ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Π : & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5724 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς : Πληροφορίες : Ευστρατία Θεοδωρίτση ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΗΛ : FAX : ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Το Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -Του άρθρου 2, παρ. 13, εδάφιο V του Ν. 2286/2005 (ΦΕΚ 19/α/ ) Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων -Του ΠΔ. 118/2007 -Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογ/κού ελέγχου δαπανών του Κράτους κα διατάξεις» -Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/α / ) σχετ. με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών -Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/α / ), άρθρο 13 «Ρύθμιση για την διενέργεια διαγωνισμών» -Του άρθρου 27 παρ. 11, του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/α / ) -Την υπ αρίθμ 5723/ Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου μας -Τις ανάγκες τις Υπηρεσίας μας, -Έκθεση ανάληψη δαπάνης : 0/775, ΑΔΑ:7ΟΞΒ4690ΒΞ-ΖΥΩ, Ποσού:6.500,00 (για το έτος 2015) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως κάτωθι : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) : ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ( ) ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ ( , , ) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ( ) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ( ) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( , ) ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ( , ) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ 1, , ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2, , ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 1, , ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2, , ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ 8, , τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

2 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Μέχρι ολοκληρώσεως του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμ. διακήρυξης 3/2015, με φορέα διενέργειας το Νοσοκομείο μας, και όχι αργότερα του ενός (1) έτους από την υπογραφή των συμβάσεων με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμη μήνες. ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά από παραγγελία μας Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και σε ώρες που θα ορίζονται, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Νοσοκομείου. Στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Ζ. και σε χώρο που θα υποδειχθεί ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ (κιλό, λίτρο, τεμ. κ.λ.π. ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Α... το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ στις κατηγορίες: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. Β... την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης στα είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί για κάθε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν : --για το σύνολο των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών ανά κατηγορία: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. -- για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών της κατηγορίας ειδών ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τα είδη των κατηγοριών (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ) θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης της προσφοράς, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. στην εμπορική ονομασία μάρκα καθώς και τον τόπο τυποποίησης των ειδών που προσφέρουν Β. στην περιγραφή της συσκευασίας τους Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με σύντμηση του χρόνου διενέργειας λόγω του επείγοντος την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2015 και ώρα 11:00 π.μ., ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ ΖΑΚΥΝΘΟΣ μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μας Πρωτόκολλο. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης θ αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και θα αποσταλεί με στα Επιμελητήρια Σύμφωνα με τους κάτωθι όρους : Όλοι οι όροι της παρούσης (γενικοί της διακήρυξης, προδιαγραφές) είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.- Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών 2.- Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 3.- Η προσφορά (τεχνική και οικονομική) θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο σε πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Α) Τα στοιχεία του αποστολέα, Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας:

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» «ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό» Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου & ημερομηνία του παρόντος εγγράφου (1 η σελίδα πάνω δεξιά), Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού, Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας, Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5.- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 6.- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και τα οποία θα κατατεθούν πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 7.- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 8.- Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 9.- Γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν : --για το σύνολο των ζητουμένων υπό προμήθεια ειδών ανά κατηγορία: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. -- για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών της κατηγορίας ειδών Παντοπωλείου Τα αναγραφόμενα υπό προμήθεια είδη ανά κατηγορία: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ είναι ενδεικτικά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας 11.- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τα είδη των κατηγοριών (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ) θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης της προσφοράς, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. στην εμπορική ονομασία μάρκα καθώς και τον τόπο τυποποίησης των ειδών που προσφέρουν Β. στην περιγραφή της συσκευασίας τους Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν τα παραπάνω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. -- Όταν δεν υπάρχουν στα ζητούμενα είδη μας περιγραφή προδιαγραφές, η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν, από την περιγραφή της ονοματολογίας τους. Άρθρο 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία : τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία (Πρωτότυπα και αντίγραφα) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα προσφερόμενα είδη και δηλώνει, τις τυχόν αποκλίσεις των προδιαγραφών των προσφερομένων, από αυτές που θέτουν οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα φέρει ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογράφοντος, και σφραγίδα εταιρείας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, να αναγράψουν ολογράφως και αριθμητικός:

4 - το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό στις κατηγορίες: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. -την τιμή ανά μονάδα μέτρησης στα είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ α. με τον ίδιο αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας β. την εμπορική ονομασία μάρκα-, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής γ. την προσφερόμενη τιμή, ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης Προσφορά η οποία δεν πληρεί τα παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση. 4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. Καθώς και ότι: 6) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 9) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού. 10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. 12) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών. ΤΙΜΗ. Οι προσφορές για τις κατηγορίες: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως και αριθμητικώς, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα % επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης, επί των τιμών κάθε φορά, του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου Ν. Ζακύνθου. Οι τιμές για την κατηγορία ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ θα δοθούν σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση του εμπορεύματος, ελεύθερου στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και στους χώρους που θα υποδειχθούν. Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί για κάθε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης της προσφοράς, στην οικονομική προσφορά να αναφέρουν το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος ή η κατηγορία τροφίμων στην οποία προσφέρουν Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για τα είδη Παντοπωλείου ή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τις υπόλοιπες κατηγορίες απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {60} ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή/ αναδόχου λαμβάνεται υπόψη: Α... το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, στις κατηγορίες: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. Β... η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης στα είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί για κάθε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει 1. την κατακύρωση της προμήθειας α) για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες β)) - για ολόκληρη την ποσότητα / δαπάνη ανά κατηγορία - μεγαλύτερης ποσότητας / δαπάνης κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% - μικρότερης ποσότητας / δαπάνης κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% 2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων 3. την ακύρωση του διαγωνισμού, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες 4. την συνέχιση του Διαγωνισμού, με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο προμηθευτής επιλέγεται με διαδικασία διαπραγμάτευσης, την οποία θα διεξάγει, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού Σε περίπτωση που από την διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν προκύψει μειοδότης προμηθευτής και υπάρχουν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές τότε η προμήθεια των ειδών θα γίνει ως εξής: α) εφόσον το υλικό είναι διαιρετό, γίνεται κατανομή της υπό προς προμήθεια ποσότητας β) εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση. Σημείωση: Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατατίθεται για έγκρισή του. Μετά την σχετική απόφαση της έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής κοινοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες, επισυνάπτεται το σχέδιο της σύμβασης και γνωστοποιείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη Η ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα και στην προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας, θα περιλαμβάνει όλα τα

6 στοιχεία του υπό ανάθεση έργου και τουλάχιστον τα εξής: Α. Τον τόπο και χρόνο, υπογραφής της σύμβασης Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη Γ. Το προς ανάθεση έργο Δ. Την τιμή Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές Ζ. Την προβλεπόμενη εγγύηση Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες Θ. Τον τρόπο και τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο θα στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θα υπογραφεί, εντός (5) ημερών, από την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης, ή του σχεδίου της σύμβασης από τον μειοδότη. Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθούν από τον μειοδότηπρομηθευτή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει : Α...τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης (1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις Επιπρόσθετα, ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης. Β... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος δέκα έξι (16) μηνών από τον αναφερόμενο χρόνο ισχύος της σύμβασης, που ζητάει η διακήρυξη, στο κεφάλαιο «ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και ούτω καθεξής. -Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (118/2007). ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς των συμβάσεων ορίζεται μέχρι ολοκληρώσεως του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμ. διακήρυξης 3/2015, αρ. πρωτ. 5600/ με φορέα διενέργειας το Νοσοκομείο μας, (από την εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2014) και όχι αργότερα του ενός (1) έτους από την υπογραφή τους, ****, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμη μήνες. (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συνολικής μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης των 9, συμπ. Φ Π Α που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης). **** και όχι ενωρίτερα από τις κάτωθι ημερομηνίες, λόγω ύπαρξης ισχυουσών συμβάσεων : για τις κατηγορίες ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

7 για την κατηγορία ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ για την κατηγορία ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ για την κατηγορία ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και την υπογραφή των συμβάσεων θα λυθεί αυτοδίκαια (πριν τη λήξη της) η σύμβαση στην αντίστοιχη κατηγορία, που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού, χωρίς καμιά αξίωση του προμηθευτή για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Υπηρεσία. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του μειοδότη-προμηθευτή, εφ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-προμηθευτή για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή. Για παραγγελίες που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεως και δεν εκτελέστηκαν το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α Για τα είδη των κατηγοριών ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει με ευθύνη και μέριμνά του κάθε ποσότητα από τα είδη που θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο μας, μετά από την έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Ζ. και σε χώρο που θα υποδειχθεί ενώπιον Επιτροπής παραλαβής που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, σε ημέρα και ώρα που θα έχει εγκαίρως γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή το Νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα είδη τροφοδοσίας ελεύθερα και η διαφορά τιμής θα καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή. Η μεταφορά των τροφίμων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή και θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν Η αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή Επιτροπή εξετάζει τα προσκομιζόμενα είδη και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, για το αν είναι αυτά όπως προβλέπει η σύμβαση, έχει δε το δικαίωμα να τα απορρίπτει κατά την κρίση της, στο σύνολο ή μερικώς. Τα απορριπτέα είδη θα αντικαθιστώνται εντός μιας (1) ώρας Όλα τα παραδιδόμενα από τους προμηθευτές τρόφιμα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, η όπως ορίζεται στην σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και θα εξετάζονται από την Επιτροπή που έχει ορίσει η Διοίκηση του Νοσοκομείου για το σκοπό αυτό Όλα τα είδη τροφοδοσίας που παραδίδονται από τους προμηθευτές, υπόκεινται σε ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων βαρύνει τον προμηθευτή. Β Για τα είδη της κατηγορίας ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ η παράδοση θα γίνεται τμηματικά άμεσα και όχι αργότερα των δυο (2) ημερών από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Ζ. και σε χώρο που θα υποδειχθεί με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν

8 αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, ή ενδεχομένως άλλων προσώπων Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος, από εκείνη των συμβατικών και β) εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος, ισχύουν οι περί προμηθειών Νόμοι και διατάξεις ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της προμηθεύτριας, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και ποσοτική παραλαβή του είδους και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, (άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «προσαρμογή της Ελλην. Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (του άρθρου 55 του Ν.2238/94, ΦΕΚ 151/Α/ , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α / ), επί της καθαρής αξίας Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις Α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και την ΔΥ6α/ΓΠ/ οικ.36932/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β / ) Β) 0,10% Υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ του Ν. 4013/2011. Επί του 0,10%: χαρτόσημο 3% πλέον 20% επ αυτού υπέρ ΟΓΑ. --Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις

9 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης ,07 ( ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%) 1 Κατσίκι Ελληνικής προέλευσης 2 Μοσχάρι νωπό με κόκαλο Ελληνικής προέλευσης 3 Χοιρινό Ελληνικής προέλευσης 4 Γαλόπουλο Ελληνικής προέλευσης 5 Κοτόπουλο νωπό Ελληνικής προέλευσης 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) Κρέας φρέσκο κάθε είδους, απολύτως κατάλληλο που θα πληρεί τους όρους της κείμενης Νομοθεσίας περί των φρέσκων κρεάτων. Το κρέας αυτό πρέπει να είναι φρεσκότατο, χωρίς εντόσθια και κεφάλια, μπούτια ή μπροστινά σύμφωνα με την παραγγελία του Ιδρύματος και τεμαχισμένα χωρίς υπερβολικά αποθέματα λίπους και αρίστης ποιότητας. β)τα πουλερικά πρέπει να είναι χωρίς πόδια, απαντερωμένα, χωρίς κεφάλια, καλά ανεπτυγμένα, να μην έχουν σφαγεί λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος, να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλεια μαδημένα, να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως, καλά συντηρημένα. Όλα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας ένσαρκα, τρυφερά, με δέρμα μαλακό, λείο, λευκό ή υποκίτρινο και γενικά να πληρούν τους όρους των κείμενων Υγειονομικών, Κτηνιατρικών και Αγορανομικών διατάξεων και του Κώδικα τροφίμων - ποτών. 2.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρων ειδών, η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλει να προχωρήσει σε δειγματοληψία, σύμφωνα με το άρθρο 36 Π.Δ. 118/07και τις λοιπές σχετικές διατάξεις ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης. 217,71 ( ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%) 1 Βακαλάος κατεψυγμένος 3 Κοκκινόψαρο 5 Σουπιές 7 Χταπόδι 2 Καλαμαράκια 4 Μηλοκόπι 6 Φαγκρί 8 Πέρκα ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης 18,14 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%) 1 Αρακάς 2 Μπάμιες 3 Φασολάκια Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης της προσφοράς, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. στην εμπορική ονομασία μάρκα καθώς και τον τόπο τυποποίησης των ειδών που προσφέρουν Β. στην περιγραφή της συσκευασίας τους 1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα προμηθευόμενα λαχανικά θα είναι απολύτως κατάλληλα, θα πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένων λαχανικών. Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται συσκευασμένα κατά την παραγγελία του ιδρύματος. β) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ Τα χορηγούμενα ψάρια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και υγιεινής καταστάσεως, κάθε είδους κατά την παραγγελία των Διευθυντών των ιδρυμάτων και να είναι συντηρημένα μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία -18 ο C και κάτω και σύμφωνα προς τις Υγειονομικές, Αγορανομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις και του Κώδικα Τροφίμων και ποτών καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις. Εφόσον δίνεται παραγγελία προς τον χορηγητή για την προσκόμιση τεμαχισμένων ψαριών και δεν διαθέτει τέτοια τεμαχισμένα, ο προμηθευτής προβαίνει στον τεμαχισμό όπως συνηθίζεται στο εμπόριο. 2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρων ειδών, η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλει να προχωρήσει σε δειγματοληψία, σύμφωνα με το άρθρο 36Π.Δ. 118/07 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

10 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης ,28 ( ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%) 1 αγγούρια 7 καρπούζι 13 λεμόνια 19 πατάτες 25 σκόρδα 2 αγκινάρες 8 κεράσια 14 μαρούλια 20 πεπόνια 26 σπανάκια 3 αχλάδια 9 κολοκύθια 15 μήλα 21 πορτοκάλια 27 σταφύλια 4 αυγά 10 κουνουπίδι 16 μπανάνες 22 ρίγανη τριμμένη 28 τομάτα σαλάτα & φαγητού 5 βερίκοκα 11 κρεμμύδια 17 μπρόκολο 23 ροδάκινα 29 χόρτα 6 καρότα 12 λάχανο (μάπα) 18 νεκταρίνια 24 Σέλινο-μαϊντανό 30 Φασολάκια πράσινα-κίτρινα 1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα χορηγούμενα οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, ήτοι της εποχής φρέσκα, πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου πλην των φρούτων τα οποία θα διαλέγονται. Φρούτα που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας. Απαγορεύεται απολύτως, η χορήγηση οπωροκηπευτικών ποιότητας κατωτέρας της πρώτης εκτός- από τις εξής δύο περιπτώσεις α) Τομάτας φαγητού β)φρούτων που προορίζονται για την παρασκευή κομποστών και ύστερα από παραγγελία, πρέπει όμως να αναγράφουν ρητώς στα πρωτόκολλα παραλαβής ότι οι παραληφθείσες τομάτες και τα φρούτα είναι δευτέρας ποιότητας και ότι αυτή η χορήγηση έγινε ύστερα από παραγγελία του ιδρύματος. Ο χορηγητής όμως σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται να προβεί με δική του πρωτοβουλία στην χορήγηση ειδών ποιότητας κατωτέρας της πρώτης, έστω και αν το Ίδρυμα αποδέχεται εκ των υστέρων την χορήγηση αυτή. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών. - Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. - Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος, τουλάχιστον μεγάλου αυγού σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. - Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας πρέπει να είναι α) Χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια β) Να μην έχουν χοντρές φλούδες. γ) Να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό δ) Να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής. - Τα μήλα πρέπει να είναι ΕΧΤΡΑ ποιότητας μεσαίου μεγέθους και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα τελάρα. - Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και ΕΧΤΡΑ ποιότητας, μεσαίου μεγέθους και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα τελάρα. - Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου στο μέγεθος και την προέλευση. 2.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρων ειδών, η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλει να προχωρήσει σε δειγματοληψία, σύμφωνα με το άρθρο 36 Π.Δ. 118/07και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης. 580,53 ( ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%) 1 Άρτο λευκό 70% 2 Ψωμάκια Ατομικά 1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο άρτος πρέπει να παρασκευάζεται από αλεύρι τύπου 70% σε σχήμα <<φρατζόλας>>, να είναι καλά ζυμωμένος και κανονικά ψημένος με φλόγωμα (κόρα) κανονικά σε όλη την επιφάνειά του. Γενικά να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και των Υγειονομικών και Αγορανομικών διατάξεων 2.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Από την ποσότητα του άρτου που φέρνει ο προμηθευτής, για να παραδώσει μέσα σε κάνιστρα ή άλλα δοχεία, παίρνουμε φρατζόλες που να έχουν αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος για να ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε την κανονική διόγκωση και έψησή του. Στη συνέχεια εξετάζουμε το χρώμα του φλογώματος (κόρας) την ψίχα, την μορφή πόρων (κυψελών) της ψίχας και τη γεύση. Αν από τις ανωτέρω εξετάσεις διαπιστωθεί ότι ο εξεταζόμενος άρτος είναι κανονικός δεν προβαίνουμε σε καμία άλλη ενέργεια. Αν όμως κριθεί ότι ο άρτος αυτός παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα στο ψήσιμο ή στο παρασκεύασμά του κλπ, προβαίνουμε σε δειγματοληψία και στέλνουμε το δείγμα στη Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών (παράρτημα Γ.Χ.Κ.)

11 ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΊΟΥ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης ,19 ( ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%) α/α Περιγραφή Ενδεικτική τιμή ΦΠΑ 1 Γάλα Παστεριωμένο άπαχο 1 λίτρου 1,49 13% 2 Γάλα Παστεριωμένο πλήρες 2 λίτρων 2,99 13% 3 Γιαούρτια Αγελάδας 4% λιπαρά των 200γρ 3,20 13% 4 Γιαούρτια Αγελάδας 0% λιπαρά των 200γρ. 3,20 13% Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης της προσφοράς, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. στην εμπορική ονομασία μάρκα καθώς και τον τόπο τυποποίησης των ειδών που προσφέρουν Β. στην περιγραφή της συσκευασίας τους 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο χορηγητής υποχρεούται να δηλώνει κάθε φορά κάθε αλλαγή ως προς το εργαστήριο ή εργοστάσιό του και η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο στην περίπτωση που το εργοστάσιο ή ο εργαστήριο του δεν πληρεί τους κατά Νόμο Υγειονομικούς όρους. α) ΓΑΛΑ Το γάλα θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα τροφίμων - ποτών, τις ισχύουσες Υγειονομικές, κτηνιατρικές, αγορανομικές κλπ. Διατάξεις. β) ΓΙΑΟΥΡΤΙ Η ποιότητα θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα τροφίμων - ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Πρέπει να πληρεί τα μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται από τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η συσκευασία θα είναι αεροστεγής και από πλαστική ύλη. Το καθαρό βάρος του κάθε κεσέ θα είναι 200γρ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειμμα στα γραμμάρια των παραλαμβανόμενων γιαουρτιών, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να δώσει την προκύπτουσα διαφορά σε ανάλογους κεσέδες. 2.ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρων ειδών, η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλει να προχωρήσει σε δειγματοληψία, σύμφωνα με το άρθρο 36 Π.Δ. 118/07 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. Μηνιαίας προϋπολ. δαπάνης ,73 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% ή 23%) α/α Ζητούμενα είδη Ενδεικτική Περιγραφή Τιμή / μονάδας μονάδα μέτρησης μέτρησης ΦΠΑ 1 αναψυκτικά του 1 ½ λίτρου α) κόκα κόλα β) σπράϊτ γ) πορτοκαλάδες 1,98 τεμ. 23% 2 αλάτι χονδρό Νο 3, σε αεροστεγή συσκευασία σε συσκ. 25 κιλών 0,21 κιλό 13% 3 αλάτι ψιλό, σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. 0,14 τεμ. 13% 4 αλεύρι, σε αεροστεγή συσκευασία 1 κιλού 0,94 κιλό 13% 5 άνθος αραβοσίτου βανίλια σε αεροστεγή συσκευασία 160 γραμ. 0,64 τεμ. 13% 6 βαφές αυγών κόκκινες 0,91 φάκ. 23% 7 βουτυράκια ατομικά 15 γραμ 0,069 τεμ. 13% 8 βούτυρο τύπου φυτίνη. Συσκευασία σε δοχείο περίπου 15 κιλών 2,40 κιλό 13% 9 γαρύφαλλο σκόνη, σε αεροστεγή συσκευασία 29,60 κιλό 13% 10 γλυκάνισο, σε αεροστεγή συσκευασία 6,88 κιλό 13% 11 ελιές επιτραπέζιες, δοχείο 5 κιλών 3,68 κιλό 13% 12 ζαμπόν γαλοπούλας βραστό (φέτες ) 6,08 κιλό 13% 13 ζαμπόν χοιρινό βραστό (φέτες ) 3,20 κιλό 13% 14 ζάχαρη άσπρη ψιλή, σε αεροστεγή συσκευασία 1 κιλού 1,08 κιλό 13% 15 ζελέ σκόνη σε γεύση φρούτων, σε αεροστεγή συσκευασία 4,64 κιλό 13% 16 κανέλλα σε ξύλο, σε αεροστεγή συσκευασία 3,52 κιλό 13% 17 κανέλλα σε σκόνη, σε αεροστεγή συσκευασία 4,00 κιλό 13%

12 18 κομπόστα, σε αεροστεγή συσκευασία, 1 κιλού 1,00 τεμ. 13% 19 λουκάνικα χωριάτικα 3,52 κιλό 13% 20 μακαρονάκι κοφτό, από 100 % σιμιγδάλι Συσκ ½ κιλού 1,28 κιλό 13% 21 μακαρόνια Νο 10, από 100 % σιμιγδάλι Συσκ ½ κιλού 1,28 κιλό 13% 22 μακαρόνια Νο 3, από 100 % σιμιγδάλι Συσκ ½ κιλού 1,28 κιλό 13% 23 μαρμελάδες ατομικές. Σε αεροστεγή συσκευασία των 20 γραμμ. 0,047 τεμ. 13% 24 μοσχοκάρυδο τριμμένο, σε αεροστεγή συσκευασία των 500 γραμμ. 12,352 κιλό 13% 25 μπισκότα αλμυρά, συσκευασία 40 γρ περίπου 0,46 τεμ. 13% 26 μπισκότα γεμιστά σοκολ. ή φράουλα (συσκ. 12 τεμ. των 85 γρ.) 0,78 τεμ. 13% 27 νερό εμφιαλωμένο συσκ. του 1 ½ λίτρου 0,29 τεμ. 13% 28 ξύδι μπουκάλι. Σε αεροστεγή συκευασία των 400 ml περίπου. 0,28 τεμ. 13% 29 πιπέρι τριμμένο σε αεροστεγή συσκευασία του ½ κιλού 4,842 κιλό 13% 30 πορτοκαλάδες ατομικές σε αεροστεγή συσκευασία 250 ml 0,31 τεμ. 23% 31 ρύζι γλασέ, καθαρό χωρίς υγρασία. Σε αεροστεγή συσκευασία 1/2 κιλού 1,80 κιλό 13% 32 ρύζι σπυρωτό, καθαρό χωρίς υγρασία. Σε αεροστεγή συσκευασία ½ κιλού 1,80 κιλό 13% 33 σόδα σκόνη. Σε αεροστεγή συσκευασία του 1 κιλού 0,96 τεμ. 23% 34 σούπες διάφορες, από 100 % σιμιγδάλι. Συσκ 1/2 κιλού 2,14 κιλό 13% 35 ταραμάς άχρωμος σε αεροστεγή συσκευασία 9,387 κιλό 13% 36 τοματοπολτός, σε αεροστεγή συσκευασία των 5 λίτρων 8,64 τεμ. 13% 37 τόνος σε νερό σε αεροστεγή συσκευασία των 2 lit 9,44 τεμ. 13% 38 τσάϊ Κεϋλάνη σε αεροστεγή συσκευασία του 1κιλού 4,16 κιλό 13% 39 τυρί ένταμ ή γκούντα 5,28 κιλό 13% 40 τυρί κασέρι 9,79 κιλό 13% 41 τυρί κεφαλοτύρι 8,58 κιλό 13% 42 τυρί με λίγα λιπαρά 9,684 κιλό 13% 43 τυρί φέτα Ελληνικής παραγωγής 7,04 κιλό 13% 44 φακές χονδρές,αποξηραμένες βραστερές, καθαρά χωρίς μυρωδιές και υγρασία, τελευταίας εσοδείας, σε αεροστεγή συσκευασία του 1/2 κιλού 1,72 κιλό 13% 45 φασόλια γίγαντες,αποξηραμένα βραστερά, καθαρά χωρίς μυρωδιές και υγρασία, τελευταίας εσοδείας, σε αεροστεγή συσκευασία του 1/2 ή του 0,939 κιλό 13% 1 κιλού 46 φασόλια μέτρια,αποξηραμένα βραστερά, καθαρά χωρίς μυρωδιές και υγρασία, τελευταίας εσοδείας, σε αεροστεγή συσκευασία του 1/2 κιλού 2,09 κιλό 13% 47 φιδές χονδρός,από 100 % σιμιγδάλι ή από σκληρό αλεύρι. Συσκ ½ κιλού 1,44 κιλό 13% 48 φιδές ψιλός, από 100 % σιμιγδάλι ή από σκληρό αλεύρι. Συσκ ½ κιλού 1,98 κιλό 13% 49 φρυγανιές ατομικές, αεροστεγή συσκ 2 τεμαχίων 10 γραμ /τεμ. 0,070 συσκ 13% 50 χαλβάς βανίλια, σε αεροστεγή συσκευασία 2,5 κιλών 4,32 κιλό 13% 51 χαμομήλι. Συσκευασία 10 φακέλων του 1,5 γραμμ./φάκελο 1,186 συσκ 13% 52 χοιρομέρι κομμένο 8,90 κιλό 13% 53 χυμός λεμόνι. Σε αεροστεγή συσκευασία των 330 γραμμ. περίπου 0,20 τεμ. 13% 54 ΛΑΔΙ ΦΑΓΗΤΟΥ (παρθένο ελαιόλαδο) 0-1% οξύτητα τυποποιημένο. Συσκευασία αεροστεγή, περίπου των πέντε 5 λίτρων κιλό 13% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Η ποιότητα θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Πρέπει να πληρεί τα μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται από τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία στα παραπάνω να είναι αεροστεγής. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρων ειδών, η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου οφείλει να προχωρήσει σε δειγματοληψία, σύμφωνα με το άρθρο 36Π.Δ. 118/07 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Απαράβατος όρος : Σε οποιοδήποτε προσφερόμενο συσκευασμένο τυποποιημένο προϊόν, πρέπει να προκύπτει από τα αναγραφόμενα στην συσκευασία του, ότι το προϊόν έχει πιστοποιηθεί κατά σύστημα HACCP και ότι είναι σύμφωνο με τις περί τροφίμων διατάξεις της ΕΟΚ. Σε περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει από τα αναγραφόμενα στην συσκευασία του προϊόντος,ο

13 συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να καταθέσει θεωρημένη φωτοτυπία του πιστοποιητικού HACCP που διαθέτει ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παραπάνω αναγραφόμενα υπό προμήθεια είδη ανά κατηγορία είναι ενδεικτικά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας =============== Σημ. α) στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που βρίσκονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη) β) στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 931 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 944 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ναι, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τεμάχια Κιλά Συσκευασίες σε Κουτιά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ναι, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τεμάχια Κιλά Συσκευασίες σε Κουτιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα: 08/05/2012 Αρ. Διακ.: 394 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Θήβας Διεύθυνση : Διοικητικής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. 15ης/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ Αριθμ. 15ης/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Καλαϊτζίδου ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8039 για την παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 231.820,00 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 28-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 14438 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και β) Ειδών Τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 235.137,29 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1511) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:811/6-2-2015.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:811/6-2-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 6/2/2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 811 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»- CPV 15411110-6 - Π.Π.Υ.Υ 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»- CPV 15411110-6 - Π.Π.Υ.Υ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 24/12/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προμήθεια Τροφίμων, άρτου & ειδών καθαριότητας ΠΟΣΟΤΗΤΑ

προμήθεια Τροφίμων, άρτου & ειδών καθαριότητας ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ.: 83 300 Ικαρία Πληροφορίες: Βασιλάκη Λεμονιά Τηλέφωνο: 2275350200-222

Διαβάστε περισσότερα

β) ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας και

β) ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας και Κρανίδι 13/03/2015 Αριθμ. Πρωτ: 2863 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 Ταχ. Κώδικας : 21300 Κρανίδι Πληροφορίες : Mίζης Γεώργιος Προϊστάμενος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεμάχιο κιλό-λίτρο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Τεμάχιο κιλό-λίτρο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 18 /08/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 8934/20.08.2015 Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 2 Απριλίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15703/25-9-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6677 / 711343 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα