Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση"

Transcript

1 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική εντατική θεραπεία σε παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια μπορεί ν' ακολουθεί διορθωτική επέμβαση της καρδιακής νόσου ή επέμβαση (τακτική ή επείγουσα) άλλης χειρουργικής πάθησης. Στην πρώτη περίπτωση, η μετεγχειρητική θεραπεία, παρά τα πολλά, σημαντικά και ειδικά προβλήματα, μπορεί να θεωρηθεί ότι κατ' αρχήν, σαν συνέχεια της καρδιοχειρουργικής επέμβασης, έχει το πλεονέκτημα της μερικής ή πλήρους διόρθωσης του καρδιολογικού προβλήματος. Στην περίπτωση που η επέμβαση αφορά σε άλλο όργανο (μη κιχ επέμβαση) η επιβάρυνση προστίθεται στην ήδη διαταραγμένη λειτουργία του κυκλοφορικού. Οι ιδιαίτερότητες αυτών των ασθενών καταφαίνονται αν αναλογιστούμε αδρά ότι η εγκατάσταση μετεγχειρητικά οξείας νεφρικής δυσλειτουργίας σε ένα παιδί με στένωση της πνευμονικής δεν απέχει πολύ από εν δυνάμει ανεπάρκεια πολλών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, νεφροί). Το πρόβλημα Οι διαμαρτίες δόμησης του κεντρικού κυκλοφορικού οδηγούν σε νόσο με προεξάχουσα συμπτωματολογία την κυάνωση (όπως κατά τα δεξιά-αριστερά shunts είτε εξαιτίας απόφραξης στην πνευμονική κυκλοφορία, είτε λόγω κοινού χώρου ανάμιξης, είτε εξαιτίας μετάθεσης των μεγάλων αγγείων), ή με προεξάχουσα συμπτωματολογία την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, που μπορεί να οφείλεται είτε σε κώλυμα εξόδου (pressure overload), είτε σε αυξημένο φορτίο όγκου (αριστερά-δεξιά shunt). Σε παιδιά με σύνθετες βλάβες μπορεί να παρατηρηθούν κυάνωση σε συνδυασμό με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μετεγχειρητική αντιμετώπιση ενός παιδιού με την παραπάνω νοσολογία προϋποθέτει κατανόηση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας αλλά και γνώση των ποικίλων επιδράσεων των φαρμάκων και των διαφόρων χειρισμών (π.χ.: μηχανικός αερισμός στην μυοκαρδιακ11 λειτουργία, στην συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία και στην λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οι βασικοί στόχοι της μετεγχειρητικής εντατικής θεραπείας (πρόληψη δευτερογενούς βλάβης του μυοκαρδίου, πρόληψη βλάβης άλλων οργάνων και προοδευτική ελάττωση της εξωτερικ1ίς υποστήριξης καθώς βαθμιαία αναλαμβάνουν οι δυνατότητες αυτόνομων λειτουργιών του παιδιού) προϋποθέτουν ειδική παρακολούθηση (monitoring), υποστήριξη και επαρκή αναλγησία και καταστολή. Περίπου 2,6 νεογνά σε 1000 γεννήσεις παρουσιάζουν συγγενή καρδιοπάθεια με κριτήριο σοβαρότητας την ΚΙΧ επέμβαση στον πρώτο χρόνο ζωής Ίl τον καρδιακό καθετηριασμό. Σ' άλλα τόσα περίπου η εικόνα εκδηλώνεται αργότερα στην παιδική ηλικία. Οι δύο παραπάνω κατηγορίες συνήθως χειρουργούνται και κάποιο ποσοστό από αυτά τα παιδάκια επαναχειρουργούνται («μερική» και πλήρης διόρθωση, ή όψιμη αποκάλυψη υπολειμματικής βλάβης μετά την προηγούμενη επέμβαση). Τα υπόλοιπα είτε καταλ1ίγουν είτε επέρχεται διόρθωση χωρίς επέμβαση (π.χ.: αυτόματη σύγκλειση ενός μεσοκοιλιακού ελλείμματος (VSD)). Ευνόητο είναι ότι σε κάποιο ποσοστό, ολοένα και μικρότερο σήμερα, η καρδιοπάθεια, συνήθως ελαφρά, αποκαλύπτεται αργότερα ή αποτελεί νεκροτομικό εύρημα. Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της προγεννετικής διαγνωστικής με υπερήχους, η διά-

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 157 Πίνακας 1. Συχνότητα των σημαντικότερων συγγενών καρδιοπαθειών(%) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία 16,6 D- Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών 10,5 Τετραλογία Fallot 9,4 Ισθμική στένωση της αορτής (Coarctation) 8,0 Υποπλαστική αριστερά κοιλία 7,9 Παραμονή Βοπάλειου πόρου 6,5 Ενδοκαρδιακά ελλείμματα 5,3 Στένωση πνευμονικής 3,5 Ατρησία πνευμονικής 3,3 Μεσοκολπική επικοινωνία 3,1 Πλήρης ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών 2,8 Ατρησία τριγλώχινας 2,7 Μονήρης κοιλία 2,6 Αορτική στένωση 2,0 Κοινός αρτηριακός πόρος γνωση μπορεί να γίνει σε μερικές περιπτώσεις στη μήτρα. Συνήθως το παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια προσέρχεται για μη καρδιοχειρουργική επέμβαση επαρκώς και, τις περισσότερες φορές, προφάτως ελεγμένο (ενημερωτικό σημείωμα παιδοκαρδιολόγου, υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος, καθετηριασμός, ενημερωτικό προηγηθείσας ΚΙΧ επέμβασης) και με ενημερωμένους γονείς. Η περιεγχειρητικ1i ιατρική ομάδα πρέπει να αναζητά προεγχειρητικά τις κατά το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, γεγονός που μπορεί να οδηγίiσει σε αναβολ1i του χειρουργείου προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Εάν η επέμβαση είναι επείγουσα τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Ιδιαίτερο πρόβλημα, ενδεχομένως με ηθικές προεκτάσεις, αποτελούν τα νεογνά με βαρειές συγγενείς μη καρδιακές διαμαρτίες (π.χ.: ατρησία οισοφάγου) που συνδυάζονται με συγγενείς καρδιοπάθειες. Η λεπτομερής εκτίμηση των ανωμαλιών πριν από τη λ1iψη οποιασδήποτε απόφασης για χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι δεν είναι αποδεκτό να αντιμετωπίζεται την πρώτη μέρα της ζωίiς η aτρησία του οισοφάγου και να αποκαλύπτεται λίγες μέρες αργότερα μη θεραπεύσιμη συγγεν1ίς καρδιοπάθεια. Η προεγχειρητική αναζήτηση επαρκών στοιχείων, και όχι η απλ1ί παράθεση μονολεκτικής διάγνωσης για την υποκείμενη νόσο, επιβάλλεται από την ποικιλότητα με την οποία μπορεί να εκδηλώνεται, στην συγκεκριμένη μάλιστα περίοδο της ζωής του παιδιού, η συγγενής καρδιοπάθεια. Έτσι, για παράδειγμα, η ισθμική στένωση της αορτής μπορεί να είναι τοπική στένωση στην περιοχή σύνδεσης με τον Βοττάλειο 1,5 (juxtaductal coarctation), χωρίς άλλα ελλείμματα, 1] μπορεί να είναι ποικίλης βαρύτητας στένωση στον ισθμό (προς την αριστερή υποκλείδιο), που μπορεί να φθάνει μέχρι αρτησία της αορτίiς και που συνίίθως συνδυάζεται μ' άλλες σημαντικές διαμαρτίες. Η ίδια διαμαρτία στο νεογέννητο συνδυάζεται συχνά με αριστερά-δεξιά shunt από παραμένοντα πόρο και αυξημένο μεταφορτίο της αριστεράς, ενώ, στο μεγαλύτερο παιδί, ο πόρος είναι κελιστός και αναπτύσσεται παράπλευρη κυκλοφορία προς την κατιούσα αορτ11. Η στένωση της πνευμονικής μπορεί να εκτείνεται από απλ1ί στένωση χωρίς άλλες διαμαρτίες, μέχρι βαρειά ή και ατρησία με ή χωρίς μεσοκοιλιακή επικοινωνία ( ουσιαστικά στην περίπτωση που συνδυάζεται με VSD μοιάζει πολύ με την τετραλογία του Fallot) ή άλλες επικοινωνίες. Ακόμη και η απλή στένωση της πνευμονικ11ς, χωρίς άλλες διαμαρτίες, δεν είναι απίθανο να οδηγίjσει σε δεξιά-αριστερά shunt από παραμένον ωοειδές, εφόσον οι πιέσεις στις δεξιές κοιλότητες είναι υψηλές. Η στένωση της αορτικής μπορεί να είναι υποβαλβιδικίί (με ή χωρίς μεμβράνες), βαλβιδική Ίl υπερβαλβιδική και ανάλογα με τον βαθμό περιορισμού της κυκλοφορίας, η συστηματικ1ί ροή μπορεί να εξαρτάται από δεξιά-αριστερά shunt συνήθως στο επίπεδο του aρτηριακού πόρου. Παθήσεις λοιπόν με την ίδια ανατομικίί εντόπιση αλλά διαφορετικ1ί βαρύτητα και διαφορετικές συμπληρωματικές επικοινωνίες μπορεί να έχουν διαφορετικ1ί εικόνα. Η εικόνα μάλιστα μπορεί να διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου, είπ σαν εξέλιξη της υποκείμενης πωeθησης (διάταση 1j υπερτροφία καρδιακών κοιλοηίτων πάχυνση πνευμονικού αγγειακού δίκτυου κ.λ.π.), είτε λόγω προηγηθείσας παρηγορικής ή μερικά διορθωτικίίς επέμβασης (πίνακας 2). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι αποφάσεις που ενδεχομένως θα διαφοροποι1jσουν σημαντικά τις συνθήκες κεντρικής κυκλοφορίας του Είδος «διορθωτικής>> ΚΙΧ επέμβασης Πίνακας2. Ένδειξη Blalock-Taυssig shυnt Ατρησία πνευμονικής Waterston shυnt Ατρησία πνευμονικής Pott shunt Ατρησία τριγλώχινος Glenn shυnt Atrial seρtectomy Μετάθεση μεγ. αγγείων Rashkind ρrocedυre Μετάθεση μεγ. αγγείων Fontan ρrocedυre Norwood procedυre Rastelli procedυre Ατρησία πνευμονικής Ατρησία τριγλώχινος Υποπλαστική αρ. καρδιά Κοινός aρτ. πόρος.

3 158 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ παιδιού (π.χ. μηχανικός αερισμός) δεν μπορεί να στηρίζονται σ' απλούς τίτλους (π.χ. «στένωση αορτής», «μεσοκοιλιακή επικοινωνία» κ.λ.π.) αλλά σε αποτέλσματτα επαρκούς διαγνωστικού ελέγχου. Παθολογική φυσιολογία Φυσιολογικά, η κυκλοφορία μετά την γέννηση μεταπίπτει από τον εμβρυικό τύπο (παράλληλη) στην κυκλοφορία τύπου ενήλικα (σε σειρά). Η φυσιολογική αυτή διαδικασία προσαρμογής, στα αρχικά στάδια, μπρεί να μεταπίπτει αμφίδρομα απ' τον τύπο του κυήματος στην κυκλοφορία τύπου ενήλικα κάτω από συνθήκες όπως: προωρότητα, πνευμονική δυσλειτουργία, σήψη, οξέωση, υποθερμία, χαμηλό κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου, παρατεταμένο stress. Εάν υπάρχει συγγενής καρδιοπάθεια, η κυκλοφορία παραμένει σε μεταβατικό τύπο και στη συνέχεια, προ ίούσης της ηλικίας και στις νέες συνθήκες ζωής (ελεύθερη αναπνοή, έκθεση στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας, ανάπλαση του πνευμονικού aρτηριακού δένδρου), και εφόσον η ζωή του παιδιού είναι δυνατή, και εφόσον δεν γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, είναι δυνατό να επέλθουν επιγενείς μεταβολές. Συνηθέστατα οι μεταβολές οφείλονται στην χρόνια πλέον έκθεση σε αυξημένες πιέσεις ή σε αυξημένα φορτία όγκου. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες με στόχο κυρίως την κατανόηση της παθοφυσιολογίας και τις ιδιαιτερότητες στην περιεγχειρητική αντιμετώπιση: 1. Κώλυμα εξόδου δεξιά ή αριστερά κοιλία (Pressure overload on the right ofleft ventήcle) Αορτική στένωση Στένωση πνευμονικής Ισθμική στένωση αορτής (Coarctation) Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς 2. Αυξημένη επιστροφή σε κοιλία ή κόλπο (Volume overload on the ventricle or atήum) Μεσοκοιλιακή επικοινωνία Παραμονή Βοτταλείου πόρου Ενδοκαρδικά ελλείμματα Μεσοκολπική επικοινωνία 3. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπαθώς σε στενοαπόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας (Cyanosis due to obstruction of pulmonary blood flow) Τετραλογία του Fallot Ατρησία πνευμονικής Ατρησία τριγλώχινος 4. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπαθώς σε ανάμιξη της κυκλοφορίας (Cyanosis due to a common mixing chamber) Πλήρης ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών. Κοινός αρτηριακός πόρος Μονήρης κοιλία 5. Κυάνωση που οφείλεται σε διαχωρισμό της συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας Μετάθεση μεγάλων αγγείων. Το κεντρικό shunt ( ενδοκαρδιακό ή στο επίπεδο των μεγάλων αγγείων), οι μεταβολές στην πνευμονική αιματική ροή και η συμφορητικ1i καρδιακ1i ανεπάρκεια αποτελούν τα σοβαρότερα προβλήμτα στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Η κατεύθυνση και το μέγεθος του shunt μπορεί να μεταβάλλονται στις διάφορες φάσεις του καρδιακού κύκλου ή κατά τους χειρουργικούς χειρισμούς στους πνεύμονες και στα κεντρικά αγγεία. Το δεξιά-αριστερά shunt προκαλεί φλεβική πρόσμιξη του αρτηριοποιημένου αίματος και εκθέτει έτσι την περιφέρεια σε υποξαιμία, που συν11- θως είναι ανεξάρτητη απ' την ανταλλαγή των αερίων στους ενδεχομένως υγιείς πνεύμονες, αλλά επιδεινcδνεται εάν υπάρχει πρόβλημα και στην αναπνευστικ1] λειτουργία. Η καρδιά επιβαρύνεται με περισσότερο φορτίο για να εξασφαλισθεί μεταφορά 02 (μεγαλύτερη καρδική παροχή και αίμα με χειρότερη ρεολογικ1] συμπεριφορά λόγω του αυξημένου αιματοκρίτη). Το shunt, είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, αλλάζει με τις μεταβολές των επιμέρους αντιστάσεων στις δύο παράλληλες κυκλοφορίες (PVR και κυρίως SVR), άρα είναι επηρεάσιμο απ' τα αναισθητικά και κυρίως απ' τα αγγειοδραστικά φάρμακα. Είναι λοιπόν δυνατό, μετά από μελέτη της καρδιοπάθειας και γνώση των ειδικών συνθηκών, κατά την διάρκεια της αναισθησία και της μετεγχειρητιχ1j εντατικής θεραπείας, όχι μόνο να μην επιταθεί η διαταραχή, αλλά να βελτιωθούν οι κυκλοφορικές συνθι] κες. Εάν μέρος της ροής βραχυκυκλώνεται χωρίς να περάσει απ' τους πνεύμονες είναι δυνατό με τους

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 15 κατάλληλους χειρισμούς (π.χ.: αύξηση SVR) να επέλθει τροπ1ί μέρους αυτής της ροής. Σε μικρότερο συνήθως βαθμό, το shunt μπορεί να επηρεασθεί και απ' τις συνθήκες πλήρωσης (π.χ.: υπερβολική χορήγηση υγρών μπορεί να προκαλέσει κυάνωση σε στένωση πνευμονικής με ανοικτό ωοειδές). Οι αρχές της αιμοδυναμικίiς δεν έχουν εφαρμογή στη γενική τους μορφή στα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες. Η καρδιακή παροχ1i της δεξιάς και αριστεράς κοιλίας συνήθως διαφέρουν. Η πνευμονική αιματική ροή μπορεί να είναι εξαιρετικά μικρότερη απ' την συστηματική (δεξιά-αριστερά shunts), ή αντίστροφα, ή σπανιώτερα σε μικρά shunts, οι ροές που φθάνουν στην περιφέρεια και στους πνεύμονες συνολικά να 'ναι μικρότερες από αυτές που παράγουν οι καρδιακές κοιλότητες. Η πιθανότητα εμβολής αέρα στην συστηματική κυκλοφορία σε ΚΑΘΕ περίπτωση συγγενούς καρδιοπάθειας με επικοινωνία στο επίπεδο των κοιλοτήτων ή των μεγάλων αγγείων καθιστά υποχρεωτικ1ί την επιμελή και προσεκτική τοποθέτηση των φλεβικών γραμμών. Η ίδια προσοχή πρέπει να υπάρχει σε κάθε ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου. Υπενθυμίζεται ότι τα shunts μπορεί να μεταβάλλονται προς την κατεύθυνση Ίl το μέγεθος. Η πιθανότητα εμβολής αέρα στην συστηματική κυκλοφορία αυξάνει βέβαια στα δεξιά-αριστερά shunts. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Έλεγχος του shun t Γενικά, οι μικρές επικοινωνίες αφ' ενός επιδρούν περιορισμένα στη λειτουργία της καρδιοαναπνευστικής συσκευή (περιοδικ1j και περιορισμένη κυάνωση και ιστική υποξία, ή μικρή αύξηση της πνευμονικής αιματικής ροής, Ίl μικρή αύξηση έργου των κοιλοτήτων) και αφ' ετέρου επηρεάζονται λιγώτερο απ' τις επιμέρους αγγειακές αντιστάσεις (πνευμονικές και συστηματικές). Οι μεγάλες επικοινωνίες (ή οι καταστάσεις όπου δεξιές και αριστερές κοιλότητες και κεντρικά αγγεία γόνται πρακτικά κοινός χώρος εξώθησης) οδηγούν σε σημαντική εξάρτηση του shunt απ' τις επιμέρους αντιστάσεις. Στις καταστάσεις αυτές η πνευμονική αιματική ροή και η συστηματική ροή εξαρτώνται καθοριστικά ως αποκλειστικά απ' τις αντιστάσεις στις δύο κυκλοφορίες. Καταργείται έτσι το μονόδρομο της εν σειρά κυκλοφορίας του εν1ίλικα, που επηρεάζεται, όχι ως προς την κατεύθυνση, αλλά μόνο ως προς άλλα, σημαντικά βέβαια, μεγέθη, απci τις αντιστάσεις. Μ' άλλα λόγια, στις ακραίες καταστάσεις (μονήρης κοιλία, κοινό αρτηριακό στέλεχος) το αίμα μπορεί να κυκλοφορεί επαρκέστατα οξυγονωμένο, αλλά κυρίως στους πνεύμονες (SVR> > PVR), Ίl να κυκλοφορερί στην περιφέρεια κυανωτικό και αποκορεσμένο (PVR> >SVR) και να συνδυάζεται με υπόταση και προοδευτική οξέωση. Μετεγχειρητικά, παράγοντες που αυξάνουν τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν δεξιά-αριστερά sl1ιιnt, να προκαλέσουν αρτηριακή υποξαιμία και ν' αυξίjσουν το φοτία της δεξιάς. Πολύ συχνά, στα παδιάκια με συγγενείς καρδιοπάθειες, η δεξιά λειτουργεί με αυξημένο έργο και ενδέχεται η υποξαιμία να επιδεινώσει την κατάσταση δυσλειτουργίας λόγω αυξημένων PVR σε οξεία ανεπάρκεια της δεξιάς. Συμπίεση ή σύμπτωση του πνεύμονα, συλλογ1ί υγρού στον υπεζωκότα, λανθασμένος τρόπος μηχανικού αερισμοιl και παρεγχυματικές βλάβες μπορούν να επιφέρουν σημαντικότατη υποξαιμία. Κατά τη νοσηλεία πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος σεβασμός στην ελεύθερη έκπτυξη, αποφεύγοντας, παρά τα μικρά ανατομικά μεγέθη, την εφαρμογή πίεσης στο θωρακικό τοίχωμα ll και στην κοιλιά. Η χρήση της κεταμίνης θεωρείται ότι μπορεί ν' αυξήσει τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις και πρέπει να χορηγείται με προσοχ1j στις περιπτώσεις αυτές. Αντιδραστικές αγγειοσυσπαστικές απαντήσεις στο πνευμονικό αγγειακό δίκτυο μπορεί να οφείλονται σε εκλύσεις κατεχολαμινών και περιορίζονται απ' το επαρκές βάθος καταστολής και μετεγχειρητικής αναλγησίας. Ο έλεγχος του δεξιά-αριστερά shunt μπορεί να περιλαμβάνει, πέρα από την αποφυγή τής αύξησης των PVR, φαρμακευτική αύξηση των SVR, ιδιαίτερα σε παιδιά με σύνθετο shunt και μόνιμη απόφραξη εξώθησης στην πνευμονική (π.χ.: τετραλογία Fallot). Αύξηση των συστηματικών περιφερικών αντιστάσεων ελαττcίjνει το shunt κι αυξάνει την Pa02. Η νεοσυνεφρίνη και η νορεπινεφρίνη μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες, δεδομένου ότι το συστηματικό δίκτυο αποτελεί ευρύτερο χώρο στον οποίο επιδρούν κατά κύριο λόγο και τελικά οι SVR μπορεί να ανέλθουν περισσ6- τερο από τις ιατρογενώς ή λόγω υποκείμενης παθολογίας αυξημένες PVR. Με ανάλογο τρόπο, η εξωτερική κοιλιακή μάλαξη ή συμπίεση της αορτής μπορεί να

5 160 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΗΣ αναστρέψει τα κυανωτικά επεισόδια της τετραλογίας του Fallot. Θυμίζουμε άλλωστε, ότι τα παιδάκια αυτά βελτιώνονται στην οκλαδόν θέση. Συγγενείς καρδιοπάθειες με κώλυμα εξόδου δεξιάς ή αριστεράς κοιλίας Όπως αναφέρθηκε Ίiδη, οι διαμαρτίες αυτές εμφανίζουν μεγάλη ποικιλότητα και ιδιαιτερότητες για κάθε περίπτωση. Η αντιμετώπιση του παιδιού οποιασδίίποτε ηλικίας με κώλυμα εξόδου κι αυξημένο φορτίο πίεσης (pressure oνerload) απαιτεί σταθερή συχνότητα σφύξεων, επαρκή πλήρωση και διατήρηση τη'ς συσταλτικότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο φυσιολογικός ρυθμός διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Η πάθηση και η εξαυηiς καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να απαιτούν συχνότητα σφύξεων διαφορετική από αυτ1ίν που αντιστοιχεί στην ηλικία και γι' αυτό στοιχεία απ' την προεγχειρητικ1ί εκτίμηση είναι πολύ χρήσιμα. ιδιαίτερα στα νεογνά με αποφρακτικό αριστερά-δεξιά s1tunt, η ελάττωση του ρυθμού οδηγεί σε απορύθμιση. Στις βαρειές περιπτώσεις νεογνών με σοβαρή απόφραξη και καρδιακή ανεπάρκεια αποφεύγονται διεγχειρητικά παράγοντες που ελαττώνουν την συσταλτικότητα (χορηγούνται απιοειδή και μυοχαλαρωτικά αντί αλοθανίου), αρχιi που τηρείται και μετεγχειρητικci, και ενδέχεται η συσταλτικότητα να πρέπει να υποστηριχθεί φαρμακολογικά. Τα διάφορα άλλα φάρμακα (π.χ.: καταστολ1ί bolus) πρέπει να δίδονται αργά κdι aραιωμένα. Τα παδάκια αυτά δεν έχουν συνήθως υποξυγοναιμίας αλλά περιφερικής χαμηλής ροής και εξ αυτής ιστικής οξέωσης. Ο μηχανικός υπεραερισμός (αυξάνοντας τις PVR ) ενδέχεται να οδηγήσει την ροή προς την συστηματική κυκλοφορία κuι να βελτιώσει έτσι την κατάσταση. Στα μεγαλύτερα παιδιά με ισθμική στένωση δεν υπάρχει συνήθως κctρδιακή ανεπάρκεια αλλά η κοιλία εμφανίζεται υπερδυναμική και ενδέχεται να υπάρχει ή να εμφανισθεί δειγχειρητικά ή μετεγχειρητικά υπέρταση. Τα παιδιά αυτά ανέχονται καλύτερα την αναισθησία και την μετεγχειρητικ1ί υποστήριξη και επί υπερτάσεων μπορεί να χορηγηθοπυν β-αποκλειστές. Αυξημένη επιστροφή σε κοιλία ή κόλπο Στις περιπτώσεις μεσοκοιλιακ1iς επικοινωνίας (VSD) η αριστερά κοιλία διακινεί, πέρα από την συστηματική παροχ1i, και ένα ποσό οξυγονωμένου αίματος προς τους πνεύμονες (αριστερά-δεξιά shunt), προοδευτικά διατείνεται (αύξηση LVEDP), κι η αυξημένη φλεβική επιστροφή στον αριστερό κόλπο οδηγεί επίσης σε διάταση. Σε βαρειές καταστάσεις. τα παιδάκια αυτά μπορεί να εμφανίσουν υποξυγοναιμ.ία λόγω πνευμονικού οιδήματος (το shunt είναι αριστερό-δεξιό), και εμφανίζουν συχνά πνευμονίες. Σπανιώ'τερα, μπορεί να αναστραφεί το shunt λ6γω πνευμονικής υπέρτασης ( σύνδρομο Eisenωengeτ). Τυ παιδάκια μια βαρειά καρδιακ1ί ανεπάρκεια και προεγχειρητική υποξυγοναιμία δύσκολα ανέχονται την αναισθησία και ενδέχεται να πρέπει να εφαρμοσηεί προεγχf:ιρητικά μηχανικός αερισμ6ς (υψηλ6τερο Fi02, δι6ρθωση του shunting απ' την σύγκλειση των μικρών aεραγωγών, ελάττωση μεταβολικών αναγκών και ελάτl:ωση της πνευμονικής αιματικής ρωiς) και να υποστηριχθούν θερμιδικά πριν απ' την επέμβαση. Η μετεγχειρητική αντίμετώπιση πρέπει να είναι ανάλογη (ελαχιστοποίηση της επίδρασης στη συσταλτικότητα, φάρμακα με χρονότροπη δράση εάν η καρδιακιj παροχή είναι ρυθμοεξαρτώμενη κ.λ.π.). Οι περιπτώσεις παραμένοντας aρτηριακού πόρου (PDA) διακρίνονται α) σε πρ6ωρα συν1ίθως νεογνά μετά την αποκατάσταση της οξείας αναπνευστικψ: δυσχέρειας, όπου συνδυάζεται με καρδιακ1i ανεπάρκεια, β) σε μεγαλύτερα aσυμπτωματικά βρέφη ( συνίiθως με σύνδρομο Down ) όπου ανακαλύφθηκε το γνωστό τραχύ φύσημα του PDA Η περιεγχειρητικιί αντιμετώπιση ευν6ητα στην πρώτη περίπτωση είναι αντίστοιχη με τις βαρειές περιπτώσεις VSD, ενcδ στη δεύτερη περίj"ttωση τα περιθώρια ασφάλειας είναι συνήθως ευρύτερα. Οι περιπτώσεις μεσοκολπικού ελλείματος (ASD). είναι συνήθεις και συνδυάζονται με μικρ1i αιμοδυναμική επιβάρυνση. Η επικοινωνία είναι αριστεριiδεξιά, η δεξιά κοιλία διατείνεται αλλά σπάνια ανεπαρκεί λόγω των μικρών αντιστάσεων της πνευμονικής κυκλοφορίας. Η αριστερά δεν εκτίθεται σε φοοτίο όγκου ή πίεσης και έτσι σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται καρδιακή ανεπάρκεια 1l πνευμονικ6 οίδημα. Ωστόσο, τα παιδιά με ASD είναι εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο αρυθμιών, πρόπτωσης μιτροειδοιlc και ενδοκαρδίτιδας. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπαθώς σε στενοαπόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται ο έλεγχος του

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 161 sl1unt όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Η αντιμετώπιση λοιπόν περιλαμβάνει πρόληψη της αύξησης των PVR, πρόληιμη της ελάττωσης των SVR 1l φαραμκευτικ1ί αύξησ11 τους, αποφυγή της απόφραξης των αεραγωγών και των υψηλών ενδοπνευμονικών πιέσεων, της οξέωσης, της aφυδάτωσης και της υποβολαιμίας. Κατά την διάρκεια της αναισθησίας, τα πτητικά μπορεί να μην είναι ανεκτά κι η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου πρέπει να τιτλοποιείται με αέρια αίματος και παλμικ1ί οξυμετρία, 1l ν' αποφεύγεται. Στα νεογέννητα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την διατ1ίρηση ανοικτού του aρτηριακού πόρου. Η λειτουργικ1ί σύγκλειση του πόρου γίνεται σε ώρες μετά τη γέννηση, ενεργοποισύμενη απ ' την αύξηση του aρτηριακού ΡΟ2, απ' την ελάττωση των επιπέδων προσταγλαδινών μετά την γέννηση (διακοπή πλακούντιας παραγωγ1ίς και αύξηση μεταβολισμού στους πνεύμονες) και μπορεί να αναστραφεί με χορήγηση προσταγλαδίνης Ε (PGE, prostin). Στα νεογνά αυτά που έγινε έγκαιρα διάγνωση της συγγενούς καρδιοπάθειας αυτού του τύπου (Fallot, aτρησία πνευμονικ1l1l τριγλώχινας κ.λ.π.) η στάγδην αγωγt1 με προσταγλαδίνες πρέπει να συνεχίζεται διεγχειρητικά κατά την μη καρδιοχειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητικά, δεδομένου ότι πρέπει να προχωρήσουν γρ1iγορα και σε Κ/Χ επέμβαση δημιουργίας παρηγορικσύ ιατρογενούς shunt προς τον πνεύμονα ( Blalock-Taussing, ή Waterson, 1i Pott). Είναι προφανές ότι η μη Κ/Χ επέμβαση πρέπει να είναι εξαιρετικά επείγουσα και οι αποφάσεις για τους χειρισμούς πρέπει να λαμβάνονται όχι αβίαστα. Κυάνωση που οφείλεται πρωτοπα θώ ς σε ανάμιξη της κυκλοφορίας Στις βαρειές αυτές διαμαρτίες, ο τίτλος της νόσου εμπεριέχει συνδυασμένη ανωμαλία (π.χ.: στην ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών προϋποτίθεται ότι συνυπάρχει PDA 1l ASD, στον κοινό αρτηριακό πόρο υπάρχει VSD κ.λ.π.). Η ανάγκη χορ1iγησης αναισθησίας σε παιδάκια με τέτοιες παθήσεις από μη καρδιοαναισθησιολόγο είναι εξαιρετικά σπάνια γιατί αφ' ενός οι παθ1ίσεις δεν είναι συχνές και αφ' ετέρου τακτικ1ί μη Κ/Χ επέμβαση σχεδόν ποτέ δεν θα θεωρηθεί πρωτεύουσα έναντι της διόρθωσης της βλάβης. Πάντως, από πλευράς περιεγχειρητικής αντιμετώπισης ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμε- νη παράγραφο. Μετάθεση των μεγ άλ ων αγγείων Η συστηματικ1ί κυκλοφορία οξυγονώνεται υποχρεωτικά από κάποια επικοινωνία (PDA, VSD, ASD) ωστόσο η στεφανιαία κυκλοφορία λαμβάνει αίμα χαμηλού κορεσμού κι η καρδιά ανεπαρκεί πρώιμα. Επείγουσα παρηγορική θεραπεία μπορεί να γίνει στο εργαστήριο καθετηριασμού (διάσχιση του μεσοκολπικού - ballon atrial septostomy, Rashkincl proceeclιιι-e ). Το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης εξαρτάται από το κιχ κέντρο. Για τις μη κιχ επεμβάσεις ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παρciγραφο. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΠΚΗ ΘΕΡΑΙΙΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΠΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓ ΧΕΙΡΗτΙΚΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ Μετεγχειρητικά πρέπει να αντιμετωπισθούν προβλήματα που σχετίζονται: α) με τη μη κιχ επέμβαση, και β) με την προεγχειρητικ1ί κατάσταση του κυκλοφορικού του ασθενή. Τα τελευταία σχετίζονται με την φύση της διαμαρτυρίας και την λειτουργικ1ί επίπτυ>σjj της, αποτελούν σημεία αναφοράς και σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τους μετεγχειρητικούς στόχους (π.χ. η προεγχειρητικ1i Pa02). Έτσι, πρέπει να αναζητούνται και να εκτιμώνται με προσοχ1i, από το ιστορικό και την εξέταση, σημεία όπως: υπολειπόμενη ανάπτυξη, αδυναμία απόκτησης βάρους, επίπεδο δραστηριότητας (στα νεογέννητα εκτιμιδνται κατά την σίτιση σημεία όπως: ιδρώτας, ταχύπνοια, κυάνωση εύκολη κόπωση), συγκοπικές κρίσεις, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις αναπνευστικού, αρτηριακ1j πίεση, αναπνευστική συχνότητα και σφύξεις σε όλα τα σημεία ψηλάφησης σε ηρεμία, ακρόαση φυσημιiτων κ.λ.π. Στα πρόωρα με PDA συχνά συνυπάρχει αναπνευστική ανεπάρκεια, εντεροκολίτιδα και διαταραγμένη νεφρική λειτουργία. Σε παιδιά με ανωμαλίες του τόξου πρέπει προσεκτικά να αναζητηθεί η παρουσία του θύμου στην ακτινογραφία θώρακα. Η απουσία του θύμου στο σύνδρομο Di George σχετίζεται με πιθανότητα αντιδράσεων κατά τις μεταγγίσεις. Εάν η απουσία τοι1 θύμου είναι επιβεβαιωμένη, το προς μετάγγιση αίμα πρέπει να υφίσταται ειδικ1ί επεξεργασία για την καταστροφή των λεμφοκυττάρων του δότη και την

7 162 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επαρκής προαναισθητική κmαστολή Διατήρηση του β-αδρενεργικού αποκλεισμού Διατήρηση επαρκούς βάθους αναισθησίας Αποφυγή υποβολαιμίας Θεραπεία Αντιμετώπιση της απόφραξης του αεραγωγού Υπεραερισμός με 1 00% οξυγόνο Χορήγηση κmαστολής ή αύξηση του βάθους αναισθησίας Χροήγηση Φαινυλεφρίνης 5-1 Ο μg/kg Χορήγηση εσμολόλης μg/kg/min Συμπίεση της αορτής αποφυγ1i αντίδρασης (graft-versus-host reaction). Τα παιδιά με πολυκυτταραιμία ή με χαμηλή συστηματική ροή παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης κατά την τοποθέτηση aρτηριακού καθετήρα. Πνευμονική υπέρταση Το πρόβλημα της προϋπάρχουσας πνευμονικής υπέρτασης σε συγγεν1i ελλείματα με αριστερά-δεξιά shunts που να οδηγεί σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια συμβαίνει άμεσα μετά την Κ/Χ διόρθωση και όχι στις μη κιχ επεμβάσεις. Ωστόσο, ακόμη και στις τελευταίες, μετεγχειρητικός πόνος ή stress μπορεί να οδηγήσουν σε πνευμονική αγγειοσύσπαση και αύξηση των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία. Το αλκαλωτικό ph αίματος και οι υψηλές κυψελιδικές συγκεντρώσεις οξυγόνου θεωρούνται σημαντικοί αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες της πνευμονικής κυκλοφορίας. Πρέπει να αποφεύγονται οι ατελεκτασίες, το πνευμονικό οίδημα και να διευκολύνεται η αποβολή των εκκρίσεων. Ενώ η εφαρμογή ΡΕΕΡ μπορεί να είναι απαραίτητη για την πρόληψη της κυψελιδικής υποξίας, ο υπεραερισμός με υψηλούς όγκους και η εξ αυτού αύξηση των αγγειακών αντιστάσεων (vessel stretch) μπορεί να επιτείνουν την πνευμονικ1i υπέρταση. Φαρμακευτική αγωγή κατά την εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. Τα νεογνά με βαρειές συγγενείς διαμαρτίες διακομίζονται στην ΜΕΘ με λίστα φαρμάκων που ελάμβαναν προεγχειρητικά ή και κατά την διάρκεια της επέμβασης. Τα φάρμακα αυτά πρέπει συνήθως να προστεθούν στην κατασταλτικ1ί και αναλγητική φαρ- μακευτική αγωγή, ενώ δεν αποκλείεται, για κάποιο διάστημα, να προστεθεί και μυοχαλαρωτικό. Στα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται συν1iθως: δακτυλίτιδα, διουρητικά, προπρανολόλη (π.χ. έλεγχος υποβαλβιδικού σπασμού στη Fallot, έλεγχος ταχυαρυθμιών), αγγειοδιασταλτικά και αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (έλεγχος συμφορητικής καρδιακ1iς ανεπάρκειας), ενδοφλέβια στάγδην PGE1 κ.λ.π. Υπενθυμίζεται τέλος η ειδική aντιβιοτική αγωγ1i που πρέπει να συνεχιστεί για την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας. Ειδικά προβλήματα με μόνιμο χαρακτήρα σε παιδά κια που στο παρελθόν έχουν υποστεί κιχ επέμβαση Αρρυθμίες/κολποκοιλιακός αποκλεισμός μετά καρδιοτομή (postcardiotomy heart block) Είναι γνωστή η συμβολή της κολπικής σύσπασης στον όγκο παλμού και η εξάρτηση της καρδιακ1iς παροχής από την συχνότητα στα παιδιά και ιδιαίτερα στα νεογνά. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων μπορεί να γίνει είτε με βηματοδότηση είτε με φαρμακολογική επιτάχυνση του ρυθμού των κοιλιών (π.χ. χορρήγηση ισοπροτερενόλης). Διαφραγματική παράλυση Πρόκεται για μονόπλευρη παράλυση που οδηγεί συνήθως σε παρατεταμένη περίοδο μετεγχειρητικίiς υποστήριξης της αναπνοής μετά την κιχ επέμβαση. Στη συνέχεια, αναμένεται αυτόματη ίαση, ll ο ασθενής υφίσταται ειδική θερραπεία. Εάν στο μεταξύ, ο ασθενής χειρουργηθεί για άλλο λόγο, η μετεγχειρρητική μηχανική υποστήριξη υποστηρίξη της αναπνο1jς ανμένεται παρατεταμένη. Σύνδρομο μετά περικαρδιοτομή (postpericardiotonιy syndrome) Πρόκειται για άγνωστης αιτιολογίας περικαρδιακιj φλεγμονή, μερικές φορές με σημεία επιπωματισμοιj. Οι ασθενείς λαμβάνουν στεροειδι1i και άλλα aντιφλεγμονώδη. Χυλοθώραξ Η ιατρογενής βλάβη του θωρακικού πόρου 1j η αυτόματη ρήξη του επί ψηλών φλεβικών πιέσεων αποτελεί επιπλοκή της κιχ επέμβασης που οδηγεί σε πλευριτική συλλογή λεμφικού χλού. Η θεραπεία του συνίσταται σε δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας λιπα-

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1()3 ρών οξέων μακράς αλύσου, και σε χαμηλή aπολίνωση, που οδηγεί σε απορρόφηση της συλλογής χωρίς εμφανείς κλινικά συνέπειες. Ο χυλοθώραξ μπορρεί να επιταθεί ή ν' αποτελέσει πρόβλημα κατά τον μηχανικό αερισμό κατά την μετεγχειρητική θεραπεία για μη κιχ επέμβαση. Νεαροί ασθενείς με μεταμοσχευμένη καρδιά Οι αναφορές στη βιβλιογραφία για την μετεγχειρητική εντατική θεραπεία σε μη Κ/Χ επεμβάσεις παιδιι:6ν με μεταμοσχευμένη καρδιά είναι ανεπαρκείς. Η μεταμόσχευση αποτελεί δεύτερη συνήθως επιλογή σε παιδιά με βαριεές διαμαρτίες (π.χ. στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερράς κοιλίας αντί των επεμβάσεων Norwood-Fontan) αλλά σήμερα τελείται σε όλο και μικρότερο αριθμό. Απ' το δημοσιευμένο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων του Thoraxcenter, Erasmus University, Rotterdam, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1992 είχαν τελεσθεί 8 μεταμοσχεύσεις σε παιδιά, σε σι!νολο 201 μεταμοσχεύσεων. Όλες οι «Παιδικές» μεταμοσχεύσεις ήταν επιτυχείς και όλοι οι νεαροί ασ!:jενείc ξανάρχισαν το σχολείο. Στα απώτερα προβλήματα των ασθενών αυτών συμπεριλαμβάνονται: ποικιλία λοιμώξεων εκ της ανοσοκατασταλτικ1iς αγωγψ::, υπέρταση και νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθεις νόσοι, διατρήσεις εντέρων και περιτονίτις, αγγειακές αστεονεκρώσεις, υπερχοληστεριναιμία, υπεργλυκαιμία εκ κορτικοστεροειδών, καρδιακή ανεπάρκεια (allogπιlt coronary artery disease ), και ψυχολογικές διαταραχές. Εάν οι νεαροί αυτοί ασθενείς προσέλ!:jουν για μη κιχ επέμβαση, τα παραπάνω πρέπει να είναι γνωστci στην περιεγχειρητική ιατρική ομάδα, που πρέπει άλλωστε να πλαισιώνεται από τους ιατρούς που παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Balk Α.: Clinical aspects of heart transplantaion. Proefschrift, Rotterdam Boucek Μ., Kanakriyeh Μ., Mathis C., et al: Cardiac transplantation in infancy: donors and recipients. J. Pediatr 116:171, Curtis J., Nwarawong W., Walls J., et al: Elevated hemidiaphragm after cardiac orerations: incidence, prognosis and relationship to the use of topical ice slush. Ann Thorac Surg 48: 764, De Boei J.: Αναισθησία σε παιδιά με καρδιοπάθεια, 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Παιδιατρική Αναισθησία και Ανάνηψη, Θεσ/νίκη Fuhnnan Β., Papo Μ.: Critical Care after surgery for congenital cardiac disease. In: Pediatric Critical Care, Fuhrman & Zimmennan, (Eds), Mosby, Lister G., Pitt Β.: Cardiopulmonaιγ interactionw ίη the infant with congenital heart dise<ιse. Clin Cl1est Med 4:219, Ortiz R., Cilley R., Barrtlett R.: Extracorpoieίιl membiane oxygenation in pediatiic Iespiiatoiy failuie. Pediatr Clin North Am 34 (1): 39, Rothstein Ρ.: Congenital heart disease. In: Manucιl of Cardiac Anesthesia, Thomas & Kramer, 2ncl Ecl, Churchill Livingstone Schwatz Α: Anesthesia management of chilclγen witl1 congenital heart disease undergoing non-ccιγcliίκ surgery. Annual Refrresher Course Lectures A.S.A., 552, 1998.

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ Ακτινολόγος Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσ. Μητέρα-Υγεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγγενείς ανωμαλίες αγγείων θώρακος πολύ συχνές Μπορεί να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣYΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Παραμένων αρτηριακός (Βοτάλλειος) πόρος Ο αρτηριακός πόρος, μεταξύ της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας, επιτρέπει στο αίμα να παρακάμπτει τους πνεύμονες κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν

δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευµονική αρτηρία και στους πνεύ- µονες. Το αίµα, που περνάει µέσα από την αορτή και από εκεί σε όλο το σώµα, δεν περιέχει αρκετό οξυγόνο, κάτι που επηρεάζει το χρώµα του

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Ενότητα 5: Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Η πνευμονική κυκλοφορία αρχίζει από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Γερµανάκης Ι.

Κεφάλαιο 4 Γερµανάκης Ι. Κεφάλαιο 4 Γερµανάκης Ι. 4. Σοβαρές νεογνικές συγγενείς καρδιοπάθειες (critical neonatal CHD) Σοβαρές (critical) συγγενείς καρδιοπάθειες ονοµάζουµε τις σοβαρότερες µορφές των ΣΚ που εκδηλώνουν απειλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EISENMENGER Ειδική κατηγορία ασθενών µε ειδικά προβλήµατα και διλήµµατα στην αντιµετώπισή τους ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Σπάρτη και Μονεμβασιά 2015 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Μαιών Μάιος ΓΑΙΑ

Σεμινάριο Μαιών Μάιος ΓΑΙΑ Σεμινάριο Μαιών Μάιος 2013 - ΓΑΙΑ Καρδιοτοκογράφημα - CTG Παπαϊωάννου Γεώργιος-Κων/νος ΜD, PhD, Diploma in Fetal Μedicine Υπεύθυνος Ιατρικής Εμβρύου Maιευτικό & Γυναικολογικό Κέντρο ΓΑΙΑ CTG Έλεγχος για

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη.

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. Πότε πρέπει να εφαρµόζεται; «Ιπποκράτειες Ηµέρες Καρδιολογίας» Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Αγ Λουκάς Disclosures None ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου.

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Ο όρος ολιγοαναλγησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους Wilson και Pendleton σε μία εργασία σχετική με την πλημμελή αντιμετώπιση του πόνου των προσερχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Καρδιολογικό Τμήμα Διευθυντής Καθ. Αθ. Μανώλης ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική Καρδιολογία. Συντονίστρια: Αφροδίτη Τζίφα, MD(Res), MRCP, FRCPCH

Παιδιατρική Καρδιολογία. Συντονίστρια: Αφροδίτη Τζίφα, MD(Res), MRCP, FRCPCH Παιδιατρική Καρδιολογία Συντονίστρια: Αφροδίτη Τζίφα, MD(Res), MRCP, FRCPCH 2013-2014 Εισαγωγή Το Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα» προσφέρει πλήρη κύκλο μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων Παιδοκαρδιολογίας, σε ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση

Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Η σημασία της CPET στην παρακολούθηση ασθενούς με πυλαιοπνευμονική υπέρταση Ιωσήφ Ξενογιάννης, Ελένη Τριανταφυλλίδη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝ Άντρας ηλικίας 27 ετών με γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικές Διαταραχές

Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 233 Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συχνότερες και σοβαρότερες αιμοδυναμικές διαταραχές κατά την διεγχειρητική και

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Βλάχος Α., Γερµανάκης Ι.

Κεφάλαιο 5 Βλάχος Α., Γερµανάκης Ι. Κεφάλαιο 5 Βλάχος Α., Γερµανάκης Ι. 5. Ακυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες Ιστορικά, οι ΣΚ διακρίνονται σε κυανωτικές και ακυανωτικές µε βάση την παρουσία ή όχι κεντρικού τύπου κυάνωσης. Η ανίχνευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα