ΣΤ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Α Ν ATΥ Π Ο ΑΘΗΝΑ 2001

2

3 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟΝ 18 ΑΙΩΝΑ Π. Δ. Μιχαηλάρης Είναι γνωστό οτι ή πόλη της Βενετίας άπό την αρχή της ιδρύσεως της ώς και τις τελευταίες αναλαμπές της παρουσίας της στα ευρωπαϊκά πράγματα συνδέθηκε στενά και ώς ένα μεγάλο σημείο εξαρτήθηκε άπό το αλάτι, δηλαδή από τήν παραγωγή και διάθεση του προϊόντος αυτού στο εσωτερικό της βενετικής επικράτειας άλλα κυρίως στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης 1. Αλάτι λοιπόν έδωσαν πρώτα τα τενάγη τής λιμνοθάλασσας και αλάτι εν συνεχεία α ναζητήθηκε σέ δσα μέρη πραγματοποιήθηκαν βενετικές εγκαταστάσεις και βέβαια και στα Επτάνησα μέ μεγαλύτερη επίδοση στην Λευκάδα τοϋ 18 ου αί. Ε ξαίρεση φυσικά δέν έγινε για τήν Ζάκυνθο ή οποία τις τελευταίες δεκαετίες πριν άπό τήν κατάλυση τοϋ βενετικού κράτους αποτελεί τήν απόληξη τοϋ τόξου εκείνου τοϋ κατάστικτου άπό αλυκές, το όποιο αρχίζοντας άπό τον κόλπο τής Βενετίας διατρέχει τίς ιταλικές και τίς δαλματικές ακτές για να καταλήξει στο Ιόνιο και τήν Ν. 'Ιταλία, ενώ παλαιότερα οι μεσογειακές προεκτάσεις του έφθαναν ώς τήν Κρήτη και τήν Κύπρο. Ή ιστορική πλαισίωση τών αλυκών τής Ζακύνθου έχει συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια 2 και έχει επισημανθεί και αναδειχθεί ή θέση τους ανάμεσα στις 1. Ή βιβλιογραφία για το βενετσιάνικο αλάτι είναι πολύ μεγάλη και ή αναφορά <? αυτήν απαιτεί πολλές σελίδες - γι αυτό κρίνω σκόπιμο ή παραπομπή να γίνει κυρίως στα έργα τοϋ M. Mollat καί συνεργατών, Le Rôle du sel dans Γ Histoire, Paris 1968 και κυρίως τοΰ Jean-Claude Hocqet, Le sel et la fortune de Venise, vol. I-II, Λίλλη 1978 δπου καί πλούσια βιβλιογραφία. Χρήσιμα επίσης στοιχεία για τήν ιστορία τών αλυκών τής Ζακύνθου στα νεότερα χρόνια βλ. στο Λ. Ζώης, Λεξικον 'Ιστορικόν και Λαογραφικον Ζακύνθου, τ. 1, Μέρος Πρώτον, 'Αθήνα 1963, σ Μαριάννα Κολυβά-Καραλέκα, "Οί αλυκές στή Ζάκυνθο: παραγωγή καί εκμετάλλευση (16? 371

4 372 Π. Δ. Μιχαηλάρης άλλες παραγωγικές δραστηριότητες τοϋ νησιοϋ - αύτη λοιπόν ή επαρκώς μελετημένη πορεία φθάνει περίπου ώς τίς αρχές τοϋ 17 ου αι. Μετά άπό την περίοδο αύτη δέν φαίνεται να σημειώνονται ουσιαστικές μεταβολές και ή παραγωγή τοϋ άλατιοϋ στο νησί συνεχίζεται μέ το 'ίδιο σύστημα: ενοικίαση δηλαδή τών α λυκών μέσω δημοπρασίας 3, υποχρέωση μέρους τών κατοίκων τών χωριών Κατασταριοϋ και Μετοχιοϋ 4 να εργάζονται στις αλυκές μέ τήν επιβολή "αγγαρείας" 5, παραγωγή αλατιών λεπτών (sali minuti) άπό τα όποια ή μεγαλύτερη ποσότητα, άν οχι δλη, εΐταν προορισμένη να διατεθεί για τις ανάγκες τών νησιωτών, οι όποιες -έκτος άπό τήν άμεση κατανάλωση -είχαν κυρίως να κάνουν μέ τήν καλλιέργεια της ελιάς, δηλαδή τήν συντήρηση τοϋ ελαιοκάρπου μέχρι αυτός να φθάσει στην έκθλιψη, άλλα και τή συντήρηση τοϋ κρέατος. Φυσικά δλα αυτά και πολλά άλλα, δπως λ.χ. τα σχετικά μέ τήν κατασκευή και συντήρηση τών αλυκών προβλέπονταν μέ κάθε λεπτομέρεια στις συμβάσεις ενοικίασης και διάθεσης τοϋ προϊόντος πού συνάπτονταν κάθε φορά μεταξύ της Βενετικής 'Υπηρεσίας επί τοϋ 'Αλατιοϋ και τοϋ εκάστοτε ενοικιαστή. Τό γεγονός πού πραγματεύεται ή παρούσα μελέτη 6 έχει να κάνει μέ τήν ai.)", Tà 'Ιστορικά 10 (1989) 47-74, όπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία για τήν ιστορία της παραγωγής αλατιού στο νησί. 3. Τα συμβόλαια ενοικίασης τών αλυκών παραθέτουν μέ κάθε λεπτομέρεια τίς υποχρεώσεις τοϋ ε νοικιαστή χονδρικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτός έκτος άπό τό ετήσιο ποσόν τής ενοικίασης, έχει τήν υποχρέωση να παραδίδει στο Δημόσιο μία προκαθορισμένη ποσότητα αλατιού ενώ τό υπόλοιπο τής παραγωγής μπορούσε να τό διαθέσει μέ όποιο τρόπο ήθελε και σύμφωνα μέ τους ρυθμούς τής αγοράς φυσικά όλα τα έξοδα παραγωγής τοΰ προϊόντος βάραιναν αποκλειστικά τόν ενοικιαστή και αυτά είχαν σχέση μέ τήν συντήρηση τών αλυκών και τήν πληρωμή τών άλικαραίων (βλ. και Κολυβά-Καραλέκα, "Οι αλυκές", ο. π., σ. 58 κ.έξ., 65 κ.έξ.) βλ. και στο Παράρτημα τήν "Προκήρυξη Ενοικίασης" τών αλυκών τού 1736 (Stampa, σ ). 4. Ουσιαστικά πρόκειται για τήν ϊδια τοποθεσία αφού κατά τόν Λ. Ζώη, Λεξικό, ο. π., Μέρος Β', σ. 421 έτσι ονομαζόταν παλιά τό χωριό Μικρό Καταστάρι. 5. Βλ. τα σχετικά στο Κολυβά-Καραλέκα, "Οί αλυκές", ο. π., σ. 51 κ.έξ. Στην σημαντική αυτή μελέτη τής Μ. Κολυβά μπορούμε επίσης να παρακολουθήσουμε τίς όποιες εξαγωγές τοΰ ζακυνθινού αλατιού, τόν όγκο παραγωγής καθώς και τήν πολιτική τής κυρίαρχης Βενετίας σχετικά μέ τό προϊόν αυτό έν αναφορά προς τόν χώρο τοΰ 'Ιονίου. 6. Ή μελέτη αυτή βασίζεται σέ υλικό πού προέρχεται άπό τήν έντυπη δικογραφία (Stampa) μέ τόν τίτλο Stampa del commun di Catasttari del Zante. Al Laudo πού απόκειται στο αρχείο τής οικογένειας Περούλη τών Κρατικών 'Αρχείων τής Βενετίας. Πλήρη περιγραφή τοΰ έντυπου βλ. στο Π. Μιχαηλάρης, "Κατάλογος εντύπων δικογραφιών (Stampe) τοΰ 'Αρχείου Περούλη", 'Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφνρόερα, 'Αθήνα 1992, σ. 165, άρ. 85. Τό έντυπο αυτό περιλαμβάνει τήν δικογραφία τής διένεξης τών κατοίκων τοΰ Κατασταριοΰ μέ τους ενοικιαστές τών αλυκών όταν οί τελευταίοι επιχείρησαν να αλλάξουν τό 1733 τήν ποιότητα τοΰ παραγομένου προϊόντος δηλαδή να τροποποιήσουν τήν μέθοδο παραγωγής. Για τίς στάμπες γενικά βλ. τήν εργασία τοΰ 'Ανδρέα Μαγκλάρα, Σνμδολαί εις τήν ερενναν και μελέτην τών Stampe: Stampe τής εκ Κεφαλληνίας οικογενείας Carburi, Πάτραι 1977 (σέ μορφή δακτυλογράφου).

5 Γύρω άπό τήν παραγωγή αλατιού στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 373 προσπάθεια ανατροπής της κανονικότητας πού χαρακτήριζε ολα αυτά τα χρόνια την παραγωγή άλατιοΰ στην Ζάκυνθο και ειδικότερα τήν αλλαγή ποιότητας τοϋ παραγομένου προϊόντος 7. Στην Ζάκυνθο ανέκαθεν ή παραγωγή άλατιοΰ εϊταν αποκλειστικά στραμένη προς τα ψιλά αλάτια και σ" αυτά είχαν αποκτήσει τήν ανάλογη εμπειρία οι κάτοικοι των χωριών πού συνέβαλαν δια της αγγαρείας στην παραγωγή τους. 'Ωστόσο τους ρυθμούς αυτούς έρχεται να ταράξει ή πενταετής (1 'Απριλίου Μαρτίου 1738) ενοικίαση των αλυκών της Ζακύνθου άπό τον Χριστόφορο 'Αντωνίου Γαέτα 8 έναντι ετησίου τιμήματος 2056 δουκάτων. Ή πρώτη χρονιά παραγωγής υπό τους νέους ενοικιαστές δεν παρουσίασε καμιά καινοτομία. 'Ωστόσο μέ τις εντολές πού εκδίδει ό προνοητής Ζακύνθου Τζιρολάμο Μινότο προς τους κατοίκους τών χωριών πού εμπλέκονται στην παραγωγή τοϋ άλατιοΰ σχετικά μέ τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες πού πρέπει να γίνουν ενόψει της νέας περιόδου παραγωγής ( ), κάνει μνεία μέ τρόπο λακωνικό άλλα σαφή της καινοτομίας πού πρόκειται να ακολουθήσει: αναφέρεται δηλαδή στην παραγωγή άλατιοΰ "all' uso di Trapano" 9. Αυτό όμως θα προξενήσει τίς έντονες αντιδράσεις εκ μέρους τών κατοίκων τών ενδιαφερομένων χωριών και τις αντίθετες προσπάθειες τών ένοικια- 7. Έδώ πρέπει νά ποϋμε οτι τα αλάτια χονδρικώς διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες: τα χοντρά (sali grossi) και τά ψιλά αλάτια (sali minuti) ανάλογα μέ τον ογκο τών κρυστάλλων τους. Ή παραγωγή της μιας ή της άλλης ποιότητας εξαρτάται άπό το βάθος τών άλοπηγίων, δηλαδή τών κοιλοτήτων μέσα στις όποιες εισάγεται για νά εξατμισθεί το θαλάσσιο νερό άπό το όποιο λαμβάνεται το αλάτι έτσι τά χοντρά αλάτια λαμβάνονται άπό βαθιά άλοπήγια ένώ τά ψιλά άπό ρηχά. Ποιοτικά φαίνεται οτι είναι καλύτερα τά χοντρά επειδή είναι λευκότερα και κυρίως καθαρότερα, δηλαδή απαλλαγμένα άπό άλλες προσμίξεις φυσικά ή παραγωγή τών χοντρών αλατιών παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία καθώς απαιτείται ή κατασκευή βαθύτερων κοιλοτήτων ένώ και ή συγκέντρωση τοϋ παραγομένου άλατιοΰ δυσχεραίνεται σημαντικά. 8. Τά σχετικά μέ τήν οικογένεια αυτή (αναφέρεται και ώς Γαήτα) βλ. στο Λ. Ζώης, Λεξικόν, δ.π., σ Ή ενοικίαση τών αλυκών γίνεται στη Βενετία άπό τόν Steffano-Antonio Turcone για λογαριασμό τοΰ Γαέτα. Νά προσθέσουμε έδώ οτι άπό τά στοιχεία πού μας παρέχει ή δικογραφία, προηγούμενος ενοικιαστής τών αλυκών υπήρξε ό 'Αναστάσιος Πυρόπουλος, ό όποιος χρησιμοποίησε τόν ίδιο πληρεξούσιο για νά ενοικιάσει τίς αλυκές. 9. Ή έκφραση αυτή πού χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις πηγές για τήν παραγωγή τοϋ άλατιοΰ, προσδιορίζει τήν ποιότητα τοϋ προϊόντος και συγχρόνως κατά τόν 18 αί. όταν ή Βενετία δυσχεραίνεται νά προμηθευτεί αλάτι άπό ορισμένες περιοχές για διάφορους λόγους, προσδιορίζει οτι τό παραγόμενο σέ μια περιοχή προϊόν θα αντικαταστήσει τήν εισαγωγή πού κάλυπτε μια άλλη περιοχή (έδώ πρόκειται για τίς τεράστιες αλυκές της αρχαίας πόλης Δρέπανο στή Σικελία). Βέβαια συναφές αποτέλεσμα της αλλαγής είναι ή διάνοιξη διαφορετικών άλοπηγίων, πράγμα πού αναφέρεται στις εντολές τοΰ Μινότο. "Ας προσθέσουμε οτι οί άλλες εντολές τοΰ προνοητή άφοροΰν στον καθαρισμό τών αλυκών, τήν απαγόρευση βόσκησης τοΰ χώρου κατά τόν χειμώνα και τήν είσοδο πλοιαρίων στις αλυκές: για δλα προβλέπονται οί ανάλογες χρηματικές αποζημιώσεις πού καταβάλλονται στο Δημόσιο άλλα και στους ενοικιαστές.

6 374 Π. Δ. Μιχαηλάρης στων προκειμένου να επιβάλλουν τα σχέδια τους. Ή διαμάχη αυτή θα λάβει ο ξύτατη μορφή και κατ 5 άκολουθίαν θα οδηγηθεί ενώπιον της βενετσιάνικης δικαιοσύνης εξαιτίας ακριβώς της προσφυγής τών κατοίκων του Κατασταριού εναντίον τών ενοικιαστών και τής συγκρότησης της σχετικής έντυπης δικογραφίας 10 έχουμε σήμερα στην διάθεση μας τα στοιχεία εκείνα πού φωτίζουν τα γεγονότα αυτά άλλα συγχρόνως μας παρέχουν και πρόσθετες πληροφορίες για τήν οικονομική ζωή τής Ζακύνθου. Βέβαια δέν υπάρχει λόγος εδώ να παραθέσουμε τήν σειρά τών αλλεπάλληλων προσφυγών και άντιπροσφυγών πού γίνονται άπό τους διαδίκους άλλωστε δέν θα φωτίσει περισσότερο το θέμα μας ή πλήρης ανασυγκρότηση τής διαμάχης μέ τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Πιστεύουμε δμως δτι πρέπει να κατανοήσουμε τήν λογική εκείνη πού ωθεί σέ μια καινοτομία και τήν άλλη πού τήν αντιμάχεται και παράλληλα να αναζητήσουμε τους ουσιαστικούς λόγους πού εμποδίζουν και στο τέλος ματαιώνουν προσπάθειες πού ενέχουν τα σπέρματα για τήν ανατροπή ορισμένων παγιωμένων συνηθειών. "Ομως ας πάρουμε τα πράγματα μέ τήν σειρά. Στην διαδοχική λοιπόν σειρά τών ενοικιαστών τών αλυκών τής Ζακύνθου εμφανίζεται το 1733 ό Χριστόφορος Γαέτας μέ συνεταίρους τους Νικολό Κατήφορο και 'Αναστάσιο Γεωργίου Πυρόπουλο, οι όποιοι ενοικιάζουν τις αλυκές στο Καταστάρι για 5 χρόνια έναντι 2056 δουκάτων ετησίως. Ό Γαέτας (και ό Πυρόπουλος) δέν εϊταν άγνωστα πρόσωπα στην υπηρεσία αυτή άφοϋ είχαν ενοικιάσει και παλαιότερα τις αλυκές του νησιού. 'Ωστόσο τήν περίοδο αυτή έ κριναν κατάλληλη προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια τής μερικής αντικατάστασης τής παραγωγής ψιλού αλατιού άπό χοντρό, επειδή εκτιμούσαν οτι έτσι θα είχαν τήν δυνατότητα να πουλήσουν το νέο προϊόν σέ καλύτερη τιμή εξω άπό το νησί. Φυσικά ή αλλαγή αυτή δέν εϊταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τήν έγκριση τής βενετσιάνικης διοίκησης καθώς ή ποιότητα και ποσότητα τού προϊόντος προσδιορίζονται πάντοτε μέσα στις γενικότερες ρυθμίσεις πού καθορίζουν τήν λειτουργία τής παραγωγής και διάθεσης τοϋ αλατιού. Ρητή εντολή δμως πού να εγκρίνει τήν καινοτομία δέν υπάρχει στην δικογραφία ω στόσο τό διάταγμα πού εκδίδει ό διοικητής τού νησιού μέ τό οποίο καλεί τους κατοίκους τών χωριών Καταστάρι και Μετόχι να ξεκινήσουν τις προκαταρκτικές εργασίες στίς αλυκές αναφέρεται σαφώς στή νέα μέθοδο 11 χωρίς μάλιστα 10. Ή υποχρέωση τών διαδίκων να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα υπό τήν μορφή έντυπου προέρχεται άπό τήν απόφαση τοϋ Μεγάλου Συμβουλίου τής 27 Τ ' ς Μαρτίου 1718 καί είναι προφανές δτι επιδιώκει να ενισχύσει τήν κρατική τυπογραφία τής Βενετίας. 11. Per far esperimento di nuova fabbrica de Sali all' uso di Trapano si ha dovuto riformare vintiquattro Saline, e ridurre in minor numero (Stampa, σ. 28).

7 Γύρω άπό τήν παραγωγή άλατιοϋ στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 375 να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ενώ αντίθετα επισημαίνει ρητά, δπως είδαμε, τις άλλες υποχρεώσεις τους. Οι κάτοικοι όμως τών χωριών αυτών αντιδρούν μέ δριμύτητα στη νέα μέθοδο και έχοντας ώς εκπροσώπους τους Αναστάσιο Γκοΰσκο, Γεώργιο Πατρινό, 'Αντώνιο Βοϋτο καί 'Αναστάσιο Χάρτα προσφεύγουν στην τοπική και στην κεντρική εξουσία προκειμένου αυτές να απαγορεύσουν τήν καινοτομία πού επιχειρούν να επιβάλλουν οι ενοικιαστές 12. Τα στηρίγματα τους βρίσκουν σε παλαιότερο Διάταγμα τοϋ Γενικού Προνοητή Vicenzo Vendramin το όποιο καθόριζε τα της λειτουργίας τών αλυκών. Φυσικά επισημαίνουν ότι το νέο σύστημα θα βλάψει καί τα δικά τους συμφέροντα άλλα κυρίως εκείνα τοϋ Δημοσίου. ΟΙ ενοικιαστές τών αλυκών μέ τήν σειρά τους προσφεύγουν στον Προνοητή τοϋ νησιού καί αντιτάσσουν τα επιχειρήματα καί τους λόγους για τους όποιους ή νέα μέθοδος είναι προς το συμφέρον τοϋ Δημοσίου, συμφέρον στο όποιο βέβαια εμπεριέχεται καί τό δικό τους. Το Δημόσιο συμφέρον λοιπόν θα ωφεληθεί άπό τήν παραγωγή χοντρών α λατιών επειδή αυτά εξάγονται άπό τό νησί καί συνεπώς θά προκύψει άλλη τιμή διάθεσης, άλλοι δασμοί εξαγωγής, ενώ διαβεβαιώνουν οτι παράλληλα είναι σέ θέση να καλύψουν καί όλες τις επιτόπιες ανάγκες οι οποίες, όπως καί αυτοί ομολογούν, απαιτούν ψιλά αλάτια καθώς αυτά είναι κατάλληλα για τό αλάτισμα, δηλαδή τήν συντήρηση τοϋ ελαιοκάρπου. Τα επιχειρήματα τους αυτά τα ενισχύουν καί μέ άλλα ουσιαστικά στοιχεία: πρώτα - πρώτα στην προσπάθεια τους να αντιδράσουν στο "ιστορικό" επιχείρημα τών αντιδίκων τους για συνεχή παραγωγή ψιλού αλατιού στο νησί άνά τους αιώνες, αναζητούν καί βρίσκουν μνείες για παλαιότερες προθέσεις τού Δημοσίου να επιχειρήσει καί στην Ζάκυνθο τήν παραγωγή χοντρού αλατιού, οι όποιες όμως έμειναν στο στάδιο της πρόθεσης εξαιτίας, κυρίως, της έλλειψης πρωτοβουλίας εκ μέρους τών παλαιοτέρων ενοικιαστών αλλά καί εξαιτίας της έλλειψης ειδικευμένου τεχνίτη πού θά μπορούσε να υλοποιήσει τα σχέδια αυτά. Οι ίδιοι όμως, όπως αναφέρουν, έφεραν ειδικό τεχνίτη άπό τό Δρέπανο της Σικελίας, χώρο μεγάλης παραγωγής χοντρού αλατιού, τόν όποιο πλήρωσαν οι ίδιοι ενώ καί όσες πρόσθετες εργασίες πρέπει να γίνουν για τήν αντικατάσταση τών πολλών μικρών καί ρηχών άλοπηγίων μέ λιγότερα αλλά μεγαλύτερα καί βαθύτερα δέν πρόκειται να κοστίσουν τίποτε στο Δημόσιο άφοΰ θά τά αναλάβουν οι ϊδιοι. Έξαλλου βεβαιώνουν ότι για τή νέα μέθοδο δέν χρειάζονται επιπλέον άτομα, όπως, αντίθετα, υποστηρίζουν οι κάτοικοι τών χωριών. Τό νέο έτος 1735 βρίσκει τά αντιμαχόμενα μέρη στην ίδια γραμμή της άντι presumono contro i Publici Decreti, et antica consuetudine alterare il sistema delle Saline di questa Isola, a cui si sono obligati li loro Communi di lavorare giusto le condizioni contenute nelli Capitoli della loro esenzione firmata da Sua Eccelenza Proveditor General Inquisitor Vicenzo Vendramin e confermata dall'autorità dell'eccellentissimo Senato... (Stampa, σ. 30).

8 376 Π. Δ. Μιχαηλάρης παράθεσης. "Ομως στις 2 Μαΐου 1735 τοΰ έτους αύτοϋ οι κάτοικοι των χωρίων έχουν τήν πρώτη επιτυχία άφοϋ καταφέρνουν να αποσπάσουν άπο την Avogaria τήν απαγόρευση της νέας μεθόδου. 'Ωστόσο ό Προνοητής τοΰ νησιοΰ Τζιρολάμο Μινότο υποβάλει στις 23 Αύγουστου προς τήν κεντρική εξουσία έκθεση 13 μέ τήν οποία περιγράφει τήν κατάσταση πού διαμορφώθηκε στις αλυκές. Ή θέση του είναι συμβιβαστική καί θεωρεί οτι μέ δική του πρωτοβουλία τα πράγματα δέν μεταβλήθηκαν δηλαδή οί εκμεταλλευτές των αλυκών προχώρησαν στην παραγωγή χοντρού αλατιού χωρίς δμως να μειωθεί ή παραγωγή τού ψιλού και έτσι, υποστηρίζει, δτι ουσιαστικά υπάρχει το κέρδος τοΰ χοντροΰ α λατιού ενώ είχε εξαλειφθεί ό κίνδυνος της έλλειψης ψιλού προϊόντος, απαραίτητου για τις ελιές. Παρά τήν απαγορευτική διαταγή οί εκμεταλλευτές τών αλυκών διατηρούν τα άλοπήγια τοΰ χοντροΰ αλατιού καί προβαίνουν σέ δλες τις εργασίες για τήν συνέχιση της καινοτομίας. Συγχρόνως προσφεύγουν εκ νέου στην κεντρική διοίκηση καί επαναλαμβάνουν τις ωφέλειες πού πρόκειται να αποκομίσει το Δημόσιο άπο αυτούς. Οί κάτοικοι τών χωριών αντιδρούν καί προσάγουν ένορκες καταθέσεις κατοίκων πού διαβεβαιώνουν δτι ή παραγωγή εξακολουθεί παρά τήν απαγόρευση 14. Τώρα έρχεται καί ή σειρά τού Γενικού Προνοητή της Θάλασσας Pietro Vendramin να ασχοληθεί μέ τήν υπόθεση. Σ' αυτόν λοιπόν υποβάλλουν οί ενοικιαστές τών αλυκών έ'να υπόμνημα μέ τις θέσεις τους από τό όποιο προέρχεται το νέο στοιχείο δτι έκτος τοΰ δτι θα διατηρήσουν αμετάβλητη τήν παραγωγή τοΰ ψιλού αλατιού θα τροφοδοτοΰν ετησίως τό Δημόσιο μέ 1500 mozza 15 χοντρό αλάτι, όπως συμβαίνει καί μέ τήν Λευκάδα. Ό Γενικός Προνοητής στις 21 'Οκτωβρίου 1735 υποβάλλει στις βενετικές αρχές τήν αναφορά του 16, ή οποία επικεντρώνεται γύρω από τό θέμα τοΰ λαδιοΰ. Αυτό θεωρεί δτι είναι τό κύριο προϊόν τού νησιοΰ καί άπό αυτό κερδίζει τό Δημόσιο. "Ετσι καθώς ή παραγωγή τείνει συνεχώς να αυξάνεται επειδή φυτεύονται νέα έλαιόδενδρα, εκτιμά δτι ή παραγωγή τοΰ ψιλού αλατιού είναι α παραίτητη για τήν συντήρηση τού ελαιοκάρπου καί κατά συνέπεια ή παραγωγή του μάλλον πρέπει να αυξηθεί δεδομένου δτι έχουν γίνει εισαγωγές αλατιού καί από τήν Τουρκία (εννοεί φυσικά τις απέναντι ακτές της Πελοποννήσου). 13. Stampa, σ , έκθεση της 201 ς 'Ιουλίου 1735 να σημειώσουμε εδώ οτι καί ό Προνοητής αναφέρει το γεγονός της παλαιότερης αποτυχημένης απόπειρας παράγωγης χοντροΰ άλατιοΰ στο νησί, τήν οποία αποδίδει στο κλίμα άλλα κυρίως στην έλλειψη ικανών τεχνιτών. 14. Ός μάρτυρες καταθέτουν ό Στάθης Νικολάου Μαρίνος άπό τό χωριό Έξωχώρα, ή Κυριακή Βερτζάγια άπό τό χωριό Πηγαδάκια καί ό Φραγκίσκος Σπετσιέρ, κάτοικος στην ενορία της 'Αγίας Τριάδας στην πόλη της Ζακύνθου. 15. Τό μέτρο αυτό αντιστοιχεί περίπου προς 152,40 κιλά (Κολυβά ο. π., σ. 73). 16. Stampa, σ

9 Γύρω από τήν παραγωγή αλατιού στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 377 Βέβαια συνυποβάλλει και τις προτάσεις των ενοικιαστών πού υποστηρίζουν το εγχείρημα τους άλλα είναι προφανές δτι μέ την θέση πού παίρνει για το λάδι του νησιού έχει συγχρόνως απορρίψει την καινοτομία και βέβαια ή γνώμη του είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα. Κατόπιν τούτων ή απόφαση πού εκδίδεται στις 21 Ιανουαρίου δέν μπορεί παρά να επαναφέρει οριστικά τα πράγματα στην θέση τους απαγορεύοντας ή μάλλον μεταθέτοντας την παραγωγή χοντρού αλατιού για το μέλλον, ό ταν θα υπάρχει πραγματικά ανάγκη γενικότερης αύξησης αυτού τού είδους της παραγωγής. Ή διένεξη θα συνεχιστεί σε κλίμα πλέον μνησικακίας μεταξύ των δύο μερών: συγκεκριμένα οι ενοικιαστές απαγορεύουν τήν βόσκηση τής περιοχής και απαιτούν κάποια αποζημίωση άπο τους κατοίκους αυτοί αντιπροτείνουν τα δικιά τους και απαιτούν να επανέλθουν οι αλυκές στην προηγούμενη κατάσταση μέ έξοδα τών ενοικιαστών. Άπο τα έγγραφα πού συνεχίζονται και μετά τήν λήξη τής ενοικίασης αναδεικνύεται διάδηλος ό φόβος τών κατοίκων για τήν νέα μέθοδο. "Ετσι αν και παράγεται ψιλό αλάτι, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, ή παρουσία και μόνο τών καινούριων άλοπηγίων συντηρεί ζωηρή τήν ανησυχία και τόν εκνευρισμό τους. Άπο δλη αυτή τήν ανταλλαγή τών αλληλοκατηγοριών ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα έγγραφο μαρτυρικών καταθέσεων πολλών κατοίκων άπο διάφορα χωριά τού νησιού δτι το αλάτι πού αρμόζει στις ελιές είναι το ψιλό και δσες φορές χρησιμοποιήθηκε χοντρό το λάδι πού παρήχθη εϊταν πολύ κακής ποιότητας. Έξαλλου υποστηρίζουν δτι ό νέος τρόπος παραγωγής απαιτεί περισσότερες δυνάμεις, περισσότερους ανθρώπους και αυτό θα έχει ώς συνέπεια να παραμεληθούν οι άλλες εργασίες τους και κυρίως ή καλλιέργεια τής σταφίδας, πράγμα πού θα απέβαινε τελικά είς βάρος τών δημοσίων συμφερόντων 18. Το χοντρό χαρτί δμως στο όποιο στηρίζουν τήν δλη επιχειρηματολογία τους είναι ή απόφαση τού Γενικού Προνοητή τών 'Ιονίων 17. Stampa, σ : απόφαση της 21 ης 'Ιανουαρίου 1736 (1735 κατά τό βενετσιάνικο ημερολόγιο) In Pregadi. 18. Οί κάτοικοι πού μαρτυρούν είναι: 'Αναστάσιος Μαλαπέτσας άπο το Γερακαριό, Νικολέτος Σπάθης άπο τα Πηγαδάκια, Παϋλος Πλαίσας, 'Ιωάννης Μαρίνος και Βασίλης Πλαίσας άπο τήν Κούκιεση παπαγιάννης Μαρίνος, 'Ανδρέας Βερτζάγιας, Γιάννης Λόξας, Στάθης Λόξας ά πο τα Πηγαδάκια - Πέτρος Ραζης, Πέτρος Μπάρτσελης, 'Αναστάσιος Προβής άπο τό Γαλάρο Μάρκος Βοζαΐτης(;), Δημήτρης Ρουκανάς, Σπύρος Σταμίρης άπο τόν "Αγιο Δημήτριο Γιάννης Στήθου, Δημήτριος Σπίκος (;), άπο τις Κάτω Βολίμαις Λεονάρδος Ποταμίτης, Νικολέτος Θεοδόσης και Στάθης Θεοδόσης άπό τις Μέσες Βολίμαις Άντζελότος Βεστούλας από τή Λούχα μοναχός Συμεών Θεοδόσης παπαγιώργης Πασχάλης άπό τό χ. "Αμπελος- 'Αναστάσιος Καμπιώτης, 'Αναστάσιος Γιατράς και Παναγιώτης Μποζίκης άπό τις Μονιές 'Ανδρέας Καμπιώτης Φωτεινός Πλαίσας, Παναγιώτης Πλαίσας και Σπύρος Κροκίδας άπό τό Σκουλικάδο Ζαχαρίας Λούπου, 'Αντώνης Μαρίνος και Γ. Μαρίνος άπό τήν Έξωχώρα - Παναγιώτης Τσουκαλάς και 'Αποστόλης Πυλαρινός άπό τις Όρθωνιές 'Ανδρέας Κοντονης άπό τό Σαρακινάδο

10 378 Π. Δ. Μιχαηλάρης νήσων Βιτζέντζο Βεντραμίν της 11 ης 'Ιουνίου 1694, ή οποία προέβλεπε με κάθε λεπτομέρεια τα της λειτουργίας των αλυκών της Ζακύνθου, τίς υποχρεώσεις των κατοίκων, τις απαλλαγές τους άπο άλλες υποχρεώσεις κ.λπ. και στην οποία φυσικά δεν γινόταν κανένας λόγος για την ποιότητα του άλατιοΰ άλλωστε δέν εϊταν και ό αρμόδιος για να λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις. Αυτή είναι ή υπόθεση της καινοτομίας πού προσπάθησαν να εισαγάγουν οι ενοικιαστές των αλυκών της Ζακύνθου καί οί αντιδράσεις πού συνάντησε. Φυσικά πάνω άπόλα υπάρχει ή κεντρική εξουσία δπως αυτή διαρθρώνεται, πού πρέπει να δόσει λύση στο πρόβλημα. Στο πεδίο αυτό φαίνεται δτι υπάρχει κατ' αρχήν ανοχή προς τήν μεριά τών ενοικιαστών οί όποιοι έχοντας αρχίσει τήν παραγωγή χοντρού αλατιού με δική τους πρωτοβουλία είχαν το σθένος να τήν συνεχίσουν ακόμη καί δταν αυτή απαγορεύτηκε άπο τήν πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, πράγμα πού ίσως σημαίνει δτι υπάρχει κάποιος πού κλείνει το μάτι πονηρά στους ενοικιαστές. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται άπο το γεγονός δτι αυτοί τολμούν να ζητήσουν άνανένωση της ενοικίασης για άλλα οκτώ χρόνια αναλαμβάνοντας τήν παράλληλη υποχρέωση να προμηθεύσουν το νησί καί με δλα τα απαιτούμενα ψιλά αλάτια ώστε να πάψει ή αντίδραση τών κατοίκων. Ή αρνητική απόληξη του επεισοδίου αυτού φαίνεται λογική καί πάντως αναμενόμενη καί μέ αυτά τα δεδομένα αφού οί ενοικιαστές δέν εϊχαν τήν παραμικρή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, ούτε άλλωστε φαίνεται δτι προσπάθησαν προς τήν κατεύθυνση αύτη. 'Ωστόσο πιστεύω δτι υπάρχει καί κάτι άλλο, περισσότερο σημαντικό πού επηρέασε το δλο πλέγμα τοΰ συσχετισμού. Πρόκειται φυσικά για τήν γενικότερη πολιτική γύρω άπο το αλάτι τοΰ 'Ιονίου, δπως ασκείται κυρίως μέσω τών αλυκών ενός άλλου νησιού τοΰ επτανησιακού συγκροτήματος καί συγκεκριμένα μέσω τών αλυκών της Λευκάδας. "Ηδη άπο τίς αρχές της δεκαετίας τοΰ 1720 στο νησί αυτό αρχίζουν να δημιουργούνται σοβαρές μεταβολές στην παραγωγή τοΰ άλατιοΰ. Συγκεκριμένα στον χώρο εισέρχεται δυναμικά ό Δημήτριος Περούλης, ό όποιος έχοντας καλά κατανοήσει τίς Μάρκος Άντύπας άπο το Γαϊτάνι Στάθης Κατραμής καί Νικολέτος Μαρόπουλος άπο τον "Αγιο Κήρυκο Παναγιώτης Βιλιάρδος άπο το Μπανάτο 'Ανδρέας Μούσουρας άπο την Κουκουναριά Νικολός Δραγώνας- Άλοΐζιος Βοΰλτζος άπο το Καλιπάδο Κωνστ. Πομώνης άπό τό Τραγάκι- Γιάννης Πέτας άπο το Μπελούσι - Τζαννέτος Γεωργόπουλος άπό το Μέσο Γερακαριό Παναγιώτης Λιβέρης άπο το Κερί - Παναγιώτης Παλιοθόδωρος άπο τα Λιβάδια 'Αθανάσιος Καρμαλίκης άπό τον Πεισινώντα Άγγελος Βισβάρδης άπό τό Μουζάκι Παναγιώτης Νέγκας άπο το Ρομίρι Μάρκος Σούρπης άπο τό Λαγοπόδον Πέτρος Κοκολίνης άπό τό Μαχαιράδο Νικολέτος Βόσσου άπο τό Μελινάδο Φραγκίσκος Τουρίκης άπό τό Μπουγιάτο Νικολέτος Ά- γραπιδάκης άπό τα Λαγκαδάκια Κωσταντής Δραγώτης άπό τη Φιολίτη: για τήν πλειονότητα αυτών πληροφορίες βέβαια υπάρχουν στο πάντα χρήσιμο Λεξικό τοΰ Λ. Ζώη. 'Εξάλλου υπογράφουν μή κατονομαζόμενοι κάτοικοι άπό τα χωριά Φαγιά(;), Δράκα, Καμπί, Γύρι, Άγιος Λέων καί Κοιλιωμένος.

11 Γύρω άπό την παραγωγή αλατιού στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 379 ανάγκες τοϋ βενετικού μονοπωλίου του άλατιοΰ προβαίνει στην κατασκευή νέων αλυκών στο νησί -χωρίς να διακόψει βέβαια την λειτουργία των παλαιών αλυκών- οί όποιες παρήγαγαν αποκλειστικά χοντρά αλάτια σέ μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να αναπληρωθεί ή παραγωγή εκείνων της Νότιας 'Ιταλίας. Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια παραγωγής χοντρού άλατιοΰ πρέπει οπωσδήποτε να έχει τήν δική του έγκριση αφού έκτος τών άλλων ό Περούλης διαθέτει και πλοία πού έχουν αναλάβει τήν μεταφορά του προϊόντος και μπορεί έτσι νά επηρεάζει αποφασιστικά τις εξελίξεις. Ή βεβαιότητα της παρέμβασης του Περούλη ενισχύεται περισσότερο άπό το γεγονός ότι ανάμεσα στα έγγραφα πού αποτελούν τήν δικογραφία της ζακυνθινής υπόθεσης υπάρχουν και αρκετά μέ τις υποθέσεις τών αλυκών της Λευκάδας, δπου κυριαρχεί ή προσωπικότητα τού Περούλη και τών ενεργειών του. Σέ κάποια στιγμή άλλωστε ή παρατήρηση δτι τα χοντρά αλάτια της Λευκάδας εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες της Βενετίας αποτελεί στοιχείο της όλης επιχειρηματολογίας. Ή προσπάθεια λοιπόν τών ενοικιαστών για τήν παραγωγή νέας ποιότητας αλατιού και μάλιστα σέ μικρή ποσότητα και χωρίς ανατροπή της απαιτούμενης ροής ψιλού αλατιού δέν ευοδώθηκε. Οι αντιδράσεις πού συνάντησε εΐταν τέτοιες πού δέν υπήρχε τρόπος υπέρβασης τους. Φαινομενικά κερδίζουν τις εντυπώσεις οι κάτοικοι τών χωριών τού νησιού πού μάχονται για τήν διατήρηση τού τρόπου εργασίας πού ξέρουν καλά και επί τού όποιου, όπως συνεχώς παρατηρούν, έχουν στηρίξει και τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες τους. Στην ουσία οί διαμαρτυρίες τους δέν θα είχαν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αν ή οικονομική συγκυρία πού ευνοούσε τήν παρέμβαση τού Περούλη και τήν προάσπιση τών συμφερόντων του δέν εϊταν σύμφωνη μέ τις επιδιώξεις τους 19. Φυσικά γι αυτούς ή ανατροπή παγιωμένων πρακτικών μέ τις οποίες πορεύονταν τόσα χρόνια εϊταν οξύ πρόβλημα παρά τις διαβεβαιώσεις τών ενοικιαστών ότι τα ψιλά αλάτια δέν θα έλειπαν ωστόσο μέσα στο στάδιο της ύφεσης πού βρίσκεται το βενετικό κράτος και μέσα στο όποιο είναι εύκολο ισχυρές προσωπικότητες νά επωφεληθούν ακριβώς άπό τήν κρίση και νά τήν έκμεταλ- 19. Φυσικά ό Περοΰλης ρυθμίζει τήν πολιτική του στο ζήτημα της παραγωγής άλατιοΰ έχοντας υ πόψη τήν κατάσταση πού επικρατεί στους χώρους διάθεσης πού είναι οί περιοχές της Β. 'Ιταλίας μέ απόληξη τήν Ελβετία - έκεΐ κυριαρχεί έντονος ανταγωνισμός καί 'ιδίως για τά χοντρά αλάτια. Για το θέμα αυτό μάλιστα διαθέτουμε μια μεταγενέστερη (8 'Ιουνίου 1757) πολυσέλιδη (σ. 197) έκθεση τοϋ Ottavio Galiffa ό όποιος κάνει διάφορες προτάσεις για τήν πολιτική πού ο φείλει νά ακολουθήσει ή Βενετία σχετικά μέ τήν παραγωγή καί το εμπόριο τού άλατιοΰ. Ό Βενετός λοιπόν αξιωματούχος αναφέρει στή σ. 36 τοϋ Υπομνήματος του: La fabrìca de sali grossi nelle saline del Zantefù con giustizia proibita dal Eccellentissimo Senato durante li partiti di S. Maura, poiché essendo tutti due questi sali della medessima natura, cioè sali semplicemente grossi et essendo il prodotto di quelli di S. Maura superiore di molto al possibile smaltimento per li consumi dello Stato... (A.S.V., Archivio Privato dei Conti Perulli, b. 33, Reg. 12).

12 380 Π. Δ. Μιχαηλάρης λευθοΰν προς οφελός τους, τα συμφέροντα του Περούλη στοιχίζονται μέ τις επιδιώξεις των χωρικών της Ζακύνθου και γι αυτό οί τελευταίοι έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα να συνεχίσουν - μετά την μικρή ανώμαλη γι αυτούς παρεμβολή- απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους. Εφεξής όμως τα πράγματα θα προσδιοριστούν καλύτερα ενώ συγχρόνως αναδεικνύονται καλύτερα και οί λόγοι πού ματαίωσαν το εγχείρημα. Στην νέα προκήρυξη για τήν ενοικίαση των αλυκών της Ζακύνθου (23 Φεβρουαρίου 1737) περιλαμβάνεται ένας νέος ορός για πρώτη φορά πού απαγορεύει τήν παραγωγή χοντρού αλατιού στο νησί, κατά τήν διάρκεια της παραγωγής παρόμοιας ποιότητας στην Λευκάδα. "Ετσι τα πάντα αφήνονται στην δικαιοδοσία τού Περούλη ό όποιος είναι ò μόνος αρμόδιος να προσδιορίσει τήν ποιότητα και τήν ποσότητα τού παραγομένου αλατιού στα Επτάνησα. Το πράγμα καθίσταται πλέον εμφανές άπό τήν υποχρέωση τών νέων ενοικιαστών τών αλυκών της Ζακύνθου να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους μέ τήν γενικότερη πολιτική για το αλάτι πού ασκείται άπό τον Δημήτριο Περούλη.

13 Γύρω από την παραγωγή άλατιοϋ στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 381 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Polizza d'incanto per le Saline del Zante, e Catastali, Approvata con Decreto dell'eccellentissimo Senato 23 Febraro 1736 Se affitta al Pubblico Incanto le Saline del Zante e Catastali e saranno deliberate a chi offerirà il maggior Pubblico vantaggio e per le seguenti condizioni essecutive delli Sovrani Decreti 7 Giugno 1725, 16 e 22 Gennaro 1727, 17 Aprile e 8 Maggio 1728,19 Luglio 1732, e 30 Gennaro Primo. Si deliberaranno per anni cinque, e non più da incominciare nel giorno, che sarà dichiarito nella Polizza di Offerta a stampa, sopra la quale altro non potrà Γ Offerente notar con la penna, che il giorno, mese ed anno, la somma del danaro, che vorrà pagare ogni anno e la sottoscrizione del suo nome e cognome, ο per se, ο per chi sarà da lui dichiarato, et essendovi aggiunte altre parole, la Offerta non sarà balottata, ma si aver à per nulla, come se presentata non fosse. Secondo. La somma annua, per cui saranno deliberate doverà esser pagata nella Camera del Zante in due ratte all' anno di mesi sei Γ una dopo tratto, di modo che ogni sei mesi sia pagata la metà dell' affitto. Awerrendo, che doverà pagar le Gazette a tre bezzi Γ una, e in conseguenza Gazette 82 e due terzi gli saranno valutate, e poste a credito per un Ducato da Lire 6:4 di tal moneta. Dovendo poi delli pagamenti come sopra fatti nella Camera del Zante produrre la Copia di Partita in forma legale, per essergliene dato credito in questo Eccellentissimo Magistrato, a confronto del debito, che gli sarà piantato in conformità della deliberazione. Terzo. Sarà intieramente levata la facoltà di condur alcuna quantità di quei sali minuti a Venezia, ed al Pubblico Serenissimo Γ obbligo di riceverli, e pagarli, se non in caso d' espresso bisogno e con positivo Decreto dell' Eccellentissimo Senato. Quarto. Non potrà il Conduttore vender il sale a maggior prezzo di soldi 23 al bacile, e questi in moneta di rame, con le Gazette a tre Bezzi, come anco da lui saranno pagate in Cassa Pubblica senz' altro sopraggio ο ragguaglio, rispetto al maggior, ο minor valore del cecchino in Piazza. Quinto. Le misure, con le quali si venderà il sale, dovreranno esser regolate in conformità del Campion Veneto; e quanto al modo di misurare, si osserverà Γ uso inveterato della misura rasa; dovendo per ogni buon fine essere da Sue Eccellenze Proveditori al Sai spedito al Zante un nuovo Campione bollato col bollo del loro Eccellentissimo Magistrato, da conservarsi esso Campione in quella Pubblica Cancellarla, al quale doveranno/ uniformarsi tutte le misure, con le quali si venderà il sale nel!' Isola tanto alle saline, quanto in Città.

14 Δ. Μιχαηλάρης Sesto. Non doverà il Conduttore sotto qualunque immaginabile titolo ο pretesa ricevere da compratori oltre il prezzo stabilito nel precedente quarto Capitolo, alcun' altra contribuzione ο regalo, sia di che quantità, ο qualità esser si voglia, ο in danari, ο in robba; e sarà sempre pronto, ο sarà esser pronte altre persone in sua vece per tutto il tempo della stagione, e fabrica del sale, nelli giorni et ore più commode al popolo, per somministrargli e vendergli il sale, e mancando a questa espressa obbligazione ο contrafacendo al rissoluto divieto nella materia de Regali sudetti, soggiacerà alle più severe pene, secondo la qualità ed il numero delle trasgressioni ad arbitrio dell' Illustrissimo Proveditor del Zante, che averà facoltà di forma processo sopra qualunque indolenza, che da chi si sia gli fosse portata in tale materia, e devenire al più severo castigo di rei, salva Γ Appellazione alli aggravati al Magistrato Eccellentissimo al Sai, in conformità della prattica e Leggi moltiplici in materia de Pubblici Partiti de Sali. Settimo. Quanto alle cauzioni da darsi, doverà esser inviolabilmente essequito il quinto delli Capitoli Generali di questo Partito stabiliti con Γ autorità dell' Eccellentissimo Senato Γ anno 1634; dichiarando espressamente, che doveranno esser dati li pieggi in Venezia per Γ importar di ducati 2000 B.V. per tutte le cause espresse in detto Capitolo quinto, che doveranno obbligarsi simul et insolidum per detta summa, e cid nel termine di giorni otto, dopo la deliberazione, per esser nel termine di giorni quindeci approvati dalli due Magistrati uniti delli Eccellentissimi Proveditori al Sai, e Proveditori in Cecca ridotti al numero di sei con voti cinque, e se la riduzione sarà di sette con voti sei almeno; e dall' osservanza di questo, ο di cadaun altro Capitolo cosi delli Generali del Partirò, come della presente Polizza in qual si sia parte ο condizione, non potrà mai esser dispensato, se non con positivo Decreto dell' Eccellentissimo Senato. Ottavo. Durante con effetto la fabrica de sali grossi d Santa Maura per conto delli già deliberati partiti, non sarà permesso il fabricarne di tal genere in alcuna quantità nelle saline sudette del Zante e Catastari; con dichiarazione, che mancando avanti al terminare delli sudetti Partiti la fabrica di Santa Maura; onde si aprisse il caso di poterla instituire neh" isola del Zante; saranno all' ora salvi gli opportuni Publici essami sopra la prelazione già dimandata dal Partitante di Santa Maura, con tutte quelle convenienze che militar potessero a di lui favore, come fu espressamente risservato anco nel Decreto 21 Genaro Nono. Con tutti li modi, patti, condizioni, obbligazioni e privileggii respettivamente, come nelli Capitoli Generali, stabiliti con Terminazione degp Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Proveditori et Inquisitor al Sale 12 Aprile 1634, in essecuzione di Decreto dell' Eccellentissimo Senato 25 Febraro 1632 per la Deliberazione et Amministrazione delle dette Saline e come nei precedenti, e spirata Condotta; nelle cose pero e parti non repugnate a quanto resta espressamente dichiarito nella presente Polizza d'incanto. Giuseppe Bonomelli, Nod.(aro) al Sai.

15

16

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«...» 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «... (...)», (...). 02/07/2010 & - &... ( ) 41 411 413 : :

«...» 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «... (...)», (...). 02/07/2010 & - &... ( ) 41 411 413 : : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1 LEADER (...): «.....» 1: 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «.....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών.

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. 2014 1 Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. Τα προϊόντα ψηφίζονται απο 3.000 καταναλωτές µέσω της σηµαντικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα

Θέμα: Ταυτόχρονα Πρωταθλήματα Ο Μ Ι Λ Ο Σ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ Καποδιστρίου 17 -Φιλοθέη 152 37, Τηλ. (210) 6823941 - Fax: (210) 6852959 Ηλεκτρονική δ/νση : http://www.opaf.org Προς Το Δ.Σ. της ΕΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Ζακύνθου: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010

ΔΕΗ / Περιοχή Ζακύνθου: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 1 ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ - ΡΙΝΗΣ ΟΕ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑ 100,00 επί εδάφους 50094 10/2/2011 2 ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ 100,00 επί εδάφους 50095 10/2/2011 3 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΟΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΛΠΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο;

BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) BREVE DESCRITTIONE DEL REGNO DI MOREA. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; Στα 1830 ο Ανδρέας Μουστοξύδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 34 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίνακας Μελετών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ Kαθηγήτρια Αρχειονομίας Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πίνακας Μελετών 1. Μ. Κολυβά, «Θεόδωρος Παλαιολόγος, αρχηγός μισθοφόρων "στρατιωτών" και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παρασκευής «Παραδοσιακών Ζυμαρικών» Θεοφάνης Γεωργόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τεχνολογία Παρασκευής «Παραδοσιακών Ζυμαρικών» Θεοφάνης Γεωργόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας Τεχνολογία Παρασκευής «Παραδοσιακών Ζυμαρικών» Θεοφάνης Γεωργόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας Φοιτητές: Ηλιάνα Γκοβίνα Κατερίνα Κάμπα Δημήτρης Φραγκούλης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 η ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελίδα 1 από 9 για αρχή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ Οι Βαθμοφόροι που θα συμμετάσχουν στην Δραστηριότητα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio February 2013 RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio Σύντομη εταιρική παρουσίαση Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας «Rets Energy S.A.» ξεκίνησε το 2012 μέσω του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα