Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 28' Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας 13'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 29-09-85 Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 28' 2 06-10-85 Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας 13'"

Transcript

1 Ἀπαντήσεις ἀποριῶν (Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου) Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 28' Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας 13' Γιατί ὁ ἄνθρωπος δέν ἔγινε ἄτρεπτος; 10' Διαφορά βαπτίσματος Ἰωάννου καί βαπτίσματος Χριστιανικοῦ 4' Πῶς ἀποκτᾶται ἡ ταπείνωση; 28' Πῶς καταπολεμεῖται ὁ φόβος τοῦ θανάτου; 13' Εἶναι ἀναγκαία ἡ ὑπακοή; 8' Πρέπει νά παίρνουν ἀνώτερη μόρφωση οἱ κοπέλες; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 1 ἀπό 37 // //

2 Μπορεῖ ὁ Χριστιανός νά ζεῖ κοσμική ζωή; Διάκριση κοσμικοῦ καί κοινωνικοῦ ἀνθρώπου «Καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Πῶς τό ἐννοῦμε αὐτό; 18' 9' Κατά πόσο ἐπιτρέπονται οἱ σχέσεις μας μετά τῶν ἑτεροδόξων; 1' Ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομική ὑπόθεση; 7' Ἡ χειρονακτική ἐργασία τῶν μαθητῶν 11' Συμπλήρωση τῆς ὑπ αὔξοντα ἀριθ. 9 ἐρωτήσεως 5' α) Ἡ θέση τοῦ Προδρόμου στό τέμπλο β) Γιατί κάτω ἀπό τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται μία νεκροκεφαλή; 3' Τί εἶναι ἀγάπη; 18' Καύση ἤ ταφή τῶν νεκρῶν; 5' Σήμερα ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τό «καθ ὁμοίωσιν» τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Ἄν ὄχι, γιατί; 8' Εἶναι τό κάπνισμα ἁμαρτία; 21' Γιατί αἰσθανόμαστε κάποιες φορές τόν ἑαυτό μας ἄδειο καί σέ μοναξιά; 17' Τί εἶναι τό φυλακτό καί τί σκοπό ἐξυπηρετεῖ; 12' Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον; Μποροῦμε νά ἀντλοῦμε παραδείγματα ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν ζώων; 22' Μπορεῖ ἡ γυναίκα νά γίνει ἱέρεια; 5' α) Ἡ ντροπή στήν ἐξομολόγηση β) Ποιά ἡ συχνότητα τῆς Θ. Κοινωνίας; 29' Ἡ Θεοτόκος ὑπόδειγμα Γυναικός ὅλων τῶν ἐποχῶν 29' Τί φέρει τόν ἄνθρωπο μακριά ἀπό τόν Θεό; 9' Γιατί ἡ φρούρηση τοῦ τάφου τοῦ Χριστοῦ; 3' Σήμερα εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος; 5' Ἁμαρτάνουν οἱ Ἄγγελοι; Ἡ Θεοτόκος ὑπερτερεῖ τῶν Ἀγγέλων; 10' Ἀνθρωπομορφισμός στό Θεό 12' Ποιά εἶναι ἡ κτιστή καί ἄκτιστος φύση; 2' Τό πενθήμερον δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ «ἕξι ἡμέρες νά ἐργάζεσθε»; Ἐάν βλέπουμε κανένα ἐλάττωμα στόν πατέρα ἤ στή μητέρα πρέπει νά τούς κατηγοροῦμε; Αὐτό εἶναι μεγάλη ἁμαρτία; 12' 2' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 2 ἀπό 37 // //

3 Γιατί ὁ Μοναχός ἀναχωρεῖ ἀπό τόν κόσμο; 15' Ποιά ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων μπροστά στό θάνατο; 1' Τιμωρεῖ ὁ Θεός; 6' Ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία στή γυναῖκα 6' Ὁ Χριστιανός μπροστά στό θάνατο καί τό πένθος 29' Ὁ ἐπαγγελματισμός στό ποδόσφαιρο 12' Πῶς ὁ γνωρίζει κόσμος ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀληθινός; 4' Ἔχει ἡ νηστεία θέση στόν κόσμο; 7' Πότε πρέπει νά λέμε τό «ὄχι» στόν κόσμο; 5' Ἡ ΡΟΚ μουσική καί οἱ συνέπειές της 29' Ἡ πρωϊνή προσευχή 8' Πιστοί καί ἄπιστοι θά κριθοῦν. Μήπως αὐτό ἀντιτίθεται στήν ἐλευθερία; 13' Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεός τήν ἐνεργό παρουσία τοῦ Σατανᾶ; 7' Ἡ γυναικεία καί ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία 2' Ὅταν ὁ Χριστός λέγει: «Ἐγώ εἰμι...»μήπως αὐτό εἶναι ἐγωϊστικό; 2' Ὁ Καζαντζάκης καί ἡ μαγεία τῆς τέχνης 12' Ποῦ εἶναι ὁ Ἅδης; 4' Πῶς τό ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Χριστός ἐπωμίζεται τίς ἁμαρτίες μας; 5' α) Ἡ θέση τοῦ σώματος ἔξω καί μέσα στόν Χριστιανισμό β) Μποροῦν νά ὑπάρξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ ἑτεροφύλων χωρίς ἐνοχή; γ) Μόνον ὁ Γάμος εἶναι ἐπιτρεπτός καί ὄχι οἱ σχέσεις πρό τοῦ Γάμου; δ)τί εἶναι Παρθενία; Τρόπος διαφυλάξεώς της Μποροῦμε νά διαβάζουμε ὁ,τιδήποτε βιβλίο, ὁ,τιδήποτε ἔντυπο; Ὑπάρχει κίνδυνος νά βλαφθοῦμε; 30' 25' Ἡ ἐντολή καλύψεως τῆς κεφαλῆς τῆς γυναικός 14' Ἡ ταχυδακτυλουργία εἶναι μαγεία; 6' Τρόποι μελέτης 9' Εἶναι ἐπιτρεπτός ἕνας δεσμός ἑτεροφύλων; 12' Πῶς θά αὐξήσουμε τήν πνευματική μας ζωή; 4' Πῶς ἐξηγεῖται τό φαινόμενο τῶν ἀναστενάρηδων; 4' Πότε φεύγει ὁ Ἄγγελος φύλακάς μας; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 3 ἀπό 37 // //

4 Ἡ ἀνδρική στολή στή γυναῖκα 2' α) Μπορεῖ ὁ ἔφηβος νά σκέπτεται τόν Μοναχισμό; β) Δυσκολία κατανοήσεως ἀποστολῆς τοῦ Μοναχισμοῦ 17' Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς Θ. Λειτουργίας 7' Ἡ πίστη στά Ζώδια Τό ἀστέρι τῆς Γεννήσεως 5' α) Συμβολισμοί στό Γάμο β) «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τοῖς ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος» 10' Ὁ Προσκοπισμός 1' Ὑπάρχουν μή Λευκοί Ἅγιοι; 2' Ἁγιογραφικά κείμενα ὡς πολιτιστική προσφορά 5' Γένεση καί ἐπιστήμη 10' α) Περιπτώσεις βλάβης ἀπό τήν τηλεόραση β)ὑπάρχει ἠλεκτρικό ἤ μαγνητικό ρευστό στόν ἀέρα; 14' Τί σημαίνει: «ὁ θεμελιώσας τήν γῆν»; 9' Τί ἦσαν οἱ Ἐσσαῖοι; 2' Ἡ γέννηση ἀνθρώπου τήν 25η Δεκεμβρίου συνεπάγεται κατάρα; 1' α)πῶς θ ἀντιδράσουμε σ ἕνα διωγμό τῆς Ἐκκλησίας; β)κατανοοῦμε σήμερα τό μαρτύριο; 17' Ζητήματα σχέσεως τῶν φύλων 6' α) Πόσο ἔμειναν οἱ Πρωτόπλαστοι στόν Παράδεισο; β) Τί γλῶσσα μιλοῦσαν οἱ Πρωτόπλαστοι; 5' Κλίση, Ἱκανότητες καί Κλήση Θεοῦ 16' Σχολικά ἐγχειρίδια πού περιέχουν ἀντιχριστιανικές θέσεις. Τί πρέπει νά κάνουμε; 9' Πολιτικοποίηση τῶν Μαθητῶν 4' Ἡ διαίρεση τῆς ἱστορίας σέ Πρό καί Μετά Χριστόν 8' Πότε ὁ Θεός ἀποκαλύπτει μία δαιμονική δράση; 6' Ἡ παιδαγωγική ἀξία τῆς Νηστείας κυρίως στήν παιδική ἡλικία 14' Πῶς νοοῦμε τό Μυστήριον τῆς Θ. Εὐχαριστίας; 20' Καθορίζει τίποτα ἡ ἄρση τοῦ Στατροῦ τοῦ Χριστοῦ ὑπό τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου; 9' Ποιά εἶναι τά Ἑπτά θανάσιμα Ἁμαρτήματα; 14' Ἀποκάλυψη καί Ἐπιστήμη γιά τήν καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου 5' Ἡ γῆ μετά τήν Κρίση θά κατοικεῖται; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 4 ἀπό 37 // //

5 Ὑπάρχει πεπρωμένο; 3' Δοκιμάζεται ὁ Θεός; Τό ἐργόχειρο σέ ἡμέρες ἀργίας 2' Ἐπιτρέπεται ὁ στολισμός στή Χριστιανή νέα; 9' Ἡ κατ ἐπίγνωση εὐσέβεια ὅπλο τοῦ Χριστιανοῦ 3' Ἡ Ἀποκριάτικη διασκέδαση 7' Ἡ Μετεωρολογία εἶναι μαγεία; 1' Πῶς θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος στόν κόσμο; 7' Τί εἶναι ἡ πίτα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου; 2' Τράπουλα καί Δαίμονες 8' Προϋποθέσεις εἰσόδου στόν Παράδεισο 8' Ὑπάρχει ψυχή; 12' Πότε εἶναι εὐάρεστη ἡ Προσευχή μας; 30' Πρέπει νά γονατίζουμε τήν Κυριακή κατά τήν λατρεία; 13' Μπορεῖ ὁ ἀνάδοχος νά βαπτίζει παιδιά καί τῶν δύο φύλων; 8' Τεχνικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν στάση τοῦ πιστοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργία 7' Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἁγνότητα; 11' Μποροῦμε νά σκοτώσουμε τόν Ἀντίχριστο;!!! 7' Ὁ εἰκονισμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ 5' Τί ἐξετάζει ἡ Χριστιανική Ἀνθρωπολογία; 4' Ἀνόητα παράμετρα περί Ἀντιχρίστου 1' Ἐλευθερία καί Κρίση Θεοῦ 5' Ἐπιστήμη καί θρησκεία 3' Ἡ μεταμφίεση ἐπιτρέπεται; 7' Τά ἄμφια τῶν ὁσίων ἀνδρῶν 2' Τί εἶναι σωφροσύνη; 14' Τό προαίσθημα εἶναι μαντεία; 4' Μετοχή στό Καρναβάλι 2' Ἡ εἰλικρίνεια φέρνει πάντα θετικά ἀποτελέσματα; 8' Ἡ ψευδαίσθηση τῆς μετενσαρκώσεως 6' Πῶς θά εἶναι ὁ Παράδεισος; 7' Ἡ προφητεία μετά Χριστόν 4' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 5 ἀπό 37 // //

6 Γιατί δέν γίνονται πολλά θαύματα σήμερα; 8' Πῶς δημιουργήθηκε ὁ Θεός; 2' Δυνατότητες Γιά τόν πιστόν: Ὁ Γάμος, ἡ Ἀγαμία καί ὁ Μοναχισμός 28' Παιδικά ἐπιτραπέζια παιχνίδια μέ ζάρια 1' Τά χαρακτηριστικά ἑνός καλοῦ Χριστιανοῦ μαθητοῦ 13' Ἡ Νηστεία εἶναι ἀρετή; 8' Πῶς μποροῦμε νά ἔχουμε εἰρήνη; 6' Θά ὑπάρξει κόσμος μετά τή Δευτέρα Παρουσία;Θά ὑπάρξει κόσμος μετά τή Δευτέρα Παρουσία; (δ:10 10' Στόν Παράδεισο θά ὑπάρχουν Ἐκκλησίες; 3' Ἡ ὑπακοή στούς γονεῖς μέχρι ποῦ ἐπεκτείνεται; 5' Τά πρωταπριλιάτικα ψέματα 1' Ἡ κατά διάνοιαν ἁμαρτία εἶναι σοβαρή; 5' Προβλήματα ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς 5' Πρέπει νά βοηθοῦν τά παιδιά στίς ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ; 3' Τί σημαίνει ὅτι περνοῦμε δύσκολες ἡμέρες; 26' Σχέση Χιλιασμοῦ καί Σιωνισμοῦ 8' Ἡ Ἐκκλησία πῶς εἶναι Ἁγία, ἀφοῦ τά μέλη της ἁμαρτάνουν; 9' Ἡ παρουσία τῶν Μαρτύρων εἶναι πηγή δυνάμεως; 8' Ἡ σημασία παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας 4' Ὁ ἀπαγορευμένος καρπός εἶναι ἀλληγορία; 21' Ἡ ἀνυπακοή στόν Πνευματικό εἶναι ἁμαρτία; 3' Πρέπει νά ἐξομολογοῦνται ὅλοι οἱ λογισμοί; 5' Σχέση Φιλοσοφικῆς καί Χριστιανικῆς Ἠθικῆς. 16' Τί εἶναι τρίτος Οὐρανός; 3' Ποιό τό περιεχόμενο μιᾶς ἠθικῆς πράξεως; 5' Εἶναι ὁ Χριστιανισμός Φιλοσοφία; 12' Σχέση θρησκευτικότητος καί ἠθικῆς 5' Τί εἶναι ἡ Εὐαγγελική Ἠθική; 10' Τό νομικόν ἔρεισμα κατηγορίας τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων 11' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 6 ἀπό 37 // //

7 Ποία θά εἶναι ἡ ἡλικία τῶν Ἀναστημένων; 9' Κίνητρα κατακτήσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ 8' Πότε καί πῶς ἐπεμβαίνει ὁ Θεός στή ζωή μας; 4' Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς ἀτελεῖς προσευχές μας; 2' Ἡ τράπουλα καί οἱ Δαίμονες 6' Ὁ διωγμός τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου 8' Σέ τί εὐαρεστεῖται ὁ Θεός; Ἀπό ποῦ προῆλθε ὁ Θεός; 6' Γιατί θά μείνουν ἀθάνατοι καί οἱ ἁμαρτωλοί; 10' Ὁ Ἀντίχριστος μπορεῖ νά πάρει τή μορφή τοῦ Χριστοῦ; 6' Τό δένδρον τῆς γνώσεως 3' Ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου: Ματθ. 15,11 7' Ποῦ ἔγκειται ἡ ὑπεροχή τοῦ Χριστιανισμοῦ; 3' Τί εἶναι αὐτοκριτική; 8' Ὁ σκορπισμός τοῦ νοῦ 6' Τά ἰδιώματα τῆς ψυχῆς μετά θάνατον 8' Ὁ φανατισμός 6' Τί εἶναι ὑπακοή; Σχέση της μέ τήν ἐλευθερία 14' Γιατί ὁ Κύριος ἔκρυβε τήν μεσσιανικότητά του; 4' Εἶναι τό ποδόσφαιρο κακό; 4' Ἀπό ποιά ἡλικία ἕνα παιδί πρέπει νά ἐξομολογεῖται; 6' Σχέση Ταπεινώσεως καί Ἀνδρείας 10' Γιατί ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι λευκῆς φυλῆς; 2' Ὑπάρχει μετά θάνατον μετάνοια; 4' Ἡ ζωοφιλία 7' Τό δίσεκτον ἔτος 2' Γνωρίζει τή σκέψη μας ὁ διάβολος; 3' Ὑπάρχουν ξένες ἐπιδράσεις στήν Παλαιά Διαθήκη; 9' Τί σημαίνει ἄναρχος; 3' Μία πρόληψη 2' Δυσκολίες πίστεως στήν Ἀνάσταση 4' Αἰσθήματα ἀνοηματικῆς ὑπάρξεως 4' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 7 ἀπό 37 // //

8 Πῶς ἐκφράζεται στό βάπτισμα ἡ μετοχή μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; 3' Τί σημαίνει Θεία Οἰκονομία; 2' Περί λύπης 17' Προσευχή καί ἐργασία 6' Εἶναι ἁμαρτία ὅταν πετᾶμε περιοδικά θρησκευτικοῦ περιεχομένου; 3' Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν Πρωτοπλάστων 2' Ἡ ἰσοτιμία τῶν φύλων κατά τόν Ἰωάν. Χρυσόστομον 22' Εἶναι ἀναγκαία ἡ πίστη στό Θεό ἄν ὑπάρχουν μόνες οἱ ἀρετές 7' Σέ ποιές ἀρετές πρέπει νά μείνουν οἱ νέοι; (Οἱ τέσσερες θεμελιώδεις ἀρχές) Μήπως πίσω ἀπό τίς ποικίλες θρησκεῖες ὑπάρχει μόνον ἕνας Θεός μέ διαφορετική συμπεριφορά; 22' 4' Τί σημαίνει «ἐγρήγορσις»; 8' Τί σημαίνει «νῆψις»; 17' Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη στόν πλησίον; 4' Τί εἶναι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ; 24' Στό Συναξάριο τοῦ Ὄρθρου γίνεται κάποτε ἀναφορά ἐγκαινίων ναῶν. Τί σημαίνει αὐτό; Φύση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί προϋποθέσεις κοινωνίας 3' 6' Τά Μυστήρια εἶναι «ἐξ ἔργου εἰργασμένου» 6' Ἀνάγκη μαρτυρίας τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν κόσμο 2' Ποιά ἡ στάση μας στήν Προσευχή; 8' Τό σχῆμα «ἄνθρωπος» στήν πολλαπλότητα τῶν προσώπων 3' Ἡ χρήση τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ στό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ 1' Ἡ ἀξία τῆς ἀποτυχίας 14' Τό καράτε 6' Πῶς διώκεται σήμερα ὁ Χριστιανός; 3' Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή 4' Συνέχεια περί τῆς ἀποτυχίας. (ἐρώτηση 200) 6' Ὁ Θεός τιμωρεῖ, δοκιμάζει ἤ παιδαγωγεῖ; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 8 ἀπό 37 // //

9 Ποιός εἶναι ὁ ἄρτος ὁ «ἐπιούσιος»; 7' Τί εἶναι ἡ Θέωση; 2' Ποιοί οἱ ὅροι προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ; 1' α)ὑπάρχουν δαιμονισμένοι; β) Ὑπάρχουν ἐξωγήϊνοι; 5' Ἡ θερμότητα τῆς προσευχῆς 7' Δυσκολίες στή νηστεία 6' Ἡ ἀνθρώπινη πλευρά τοῦ Ἰησοῦ 2' Τό κούρεμα 3' Λειτουργική νηστεία 3' Τά ψιμύθια (τά στολίσματα ἤ τό μακιγιάζ) 4' «Οὐ πάντων ἡ πίστις» 1' Ἡ πρώτη γυναικεία λέσχη LIONS 3' Ἡ ἀξία τοῦ γάμου καί ἡ ὀρθόδοξη θεώρησή του Σύγκρισή του μέ τόν μοναχισμό 11' Περί «ὕβρεως» τῶν Θείων 2' Ὁ Διάβολος λέγει τήν ἀλήθεια; 7' Ἡ Διάκριση 4' Ἡ Ταπείνωση 7' Ἡ συνεργασία στούς διαγωνισμούς 2' Ὁ Συνοδικός θεσμός 1' Κοινόβιο καί Εὐαγγέλιο 5' Τό Χριστολογικό Δόγμα 3' Πειρασμός καί Ἀπελπισία 4' Θερινές διακοπές 2' Ὁ Προφητικός Λόγος βεβαιώτερος τοῦ θαύματος 12' Ἡ θέση τοῦ τέμπλου στόν ναό 13' Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο 3' Ἀνόητη κριτική ἐπί τοῦ βιβλίου τῆς «Ἀποκαλύψεως» 6' Ὁ ρόλος τοῦ Ἰούδα 4' Τί σημαίνει Ἀντίχριστος; 7' Ἐνεργεῖ πάντοτε ὁ Σταυρός; 8' Μία πρόληψη 2' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 9 ἀπό 37 // //

10 Ἡ πολυτέλεια στήν Ἐκκλησία 19' Τά γνωρίσματα τῆς πνευματικῆς προόδου 10' Ἑρμηνευτικές μωρίες στήν Ἁγία Γραφή 10' Ἡ κινηματογραφική ταινία «ὁ Τελευταῖος Πειρασμός» 13' Ἡ ἀλλαγή ὀνόματος κατά τή Μοναχική Κουρά. 2' Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, πηγαίνει στόν παράδεισο, στήν κόλαση, ἤ πηγαίνει στόν Ἅδη; Ἡ κινηματογραφική ταινία «ὁ Τελευταῖος Πειρασμός», καρπός ἑνός μονοφυτισμοῦ 1' 24' Πῶς καταπολεμοῦνται οἱ κακοί λογισμοί φαντασίας; 5' Ἡ ἀπροσεξία στήν προσευχή 5' Οἱ καθημερινές μικρές ἐργασίες ἀποτελοῦν στοιχεῖο πνευματικοῦ καταρτισμοῦ; 6' Γνωρίζονται οἱ ψυχές στήν πέραν τοῦ τάφου ζωή; 5' Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἠθοποιοῦ 2' Οἱ «Κάρτες τῶν νέων» περικλείουν κίνδυνο; 6' Τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας τί ἔννοια ἔχει; 3' Ἡ Καφετέρια 13' Ἡ μή διάλυση τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος 7' Ὑπάρχει μετάνοια στόν Ἅδη; 6' Τά ἀνθρώπινα δόντια εἶναι ἐκ δομῆς γιά τήν κρεοφαγία; 1' Οἱ σχολικές ἐκδρομές 6' Ἡ Τηλεόραση καί ἡ φυλακή τῶν αἰσθήσεων 7' Ἡ Ὀλυμπιακή φλόγα καί ὁ ἀθλητισμός 10' Ἡ κριτική ἔκδοση τῆς Καινῆς Διαθήκης 4' Ἑορταστική προσφορά σέ περίοδο νηστείας 10' Οἱ μεταπτώσεις στήν πνευματική ζωή 6' Ἔλεγχος καί κριτήρια πνευματικῶν βιωμάτων 2' Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία 4' Ἐλεύθερες ὧρες καί παιχνίδι 2' Ἀλλοιώσεις τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας 5' Τά φιδάκια τοῦ Δεκαπενταύγουστου στήν Κεφαλλονιά 4' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 10 ἀπό 37 // //

11 Ἡ νομική ἀκαθαρσία τῶν τροφῶν στούς Ἑβραίους 7' Τό πρόβλημα τῆς Θεοδικίας 9' Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀστυνομικοῦ 1' Ἡ διχογνωμία τῶν γονέων στήν ἀγωγή 1' Γιατί ὁ Χριστιανισμός κατέχει σήμερα μόνον τό 32,28%; 14' Ἡ στάση μας ἀπέναντι στό Θεό ὀφείλει νά εἶναι σχέση ἀγάπης 6' Ὁ Λειτουργικός χρόνος 8' Τά «Μίκυ Μάους» 6' Ὑπάρχουν ἐξωγήϊνα ὄντα; 11' Ἀπόλυτος προορισμός καί μοιρολατρεία 7' Ἐπιτρέπεται ἡ ἀλληλογραφία μέ ἀγνώστους νέους ἀπό ξένες χῶρες; 3' Τό νόημα τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας 15' Μελαγχολικές καταστάσεις τῆς ψυχῆς 4' Συμπλέγματα μειονεξίας 2' Κοινωνικές ἐκτροπές 4' Ὁσοι εἶναι στόν Παραδεισο μᾶς ἀντιλαμβάνονται; 1' Ἡ ἀνορεξία στήν προσευχή 2' Ὁ Μοναχισμός εἶναι τό φαινόμενο παρακμῆς; 22' Ὁ χορός τοῦ Ἡσαΐου 7' Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν τέλειος; 9' Τό Ὡράριον τοῦ Διακόνου 1' Ἡ δοκιμασία τῶν Πρωτοπλάστων καί ἡ ἐλευθερία τους 5' Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ; 5' Θάνατος νηπίου καί βάπτισμα 3' Ἡ γονυκλισία τῆς Κυριακῆς 2' Ἐλευθερία καί σωτηρία 2' Ἡ σημασία τῶν Ταλάντων τῆς Παραβολῆς 11' Οἱ Σειρῆνες τοῦ κόσμου καί οἱ Ἅγιοι 11' Ἡ σημασία τῆς θελήσεως 6' Οἱ διαστάσεις μιᾶς καλῆς πράξεως 13' Μποροῦμε νά ἀγαπᾶμε τόν Διάβολο; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 11 ἀπό 37 // //

12 Ὁ Ἰούδας συνετέλεσε στή σωτηρία; 4' Ὑπάρχουν ἀπηγορευμένα βιβλία; 5' Καί πάλι περί Ἀντιδώρου 4' Εἶναι ἁμάρτημα νά συμπορευόμαστε μέ τή Μόδα; 13' Εἶναι ἡ Τηλεόραση μέσο μορφώσεως; Διαφθείρει ἠθικά καί ψυχικά τόν θεατή; 12' Ἡ σχέση μέ τό ἄλλο φῦλο. 16' Προϋποθέσεις γνωριμίας μελλοντικοῦ-ῆς συζύγου 5' Ὁ Κύριος θύμωσε μέ τούς ἐμπόρους τοῦ ναοῦ; 5' Τί θά γινόταν ἄν ὁ Ἀδάμ ζητοῦσε συγγνώμη; 2' Ἐν ὄψει τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 6' Ἡ νηστεία πρό τῆς Θ. Κοινωνίας 1' Τά κριτήρια ἐκλογῆς ἐπαγγέλματος 18' Ἐμεῖς καί οἱ αἱρερικοί 3' Κοινωνικότητα καί Κοσμικότητα 10' Δύο λόγια γιά τούς ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ 10' Κριτήριον ἀγάπης τοῦ πλησίον εἶναι ὁ ἑαυτός μας. 5' Πότε ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς προσευχές μας; 2' Τί εἶναι τό «κατ εὐδοκίαν» καί «κατά παραχώρησιν» θέλημα τοῦ Θεοῦ; 1' Ἡ νηστεία ὡς ποιότητα καί ποσότητα 6' Οἱ Συναναστροφές 7' Ἡ ἀνάγκη προγράμματος στή ζωή 7' «Χριστιανός ἑαυτόν ἐξουσίαν οὐκ ἔχει ἀλλά Θεῷ σχολάζει» 7' Κοινά σημεῖα Χριστιανισμοῦ μέ ἄλλα θρησκεύματα 10' Περιεχόμενο αἰτημάτων προσευχῆς 4' Πῶς θά κριθοῦν οἱ μή γνωρίζοντες τόν Χριστό; 1' Τό «γράμμα» τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου 2' Ἡ πλαστική αἰσθητική ἐγχείρηση 5' Οἱ παραδοσιακοί χοροί 7' Ἐλευθερία καί Ἱεροί Κανόνες 5' Φιλοσοφική καί Ἠθική 7' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 12 ἀπό 37 // //

13 Ἐκκλησία καί πολιτισμός 11' Τό «σκάνδαλο» τοῦ Μοναχισμοῦ 5' Γνώμη γιά ἕνα βιβλίο 2' Τό ψέμα 4' Μιά εἴδηση μᾶλλον πνευματιστική 8' Ἡ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου παρέχει γνώση στό Θεό; 6' Ἡ μετάφραση τῆς Ἁγ. Γραφῆς 4' Ἡ διπλή ὀνοματοθεσία 2' Τί σημαίνει πένθος κατανύξεως 13' Τά ἀρώματα στήν Λατρεία 6' Ὑποκρίθηκε ὁ Κύριος στούς δύο Πρός Ἐμμαούς; 4' Ταφή ἤ καύση νεκρῶν; 3' Ὁ Νηπιοβαπτισμός 2' Τό παιχνίδι καί οἱ σκοποί του 22' Μποροῦμε νά βλέπουμε Video; 2' Τά μαθητικά στέκια 2' Ἡ εὐγένεια 19' Ὁ σκανδαλιστής 9' Πολυτέλεια Φιλοκαλία 20' Καί ἡ ἐφ ἅπαξ ἁμαρτία πρέπει νά τύχει ἐξομολογήσεως; 4' Τό σεμνό κάθισμα 4' Ὁ Θεός «ἐποίησε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων...». Τί σημαίνει; 20' Σέ ποιό στάδιο πνευματικῆς ζωῆς σώζεται ὁ ἄνθρωπος; 3' Πῶς νά προσευχόμαστε γιά τούς ἄλλους; 4' Τά σκουλαρίκια 1' Τί σημαίνει Λατρεία τοῦ Θεοῦ; 19' Ἡ περιπέτεια τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας 6' Ὁ Ἱερεύς δέν εἶναι ἀντιπρόσωπος ἀλλά ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ 2' Ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια». Τί σημαίνει αὐτό; 17' Τί φταῖμε ἐμεῖς γιά τό προπατορικό ἁμάρτημα; 10' Ἀναφορά στή Θ. Λειτουργία 20' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 13 ἀπό 37 // //

14 Ἄνδρες καί Γυναῖκες στό χῶρο τοῦ ναοῦ 8' Σημαντικότατες Λειτουργικές ἀπορίες 28' Οἱ λαμπάδες τοῦ γάμου καί ὁ συμβολισμός τους 11' Ἀπορία μικροῦ παιδιοῦ 5' Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί οἱ καρποί της 7' Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ὑπέρβαση τῆς φύσεως 5' Ἀγάπη καί Δικαιοσύνη στό Θεό 10' Ἡ ἐργασία τήν Κυριακή 4' Γιατί περισσότεροι ἄνδρες στή φυλακή; 1' Νέες συγγενικές σχέσεις μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 4' Ὁ κιν/φος βλάπτει; 9' Οἱ Χριστιανοί ἐπιβάλλεται νά γνωρίζουν τούς ποιμένες τους καί νά διακρίνουν τήν ποιότητά τους 29' /01-04/02/199 0 Τί θά μᾶς κρατήσει ὀρθίους σέ ἡμέρες Ἀντιχρίστου; α) Νά εἴμαστε πάντοτε Πνευματοφόροι β) Νά ἔχουμε πνευματική ἐγρήγορση γ) Ἰσόβιος ἀγώνας δ) Πυκνές λειτουργικές καί Ἁγιογραφικές Συνάξεις γιά ψυχική τροφοδοσία. ε) Ὁ Ἀντίχριστος 89' Ἡ σημασία τῆς Ἐκκλησίας γιά τή ζωή μας 15' Τά ὀνειροπολήματα 10' Οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων 4' Ἡ μέθη (Μέρος Α ) 29' Ἡ μέθη (Μέρος Β ) 26' Οἱ σχολικές ἐκδρομές 1' Ὁ Θεός εἶναι τό ὅπιον τοῦ λαοῦ; 8' Τό ξεμάτιασμα 3' Τά ἡλεκρονικά παιχνίδια 5' Προ-Πο, Λαχεῖα, Κρυμμένοι Θησαυροί 8' Ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος ἀγαθός 2' Κριτική σέ ἕνα κείμενο τοῦ Φρόϋντ 16' Ἡ Ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀσθένεια, κληρονομική διάθεση ἤ πάθος; 11' Ἡ Θεολογία τῶν Πατέρων 8' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 14 ἀπό 37 // //

15 Ἄρνηση Χριστοῦ καί ἐπιστροφή 5' Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ 3' Μετεμψυχώσεως φλυαρίες 1' Ἡ πρός θάνατον ἁμαρτία κ.ἄ. 10' Ἡ Χαρμολύπη 2' Σταυρώσιμον Πάσχα 1' Θά σέ κρίνω ἐκεῖ πού θά σέ βρῶ. 5' Θετικά καί ἀρνητικά ἀγαθά τῆς Ἀναστάσεως 2' Οἱ Μοῖρες 4' Ἡ Λαχειοφόρος 4' Πῶς θά κριθοῦν οἱ μή γνωρίσαντες τόν Χριστόν; 4' Τί σημαίνει θάνατος; 4' Ἡ ζηλοτυπία 18' Διάκριση Κοσμικότητος καί Κοινωνικότητος 11' Τά σκουλαρίκια στά ἀγόρια 13' Οἱ πρῶτοι καί οἱ ἔσχατοι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 15' Ἡ Εὔα ἔπρεπε νά φοβᾶται τόν Ἀδάμ; 5' Ὁμιλεῖ ὁ Κύριος γιά μῖσος στούς γονεῖς; 16' Ἡ συνειδητοποίηση μιᾶς τελειότητος εἶναι ἐπικίνδυνη; Οἱ ἐχθροί τοῦ Δαυΐδ στό Ψαλτήρι 8' Διάκριση μεταξύ προσβολῆς καί ἀποδοχῆς τοῦ πειρασμοῦ. 6' Ἡ εὐπρόσδεκτος προσευχή 10' Ὁ λύχνος τοῦ σώματος 3' Κατά τί συμβάλλουν οἱ τέχνες καί οἱ Ἐπιστῆμες στήν πνευματική ζωή; 9' Μαθητικές Κοινότητες, Παιδεία καί Πολιτική 22' Μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἕναν καλύτερο κόσμο; 7' Ὁ ἀθλητισμός 15' Ὀλυμπισμός καί Εἰδωλολατρεία 5' Ἀναγραφές στό χαρτονόμισμα τοῦ Δολαρίου 7' Τί σημαίνει «θά ζοῦμε αἰώνια;» 5' Τί συμβολίζει ἡ τριχοκουρία στή Βάπτιση; 6' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 15 ἀπό 37 // //

16 Εἶναι ὁ Χριστιανός «σημεῖον ἀντιλεγόμενον»; 17' Διαφορά Παραδείσου καί Βασιλείας Θεοῦ 11' Γιατί ὑπάρχουν ὀρφανά; 6' Ἑτερόφυλες σχέσεις 7' Οἱ βιωτικές μέριμνες 4' Ἡ προαίρεση 2' Τί νά ζητοῦμε στήν προσευχή 7' Πῶς μποροῦμε νά πράττουμε τήν ἀλήθεια 2' Καί «ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει» 5' Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 6' Ἡ ἀπουσία τῆς προσευχῆς 5' Ὅταν οἱ Γονεῖς εἶναι ἐκκοσμικευμένοι Χριστιανοί 18' Ἡ ἀγάπη στά ζῶα καί στήν Κτίση 11' Ὅταν οἱ Γονεῖς ἐμποδίζουν 3' Τό αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης στό Θεό 8' Ἡ σημασία τοῦ Κηρίου 13' «Ὦ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη...» 3' Ἡ ἐξέγερση τῶν μαθητῶν καί οἱ καταλήψεις τῶν σχολικῶν κτιρίων 13' Κριτήρια γνησίων Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας 15' Χρυσοῦς Κανών ἑρμηνείας ἐσχατολογικῶν προφητειῶν 18' Νοστράδαμος καί οἱ προφητεῖες του 5' Κρίση-Κατάκριση-Διάκριση 5' Πόλεμος καί συγκέντρωση τροφίμων 12' Πόλεμος-λιμός-νηστεία 5' Καφεομαντεία 6' Διανοητική καί χειρονακτική ἐργασία 5' Ἡ πενθική στολή 7' Ἅγιος -Ὅσιος 2' Τό ἀδημοσίευτον τῆς πνευματικῆς ζωῆς 8' Τά χαρίσματα δέν δημιουργοῦν ἀνισότητα 8' Ἡ κακοποίηση τῶν γονέων 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 16 ἀπό 37 // //

17 Φυσική καί Πνευματική Διάκριση 14' Ἡ γλῶσσα τῆς Θείας Λειτουργίας 7' Διαφορά πνευματικότητας Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας 8' Μικτοί Γάμοι 2' Δύο ἀπορίες γιά τήν ἐξομολόγηση 4' Τί πρέπει νά κάνουμε, ὅταν κακολογοῦν ἤ κοροϊδεύουν τά Θεῖα; Τά κοσμικά τραγούδια 4' Ἐσχατολογικά 4' Σχέση Χριστιανισμοῦ -Πολιτισμοῦ 27' Ἕνα παιδί πρέπει νά πιέζεται γιά νά νηστεύσει; 2' Ἡ Πίστη ἀντιτίθεται στή Γνώση ἤ τή συμπληρώνει; 21' Κοσμική μουσική καί Ὀρθόδοξος πνευματικότητα 8' Ἡ Νηστεία καί ὁ καθορισμός τῶν ἡμερῶν της 24' Ἔχουν οἱ «κλινικά νεκροί» εὐχάριστες ἐμπειρίες; 5' Γάμος ἤ ἀγαμία μιᾶς κόρης πού βρίσκεται στά χέρια τοῦ πατέρα της; 6' Οἱ αἰσχροί λογισμοί 3' Ἀγάπη καί δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ 7' Θεωρίες Κοσμογονίας καί Χριστιανισμός 7' Ἡ Θεοτόκος μεγίστη θεολόγος 4' Συναισθήματα ἀπό ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ 19' Ἡ ἀνδρεία Γυναίκα καί ὁ ἁγιογραφικός ὕμνος πρός αὐτήν 11' Τό ξεμάτιασμα 8' Τά ὄνειρα 2' Πῶς θά κριθοῦν οἱ ἄλλες θρησκεῖες κατά τήν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως; 6' Ἡ Τελετή τῆς Ἀρτοκλασίας 11' Καταλήψεις τῶν σχολείων 8' Ἡ παρουσία τῶν Προσκόπων στήν Ἐκκλησία 3' Κατάσκοποι καί Ἐκκλησία 7' Ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε 6' «Ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν» 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 17 ἀπό 37 // //

18 Ὁ ἐνθουσιασμός 5' Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ 9' Ἡ Μαύρη Μαγεία 6' Πόθεν ὁ Διάβολος; 2' Γιά μία διατύπωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς 4' Ἡ πεῖνα τοῦ τρίτου Κόσμο. 7' Ἡ πτώση τοῦ Σολομῶντος 5' Τί εἶναι τό φαινόμενο τοῦ ἀθεϊσμοῦ 6' Τό κουτσομπολιό 2' «Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός.» 6' Οἱ Χριστιανοί τῆς «ταυτότητος» 2' Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου 9' α) Ὁ Σολομών ἦταν μάγος; β) Μαγικές συνταγές 4' Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔπρεπε νά ἀποδοκιμασθεῖ καί ἀπό τούς Ἕλληνες; 7' Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός 15' Τί σημαίνει πνευματική ζωή 9' Οἱ Ἐθνομάρτυρες 5' Ἐπαγγελματικοί πόθοι ἑνός παιδιοῦ 1' Προέλευση τῶν ἀτυχημάτων 11' Τό φαινόμενον τῆς εἰδωλολατρείας 6' Αὐτοθυσία Αὐτοκτονία 8' Ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀνομίας 3' Ἡ ὀργάνωση τῆς νηστείας 6' Τό θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως 7' Ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι ὑπεράνω ἐθνικοτήτων 7' Ἡ δεύτερη Θεία Λειτουργία στούς ναούς 2' Ἡ ἀνατροφή ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν 3' Οἱ ψυχές γνωρίζουν τά τῆς γῆς; 3' Προετοιμασία γιά τίς γιορτές τῶν Χριστουγέννων. Τί πρέπει νά ἀποφύγουμε. Τί πρέπει νά ἐπιδιώξουμε. 29' Τό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς 12' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 18 ἀπό 37 // //

19 Ἕνα διάγραμμα ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν 15' Τί εἶναι ὁ χρόνος; 2' Λαογραφία καί Χριστιανισμός 11' Γάμος Διαζύγιο 14' Ἡ σημασία τῆς εὐχῆς τῶν γονέων στό Γάμο 2' Τά ἀντικειμενικά κριτήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ 10' Τί εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 14' Ἕνα σκανδαλῶδες καί ἀσεβές κόσμημα 4' Ἠθικισμός ἤ πνευματικότητα 10' «Ὁ Πατήρ Θεός δημιουργεῖ δι Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» 9' Μάρτυρες Χριστοῦ καί Ἐθνομάρτυρες 6' Σημεῖα τῆς τελετῆς τοῦ Ἐπιταφίου 3' Τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν Ληστή: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ Παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43) 27' Προσόντα ἐκλογῆς συζύγων 2' Τά σημάδια τῶν πληγῶν τοῦ Ἰησοῦ μετά τήν Ἀνάσταση εἶναι τά διάσημά Του 16' Προτροπές γιά τήν θερινή περίοδο 10' Ἡ Ἑξαήμερος τοῦ Μωϋσέως εἶναι «μῦθος»; 23' Ὁ Χριστιανισμός ὡς «Ἀποκάλυψις ἔναντι τῶν κατ ἐπίνοιαν» 6' Ἡ νόμιμη Ἄθληση 17' Γνωρίσματα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων 9' Τά κουδουνάκια στό θυμιατήρι καί στά Ἄμφια τοῦ Ἀρχιερέως 3' Πῶς ἐννοεῖται ἡ «ἀτέλευτος τελειότης»; 20' Ποία ἡ ἔννοια τοῦ «Μή μου ἄπτου»; 4' Γιατί ὁ Κύριος δέν ζεῖ, μετά τήν Ἀνάστασή Του, μαζί μέ τούς Μαθητές; 5' Ἡ Ἀρετή τῆς Ἁπλότητος 21' Ἡ πρόθυμη προσέλευση στά Κατηχητικά Μαθήματα 7' Ποιά ἡ σχέση Θρησκείας, Φιλοσοφίας καί Ἐπιστήμης 26' Τά Ἐκκλησιαστικά Ἀναγνώσματα 4' Εἶναι δυνατή ἡ πτώση τῶν Ἀγγέλων; 10' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 19 ἀπό 37 // //

20 Γιατί ὁ Κύριος εἶπε: «Ὦ γύναι» τή Μητέρα Του; 4' Γιατί ἡ Θεοτόκος ἐμφανίζεται μέ μαῦρα; 4' Εἶναι οἱ Ἐντολές ἴσες μεταξύ τους; 7' Μετά τόν θάνατον ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται ἀπό τό σῶμα; 10' Ὁ μαῦρος ἰματισμός σέ νεαρά ἄτομα 4' Ὑπάρχουν ἀντιφατικές διαφορές στούς Εὐαγγελιστές; 3' Ὑπάρχουν στήν ἐποχή μας οἱ πληγές τῆς «Ἀποκαλύψεως»; 11' Ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ Πρωτόπλαστοι 13' Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ Κόλαση 5' Κορίτσια καί ἀθλητισμός 9' Μόνον ὁ Μοναχισμός σώζει; 4' Ὁ Ἀδάμ πλάσθηκε ἀπό χῶμα; 8' Τό θυμιάτισμα 6' Οἱ Δαίμονες δέν θά συγχωρεθοῦν; 1' Ἡ ἐλεύθερη προσέλευση στά Κατηχητικά Μαθήματα 1' Ὁ ἀθλητισμός εἶναι εἰδωλολατρικός; 4' Ἐπιδροῦν τά μάγια στούς Χριστιανούς; 2' Τά Δικηροτρίκηρα τῶν Ἐπισκόπων 6' Ἡ συμμετοχή μας στήν Θ. Λειτουργία 5' Ἡ προσχώρηση σέ ἄλλη θρησκεία 2' Μεσσιακές ἀντιλήψεις τῶν Ἑβραίων 3' Ἡ Ρόκ μουσική 4' Ἡ συμμετοχή μας στό πένθος ἀσεβοῦς ἀνθρώπου 2' Τό «κριτικό» κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης 5' Ἀναλαμβάνουν Ἅγιοι τήν προστασία τῶν ἀνδρῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων; 2' Τί ἀπέγιναν οἱ Μάγοι τῶν Χριστουγέννων; 8' Τό «φλουρί»τῆς Βασιλόπιττας καί τό χριστουγεννιάτικο Δένδρο 8' Τί ἀπέγιναν αὐτοί πού ἀναστήθησαν κατά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; (Μάρκ. 27, 52) 2' Τί διηγήθηκε ὁ ἀναστημένος Λάζαρος; 3' Τί σημαίνει «αἰωνία σου ἡ μνήμη» κατά τήν κηδεία; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 20 ἀπό 37 // //

21 Ποῦ ἦταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς πρίν ἀπό τήν Ἀναληψή Του; 1' Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἀνώτεροι ἀπό τούς Ἁγίους Ἀγγέλους; Σκανδαλίζονται ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων; Μετά τήν Θ. Κοινωνία μποροῦμε νά προσκυνήσουμε τίς Ἅγιες Εἰκόνες; 12' 6' Πῶς ἦταν ὁ ἀρχαῖος Παράδεισος τῶν Πρωτοπλάστων; 10' Πῶς μιλοῦσαν στήν Π.Δ. οἱ ἄνθρωποι μέ τόν Θεό; 14' Πῶς μεταδίδεται ἡ ψυχή στόν κάθε ἄνθρωπο; 10' Στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά ἰσχύουν οἱ συγγενικές σχέσεις; 3' Τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου συγχωρεῖ ἁμαρτίες χωρίς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως; 1' Ἐπί ἑνός οἰκογενειακοῦ προβλήματος 5' Τά ζῶα ἐπιζοῦν μετά τόν θάνατον; 4' Ὁ «χορός τοῦ Ἡσαΐου» 8' Θρησκευόμενος θρησκόληπτος 4' Τά σύγχρονα χριστιανικά τραγούδια 7' Ποιά θά εἶναι ἡ ἡλικία κάθε ἀνθρώπου μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν; 6' Ἡ Ἑορτή τῶν γεννεθλίων 7' Ἡ προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι εἰδωλολατρία; 13' Πότε δημιουργήθηκαν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι; 1' Διαφορά Καλοῦ Ἀνθρώπου καί Καλοῦ Χριστιανοῦ 5' Σημεῖα ἁγιοποιήσεως 17' Ἄν τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς μας δέν ἔχει Θ. Λειτουργία τί θά κάνουμε; 4' Μέ ποιό τρόπο ἐνοχλεῖ ὁ Διάβολος τόν ἄνθρωπο; 2' Πῶς δαιμονίζονται οἱ ἄνθρωποι; 2' Ἐπιτρέπεται ἡ ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν; 7' Τά δύο Ποτήρια τῆς Εὐλογίας κατά τόν Μυστικόν Δεῖπνον 6' Οἱ Μοναχοί εἶναι «ἀναρχικοί»; 12' Περί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί τῶν Ἑλλήνων 6' Ἡ Γιορτή τοῦ Καρνάβαλου στά Σχολεῖα 8' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 21 ἀπό 37 // //

22 Βοηθητικοί χῶροι τῆς Ἐνορίας, ὅπως ἡ βιβλιοθήκη, μέσα παιδικῆς καί ἐφηβικῆς ψυχαγωγίας 7' Ὁ Ἄγγελος προστάτης τῶν Ἑλλήνων (Δαν. 10, 20). 1' Ἡ Γυναίκα στό Ἀναλόγιον τῆς Ἐκκλησίας 4' α) Ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἀργία; β) Ἡ Τσικνοπέμπτη 2' Λέγει ἡ Ἁγ. Γραφή ὅτι ὁ Θεός ἀγαπᾶ τόν κόσμον (Ἰω. 3, 16) ἀλλ ὁμοίως μᾶς λέγει νά μή ἀγαπᾶμε τόν κόσμον (Α Ἰωάνν. 2, 15). Ὑπάρχει ἀντίφαση; Ἐπί ἑνός χωρίου τοῦ Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, περί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στούς κολασμένους 8' 10' Ἡ Ἁγ. Γραφή καί ἡ Ἐπιστήμη περί τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου 9' Ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ἀτομισμό μας 11' Τό Κιβώριον 5' Πῶς ἐννοεῖται ἡ πνευματική ζωή; 7' Θά ἤθελα ὁ Θεός μου νά εἶναι μόνο καί ἀποκλειστικά Θεός τῆς ἀγάπης καί ὄχι τῆς δικαιοσύνης Πρέπει νά μαρτυροῦμε στούς δασκάλους μας τίς ἀταξίες τῶν συμμαθητῶν μας; 4' 7' Ποιό εἶναι τό «ἡγεμονικόν πνεῦμα» τοῦ 50ου Ψαλμοῦ; 4' Τά ὑποκοριστικά ὀνόματα 4' Τά κοσμικά τραγούδια 5' Οἱ ἑτερόδοξοι θά σωθοῦν; 2' Τί μένει μετά τήν «ἀλλαγή» τοῦ Σύμπαντος; 3' Τί εἶναι ὁ «Ἅγιος Βαλεντῖνος»; 1' Ἡ Καλή Ἀπολογία 7' Τί μπορεῖ νά προσφέρει ὁ ἄνθρωπος στόν ἀνενδεῆ Θεό; 6' Ἡ ἐκτός χώρου καί χρόνου γνώση τοῦ Θεοῦ 9' Ἡ γνώση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου διορθώνει τό Νόμο τῆς Συνειδήσεως 6' Προτροπές στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 6' Κάτι πού ὡς γράμμα κυκλοφορεῖ καί εἶναι ἀπαράδεκτο 1' Ὁ Χριστός καί ὁ Θεός εἶναι ἕνα ἤ δύο πρόσωπα; 5' Γιατί σήμερα δέν γίνονται θαύματα ὅπως τήν ἀρχαία ἐποχή; 10' Τί εἶναι ἡ Μασωνία μέ συντομία 1' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 22 ἀπό 37 // //

23 Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ; 1' Τί εἶναι ἡ Ὁμοιοπαθητική; 1' Ἡ ἁμαρτία προϋπῆρχε δυνάμει στήν φύση τοῦ ἀνθρώπου; 6' Τό ψέμα ὡς ἀστεῖο - Ἡ εἰρωνεία 8' Ἡ σημασία τοῦ κομποσχοινιοῦ 7' Νά βαθαίνεις στά ἁγιογραφικά νοήματα 3' Ὁ ταπεινός «ἀναγιγνώσκων τάς Θείας Γραφάς, πάντα εἰς ἑαυτόν νοήσει καί οὐκ εἰς ἕτερον» (Μάρκος ὁ Ἀσκητής) 2' Κάνει νά φορᾶμε σκουλαρίκια; 11' Μποροῦμε νά μάθουμε ἑλληνικούς χορούς; 7' Γιατί κάνουμε τήν προσευχή μας ἀνατολικά; 7' Μποροῦμε νά διαβάζουμε ὅ,τι βιβλίο πέφτει στά χέρια μας; 4' Καρποί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας 6' Πρέπει νά ἀγαπᾶμε τά ζῶα; 15' Ὅταν κόβουμε φροῦτα ἀπό ξένο περιβόλι εἶναι ἁμαρτία; 3' Εἶναι προαποφασισμένος ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου; 4' Οἱ νέες ταυτότητες 3' Ἡ εὐκολία πτώσεως στήν αἵρεση 2' Ἀπό ποιόν καθορίσθηκε ἡ νηστεία Τετάρτης καί Παρασκευῆς καί πότε; 13' Ἡ διαφορά καλοῦ καί κακοῦ. Τί εἶναι κακό; 10' Γιατί δέν ἔχουμε τήν δύνατότητα νά δοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό; 9' Μποροῦμε νά πηγαίνουμε στό Γυμναστήριο; 10' Ἡ ἀγάπη στούς ἐχθρούς συμπεριλαμβάνει καί τούς ἐχθρούς τῆς Πατρίδος σέ πολεμική σύρραξη; 9' Ποιός εἶναι ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου; 8' Πότε δίδεται ὁ Φύλακας ἄγγελος στόν κάθε ἄνθρωπο; 9' Τί στάθηκε σάν κριτήριο πίστεως ἀποδοχῆς ἤ μή ἀπό τούς μαθητές καί τούς Ἑβραίους; Οἱ Μοναχοί θά ἀντικαταστήσουν τό ἐκπεσόν τάγμα τῶν Ἀγγέλων; Ποιά τά κριτήρια ἐπιλογῆς καί οἱ δυσκολίες τῆς Μοναχικῆς ζωῆς; 8' 2' 28' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 23 ἀπό 37 // //

24 Ὁ Γάμος καί τό θεολογικό του ὑπόβαθρο, Σχῆμα πρόσκαιρο. Οἱ δυσκολίες του (Α Κορ. 7, 1-40). Κριτήρια ἐπιλογῆς. Ὁ ἐν Χριστῷ Γάμος. 30' Ἡ αἰσθητική δίαιτα 2' Ὁ Κωδικός Ραβδώσεων 6' Τό Ὑποσυνείδητο 17' Οἱ Μοναχοί σίγουρα θά σωθοῦν; 4' Σχέσεις Χαρισμάτων καί ἀνομίας (Ματθ. 7, 27) 6' Ἀρετή καί ἀγωνιστικότητα 4' Ἡ Εἰδωλολατρεία σάν συνέπεια τῆς μή Θεογνωσίας 8' Τό ρεῦσαν Αἷμα καί Ὕδωρ ἀπό τήν πλευρά τοῦ λογχισθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ 7' Ἡ γραφική ὕλη στήν ἀρχαιότητα 2' Προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα (Διόρθωση ἀνακρίβειας στήν ἐρώτηση 653) Πῶς μποροῦμε νά γνωρίζουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ συγκεκριμένη περίπτωση; Τί πρέπει νά κάνουμε, ὅταν ὁ Καθηγητής μας στό Σχολεῖο ὑβρίζει τήν Πίστη μας; 8' 9' 6' Τί σημαίνει Σατανολατρεία; 4' Εὐχές γιά μιά καλή ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου 9' Ἀναίρεση ἐσφαλμένων θέσεων: Ἡ Διήγηση τῆς Γενέσεως γιά Δημιουργία τοῦ κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπου καί τήν πτώση του, εἶναι ἀλληγορία, συμβολισμός; Τί ἀπαντᾶ ὁ Μ.Βασίλειος.Καί ἐν προκειμένῳ «Ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση εἶναι σύμβολα». Συνέχεια στήν ἐρώτηση ' Συνέχεια ἀπό τήν ἐρώτηση 660, ' Τί σχέση ἔχει ὁ Χρῆστος μέ τόν Χριστό, ὥστε νά γιορτάζει τά Χριστούγεννα; 5' Τό ξεμάτιασμα 10' Ὁ Χριστός σταυρώθηκε στίς παλάμες ἤ στούς καρπούς; 7' Τό λογικό εἶναι γνώρισμα τῆς ψυχῆς. 7' Αἴτια τῆς Σατανολατρείας στήν Πατρίδα μας 7' Ποιοί εἶναι οἱ καρποί τῆς Μετανοίας 3' Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά Ὄνειρα 18' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 24 ἀπό 37 // //

25 Ἡ ὑπόδειξη ἀπό τόν Μωϋσῆ ὅτι ὁ νέος Νομοθέτης ἀναμένεται. (Δευτ. 18, Ἡσ. 3, 1-4) 12' Τό ρῆμα κλάω -ῶ στήν Θεία Λειτουργία 1' Ὁ διά Χριστόν «σαλός» 9' Τό «ἐπιγονάτιον» τῶν κληρικῶν 2' Ἡ πτώση ἑνός λειτουργικοῦ σκεύους 1' Ἡ Μικρά εἴσοδος στήν Θ. Λειτουργία 2' Τί εἶναι ἡ ψυχή; Ποιά ἡ σχέση της μέ τήν ψυχολογία; 19' Ποιά ἡ σχέση τοῦ «ἅπαξ ἀποθανεῖν» μέ τήν ἀνάσταση καί πάλι θάνατον μερικῶν ἀνθρώπων; 6' Ἡ μεγάλη ἡλικία τῶν ἀνθρώπων στόν παλαιό καιρό 3' Ἡ κόμη στούς ἱερεῖς 9' Ἡ στάση μας ἔναντι ἑνός βλασφημοῦντος 2' Ὅταν ἡ Πίστις δέν εἶναι ἡ αὐτή καί στούς δύο συζύγους 8' Ἔνστικτον καί συνείδηση 5' Ἐπιβάλλεται ἡ ἀμφισβήτηση στόν χῶρο τοῦ Χριστιανισμοῦ; 4' Ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ Ἀνάδοχος; 8' Ὁ θρησκευτικός ἡγέτης δέν πρέπει νά ἀναλαμβάνει κοσμική ἐξουσία; Ὁ Πιλάτος, ὅπως καί ὁ Ἰούδας, συνετέλεσαν στό ἔργο τῆς σωτηρίας; 2' 4' Ἡ θέση τῆς νοήσεως στόν Χριστιανισμό 7' Ἡ στάση τῶν Φαρισαίων ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων 6' Τί εἶναι τό καρναβάλι; 10' Πῶς ἐπιτυγχάνεται ὁ θεῖος Ἔρως; 9' Γιατί εἶναι ἁμαρτία τό ψέμα; 10' Ἡ λειτουργική εὐχή «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» ἔχει σχέση μέ τόν αἰρετικό Οἰκουμενισμό; 3' Τά προσωνύμια τῆς Θεοτόκου 2' Ὁ Φύλακας Ἄγγελός μας 2' Γιατί ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ γνώριζε τήν πτώση του; Ὁ ἐξουθενημένος «Λίθος» (Ψαλμ.117, Ματθ.21, 42 Πράξ. 4, 11) 5' 11' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 25 ἀπό 37 // //

26 Δυό λόγια γιά τόν Προσκοπισμό 3' Ἡ ὀρθογραφία τοῦ Ὀνόματος «ΧΡΙΣΤΟΣ». 5' Πῶς πρέπει νά γίνεται ἡ βραδινή Προσευχή; 7' Ἡ ἑορτή τῶν γενεθλίων 6' Καλλιτεχνικοί Σταυροί 1' Τό λάδι καί τό κρασί στήν Παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου 5' Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀριθμοῦ ἑπτά 4' Τό δίπολον ἡδονή - ὀδύνη 10' Πῶς κοινωνοῦν οἱ Μοναχοί στήν ἔρημο; 2' Ποιός δημιούργησε τούς Ἀγγέλους καί τό Σύμπαν; 5' Πόθεν ὁ ἀριθμός 12 τῶν Μαθητῶν; 9' Τί εἶναι ὁ Ὀνειροκρίτης; 2' Τά περί τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ 7' Ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ 7' Ἡ ράβδος τοῦ Μωϋσέως 5' Τό ἐπώνυμον «Βοανεργές» (Μάρκ. 3, 17) 5' Ὁ τόπος ἀπελεύσεως τῶν ψυχῶν 3' Ἡ ζωή, ὑψίστη φυσική ἀξία 5' Πῶς θά κριθοῦν τά ἀγέννητα παιδιά; 2' Γάμος καί Παρθενία στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ 5' Ἡ Ἀτλαντίδα 7' Γιατί δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ κατά τήν πανγνωσία τοῦ Θεοῦ θά ἔπεφτε; 2' Ὁ ἀριθμός ΕΠΤΑ στήν Φύση καί στή Θρησκεία 7' Ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης (μέ τό περιεχόμενό της) ποῦ βρίσκεται σήμερα; 26' Ὁ Σοροπτιμιστικός Ὅμιλος τί εἶναι; 2' Ἡ διαφορά Προσευχῆς καί Εὐχῆς 4' Πρέπει νά φοβόμαστε τόν Θεό; 10' Πῶς ἐξηγεῖται τό ὅτι προηγεῖται ἡ δημιουργία τοῦ φωτός καί ἀκολουθεῖ ἡ δημιουργία τῶν φωτοφόρων σωμάτων, ὅπως τοῦ ἡλίου; 4' Πῶς ὁμιλεῖ στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ; 10' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 26 ἀπό 37 // //

27 Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν γνώρισε τήν γεροντική ἡλικία; 6' Τί ἦταν τό ἱερόν πῦρ στήν Παλαιά Διαθήκη; 5' Ἡ ἐπιστημονική φαντασία ἀπορρίπτεται ἀπό τόν Χριστιανισμό; 11' Νηστεία-Λύση Νηστείας-Κατάλυση Νηστείας 5' Πῶς μιλοῦσαν οἱ δίκαιοι τῆς Π.Δ. μέ τόν Θεό; 8' Ἐπιτρέπεται ἡ ἔκτρωση σέ περίπτωση Ἔιτζ; 5' Εἶναι φυσική ἡ ἀποστροφή τοῦ θανάτου; 8' Τά ἀπαθῆ πάθη τοῦ Χριστοῦ 6' Ἡ ἐνασχόληση μέ τά Ζώδια εἶναι ἁμαρτία; 5' Πότε οἱ δαίμονες ἀντιλήφθηκαν τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ; 5' Γιατί ἐπαναλαμβάνεται ἡ θεία Μετάληψη; 2' Ποία ἡ πνευματική συγγένεια Ἀναδόχου καί Βαπτιζομέμου; 3' Ἐρώτημα ἐπί τοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ 3' Ἡ ἐξωγήϊνη ζωή καί ἡ Ἐκκλησία 5' Ἡ καταστροφή τοῦ κόσμου καί ὁ Πολιτισμός 8' Ὁ Νεο-Ἀρειανισμός 7' Ἡ ἀστρονομική συμβολή τῶν Πλανητῶν 5' Ἡ μακροθυμία τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ 3' Ἡ ὀνομασία τῶν Μάγων 2' Ἡ ἐπανάληψη τῆς ἁμαρτίας ποῦ ὀφείλεται; 4' Γιατί ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδάμ μέ χῶμα καί ὄχι μέ κάποιο ἄλλο ὑλικό; 4' Σκέψηκαί ἐγκέφαλος 7' Γιατί ὑπάρχουν τόσες πολλές θρησκεῖες; 8' Ποῦ ὀφείλεται ἡ τόση δημοσιότητα τοῦ 666; 6' Εἶναι ἡ Χριστιανική Πίστη ὑπνωτικό τῆς ψυχῆς; 5' Ὀρθοδοξία καί Ἅγιοι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 4' Πρέπει νά ὑπάρχει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; 7' Πῶς ἐξηγεῖται ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ; 3' Καί πάλι... ὁ κλινικά νεκρός 1' Καί γιά τά τυχερά παιχνίδια 3' Ἡ Καταστροφή τοῦ Κόσμου χωρίς Κατακλυσμό 2' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 27 ἀπό 37 // //

28 Καί πάλι ἡ Τηλεόραση 5' Ὑπάρχει ἠθική καί πνευματική αὐτάρκεια; 7' Ὀλίγα περί Σατανισμοῦ 13' Ὁ ἀνάποδος Σταυρός 4' Ἡ διαφορά Προφητείας καί Μαντείας 6' Ποῦ τό ἀλάθητον εἰς τήν Ἐκκλησίαν; 6' Εἶναι κακό νά εἶσαι Μασῶνος; 5' Ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι κακός; 4' Ποιό εἶναι τό χρέος τοῦ Χριστιανοῦ Νέου στήν κοινωνία; 1' Γιατί ὁ Χριστιανισμός υἱοθέτησε εἰδωλολατρικές συνήθειες; 3' Οἱ ἐξορκιστές 2' Διευκρινήσεις ἐπί τοῦ θέματος «Αὐτοπεποίθηση ἤ Αὐτογνωσία»; 4' Γιατί ὁ Θεός ἔχει τούς Ἑβραίους ὡς περιούσιον λαόν του; 13' Πῶς μπορεῖ ὁ σημερινός νέος τῆς πόλεως νά ἐξασκήσει τήν ἀρετή τῆς ἀγρυπνίας; 4' Θεοσεβούμενος Θεοφοβούμενος 1' Τό ἀπόρρητον τῆς ἐξομολογήσεως καί τό Δικαστήριο 5' Ἡ Φύση στόν ἀνακαινισμένο Κόσμο 1' Ὑπάρχει ἀπόλυτος προορισμός; 11' Ἡ Ὁμοφυλοφιλία εἶναι καί παραμένει ἁμαρτία 5' Στήν κηδεία μπορεῖ νά ψαλεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη»; 1' Οἱ Ἄγγελοι, οἱ Δαίμονες εἶναι ἀσώματοι ἀλλά περιγεγραμμένοι 11' Ἡ ἔνσαρκος μετάσταση θείων προσώπων καί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 20' Γνωρίζει ὁ Διάβολος Γράμματα; 6' Ἡ συχνότητα τῆς Θείας Μεταλήψεως 3' Οἱ Κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ δέν θά ἔχουν μειωμένη τήν μακαριότητά τους ἄν γνωρίζουν ὅτι συγγενικά τους πρόσωπα βρίσκονται στήν Κόλαση; 7' Ἡ Ἑορτή τῶν γενεθλίων κάποιων Ἁγίων 8' Τό στολισμένο Χριστουγεννιάτικο «Καράβι» ἤ Δένδρο 7' Ἡ ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ἀνεξάρτητη τῆς ἠθικῆς ποιότητος τοῦ Ἱερουργοῦ 5' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 28 ἀπό 37 // //

29 Ποιά εἶναι μεγαλύτερη, ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἤ ἡ Ἑορτή τοῦ Πάσχα; 2' Γιατί ἡ πορνεία θεωρεῖται μεγάλη ἁμαρτία; 5' Τό ἀγαθό ὑπάρχει ὡς οὐσία, ἐνῶ τό κακό εἶναι μή ὄν 2' Τό Προπατορικό ἁμάρτημα στήν Θεοτόκο 3' Μερικά ἐρωτήματα περί Ἀντιχρίστου 14' Ποιός ὁ λόγος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό; 8' Ἀπεικονίζεται ὁ Πατήρ Θεός; 10' Ἡ ζημιά ἀπό ἀπροσεξία στή Θεία Κοινωνία 6' Ἡ Χιλιετής Βασιλεία 4' Ἡ ἀρρώστεια εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τήν παρουσία ἑνός μικροβίου (Ἰατρικόν Συνέδριον τοῦ BOSSEY) 3' Ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή 4' Ὀρθολογισμός καί Χριστιανισμός 6' α)τσιγάρο καί Ποῦρο β)ἡ κατάνυξη 6' Ἡ καλή Παρρησία 3' Σύγχρονα ἀντίχριστα σύμβολα τῆς εἰρήνης 1' Ἡ διαφοροποιημένη κατάσταση τῶν ἀνθρώπων στήν Κόλαση καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 4' Πρό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 5' Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ἀνθρώπων 3' Θά πεθάνει ὁ Ἀντίχριστος; 4' Ἔχει γεννηθεῖ ὁ Ἀντίχριστος; 5' «Καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ». Τί σημαίνει; 5' Πῶς νά ἀντιμετωπίσουμε τούς αἱρετικούς; 5' Ἐν ὄψει τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 5' Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ; 3' «Ἵνα τί εὐοδοῦται ὁδός ἀσεβῶν;» 12' Γιατί ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές του νά μή πορευθοῦν «εἰς ὁδόν ἐθνῶν» καί σέ πόλεις Σαμαρειτῶν; 6' Μυστικοί καί Νηπτικοί Πατέρες 7' Κομπιούτερς πού σφραγίζουν χέρι καί μέτωπο; 10' Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κόσμου 5' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 29 ἀπό 37 // //

30 Τί πνευματικά βιβλία νά μελετᾶμε; 6' «Πιάνουν» τά μάγια; 12' Συνέπειες στήν ἀθέτηση τοῦ τάματος 6' Ὁ Ὠριγένης καί τά συγγράμματά του 4' Ποῦ άναφέρεται ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι Ἐννέα Τάγματα; 2' Πρέπει νά προσφέρουμε δῶρα σέ Κατηχητές, Κατηχήτριες κ.τ.λ.; 8' Τό «φυλαχτό» 4' Γιατί ὁ Παῦλος καί οἱ ἄλλοι ἱεροί Συντάκτες τῶν Ἐπιστολῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης δέν ἀναφέρουν τίποτα γιά τήν Θεοτόκο; Τό ἀνθρώπινο σῶμα μετά τήν ἀνάσταση, θά εἶναι βιολογικῶς τό ἴδιο; Οἱ διαστάσεις τοῦ «ἔλεγξον», πού ἀναφέρει ὁ Παῦλος, ποιές εἶναι; 7' 4' 2' Οἱ Ἄγγελοι εἶναι ἀνώτεροί μας; 1' Μπροστά στό τέλος τῆς Ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς 17' Τί εἶναι ἡ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας; 3' Ἄν οἱ Πρωτόπλαστοι δέν ἁμάρταναν, ἤ ζητοῦσαν συγχώρηση, ἐμεῖς θά ζούσαμε αἰωνίως; 3' Ἡ βασκανία 3' Προτροπές γιά τήν νέα σχολική χρονιά 14' Ἡ μέθοδος "Ἱεριχώ» (Ἰησ. Ναυῆ Κεφ. 6ον) 9' Ἡ πρεσβεία τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων 1' Σχολιασμός στίς Γιορτές τῆς Πάτμου γιά τά 1900 χρόνια συγγραφῆς τῆς Ἀποκαλύψεως 21' Ὁ Φύλακας Ἄγγελος 4' Τί εἶναι ὁ Ἀποκρυφισμός; 3' Σχόλια σέ μιά τηλεοπτική ἐκπομπή γιά τίς Γιορτές στήν Πάτμο 15' Καί πάλι ἡ Βασκανία 4' Οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στά Πρόσωπα 3' Οἱ ψυχές τῶν Κεκοιμημένων ἔχουν αἴσθηση τοῦ παρόντος κόσμου; 7' Πρέπει νά γίνει πόλεμος μέ τούς γειτονικούς λαούς; 6' Ποιά γλῶσσα θά ὁμιλοῦν στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; 3' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου Σελίς 30 ἀπό 37 // //

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η λειτουργική περίοδος του Τριωδίου. (Επίκαιρο) (κεφ.29) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΑΠΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚ. 3 Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια; 28'

A/A ΑΠΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚ. 3 Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια; 28' Ἀπαντήσεις ἀποριῶν (Κατηχήσεων Ἀνδρῶν Γυναικῶν) 1 2 Τί εἶναι νηστεία; Εἶναι ὑποχρεωτική καί πότε πρέπει νά γίνεται; Πόσες καί ποιές ἡμέρες πρέπει νά νηστεύουμε πρίν ἀπό τήν Θεία Μετάληψη; Κατά τήν διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ; Η λέξη νηστεία προέρχεται από το νη+εσθιω που σημαίνει δεν τρώω. Αποτελεί έναν πανάρχαιο εκκλησιαστικό θεσμό. Η νηστεία σημαίνει την πλήρη αποχή από στερεές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης 16 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΑΝΥΨΗΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Κάποτε η τροφή ήταν απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι είναι η Εξοµολόγηση; ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η Εξοµολόγηση είναι ενα από τα βασικά µυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα νά «συµφιλιωθούµε» µε τον Θεό,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:. Ο Σατανισμός Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.36) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα