ΣΤ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Α Ν ATΥ Π Ο ΑΘΗΝΑ 2001

2

3 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟΝ 18 ΑΙΩΝΑ Π. Δ. Μιχαηλάρης Είναι γνωστό οτι ή πόλη της Βενετίας άπό την αρχή της ιδρύσεως της ώς και τις τελευταίες αναλαμπές της παρουσίας της στα ευρωπαϊκά πράγματα συνδέθηκε στενά και ώς ένα μεγάλο σημείο εξαρτήθηκε άπό το αλάτι, δηλαδή από τήν παραγωγή και διάθεση του προϊόντος αυτού στο εσωτερικό της βενετικής επικράτειας άλλα κυρίως στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης 1. Αλάτι λοιπόν έδωσαν πρώτα τα τενάγη τής λιμνοθάλασσας και αλάτι εν συνεχεία α ναζητήθηκε σέ δσα μέρη πραγματοποιήθηκαν βενετικές εγκαταστάσεις και βέβαια και στα Επτάνησα μέ μεγαλύτερη επίδοση στην Λευκάδα τοϋ 18 ου αί. Ε ξαίρεση φυσικά δέν έγινε για τήν Ζάκυνθο ή οποία τις τελευταίες δεκαετίες πριν άπό τήν κατάλυση τοϋ βενετικού κράτους αποτελεί τήν απόληξη τοϋ τόξου εκείνου τοϋ κατάστικτου άπό αλυκές, το όποιο αρχίζοντας άπό τον κόλπο τής Βενετίας διατρέχει τίς ιταλικές και τίς δαλματικές ακτές για να καταλήξει στο Ιόνιο και τήν Ν. 'Ιταλία, ενώ παλαιότερα οι μεσογειακές προεκτάσεις του έφθαναν ώς τήν Κρήτη και τήν Κύπρο. Ή ιστορική πλαισίωση τών αλυκών τής Ζακύνθου έχει συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια 2 και έχει επισημανθεί και αναδειχθεί ή θέση τους ανάμεσα στις 1. Ή βιβλιογραφία για το βενετσιάνικο αλάτι είναι πολύ μεγάλη και ή αναφορά <? αυτήν απαιτεί πολλές σελίδες - γι αυτό κρίνω σκόπιμο ή παραπομπή να γίνει κυρίως στα έργα τοϋ M. Mollat καί συνεργατών, Le Rôle du sel dans Γ Histoire, Paris 1968 και κυρίως τοΰ Jean-Claude Hocqet, Le sel et la fortune de Venise, vol. I-II, Λίλλη 1978 δπου καί πλούσια βιβλιογραφία. Χρήσιμα επίσης στοιχεία για τήν ιστορία τών αλυκών τής Ζακύνθου στα νεότερα χρόνια βλ. στο Λ. Ζώης, Λεξικον 'Ιστορικόν και Λαογραφικον Ζακύνθου, τ. 1, Μέρος Πρώτον, 'Αθήνα 1963, σ Μαριάννα Κολυβά-Καραλέκα, "Οί αλυκές στή Ζάκυνθο: παραγωγή καί εκμετάλλευση (16? 371

4 372 Π. Δ. Μιχαηλάρης άλλες παραγωγικές δραστηριότητες τοϋ νησιοϋ - αύτη λοιπόν ή επαρκώς μελετημένη πορεία φθάνει περίπου ώς τίς αρχές τοϋ 17 ου αι. Μετά άπό την περίοδο αύτη δέν φαίνεται να σημειώνονται ουσιαστικές μεταβολές και ή παραγωγή τοϋ άλατιοϋ στο νησί συνεχίζεται μέ το 'ίδιο σύστημα: ενοικίαση δηλαδή τών α λυκών μέσω δημοπρασίας 3, υποχρέωση μέρους τών κατοίκων τών χωριών Κατασταριοϋ και Μετοχιοϋ 4 να εργάζονται στις αλυκές μέ τήν επιβολή "αγγαρείας" 5, παραγωγή αλατιών λεπτών (sali minuti) άπό τα όποια ή μεγαλύτερη ποσότητα, άν οχι δλη, εΐταν προορισμένη να διατεθεί για τις ανάγκες τών νησιωτών, οι όποιες -έκτος άπό τήν άμεση κατανάλωση -είχαν κυρίως να κάνουν μέ τήν καλλιέργεια της ελιάς, δηλαδή τήν συντήρηση τοϋ ελαιοκάρπου μέχρι αυτός να φθάσει στην έκθλιψη, άλλα και τή συντήρηση τοϋ κρέατος. Φυσικά δλα αυτά και πολλά άλλα, δπως λ.χ. τα σχετικά μέ τήν κατασκευή και συντήρηση τών αλυκών προβλέπονταν μέ κάθε λεπτομέρεια στις συμβάσεις ενοικίασης και διάθεσης τοϋ προϊόντος πού συνάπτονταν κάθε φορά μεταξύ της Βενετικής 'Υπηρεσίας επί τοϋ 'Αλατιοϋ και τοϋ εκάστοτε ενοικιαστή. Τό γεγονός πού πραγματεύεται ή παρούσα μελέτη 6 έχει να κάνει μέ τήν ai.)", Tà 'Ιστορικά 10 (1989) 47-74, όπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία για τήν ιστορία της παραγωγής αλατιού στο νησί. 3. Τα συμβόλαια ενοικίασης τών αλυκών παραθέτουν μέ κάθε λεπτομέρεια τίς υποχρεώσεις τοϋ ε νοικιαστή χονδρικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτός έκτος άπό τό ετήσιο ποσόν τής ενοικίασης, έχει τήν υποχρέωση να παραδίδει στο Δημόσιο μία προκαθορισμένη ποσότητα αλατιού ενώ τό υπόλοιπο τής παραγωγής μπορούσε να τό διαθέσει μέ όποιο τρόπο ήθελε και σύμφωνα μέ τους ρυθμούς τής αγοράς φυσικά όλα τα έξοδα παραγωγής τοΰ προϊόντος βάραιναν αποκλειστικά τόν ενοικιαστή και αυτά είχαν σχέση μέ τήν συντήρηση τών αλυκών και τήν πληρωμή τών άλικαραίων (βλ. και Κολυβά-Καραλέκα, "Οι αλυκές", ο. π., σ. 58 κ.έξ., 65 κ.έξ.) βλ. και στο Παράρτημα τήν "Προκήρυξη Ενοικίασης" τών αλυκών τού 1736 (Stampa, σ ). 4. Ουσιαστικά πρόκειται για τήν ϊδια τοποθεσία αφού κατά τόν Λ. Ζώη, Λεξικό, ο. π., Μέρος Β', σ. 421 έτσι ονομαζόταν παλιά τό χωριό Μικρό Καταστάρι. 5. Βλ. τα σχετικά στο Κολυβά-Καραλέκα, "Οί αλυκές", ο. π., σ. 51 κ.έξ. Στην σημαντική αυτή μελέτη τής Μ. Κολυβά μπορούμε επίσης να παρακολουθήσουμε τίς όποιες εξαγωγές τοΰ ζακυνθινού αλατιού, τόν όγκο παραγωγής καθώς και τήν πολιτική τής κυρίαρχης Βενετίας σχετικά μέ τό προϊόν αυτό έν αναφορά προς τόν χώρο τοΰ 'Ιονίου. 6. Ή μελέτη αυτή βασίζεται σέ υλικό πού προέρχεται άπό τήν έντυπη δικογραφία (Stampa) μέ τόν τίτλο Stampa del commun di Catasttari del Zante. Al Laudo πού απόκειται στο αρχείο τής οικογένειας Περούλη τών Κρατικών 'Αρχείων τής Βενετίας. Πλήρη περιγραφή τοΰ έντυπου βλ. στο Π. Μιχαηλάρης, "Κατάλογος εντύπων δικογραφιών (Stampe) τοΰ 'Αρχείου Περούλη", 'Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφνρόερα, 'Αθήνα 1992, σ. 165, άρ. 85. Τό έντυπο αυτό περιλαμβάνει τήν δικογραφία τής διένεξης τών κατοίκων τοΰ Κατασταριοΰ μέ τους ενοικιαστές τών αλυκών όταν οί τελευταίοι επιχείρησαν να αλλάξουν τό 1733 τήν ποιότητα τοΰ παραγομένου προϊόντος δηλαδή να τροποποιήσουν τήν μέθοδο παραγωγής. Για τίς στάμπες γενικά βλ. τήν εργασία τοΰ 'Ανδρέα Μαγκλάρα, Σνμδολαί εις τήν ερενναν και μελέτην τών Stampe: Stampe τής εκ Κεφαλληνίας οικογενείας Carburi, Πάτραι 1977 (σέ μορφή δακτυλογράφου).

5 Γύρω άπό τήν παραγωγή αλατιού στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 373 προσπάθεια ανατροπής της κανονικότητας πού χαρακτήριζε ολα αυτά τα χρόνια την παραγωγή άλατιοΰ στην Ζάκυνθο και ειδικότερα τήν αλλαγή ποιότητας τοϋ παραγομένου προϊόντος 7. Στην Ζάκυνθο ανέκαθεν ή παραγωγή άλατιοΰ εϊταν αποκλειστικά στραμένη προς τα ψιλά αλάτια και σ" αυτά είχαν αποκτήσει τήν ανάλογη εμπειρία οι κάτοικοι των χωριών πού συνέβαλαν δια της αγγαρείας στην παραγωγή τους. 'Ωστόσο τους ρυθμούς αυτούς έρχεται να ταράξει ή πενταετής (1 'Απριλίου Μαρτίου 1738) ενοικίαση των αλυκών της Ζακύνθου άπό τον Χριστόφορο 'Αντωνίου Γαέτα 8 έναντι ετησίου τιμήματος 2056 δουκάτων. Ή πρώτη χρονιά παραγωγής υπό τους νέους ενοικιαστές δεν παρουσίασε καμιά καινοτομία. 'Ωστόσο μέ τις εντολές πού εκδίδει ό προνοητής Ζακύνθου Τζιρολάμο Μινότο προς τους κατοίκους τών χωριών πού εμπλέκονται στην παραγωγή τοϋ άλατιοΰ σχετικά μέ τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες πού πρέπει να γίνουν ενόψει της νέας περιόδου παραγωγής ( ), κάνει μνεία μέ τρόπο λακωνικό άλλα σαφή της καινοτομίας πού πρόκειται να ακολουθήσει: αναφέρεται δηλαδή στην παραγωγή άλατιοΰ "all' uso di Trapano" 9. Αυτό όμως θα προξενήσει τίς έντονες αντιδράσεις εκ μέρους τών κατοίκων τών ενδιαφερομένων χωριών και τις αντίθετες προσπάθειες τών ένοικια- 7. Έδώ πρέπει νά ποϋμε οτι τα αλάτια χονδρικώς διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες: τα χοντρά (sali grossi) και τά ψιλά αλάτια (sali minuti) ανάλογα μέ τον ογκο τών κρυστάλλων τους. Ή παραγωγή της μιας ή της άλλης ποιότητας εξαρτάται άπό το βάθος τών άλοπηγίων, δηλαδή τών κοιλοτήτων μέσα στις όποιες εισάγεται για νά εξατμισθεί το θαλάσσιο νερό άπό το όποιο λαμβάνεται το αλάτι έτσι τά χοντρά αλάτια λαμβάνονται άπό βαθιά άλοπήγια ένώ τά ψιλά άπό ρηχά. Ποιοτικά φαίνεται οτι είναι καλύτερα τά χοντρά επειδή είναι λευκότερα και κυρίως καθαρότερα, δηλαδή απαλλαγμένα άπό άλλες προσμίξεις φυσικά ή παραγωγή τών χοντρών αλατιών παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία καθώς απαιτείται ή κατασκευή βαθύτερων κοιλοτήτων ένώ και ή συγκέντρωση τοϋ παραγομένου άλατιοΰ δυσχεραίνεται σημαντικά. 8. Τά σχετικά μέ τήν οικογένεια αυτή (αναφέρεται και ώς Γαήτα) βλ. στο Λ. Ζώης, Λεξικόν, δ.π., σ Ή ενοικίαση τών αλυκών γίνεται στη Βενετία άπό τόν Steffano-Antonio Turcone για λογαριασμό τοΰ Γαέτα. Νά προσθέσουμε έδώ οτι άπό τά στοιχεία πού μας παρέχει ή δικογραφία, προηγούμενος ενοικιαστής τών αλυκών υπήρξε ό 'Αναστάσιος Πυρόπουλος, ό όποιος χρησιμοποίησε τόν ίδιο πληρεξούσιο για νά ενοικιάσει τίς αλυκές. 9. Ή έκφραση αυτή πού χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις πηγές για τήν παραγωγή τοϋ άλατιοΰ, προσδιορίζει τήν ποιότητα τοϋ προϊόντος και συγχρόνως κατά τόν 18 αί. όταν ή Βενετία δυσχεραίνεται νά προμηθευτεί αλάτι άπό ορισμένες περιοχές για διάφορους λόγους, προσδιορίζει οτι τό παραγόμενο σέ μια περιοχή προϊόν θα αντικαταστήσει τήν εισαγωγή πού κάλυπτε μια άλλη περιοχή (έδώ πρόκειται για τίς τεράστιες αλυκές της αρχαίας πόλης Δρέπανο στή Σικελία). Βέβαια συναφές αποτέλεσμα της αλλαγής είναι ή διάνοιξη διαφορετικών άλοπηγίων, πράγμα πού αναφέρεται στις εντολές τοΰ Μινότο. "Ας προσθέσουμε οτι οί άλλες εντολές τοΰ προνοητή άφοροΰν στον καθαρισμό τών αλυκών, τήν απαγόρευση βόσκησης τοΰ χώρου κατά τόν χειμώνα και τήν είσοδο πλοιαρίων στις αλυκές: για δλα προβλέπονται οί ανάλογες χρηματικές αποζημιώσεις πού καταβάλλονται στο Δημόσιο άλλα και στους ενοικιαστές.

6 374 Π. Δ. Μιχαηλάρης στων προκειμένου να επιβάλλουν τα σχέδια τους. Ή διαμάχη αυτή θα λάβει ο ξύτατη μορφή και κατ 5 άκολουθίαν θα οδηγηθεί ενώπιον της βενετσιάνικης δικαιοσύνης εξαιτίας ακριβώς της προσφυγής τών κατοίκων του Κατασταριού εναντίον τών ενοικιαστών και τής συγκρότησης της σχετικής έντυπης δικογραφίας 10 έχουμε σήμερα στην διάθεση μας τα στοιχεία εκείνα πού φωτίζουν τα γεγονότα αυτά άλλα συγχρόνως μας παρέχουν και πρόσθετες πληροφορίες για τήν οικονομική ζωή τής Ζακύνθου. Βέβαια δέν υπάρχει λόγος εδώ να παραθέσουμε τήν σειρά τών αλλεπάλληλων προσφυγών και άντιπροσφυγών πού γίνονται άπό τους διαδίκους άλλωστε δέν θα φωτίσει περισσότερο το θέμα μας ή πλήρης ανασυγκρότηση τής διαμάχης μέ τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Πιστεύουμε δμως δτι πρέπει να κατανοήσουμε τήν λογική εκείνη πού ωθεί σέ μια καινοτομία και τήν άλλη πού τήν αντιμάχεται και παράλληλα να αναζητήσουμε τους ουσιαστικούς λόγους πού εμποδίζουν και στο τέλος ματαιώνουν προσπάθειες πού ενέχουν τα σπέρματα για τήν ανατροπή ορισμένων παγιωμένων συνηθειών. "Ομως ας πάρουμε τα πράγματα μέ τήν σειρά. Στην διαδοχική λοιπόν σειρά τών ενοικιαστών τών αλυκών τής Ζακύνθου εμφανίζεται το 1733 ό Χριστόφορος Γαέτας μέ συνεταίρους τους Νικολό Κατήφορο και 'Αναστάσιο Γεωργίου Πυρόπουλο, οι όποιοι ενοικιάζουν τις αλυκές στο Καταστάρι για 5 χρόνια έναντι 2056 δουκάτων ετησίως. Ό Γαέτας (και ό Πυρόπουλος) δέν εϊταν άγνωστα πρόσωπα στην υπηρεσία αυτή άφοϋ είχαν ενοικιάσει και παλαιότερα τις αλυκές του νησιού. 'Ωστόσο τήν περίοδο αυτή έ κριναν κατάλληλη προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια τής μερικής αντικατάστασης τής παραγωγής ψιλού αλατιού άπό χοντρό, επειδή εκτιμούσαν οτι έτσι θα είχαν τήν δυνατότητα να πουλήσουν το νέο προϊόν σέ καλύτερη τιμή εξω άπό το νησί. Φυσικά ή αλλαγή αυτή δέν εϊταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τήν έγκριση τής βενετσιάνικης διοίκησης καθώς ή ποιότητα και ποσότητα τού προϊόντος προσδιορίζονται πάντοτε μέσα στις γενικότερες ρυθμίσεις πού καθορίζουν τήν λειτουργία τής παραγωγής και διάθεσης τοϋ αλατιού. Ρητή εντολή δμως πού να εγκρίνει τήν καινοτομία δέν υπάρχει στην δικογραφία ω στόσο τό διάταγμα πού εκδίδει ό διοικητής τού νησιού μέ τό οποίο καλεί τους κατοίκους τών χωριών Καταστάρι και Μετόχι να ξεκινήσουν τις προκαταρκτικές εργασίες στίς αλυκές αναφέρεται σαφώς στή νέα μέθοδο 11 χωρίς μάλιστα 10. Ή υποχρέωση τών διαδίκων να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα υπό τήν μορφή έντυπου προέρχεται άπό τήν απόφαση τοϋ Μεγάλου Συμβουλίου τής 27 Τ ' ς Μαρτίου 1718 καί είναι προφανές δτι επιδιώκει να ενισχύσει τήν κρατική τυπογραφία τής Βενετίας. 11. Per far esperimento di nuova fabbrica de Sali all' uso di Trapano si ha dovuto riformare vintiquattro Saline, e ridurre in minor numero (Stampa, σ. 28).

7 Γύρω άπό τήν παραγωγή άλατιοϋ στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 375 να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ενώ αντίθετα επισημαίνει ρητά, δπως είδαμε, τις άλλες υποχρεώσεις τους. Οι κάτοικοι όμως τών χωριών αυτών αντιδρούν μέ δριμύτητα στη νέα μέθοδο και έχοντας ώς εκπροσώπους τους Αναστάσιο Γκοΰσκο, Γεώργιο Πατρινό, 'Αντώνιο Βοϋτο καί 'Αναστάσιο Χάρτα προσφεύγουν στην τοπική και στην κεντρική εξουσία προκειμένου αυτές να απαγορεύσουν τήν καινοτομία πού επιχειρούν να επιβάλλουν οι ενοικιαστές 12. Τα στηρίγματα τους βρίσκουν σε παλαιότερο Διάταγμα τοϋ Γενικού Προνοητή Vicenzo Vendramin το όποιο καθόριζε τα της λειτουργίας τών αλυκών. Φυσικά επισημαίνουν ότι το νέο σύστημα θα βλάψει καί τα δικά τους συμφέροντα άλλα κυρίως εκείνα τοϋ Δημοσίου. ΟΙ ενοικιαστές τών αλυκών μέ τήν σειρά τους προσφεύγουν στον Προνοητή τοϋ νησιού καί αντιτάσσουν τα επιχειρήματα καί τους λόγους για τους όποιους ή νέα μέθοδος είναι προς το συμφέρον τοϋ Δημοσίου, συμφέρον στο όποιο βέβαια εμπεριέχεται καί τό δικό τους. Το Δημόσιο συμφέρον λοιπόν θα ωφεληθεί άπό τήν παραγωγή χοντρών α λατιών επειδή αυτά εξάγονται άπό τό νησί καί συνεπώς θά προκύψει άλλη τιμή διάθεσης, άλλοι δασμοί εξαγωγής, ενώ διαβεβαιώνουν οτι παράλληλα είναι σέ θέση να καλύψουν καί όλες τις επιτόπιες ανάγκες οι οποίες, όπως καί αυτοί ομολογούν, απαιτούν ψιλά αλάτια καθώς αυτά είναι κατάλληλα για τό αλάτισμα, δηλαδή τήν συντήρηση τοϋ ελαιοκάρπου. Τα επιχειρήματα τους αυτά τα ενισχύουν καί μέ άλλα ουσιαστικά στοιχεία: πρώτα - πρώτα στην προσπάθεια τους να αντιδράσουν στο "ιστορικό" επιχείρημα τών αντιδίκων τους για συνεχή παραγωγή ψιλού αλατιού στο νησί άνά τους αιώνες, αναζητούν καί βρίσκουν μνείες για παλαιότερες προθέσεις τού Δημοσίου να επιχειρήσει καί στην Ζάκυνθο τήν παραγωγή χοντρού αλατιού, οι όποιες όμως έμειναν στο στάδιο της πρόθεσης εξαιτίας, κυρίως, της έλλειψης πρωτοβουλίας εκ μέρους τών παλαιοτέρων ενοικιαστών αλλά καί εξαιτίας της έλλειψης ειδικευμένου τεχνίτη πού θά μπορούσε να υλοποιήσει τα σχέδια αυτά. Οι ίδιοι όμως, όπως αναφέρουν, έφεραν ειδικό τεχνίτη άπό τό Δρέπανο της Σικελίας, χώρο μεγάλης παραγωγής χοντρού αλατιού, τόν όποιο πλήρωσαν οι ίδιοι ενώ καί όσες πρόσθετες εργασίες πρέπει να γίνουν για τήν αντικατάσταση τών πολλών μικρών καί ρηχών άλοπηγίων μέ λιγότερα αλλά μεγαλύτερα καί βαθύτερα δέν πρόκειται να κοστίσουν τίποτε στο Δημόσιο άφοΰ θά τά αναλάβουν οι ϊδιοι. Έξαλλου βεβαιώνουν ότι για τή νέα μέθοδο δέν χρειάζονται επιπλέον άτομα, όπως, αντίθετα, υποστηρίζουν οι κάτοικοι τών χωριών. Τό νέο έτος 1735 βρίσκει τά αντιμαχόμενα μέρη στην ίδια γραμμή της άντι presumono contro i Publici Decreti, et antica consuetudine alterare il sistema delle Saline di questa Isola, a cui si sono obligati li loro Communi di lavorare giusto le condizioni contenute nelli Capitoli della loro esenzione firmata da Sua Eccelenza Proveditor General Inquisitor Vicenzo Vendramin e confermata dall'autorità dell'eccellentissimo Senato... (Stampa, σ. 30).

8 376 Π. Δ. Μιχαηλάρης παράθεσης. "Ομως στις 2 Μαΐου 1735 τοΰ έτους αύτοϋ οι κάτοικοι των χωρίων έχουν τήν πρώτη επιτυχία άφοϋ καταφέρνουν να αποσπάσουν άπο την Avogaria τήν απαγόρευση της νέας μεθόδου. 'Ωστόσο ό Προνοητής τοΰ νησιοΰ Τζιρολάμο Μινότο υποβάλει στις 23 Αύγουστου προς τήν κεντρική εξουσία έκθεση 13 μέ τήν οποία περιγράφει τήν κατάσταση πού διαμορφώθηκε στις αλυκές. Ή θέση του είναι συμβιβαστική καί θεωρεί οτι μέ δική του πρωτοβουλία τα πράγματα δέν μεταβλήθηκαν δηλαδή οί εκμεταλλευτές των αλυκών προχώρησαν στην παραγωγή χοντρού αλατιού χωρίς δμως να μειωθεί ή παραγωγή τού ψιλού και έτσι, υποστηρίζει, δτι ουσιαστικά υπάρχει το κέρδος τοΰ χοντροΰ α λατιού ενώ είχε εξαλειφθεί ό κίνδυνος της έλλειψης ψιλού προϊόντος, απαραίτητου για τις ελιές. Παρά τήν απαγορευτική διαταγή οί εκμεταλλευτές τών αλυκών διατηρούν τα άλοπήγια τοΰ χοντροΰ αλατιού καί προβαίνουν σέ δλες τις εργασίες για τήν συνέχιση της καινοτομίας. Συγχρόνως προσφεύγουν εκ νέου στην κεντρική διοίκηση καί επαναλαμβάνουν τις ωφέλειες πού πρόκειται να αποκομίσει το Δημόσιο άπο αυτούς. Οί κάτοικοι τών χωριών αντιδρούν καί προσάγουν ένορκες καταθέσεις κατοίκων πού διαβεβαιώνουν δτι ή παραγωγή εξακολουθεί παρά τήν απαγόρευση 14. Τώρα έρχεται καί ή σειρά τού Γενικού Προνοητή της Θάλασσας Pietro Vendramin να ασχοληθεί μέ τήν υπόθεση. Σ' αυτόν λοιπόν υποβάλλουν οί ενοικιαστές τών αλυκών έ'να υπόμνημα μέ τις θέσεις τους από τό όποιο προέρχεται το νέο στοιχείο δτι έκτος τοΰ δτι θα διατηρήσουν αμετάβλητη τήν παραγωγή τοΰ ψιλού αλατιού θα τροφοδοτοΰν ετησίως τό Δημόσιο μέ 1500 mozza 15 χοντρό αλάτι, όπως συμβαίνει καί μέ τήν Λευκάδα. Ό Γενικός Προνοητής στις 21 'Οκτωβρίου 1735 υποβάλλει στις βενετικές αρχές τήν αναφορά του 16, ή οποία επικεντρώνεται γύρω από τό θέμα τοΰ λαδιοΰ. Αυτό θεωρεί δτι είναι τό κύριο προϊόν τού νησιοΰ καί άπό αυτό κερδίζει τό Δημόσιο. "Ετσι καθώς ή παραγωγή τείνει συνεχώς να αυξάνεται επειδή φυτεύονται νέα έλαιόδενδρα, εκτιμά δτι ή παραγωγή τοΰ ψιλού αλατιού είναι α παραίτητη για τήν συντήρηση τού ελαιοκάρπου καί κατά συνέπεια ή παραγωγή του μάλλον πρέπει να αυξηθεί δεδομένου δτι έχουν γίνει εισαγωγές αλατιού καί από τήν Τουρκία (εννοεί φυσικά τις απέναντι ακτές της Πελοποννήσου). 13. Stampa, σ , έκθεση της 201 ς 'Ιουλίου 1735 να σημειώσουμε εδώ οτι καί ό Προνοητής αναφέρει το γεγονός της παλαιότερης αποτυχημένης απόπειρας παράγωγης χοντροΰ άλατιοΰ στο νησί, τήν οποία αποδίδει στο κλίμα άλλα κυρίως στην έλλειψη ικανών τεχνιτών. 14. Ός μάρτυρες καταθέτουν ό Στάθης Νικολάου Μαρίνος άπό τό χωριό Έξωχώρα, ή Κυριακή Βερτζάγια άπό τό χωριό Πηγαδάκια καί ό Φραγκίσκος Σπετσιέρ, κάτοικος στην ενορία της 'Αγίας Τριάδας στην πόλη της Ζακύνθου. 15. Τό μέτρο αυτό αντιστοιχεί περίπου προς 152,40 κιλά (Κολυβά ο. π., σ. 73). 16. Stampa, σ

9 Γύρω από τήν παραγωγή αλατιού στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 377 Βέβαια συνυποβάλλει και τις προτάσεις των ενοικιαστών πού υποστηρίζουν το εγχείρημα τους άλλα είναι προφανές δτι μέ την θέση πού παίρνει για το λάδι του νησιού έχει συγχρόνως απορρίψει την καινοτομία και βέβαια ή γνώμη του είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα. Κατόπιν τούτων ή απόφαση πού εκδίδεται στις 21 Ιανουαρίου δέν μπορεί παρά να επαναφέρει οριστικά τα πράγματα στην θέση τους απαγορεύοντας ή μάλλον μεταθέτοντας την παραγωγή χοντρού αλατιού για το μέλλον, ό ταν θα υπάρχει πραγματικά ανάγκη γενικότερης αύξησης αυτού τού είδους της παραγωγής. Ή διένεξη θα συνεχιστεί σε κλίμα πλέον μνησικακίας μεταξύ των δύο μερών: συγκεκριμένα οι ενοικιαστές απαγορεύουν τήν βόσκηση τής περιοχής και απαιτούν κάποια αποζημίωση άπο τους κατοίκους αυτοί αντιπροτείνουν τα δικιά τους και απαιτούν να επανέλθουν οι αλυκές στην προηγούμενη κατάσταση μέ έξοδα τών ενοικιαστών. Άπο τα έγγραφα πού συνεχίζονται και μετά τήν λήξη τής ενοικίασης αναδεικνύεται διάδηλος ό φόβος τών κατοίκων για τήν νέα μέθοδο. "Ετσι αν και παράγεται ψιλό αλάτι, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, ή παρουσία και μόνο τών καινούριων άλοπηγίων συντηρεί ζωηρή τήν ανησυχία και τόν εκνευρισμό τους. Άπο δλη αυτή τήν ανταλλαγή τών αλληλοκατηγοριών ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα έγγραφο μαρτυρικών καταθέσεων πολλών κατοίκων άπο διάφορα χωριά τού νησιού δτι το αλάτι πού αρμόζει στις ελιές είναι το ψιλό και δσες φορές χρησιμοποιήθηκε χοντρό το λάδι πού παρήχθη εϊταν πολύ κακής ποιότητας. Έξαλλου υποστηρίζουν δτι ό νέος τρόπος παραγωγής απαιτεί περισσότερες δυνάμεις, περισσότερους ανθρώπους και αυτό θα έχει ώς συνέπεια να παραμεληθούν οι άλλες εργασίες τους και κυρίως ή καλλιέργεια τής σταφίδας, πράγμα πού θα απέβαινε τελικά είς βάρος τών δημοσίων συμφερόντων 18. Το χοντρό χαρτί δμως στο όποιο στηρίζουν τήν δλη επιχειρηματολογία τους είναι ή απόφαση τού Γενικού Προνοητή τών 'Ιονίων 17. Stampa, σ : απόφαση της 21 ης 'Ιανουαρίου 1736 (1735 κατά τό βενετσιάνικο ημερολόγιο) In Pregadi. 18. Οί κάτοικοι πού μαρτυρούν είναι: 'Αναστάσιος Μαλαπέτσας άπο το Γερακαριό, Νικολέτος Σπάθης άπο τα Πηγαδάκια, Παϋλος Πλαίσας, 'Ιωάννης Μαρίνος και Βασίλης Πλαίσας άπο τήν Κούκιεση παπαγιάννης Μαρίνος, 'Ανδρέας Βερτζάγιας, Γιάννης Λόξας, Στάθης Λόξας ά πο τα Πηγαδάκια - Πέτρος Ραζης, Πέτρος Μπάρτσελης, 'Αναστάσιος Προβής άπο τό Γαλάρο Μάρκος Βοζαΐτης(;), Δημήτρης Ρουκανάς, Σπύρος Σταμίρης άπο τόν "Αγιο Δημήτριο Γιάννης Στήθου, Δημήτριος Σπίκος (;), άπο τις Κάτω Βολίμαις Λεονάρδος Ποταμίτης, Νικολέτος Θεοδόσης και Στάθης Θεοδόσης άπό τις Μέσες Βολίμαις Άντζελότος Βεστούλας από τή Λούχα μοναχός Συμεών Θεοδόσης παπαγιώργης Πασχάλης άπό τό χ. "Αμπελος- 'Αναστάσιος Καμπιώτης, 'Αναστάσιος Γιατράς και Παναγιώτης Μποζίκης άπό τις Μονιές 'Ανδρέας Καμπιώτης Φωτεινός Πλαίσας, Παναγιώτης Πλαίσας και Σπύρος Κροκίδας άπό τό Σκουλικάδο Ζαχαρίας Λούπου, 'Αντώνης Μαρίνος και Γ. Μαρίνος άπό τήν Έξωχώρα - Παναγιώτης Τσουκαλάς και 'Αποστόλης Πυλαρινός άπό τις Όρθωνιές 'Ανδρέας Κοντονης άπό τό Σαρακινάδο

10 378 Π. Δ. Μιχαηλάρης νήσων Βιτζέντζο Βεντραμίν της 11 ης 'Ιουνίου 1694, ή οποία προέβλεπε με κάθε λεπτομέρεια τα της λειτουργίας των αλυκών της Ζακύνθου, τίς υποχρεώσεις των κατοίκων, τις απαλλαγές τους άπο άλλες υποχρεώσεις κ.λπ. και στην οποία φυσικά δεν γινόταν κανένας λόγος για την ποιότητα του άλατιοΰ άλλωστε δέν εϊταν και ό αρμόδιος για να λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις. Αυτή είναι ή υπόθεση της καινοτομίας πού προσπάθησαν να εισαγάγουν οι ενοικιαστές των αλυκών της Ζακύνθου καί οί αντιδράσεις πού συνάντησε. Φυσικά πάνω άπόλα υπάρχει ή κεντρική εξουσία δπως αυτή διαρθρώνεται, πού πρέπει να δόσει λύση στο πρόβλημα. Στο πεδίο αυτό φαίνεται δτι υπάρχει κατ' αρχήν ανοχή προς τήν μεριά τών ενοικιαστών οί όποιοι έχοντας αρχίσει τήν παραγωγή χοντρού αλατιού με δική τους πρωτοβουλία είχαν το σθένος να τήν συνεχίσουν ακόμη καί δταν αυτή απαγορεύτηκε άπο τήν πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, πράγμα πού ίσως σημαίνει δτι υπάρχει κάποιος πού κλείνει το μάτι πονηρά στους ενοικιαστές. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται άπο το γεγονός δτι αυτοί τολμούν να ζητήσουν άνανένωση της ενοικίασης για άλλα οκτώ χρόνια αναλαμβάνοντας τήν παράλληλη υποχρέωση να προμηθεύσουν το νησί καί με δλα τα απαιτούμενα ψιλά αλάτια ώστε να πάψει ή αντίδραση τών κατοίκων. Ή αρνητική απόληξη του επεισοδίου αυτού φαίνεται λογική καί πάντως αναμενόμενη καί μέ αυτά τα δεδομένα αφού οί ενοικιαστές δέν εϊχαν τήν παραμικρή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, ούτε άλλωστε φαίνεται δτι προσπάθησαν προς τήν κατεύθυνση αύτη. 'Ωστόσο πιστεύω δτι υπάρχει καί κάτι άλλο, περισσότερο σημαντικό πού επηρέασε το δλο πλέγμα τοΰ συσχετισμού. Πρόκειται φυσικά για τήν γενικότερη πολιτική γύρω άπο το αλάτι τοΰ 'Ιονίου, δπως ασκείται κυρίως μέσω τών αλυκών ενός άλλου νησιού τοΰ επτανησιακού συγκροτήματος καί συγκεκριμένα μέσω τών αλυκών της Λευκάδας. "Ηδη άπο τίς αρχές της δεκαετίας τοΰ 1720 στο νησί αυτό αρχίζουν να δημιουργούνται σοβαρές μεταβολές στην παραγωγή τοΰ άλατιοΰ. Συγκεκριμένα στον χώρο εισέρχεται δυναμικά ό Δημήτριος Περούλης, ό όποιος έχοντας καλά κατανοήσει τίς Μάρκος Άντύπας άπο το Γαϊτάνι Στάθης Κατραμής καί Νικολέτος Μαρόπουλος άπο τον "Αγιο Κήρυκο Παναγιώτης Βιλιάρδος άπο το Μπανάτο 'Ανδρέας Μούσουρας άπο την Κουκουναριά Νικολός Δραγώνας- Άλοΐζιος Βοΰλτζος άπο το Καλιπάδο Κωνστ. Πομώνης άπό τό Τραγάκι- Γιάννης Πέτας άπο το Μπελούσι - Τζαννέτος Γεωργόπουλος άπό το Μέσο Γερακαριό Παναγιώτης Λιβέρης άπο το Κερί - Παναγιώτης Παλιοθόδωρος άπο τα Λιβάδια 'Αθανάσιος Καρμαλίκης άπό τον Πεισινώντα Άγγελος Βισβάρδης άπό τό Μουζάκι Παναγιώτης Νέγκας άπο το Ρομίρι Μάρκος Σούρπης άπο τό Λαγοπόδον Πέτρος Κοκολίνης άπό τό Μαχαιράδο Νικολέτος Βόσσου άπο τό Μελινάδο Φραγκίσκος Τουρίκης άπό τό Μπουγιάτο Νικολέτος Ά- γραπιδάκης άπό τα Λαγκαδάκια Κωσταντής Δραγώτης άπό τη Φιολίτη: για τήν πλειονότητα αυτών πληροφορίες βέβαια υπάρχουν στο πάντα χρήσιμο Λεξικό τοΰ Λ. Ζώη. 'Εξάλλου υπογράφουν μή κατονομαζόμενοι κάτοικοι άπό τα χωριά Φαγιά(;), Δράκα, Καμπί, Γύρι, Άγιος Λέων καί Κοιλιωμένος.

11 Γύρω άπό την παραγωγή αλατιού στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 379 ανάγκες τοϋ βενετικού μονοπωλίου του άλατιοΰ προβαίνει στην κατασκευή νέων αλυκών στο νησί -χωρίς να διακόψει βέβαια την λειτουργία των παλαιών αλυκών- οί όποιες παρήγαγαν αποκλειστικά χοντρά αλάτια σέ μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να αναπληρωθεί ή παραγωγή εκείνων της Νότιας 'Ιταλίας. Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια παραγωγής χοντρού άλατιοΰ πρέπει οπωσδήποτε να έχει τήν δική του έγκριση αφού έκτος τών άλλων ό Περούλης διαθέτει και πλοία πού έχουν αναλάβει τήν μεταφορά του προϊόντος και μπορεί έτσι νά επηρεάζει αποφασιστικά τις εξελίξεις. Ή βεβαιότητα της παρέμβασης του Περούλη ενισχύεται περισσότερο άπό το γεγονός ότι ανάμεσα στα έγγραφα πού αποτελούν τήν δικογραφία της ζακυνθινής υπόθεσης υπάρχουν και αρκετά μέ τις υποθέσεις τών αλυκών της Λευκάδας, δπου κυριαρχεί ή προσωπικότητα τού Περούλη και τών ενεργειών του. Σέ κάποια στιγμή άλλωστε ή παρατήρηση δτι τα χοντρά αλάτια της Λευκάδας εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες της Βενετίας αποτελεί στοιχείο της όλης επιχειρηματολογίας. Ή προσπάθεια λοιπόν τών ενοικιαστών για τήν παραγωγή νέας ποιότητας αλατιού και μάλιστα σέ μικρή ποσότητα και χωρίς ανατροπή της απαιτούμενης ροής ψιλού αλατιού δέν ευοδώθηκε. Οι αντιδράσεις πού συνάντησε εΐταν τέτοιες πού δέν υπήρχε τρόπος υπέρβασης τους. Φαινομενικά κερδίζουν τις εντυπώσεις οι κάτοικοι τών χωριών τού νησιού πού μάχονται για τήν διατήρηση τού τρόπου εργασίας πού ξέρουν καλά και επί τού όποιου, όπως συνεχώς παρατηρούν, έχουν στηρίξει και τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες τους. Στην ουσία οί διαμαρτυρίες τους δέν θα είχαν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αν ή οικονομική συγκυρία πού ευνοούσε τήν παρέμβαση τού Περούλη και τήν προάσπιση τών συμφερόντων του δέν εϊταν σύμφωνη μέ τις επιδιώξεις τους 19. Φυσικά γι αυτούς ή ανατροπή παγιωμένων πρακτικών μέ τις οποίες πορεύονταν τόσα χρόνια εϊταν οξύ πρόβλημα παρά τις διαβεβαιώσεις τών ενοικιαστών ότι τα ψιλά αλάτια δέν θα έλειπαν ωστόσο μέσα στο στάδιο της ύφεσης πού βρίσκεται το βενετικό κράτος και μέσα στο όποιο είναι εύκολο ισχυρές προσωπικότητες νά επωφεληθούν ακριβώς άπό τήν κρίση και νά τήν έκμεταλ- 19. Φυσικά ό Περοΰλης ρυθμίζει τήν πολιτική του στο ζήτημα της παραγωγής άλατιοΰ έχοντας υ πόψη τήν κατάσταση πού επικρατεί στους χώρους διάθεσης πού είναι οί περιοχές της Β. 'Ιταλίας μέ απόληξη τήν Ελβετία - έκεΐ κυριαρχεί έντονος ανταγωνισμός καί 'ιδίως για τά χοντρά αλάτια. Για το θέμα αυτό μάλιστα διαθέτουμε μια μεταγενέστερη (8 'Ιουνίου 1757) πολυσέλιδη (σ. 197) έκθεση τοϋ Ottavio Galiffa ό όποιος κάνει διάφορες προτάσεις για τήν πολιτική πού ο φείλει νά ακολουθήσει ή Βενετία σχετικά μέ τήν παραγωγή καί το εμπόριο τού άλατιοΰ. Ό Βενετός λοιπόν αξιωματούχος αναφέρει στή σ. 36 τοϋ Υπομνήματος του: La fabrìca de sali grossi nelle saline del Zantefù con giustizia proibita dal Eccellentissimo Senato durante li partiti di S. Maura, poiché essendo tutti due questi sali della medessima natura, cioè sali semplicemente grossi et essendo il prodotto di quelli di S. Maura superiore di molto al possibile smaltimento per li consumi dello Stato... (A.S.V., Archivio Privato dei Conti Perulli, b. 33, Reg. 12).

12 380 Π. Δ. Μιχαηλάρης λευθοΰν προς οφελός τους, τα συμφέροντα του Περούλη στοιχίζονται μέ τις επιδιώξεις των χωρικών της Ζακύνθου και γι αυτό οί τελευταίοι έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα να συνεχίσουν - μετά την μικρή ανώμαλη γι αυτούς παρεμβολή- απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους. Εφεξής όμως τα πράγματα θα προσδιοριστούν καλύτερα ενώ συγχρόνως αναδεικνύονται καλύτερα και οί λόγοι πού ματαίωσαν το εγχείρημα. Στην νέα προκήρυξη για τήν ενοικίαση των αλυκών της Ζακύνθου (23 Φεβρουαρίου 1737) περιλαμβάνεται ένας νέος ορός για πρώτη φορά πού απαγορεύει τήν παραγωγή χοντρού αλατιού στο νησί, κατά τήν διάρκεια της παραγωγής παρόμοιας ποιότητας στην Λευκάδα. "Ετσι τα πάντα αφήνονται στην δικαιοδοσία τού Περούλη ό όποιος είναι ò μόνος αρμόδιος να προσδιορίσει τήν ποιότητα και τήν ποσότητα τού παραγομένου αλατιού στα Επτάνησα. Το πράγμα καθίσταται πλέον εμφανές άπό τήν υποχρέωση τών νέων ενοικιαστών τών αλυκών της Ζακύνθου να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους μέ τήν γενικότερη πολιτική για το αλάτι πού ασκείται άπό τον Δημήτριο Περούλη.

13 Γύρω από την παραγωγή άλατιοϋ στην Ζάκυνθο τόν 18 αιώνα 381 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Polizza d'incanto per le Saline del Zante, e Catastali, Approvata con Decreto dell'eccellentissimo Senato 23 Febraro 1736 Se affitta al Pubblico Incanto le Saline del Zante e Catastali e saranno deliberate a chi offerirà il maggior Pubblico vantaggio e per le seguenti condizioni essecutive delli Sovrani Decreti 7 Giugno 1725, 16 e 22 Gennaro 1727, 17 Aprile e 8 Maggio 1728,19 Luglio 1732, e 30 Gennaro Primo. Si deliberaranno per anni cinque, e non più da incominciare nel giorno, che sarà dichiarito nella Polizza di Offerta a stampa, sopra la quale altro non potrà Γ Offerente notar con la penna, che il giorno, mese ed anno, la somma del danaro, che vorrà pagare ogni anno e la sottoscrizione del suo nome e cognome, ο per se, ο per chi sarà da lui dichiarato, et essendovi aggiunte altre parole, la Offerta non sarà balottata, ma si aver à per nulla, come se presentata non fosse. Secondo. La somma annua, per cui saranno deliberate doverà esser pagata nella Camera del Zante in due ratte all' anno di mesi sei Γ una dopo tratto, di modo che ogni sei mesi sia pagata la metà dell' affitto. Awerrendo, che doverà pagar le Gazette a tre bezzi Γ una, e in conseguenza Gazette 82 e due terzi gli saranno valutate, e poste a credito per un Ducato da Lire 6:4 di tal moneta. Dovendo poi delli pagamenti come sopra fatti nella Camera del Zante produrre la Copia di Partita in forma legale, per essergliene dato credito in questo Eccellentissimo Magistrato, a confronto del debito, che gli sarà piantato in conformità della deliberazione. Terzo. Sarà intieramente levata la facoltà di condur alcuna quantità di quei sali minuti a Venezia, ed al Pubblico Serenissimo Γ obbligo di riceverli, e pagarli, se non in caso d' espresso bisogno e con positivo Decreto dell' Eccellentissimo Senato. Quarto. Non potrà il Conduttore vender il sale a maggior prezzo di soldi 23 al bacile, e questi in moneta di rame, con le Gazette a tre Bezzi, come anco da lui saranno pagate in Cassa Pubblica senz' altro sopraggio ο ragguaglio, rispetto al maggior, ο minor valore del cecchino in Piazza. Quinto. Le misure, con le quali si venderà il sale, dovreranno esser regolate in conformità del Campion Veneto; e quanto al modo di misurare, si osserverà Γ uso inveterato della misura rasa; dovendo per ogni buon fine essere da Sue Eccellenze Proveditori al Sai spedito al Zante un nuovo Campione bollato col bollo del loro Eccellentissimo Magistrato, da conservarsi esso Campione in quella Pubblica Cancellarla, al quale doveranno/ uniformarsi tutte le misure, con le quali si venderà il sale nel!' Isola tanto alle saline, quanto in Città.

14 Δ. Μιχαηλάρης Sesto. Non doverà il Conduttore sotto qualunque immaginabile titolo ο pretesa ricevere da compratori oltre il prezzo stabilito nel precedente quarto Capitolo, alcun' altra contribuzione ο regalo, sia di che quantità, ο qualità esser si voglia, ο in danari, ο in robba; e sarà sempre pronto, ο sarà esser pronte altre persone in sua vece per tutto il tempo della stagione, e fabrica del sale, nelli giorni et ore più commode al popolo, per somministrargli e vendergli il sale, e mancando a questa espressa obbligazione ο contrafacendo al rissoluto divieto nella materia de Regali sudetti, soggiacerà alle più severe pene, secondo la qualità ed il numero delle trasgressioni ad arbitrio dell' Illustrissimo Proveditor del Zante, che averà facoltà di forma processo sopra qualunque indolenza, che da chi si sia gli fosse portata in tale materia, e devenire al più severo castigo di rei, salva Γ Appellazione alli aggravati al Magistrato Eccellentissimo al Sai, in conformità della prattica e Leggi moltiplici in materia de Pubblici Partiti de Sali. Settimo. Quanto alle cauzioni da darsi, doverà esser inviolabilmente essequito il quinto delli Capitoli Generali di questo Partito stabiliti con Γ autorità dell' Eccellentissimo Senato Γ anno 1634; dichiarando espressamente, che doveranno esser dati li pieggi in Venezia per Γ importar di ducati 2000 B.V. per tutte le cause espresse in detto Capitolo quinto, che doveranno obbligarsi simul et insolidum per detta summa, e cid nel termine di giorni otto, dopo la deliberazione, per esser nel termine di giorni quindeci approvati dalli due Magistrati uniti delli Eccellentissimi Proveditori al Sai, e Proveditori in Cecca ridotti al numero di sei con voti cinque, e se la riduzione sarà di sette con voti sei almeno; e dall' osservanza di questo, ο di cadaun altro Capitolo cosi delli Generali del Partirò, come della presente Polizza in qual si sia parte ο condizione, non potrà mai esser dispensato, se non con positivo Decreto dell' Eccellentissimo Senato. Ottavo. Durante con effetto la fabrica de sali grossi d Santa Maura per conto delli già deliberati partiti, non sarà permesso il fabricarne di tal genere in alcuna quantità nelle saline sudette del Zante e Catastari; con dichiarazione, che mancando avanti al terminare delli sudetti Partiti la fabrica di Santa Maura; onde si aprisse il caso di poterla instituire neh" isola del Zante; saranno all' ora salvi gli opportuni Publici essami sopra la prelazione già dimandata dal Partitante di Santa Maura, con tutte quelle convenienze che militar potessero a di lui favore, come fu espressamente risservato anco nel Decreto 21 Genaro Nono. Con tutti li modi, patti, condizioni, obbligazioni e privileggii respettivamente, come nelli Capitoli Generali, stabiliti con Terminazione degp Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Proveditori et Inquisitor al Sale 12 Aprile 1634, in essecuzione di Decreto dell' Eccellentissimo Senato 25 Febraro 1632 per la Deliberazione et Amministrazione delle dette Saline e come nei precedenti, e spirata Condotta; nelle cose pero e parti non repugnate a quanto resta espressamente dichiarito nella presente Polizza d'incanto. Giuseppe Bonomelli, Nod.(aro) al Sai.

15

16

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«DOMINICA MATTINA CHE SI FANNO GLI INCANTI...» ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ MIA ΕΡΕΥΝΑ*

«DOMINICA MATTINA CHE SI FANNO GLI INCANTI...» ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ MIA ΕΡΕΥΝΑ* ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 3 (1996-1997) «DOMINICA MATTINA CHE SI FANNO GLI INCANTI...» ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ MIA ΕΡΕΥΝΑ* Η ιστορία των θεσμών δεν στηρίζεται πλέον σε μια περιορισμένη και περιγραφική θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έμφορτα χιλιόμετρα Εντός πόλεως Μεγάλη κλίση

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έμφορτα χιλιόμετρα Εντός πόλεως Μεγάλη κλίση ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Δρομολόγια με Λεωφορεία- Μικρά Λεωφορεία.Προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων (ένα τμήμα όλος ο Πίνακας) και σε περίπτωση πο δεν προκύψει ενδιαφέρον προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρομολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«...» 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «... (...)», (...). 02/07/2010 & - &... ( ) 41 411 413 : :

«...» 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «... (...)», (...). 02/07/2010 & - &... ( ) 41 411 413 : : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1 LEADER (...): «.....» 1: 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «.....

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗ - ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΊΑ Ι (1993) ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗ- ΣΤΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΕΡΜΕΛΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥ- ΡΙΜΗ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΑΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΜΠΕ- ΝΕΚΗ - ΠΟΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΡΑ - ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣ: ΑΠΔ. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για Ίδρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου»

Π ΡΟΣ: ΑΠΔ. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για Ίδρυσης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Ελ. Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδικας :29100 Fax :26950 27118 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα οι μελλοντικές διεθνολογικές προκλήσεις κρύβουν για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ C 284/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2009 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2009 αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών.

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. 2014 1 Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. Τα προϊόντα ψηφίζονται απο 3.000 καταναλωτές µέσω της σηµαντικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 22.05.2014 ΝΟΜΟΣ Αρ. Πρωτ: 20535 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ Εχοντας υπ' όψιν : 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Mε τις προτεινόμενες διατάξεις υλοποιείται η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2003 COM(2003) 387 τελικό 2003/0142 (CNB) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ορισµένων τροποποιήσεων των άρθρων 3 και 7 της νοµισµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Η υπαγωγή της χώρας στον έλεγχο της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ το 2010 σηματοδοτεί το δραματικό τέλος μιας περιόδου στη διάρκεια της οποίας οι μεταρρυθμίσεις υπήρξαν

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010 Ομιλία του Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Εσωτερικών Δρος. Λάζαρου Σ. Σαββίδη στο Ετήσιο Συνέδριο κατά της Εμπορίας Γυναικών με Σκοπό τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση που διοργανώνει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 15.05.2014 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ: 19801 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 15.05.2014 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ: 19801 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 15.05.2014 ΝΟΜΟΣ Αρ. Πρωτ: 19801 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Εχοντας υπ' όψιν : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.1. - Ηγεσία 3 Καθημερινά χρησιμοποιείται η έννοια του ηγέτη, όταν αναφερόμαστε σε άτομα που μέσα σε μία ομάδα καθοδηγούν τους άλλους, αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/07/1999 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (σ.σ. Πριν την κήρυξη της απεργίας, η ΕΣΗΕΑ είχε προβεί στις εξής ενέργειες: Στις 23/7/1999, είχε πραγματοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φίλες και Φίλοι Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά σ αυτό τον χώρο, μετά από πεντέμισι περίπου χρόνια. Ο Βασίλης και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 130(Ι)/2015 130(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι το Ανώτατο Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ('Αποτελέσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας στη Βιομηχανία) Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Η προσπάθεια οργάνωσης της κοινωνικοοικονομικής και πνευματικής ζωής, ήδη από πολύ νωρίς,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ώρες Ευθύνης. Στο Σύγχρονο κάλεσμα της ιστορίας η Τ.Α πρέπει να δηλώσει παρούσα

Θέμα: Ώρες Ευθύνης. Στο Σύγχρονο κάλεσμα της ιστορίας η Τ.Α πρέπει να δηλώσει παρούσα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛ. 2251037040 ΦΑΞ 2251037046 Email grafeiotypou@mytilene.gr Μυτιλήνη 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 49775 Προς : Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Το Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η. Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Γ Κ Λ Η Σ Η Ιωάννη Ζαγοραίου, κατοίκου Λευκάδας, περιοχής Βλαχαίρενα, Δ/ντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας Κ Α Τ Α 1. Nicola Costa ( Νικόλα Κώστα), κάτοικο Λευκάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, Συμμαθήτριες, Το κείμενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πραγματοποίηση Συναντήσεων στα πλαίσια της 81ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πραγματοποίηση Συναντήσεων στα πλαίσια της 81ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, Τ.Κ. 546 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310-221726, FAX: 2310-265468

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας Κοινή τοποθέτηση ΣΔΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΔΕΕ στο υπό δημόσια διαβούλευση σ/ν του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου» Την Παρασκευή 1 η Ιουλίου 2016, ο Υπουργός Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα