Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy"

Transcript

1 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1 MD, Ανηύπα Ε 1 MD, Αρβανίηη Μ 2 MD, Μπεκριδέλης Α 1 MD, Βαζιλιάγκοσ Σ 1 MD, Ανηωνιάδοσ Ε 1 MD ABSTRACT Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in male patient thirty years of age. Case report and review of the literature Chasou E, Antipa E, Arvaniti M, Bekridelis A, Vasiliagou S, Antoniadou E. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) is a newly recognised clinical entity, accompanied by characteristic depicted findings. Disturbance of consciousness levels, spasms, vomiting and cortical blindness are the clinical manifestations of the syndrome, while the main causes are hypertensive encephalopathy, renal failure, immunosuppressive and cytotoxic drugs. PRES may be displayed with reversible damage (white matter edema), while if infarcts happen, damage is considered irreversible or neuronal. Early MRI and Diffusion-Weighted MRI (DW-MRI) provide instant information, directly related to a prognosis, as DW-MRI can separate the vasogenic edema from the cytotoxic one, which is accompanied by early infarcts. ΕΘΑΓΩΓΗ Σν ζύλδξνκν ηεο αλαζηξέςηκεο νπίζζηαο εγθεθαινπάζεηαο [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] είλαη κηα ζρεηηθά (1)ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (2)ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» πξόζθαηα αλαγλσξηζκέλε θιηληθή νληόηεηα ζπλνδεπόκελε από ραξαθηεξηζηηθά επξήκαηα ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ 1-2. Ωο θπξηόηεξεο αηηίεο ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ έ- ρνπλ αλαθεξζεί ε ππεξηαζηθή εγθεθαινπάζεηα, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα, αλνζνθαηαζηαι-

2 85 ηηθά θαη θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα όπσο θαη ε εθιακςία 1-3. Οη δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, νη ζπαζκνί (ζπλήζσο επαλαιακβαλόκελα επεηζόδηα γεληθεπκέλσλ ηνληθνθινληθώλ ζπαζκώλ), ν εκεηόο θαη ε θινηηθή ηύθισζε 4 απνηεινύλ ηηο θιηληθέο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδξόκνπ. ηελ CT εγθεθάινπ, ε ππόππθλε απεηθόληζε ηεο ιεπθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εθηείλεηαη σο ηε γέθπξα (ελδεηθηηθή νηδήκαηνο ιεπθήο νπζίαο ρσξίο ηζραηκία) είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό απεηθνληζηηθό εύξεκα ηεο ελ ιόγσ παζνινγηθήο νληόηεηαο. πώιεηα ζπλείδεζεο κε πξνζήισζε βιέκκαηνο θαη ρσξίο αληίδξαζε ζηα επώδπλα εξεζίζκαηα (ε ΑΠ ήηαλ 145/85 mmhg). ηαδηαθά εκθάληζε ιεζαξγηθή θαηάζηαζε θαη βξαδπςπρηζκό, βειηηώζεθε όκσο ζύληνκα θηάλνληαο ζην ζεκείν λα εθηειεί θαλνληθά εληνιέο αλ θαη κε θάπνηα βξαδύηεηα. Αθνινύζεζε άκεζα CT εγθεθάινπ (εηθόλα 1) όπνπ δηαπηζηώζεθε νίδεκα ηεο ιεπθήο νπζίαο έσο ηε γέθπξα ηνπ εγθεθάινπ θαη ζπζηήζεθε MRI εγθεθάινπ. Από ηνλ ππόινηπν έιεγρν, ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα εκθάληζε αιινηώζεηο ηύπνπ ππεξηξνθίαο (αξλεηηθό θύκα T ζηηο απαγσγέο I, avl, V3-V5) θαη ε αθηηλνγξαθία ζώξαθνο απμεκέλν θαξδηνζσξαθηθό δείθηε. Εικόνα 1. CT εγθεθάινπ: εγθάξζηα ηνκή. Τπόππθλε απεηθόληζε ζηνπο βξεγκαηηθνύο ινβνύο άκθσ (αγγεηνγελέο νίδεκα ηεο ιεπθήο νπζίαο) ΠΑΡΟΤΘΑΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ Πξόθεηηαη γηα άλδξα αζζελή, ειηθίαο 30 ε- ηώλ, ν νπνίνο αξρηθά λνζειεύζεθε γηα έλα 24/σξν ζηελ Καξδηνινγηθή θιηληθή ιόγσ π- πεξηαζηθήο θξίζεο (αξηεξηαθή πίεζε - ΑΠ 230/120 mmhg), ε νπνία ειέγρζεθε 10 ώξεο κεηά κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε εζκνιόιεο θαη ληηξνγιπθεξίλε. Καηά ηε δηελέξγεηα ππεξερνγξαθήκαηνο λεθξώλ, ν αζζελήο εκθάληζε α- Ο αζζελήο δηαθνκίζζεθε ζηε Νεπξνινγηθή Κιηληθή όπνπ ιόγσ ηεο επαλαιεςηκόηεηαο ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο, ζύληνκα δηαζσιελώζεθε κε GCS=7, θόξεο ζε κπδξίαζε, θαηεξγεκέλν θσηνθηλεηηθό αληαλαθιαζηηθό, ηνληθή θάκςε άλσ άθξσλ, ηνληθή έθηαζε θάησ άθξσλ θαη θακπηηθά πέικαηα. Ο αζζελήο

3 86 δηαθνκίζζεθε ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο αθνύ πξνεγήζεθε MRI κε θαζνιηθό παζνινγηθό MR ζήκα ( T2 + FLAIR, T1 αθνινπζίεο) ζηε ιεπθή νπζία (ζηνλ νπίζζην θξαληαθό βόζξν, ζην κεζεγθέθαιν θαζώο θαη ζηελ ελ ησ βάζεη θαη επηπνιήο ππεξζθελίδηα ιεπθή νπζία αιιά θαη ζηε κεζνιόβην ζρηζκή), ρσξίο όκσο παζνινγηθό εκπινπηηζκό (εηθόλα 2). Απεηθνλίζηεθαλ επίζεο κηθξέο γινησηηθέο πεξηνρέο παξά ηα ηληαθά θέξαηα θαη ζηα δύν εκησνεηδή θέληξα, ελδεηθηηθέο παιαηώλ κηθξνεκθξαγκάησλ ελώ νη δνκέο κεζεο γξακκήο ήηαλ ρσξίο παξεθηόπηζε. Εικόνα 2. MRI εγθεθάινπ: εγθάξζηεο ηνκέο. Παζνινγη-θό ζήκα MR ιόγσ αγγεηνγελνύο νηδήκαηνο ( T2 + FLAIR, αθνινπζία) ζηε ιεπθή νπζία ηνπ κεησπηαίνπ, βξεγκαηηθνύ, ηληαθνύ ινβνύ ακθνηεξόπιεπξα θαη ζηε κεζνιόβην ζρηζκή. Σε δεύηεξε εκέξα λνζειείαο πξαγκαηνπνηήζεθε λέα CT εγθεθάινπ κε ηα ίδηα επξήκαηα κε ηελ πξνεγνύκελε θαη βπζνζθόπεζε όπνπ δηαπηζηώζεθαλ αξηεξηνζθιεξπληηθά επξήκαηα ησλ αγγείσλ (ζηέλσζε αξηεξηνιίσλ, ειηθνεηδήο πνξεία απηώλ). Από ηελ 2 ε εκέξα λνζειείαο πξνζηίζεληαη ζπλερώο αληηππεξηαζηθά ζθεπάζκαηα (Κινληδίλε, Νηθεδηπίλε, Σεξαδνζίλε, Βαιζαξηάλε). Αλ θαη ε ΑΠ ειέγρεηαη θαιύηεξα, δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ δύν κε ηξία θαζεκεξηλά επεηζόδηα απμνκεηώζεώλ ηεο (έσο 210/110 mmhg). Γηα ην ιόγν απηό από ηελ 6 ε εκέξα λνζειείαο ρνξεγνύληαη επηπιένλ Δζκνιόιε έσο θαη 200mg/h (λσξίηεξα δελ κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί δηόηη ν α- ζζελήο εκθάληδε βξαδπθαξδία θαη ήηαλ ππό Ι- ζνπξνηεξελόιε), Καξβεδηιόιε 12,25 mg /24h θαη Νηηξνπξσζηθό Νάηξην (έσο θαη 8 mg/kg/ /min). Σελ 7 ε εκέξα λνζειείαο πξνζηίζεηαη θαη Φαηληνιακίλε (ζε δόζε έσο 300 mg/h). Σελ 8 ε εκέξα ν έιεγρνο ηεο ΑΠ είλαη άξηζηνο, ζηελ CT όκσο εγθεθάινπ απεηθνλίδνληαη πιένλ δηάζπαξηεο κηθξέο ππόππθλεο ε- ζηίεο ζηε ιεπθή νπζία ηνπ εγθεθάινπ ελδεηθηηθέο εκθξάθησλ θαη θακία δηαθνξνπνίεζε όζνλ αθνξά ην νίδεκα ηεο ιεπθήο νπζίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε. Η ηηκή βαλπινκαλδειηθνύ νμένο (Vanillylmandelic acid - VMA) νύξσλ 24ώξνπ ηεο 7 εο εκέξαο λνζειείαο ήηαλ 16,9mg/24σξν (θ.η. 2-7 mg / /24σξν), ελδεηθηηθή θαηνρξσκνθπηηώκαηνο. Δπεηδή ν αζζελήο είρε εθηεζεί ζε αληηππεξηαζηθή αγσγή πνπ πηζαλόλ λα επεξέαζε ην απνηέιεζκα (πηζαλόηεηα ςεπδνύο ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο), αθνινύζεζε ζπιινγή νύξσλ

4 87 24ώξνπ θαη κέηξεζε θαηερνιακηλώλ νύξσλ, πάιη κε παζνινγηθέο ηηκέο (επίπεδα λνξαδξελαιίλεο 260 ng κε θ.η. 150 ng). Ο αξρηθόο α- πεηθνληζηηθόο έιεγρνο κε CT άλσ θαη θάησ θνηιίαο δελ απνθάιπςε παζνινγηθά επξήκαηα ζηα επηλεθξίδηα. Σέζεθε ε ππνςία ύπαξμεο έ- θηνπνπ θαηνρξσκνθπηηώκαηνο, ην απνηέιεζκα όκσο νινζσκαηηθνύ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο Ι-123-MIBG ήηαλ αξλεηηθό. Σελ 23 ε εκέξα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε Μ.Δ.Θ (ε απνδέζκεπζε από ην κεραληθό αεξηζκό ππήξμε ηδηαίηεξα εξγώδεο θαη ιόγσ πλεπκνλίαο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ αλαπλεπζηήξα από Pseudomonas Aeruginosa επαίζζεηεο κόλν ζηελ θνιηζηίλε) ν αζζελήο ρσξίο θαηαζηνιή θαη ηξαρεηνζηνκεκέλνο από ηελ 12 ε ε- κέξα, παξνπζηάδεη λεπξνινγηθή εηθόλα κε GCS=5 (2-1-2), θόξεο ηζνκεγέζεηο, κε παξόλ ην θσηνθηλεηηθό αληαλαθιαζηηθό-άκεζν θαη έκκεζν-άκθσ, πιαλώκελεο θηλήζεηο ησλ ν- θζαικώλ (ζεκείν πηζαλώο ελδεηθηηθό δηάρπηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο), κε άλνηγκα νθζαικώλ ζηα επώδπλα θαη απηηθά εξεζίζκαηα. ηα επώδπλα εξεζίζκαηα δηαπηζηώλνληαη αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο έθηαζεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ (θηλήζεηο ελδεηθηηθέο παζνινγίαο ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο ή ησλ ζπλδέζεώλ ηνπ κε ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα). Πέικαηα: δεμηά βνπβό, αξηζηεξά έθηαζε ηνπ κεγάινπ δαθηύινπ (ζεκείν Babinski). ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαηαγξάθεηαη απνπζία βαζηθνύ ξπζκνύ, δηάρπηε βξαδεία δξαζηεξηόηεηα ρσξίο εζηηαθά ή παξνμπληηθά ζηνηρεία. Ο αζζελήο κεηά 51 εκέξεο λνζειείαο ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, δηαθνκίδεηαη ζηε Νεπξνινγηθή Κιηληθή κε ακεηάβιεηε ηελ λεπξνινγηθή ηνπ εηθόλα. ΤΖΗΣΗΗ Σα πην θνηλά θιηληθά ζπκπηώκαηα ηνπ πλδξόκνπ Αλαζηξέςηκεο Οπίζζηαο Λεπθνεγθεθαινπάζεηαο (RPLS) είλαη θεθαιαιγία, απμεκέλε εγξήγνξζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο όπσο ζύγρπζε, κεησκέλε απζνξκεζία ιόγνπ, αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο από ππλειία ζε δηέγεξζε, ζπαζκνί, λαπηία, έκεηνο, εζηηαθά ειιείκκαηα ησλ θξαληαθώλ ζπδπγηώλ, παξνδηθά θηλεηηθά ειιείκκαηα, αδπλακία ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ ησλ άθξσλ, θαη αλσκαιίεο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο όπσο θινηηθή ηύθισζε, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη πιήξεο ή κεξηθή ν- πηηθή αλεπάξθεηα, θπζηνινγηθόο βπζόο θαη θνξηθά αληαλαθιαζηηθά θαη ακεηάβιεηεο εμνθζάικηεο θηλήζεηο 1,4-6. Αλ θαη ε παζνγέλεζε ηνπ πλδξόκνπ Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο (PRES) παξακέλεη ζρεδόλ άγλσζηε, ζηε πην επξέσο απνδεθηή ζεσξία απνδίδεηαη ζε κηα απόηνκε αύμεζε ζηελ αξηεξηαθή πίεζε πνπ κπνξεί λα ππεξβεί ην αλώηεξν όξην ηεο εγθεθαιηθήο απ-

5 88 ηνξύζκηζεο κε απόηνκε δηάηαζε ησλ εγθεθαιηθώλ αξηεξηδίσλ, πξνθαιώληαο έηζη εμαγγείσζε πξσηεΐλεο νξνύ θαη πγξνύ ζην δηάκεζν ρώξν, δειαδή έλα αγγεηνγελέο νίδεκα 1,2. ηηο λνξκνηαζηθέο πεξηπηώζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κεηά από αλνζνθαηαζηαιηηθή ή θπηηαξνηνμηθή αγσγή, ππάξρεη ε ππόζεζε κηαο ηνμηθήο επίδξαζεο ζην αγγεηαθό ελδνζήιην. Σν πςειό πνζνζηό αζζελώλ κε ζύλδξνκν Ο- πίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ απηνάλνζεο δηαηαξαρέο ελδέρεηαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία όηη ην ελ ιόγσ ζύλδξνκν πξνθαιείηαη ελ κέξεη από ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία, κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε απηνάλνζε απάληεζε ηνπ μεληζηή είλαη ζεκειηώδεο. Σα ελδνζειηαθά θύηηαξα ε- λεξγνπνηνύληαη θαη βιάπηνληαη από κηα θιεγκνλώδε θπηηαξνθηληθή απάληεζε πνπ πξνέξρεηαη από κνλνθύηηαξα θαη ιεκθνθύηηαξα θαη ε νπνία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαξξνή πγξνύ θαη πξσηεΐλεο κέζα ζηνλ δηάκεζν ρώξν. Η ζεσξία ηεο απηναλνζίαο ελεπιάθε πξόζθαηα ζην ζύλδξνκν Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο, ζπλδεόκελε κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηεο νπηηθήο λεπξνκπειίηηδαο. Σν γεγνλόο απηό ζέηεη ηελ πηζαλόηεηα ηεο απηνάλνζα δηακεζνιαβνύκελεο θαηάξξεπζεο ησλ ελδνζειηαθώλ δηαύισλ ύδαηνο αθνπαπνξίλεο 4, πνπ κπνξεί λα πξνδηαζέηνπλ γηα ην ζύλδξνκν 1,7-8. Σν αγγεηνγελέο νίδεκα πξνζβάιιεη θπξίσο ηε ιεπθή νπζία ησλ βξεγκαηντληαθώλ πεξηνρώλ, αιιά κπνξεί λα εθηείλεηαη θαη ζηελ παξαθείκελε θαηά νπζία. Δπηπιένλ, όπσο ζηελ πεξίπησζή καο, νη νηδεκαηώδεηο βιάβεο κπνξνύλ επίζεο λα πξνζβάιινπλ ην εγθεθαιηθό ζηέιερνο, ηελ παξεγθεθαιίδα θαη ηα βαζηθά γάγγιηα. Σν αγγεηνγελέο νίδεκα απαληάηαη ηππηθά ζην ύλδξνκν Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δ- γθεθαινπάζεηαο (PRES),θαη πξνθύπηεη πηζαλώο από ηελ αλεπάξθεηα ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνύ θξαγκνύ πνπ νδεγεί ζε εμαγγείσζε ύδαηνο ζην δηάκεζν ρώξν θαη ζεσξείηαη αλαζηξέςηκε παζνινγηθή θαηάζηαζε 9. Απηό επηβεβαηώλεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκό αζζελώλ α- πό ηελ επαθόινπζε νκαινπνίεζε ησλ επξεκάησλ ζηε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία ειέγρνπ. (ηνλ δηθό καο αζζελή ηα απεηθνληζηηθά επξήκαηα ήηαλ ζηάζηκα ρσξίο βειηίσζε ή επηδείλσζε). Με ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηαζκηζκέλεο δηάρπζεο (DW-MRI) κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ην αγγεηνγελνύο αηηηνινγίαο νίδεκα από ην θπηηαξνηνμηθό πνπ ζπλνδεύεηαη από πξώηκα έκθξαθηα. Γεληθώο ην αγγεηνγελέο νίδεκα α- πεηθνλίδεηαη σο ίζν-ή ρακειήο έληαζεο βιάβε ζηε MRI δηάρπζεο θαη απμεκέλεο έληαζεο ζην ράξηε ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο (ADC), ελώ ην θπηηαξνηνμηθό νίδεκα απεηθνλίδεηαη σο πςειήο έληαζεο ζήκα ζηελ MRI δηάρπζεο

6 89 θαη ρακειήο έληαζεο ζήκα ζην ράξηε ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο (ADC). Όηαλ ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο (ADC) είλαη ειαηησκέλνο ζπλήζσο ππνδειώλεη κόληκε βιάβε. Γηα απηό πξέπεη λα γίλεηαη DW-MRI γηα λα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ελαιιαθηηθήο δηάγλσζεο, θπξίσο ηζραηκία, ώζηε λα ρνξεγείηαη πην επηζεηηθή αγσγή. Δίλαη αμηνζεκείσην, εληνύηνηο, όηη ιίγεο εμαηξέζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί όπνπ ε πεξηνξηζκέλε δηάρπζε ζην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ ζπλδξόκνπ ήηαλ ζρεδόλ κεξηθώο αλαζηξέςηκε 2. Δληνύηνηο, νξηζκέλεο άηππεο εθθάλζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Τπάξρνπλ αλαθνξέο βιάβεο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνύ, ηεο θινηηθήο θαηάο νπζίαο, ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο, ή ησλ βαζηθώλ γαγγιίσλ ό- πσο αθξηβώο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζζελνύο καο. Δπίζεο έρνπλ αλαθεξζεί αηκνξξαγηθέο ε- ζηίεο κε βιάβεο κε αλαζηξέςηκεο 1,2. Ο όξνο PRES (ύλδξνκν Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο) παξακέλεη ν πξνηηκώκελνο όξνο έλαληη πεξηγξαθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν «ιεπθνεγθεθαινπάζεηα». Η ιέμε «ιεπθνεγθεθαινπάζεηα» π- πνδειώλεη όηη ππάξρεη ζπκκεηνρή κόλν ηεο ιεπθήο νπζίαο, όξνο κάιινλ παξαπιαλεηηθόο δεδνκέλνπ όηη βιάβεο ηεο θαηάο νπζίαο είλαη παξνύζεο ζην 94% ησλ πεξηπηώζεσλ. Καη ν όξνο όκσο ζύλδξνκν νπίζζηαο αλαζηξέςηκεο εγθεθαινπάζεηαο είλαη αλαθξηβήο από πνιιέο απόςεηο. Πξώηνλ, νη απεηθνληζηηθέο αιιαγέο θαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζηηο νπίζζηεο ε- γθεθαιηθέο πεξηνρέο. Σν εγθεθαιηθό ζηέιερνο ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο πεξηπηώζεηο θαη νη πεξηνρέο ηεο πξόζζηαο θαη κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο ζπκκεηέρνπλ ζε πάλσ από ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ. Δληνύηνηο, θπξηαξρνύλ κεηαβνιέο ζηελ νπίζζηα θπθινθνξία, ην πηζαλόηεξν ιόγσ ηεο ζρεηηθήο έιιεηςεο απαγσγνύ ζπκπαζεηηθήο λεύξσζεο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. Δπίζεο, ε αλαζηξεςηκόηεηα ηνπ ζπλδξόκνπ Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο κπνξεί λα είλαη θιηληθώο ή αθηηλνινγηθώο αηειήο, θαη ε θαηάζηαζε κπνξεί λα επηπιέθεηαη από ηζραηκηθό ή αηκνξξαγηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εκθάληζε ρξόλησλ επηιεπηηθώλ θξίζεσλ ή θαη ζην ζάλαην. Οη Narbone θαη ζπλ. ππνζηήξημαλ, ζπλεπώο, όηη ν όξνο ελ δπλάκεη (potentially) πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηε ιέμε νπίζζηα (posterior) ζηελ νλνκαζία 10. πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη εάλ γίλεη πξόσξε δηάγλσζε θαη πξόσξε α- ληηκεηώπηζε ηεο ππέξηαζεο νη βιάβεο ζπλήζσο είλαη αλαζηξέςηκεο ελώ εάλ ζπκβνύλ έκθξαθηα ηόηε ε βιάβε ζεσξείηαη λεπξνληθή

7 90 θαη κε αλαζηξέςηκε (neuronal damage, όπσο ζηνλ αζζελή καο). Η πξώηκε MRI θαη DW- MRI παξέρνπλ άκεζα ζηνηρεία θαιά ζρεηηδόκελα κε ηελ πξόγλσζε. ΒΘΒΛΘΟΓΡΑΦΘΑ 1. Fugate JE, Claassen DO, Cloft HJ, et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome: associated clinical and radiologic findings. Mayo Clin Proc 2010; 85: Ni J, Zhou L, Hao HL, et al. The clinical and radiological spectrum of posterior reversible encephalopathy syndrome: a retrospective series of 24 patients. J Neuroimaging 2011; 21: Pavlou E. Posterior reversible encephalopathy syndrome in Henoch-Sconlein purpura induced by oral steroid therapy and hypertension. Journal of Pediatric Neurology 2010; 8: Kim TK, Yoon JU, Park SC, et al. Postoperative blindness associated with Posterior reversible encephalopathy syndrome: a case report. J Anesth 2010; 24: Al-Ansari M, Todwal A. A 20 year old man with status epilepticus and uncontrolled hypertension. Chest 2007; 131: Pratap JN, Down JF. Posterior reversible encephalopathy syndrome: a report of a case with atypical features. Anaesthesia 2008; 63: Gumus H, Per H, Kumandas S, et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome in childhood: report of nine cases and review of the literature. Neurl Sci 2010; 31: Golden J, Heacock L, Boonyasampant M, et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome in a 13-year-old female with mild systemic lupus erytematosus. Clin Pediatr 2011; 50: A. Negro, G. De Berti, M. Maggi, et al. Hypertension-induced posterior reversible encephalopathy syndrome as the presentation of progressive bilateral renal artery stenosis. Journal of Cardiology Cases 2011; 4: Narbone Mc, Muscolino R, Granata F, et al. PRES: posterior or potentially reversible encephalopathy syndrome? Neurological Science 2006; 27:

8 91 Keywords: Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES), Hypertensive crisis, Magnetic resonance imaging CORRESPONDING AUTHOR: Υάζνπ Δ. Γ.Ν.Θ «Γ. Γελλεκαηάο» Δζληθήο Ακύλεο 41, Θεζζαινλίθε Tει: ,

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα