που παρέχονται σ αυτούς μέσω του Δ.Σ. της Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Πάτρα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε αναλήψεις εξ αυ τών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδουν και

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υπογράφουν επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ ονόματι και για λογαριασμό της 9. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο υποκατάστημα αυτής στη Λάρισα, ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 7 παράγραφο της παρούσης για εκπροσώπηση της Εταιρείας από τον Σταμάτη Κόλλια Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και Περιφερειακό Διευθυντή Δικτύου. 10. Ο Αναστάσιος Λάτσας του Ιωάννη, γεννηθείς στην Γερμανία το έτος 1971, κάτοικος Κερκύρας, οδός Λατσαί ων, Τ.Κ , κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ / , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Κερκύρας, για το υποκατά στημα της Εταιρείας στην Κέρκυρα, ο οποίος δύναται μόνος του: Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού και να εμφανίζεται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής (π.χ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) για τα ανωτέρω θέματα. Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με εργασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επι δοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαί δευσης προσωπικού της Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του ομίλου G4S εταιρείες στο νομό Κέρκυρας που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εται ρείας εκεί. Να συμμετέχει σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι ωτικούς) επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες, στην Κέρκυρα πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού αυτής και των οδηγιών του Δ.Σ. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις Δημόσιες Αρχές, Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες κ.λπ.), Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργεί και πράττει παν αναγκαίο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις της Εταιρείας που παρέχεται σε αυτόν μέσω του Δ.Σ. της Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, δυνάμε νος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει επιταγές ανά συναλλαγή μέχρι του ανωτέρω ποσού επ ονόματι και για λογαριασμό της Αγ. Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη, Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ F (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/06/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και αριθμό μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2012, συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: α) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ του Σπυρίδωνος και της Όλγας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Νέα Ιωνία Ατ τικής, το έτος 1964, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαζαράκη αριθ.62, κάτοχος του, με αριθμό Ρ657164/ , Δελτί ου Αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Χαλκιδόνας, με Α.Φ.Μ , αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δι ευθύνων Σύμβουλος. β) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Αναστασίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπύρου Πάτση αριθμός 129, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοχος του, με αριθμό Σ610996/ , δελτίου αστυ νομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πετρα λώνων και με Α.Φ.Μ , αρμοδιότητος ΙΓ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., γ) ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑ του Γεωργίου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρυμώνος αριθμός 20 (τ.κ ), που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις , κάτοχος του, με αριθμό Χ544602/ , δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε απο το AT Πετραλώνων Αθηνών και με Α.Φ.Μ , αρμοδιότητας ΙΣΤ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Μέλος. Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον διευθύνο ντα σύμβουλο, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 του καταστατικού και ορί ζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεώνεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε περίπτωση και αιτία. Εξαίρεση ΔΕΝ αποτελούν οι περιπτώσεις: α) της υπογραφής συμβάσεων με τράπεζες, για την έκδοση και χορήγηση απ αυτές, επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, εγγυητικών επιστολών β) της αναδοχής χρεών από την εταιρεία γ) της σύναψης τραπεζικών ή μη δανείων και της υπογραφής δανει στικών συμβάσεων δ) της συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μορφή ε) της αγοράς ακινήτων, ως και υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας στ) της ανάλη ψης μετρητών χρημάτων από λογαριασμούς όψεως ή άλλους, της εταιρείας ζ) του ανοίγματος λογαριασμών όψεως ή πιστώσεως, σε οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, που εκτελεί τραπεζικές εργασίες και πα ραλαβής πιστωτικών καρτών ή εππαγών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι, μόνος ο Διευθύνων Σύμβου λος, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, σε κάθε περίπτωση και αιτία και σε κάθε χρονική στιγμή. Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Τατοΐου 73 Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Αγ. Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ F (3) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑ ΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 3/9/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/07/2010 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 15/07/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 4358/03/Β/86/36(1997) που εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής (Λ. NATO) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοική σει την εταιρεία μέχρι την 15/07/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Dirk Barrie (Ντερκ Μπάρρι) του Mark Barrie (Μάρκ Μπάρρι) και της Josephine De Moor (Ζοζεφίνας Ντε Μουρ), διευθυντής, που γεννήθηκε στο Wilrijk (Ουιλ ρεϊχ) Βελγίου στις 19/8/1951, κάτοικος Βελγίου, οδός Charlottalei 48, 2930 Brasschaat (Μπράσσατ), κάτοχος του υπ αριθ. EG Βελγικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον δήμο Brasschaat (Μπράσσατ), στις 17/01/2007 και λήγει στις 16/1/2012, Βελγικής ιθαγένειας ως Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Martin Martens (Μάρτιν Μάρτενς) του Roger Martens (Ροζέρ Μάρτενς) και της Liliane Verdonck (Λίλιαν Βερ ντόνκ), γεωπόνος, που γεννήθηκε στο Ghent (Γκεντ) Βελ γίου στις 2/9/1959, κάτοικος Βελγίου, Avenue Montefiore 103, 4130 Esneux (Εσνέ), κάτοχος του υπ αριθ. EH Βελγικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Δήμο του Esneux (Εσνέ), στις 29/7/2008 και λήγει στις 28/7/2013, Βελγικής ιθαγένειας ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3) Άγγελος Καλλιοντζής του Κωνσταντίνου και της Ματθίλδης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα στις 18/2/1957, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Πανοράματος 7, 14569, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθ. Χ που εκδόθηκε στις 11/9/2002 από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, Ελληνικής ιθαγένειας ως Διευθύ νων Σύμβουλος. 4) Georges Neuman (Ζωρζ Νεουμαν) του Jacques Neuman (Ζακ Νεουμαν) και της Renee Ravet (Ρενε Ραβετ), γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Liege (Λιέγη) Βελγίου, το έτος 1954, κάτοικος Βελγίου, 30 Avenue du Directoire, B 1180 Uccle (Ουκλ), κάτοχος του υπ αριθ. EF Βελγικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Δήμο της Uccle στις 2/5/2007 και λήγει στις 1/5/2012, Βελγικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. 5) Remi Wies (Ρεμι Βις) του Alphonse Wies (Αλφόνς Βις) και της Ernestine Weisse (Ερνεστίν Βεσσε), οικο νομικός διευθυντής, που γεννήθηκε στις Sarreguemines (Σαρεγγεμίν) Γαλλίας, το έτος 1963, κάτοικος Βρυξελ λών Βελγίου, 58 Avenue Winston Churchill 1180, κάτοχος του υπ αριθ. 8095/98 δελτίου Γαλλικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Γενικό Γαλλικό Προξενείο στις Βρυ ξέλλες, Γαλλικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. 6) Γρηγόρης Χατζής του Ιωάννη και της Ελένης, ιδι ωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα Ελλάδα το έτος 1969, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γαρηττού 36, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθ. Σ που εκδόθηκε στις 7/16/1998 από το Α.Τ. Χα λανδρίου, Ελληνικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. 7) Εμμανουήλ Μανίκας του Νικολάου και της Αδαμα ντίας, γεωπόνος, που γεννήθηκε στο Βλαχιώτη Λακω νίας το έτος 1955, κάτοικος Βριλλησίων Αττικής, οδός Ορεστιάδος 9, 15235, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ αριθ Τ που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Αμαρουσίου, Ελληνικής ιθαγένειας ως Σύμβουλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Dirk Barrie, τον Αντιπρόεδρο Marten Martins, τον Διεθύνοντα Σύμβουλο Άγγελο Καλ λιοντζή και στα μέλη του Remi Wies, Georges Neuman και Γρηγόρη Χαντζή, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του με την επιφύλαξη εκείνων, για τις οποίες ο νόμος και/ή το καταστατικό και/ή η παράγραφος 2 του παρό ντος πρακτικού, προβλέπουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα ως εξής: 1.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Dirk Barrie ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, διορί ζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζοντας και την έκταση και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας Για συναλλαγές αξίας έως του ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ), την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Διευθύνων Σύμβουλος Αγγελος Καλλιοντζής, και ο Σύμβουλος Γρηγόρης Χατζής, ενεργώντας πάντα από κοινού (διπλή υπογραφή), και σε περίπτωση κωλύμματος του τελευταίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καλ λιοντζής από κοινού (διπλή υπογραφή) με οποιονδήποτε από τους Dirk Barrie, Marten Martins, Remi Wies, Georges Neuman, με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία Για συναλλαγές αξίας άνω του ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) και έως του ποσού Ευρώ πε ντακοσίων χιλιάδων ( ), η Εταιρεία εκπροσωπεί ται από τον Διεθύνοντα Σύμβουλο Αγγελο Καλλιοντζή ενεργώντας πάντα από κοινού (διπλή υπογραφή), με οποιονδήποτε από τους Dirk Barrie, Marten Martins, Remi Wies, Georges Neuman, με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία Για συναλλαγές αξίας άνω του ποσού Ευρώ πε ντακοσίων χιλιάδων ( ), ή για συναλλαγές εκτός της συνήθους καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ο Πρόεδρος Δ.Σ. Dirk Barrie και ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καλλιοντζής, ενεργώ ντας πάντα από κοινού (διπλή υπογραφή), εκπροσω πούν την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, οι κατωτέρω συναλλαγές βρίσκονται εκτός της συνήθους καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας:

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) Αγορά και πώληση ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας β) Μισθώσεις ακινήτων και κινητών με διάρκεια άνω του έτους, γ) Η εγγραφή ή παροχή δικαιώματος εγγραφής υποθη κών επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας καθώς και η παροχή ενεχύρων, δ) Συμβάσεις Εγγύησης, ε) Συμβάσεις δανείων, στ) συμβάσεις συγχώνευσης ή συνεργασίας / κοινο πραξίας, ζ) ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και συ νταξιοδότησης του προσωπικού της Εταιρείας, η) αγορά και πώληση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδι οκτησίας, θ) δηλώσεις προς τα MME, με την εξαίρεση διαφη μίσεων, ι) φορολογικά θέματα και ασφαλιστικές συμβάσεις, με την εξαίρεση των ασφαλίσεων για την μεταφορά και αποθήκευση αγαθών. κ) το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών λ) η τροποποίηση των όρων των υφισταμένων πι στώσεων μ) η αίτηση και έκδοση εγγυημένων πιστώσεσων Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώ ντας όπως παραπάνω προβλέπεται, μπορούν να συνά πτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (π.χ. μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, αγοράς, πώλησης, διανομής, αντιπροσωπείας, μίσθωσης εργασίας εξαρτημένης ή μη), να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δι καίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικο νομικών Εφοριών, Δημοσίων Ταμείων, να υπογράφουν και υποβάλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας, να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε Δημόσιου Ταμείου, Τελωνείων, κλπ. και να υπογράφουν οποιοδή ποτε έγγραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής καθώς και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας καθ οινδήποτε τρόπο, ενδεικτικώς να αιτούνται το άνοιγμα και το κλείσιμο αυτών, να αιτού νται και να συμβάλλονται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να τροποποιούν τις υφιστάμενες και να αυξάνουν ή να μειώνουν τα ποσά αυτών, να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προ σώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και να εγγυώνται για λογαριασμό της Εταιρείας την εξόφληση του ποσού της εγγυήσεως, να επιστρέφουν στις εκδότριες τράπεζες για απαλλαγή τους εγγυητι κές επιστολές απευθυνόμενες προς την Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα, να αιτούνται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και να εισπράττουν το ποσό της προεξόφλη σης, υπογράφοντας κάθε σχετικά απαιτούμενο έγγραφο και/ή σύμβαση, και να υπογράφουν υποσχετικές προς τράπεζες και να αποδέχονται συναλλαγματικές εξωτε ρικού για το διακανονισμό πιστώσεων εξωτερικού για λογαριασμό της Εταιρείας επίσης να αποσύρουν και να εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδεί ξεις και τοκομερίδια και να υπογράφουν κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, καθώς και να αναλαμβάνουν αυτά από καταθέσεις στο όνομα της 2. Τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως προβλέπε ται στο παρόν, έχουν όλες τις εξουσίες του Δ.Σ. εκτός των εξουσιών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέρ γεια του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και/ή το καταστατικό της εταιρείας. 3. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων όπως αναφέρεται στις παρ. 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 ανωτέρω, ισχύει επίσης για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, σύμφωνα με τους ως άνω εκτιθέμενους περιορισμούς. Με την επιφύλαξη των εξαι ρέσεων της παρ. 2, η εκπροσώπηση ενώπιον των Τρα πεζών στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις τράπεζες τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό για οποιεσδήποτε συναλλαγές, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και χωρίς περιορισμό, των εξής: Να αιτείται το άνοιγμα νέων λογαριασμών σε οποι αδήποτε τράπεζα, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφο της κίνησης των λογαριασμών της Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές, εμβάσματα και οποιεσδήποτε άλ λες εντολές που αφορούν την πίστωση ή/και χρέωση οποιωνδήποτε κεφαλαίων υπέρ της Εταιρείας, στους λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, οποτεδήποτε, Να έχει πρόσβαση σε όλους τους τραπεζικούς λο γαριασμούς της Εταιρείας για την κατάθεση σε αυτούς και/ή την ανάληψη (είσπραξη) από αυτούς οποιωνδήπο τε ποσών και επιταγών, εμβασμάτων, και κάθε άλλου έγγραφου/μέσου πληρωμής χρημάτων, που εκδίδονται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και να οπισθογραφεί όλα τα ανωτέρω προς κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Να αιτείται και να συμβάλλεται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να τροποποιεί τους όρους των υφισταμένων πιστώσεων και να αυξάνει ή να μειώνει τα ποσά αυτών. Να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και να εγγυάται για λογαριασμό της Εταιρείας την εξόφληση του ποσού της εγγυήσεως. Να επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες για απαλ λαγή τις εγγυητικές επιστολές απευθυνόμενες προς την Εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ, είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα. Να αιτείται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και να εισπράττει το ποσό της προεξόφλησης, υπογράφοντας κάθε σχετικά απαιτού μενο έγγραφο και/ή σύμβαση. Να υπογράφει υποσχετικές προς τράπεζες και να αποδέχεται συναλλαγματικές εξωτερικού για το δια κανονισμό πιστώσεων εξωτερικού για λογαριασμό της Να αποσύρει και να εισπράττει χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, καθώς και να αναλαμβάνει αυτά από καταθέσεις στο όνομα της

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 4. Με την επιφύλαξη της ως άνω εκχώρησης αρμοδι οτήτων καθώς και της εξουσίας του Διοικητικού Συμ βουλίου να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα περιλαμβάνουν ενδεικτι κώς, την στρατηγική πωλήσεων και προμηθειών, την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού (με την εξαίρεση του Διευθυντή Οικονομικών, Προσωπικού και Πληρο φοριακών Συστημάτων, σήμερα Χαντζή), την εύρρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, την προαγωγή των σχέσεων της Εταιρείας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της και τρίτους συναλλασσόμενους, την διαχείριση της στρατηγικής για την ταμειακή ρευστό τητα, κ.λπ. Με την επιφύλαξη της ως άνω εκχώρησης αρμοδιοτή των καθώς και της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Εμπορι κού Διευθυντή, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικώς, επιπρο σθέτως των καθηκόντων που εκάστοτε ανατίθενται σε αυτόν σχετικά με την εμπορική πολιτική της Εταιρείας, την εποπτεία των υποκαταστημάτων, την οργάνωση και λειτουργία του marketing και των ερευνών αγοράς, τον συντονισμό του Τεχνικού Τμήματος και της Έρευ νας και Ανάπτυξης, της αλυσίδας εφοδιασμού και του προγράμματος παραγωγής. 5. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε όπως, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου Dirk Barrie, εξου σιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος Martin Martens και εφόσον κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος Άγγελος Καλλιοντζής για την έκδοση των αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. Ελευσίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ F (4) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAFARM Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 03/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 08/07/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAFARM A.E.» και Αρ. ΜΑΕ 25373/03/Β/91/75(1992), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Φωτέλλης Ευστράτιος του Ιωάννη, κάτοικος Διόνυ σου Αττικής, οδός Αντιγόνης 10, με Α.Δ.Τ. Τ /99 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου Αττικής, ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Φωτέλλη Ευστρατία του Ευστράτιου, κάτοικος Διό νυσου Αττικής, οδός Αντιγόνης 12, με Α.Δ.Τ. ΑΖ /08 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής, ως Αντι πρόεδρος Δ.Σ. 3. Φωτέλλη Αικατερίνη του Ευστράτιου, κάτοικος Διό νυσου Αττικής, οδός Αντιγόνης 14, με Α.Δ.Τ. Σ /96 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου Αττικής, ως Μέλος Δ.Σ. 4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου, κάτοικος Ν. Περάμου, οδός Κολοκοτρώνη 11, με Α.Δ.Τ. Ξ /86 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μεγάρων Αττικής ως Μέλος Δ.Σ. 5. Θεοδωρίδης Ανέστης του Χρήστου, κάτοικος Ν.Περάμου, οδός Κολοκοτρώνη 11, με Α.Δ.Τ. Ξ /90 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Μεγάρων Αττικής, ως Μέ λος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2010. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόε δρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Φωτέλλης Ευστρά τιος του Ιωάννη και αναπληρώνουν η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φωτέλλη Ευστρατία του Ευστράτιου και το Μέλος Δ.Σ. Φωτέλλη Αικατερίνη του Ευστράτιου, οι οποίες δύναται να ενεργούν από κοινού είτε χωριστά και να δεσμεύουν την εταιρεία. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2010 οι κατωτέρω ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ως εξής: Τακτικός: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/2009. Ελευσίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα