ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Κοινφνικές/υστολογικές επιδράζεις από ηη τρήζη ηφν Ψηθιακών δικησακών κοινοηήηφν (όπφς facebook, Twitter, Linkedin κ.α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η. Κοινφνικές/υστολογικές επιδράζεις από ηη τρήζη ηφν Ψηθιακών δικησακών κοινοηήηφν (όπφς facebook, Twitter, Linkedin κ.α."

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Κοινφνικές/υστολογικές επιδράζεις από ηη τρήζη ηφν Ψηθιακών δικησακών κοινοηήηφν (όπφς facebook, Twitter, Linkedin κ.α.) Τίηινο Site: This is volos Λέμεηο-θιεηδηά: πιενλεθηήκαηα ηνπ facebook ( επηινγή 8ε) Τν ζπγθεθξηκέλν θείκελν αλαιύεη ην θαηλόκελν ησλ δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ (facebook) από όιεο ηηο κεξηέο ηνλίδνληαο ηα ζεηηθά αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο ηνπο. Έλα λέν κέζν επηθνηλσλίαο έρεη πάληα 2 όςεηο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ιέλε πσο ηνπο επεξέαζε πνιύ επνηθνδνκεηηθά ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή ζε αληίζεζε κε ηνπο πνιέκηνπο ηνπ νη νπνίνη ζεσξνύλ όηη όρη κόλν δελ ηνπο βνεζάεη αιιά ηείλεη λα ηνπο απνκνλώλεη από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη όια εμαξηώληαη από ηε ρξήζε πνπ επηδέρεηαη θάζε ηη θαηλνύξην. Η εηθόλα ηνπ site είλαη αξθεηά άρξσκε θαη κνπληή, ρσξίο ρξώκα ή θάπνηεο εηθόλεο. Από ηελ άιιε ιεηηνπξγηθά είλαη πιήξεο. Σην πάλσ κέξνο ππάξρεη εκεξνκελία θαη 1

2 ώξα,όπσο θαη κηα κπάξα πνπ πεξλάλ δηάθνξνη ηίηινη εηδήζεσλ θαη ηέινο δίπια κηα κεραλή αλαδήηεζεο γηα πεξηζζόηεξε επθνιία. Σηα δεμηά βξίζθεηαη έλαο ζειηδνδείθηεο πνπ δείρλεη ηα κέιε ηεο ζειίδαο ζην facebook θαη θακία άιιε δηαθήκηζε. Όζνλ αθνξά ηελ εγθπξόηεηα ηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη ζην θάησ κέξνο ν ζπγγξαθέαο ρσξίο θάπνηα άιιε πιεξνθνξία. Τίηινο Site: Foititelia E%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE- %CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7- %CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA% CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.html Λέμεηο-θιεηδηά: ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (5ε επηινγή) Τν άξζξν ηεο ζειίδαο θάλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην μεθίλεκα ησλ δηθηπαθώλ θνηλνηήησλ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζώο θαη ζε δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνύο ή θαιύηεξα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε αιόγηζηε ρξήζε ηνπο. Πξόθεηηαη γηα άξζξν πνπ γξάθηεθε από δεκνζηνγξάθν ηεο Aegean UnivercityPress πξηλ κεξηθνύο κήλεο. Τν ζηήζηκν ηνπ site είλαη λεαληθό ιόγσ ησλ γξαθηθώλ θαη ησλ εηθόλσλ πνπ πεξηέρεη αιιά θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη από απηό (lifestyle,events,δώδηα θηι), νξγαλσκέλν κε απεπζείαο ζύλδεζε ζην facebook θαη ζην twitter γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα ζρνιηάζεη θαη ην ζρόιην ηνπ λα θαίλεηαη ζην πξνθίι ηνπ. Αλ θαη ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο νη νπνίεο είλαη νξαηέο κε ηε είζνδν ζηε ζειίδα είλαη ελαξκνληζκέλεο θαη όρη ελνριεηηθέο. Σνπ επηηξέπεη λα βιέπεηο πόζα κέιε θαη επηζθέπηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο. Τέινο νη πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε είλαη ζσζηέο αιιά πεξηνξηζκέλεο ρσξίο αλάιπζε θαη επηζηεκνληθή επηθύξσζε. Τίηινο site: nikosictedu Λέμεηο-θιεηδηά: ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (7ε επηινγή) Πξόθεηηαη γηα έλα blog ελόο θαζεγεηή θπζηθήο κε αλαξηεκέλα άξζξα δηαθνξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Τν ζπγθεθξηκέλν είλαη έλα αξθεηά ζπλνπηηθό θείκελν κε αλαθνξέο ζηε γεληθή ρξήζε ησλ ζειίδσλ δηθηύσζεο, ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο ζηηο δηάθνξεο ειηθίεο θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ρξήζηκεο. Έρεη δε ειάρηζηα ζρόιηα ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο εηδηθά ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ρσξίο λα πξνηείλεη θάπνηεο ιύζεηο. Φαίλεηαη θαζαξά ε εκεξνκελία 13 Απξηιίνπ 2009 ηεο αλάξηεζεο ηνπ άξζξνπ θαζώο ζην ηέινο αλαγξάθεηαη θαη ε πεγή ηνπ 2

3 (Bernhard Jungwirth από ην saferinternet.gr).λεηηνπξγηθά είλαη εύθνιν αλ θαη κε ηελ είζνδν ζηε ζειίδα βιέπεηο ην θείκελν ελώ αλ πξνρσξήζεηο πξνο ηα θάησ ππάξρνπλ ζε θάζεηε καθξνζθειή ζηήιε ηα πξόζθαηα άξζξα ηνπ blog, δηάθνξα πξνηεηλόκελα site από ηνλ ίδην, ηα κέιε ηνπ blog θαη πνιιά άιια πνπ είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ ηα πξνζέμεηο κε ηε πξώηε καηηά γεγνλόο πνπ είλαη κείνλ γηα ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ελ θαηαθιείδη δελ πιεξεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαδήηεζε ελώ είλαη έλα κνλόηνλν blog όρη άξηηα νξγαλσκέλν. Τίηινο site: Kathimerini Λέμεηο-θιεηδηά: ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (6ε επηινγή) Είλαη έλα άξζξν ηεο δεκνζηνγξάθνπ Έιελαο Καξαλάηζε ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ηελ επίδξαζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Internet ζηε ζεκεξηλή γεληά. Επηθεληξώλεηαη ζηε θνηλσληθή επίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη ην πόζν απαξαίηεηεο έρνπλ γίλεη ζηνπο αλζξώπνπο ζήκεξα ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη είλαη ε πιένλ αλαγλσξηζκέλε κέζνδνο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Τν site είλαη ε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο νκώλπκεο εθεκεξίδαο θαζαξά εηδεζενγξαθηθή, γεγνλόο πνπ πξνδηαζέηεη ηνλ επηζθέπηε όηη ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζεί εκπεξηζηαησκέλα θαη κε αθξίβεηα γηα ηα ζέκαηα πνπ επηζπκεί. Η εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ παξόια απηά είλαη παιηά. Μέζα από ην site κπνξεί θάπνηνο λα δεη κεξηθέο δηαθεκίζεηο,όρη πνιιέο, ηνλ θαηξό, ππάξρεη κεραλή αλαδήηεζεο ζηα δεμηά θαη δηάθνξεο αλαξηήζεηο θαη θείκελα πνπ ίζσο πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ. Εύθνιν ζηε ρξήζε θαη κε άζπξν θόλην πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλάγλσζε, σζηόζν ίζσο ε γξακκαηνζεηξά ζα έπξεπε λα ήηαλ άιιε, κε πην αξαηά γξάκκαηα.οξγαλσκέλν απζηεξά ώζηε λα κπνξεί ν επηζθέπηεο λα ςάρλεη απηό πνπ δεηά ρσξίο λα κπεξδεύεηαη. Τίηινο site: Perceptum Λέμεηο θιεηδηά: ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηδξάζεηο (επηινγή 9ε) Τν perceptum πξόθεηηαη γηα έλα πεξηνδηθό, εμακεληαίν, κε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή ην νπνίν πεξηέρεη επηζηεκνληθά άξζξα, επηθαηξόηεηα, αλαζθνπήζεηο, αλαιύζεηο θαη πνιιά άιια. Απηό ην άξζξν πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην μεθίλεκα ησλ θνηλσληθώλ ζειίδσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δίλεη πεξηζζόηεξε έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ facebook θαη ησλ νκνίσλ ηνπ, όπσο είλαη ε δηάρπζε ηεο δύλακεο θαη ε δπλαηόηεηα ηνπ ρξήζηε λα αιιάμεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαη λα γίλεη όηη θαη όπνηνο ζέιεη δεκηνπξγώληαο έλα πξνθίι ηεο αξεζθείαο ηνπ. Σηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ πνπ είλαη 3

4 ζρεηηθά παιηά θαη ζην δεμί κέξνο κπνξεί ν επηζθέπηεο λα εθηππώζεη ε λα ζηείιεη κε ην άξζξν..ελώ ζην θάησ κέξνο ππάξρνπλ νη παξαπνκπέο πνπ θάλεη ν ζπγγξαθέαο κέζα ζην θείκελν θαζώο θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αλ ζέιεηο κπνξείο λα γίλεηο κέινο ζην site θαη λα ζηείιεηο ηα δηθά ζνπ θείκελα θαη απόςεηο. Είλαη έλα άξηηα νξγαλσκέλν site πνπ κε πνιιή εύθνιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν νπνηνζδήπνηε. Σην πάλσ κέξνο δεμηά βξίζθεηαη ην logo ηνπ πεξηνδηθνύ θαη ιίγν πην θάησ εηθόλεο από ηε δσθόξνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ησλ Αζελώλ απεηθνλίδνληαο όιεο ηηο επηζηήκεο κε γπλαηθείεο κνξθέο γεγνλόο πνπ μεθαζαξίδεη ην ύθνο ηνπ site. Τέινο δελ πεξηέρεη δηαθεκίζεηο. Τίηινο site: Vita Λέμεηο-θιεηδηά: ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο επηδξάζεηο ( επηινγή 6ε) Τν Vita είλαη έλα πεξηνδηθό γλσζηό ζε όινπο καο ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζε ζέκαηα πγείαο θαη νκνξθηάο. Αλαιύεη ην θαηλόκελν facebook, twitter θιπ. δίλνληαο βάζε ζηηο ςπρνινγηθέο αιιαγέο ηηο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιιέο ώξεο ηηο ζειίδεο απηέο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Σύκθσλα κε απηό ληξνπαιά άηνκα βξίζθνπλ δηέμνδν κέζσ απηώλ ησλ ζειίδσλ δεκηνπξγώληαο έλαλ άιινλ εαπηό. Σηεξίδεη ηα ιεγόκελα ηνπ κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ιόγνπο αμηνπηζηίαο παξαζέηνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηνπο αλαγλώζηεο ζε πίλαθεο πνζνζηώλ. Σηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ βξίζθεηαη ην όλνκα ηεο ζπγγξαθέα θαη ε εκεξνκελία ηνπ ηεύρνπο ελώ ζην ηέινο γίλνληαη γλσζηά ηα νλόκαηα ησλ θαζεγεηώλ πνπ δίλνληαο ζην θσο ηηο έξεπλεο ηνπο βνήζεζαλ ζην άξζξν. Είλαη έλα κνληέξλν γξαθηθά site κε βαζηθό ρξώκα ην κνβ, έρεη ζην θέληξν θαη αξηζηεξά δηαθεκίζεηο πξντόλησλ θαη επηπιένλ άκεζε ζύλδεζε κε facebook, twitter θαη άιιεο ζειίδεο δείρλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ ηνπο 'αξέζεη' ην πεξηνδηθό. Σηα δεμηά ηνπ θεηκέλνπ θαίλνληαη θάπνηα άξζξα πνπ κπνξεί λα δεη ν επηζθέπηεο θαζώο θαη έλα γθάινπ πνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη αλ επηζπκεί. Τίηινο site:articledashboard Λέμεηο-θιεηδηά: psychological effects of facebook (επηινγή 1ε) Τν θείκελν καο πιεξνθνξεί γηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηνλ άλζξσπν. Σύκθσλα κε απηό είλαη ε αηηία πνπ σζεί ηνλ ρξήζηε ζηελ απνκόλσζε θαη απνμέλσζε, γίλεηαη αγνξαθνβηθόο ελώ δελ είλαη ιίγεο θαη νη βιάβεο όζνλ αθνξά ηελ πγεία ηνπ όπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί επηζηήκνλεο κεηά από έξεπλεο. 4

5 Αλ αζρνιεζνύκε ηώξα κε ηε ζειίδα, θαηαζθεπαζηηθά είλαη απιή κε νπδέηεξα ρξώκαηα πνπ δελ θνπξάδνπλ ζηελ αλάγλσζε θαη κπνξείο λα επεμεξγαζηείο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ην θείκελν αλ ζε ελδηαθέξεη. Από ηελ άιιε δελ ππάξρεη πνπζελά εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ θαη σο ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεηαη θάπνηνο i-network πνπ παηώληαο επάλσ ηνπ ζε ελεκεξώλεη κόλν ηη θείκελα έρεη γξάςεη, θακία αλαθνξά ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ. Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ έλα link ζε παξαπέκπεη λα βξεηο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γη απηό πνπ ςάρλεηο, σζηόζν ε ζειίδα δελ ιεηηνπξγεί. Επηπξνζζέησο έλα από ηα βαζηθά θαη ζεκαληηθόηεξα ζθάικαηα ηεο ζειίδαο είλαη νη δηαθεκίζεηο πνπ πεξηέρεη. Σηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ ππάξρεη κηα δηαθήκηζε ακθηβόινπ πξνέιεπζεο πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ κεηώλεη θαηά πνιύ ην θύξνο ηνπ site.επίζεο ελδηάκεζα ηνπ άξζξνπ παξεκβάιινληαη δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ςπρνινγία θαη ην facebook,κπεξδεύνληαη κε ην θείκελν, θαη απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε από απηό πνπ δηαβάδεη. Τίηινο site: tcu360 Λέμεηο-θιεηδηά: psychological effects of facebook (επηινγή 2ε) Μεραλή αλαδήηεζεο: google Μέζα από απηό ην θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνλίδεηαη πόζν πνιύ κπνξεί λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ κεηά από ηε πξνζθόιιεζε ηνπ ζηνλ ςεθηαθό θόζκν. Τνπ γίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο εηθνληθνύο θίινπο ηνπ, ελώ ηνλ βάδνπλ ζε κηα δηαδηθαζία δηαξθνύο αλαδήηεζεο ηεο απνδνρήο ηνπο. Τν site TCU360 πξόθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηώλ ηνπ νκώλπκνπ ζρνιείνπ δεκνζηνγξαθίαο ην νπνίν έρεη σο ζεκαηνινγία ηνπ δηάθνξεο εηδήζεηο,αλαιύζεηο θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη πνιιά άιια. Σε θόλην άζπξν, κε καύξα ηα ζεκεία πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη πεξηζζόηεξν, έρεη δώζεη έκθαζε ζην όλνκα ηνπ site πνπ μερσξίδεη ακέζσο ίζσο ζε ιίγν ππεξβνιηθό βαζκό. Τν θείκελν είλαη πξόζθαην ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ, ελώ απηόο πνπ ην επηκειήζεθε είλαη έλαο δεπηεξνεηήο θνηηεηήο ηεο ςπρνινγίαο. Οη δηαθεκίζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη ιίγεο θαη όρη θνπξαζηηθέο. Η κεραλή αλαδήηεζεο ζηα δεμηά ηεο ζειίδαο είλαη αξθεηά ρξήζηκε αλ ςάρλεη θάπνηνο θάηη ζπγθεθξηκέλν. Ωο ζειίδα βέβαηα πνπ επηζπκεί λα έρεη απήρεζε ζε λεόηεξεο ειηθίεο θξόληηζε λα έρεη άκεζε ζύλδεζε κε facebook θαη Twitter ώζηε λα κπνξείο λα ζρνιηάζεηο αιιά θαη λα ελεκεξώλεζαη ζην πξνθίι ζνπ γηα όπνην λέν έρεη ην site.τέινο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο εκθαλίδνληαη ηα ζρόιηα ηνπ TCU360 ζην twitter όπνπ κπνξείο λα ζπκκεηέρεηο θαη εζύ. 5

6 Τίηινο site: coolweb.gr Λέμεηο-θιεηδηά: θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ facebook (επηινγή 4ε) Τν ζπγθεθξηκέλν θείκελν δίλεη ζεκαζία πεξηζζόηεξν ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ facebook θαη ησλ άιισλ ζειίδσλ θαη θαηά πόζν επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ. Αλαθέξεη πσο από ηε κηα επηδξνύλ αξλεηηθά ζηε δσή ηνπ αηόκνπ αιιά κπνξεί λα πεξηνξίζνπκε ηελ επηξξνή αλ ρξεζηκνπνηνύληαη έμππλα. Πξόθεηηαη γηα έλα άξζξν ζε θαζεκεξηλή λεαληθή γιώζζα κε πνιιά παξαδείγκαηα πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε. Αθόκα θαη νη εηθόλεο πνπ ππάξρνπλ δξνπλ ζεηηθά ζηνλ λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε. Από ηελ άιιε ελώ ε εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο είλαη εκθαλή ζην πάλσ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ δελ βιέπνπκε πνπζελά ην θεηκελνγξάθν, δελ γλσξίδνπκε ηε πεγή άξα δελ μέξνπκε θαηά πόζν αμηόπηζηα κπνξεί λα είλαη ηα ιεγόκελα ηνπ. Τν site ππνζηεξίδεη ζην logo ηνπ όηη είλαη απιό, θαηαλνεηό, ζπλαξπαζηηθό σζηόζν πεξηέρεη πνιιέο δηαθεκίζεηο ηεο google ζηα αξηζηεξά, ζηα δεμηά θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ νη νπνίεο δελ δηαρσξίδνληαη ζσζηά από ην άξζξν κε θίλδπλν λα ζεσξεζνύλ κέξνο απηνύ. Αληίζεηα ζνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζρνιηάζεηο θαη λα γξάςεηο πνιύ εύθνια ηελ άπνςή ζνπ γηα ην ζέκα, λα μέξεηο πόζνη δηαβάδνπλ ηαπηόρξνλα κε ζέλα ην site θαη ηέινο ππάξρνπλ πξνηεηλόκελα άξζξα γηα λα δηαβάζεηο. Τίηινο site: Psychology-blog Λέμεηο-θιεηδηά: ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ facebook (επηινγή 8 ε ) Μεραλή αλαδήηεζεο:google Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ ην ζέκα ηνπ είλαη νη ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ facebook από κηα πην ζεηηθή πιεπξά. Ύζηεξα από έξεπλεο θαη πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ απνδείρζεθε όηη ε ρξήζε ησλ ζειίδσλ απηώλ κπνξεί λα σθειήζεη ζε έλα βαζκό ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ ζε ζρέζε κε έλαλ θαζξέθηε! Η εηθόλα ηνπ site είλαη απιή θαη πξνζηηή ζα έιεγα ιόγσ ηεο θεληξηθήο ηαπεηζαξίαο κε ηα πνιύ δεζηά ρξώκαηα. Η γξακκαηνζεηξά ηνπ θεηκέλνπ είλαη επαλάγλσζηε κε ζσζηά θελά κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ, ελώ ζηελ αξρή ππάξρεη ε εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ θαη ζην ηέινο ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαζώο θαη ε πεγή ηνπ. Αξηζηεξά ηνπ θεηκέλνπ βξίζθνληαη νη ζηήιεο κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ είλαη ρσξηζκέλα ηα ζέκαηα ηνπ blog κε δηαθνξεηηθό ρξώκα γξακκάησλ γηα λα μερσξίδεη από ην θείκελν. Σην πάλσ κέξνο δεμηά βξίζθεηαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο πνπ βνεζάεη ζηελ εύθνιε πινήγεζε κέζα ζην site. 6

7 Σύκθσλα κε ηελ άπνςή κνπ, πηζηεύσ όηη ηα 3 θαιύηεξα site από ηα παξαπάλσ είλαη ην perceptum δηόηη από άπνςε πιεξνθνξηώλ ήηαλ από ηα πην έγθπξα θαη πιήξε αλαγξάθνληαο αλαιπηηθόηαηα όιεο ηηο πεγέο από ηηο νπνίεο βνεζήζεθε ν ζπγγξαθέαο. Δελ ππήξραλ δηαθεκίζεηο πνπ λα ζνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή θαη επίζεο ην ύθνο ηνπ ζνπ ελέπλεε εκπηζηνζύλε. Τν δεύηεξν είλαη ην Vita.gr ην νπνίν θαη απηό πεξηείρε έλα πνιύ αλαιπηηθό θείκελν επάλσ ζην ζέκα κε πίλαθεο πνζνζηώλ, παξαδείγκαηα απνιύησο θαηαλνεηά ζε όινπο γξακκέλα από αλαγλσξηζκέλνπο θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ πνπ ηνπ πξνζδίδεη θύξνο. Επίζεο ζαλ νξγάλσζε, ρξώκα θαη ζηήζηκν είλαη πην λεαληθό θαη πξνζηηό από ηα ππόινηπα θαη ε ζεκαηνινγία ηνπ ελδηαθέξεη πνιύ θόζκν ώζηε λα επηιέμνπλ απηό γηα λα ελεκεξσζνύλ. Τν ηξίην είλαη ην site kathimerini αθνύ έρεη ηελ πην ζσζηή νξγάλσζε θαη θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε απιά ζηελ πεξηήγεζε ηεο ζειίδαο. Σαλ θείκελν δηέζεηε αξθεηέο πιεξνθνξίεο ήηαλ ζνβαξό θαη έγθπξν. Σπλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ ήηαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά. Φξεηάζηεθαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο ώζηε λα εκθαληζηνύλ ηα θαηάιιεια site πνπ ζα αλαθέξνληαλ ζην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο. Υπήξμαλ πνιιέο ζειίδεο πνπ επαλαιάκβαλαλ ηα ίδηα άξζξα θαη άιιεο πνπ πεξηείραλ κηθξέο αλαθνξέο πνπ δελ βνεζνύζαλ. Πηζηεύσ πσο θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα θείκελα έδηλαλ πιεξνθνξίεο πνπ θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηεο αλαδήηεζεο, παξόια απηά, γηα λα πάξνπκε κηα πιήξεο απάληεζε ζην ζέκα πνπ ςάρλακε πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε πεξηζζόηεξα από έλα site,ηα νπνία ζπκπιεξώλνπλ ην έλα ην άιιν. Τέινο ηα πην πνιιά από απηά είραλ ζσζηή δνκή θαη νξγάλσζε πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ επηζθέπηε λα ςάμεη βαζύηεξα ην ζέκα θαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_5290 7

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα