Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era Ivana Petrovic (Durham): On the Origins and Setting of Greek Scoptic Epigram

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era Ivana Petrovic (Durham): On the Origins and Setting of Greek Scoptic Epigram"

Transcript

1 1 Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era Ivana Petrovic (Durham): On the Origins and Setting of Greek Scoptic Epigram 1. Nicarchus AP Πορδὴ ἀποκτέέννει πολλοὺς ἀδιέέξοδος οὖσα, πορδὴ καὶ σῴζει τραυλὸν ἱεῖσα µμέέλος. οὐκοῦν εἰ σῴζει καὶ ἀποκτέέννει πάάλι πορδήή, τοῖς βασιλεῦσιν ἴσην πορδὴ ἔχει δύύναµμιν. A fart which cannot find an outlet kills many a man A fart also saves, sending forth its lisping music. Therefore if a fart saves, and on the other hand kills, A fart has the same power as kings. 2. Etymology: fart is cognate with Greek πέέρδοµμαι, as well as the Latin pēdĕre, Sanskrit pardate, Avestan pəәrəәδaiti, Italian fare un peto, French "ʺpéter"ʺ, Russian пердеть, Serbian "ʺprd"ʺ and Polish "ʺpierd"ʺ. IE PIE *perd [break wind loudly] or *pezd [the same, softly], all of which mean the same thing. Like most Indo- European roots in the Germanic languages, it was altered by Grimm'ʹs law, so that Indo- European /p/ > /f/, and /d/ > /t/, as the German cognate furzen also manifests. 3. Preface at the beginning of bk. 11 of AP: Τὸ συµμποτικὸν εἶδος ἐκ σκωµμµμάάτων σύύγκειται καὶ συµμβουλῆς, τῶν παλαιῶν ἀεὶ παρὰ τὸν πόότον ἀλλήήλους ἀποσχεδιαζόόντων. ἵν οὖν µμηδὲ τούύτων ἀµμοιρῆις, καὶ ἐξ αὐτῶν ὑπέέταξα τὰ ἐµμπεσόόντα. The sympotic genre consists of jokes and advice, since the ancients always improvised with each other over drinks. So that you might not be left without a fair share of this material, I have drawn up below those that came to hand of these items, too. The second preface comes after the poem 64 in bk. 11 of AP: Πολλὴ κατὰ τὸν βίίον τῶν σκωπτικῶν ἐπιγραµμµμάάτων ἡ χρῆσις φιλεῖ γάάρ πως ἄνθρωπος ἢ αὐτὸς εἴς τινας παίίζειν ἢ ἑτέέρου πρὸς τοὺς πλησίίον ἀποσκώώπτονος ἀκούύειν, ὅπερ, οἶµμαι, διὰ τῶν ἑξῆς τοῖς παλαιοῖς γινόόµμενον ἐπιδείίξοµμεν. In life, there is much use for the scoptic epigram: people like to make fun of others, or to hear jokes about their fellow men. I think it will become evident on the basis of the following material that this was the case with the ancients, too. 4. Hesiod, Theogony has 4 instances of ὄσσαν ἱεῖσαι (all pertaining to the singing of the Muses). One is in the Odyssey (of Sirens) ἔνθεν ἀπορνύύµμεναι κεκαλυµμµμέέναι ἠέέρι πολλῷ Thence they arrise and go forth wrapped in darkness ἐννύύχιαι στεῖχον περικαλλέέα ὄσσαν ἱεῖσαι, (10) walking abroad in the night, projecting their beautiful voices ὑµμνεῦσαι Δίία τ αἰγίίοχον καὶ πόότνιαν Ἥρην hymning Zeus who holds the aegis and reverend Hera. 43 αἱ δ ἄµμβροτον ὄσσαν ἱεῖσαι projecting their immortal voice 44 θεῶν γέένος αἰδοῖον πρῶτον κλείίουσιν ἀοιδῇ they first celebrate in song the lofty raceof the gods. 5.Geometric drinking cup (Skyphos / Kotyle, cm, found on Ischia at the site of Pithikoussai), ca. 720/710 BC 1

2 2 CEG 454 Νέέστορoς ἔ[ην] εὔποτ[ον] ποτέέριον. (iambic trimeter?) Nestor had a drinking cup (or: I am the cup of Nestor) good hὸς δ'ʹ ἄν τοδε πίίεσι ποτερίί[ο] αὐτίίκα κενον (H) for drinking; whoever drinks from this cup will at once hίίµμερος hαιρέέσει καλλιστε[φάά]νο Ἀφροδίίτες. (H) be seized by desire for fair- crowned Aphrodite. 1 ἔ[ην τ]ι Heubeck: ε[ιµμ]ι G. Buchner & C.F. Russo, Rend. Linc. VIII s. 10 (1955) 226, n. 2 The supplement in v. 1 is based on A. Heubeck, Archaeologia Homerica III 10, Göttingen 1979, Il. 11, : πὰρ δὲ δέέπας περικαλλέές, ὃ οἴκοθεν ἦγ ὁ γεραιόός, Next a most beautiful cup, which the old man had brought from χρυσείίοις ἥλοισι πεπαρµμέένον οὔατα δ αὐτοῦ home; it was studded with riverts of gold, and there were 4 τέέσσαρ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάάδες ἀµμφὶς ἕκαστον handles to it; on each handle a pair of golden doves χρύύσειαι νεµμέέθοντο, δύύω δ ὑπὸ πυθµμέένες ἦσαν. was feeding, one on either side; and there were 2 supports ἄλλος µμὲν µμογέέων ἀποκινήήσασκε τραπέέζης below. Another man would strain to move it from the table πλεῖον ἐόόν, Νέέστωρ δ ὁ γέέρων ἀµμογητὶ ἄειρεν when it was full, but Nestor, the old man, could lift it easily. 7. A fragment of an exact parallel to Nestor s cup from Eretria shows the beginning of the first hexameter line in the feminine version (Bartoněk/Buchner 1995: 190 2): h δ ἂν τô[δε... αυ τίίκα κ νε ν...] 8. GVI 350 from Eutresis in Boeotia, 3rd c BC Ἐνθάάδ'ʹ ἐγὼ κεῖµμαι Ῥόόδιος. τὰ γελοῖα σιωπῶ Here I, Rhodius, lie. I do not utter jokes [κ]αὶ σπαλάάκων ὄλεθρον λείίπω κατὰ γαῖαν ἅπασαν. And I leave the cursed moles throughout the whole land. αἰ δέέ τις ἀντιλέέγει, [κα]ταβὰς δεῦρ'ʹ ἀντιλογείίτω. If anyone has a different view, let him come down here to express it. 9. Cicero, De or : Est etiam deformitatis et corporis vitiorum satis bella materies ad iocandum. 10. Suetonius, Lives of the Caesars V: The deified Claudius, 32: Convivia agitavit et ampla et assidua ac fere patentissimis locis, ut plerumque sesceni simul discumberent. Convivatus est et super emissarium Fucini lacus ac paene summersus, cum emissa impetu aqua redundasset. Adhibebat omni cenae et liberos suos cum pueris puellisque nobilibus, qui more veteri ad fulcra lectorum sedentes vescerentur. Convivae, qui pridie scyphum aureum subriupisse exstimabatur, revocato in idem posterum calicem fictilem apposuit. Dicitur etiam meditates edictum, quo veniam daret flatum crepitumque ventris in convivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex continentia repperisset. He gave frequent and grand dinner parties, as a rule in spacious places, where six hundred guests were often entertained at one time. He even gave a banquet close to the outlet of the Fucine Lake and was well- nigh drowned, when the water was let out with a rush and deluged the place. He always invited his own children to dinner along with the sons and daughters of distinguished men, having them sit at the end of the couches as the ate, after the old time custom. When a guest was suspected of having stolen a golden bowl the day before, he invited him again the next day, but set before him an earthenware cup. He is even said to have thought of an edict allowing the privilege of breaking wind quietly or noisily at the table, having learned of a man who ran some risk by restraining himself through modesty. D.W. Hurley, Cambridge G&L Classics commentary (2001) ad loc: Continentia only here for the retention of gas, but contineo is the usual verb. 11. Seneca, Apocol Ultima vox eius haec inter homines audita est, cum maiorem sonitum emisisset illa parte, qua facilius loquebatur: vae me, puto, concacavi me. His last words that were heard among men were these, after a louder utterance in the locality where he expressed himself the more easily: Oh, dear! I think I have soiled myself. 2

3 3 12 Petronius, Cena Trimalchionis Trimalchio: alioquin circa stomachum mihi sonat, putes taurum. itaque si quis vestrum voluerit sua re [causa] facere, non est quod ilium pudeatur. nemo nostrum solide natus est. ego nullum puto tam magnum tormentum esse quam continere. hoc solum vetare ne lovis potest. rides, Fortunata, quae soles me nocte desomnem facere? nec tamen in triclinio ullum vetuo facere quod se iuvet, et medici vetant continere. vel si quid plus venit, omnia foras parata sunt: aqua, lasani et cetera minutalia. credite mihi, anathymiasis in cerebrum it et in toto corpore fluctum facit. multos scio sic periisse, dum nolunt sibi verum dicere.'ʹ gratias agimus liberalitati indulgentiaeque eius, et subinde castigamus crebris potiunculis risum. At times I have such a rumbling about my stomach, you'ʹd think I had a bull bellowing inside me! So if any of you want to relieve yourselves, there'ʹs no necessity to be ashamed about it. None of us is born solid. I don'ʹt know any torment so bad as holding it in. It'ʹs the one thing Jove himself cannot stop. What are you laughing at, Fortunata, you who so often keep me awake o'ʹ nights yourself? I never hinder any man at my table from easing himself, and indeed the doctors forbid our balking nature. Even if something more presses, everything'ʹs ready outside,- - water, close- stools, and the other little matters needful. Take my word for it, the vapors rise to the brain and may cause a fluxion of the whole constitution. I know many a man that'ʹs died of it, because he was too shy to speak out."ʺwe thank our host for his generous indulgence, taking our wine in little sips the while to keep down our laughter. 13 Petronius, Cena Trimalchionis 34: Trimalchio: intellectual and a poet on human existance potantibus ergo nobis et accuratissime lautitias mirantibus laruam argenteam attulit servus sic aptatam, ut articuli eius vertebraeque luxatae in omnem partem flecterentur. hanc cum super mensam semel terumque abiecisset, et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adiecit : eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est. H sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. H ergo vivamus, dum licet esse bene. P Lauding his generosity, we were starting in on the wine, when a slave brought up a silver skeleton so admirably constructed that its joints and vertebrae worked in all directions. Having danced this on the table again and again, and after putting the nimble system through a few turns, Trimalchio added: 'ʹ Alas! how little are we all; poor man Is nothing; and like this skeleton we Shall be when Orcus takes us hence. Then let'ʹs live merrily while we can. 14 Trimalchio s slave falls on his master, everyone laments the accident, Trimalchio promptly composes a poem (55): ita'ʹ inquit Trimalchio 'ʹ non oportet hunc casum sine inscriptione transire'ʹ statimque codicillos poposcit et non diu cogitatione distortus haec recitavit : quod non expectes, ex transverso fit et supra nos Fortuna negotia curat. quare da nobis vina Falerna, puer. ab hoc epigrammate coepit poetarum esse mentio diuque summa carminis penes Mopsum Thracem memorata est 15 Trimalchio discusses literature and recites his favourite passage (56): donee Trimalchio rogo inquit magister, quid putas inter Ciceronem et Publilium interesse? ego alterum puto disertiorem fuisse, alterum honestiorem. quid enim his melius dici potest? "ʺ luxuriae rictu Martis marcent moenia. tuo palato clausus pavo pascitur plumato amictus aureo Babylonico, gallina tibi Numidica, tibi gallus spado ; ciconia etiam, grata peregrina hospita pietaticultrix gracilipes crotalistria avis exul hiemis, titulus tepidi temporis, nequitiae nidum in caccabo fecit modo. quo margaritam caram tibi, bacam Indicam? an ut matrona ornata phaleris pelagiis tollat pedes indomita in strato extraneo? zmaragdum ad quam rem viridem, pretiosum vitrum? quo Carchedonios optas ignes lapideos? 'ʹ Very well,'ʹ says Trimalchio, 'ʹ but I mustn'ʹt let slip this opportunity without a piece of a propos of your remarks.'ʹ Straightway he demanded tablets, and without much ado, recited as follows : Whate'ʹer is least expected comes to pass, For 'ʹtis not ours to choose, but to obey The whims of Fortune. Then Hither boy, the generous Falernian,'ʹ The epigram turned our conversation on poets, and for a long time we conceded the palm for song to Mopsus the Thracian But pardon, master,'ʹ says Trimalchio, what difference do you find between Cicero and Publius? To my mind the former was the more eloquent, and the latter the more noble. And now, in truth, what could be finer than this? "ʺThe walls of Rome fall down and sink before Thy wanton luxury. For thee, enclosed in coop. The peacock thrives, with feathery gold of Babylon bedekt. The Numidian bird for thee; for thee the capon, Ay, the very stork itself, the wandering bird. Thy welcome guest, exemplar sweet of fond parental love. Graceful and airy, chinking with bill like castanets Which dancers use. Exile of winter, harbinger of spring- In that bad pot of thine its last nest makes. Why dost deem the pearl a prize, the olive- shaped from India? Or why the emerald'ʹs green a precious bauble? 3

4 4 nisi ut scintillet probitas e carbunculis. aequum est induere nuptam ventum textilem, palam prostare nudam in nebula linea? "ʺ 56 Quod autem inquit putamus secundum literas difficillimum esse artificium? ego puto medicum et nummularium: medicus, qui scit quid homunciones intra praecordia sua habeant et quando febris veniat, etiam si illos odi pessime, quod mihi iubent saepe anatinam parari ; nummularius, qui per argentum aes videt. Or why the Punic stones of living fire? Virtue, forsooth, from carbuncles springs! "ʺ 'ʹWhat profession are we to think most difficult after letters? For my part I think medicine and money- changing, because the physician knows what men have in their insides and when the fever is coming on. All the same, I hate them like poison for prescribing me duck'ʹs meat so often. And I think the money- changer'ʹs business difficult because he has to discern the copper in the silver. 16 Trimalchio s dinner party as a reflection of 1 st c AD sympotic discourse P. Habermehl (NP): An invitation brings the protagonists of the novel to the table of Trimalchio, a freedman as wealthy as he is eccentric. There they participate, with fascinated horror, in an extravagant banquet, listening to the abysmally base yet superficial conversation of the host and his friends. Time: 1 st c AD Place: Cena Trimalchionis is set in a Campanian town, several times referred as colonia and as Graeca urbs Cumae, Puteoli? Trimalchio is from the Greek Near East. Topics of conversation at Trimalchio s dinner- party (T s contributions to conversation are italicized): quality of wine (passim), food (passim), briefness of life, joy of symposia (34); joke (Carpe / carpe) (36); Trimalchio s wealth and his wife (the bitch!) (37-38); oportet etiam inter cenandum philologiam nosse : T s display of education starts with a detailed account of astrology (39); explanation of a particularly elaborate dish (41); dangers of frequent bathing (41); brevity of life (42); bad- mouthing of absent acquaintances ( ); downfall of Roman values (44); Trimalchio s indigestion (45); T s two libraries (one Greek and one Latin); discussion of rhetoric with orator Agamemnon; 12 labours of Heracles, episode from the Odyssey, Sibyl of Cumae (46); practical joke (49); T s collection of real Corinthian dishes with a brief joke on Corinthian and a grossly inaccurate and comic explanation of the origin of Corinthian dishes (50); anecdote about the inventor of glass (51) in argento plane studiosus sum : T boasts about various vessels with representation of mythic scenes (brief ecphraseis), bad and unintentionally comic retelling of various myths with a conclusion: meum enim intellegere nulla pecunia vendo (52); overview of news from T s properties (53), T s poem, discussion of poetry, syncrisis of Cicero and Publilius (55); discussion of most demanding vocations (doctors!); useful animals and insects, commented as iam etiam philosophos de negotio deiciebat (56); practical jokes with apophoreta (56); viscous scolding of laughing Ascyltos with a comment: non didici geometrias, critica et alogias menias, sed lapidarias litteras scio, partes centum dico ad aes, ad pondus, ad nummum, riddle (57-58); stories about werewolf and witches (61-63); enter Habinas who describes the dishes served at the previous dinner- party (66); Fortunata s jewellery is displayed, she makes out with Habinas wife and they both badmouth their husbands, Habinas joins them in bawdy mock- wrestling (67); Habinas praises his singing slave: et numquam didicit, sed ego ad circulators eum mittendo erudibam. Itaque parem non habet, sive muliones volet sive circulators imitari ; musical performance (68-9); T. praises his Protean cook (70); T recites his last will and testament and describes his tomb with inscriptions (71); universal crying (72); bathing (72); T praises the bath and sings Menecrates cantica (73); Fortunata scolds Trimalchio (74); T hits Fortunata and scolds her back (74); T s life- story (75-77); T s mock- funeral. Performances at Trimalchio s dinner party: - Trimalchio s recitation of an epigram about brevity of life (34) - aria from a mime (36); - lascivious dance led by Trimalchio (52); - acrobats (53); - Trimalchio s improvised poetry and - T s recitation of hexameter verses about the downfall of Roman values (55); - Homeristae provide a theatrical performance of Homeric passages, they speak Greek, while Trimalchio reads the text in Latin and explains the plot (59); - Freedman s story about the werewolf (rather lascivious and told hesitantly: itaque hilaria mea sint, etsi timeo istos scholasticos, ne me derideant, but demures, saying: narrabo tamen; quid enim mihi aufert qui ridet? Satius est rideri quam derideri!) (61-62); 4

5 5 - Trimalchio s story about the witches (63); - Alexandrian slave sings (68); - Habinas slave sings the Aeneid mixed with Atellanian verses (68); - and plays music using a lamp instead of a flute (69); - Trimalchio s last will and testament with an ecphrasis of his tomb (71); - T praises the benefits of a bath - and sings Menecrates cantica (73); - T s mock- funeral: cornet- players play a funeral march, fire- brigade bursts in (78). 17 Hedylus 5 G- P πίίνωµμεν καὶ γάάρ τι νέέον, καὶ γάάρ τι παρ οἶνον εὕροιµμ ἂν λεπτὸν καίί τι µμελιχρὸν ἔπος. ἀλλὰ κάάδοις Χίίου µμε κατάάβρεχε καὶ λέέγε παῖζε, Ἡδύύλε. µμισῶ ζῆν ἐς κενόόν, οὐ µμεθύύων. Let us drink, and so over wine I hope to invent Something new, some sweet and refined song. drench me with amphoras of Chian wine and say: play Hedylus! I hate to live pointlessly, unintoxicated. 18 Hedylos 6 G- P ἐξ ἠοῦς εἰς νύύκτα καὶ ἐκ νυκτὸς πάάλι Σωκλῆς From down into the evening and again from the night, εἰς ἠοῦν πίίνει τετραχόόοισι κάάδοις, until dawn, Socles drinks from three- galon jugs, εἶτ ἐξαίίφνης που τυχὸν οἴχεται. ἀλλὰ παρ οἶνον and then suddenly departs. But while drinking Σικελίίδου παίίζει πουλὺ µμελιχρόότερον, he plays far sweeter than Sicelidas, ἐστὶ δὲ δήή, πολὺ <δὴ> στιβαρώώτερος. ὡς δ ἐπιλάάµμπει and he is even more sturdy. Such is the radiance of his ἡ χάάρις, ὥστε φίίλει καὶ γράάφε καὶ µμέέθυε. Grace, that you, too, my friend should drink and write. 19 Martial 7.85 Quod non insulse scribis tetrasticha quaedam That you write four- verse poems not without flair, disticha quod belle pauca, Sabelle, facis, that you compose a few verses well, Sabellus - -, laudo nec admiror. Facile est epigrammata belle I praise this, but I don t admire it. It is easy to write good epigrams, scribere, sed librum scribere difficile est. but it is not easy to write a book. 20 Lucillius AP AP 11. (131.) ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ Οὔτ ἐπὶ Δευκαλίωνος ὕδωρ, ὅτε πάντ ἐγενήθη, οὔθ ὁ καταπρήσας τοὺς ἐπὶ γῆς Φαέθων ἀνθρώπους ἔκτεινεν, ὅσους Ποτάµων ὁ ποιητὴς καὶ χειρουργήσας ὤλεσεν Ἑρµογένης. ὥστ ἐξ αἰῶνος κακὰ τέσσαρα ταῦτ ἐγενήθη, (5) Δευκαλίων, Φαέθων, Ἑρµογένης, Ποτάµων. Nor water in Deucalion s day when all became water nor Phaethon who burned up the inhabitants of the earth slew so many men as Potamon the poet And Hermogenes by his surgery killed. So from the beginning of the ages there have been these four curses: Deucalion, Phaethon, Hermogenes and Potamon. (132.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Μισῶ, δέσποτα Καῖσαρ, ὅσοις νέος οὐδέποτ οὐδεὶς I hate, lord Caesar, those who are never pleased with any young writer ἤρεσε, κἂν εἴπῃ, µῆνιν ἄειδε, θεά, even if he says sing, o goddess, the wrath, ἀλλ ἢν µὴ Πριάµου τις ἔχῃ χρόνον ἡµιφάλακρος but if a man is not as old as Priam, if he is not half bad ἢ καὶ κυρτὸς ἄγαν, οὐ δύνατ ἄλφα γράφειν. And not so very much bent, they say he can t write a b c. εἰ δ ὄντως οὕτως τοῦτ ἔστ ἔχον, ὦ ὕπατε Ζεῦ, (5) But, Zeus most high, if this really be so, εἰς τοὺς κηλήτας ἔρχεται ἡ σοφία. Wisdom visits but the raptured. (133.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Τέθνηκ Εὐτυχίδης ὁ µελογράφος. οἱ κατὰ γαῖαν, φεύγετ ἔχων ᾠδὰς ἔρχεται Εὐτυχίδης καὶ κιθάρας αὑτῷ διετάξατο συγκατακαῦσαι δώδεκα καὶ κίστας εἰκοσιπέντε νόµων. Eutychides the lyric poet is dead. Fly, ye people who dwell under earth; Eutychides is coming with odes, and he ordered them to burn with him twelve lyres And twenty-five cases of music. 5

6 6 νῦν ὑµῖν ὁ Χάρων ἐπελήλυθε. ποῦ τις ἀπέλθῃ (5) λοιπόν, ἐπεὶ χᾄδην Εὐτυχίδης κατέχει; Now indeed Charon has got hold of you. Where can one depart to in future, since Eutychides is established in Hades too? (134.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Ἀρχόµεθ, Ἡλιόδωρε; ποιήµατα παίζοµεν οὕτω (1) Shall we begin, Heliodorus? Shall we play thus at these poems ταῦτα πρὸς ἀλλήλους; Ἡλιόδωρε, θέλεις; together? Do you wish it, Heliodorus? Ἆσσον ἴθ, ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου... καὶ γὰρ ἔµ ὄψει Come near, that swifter thou mayst reach Death s goal, for you µακροφλυαρητὴν Ἡλιοδωρότερον. Will see in me a master of tedious twaddle more Heliodorian than yourself. (135.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Μηκέτι, µηκέτι, Μάρκε, τὸ παιδίον, ἀλλ ἐµὲ κόπτου No longer, Marcus, no longer lament the boy, but me, τὸν πολὺ τοῦ παρὰ σοὶ νεκρότερον τεκνίου. Who am much more dead than that child of yours. εἰς ἐµὲ νῦν ἐλέγους ποίει πάλιν, εἰς ἐµὲ θρήνους, Make elegies, hangman, now for me, make dirges for me δήµιε, τὸν στιχίνῳ σφαζόµενον θανάτῳ. Who am slain by this versy death. τοῦ σοῦ γὰρ πάσχω νεκροῦ χάριν, οἷα πάθοιεν (5) For all the sake of that dead child of yours I suffer what οἱ καταδείξαντες βιβλία καὶ καλάµους. I would the inventors of books and pens might suffer. (136.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Οὐχ οὕτω κακοεργὸν ἐχαλκεύσαντο µάχαιραν ἄνθρωποι διὰ τὰς ἐξαπίνης ἐνέδρας, οἷον ἀκήρυκτον, Καλλίστρατε, καὶ σὺ προσελθὼν ποιεῖς µοι φονικῶν ἑξαµέτρων πόλεµον. σάλπιγξον ταχέως ἀνακλητικόν εἰς ἀνοχὰς γὰρ (5) καὶ Πρίαµος κλαύσας ἡµερίων ἔτυχεν. (137.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Ὠµοβοείου µοι παραθεὶς τόµον, Ἡλιόδωρε, καὶ τρία µοι κεράσας ὠµοβοειότερα εὐθὺ κατακλύζεις ἐπιγράµµασιν. εἰ δ ἀσεβήσας βεβρώκειν τινὰ βοῦν τῶν ἀπὸ Τρινακρίας, βούλοµ ἅπαξ πρὸς κῦµα χανεῖν εἰ δ ἐστὶ τὸ κῦµα ἔνθε µακράν, ἄρας εἰς τὸ φρέαρ µε βάλε. No sword so maleficent was ever forged by man for sudden treacherous attack as is the undeclared war of murderous hexameters, Callistratus, that you Come to wage with me. Sound the retreat on the bugle at once, for even Priam By his tears gained his foes consent to an armistice. You serve me a slice of raw beef, Heliodorus, and pour me out three cups of wine rawer than the beef, and then you wash me out at once with epigrams. If sinning against heaven I have eaten of the oxen from Trinacria, I would like to gulp down the sea at once if the sea is too Far from here, take me up and throw me into a well. (138.) ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ Ἂν τοῦ γραµµατικοῦ µνησθῶ µόνον Ἡλιοδώρου, If I only think of the grammarian Heliodorus, εὐθὺ σολοικίζον τὸ στόµα µου δέδεται. My tongue at once commits solecisms and I suffer from a speech impediment. (139.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ (p1) Γραµµατικὸν Ζηνωνὶς ἔχει πώγωνα Μένανδρον, (1) Zenonis keeps Menander the bearded grammar-teacher τὸν δ υἱὸν τούτῳ φησὶ συνεστακέναι. And says she has entrusted her son to him, τὰς νύκτας δ αὐτῇ µελετῶν οὐ παύεται οὗτος but he never stops at night making her practise πτώσεις, συνδέσµους, σχήµατα, συζυγίας. Cases, conjunctions, figures and conjugations. (140.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ Τούτοις τοῖς παρὰ δεῖπνον ἀοιδοµάχοις λογολέσχαις, To these praters, these verse-figter of the supper table, τοῖς ἀπ Ἀριστάρχου γραµµατολικριφίσιν, these slippery dominies of Aristarchus school οἷς οὐ σκῶµµα λέγειν, οὐ πεῖν φίλον, ἀλλ ἀνάκεινται who care not for making a joke or drinking, but lie νηπυτιευόµενοι Νέστορι καὶ Πριάµῳ, there playing infantile games with Nestor and Priam, µή µε βάλῃς κατὰ λέξιν ἕλωρ καὶ κύρµα γενέσθαι (5) cast me not literally to be their pray and spoil. σήµερον οὐ δειπνῶ µῆνιν ἄειδε, θεά Today I don t sup on sing, goddess, the wrath. Sens (2011), : 134 and 137 are companion pieces. 6

7 7 21 Reference to symposium as setting (with elements of hic- et- nunc deixis) Sympotic epigrams 11; 19; 20; 23-28; 55-57; 63 General reference to symposium Mention of symposium in immediate future Mention of symposium in recent past Sympotic epigrams 1; 9; 12; 31-34; 38; 41; 45-49; 58; 62 Scoptic epigrams 208 Lucillius; 379 Agathias Scholasticus; 394 Lucillius Sympotic epigrams 10; 35; 44; 59; 60 Sympotic epigrams 14; 39; 61; 64 Scoptic epigrams 138 Lucillius (mentions epigrammatic performance); 140 Lucillius; 206; 207 Palladas; 209 Ammianus; 232 Callias of Argos; 244 Nicarchus; 295 Lucillius Scoptic epigrams 96 Nicarchus; 205 Lucillius; 313 Lucillius; 314 Lucillius; 325 Automedon; 330 Nicarchus; 377 Palladas; 387 Palladas; 402 Lucian; 410 Lucian; 413 Ammianus; 429 Lucian Bibliography Aubreton, R. (1972) Anthologie Grecque. Première partie. Anthologie Palatine, X (livre XI), Paris. Bartonêk, A. / Buchner, G. (1995) Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VII. Jhs.), Die Sprache 37.2, Baumbach, M. / Petrovic, A. / Petrovic, I. (2010)(edd)., Archaic and Classical Greek Epigram, Cambridge. Beckby, H. ( ), Anthologia Graeca, I- IV, Mu nchen. Brecht, F.J. (1930), Motiv- und Typengeschichte des griechischen Spottepigramms, Leipzig. Bing, P. (1995), Ergänzungsspiel in the Epigrams of Callimachus, A & A 41, ; reprinted in Bing Bing, P. (2002), The Un- Read Muse? Inscribed Epigram and Its Readers in Antiquity, in Harder / Regtuit / Wakker, 39-66, reprinted in Bing Bing, P. (2009), Allusion from the Broad, Well- Trodden Street: The Odyssey in inscribed and literary epigram, in Bing , Bing, P. (2009), The Scroll and the Marble, Studies in Reading and Reception in Hellenistic Poetry, Ann Arbor. Bing, P. / Bruss, J.S. (2007) (edd.), Brill'ʹs Companion to Hellenistic Epigram, Leiden, Boston. Bowie, E., (2007), From Archaic Elegy to Hellenistic Sympotic Epigram?, in Bing/Bruss, Blomqvist, J. (1998), The Development of the Satirical Epigram in the Hellenistic Period in Harder / Regtuit / Wakker, Brecht, F.J. (1930), Motiv- und Typengeschichte des griechischen Spottepigramms, Philologus Supplementband 22, 2, Leipzig. Burnikel, W. (1980), Untersuchungen zur Struktur des Witzepigramms bei Lukillios und Martial, Wiesbaden. Cameron, A. (1993), The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Oxford. Cameron, A. (1995), Callimachus and his Critics, Princeton. Day, J.W. (2007), Poems on Stone: the Inscribed Antecedents of Hellenistic Epigram, in Bing / Bruss, Fantuzzi, M. (2002), The Epigram, in M. Fantuzzi / R.L.Hunter, Tradition and Innovation in Hellenistic Poetry, Cambridge, Floridi, L. (2010), Rivisitazione delle convenzioni epigrammatiche nel sottogenere scoptico, MD 65, 2010, Floridi, L. (2012), Greek skoptic Epigram and Popular Literature. Anth. Gr. XI and the Philogelos, GRBS 52, 2012, Floridi, L. (forthcoming), Lucillio, Epigrammi, testo critico, traduzione e commento. Giangrande, G. (1968), Sympotic Literature and Epigram, in L Épigramme grecque, Entretiens Hardt XIV, Vandoeuvres- Genève, Gow, A.S.F. (1958), The Greek Anthology. Sources and Ascriptions. London. Gow, A.S.F. / Page, D.L. (1965), The Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, 2 Vols., Cambridge. Gow, A.S.F. / Page, D.L. (1968), The Greek Anthology: The Garland of Philip, 2 Vols., Cambridge. Gutzwiller, K. (1998), Poetic Garlands. Hellenistic Epigrams in Context, Berkeley. Harder, M.A. / Regtuit, R.F. / Wakker, G.C. (1998) (edd.), Genre in Hellenistic Poetry, Groningen. Harder, M.A. / Regtuit, R.F. / Wakker, G.C. (2002)(edd.), Hellenistic Epigrams, Leuven. Ho schele, R. (2010), Die bluẗenlesende Muse: Poetik und Textualitaẗ antiker Epigrammsammlungen, Tübingen. 7

8 8 Iscra, E. / Marincic, N. (1983), Poesia convivale in un papiro di Elefantina, QFC 4, Lausberg, M. (1982), Das Einzeldistichon. Studien zum antiken Epigramm, Mu nchen. Longo, V. (1967), L'ʹepigramma scoptico greco, Genoa. Magnelli, E. (2005), Nicarco AP : allusioni oscene e allusioni erudite (con osservazioni sulla trasmissione degli epigrammi scoptici), SemRom 8, Meyer, D. (2005), Inszeniertes Lesevergnügen. Das inschriftliche Epigramm und seine Rezeption bei Kallimachos, Stuttgart (Hermes Einzelschriften 93). Nisbet, G. (2003) Greek Epigram in the Roman Empire. Martial s Forgotten Rivals, Oxford. Nisbet, G. (2003), A Sickness of Discourse: the Vanishing Syndrome of Leptosune, G&R 50, Nisbet, G. (2006), That s not funny : advice in skoptic epigram, in D. Spencer/E. Theodorakopoulos (edd.), Advice and its rhetoric in Greece and Rome, Bari, Nisbet, G. (2007), Satiric Epigram, in Bing / Bruss, Paton, W.R. ( ), The Greek Anthology, I- V, London- Cambridge (Mass.). Pelizer, E. (1983), Della zuffa simpotica, in M. Veta (ed.), Poesia e simposio nella Grecia antica, Bari, Reitzenstein, R. (1983), Epigramm und Skolion: Ein Beitrag zur Geschichte der alexandrinischen Dichtung, Giessen. Robert, L. (1968), Les épigrammes satiriques de Lucillius sur les athlètes. Parodie et réalités, in L Épigramme grecque, Entretiens Hardt XIV,Vandoeuvres- Genève, Roman, L. (2006), A History of Lost Tablets, ClasAnt 25, Schatzmann, A. (2012) Nikarchos II: Epigrammata. Einleitung, Texte, Kommentar, Göttingen. Schulte, H. (1999) Die Epigramme des Nicharchos. Text, Übersetzung, Kommentar, Trier. Sens, A. (2011), Notes on Homeric Humor in Lucillius, in B. Acosta- Hughes / C. Cusset / Y. Durbec / D. Pralon (edd.), Homère revisité. Parodie et humour dans les réécritures homériques, Besançon, Wachter, R. (2010), The origin of epigrams on speaking objects, in Baumbach / Petrovic / Petrovic 2010, Wachter, R., (2011), Non- Attic Greek Vase Inscriptions, Oxford. 8

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

CRASH COURSE IN PRECALCULUS

CRASH COURSE IN PRECALCULUS CRASH COURSE IN PRECALCULUS Shiah-Sen Wang The graphs are prepared by Chien-Lun Lai Based on : Precalculus: Mathematics for Calculus by J. Stuwart, L. Redin & S. Watson, 6th edition, 01, Brooks/Cole Chapter

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3β: Types of Speeches & Strong Language Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 9: Inversion Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic Lecture 2 Soundness and completeness of propositional logic February 9, 2004 1 Overview Review of natural deduction. Soundness and completeness. Semantics of propositional formulas. Soundness proof. Completeness

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα