ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ"

Transcript

1 ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/ ), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ (1993). ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Δδηκβνύξγνπ, θσηία. (1998) Θέμα διαηπιβήρ Οη πξνζσδηαθέο εθθξάζεηο ησλ βξεθώλ ζηελ επηθνηλσλία κεηέξαο βξέθνπο (Infant Prosodic Expressions in Mother-Infant Communication) Δπόπηερ: Δξεηαζηέρ: ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ International Society of Infant Studies Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία Professor C. Trevarthen, Dr. M. Donaldson Professor J. L. Locke, Harvard Medical School Professor R. L. Ladd, The University of Edinburgh ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα πνπδώλ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ. Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: (α) Γηαηκεκαηηθό Γηαπαλεπηζηεκηαθό Π.Μ.. «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» θαη (β) «Φύιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Δπηβιέπνπζα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο: Παπαθαινδνύθα Π.) Μέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηελ Δηδηθή Γισζζηθή Γηαηαξαρή (Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο: Μπαρνύξνπ Θ.) Δπηβιέπνπζα θαη κέινο Σξηκειώλ Δπηηξνπώλ κεηαπηπρηαθώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Γισζζηθή αλάπηπμε, αλαπηπμηαθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο, παηδηθή ςπρνπαζνινγία ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, «Πηινηηθή εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε». Υξεκαηνδόηεζε: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.) (MIS ). Πανεπιστήμιο Osnabrueck Γερμανίσ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Η δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο» (Personality Formation in Different Cultures) Υξεκαηνδόηεζε: Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ (Δ.Φ.Τ.Π.Δ.) (Πξόγξακκα ακνύξθα). Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ Κέληξν Βξεθώλ Ζ Μεηέξα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Institute of Psychiatry (London University), «Πξώηκεο εκπεηξίεο θαη δεζκόο κεηέξαο βξέθνπο». Υξεκαηνδόηεζε: Nuffield Foundation. 1

2 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Πεπιοδικά με κπιηέρ 1. Papaeliou, C.F., Fryssira, Ζ., Kodakos, Α., Kaila, Μ., Benaveli, Δ., Michaelides, Κ., Stroggilos, V., Vrettopoulou, M., & Polemikos, N. (ππό δεκνζίεπζε). Non-verbal communication, functional play and language in Greek toddlers with Williams syndrome. Child Neuropsychology. 2. Papaeliou, C.F., Polemikos, N., Fryssira, Ζ., Kodakos, Α., Kaila, Μ., Benaveli, Δ., Michaelides, Κ., Stroggilos, V., & Vrettopoulou, M. (ππό δεκνζίεπζε). Behavioral profile and maternal stress in Greek young children with Williams syndrome. Child: Care, Health and Development. 3. Papaeliou, C.F. & Rescorla, L. (ππό δεκνζίεπζε). Early vocabulary development in Greek and English speaking toddlers. Journal of Child Language. 4. Παπαηλιού, Υ.Φ. & Πνιεκηθόο, Ν. (ππό δεκνζίεπζε). Με ιεθηηθή επηθνηλσλία ζε λήπηα κε ζύλδξνκν Down. Ψπρνινγία. 5. Papaeliou, C. & Trevarthen, C. (2006). Pre-linguistic pitch patterns expressing communication and apprehension. Journal of Child Language, 33, Kakouros, Δ., Maniadaki, Κ., & Papaeliou, C. (2004). How Greek teachers perceive school functioning of pupils with ADHD. Emotional and Behavioural Difficulties, 9(1), Keller, H., Papaligoura, Z., Voelker, S., Papaeliou, C., Lohaus, A., Kokkinaki, Σ., Chrysikou, E., & Mousouli, V. (2003). Concepts of mother-infant interaction in Greece and Germany. Journal of Cross- Cultural Psychology, 34(6), Papaeliou, C., Minadakis, G., & Cavouras, D. (2002). Acoustic patterns of infant vocalizations expressing emotions and communicative functions. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 45(2), Polemikos, N., & Papaeliou, C. (2000). Sidedness preference as an index of organization of laterality. Perceptual and Motor Skills, 91, Κάθνπξνο, Δ., Παπαηλιού, Υ.Φ., & Μπαδηθηάλ, Μ. (2006). Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε θύζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθόηεηαο (ΓΔΠ-Τ). Παηδαγσγηθή Δπηζεώξεζε, 41, Κάθνπξνο, Δ., Ενπξλαηδήο, Δ., Παπαηλιού, Υ., & Καξακπά, Ρ. (2003). Ο ξόινο ησλ δαζθάισλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ παηδηώλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο Τπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠ-Τ). Δπηζεώξεζε Σπκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνύ, 64-65, Κεθάλαια ζε βιβλία με κπιηέρ 1. Παπαειηνύ, Υ.Φ. (2010). Ο ξόινο ησλ γνληδίσλ ζηελ ηππηθή θαη απνθιίλνπζα γισζζηθή αλάπηπμε: Σν παξάδεηγκα ηνπ ζπλδξόκνπ Williams-Beuren. ην. ηαπξαθάθε, Γ. Βνγηλδξνύθαο & Α. Οθαιίδνπ, Αλαπηπμηαθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο: Δξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη θιηληθέο ζπλέπεηεο. (ζζ ). Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 2. Polemikos, N.E., & Papaeliou, C.F. (2006). Some practical issues in working integratively with children and parents. In E. O Leary & M. Murphy (eds.), New Approaches to integration in psychotherapy, pp London: Routledge. 3. Παπαηλιού, Υ.Φ. (2005). Σα εξσηεκαηνιόγηα γνλέσλ σο εξγαιείν κειέηεο ηεο ηππηθήο θαη απνθιίλνπζαο ζεκαζηνινγηθήο αλάπηπμεο. ην Α. Βιάρνπ, Μ. Καΐια & B. ηξνγγπιόο (επηκ.), Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο: Οηθνγέλεηα θαη ζρνιείν. Αζήλα: Αηξαπόο. Βιβλίο 1. Παπαηλιού, Υ.Φ. (2005). Η Αλάπηπμε ηεο Γιώζζαο: Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα από ηελ ηππηθή θαη απνθιίλνπζα γισζζηθή ζπκπεξηθνξά. Αζήλα: Παπαδήζεο. Δπιζηημονική επιμέλεια βιβλίων 1. Bremner, G., Slater, A. & Butterworth, G. (ππό έθδνζε). Ζ αλάπηπμε ηνπ βξέθνπο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Υπιζηίνα Φ. Παπαηλιού. Αζήλα: Παπαδήζεο. Σίηινο πξσηνηύπνπ: Infant development (1997). Hove: Psychology Press. 2. Παπαηλιού, Υ.Φ., Ξαλζάθνπ, Γ., & Υαηδερξήζηνπ,. (επηκ.) (2005). Δθπαηδεπηηθή Σρνιηθή Ψπρνινγία, ηνκ. Α Β Γ. Αζήλα: Αηξαπόο. 2

3 Κεθάλαια ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ 1. Παπαηλιού, Υ.Φ. (ππό έθδνζε). Σν λόεκα ηνπ λνήκαηνο ζηηο πξν-γισζζηθέο θσλνπνηήζεηο. ην Η. Κνπγηνπκνπηδάθεο & Β. Σζνύξηνπ (επηκ.), Γηππνθεηκεληθόηεηα ζηε βξεθηθή ειηθία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο. 2. Παπαηλιού, Υ.Φ. (ππό έθδνζε). Μνξθή θαη ιεηηνπξγία ησλ πξν-γισζζηθώλ θσλνπνηήζεσλ. ην Η. Κνπγηνπκνπηδάθεο & Β. Σζνύξηνπ (επηκ.), Γηππνθεηκεληθόηεηα ζηε βξεθηθή ειηθία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο. 3. Παπαηλιού, Υ.Φ. (2008). Ζ δηππνθεηκεληθή επηθνηλσλία σο αθεηεξία γισζζηθήο αλάπηπμεο. ην Η. Δπδνθηκήδεο (επηκ.), Σπδεηήζεηο γηα ην ιόγν. Αζήλα. 4. Παπαηλιού, Υ., Σζανύζεο, Η., & Κάθνπξνο, Δ. (2003). Δξσηεκαηνιόγην Αλάπηπμεο ηεο Γιώζζαο: Έλα εξγαιείν αλίρλεπζεο ηπρόλ θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ ησλ λεπίσλ. ην Ν. Γιύθαο & Γ. Καινκνίξεο (επηκ.), Γηαηαξαρέο επηθνηλσλίαο θαη ιόγνπ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 5. Παπαηλιού Υ. (2003) (επηκ.). Γ Θεκαηηθόο Άμνλαο. Sektion C. Πξνβιήκαηα Λόγνπ θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ Ρόινπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ; Sprachstörungen und Lernschwierigkeiten: Neubestimmung der Lehrerrolle? Language Disorders and Learning Disabilities: Redefining Teacher s Role? ην Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε-Herrmann, & Μ. Καΐια (επηκ.), Θεκαηηθέο επηκόξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ. Beiträge zur Lehrerfort- und Weiterbildung. Issues on teachers in-service training and further education. Αζήλα: Aηξαπόο. 6. Παπαηλιού Υ. (2003). Καζνιηθά θαη ελαιιαθηηθά κνλνπάηηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο: Ζ ζεκαζία ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαηαξαρώλ ιόγνπ. Universal and alternate paths in language development: Implications for treatment of child language disorders. ην ην Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε-Herrmann, & Μ. Καΐια (επηκ.), Θεκαηηθέο επηκόξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ. Beiträge zur Lehrerfort- und Weiterbildung. Issues on teachers in-service training and further education (ζζ , pp ). Αζήλα: Αηξαπόο. 7. Παπαηλιού, Υ. (2002). Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ιόγνπ: Πξνβιήκαηα ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. ην Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Καΐια, & Φ. Καιαβάζεο (επηκ.), Δθπαηδεπηηθή, νηθνγελεηαθή θαη πνιηηηθή ςπρνπαζνινγία, Τόκνο Α, Θέκαηα ςπρνπαζνινγίαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο (ζζ ). Αζήλα: Αηξαπόο. 8. Παπαηλιού Υ. (2002). Ο ξόινο ησλ κε-ιεθηηθώλ θσλεηηθώλ εθθξάζεσλ ζηελ αλζξώπηλε επηθνηλσλία. ην Ν. Πνιεκηθόο θαη Α. Κνληάθνο (επηκ.), Με-ιεθηηθή επηθνηλσλία: Σύγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Διιάδα (ζζ ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 9. Παπαηλιού Υ. (2001). Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζηελ πξώηκε παξέκβαζε: Ο ηδηαίηεξνο ξόινο ηεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ αλάπηπμεο ηνπ ιόγνπ. ην Μ. Σδνπξηάδνπ (επηκ.), Πξώηκε παξέκβαζε: Σύγρξνλεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο (ζζ ). Θεζζαινλίθε: Πξνκεζεύο. 10. Παπαηλιού, Υ. (2000). Οη απαξρέο ηεο κνπζηθήο ζηελ επηθνηλσλία κεηέξαο βξέθνπο. Μνπζηθόο Λόγνο, 1, Γημοζιεύζειρ ζε ππακηικά ζςνεδπίων 1. Ενπξλαηδήο, Δ., Παπαηλιού, Υ., Καξακπά, Ρ., Κάθνπξνπ, Ν., & Μπαδηθηάλ, Μ. (2002). H θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα αγνξηώλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθή Πξνζνρήο Τπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠ-Τ). Πξαθηηθά 4νπ Ψπρνινγηθνύ Σπλεδξίνπ Κύπξνπ, Δπηζεηηθόηεηα, Λεπθσζία, Οθησβξίνπ. ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΔΝΟ ΔΡΓΟ πλνιηθά έρνπλ εληνπηζηεί κέζσ ηνπ ISI (Institute for Scientific Information) Web of Science 26 εηεποαναθοπέρ γηα ην δεκνζηεπκέλν έξγν κνπ. Δηδηθόηεξα, 1. Papaeliou, C.F. & Trevarthen, C. (2006). Pre-linguistic pitch patterns expressing communication and apprehension. Journal of Child Language, 33, [2 θοπέρ] 2. Kakouros, Δ., Maniadaki, Κ., & Papaeliou, C. (2004). How Greek teachers perceive school functioning of pupils with ADHD. Emotional and Behavioural Difficulties, 9(1), [2 θοπέρ] 3. Keller, H., Papaligoura, Z., Voelker, S., Papaeliou, C., Lohaus, A., & Kokkinaki, Σ. (2003). Concepts of mother-infant interaction in Greece and Germany. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(6), [10 θοπέρ] 3

4 4. Papaeliou, C., Minadakis, G., & Cavouras, D. (2002). Acoustic patterns of infant vocalizations expressing emotions and communicative functions. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 45(2), [8 θοπέρ] 5. Polemikos, N., & Papaeliou, C. (2000). Sidedness preference as an index of organization of laterality. Perceptual and Motor Skills, 91, [4 θοπέρ] ΚΡΙΣΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Journal of Child Language ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Σν πεξηνδηθό ηεο Διιεληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (ΔΛ.Φ.Δ.) ζε εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο γιώζζαο. ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Pragmatic skills in Greek children with ADHD. Αλαθνίλσζε, 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), Athens, August Δπηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο ηθαλόηεηεο λεπίσλ κε ζύλδξνκν Down. Αλαξηεκέλε εξγαζία, 47 ο Πανελλήνιο Παιδιαηπικό ςνέδπιο, Υαληά, Ηνπλίνπ Γηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εθδήισζε ησλ δηαηαξαρώλ ιόγνπ. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα Η επίδξαζε ηνπ θύινπ ζηελ εθδήισζε παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο, 12 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Βόινο, Μαΐνπ πδεηήηξηα ζην ζπκπόζην Πσο βηώλνπλ νη κεηέξεο παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ ηνπο; Τν παξάδεηγκα ηνπ ζπλδξόκνπ Down θαη ηνπ ζπλδξόκνπ Williams. 12 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Βόινο, Μαΐνπ Pragmatic skills in Greek children with ADHD. Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε, 7 th European CPLOL Congress, Ljubljana Slovenia, May πδεηήηξηα ζην ζπκπόζην Νεπξνγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, 2 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο ηος Κλάδος Γνωζηικήρ Φςσολογίαρ ηηρ ΔΛ.Φ.Δ., Θεζζαινλίθε, 6 9 Ννεκβξίνπ Πξνζθεθιεκέλν ζπκπόζην Δπηθνηλσληαθέο, γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο ηθαλόηεηεο παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down θαη ζύλδξνκν Williams. 1o Πανελλήνιο ςνέδπιο Δξελικηικήρ Φςσολογίαρ, Αζήλα, 29/5-1/ Ο ξόινο ησλ γνληδίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο: Γεδνκέλα από ηελ επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down θαη ζύλδξνκν Williams. Αλαθνίλσζε, Πανελλήνιορ ύλλογορ Λογοπεδικών, Δπιζηημονικό ςμπόζιο με Γιεθνή ςμμεηοσή, Αναπηςξιακέρ γλωζζικέρ διαηαπασέρ με έμθαζη ζηην ειδική γλωζζική διαηαπασή, Θεζζαινλίθε, Μαξηίνπ Communicative, cognitive and language abilities in toddlers with Down syndrome and Williams syndrome. Poster, ESCAP 13 th International Congress, Florence, August Parents and teachers beliefs about the causes of stuttering. Poster, 8 th World Congress for People Who Stutter, Dubrovnik, Croatia, May Ζ πξόιεςε ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ: Ο ξόινο ηνπ/ηεο παηδαγσγνύ πξνζρνιηθήο αγσγήο. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα Γπιεμία, ΓΔΠ/Υ θαη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, 11ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρέζπκλν, Απξηιίνπ Οη αθεγεκαηηθέο ηθαλόηεηεο παηδηώλ κε ύλδξνκν Down θαη ύλδξνκν Williams: Μία ζπγθξηηηθή κειέηε. Αλαθνίλσζε, 11ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρέζπκλν, Απξηιίνπ Ο ξόινο ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηξαπιηζκνύ. Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε, 11ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρέζπκλν, Απξηιίνπ Ζ ρέζε κεηαμύ Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο- Τπεξθηλεηηθόηεηαο(ΓΔΠ-Τ) & Πξν- Aλαγλσζηηθώλ Γεμηνηήησλ. Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε, 10 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ησάλληλα, 1-4 Γεθεκβξίνπ Σαμηλόκεζε θαη ζπκπησκαηνινγία ησλ δηαηαξαρώλ άγρνπο ζηα παηδηά. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα Η ζρέζε ηνπ ηξαπιηζκνύ κε ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο. Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, 10 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ησάλληλα, 1-4 Γεθεκβξίνπ Parents perceptions about disruptive disorders: Implications for treatment. Paper, XXXV Annual Congress of EABCT, Thessaloniki, Greece, September

5 16. Relations between AD/HD and emergent literacy skills: Implications for early identification and intervention in reading disability. Paper, XII European Conference on Developmental Psychology, Tenerife, Spain, August Expressive vocabulary in Greek-speaking toddlers. Paper, XII European Conference on Developmental Psychology, Tenerife, Spain, August ADHD: A multi-dimensional spectrum disorder. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα The Multilevel Approach in the Diagnosis and Treatment of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), 27 th International School Psychology Colloquium, Athens, July Parental perceptions about ADHD: Do they help school psychologists?. Paper, 27 th International School Psychology Colloquium, Athens, July Comorbidity in AD/HD. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα Deficiencies of the Current Classification Systems of Mental Disorders: The case of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD), 1 st International of Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Quality of Life and Psychology, Thessaloniki, December Speech problems in pre-schoolers and early identification of ADHD. Poster, 18 th Biennial Meeting of International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Ghent, Belgium, July Normal and delayed language development in Greek-speaking toddlers. Paper, XIth European Conference on Developmental Psychology, Milan, Italy, August πδεηήηξηα ζην ζπκπόζην: Αξραία κσξά θαη ζύγρξνλα βξέθε θαη λήπηα: Τν παιηό, θαιό, κεζπζηηθό θξαζί, 9o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρόδνο, Μαΐνπ πλδηνξγαλώηξηα θαη πκπξόεδξνο ηνπ ζπκπνζίνπ: Οηθνγέλεηα θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα, 9o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρόδνο, Μαΐνπ H επίδξαζε ησλ πνιηηηζκηθώλ αμηώλ ζηε ζπκπεξηθνξά κεηέξσλ πξνο ηα ηξίκελα βξέθε ηνπο: Μηαδηαπνιηηηζκηθή κειέηε. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην: Οηθνγέλεηα θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηα, 9o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρόδνο, Μαΐνπ Ζ ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ: Γεδνκέλα από ην Δξσηεκαηνιόγην Αλάπηπμεο ηεο Γιώζζαο θαη ζεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην: Παηδαγσγηθή επηθνηλσλία: Η ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε, 9o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρόδνο, Μαΐνπ Σν θαηλόκελν ηεο ζπλλνζεξόηεηαο ζηελ ςπρνπαζνινγία θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηε δηακόξθσζε δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην: Η πξνβιεκαηηθή ηεο παζνγέλεζεο νξηζκέλσλ δηαηαξαρώλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, 9o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Ρόδνο, Μαΐνπ H ζεκαζία ησλ θσλεηηθώλ εθθξάζεσλ ησλ βξεθώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο. Αλαθνίλσζε, 8o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Αιεμαλδξνύπνιε, Μαΐνπ Πξνζδηνξηζκόο εγθεθαιηθήο αζπκκεηξίαο κέζσ πιεπξηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πιεπξηθήο πξνηίκεζεο ζε ιεθηηθά θαη κε-ιεθηηθά εξεζίζκαηα θαη γλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Αλαθνίλσζε, 8o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Αιεμαλδξνύπνιε, Μαΐνπ Ζ αιιειεπίδξαζε κεηέξσλ κε ηα ηξίκελα βξέθε ηνπο ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο Πεξηνρέο. Αλαθνίλσζε, 8o Πανελλήνιο ςνέδπιο Φςσολογικήρ Έπεςναρ, Αιεμαλδξνύπνιε, Μαΐνπ Infants vocal expressions of communicative and cognitive motives. Paper, Xth European Conference on Developmental Psychology, Uppsala, Sweden, August Concepts of mother-infant interaction in Greece and Germany. Paper, Xth European Conference on Developmental Psychology, Uppsala, Sweden, August Vocal expressions of communicative and cognitive functions: Implications for language development. Poster, VIIth European Congress of Psychology, London, July Developing a Pattern Recognition System for the analysis of pre-linguistic vocal expressions. Paper, 2 nd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, Patras, Greece, October Ηnfant non-segmental vocal expressions: Their role in language acquisition at the threshold to language revised. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα: Intersubjective Communication in Infancy: Functions and applications, IX European Conference on Developmental Psychology, Island of Spetses, Greece, September The role of infant non-segmental vocal expressions in mother-infant communication at the second half of the first year. Αλαθνίλσζε ζην ζπκπόζην κε ζέκα: The Effect of Non-Verbal Communication in 5

6 Human Interaction, IX European Conference on Developmental Psychology, Island of Spetses, Greece, September The socio-emotional and cognitive development of infants raised in the Metera Babies Centre: A comparative study. Paper, IX European Conference on Developmental Psychology, Island of Spetses, Greece, September Infants use of prosody in intersubjective communication. Poster, XXVI International Congress of Psychology, Montreal, Canada, August

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Σομέας Μετάφρασης 4 η υνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη 23-25 Μαίου 2013 Περιλήψεις Ανακοινώσεων 2 Οργανωτική Επιτροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα