Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 28' Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας 13'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 29-09-85 Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 28' 2 06-10-85 Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας 13'"

Transcript

1 Ἀπαντήσεις ἀποριῶν (Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου) Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 28' Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας 13' Γιατί ὁ ἄνθρωπος δέν ἔγινε ἄτρεπτος; 10' Διαφορά βαπτίσματος Ἰωάννου καί βαπτίσματος Χριστιανικοῦ 4' Πῶς ἀποκτᾶται ἡ ταπείνωση; 28' Πῶς καταπολεμεῖται ὁ φόβος τοῦ θανάτου; 13' Εἶναι ἀναγκαία ἡ ὑπακοή; 8' Πρέπει νά παίρνουν ἀνώτερη μόρφωση οἱ κοπέλες; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 1 ἀπό 37 // //

2 Μπορεῖ ὁ Χριστιανός νά ζεῖ κοσμική ζωή; Διάκριση κοσμικοῦ καί κοινωνικοῦ ἀνθρώπου «Καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Πῶς τό ἐννοῦμε αὐτό; 18' 9' Κατά πόσο ἐπιτρέπονται οἱ σχέσεις μας μετά τῶν ἑτεροδόξων; 1' Ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομική ὑπόθεση; 7' Ἡ χειρονακτική ἐργασία τῶν μαθητῶν 11' Συμπλήρωση τῆς ὑπ αὔξοντα ἀριθ. 9 ἐρωτήσεως 5' α) Ἡ θέση τοῦ Προδρόμου στό τέμπλο β) Γιατί κάτω ἀπό τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται μία νεκροκεφαλή; 3' Τί εἶναι ἀγάπη; 18' Καύση ἤ ταφή τῶν νεκρῶν; 5' Σήμερα ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τό «καθ ὁμοίωσιν» τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Ἄν ὄχι, γιατί; 8' Εἶναι τό κάπνισμα ἁμαρτία; 21' Γιατί αἰσθανόμαστε κάποιες φορές τόν ἑαυτό μας ἄδειο καί σέ μοναξιά; 17' Τί εἶναι τό φυλακτό καί τί σκοπό ἐξυπηρετεῖ; 12' Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον; Μποροῦμε νά ἀντλοῦμε παραδείγματα ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν ζώων; 22' Μπορεῖ ἡ γυναίκα νά γίνει ἱέρεια; 5' α) Ἡ ντροπή στήν ἐξομολόγηση β) Ποιά ἡ συχνότητα τῆς Θ. Κοινωνίας; 29' Ἡ Θεοτόκος ὑπόδειγμα Γυναικός ὅλων τῶν ἐποχῶν 29' Τί φέρει τόν ἄνθρωπο μακριά ἀπό τόν Θεό; 9' Γιατί ἡ φρούρηση τοῦ τάφου τοῦ Χριστοῦ; 3' Σήμερα εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος; 5' Ἁμαρτάνουν οἱ Ἄγγελοι; Ἡ Θεοτόκος ὑπερτερεῖ τῶν Ἀγγέλων; 10' Ἀνθρωπομορφισμός στό Θεό 12' Ποιά εἶναι ἡ κτιστή καί ἄκτιστος φύση; 2' Τό πενθήμερον δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ «ἕξι ἡμέρες νά ἐργάζεσθε»; Ἐάν βλέπουμε κανένα ἐλάττωμα στόν πατέρα ἤ στή μητέρα πρέπει νά τούς κατηγοροῦμε; Αὐτό εἶναι μεγάλη ἁμαρτία; 12' 2' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 2 ἀπό 37 // //

3 Γιατί ὁ Μοναχός ἀναχωρεῖ ἀπό τόν κόσμο; 15' Ποιά ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων μπροστά στό θάνατο; 1' Τιμωρεῖ ὁ Θεός; 6' Ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία στή γυναῖκα 6' Ὁ Χριστιανός μπροστά στό θάνατο καί τό πένθος 29' Ὁ ἐπαγγελματισμός στό ποδόσφαιρο 12' Πῶς ὁ γνωρίζει κόσμος ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀληθινός; 4' Ἔχει ἡ νηστεία θέση στόν κόσμο; 7' Πότε πρέπει νά λέμε τό «ὄχι» στόν κόσμο; 5' Ἡ ΡΟΚ μουσική καί οἱ συνέπειές της 29' Ἡ πρωϊνή προσευχή 8' Πιστοί καί ἄπιστοι θά κριθοῦν. Μήπως αὐτό ἀντιτίθεται στήν ἐλευθερία; 13' Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεός τήν ἐνεργό παρουσία τοῦ Σατανᾶ; 7' Ἡ γυναικεία καί ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία 2' Ὅταν ὁ Χριστός λέγει: «Ἐγώ εἰμι...»μήπως αὐτό εἶναι ἐγωϊστικό; 2' Ὁ Καζαντζάκης καί ἡ μαγεία τῆς τέχνης 12' Ποῦ εἶναι ὁ Ἅδης; 4' Πῶς τό ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Χριστός ἐπωμίζεται τίς ἁμαρτίες μας; 5' α) Ἡ θέση τοῦ σώματος ἔξω καί μέσα στόν Χριστιανισμό β) Μποροῦν νά ὑπάρξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ ἑτεροφύλων χωρίς ἐνοχή; γ) Μόνον ὁ Γάμος εἶναι ἐπιτρεπτός καί ὄχι οἱ σχέσεις πρό τοῦ Γάμου; δ)τί εἶναι Παρθενία; Τρόπος διαφυλάξεώς της Μποροῦμε νά διαβάζουμε ὁ,τιδήποτε βιβλίο, ὁ,τιδήποτε ἔντυπο; Ὑπάρχει κίνδυνος νά βλαφθοῦμε; 30' 25' Ἡ ἐντολή καλύψεως τῆς κεφαλῆς τῆς γυναικός 14' Ἡ ταχυδακτυλουργία εἶναι μαγεία; 6' Τρόποι μελέτης 9' Εἶναι ἐπιτρεπτός ἕνας δεσμός ἑτεροφύλων; 12' Πῶς θά αὐξήσουμε τήν πνευματική μας ζωή; 4' Πῶς ἐξηγεῖται τό φαινόμενο τῶν ἀναστενάρηδων; 4' Πότε φεύγει ὁ Ἄγγελος φύλακάς μας; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 3 ἀπό 37 // //

4 Ἡ ἀνδρική στολή στή γυναῖκα 2' α) Μπορεῖ ὁ ἔφηβος νά σκέπτεται τόν Μοναχισμό; β) Δυσκολία κατανοήσεως ἀποστολῆς τοῦ Μοναχισμοῦ 17' Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς Θ. Λειτουργίας 7' Ἡ πίστη στά Ζώδια Τό ἀστέρι τῆς Γεννήσεως 5' α) Συμβολισμοί στό Γάμο β) «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τοῖς ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος» 10' Ὁ Προσκοπισμός 1' Ὑπάρχουν μή Λευκοί Ἅγιοι; 2' Ἁγιογραφικά κείμενα ὡς πολιτιστική προσφορά 5' Γένεση καί ἐπιστήμη 10' α) Περιπτώσεις βλάβης ἀπό τήν τηλεόραση β)ὑπάρχει ἠλεκτρικό ἤ μαγνητικό ρευστό στόν ἀέρα; 14' Τί σημαίνει: «ὁ θεμελιώσας τήν γῆν»; 9' Τί ἦσαν οἱ Ἐσσαῖοι; 2' Ἡ γέννηση ἀνθρώπου τήν 25η Δεκεμβρίου συνεπάγεται κατάρα; 1' α)πῶς θ ἀντιδράσουμε σ ἕνα διωγμό τῆς Ἐκκλησίας; β)κατανοοῦμε σήμερα τό μαρτύριο; 17' Ζητήματα σχέσεως τῶν φύλων 6' α) Πόσο ἔμειναν οἱ Πρωτόπλαστοι στόν Παράδεισο; β) Τί γλῶσσα μιλοῦσαν οἱ Πρωτόπλαστοι; 5' Κλίση, Ἱκανότητες καί Κλήση Θεοῦ 16' Σχολικά ἐγχειρίδια πού περιέχουν ἀντιχριστιανικές θέσεις. Τί πρέπει νά κάνουμε; 9' Πολιτικοποίηση τῶν Μαθητῶν 4' Ἡ διαίρεση τῆς ἱστορίας σέ Πρό καί Μετά Χριστόν 8' Πότε ὁ Θεός ἀποκαλύπτει μία δαιμονική δράση; 6' Ἡ παιδαγωγική ἀξία τῆς Νηστείας κυρίως στήν παιδική ἡλικία 14' Πῶς νοοῦμε τό Μυστήριον τῆς Θ. Εὐχαριστίας; 20' Καθορίζει τίποτα ἡ ἄρση τοῦ Στατροῦ τοῦ Χριστοῦ ὑπό τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου; 9' Ποιά εἶναι τά Ἑπτά θανάσιμα Ἁμαρτήματα; 14' Ἀποκάλυψη καί Ἐπιστήμη γιά τήν καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου 5' Ἡ γῆ μετά τήν Κρίση θά κατοικεῖται; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 4 ἀπό 37 // //

5 Ὑπάρχει πεπρωμένο; 3' Δοκιμάζεται ὁ Θεός; Τό ἐργόχειρο σέ ἡμέρες ἀργίας 2' Ἐπιτρέπεται ὁ στολισμός στή Χριστιανή νέα; 9' Ἡ κατ ἐπίγνωση εὐσέβεια ὅπλο τοῦ Χριστιανοῦ 3' Ἡ Ἀποκριάτικη διασκέδαση 7' Ἡ Μετεωρολογία εἶναι μαγεία; 1' Πῶς θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος στόν κόσμο; 7' Τί εἶναι ἡ πίτα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου; 2' Τράπουλα καί Δαίμονες 8' Προϋποθέσεις εἰσόδου στόν Παράδεισο 8' Ὑπάρχει ψυχή; 12' Πότε εἶναι εὐάρεστη ἡ Προσευχή μας; 30' Πρέπει νά γονατίζουμε τήν Κυριακή κατά τήν λατρεία; 13' Μπορεῖ ὁ ἀνάδοχος νά βαπτίζει παιδιά καί τῶν δύο φύλων; 8' Τεχνικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν στάση τοῦ πιστοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργία 7' Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἁγνότητα; 11' Μποροῦμε νά σκοτώσουμε τόν Ἀντίχριστο;!!! 7' Ὁ εἰκονισμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ 5' Τί ἐξετάζει ἡ Χριστιανική Ἀνθρωπολογία; 4' Ἀνόητα παράμετρα περί Ἀντιχρίστου 1' Ἐλευθερία καί Κρίση Θεοῦ 5' Ἐπιστήμη καί θρησκεία 3' Ἡ μεταμφίεση ἐπιτρέπεται; 7' Τά ἄμφια τῶν ὁσίων ἀνδρῶν 2' Τί εἶναι σωφροσύνη; 14' Τό προαίσθημα εἶναι μαντεία; 4' Μετοχή στό Καρναβάλι 2' Ἡ εἰλικρίνεια φέρνει πάντα θετικά ἀποτελέσματα; 8' Ἡ ψευδαίσθηση τῆς μετενσαρκώσεως 6' Πῶς θά εἶναι ὁ Παράδεισος; 7' Ἡ προφητεία μετά Χριστόν 4' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 5 ἀπό 37 // //

6 Γιατί δέν γίνονται πολλά θαύματα σήμερα; 8' Πῶς δημιουργήθηκε ὁ Θεός; 2' Δυνατότητες Γιά τόν πιστόν: Ὁ Γάμος, ἡ Ἀγαμία καί ὁ Μοναχισμός 28' Παιδικά ἐπιτραπέζια παιχνίδια μέ ζάρια 1' Τά χαρακτηριστικά ἑνός καλοῦ Χριστιανοῦ μαθητοῦ 13' Ἡ Νηστεία εἶναι ἀρετή; 8' Πῶς μποροῦμε νά ἔχουμε εἰρήνη; 6' Θά ὑπάρξει κόσμος μετά τή Δευτέρα Παρουσία;Θά ὑπάρξει κόσμος μετά τή Δευτέρα Παρουσία; (δ:10 10' Στόν Παράδεισο θά ὑπάρχουν Ἐκκλησίες; 3' Ἡ ὑπακοή στούς γονεῖς μέχρι ποῦ ἐπεκτείνεται; 5' Τά πρωταπριλιάτικα ψέματα 1' Ἡ κατά διάνοιαν ἁμαρτία εἶναι σοβαρή; 5' Προβλήματα ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς 5' Πρέπει νά βοηθοῦν τά παιδιά στίς ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ; 3' Τί σημαίνει ὅτι περνοῦμε δύσκολες ἡμέρες; 26' Σχέση Χιλιασμοῦ καί Σιωνισμοῦ 8' Ἡ Ἐκκλησία πῶς εἶναι Ἁγία, ἀφοῦ τά μέλη της ἁμαρτάνουν; 9' Ἡ παρουσία τῶν Μαρτύρων εἶναι πηγή δυνάμεως; 8' Ἡ σημασία παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 4' Ὁ ἀπαγορευμένος καρπός εἶναι ἀλληγορία; 21' Ἡ ἀνυπακοή στόν Πνευματικό εἶναι ἁμαρτία; 3' Πρέπει νά ἐξομολογοῦνται ὅλοι οἱ λογισμοί; 5' Σχέση Φιλοσοφικῆς καί Χριστιανικῆς Ἠθικῆς. 16' Τί εἶναι τρίτος Οὐρανός; 3' Ποιό τό περιεχόμενο μιᾶς ἠθικῆς πράξεως; 5' Εἶναι ὁ Χριστιανισμός Φιλοσοφία; 12' Σχέση θρησκευτικότητος καί ἠθικῆς 5' Τί εἶναι ἡ Εὐαγγελική Ἠθική; 10' Τό νομικόν ἔρεισμα κατηγορίας τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων 11' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 6 ἀπό 37 // //

7 Ποία θά εἶναι ἡ ἡλικία τῶν Ἀναστημένων; 9' Κίνητρα κατακτήσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ 8' Πότε καί πῶς ἐπεμβαίνει ὁ Θεός στή ζωή μας; 4' Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς ἀτελεῖς προσευχές μας; 2' Ἡ τράπουλα καί οἱ Δαίμονες 6' Ὁ διωγμός τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου 8' Σέ τί εὐαρεστεῖται ὁ Θεός; Ἀπό ποῦ προῆλθε ὁ Θεός; 6' Γιατί θά μείνουν ἀθάνατοι καί οἱ ἁμαρτωλοί; 10' Ὁ Ἀντίχριστος μπορεῖ νά πάρει τή μορφή τοῦ Χριστοῦ; 6' Τό δένδρον τῆς γνώσεως 3' Ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου: Ματθ. 15,11 7' Ποῦ ἔγκειται ἡ ὑπεροχή τοῦ Χριστιανισμοῦ; 3' Τί εἶναι αὐτοκριτική; 8' Ὁ σκορπισμός τοῦ νοῦ 6' Τά ἰδιώματα τῆς ψυχῆς μετά θάνατον 8' Ὁ φανατισμός 6' Τί εἶναι ὑπακοή; Σχέση της μέ τήν ἐλευθερία 14' Γιατί ὁ Κύριος ἔκρυβε τήν μεσσιανικότητά του; 4' Εἶναι τό ποδόσφαιρο κακό; 4' Ἀπό ποιά ἡλικία ἕνα παιδί πρέπει νά ἐξομολογεῖται; 6' Σχέση Ταπεινώσεως καί Ἀνδρείας 10' Γιατί ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι λευκῆς φυλῆς; 2' Ὑπάρχει μετά θάνατον μετάνοια; 4' Ἡ ζωοφιλία 7' Τό δίσεκτον ἔτος 2' Γνωρίζει τή σκέψη μας ὁ διάβολος; 3' Ὑπάρχουν ξένες ἐπιδράσεις στήν Παλαιά Διαθήκη; 9' Τί σημαίνει ἄναρχος; 3' Μία πρόληψη 2' Δυσκολίες πίστεως στήν Ἀνάσταση 4' Αἰσθήματα ἀνοηματικῆς ὑπάρξεως 4' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 7 ἀπό 37 // //

8 Πῶς ἐκφράζεται στό βάπτισμα ἡ μετοχή μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; 3' Τί σημαίνει Θεία Οἰκονομία; 2' Περί λύπης 17' Προσευχή καί ἐργασία 6' Εἶναι ἁμαρτία ὅταν πετᾶμε περιοδικά θρησκευτικοῦ περιεχομένου; 3' Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν Πρωτοπλάστων 2' Ἡ ἰσοτιμία τῶν φύλων κατά τόν Ἰωάν. Χρυσόστομον 22' Εἶναι ἀναγκαία ἡ πίστη στό Θεό ἄν ὑπάρχουν μόνες οἱ ἀρετές 7' Σέ ποιές ἀρετές πρέπει νά μείνουν οἱ νέοι; (Οἱ τέσσερες θεμελιώδεις ἀρχές) Μήπως πίσω ἀπό τίς ποικίλες θρησκεῖες ὑπάρχει μόνον ἕνας Θεός μέ διαφορετική συμπεριφορά; 22' 4' Τί σημαίνει «ἐγρήγορσις»; 8' Τί σημαίνει «νῆψις»; 17' Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη στόν πλησίον; 4' Τί εἶναι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ; 24' Στό Συναξάριο τοῦ Ὄρθρου γίνεται κάποτε ἀναφορά ἐγκαινίων ναῶν. Τί σημαίνει αὐτό; Φύση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί προϋποθέσεις κοινωνίας 3' 6' Τά Μυστήρια εἶναι «ἐξ ἔργου εἰργασμένου» 6' Ἀνάγκη μαρτυρίας τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν κόσμο 2' Ποιά ἡ στάση μας στήν Προσευχή; 8' Τό σχῆμα «ἄνθρωπος» στήν πολλαπλότητα τῶν προσώπων 3' Ἡ χρήση τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ στό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 1' Ἡ ἀξία τῆς ἀποτυχίας 14' Τό καράτε 6' Πῶς διώκεται σήμερα ὁ Χριστιανός; 3' Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή 4' Συνέχεια περί τῆς ἀποτυχίας. (ἐρώτηση 200) 6' Ὁ Θεός τιμωρεῖ, δοκιμάζει ἤ παιδαγωγεῖ; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 8 ἀπό 37 // //

9 Ποιός εἶναι ὁ ἄρτος ὁ «ἐπιούσιος»; 7' Τί εἶναι ἡ Θέωση; 2' Ποιοί οἱ ὅροι προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ; 1' α)ὑπάρχουν δαιμονισμένοι; β) Ὑπάρχουν ἐξωγήϊνοι; 5' Ἡ θερμότητα τῆς προσευχῆς 7' Δυσκολίες στή νηστεία 6' Ἡ ἀνθρώπινη πλευρά τοῦ Ἰησοῦ 2' Τό κούρεμα 3' Λειτουργική νηστεία 3' Τά ψιμύθια (τά στολίσματα ἤ τό μακιγιάζ) 4' «Οὐ πάντων ἡ πίστις» 1' Ἡ πρώτη γυναικεία λέσχη LIONS 3' Ἡ ἀξία τοῦ γάμου καί ἡ ὀρθόδοξη θεώρησή του Σύγκρισή του μέ τόν μοναχισμό 11' Περί «ὕβρεως» τῶν Θείων 2' Ὁ Διάβολος λέγει τήν ἀλήθεια; 7' Ἡ Διάκριση 4' Ἡ Ταπείνωση 7' Ἡ συνεργασία στούς διαγωνισμούς 2' Ὁ Συνοδικός θεσμός 1' Κοινόβιο καί Εὐαγγέλιο 5' Τό Χριστολογικό Δόγμα 3' Πειρασμός καί Ἀπελπισία 4' Θερινές διακοπές 2' Ὁ Προφητικός Λόγος βεβαιώτερος τοῦ θαύματος 12' Ἡ θέση τοῦ τέμπλου στόν ναό 13' Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο 3' Ἀνόητη κριτική ἐπί τοῦ βιβλίου τῆς «Ἀποκαλύψεως» 6' Ὁ ρόλος τοῦ Ἰούδα 4' Τί σημαίνει Ἀντίχριστος; 7' Ἐνεργεῖ πάντοτε ὁ Σταυρός; 8' Μία πρόληψη 2' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 9 ἀπό 37 // //

10 Ἡ πολυτέλεια στήν Ἐκκλησία 19' Τά γνωρίσματα τῆς πνευματικῆς προόδου 10' Ἑρμηνευτικές μωρίες στήν Ἁγία Γραφή 10' Ἡ κινηματογραφική ταινία «ὁ Τελευταῖος Πειρασμός» 13' Ἡ ἀλλαγή ὀνόματος κατά τή Μοναχική Κουρά. 2' Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, πηγαίνει στόν παράδεισο, στήν κόλαση, ἤ πηγαίνει στόν Ἅδη; Ἡ κινηματογραφική ταινία «ὁ Τελευταῖος Πειρασμός», καρπός ἑνός μονοφυτισμοῦ 1' 24' Πῶς καταπολεμοῦνται οἱ κακοί λογισμοί φαντασίας; 5' Ἡ ἀπροσεξία στήν προσευχή 5' Οἱ καθημερινές μικρές ἐργασίες ἀποτελοῦν στοιχεῖο πνευματικοῦ καταρτισμοῦ; 6' Γνωρίζονται οἱ ψυχές στήν πέραν τοῦ τάφου ζωή; 5' Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἠθοποιοῦ 2' Οἱ «Κάρτες τῶν νέων» περικλείουν κίνδυνο; 6' Τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας τί ἔννοια ἔχει; 3' Ἡ Καφετέρια 13' Ἡ μή διάλυση τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος 7' Ὑπάρχει μετάνοια στόν Ἅδη; 6' Τά ἀνθρώπινα δόντια εἶναι ἐκ δομῆς γιά τήν κρεοφαγία; 1' Οἱ σχολικές ἐκδρομές 6' Ἡ Τηλεόραση καί ἡ φυλακή τῶν αἰσθήσεων 7' Ἡ Ὀλυμπιακή φλόγα καί ὁ ἀθλητισμός 10' Ἡ κριτική ἔκδοση τῆς Καινῆς Διαθήκης 4' Ἑορταστική προσφορά σέ περίοδο νηστείας 10' Οἱ μεταπτώσεις στήν πνευματική ζωή 6' Ἔλεγχος καί κριτήρια πνευματικῶν βιωμάτων 2' Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία 4' Ἐλεύθερες ὧρες καί παιχνίδι 2' Ἀλλοιώσεις τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας 5' Τά φιδάκια τοῦ Δεκαπενταύγουστου στήν Κεφαλλονιά 4' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 10 ἀπό 37 // //

11 Ἡ νομική ἀκαθαρσία τῶν τροφῶν στούς Ἑβραίους 7' Τό πρόβλημα τῆς Θεοδικίας 9' Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀστυνομικοῦ 1' Ἡ διχογνωμία τῶν γονέων στήν ἀγωγή 1' Γιατί ὁ Χριστιανισμός κατέχει σήμερα μόνον τό 32,28%; 14' Ἡ στάση μας ἀπέναντι στό Θεό ὀφείλει νά εἶναι σχέση ἀγάπης 6' Ὁ Λειτουργικός χρόνος 8' Τά «Μίκυ Μάους» 6' Ὑπάρχουν ἐξωγήϊνα ὄντα; 11' Ἀπόλυτος προορισμός καί μοιρολατρεία 7' Ἐπιτρέπεται ἡ ἀλληλογραφία μέ ἀγνώστους νέους ἀπό ξένες χῶρες; 3' Τό νόημα τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας 15' Μελαγχολικές καταστάσεις τῆς ψυχῆς 4' Συμπλέγματα μειονεξίας 2' Κοινωνικές ἐκτροπές 4' Ὁσοι εἶναι στόν Παραδεισο μᾶς ἀντιλαμβάνονται; 1' Ἡ ἀνορεξία στήν προσευχή 2' Ὁ Μοναχισμός εἶναι τό φαινόμενο παρακμῆς; 22' Ὁ χορός τοῦ Ἡσαΐου 7' Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν τέλειος; 9' Τό Ὡράριον τοῦ Διακόνου 1' Ἡ δοκιμασία τῶν Πρωτοπλάστων καί ἡ ἐλευθερία τους 5' Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ; 5' Θάνατος νηπίου καί βάπτισμα 3' Ἡ γονυκλισία τῆς Κυριακῆς 2' Ἐλευθερία καί σωτηρία 2' Ἡ σημασία τῶν Ταλάντων τῆς Παραβολῆς 11' Οἱ Σειρῆνες τοῦ κόσμου καί οἱ Ἅγιοι 11' Ἡ σημασία τῆς θελήσεως 6' Οἱ διαστάσεις μιᾶς καλῆς πράξεως 13' Μποροῦμε νά ἀγαπᾶμε τόν Διάβολο; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 11 ἀπό 37 // //

12 Ὁ Ἰούδας συνετέλεσε στή σωτηρία; 4' Ὑπάρχουν ἀπηγορευμένα βιβλία; 5' Καί πάλι περί Ἀντιδώρου 4' Εἶναι ἁμάρτημα νά συμπορευόμαστε μέ τή Μόδα; 13' Εἶναι ἡ Τηλεόραση μέσο μορφώσεως; Διαφθείρει ἠθικά καί ψυχικά τόν θεατή; 12' Ἡ σχέση μέ τό ἄλλο φῦλο. 16' Προϋποθέσεις γνωριμίας μελλοντικοῦ-ῆς συζύγου 5' Ὁ Κύριος θύμωσε μέ τούς ἐμπόρους τοῦ ναοῦ; 5' Τί θά γινόταν ἄν ὁ Ἀδάμ ζητοῦσε συγγνώμη; 2' Ἐν ὄψει τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 6' Ἡ νηστεία πρό τῆς Θ. Κοινωνίας 1' Τά κριτήρια ἐκλογῆς ἐπαγγέλματος 18' Ἐμεῖς καί οἱ αἱρερικοί 3' Κοινωνικότητα καί Κοσμικότητα 10' Δύο λόγια γιά τούς ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ 10' Κριτήριον ἀγάπης τοῦ πλησίον εἶναι ὁ ἑαυτός μας. 5' Πότε ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς προσευχές μας; 2' Τί εἶναι τό «κατ εὐδοκίαν» καί «κατά παραχώρησιν» θέλημα τοῦ Θεοῦ; 1' Ἡ νηστεία ὡς ποιότητα καί ποσότητα 6' Οἱ Συναναστροφές 7' Ἡ ἀνάγκη προγράμματος στή ζωή 7' «Χριστιανός ἑαυτόν ἐξουσίαν οὐκ ἔχει ἀλλά Θεῷ σχολάζει» 7' Κοινά σημεῖα Χριστιανισμοῦ μέ ἄλλα θρησκεύματα 10' Περιεχόμενο αἰτημάτων προσευχῆς 4' Πῶς θά κριθοῦν οἱ μή γνωρίζοντες τόν Χριστό; 1' Τό «γράμμα» τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου 2' Ἡ πλαστική αἰσθητική ἐγχείρηση 5' Οἱ παραδοσιακοί χοροί 7' Ἐλευθερία καί Ἱεροί Κανόνες 5' Φιλοσοφική καί Ἠθική 7' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 12 ἀπό 37 // //

13 Ἐκκλησία καί πολιτισμός 11' Τό «σκάνδαλο» τοῦ Μοναχισμοῦ 5' Γνώμη γιά ἕνα βιβλίο 2' Τό ψέμα 4' Μιά εἴδηση μᾶλλον πνευματιστική 8' Ἡ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου παρέχει γνώση στό Θεό; 6' Ἡ μετάφραση τῆς Ἁγ. Γραφῆς 4' Ἡ διπλή ὀνοματοθεσία 2' Τί σημαίνει πένθος κατανύξεως 13' Τά ἀρώματα στήν Λατρεία 6' Ὑποκρίθηκε ὁ Κύριος στούς δύο Πρός Ἐμμαούς; 4' Ταφή ἤ καύση νεκρῶν; 3' Ὁ Νηπιοβαπτισμός 2' Τό παιχνίδι καί οἱ σκοποί του 22' Μποροῦμε νά βλέπουμε Video; 2' Τά μαθητικά στέκια 2' Ἡ εὐγένεια 19' Ὁ σκανδαλιστής 9' Πολυτέλεια Φιλοκαλία 20' Καί ἡ ἐφ ἅπαξ ἁμαρτία πρέπει νά τύχει ἐξομολογήσεως; 4' Τό σεμνό κάθισμα 4' Ὁ Θεός «ἐποίησε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων...». Τί σημαίνει; 20' Σέ ποιό στάδιο πνευματικῆς ζωῆς σώζεται ὁ ἄνθρωπος; 3' Πῶς νά προσευχόμαστε γιά τούς ἄλλους; 4' Τά σκουλαρίκια 1' Τί σημαίνει Λατρεία τοῦ Θεοῦ; 19' Ἡ περιπέτεια τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας 6' Ὁ Ἱερεύς δέν εἶναι ἀντιπρόσωπος ἀλλά ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ 2' Ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια». Τί σημαίνει αὐτό; 17' Τί φταῖμε ἐμεῖς γιά τό προπατορικό ἁμάρτημα; 10' Ἀναφορά στή Θ. Λειτουργία 20' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 13 ἀπό 37 // //

14 Ἄνδρες καί Γυναῖκες στό χῶρο τοῦ ναοῦ 8' Σημαντικότατες Λειτουργικές ἀπορίες 28' Οἱ λαμπάδες τοῦ γάμου καί ὁ συμβολισμός τους 11' Ἀπορία μικροῦ παιδιοῦ 5' Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί οἱ καρποί της 7' Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ὑπέρβαση τῆς φύσεως 5' Ἀγάπη καί Δικαιοσύνη στό Θεό 10' Ἡ ἐργασία τήν Κυριακή 4' Γιατί περισσότεροι ἄνδρες στή φυλακή; 1' Νέες συγγενικές σχέσεις μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 4' Ὁ κιν/φος βλάπτει; 9' Οἱ Χριστιανοί ἐπιβάλλεται νά γνωρίζουν τούς ποιμένες τους καί νά διακρίνουν τήν ποιότητά τους 29' /01-04/02/199 0 Τί θά μᾶς κρατήσει ὀρθίους σέ ἡμέρες Ἀντιχρίστου; α) Νά εἴμαστε πάντοτε Πνευματοφόροι β) Νά ἔχουμε πνευματική ἐγρήγορση γ) Ἰσόβιος ἀγώνας δ) Πυκνές λειτουργικές καί Ἁγιογραφικές Συνάξεις γιά ψυχική τροφοδοσία. ε) Ὁ Ἀντίχριστος 89' Ἡ σημασία τῆς Ἐκκλησίας γιά τή ζωή μας 15' Τά ὀνειροπολήματα 10' Οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων 4' Ἡ μέθη (Μέρος Α ) 29' Ἡ μέθη (Μέρος Β ) 26' Οἱ σχολικές ἐκδρομές 1' Ὁ Θεός εἶναι τό ὅπιον τοῦ λαοῦ; 8' Τό ξεμάτιασμα 3' Τά ἡλεκρονικά παιχνίδια 5' Προ-Πο, Λαχεῖα, Κρυμμένοι Θησαυροί 8' Ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος ἀγαθός 2' Κριτική σέ ἕνα κείμενο τοῦ Φρόϋντ 16' Ἡ Ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀσθένεια, κληρονομική διάθεση ἤ πάθος; 11' Ἡ Θεολογία τῶν Πατέρων 8' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 14 ἀπό 37 // //

15 Ἄρνηση Χριστοῦ καί ἐπιστροφή 5' Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ 3' Μετεμψυχώσεως φλυαρίες 1' Ἡ πρός θάνατον ἁμαρτία κ.ἄ. 10' Ἡ Χαρμολύπη 2' Σταυρώσιμον Πάσχα 1' Θά σέ κρίνω ἐκεῖ πού θά σέ βρῶ. 5' Θετικά καί ἀρνητικά ἀγαθά τῆς Ἀναστάσεως 2' Οἱ Μοῖρες 4' Ἡ Λαχειοφόρος 4' Πῶς θά κριθοῦν οἱ μή γνωρίσαντες τόν Χριστόν; 4' Τί σημαίνει θάνατος; 4' Ἡ ζηλοτυπία 18' Διάκριση Κοσμικότητος καί Κοινωνικότητος 11' Τά σκουλαρίκια στά ἀγόρια 13' Οἱ πρῶτοι καί οἱ ἔσχατοι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 15' Ἡ Εὔα ἔπρεπε νά φοβᾶται τόν Ἀδάμ; 5' Ὁμιλεῖ ὁ Κύριος γιά μῖσος στούς γονεῖς; 16' Ἡ συνειδητοποίηση μιᾶς τελειότητος εἶναι ἐπικίνδυνη; Οἱ ἐχθροί τοῦ Δαυΐδ στό Ψαλτήρι 8' Διάκριση μεταξύ προσβολῆς καί ἀποδοχῆς τοῦ πειρασμοῦ. 6' Ἡ εὐπρόσδεκτος προσευχή 10' Ὁ λύχνος τοῦ σώματος 3' Κατά τί συμβάλλουν οἱ τέχνες καί οἱ Ἐπιστῆμες στήν πνευματική ζωή; 9' Μαθητικές Κοινότητες, Παιδεία καί Πολιτική 22' Μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἕναν καλύτερο κόσμο; 7' Ὁ ἀθλητισμός 15' Ὀλυμπισμός καί Εἰδωλολατρεία 5' Ἀναγραφές στό χαρτονόμισμα τοῦ Δολαρίου 7' Τί σημαίνει «θά ζοῦμε αἰώνια;» 5' Τί συμβολίζει ἡ τριχοκουρία στή Βάπτιση; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 15 ἀπό 37 // //

16 Εἶναι ὁ Χριστιανός «σημεῖον ἀντιλεγόμενον»; 17' Διαφορά Παραδείσου καί Βασιλείας Θεοῦ 11' Γιατί ὑπάρχουν ὀρφανά; 6' Ἑτερόφυλες σχέσεις 7' Οἱ βιωτικές μέριμνες 4' Ἡ προαίρεση 2' Τί νά ζητοῦμε στήν προσευχή 7' Πῶς μποροῦμε νά πράττουμε τήν ἀλήθεια 2' Καί «ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει» 5' Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 6' Ἡ ἀπουσία τῆς προσευχῆς 5' Ὅταν οἱ Γονεῖς εἶναι ἐκκοσμικευμένοι Χριστιανοί 18' Ἡ ἀγάπη στά ζῶα καί στήν Κτίση 11' Ὅταν οἱ Γονεῖς ἐμποδίζουν 3' Τό αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης στό Θεό 8' Ἡ σημασία τοῦ Κηρίου 13' «Ὦ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη...» 3' Ἡ ἐξέγερση τῶν μαθητῶν καί οἱ καταλήψεις τῶν σχολικῶν κτιρίων 13' Κριτήρια γνησίων Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας 15' Χρυσοῦς Κανών ἑρμηνείας ἐσχατολογικῶν προφητειῶν 18' Νοστράδαμος καί οἱ προφητεῖες του 5' Κρίση-Κατάκριση-Διάκριση 5' Πόλεμος καί συγκέντρωση τροφίμων 12' Πόλεμος-λιμός-νηστεία 5' Καφεομαντεία 6' Διανοητική καί χειρονακτική ἐργασία 5' Ἡ πενθική στολή 7' Ἅγιος -Ὅσιος 2' Τό ἀδημοσίευτον τῆς πνευματικῆς ζωῆς 8' Τά χαρίσματα δέν δημιουργοῦν ἀνισότητα 8' Ἡ κακοποίηση τῶν γονέων 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 16 ἀπό 37 // //

17 Φυσική καί Πνευματική Διάκριση 14' Ἡ γλῶσσα τῆς Θείας Λειτουργίας 7' Διαφορά πνευματικότητας Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας 8' Μικτοί Γάμοι 2' Δύο ἀπορίες γιά τήν ἐξομολόγηση 4' Τί πρέπει νά κάνουμε, ὅταν κακολογοῦν ἤ κοροϊδεύουν τά Θεῖα; Τά κοσμικά τραγούδια 4' Ἐσχατολογικά 4' Σχέση Χριστιανισμοῦ -Πολιτισμοῦ 27' Ἕνα παιδί πρέπει νά πιέζεται γιά νά νηστεύσει; 2' Ἡ Πίστη ἀντιτίθεται στή Γνώση ἤ τή συμπληρώνει; 21' Κοσμική μουσική καί Ὀρθόδοξος πνευματικότητα 8' Ἡ Νηστεία καί ὁ καθορισμός τῶν ἡμερῶν της 24' Ἔχουν οἱ «κλινικά νεκροί» εὐχάριστες ἐμπειρίες; 5' Γάμος ἤ ἀγαμία μιᾶς κόρης πού βρίσκεται στά χέρια τοῦ πατέρα της; 6' Οἱ αἰσχροί λογισμοί 3' Ἀγάπη καί δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ 7' Θεωρίες Κοσμογονίας καί Χριστιανισμός 7' Ἡ Θεοτόκος μεγίστη θεολόγος 4' Συναισθήματα ἀπό ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ 19' Ἡ ἀνδρεία Γυναίκα καί ὁ ἁγιογραφικός ὕμνος πρός αὐτήν 11' Τό ξεμάτιασμα 8' Τά ὄνειρα 2' Πῶς θά κριθοῦν οἱ ἄλλες θρησκεῖες κατά τήν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως; 6' Ἡ Τελετή τῆς Ἀρτοκλασίας 11' Καταλήψεις τῶν σχολείων 8' Ἡ παρουσία τῶν Προσκόπων στήν Ἐκκλησία 3' Κατάσκοποι καί Ἐκκλησία 7' Ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε 6' «Ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν» 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 17 ἀπό 37 // //

18 Ὁ ἐνθουσιασμός 5' Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ 9' Ἡ Μαύρη Μαγεία 6' Πόθεν ὁ Διάβολος; 2' Γιά μία διατύπωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς 4' Ἡ πεῖνα τοῦ τρίτου Κόσμο. 7' Ἡ πτώση τοῦ Σολομῶντος 5' Τί εἶναι τό φαινόμενο τοῦ ἀθεϊσμοῦ 6' Τό κουτσομπολιό 2' «Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός.» 6' Οἱ Χριστιανοί τῆς «ταυτότητος» 2' Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου 9' α) Ὁ Σολομών ἦταν μάγος; β) Μαγικές συνταγές 4' Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔπρεπε νά ἀποδοκιμασθεῖ καί ἀπό τούς Ἕλληνες; 7' Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός 15' Τί σημαίνει πνευματική ζωή 9' Οἱ Ἐθνομάρτυρες 5' Ἐπαγγελματικοί πόθοι ἑνός παιδιοῦ 1' Προέλευση τῶν ἀτυχημάτων 11' Τό φαινόμενον τῆς εἰδωλολατρείας 6' Αὐτοθυσία Αὐτοκτονία 8' Ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀνομίας 3' Ἡ ὀργάνωση τῆς νηστείας 6' Τό θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως 7' Ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι ὑπεράνω ἐθνικοτήτων 7' Ἡ δεύτερη Θεία Λειτουργία στούς ναούς 2' Ἡ ἀνατροφή ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν 3' Οἱ ψυχές γνωρίζουν τά τῆς γῆς; 3' Προετοιμασία γιά τίς γιορτές τῶν Χριστουγέννων. Τί πρέπει νά ἀποφύγουμε. Τί πρέπει νά ἐπιδιώξουμε. 29' Τό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς 12' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 18 ἀπό 37 // //

19 Ἕνα διάγραμμα ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν 15' Τί εἶναι ὁ χρόνος; 2' Λαογραφία καί Χριστιανισμός 11' Γάμος Διαζύγιο 14' Ἡ σημασία τῆς εὐχῆς τῶν γονέων στό Γάμο 2' Τά ἀντικειμενικά κριτήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ 10' Τί εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 14' Ἕνα σκανδαλῶδες καί ἀσεβές κόσμημα 4' Ἠθικισμός ἤ πνευματικότητα 10' «Ὁ Πατήρ Θεός δημιουργεῖ δι Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» 9' Μάρτυρες Χριστοῦ καί Ἐθνομάρτυρες 6' Σημεῖα τῆς τελετῆς τοῦ Ἐπιταφίου 3' Τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν Ληστή: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ Παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43) 27' Προσόντα ἐκλογῆς συζύγων 2' Τά σημάδια τῶν πληγῶν τοῦ Ἰησοῦ μετά τήν Ἀνάσταση εἶναι τά διάσημά Του 16' Προτροπές γιά τήν θερινή περίοδο 10' Ἡ Ἑξαήμερος τοῦ Μωϋσέως εἶναι «μῦθος»; 23' Ὁ Χριστιανισμός ὡς «Ἀποκάλυψις ἔναντι τῶν κατ ἐπίνοιαν» 6' Ἡ νόμιμη Ἄθληση 17' Γνωρίσματα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων 9' Τά κουδουνάκια στό θυμιατήρι καί στά Ἄμφια τοῦ Ἀρχιερέως 3' Πῶς ἐννοεῖται ἡ «ἀτέλευτος τελειότης»; 20' Ποία ἡ ἔννοια τοῦ «Μή μου ἄπτου»; 4' Γιατί ὁ Κύριος δέν ζεῖ, μετά τήν Ἀνάστασή Του, μαζί μέ τούς Μαθητές; 5' Ἡ Ἀρετή τῆς Ἁπλότητος 21' Ἡ πρόθυμη προσέλευση στά Κατηχητικά Μαθήματα 7' Ποιά ἡ σχέση Θρησκείας, Φιλοσοφίας καί Ἐπιστήμης 26' Τά Ἐκκλησιαστικά Ἀναγνώσματα 4' Εἶναι δυνατή ἡ πτώση τῶν Ἀγγέλων; 10' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 19 ἀπό 37 // //

20 Γιατί ὁ Κύριος εἶπε: «Ὦ γύναι» τή Μητέρα Του; 4' Γιατί ἡ Θεοτόκος ἐμφανίζεται μέ μαῦρα; 4' Εἶναι οἱ Ἐντολές ἴσες μεταξύ τους; 7' Μετά τόν θάνατον ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται ἀπό τό σῶμα; 10' Ὁ μαῦρος ἰματισμός σέ νεαρά ἄτομα 4' Ὑπάρχουν ἀντιφατικές διαφορές στούς Εὐαγγελιστές; 3' Ὑπάρχουν στήν ἐποχή μας οἱ πληγές τῆς «Ἀποκαλύψεως»; 11' Ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ Πρωτόπλαστοι 13' Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ Κόλαση 5' Κορίτσια καί ἀθλητισμός 9' Μόνον ὁ Μοναχισμός σώζει; 4' Ὁ Ἀδάμ πλάσθηκε ἀπό χῶμα; 8' Τό θυμιάτισμα 6' Οἱ Δαίμονες δέν θά συγχωρεθοῦν; 1' Ἡ ἐλεύθερη προσέλευση στά Κατηχητικά Μαθήματα 1' Ὁ ἀθλητισμός εἶναι εἰδωλολατρικός; 4' Ἐπιδροῦν τά μάγια στούς Χριστιανούς; 2' Τά Δικηροτρίκηρα τῶν Ἐπισκόπων 6' Ἡ συμμετοχή μας στήν Θ. Λειτουργία 5' Ἡ προσχώρηση σέ ἄλλη θρησκεία 2' Μεσσιακές ἀντιλήψεις τῶν Ἑβραίων 3' Ἡ Ρόκ μουσική 4' Ἡ συμμετοχή μας στό πένθος ἀσεβοῦς ἀνθρώπου 2' Τό «κριτικό» κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης 5' Ἀναλαμβάνουν Ἅγιοι τήν προστασία τῶν ἀνδρῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων; 2' Τί ἀπέγιναν οἱ Μάγοι τῶν Χριστουγέννων; 8' Τό «φλουρί»τῆς Βασιλόπιττας καί τό χριστουγεννιάτικο Δένδρο 8' Τί ἀπέγιναν αὐτοί πού ἀναστήθησαν κατά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; (Μάρκ. 27, 52) 2' Τί διηγήθηκε ὁ ἀναστημένος Λάζαρος; 3' Τί σημαίνει «αἰωνία σου ἡ μνήμη» κατά τήν κηδεία; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 20 ἀπό 37 // //

21 Ποῦ ἦταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς πρίν ἀπό τήν Ἀναληψή Του; 1' Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἀνώτεροι ἀπό τούς Ἁγίους Ἀγγέλους; Σκανδαλίζονται ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων; Μετά τήν Θ. Κοινωνία μποροῦμε νά προσκυνήσουμε τίς Ἅγιες Εἰκόνες; 12' 6' Πῶς ἦταν ὁ ἀρχαῖος Παράδεισος τῶν Πρωτοπλάστων; 10' Πῶς μιλοῦσαν στήν Π.Δ. οἱ ἄνθρωποι μέ τόν Θεό; 14' Πῶς μεταδίδεται ἡ ψυχή στόν κάθε ἄνθρωπο; 10' Στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά ἰσχύουν οἱ συγγενικές σχέσεις; 3' Τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου συγχωρεῖ ἁμαρτίες χωρίς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως; 1' Ἐπί ἑνός οἰκογενειακοῦ προβλήματος 5' Τά ζῶα ἐπιζοῦν μετά τόν θάνατον; 4' Ὁ «χορός τοῦ Ἡσαΐου» 8' Θρησκευόμενος θρησκόληπτος 4' Τά σύγχρονα χριστιανικά τραγούδια 7' Ποιά θά εἶναι ἡ ἡλικία κάθε ἀνθρώπου μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν; 6' Ἡ Ἑορτή τῶν γεννεθλίων 7' Ἡ προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι εἰδωλολατρία; 13' Πότε δημιουργήθηκαν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι; 1' Διαφορά Καλοῦ Ἀνθρώπου καί Καλοῦ Χριστιανοῦ 5' Σημεῖα ἁγιοποιήσεως 17' Ἄν τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς μας δέν ἔχει Θ. Λειτουργία τί θά κάνουμε; 4' Μέ ποιό τρόπο ἐνοχλεῖ ὁ Διάβολος τόν ἄνθρωπο; 2' Πῶς δαιμονίζονται οἱ ἄνθρωποι; 2' Ἐπιτρέπεται ἡ ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν; 7' Τά δύο Ποτήρια τῆς Εὐλογίας κατά τόν Μυστικόν Δεῖπνον 6' Οἱ Μοναχοί εἶναι «ἀναρχικοί»; 12' Περί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί τῶν Ἑλλήνων 6' Ἡ Γιορτή τοῦ Καρνάβαλου στά Σχολεῖα 8' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 21 ἀπό 37 // //

22 Βοηθητικοί χῶροι τῆς Ἐνορίας, ὅπως ἡ βιβλιοθήκη, μέσα παιδικῆς καί ἐφηβικῆς ψυχαγωγίας 7' Ὁ Ἄγγελος προστάτης τῶν Ἑλλήνων (Δαν. 10, 20). 1' Ἡ Γυναίκα στό Ἀναλόγιον τῆς Ἐκκλησίας 4' α) Ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἀργία; β) Ἡ Τσικνοπέμπτη 2' Λέγει ἡ Ἁγ. Γραφή ὅτι ὁ Θεός ἀγαπᾶ τόν κόσμον (Ἰω. 3, 16) ἀλλ ὁμοίως μᾶς λέγει νά μή ἀγαπᾶμε τόν κόσμον (Α Ἰωάνν. 2, 15). Ὑπάρχει ἀντίφαση; Ἐπί ἑνός χωρίου τοῦ Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, περί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στούς κολασμένους 8' 10' Ἡ Ἁγ. Γραφή καί ἡ Ἐπιστήμη περί τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου 9' Ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ἀτομισμό μας 11' Τό Κιβώριον 5' Πῶς ἐννοεῖται ἡ πνευματική ζωή; 7' Θά ἤθελα ὁ Θεός μου νά εἶναι μόνο καί ἀποκλειστικά Θεός τῆς ἀγάπης καί ὄχι τῆς δικαιοσύνης Πρέπει νά μαρτυροῦμε στούς δασκάλους μας τίς ἀταξίες τῶν συμμαθητῶν μας; 4' 7' Ποιό εἶναι τό «ἡγεμονικόν πνεῦμα» τοῦ 50ου Ψαλμοῦ; 4' Τά ὑποκοριστικά ὀνόματα 4' Τά κοσμικά τραγούδια 5' Οἱ ἑτερόδοξοι θά σωθοῦν; 2' Τί μένει μετά τήν «ἀλλαγή» τοῦ Σύμπαντος; 3' Τί εἶναι ὁ «Ἅγιος Βαλεντῖνος»; 1' Ἡ Καλή Ἀπολογία 7' Τί μπορεῖ νά προσφέρει ὁ ἄνθρωπος στόν ἀνενδεῆ Θεό; 6' Ἡ ἐκτός χώρου καί χρόνου γνώση τοῦ Θεοῦ 9' Ἡ γνώση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου διορθώνει τό Νόμο τῆς Συνειδήσεως 6' Προτροπές στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 6' Κάτι πού ὡς γράμμα κυκλοφορεῖ καί εἶναι ἀπαράδεκτο 1' Ὁ Χριστός καί ὁ Θεός εἶναι ἕνα ἤ δύο πρόσωπα; 5' Γιατί σήμερα δέν γίνονται θαύματα ὅπως τήν ἀρχαία ἐποχή; 10' Τί εἶναι ἡ Μασωνία μέ συντομία 1' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 22 ἀπό 37 // //

23 Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ; 1' Τί εἶναι ἡ Ὁμοιοπαθητική; 1' Ἡ ἁμαρτία προϋπῆρχε δυνάμει στήν φύση τοῦ ἀνθρώπου; 6' Τό ψέμα ὡς ἀστεῖο - Ἡ εἰρωνεία 8' Ἡ σημασία τοῦ κομποσχοινιοῦ 7' Νά βαθαίνεις στά ἁγιογραφικά νοήματα 3' Ὁ ταπεινός «ἀναγιγνώσκων τάς Θείας Γραφάς, πάντα εἰς ἑαυτόν νοήσει καί οὐκ εἰς ἕτερον» (Μάρκος ὁ Ἀσκητής) 2' Κάνει νά φορᾶμε σκουλαρίκια; 11' Μποροῦμε νά μάθουμε ἑλληνικούς χορούς; 7' Γιατί κάνουμε τήν προσευχή μας ἀνατολικά; 7' Μποροῦμε νά διαβάζουμε ὅ,τι βιβλίο πέφτει στά χέρια μας; 4' Καρποί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας 6' Πρέπει νά ἀγαπᾶμε τά ζῶα; 15' Ὅταν κόβουμε φροῦτα ἀπό ξένο περιβόλι εἶναι ἁμαρτία; 3' Εἶναι προαποφασισμένος ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου; 4' Οἱ νέες ταυτότητες 3' Ἡ εὐκολία πτώσεως στήν αἵρεση 2' Ἀπό ποιόν καθορίσθηκε ἡ νηστεία Τετάρτης καί Παρασκευῆς καί πότε; 13' Ἡ διαφορά καλοῦ καί κακοῦ. Τί εἶναι κακό; 10' Γιατί δέν ἔχουμε τήν δύνατότητα νά δοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό; 9' Μποροῦμε νά πηγαίνουμε στό Γυμναστήριο; 10' Ἡ ἀγάπη στούς ἐχθρούς συμπεριλαμβάνει καί τούς ἐχθρούς τῆς Πατρίδος σέ πολεμική σύρραξη; 9' Ποιός εἶναι ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου; 8' Πότε δίδεται ὁ Φύλακας ἄγγελος στόν κάθε ἄνθρωπο; 9' Τί στάθηκε σάν κριτήριο πίστεως ἀποδοχῆς ἤ μή ἀπό τούς μαθητές καί τούς Ἑβραίους; Οἱ Μοναχοί θά ἀντικαταστήσουν τό ἐκπεσόν τάγμα τῶν Ἀγγέλων; Ποιά τά κριτήρια ἐπιλογῆς καί οἱ δυσκολίες τῆς Μοναχικῆς ζωῆς; 8' 2' 28' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 23 ἀπό 37 // //

24 Ὁ Γάμος καί τό θεολογικό του ὑπόβαθρο, Σχῆμα πρόσκαιρο. Οἱ δυσκολίες του (Α Κορ. 7, 1-40). Κριτήρια ἐπιλογῆς. Ὁ ἐν Χριστῷ Γάμος. 30' Ἡ αἰσθητική δίαιτα 2' Ὁ Κωδικός Ραβδώσεων 6' Τό Ὑποσυνείδητο 17' Οἱ Μοναχοί σίγουρα θά σωθοῦν; 4' Σχέσεις Χαρισμάτων καί ἀνομίας (Ματθ. 7, 27) 6' Ἀρετή καί ἀγωνιστικότητα 4' Ἡ Εἰδωλολατρεία σάν συνέπεια τῆς μή Θεογνωσίας 8' Τό ρεῦσαν Αἷμα καί Ὕδωρ ἀπό τήν πλευρά τοῦ λογχισθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ 7' Ἡ γραφική ὕλη στήν ἀρχαιότητα 2' Προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα (Διόρθωση ἀνακρίβειας στήν ἐρώτηση 653) Πῶς μποροῦμε νά γνωρίζουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ συγκεκριμένη περίπτωση; Τί πρέπει νά κάνουμε, ὅταν ὁ Καθηγητής μας στό Σχολεῖο ὑβρίζει τήν Πίστη μας; 8' 9' 6' Τί σημαίνει Σατανολατρεία; 4' Εὐχές γιά μιά καλή ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου 9' Ἀναίρεση ἐσφαλμένων θέσεων: Ἡ Διήγηση τῆς Γενέσεως γιά Δημιουργία τοῦ κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπου καί τήν πτώση του, εἶναι ἀλληγορία, συμβολισμός; Τί ἀπαντᾶ ὁ Μ.Βασίλειος.Καί ἐν προκειμένῳ «Ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση εἶναι σύμβολα». Συνέχεια στήν ἐρώτηση ' Συνέχεια ἀπό τήν ἐρώτηση 660, ' Τί σχέση ἔχει ὁ Χρῆστος μέ τόν Χριστό, ὥστε νά γιορτάζει τά Χριστούγεννα; 5' Τό ξεμάτιασμα 10' Ὁ Χριστός σταυρώθηκε στίς παλάμες ἤ στούς καρπούς; 7' Τό λογικό εἶναι γνώρισμα τῆς ψυχῆς. 7' Αἴτια τῆς Σατανολατρείας στήν Πατρίδα μας 7' Ποιοί εἶναι οἱ καρποί τῆς Μετανοίας 3' Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά Ὄνειρα 18' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 24 ἀπό 37 // //

25 Ἡ ὑπόδειξη ἀπό τόν Μωϋσῆ ὅτι ὁ νέος Νομοθέτης ἀναμένεται. (Δευτ. 18, Ἡσ. 3, 1-4) 12' Τό ρῆμα κλάω -ῶ στήν Θεία Λειτουργία 1' Ὁ διά Χριστόν «σαλός» 9' Τό «ἐπιγονάτιον» τῶν κληρικῶν 2' Ἡ πτώση ἑνός λειτουργικοῦ σκεύους 1' Ἡ Μικρά εἴσοδος στήν Θ. Λειτουργία 2' Τί εἶναι ἡ ψυχή; Ποιά ἡ σχέση της μέ τήν ψυχολογία; 19' Ποιά ἡ σχέση τοῦ «ἅπαξ ἀποθανεῖν» μέ τήν ἀνάσταση καί πάλι θάνατον μερικῶν ἀνθρώπων; 6' Ἡ μεγάλη ἡλικία τῶν ἀνθρώπων στόν παλαιό καιρό 3' Ἡ κόμη στούς ἱερεῖς 9' Ἡ στάση μας ἔναντι ἑνός βλασφημοῦντος 2' Ὅταν ἡ Πίστις δέν εἶναι ἡ αὐτή καί στούς δύο συζύγους 8' Ἔνστικτον καί συνείδηση 5' Ἐπιβάλλεται ἡ ἀμφισβήτηση στόν χῶρο τοῦ Χριστιανισμοῦ; 4' Ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ Ἀνάδοχος; 8' Ὁ θρησκευτικός ἡγέτης δέν πρέπει νά ἀναλαμβάνει κοσμική ἐξουσία; Ὁ Πιλάτος, ὅπως καί ὁ Ἰούδας, συνετέλεσαν στό ἔργο τῆς σωτηρίας; 2' 4' Ἡ θέση τῆς νοήσεως στόν Χριστιανισμό 7' Ἡ στάση τῶν Φαρισαίων ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων 6' Τί εἶναι τό καρναβάλι; 10' Πῶς ἐπιτυγχάνεται ὁ θεῖος Ἔρως; 9' Γιατί εἶναι ἁμαρτία τό ψέμα; 10' Ἡ λειτουργική εὐχή «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» ἔχει σχέση μέ τόν αἰρετικό Οἰκουμενισμό; 3' Τά προσωνύμια τῆς Θεοτόκου 2' Ὁ Φύλακας Ἄγγελός μας 2' Γιατί ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ γνώριζε τήν πτώση του; Ὁ ἐξουθενημένος «Λίθος» (Ψαλμ.117, Ματθ.21, 42 Πράξ. 4, 11) 5' 11' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 25 ἀπό 37 // //

26 Δυό λόγια γιά τόν Προσκοπισμό 3' Ἡ ὀρθογραφία τοῦ Ὀνόματος «ΧΡΙΣΤΟΣ». 5' Πῶς πρέπει νά γίνεται ἡ βραδινή Προσευχή; 7' Ἡ ἑορτή τῶν γενεθλίων 6' Καλλιτεχνικοί Σταυροί 1' Τό λάδι καί τό κρασί στήν Παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου 5' Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀριθμοῦ ἑπτά 4' Τό δίπολον ἡδονή - ὀδύνη 10' Πῶς κοινωνοῦν οἱ Μοναχοί στήν ἔρημο; 2' Ποιός δημιούργησε τούς Ἀγγέλους καί τό Σύμπαν; 5' Πόθεν ὁ ἀριθμός 12 τῶν Μαθητῶν; 9' Τί εἶναι ὁ Ὀνειροκρίτης; 2' Τά περί τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ 7' Ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ 7' Ἡ ράβδος τοῦ Μωϋσέως 5' Τό ἐπώνυμον «Βοανεργές» (Μάρκ. 3, 17) 5' Ὁ τόπος ἀπελεύσεως τῶν ψυχῶν 3' Ἡ ζωή, ὑψίστη φυσική ἀξία 5' Πῶς θά κριθοῦν τά ἀγέννητα παιδιά; 2' Γάμος καί Παρθενία στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ 5' Ἡ Ἀτλαντίδα 7' Γιατί δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ κατά τήν πανγνωσία τοῦ Θεοῦ θά ἔπεφτε; 2' Ὁ ἀριθμός ΕΠΤΑ στήν Φύση καί στή Θρησκεία 7' Ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης (μέ τό περιεχόμενό της) ποῦ βρίσκεται σήμερα; 26' Ὁ Σοροπτιμιστικός Ὅμιλος τί εἶναι; 2' Ἡ διαφορά Προσευχῆς καί Εὐχῆς 4' Πρέπει νά φοβόμαστε τόν Θεό; 10' Πῶς ἐξηγεῖται τό ὅτι προηγεῖται ἡ δημιουργία τοῦ φωτός καί ἀκολουθεῖ ἡ δημιουργία τῶν φωτοφόρων σωμάτων, ὅπως τοῦ ἡλίου; 4' Πῶς ὁμιλεῖ στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ; 10' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 26 ἀπό 37 // //

27 Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν γνώρισε τήν γεροντική ἡλικία; 6' Τί ἦταν τό ἱερόν πῦρ στήν Παλαιά Διαθήκη; 5' Ἡ ἐπιστημονική φαντασία ἀπορρίπτεται ἀπό τόν Χριστιανισμό; 11' Νηστεία-Λύση Νηστείας-Κατάλυση Νηστείας 5' Πῶς μιλοῦσαν οἱ δίκαιοι τῆς Π.Δ. μέ τόν Θεό; 8' Ἐπιτρέπεται ἡ ἔκτρωση σέ περίπτωση Ἔιτζ; 5' Εἶναι φυσική ἡ ἀποστροφή τοῦ θανάτου; 8' Τά ἀπαθῆ πάθη τοῦ Χριστοῦ 6' Ἡ ἐνασχόληση μέ τά Ζώδια εἶναι ἁμαρτία; 5' Πότε οἱ δαίμονες ἀντιλήφθηκαν τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ; 5' Γιατί ἐπαναλαμβάνεται ἡ θεία Μετάληψη; 2' Ποία ἡ πνευματική συγγένεια Ἀναδόχου καί Βαπτιζομέμου; 3' Ἐρώτημα ἐπί τοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ 3' Ἡ ἐξωγήϊνη ζωή καί ἡ Ἐκκλησία 5' Ἡ καταστροφή τοῦ κόσμου καί ὁ Πολιτισμός 8' Ὁ Νεο-Ἀρειανισμός 7' Ἡ ἀστρονομική συμβολή τῶν Πλανητῶν 5' Ἡ μακροθυμία τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ 3' Ἡ ὀνομασία τῶν Μάγων 2' Ἡ ἐπανάληψη τῆς ἁμαρτίας ποῦ ὀφείλεται; 4' Γιατί ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδάμ μέ χῶμα καί ὄχι μέ κάποιο ἄλλο ὑλικό; 4' Σκέψηκαί ἐγκέφαλος 7' Γιατί ὑπάρχουν τόσες πολλές θρησκεῖες; 8' Ποῦ ὀφείλεται ἡ τόση δημοσιότητα τοῦ 666; 6' Εἶναι ἡ Χριστιανική Πίστη ὑπνωτικό τῆς ψυχῆς; 5' Ὀρθοδοξία καί Ἅγιοι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 4' Πρέπει νά ὑπάρχει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; 7' Πῶς ἐξηγεῖται ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ; 3' Καί πάλι... ὁ κλινικά νεκρός 1' Καί γιά τά τυχερά παιχνίδια 3' Ἡ Καταστροφή τοῦ Κόσμου χωρίς Κατακλυσμό 2' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 27 ἀπό 37 // //

28 Καί πάλι ἡ Τηλεόραση 5' Ὑπάρχει ἠθική καί πνευματική αὐτάρκεια; 7' Ὀλίγα περί Σατανισμοῦ 13' Ὁ ἀνάποδος Σταυρός 4' Ἡ διαφορά Προφητείας καί Μαντείας 6' Ποῦ τό ἀλάθητον εἰς τήν Ἐκκλησίαν; 6' Εἶναι κακό νά εἶσαι Μασῶνος; 5' Ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι κακός; 4' Ποιό εἶναι τό χρέος τοῦ Χριστιανοῦ Νέου στήν κοινωνία; 1' Γιατί ὁ Χριστιανισμός υἱοθέτησε εἰδωλολατρικές συνήθειες; 3' Οἱ ἐξορκιστές 2' Διευκρινήσεις ἐπί τοῦ θέματος «Αὐτοπεποίθηση ἤ Αὐτογνωσία»; 4' Γιατί ὁ Θεός ἔχει τούς Ἑβραίους ὡς περιούσιον λαόν του; 13' Πῶς μπορεῖ ὁ σημερινός νέος τῆς πόλεως νά ἐξασκήσει τήν ἀρετή τῆς ἀγρυπνίας; 4' Θεοσεβούμενος Θεοφοβούμενος 1' Τό ἀπόρρητον τῆς ἐξομολογήσεως καί τό Δικαστήριο 5' Ἡ Φύση στόν ἀνακαινισμένο Κόσμο 1' Ὑπάρχει ἀπόλυτος προορισμός; 11' Ἡ Ὁμοφυλοφιλία εἶναι καί παραμένει ἁμαρτία 5' Στήν κηδεία μπορεῖ νά ψαλεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη»; 1' Οἱ Ἄγγελοι, οἱ Δαίμονες εἶναι ἀσώματοι ἀλλά περιγεγραμμένοι 11' Ἡ ἔνσαρκος μετάσταση θείων προσώπων καί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 20' Γνωρίζει ὁ Διάβολος Γράμματα; 6' Ἡ συχνότητα τῆς Θείας Μεταλήψεως 3' Οἱ Κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ δέν θά ἔχουν μειωμένη τήν μακαριότητά τους ἄν γνωρίζουν ὅτι συγγενικά τους πρόσωπα βρίσκονται στήν Κόλαση; 7' Ἡ Ἑορτή τῶν γενεθλίων κάποιων Ἁγίων 8' Τό στολισμένο Χριστουγεννιάτικο «Καράβι» ἤ Δένδρο 7' Ἡ ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ἀνεξάρτητη τῆς ἠθικῆς ποιότητος τοῦ Ἱερουργοῦ 5' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 28 ἀπό 37 // //

29 Ποιά εἶναι μεγαλύτερη, ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἤ ἡ Ἑορτή τοῦ Πάσχα; 2' Γιατί ἡ πορνεία θεωρεῖται μεγάλη ἁμαρτία; 5' Τό ἀγαθό ὑπάρχει ὡς οὐσία, ἐνῶ τό κακό εἶναι μή ὄν 2' Τό Προπατορικό ἁμάρτημα στήν Θεοτόκο 3' Μερικά ἐρωτήματα περί Ἀντιχρίστου 14' Ποιός ὁ λόγος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό; 8' Ἀπεικονίζεται ὁ Πατήρ Θεός; 10' Ἡ ζημιά ἀπό ἀπροσεξία στή Θεία Κοινωνία 6' Ἡ Χιλιετής Βασιλεία 4' Ἡ ἀρρώστεια εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τήν παρουσία ἑνός μικροβίου (Ἰατρικόν Συνέδριον τοῦ BOSSEY) 3' Ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή 4' Ὀρθολογισμός καί Χριστιανισμός 6' α)τσιγάρο καί Ποῦρο β)ἡ κατάνυξη 6' Ἡ καλή Παρρησία 3' Σύγχρονα ἀντίχριστα σύμβολα τῆς εἰρήνης 1' Ἡ διαφοροποιημένη κατάσταση τῶν ἀνθρώπων στήν Κόλαση καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 4' Πρό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 5' Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ἀνθρώπων 3' Θά πεθάνει ὁ Ἀντίχριστος; 4' Ἔχει γεννηθεῖ ὁ Ἀντίχριστος; 5' «Καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ». Τί σημαίνει; 5' Πῶς νά ἀντιμετωπίσουμε τούς αἱρετικούς; 5' Ἐν ὄψει τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 5' Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ; 3' «Ἵνα τί εὐοδοῦται ὁδός ἀσεβῶν;» 12' Γιατί ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές του νά μή πορευθοῦν «εἰς ὁδόν ἐθνῶν» καί σέ πόλεις Σαμαρειτῶν; 6' Μυστικοί καί Νηπτικοί Πατέρες 7' Κομπιούτερς πού σφραγίζουν χέρι καί μέτωπο; 10' Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κόσμου 5' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 29 ἀπό 37 // //

30 Τί πνευματικά βιβλία νά μελετᾶμε; 6' «Πιάνουν» τά μάγια; 12' Συνέπειες στήν ἀθέτηση τοῦ τάματος 6' Ὁ Ὠριγένης καί τά συγγράμματά του 4' Ποῦ άναφέρεται ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι Ἐννέα Τάγματα; 2' Πρέπει νά προσφέρουμε δῶρα σέ Κατηχητές, Κατηχήτριες κ.τ.λ.; 8' Τό «φυλαχτό» 4' Γιατί ὁ Παῦλος καί οἱ ἄλλοι ἱεροί Συντάκτες τῶν Ἐπιστολῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης δέν ἀναφέρουν τίποτα γιά τήν Θεοτόκο; Τό ἀνθρώπινο σῶμα μετά τήν ἀνάσταση, θά εἶναι βιολογικῶς τό ἴδιο; Οἱ διαστάσεις τοῦ «ἔλεγξον», πού ἀναφέρει ὁ Παῦλος, ποιές εἶναι; 7' 4' 2' Οἱ Ἄγγελοι εἶναι ἀνώτεροί μας; 1' Μπροστά στό τέλος τῆς Ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς 17' Τί εἶναι ἡ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας; 3' Ἄν οἱ Πρωτόπλαστοι δέν ἁμάρταναν, ἤ ζητοῦσαν συγχώρηση, ἐμεῖς θά ζούσαμε αἰωνίως; 3' Ἡ βασκανία 3' Προτροπές γιά τήν νέα σχολική χρονιά 14' Ἡ μέθοδος "Ἱεριχώ» (Ἰησ. Ναυῆ Κεφ. 6ον) 9' Ἡ πρεσβεία τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων 1' Σχολιασμός στίς Γιορτές τῆς Πάτμου γιά τά 1900 χρόνια συγγραφῆς τῆς Ἀποκαλύψεως 21' Ὁ Φύλακας Ἄγγελος 4' Τί εἶναι ὁ Ἀποκρυφισμός; 3' Σχόλια σέ μιά τηλεοπτική ἐκπομπή γιά τίς Γιορτές στήν Πάτμο 15' Καί πάλι ἡ Βασκανία 4' Οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στά Πρόσωπα 3' Οἱ ψυχές τῶν Κεκοιμημένων ἔχουν αἴσθηση τοῦ παρόντος κόσμου; 7' Πρέπει νά γίνει πόλεμος μέ τούς γειτονικούς λαούς; 6' Ποιά γλῶσσα θά ὁμιλοῦν στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 30 ἀπό 37 // //

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΑΠΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚ. 3 Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια; 28'

A/A ΑΠΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚ. 3 Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια; 28' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν (Κατηχήσεων Ἀνδρῶν Γυναικῶν) 1 2 Τί εἶναι νηστεία; Εἶναι ὑποχρεωτική καί πότε πρέπει νά γίνεται; Πόσες καί ποιές ἡμέρες πρέπει νά νηστεύουμε πρίν ἀπό τήν Θεία Μετάληψη; Κατά τήν διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A. Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές

Τάξη A. Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές Τάξη A Θεματική Ενότητα 1: Αρχή με ευχές Διδακτική ενότητα 1.1: Ο Αγιασμός Διδακτική ενότητα 1.2: Η γιορτή του Σταυρού Διδακτική ενότητα 1.3: Η προσευχή Διδακτική ενότητα 1.4: Η Παναγία ΑΔΕ Δείκτης Επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΑΞΗ: Α3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ : ΠΕΠΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... σελ. 3 Νεκρικές Μάσκες... σελ. 4 Θεατρικές Μάσκες... σελ. 4 Εορταστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά της εξομολόγησης.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Τα μυστικά της εξομολόγησης. υπό Λεοντίου Μοναχού ιονυσιάτου «Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 4 Ιανουαρίου ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Εδάφιο µνήµης: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νοµίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον, και εκείναι είναι αι µαρτυρούσαι περί εµού.» Ιωάννην

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τιτίνα: µελοµακάρονα. εκέµβριος 2010, τεύχος 5. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τιτίνα: µελοµακάρονα. εκέµβριος 2010, τεύχος 5. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν εκέµβριος 2010, τεύχος 5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τα Χριστούγεννα! ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Τιτίνα: µελοµακάρονα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν, την Ελένη Κοτζάµπαση και την Αλεξία Ντε Πιάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χριστούγεννα...η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα