ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ : 10/06/2005 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3121 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ : 10/06/2005 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3121 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ : 10/06/2005 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3121 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. Το Π.. 83/84 (ΦΕΚ 31/ ) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει, 5. Την Υπουργική Απόφαση 35133/Β2/ (ΦΕΚ 121/ τ.νπ ) «Περί Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου» και τη διόρθωση της (ΦΕΚ 137/ τ. ΝΠ ) 6. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των απανών του Κράτους και Άλλες ιατάξεις», 7. Το Π 496/1974 «Περί του Τρόπου Αναλήψεως απανών υπό των Κυρίων ή ευτερευόντων ιατακτών των ΝΠ», όπως ισχύει, 8. Τις διατάξεις της µε αριθµ. Πρωτ. 2/45564/0026 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε Ευρώ των Χρηµατικών Ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95», 9. Το Π 496/1974 «Περί Λογιστικού ΝΠ», 10. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 11. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 12. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 13. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 14. Το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα, 15. Το Π.. 334/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ηµόσια Έργα προς τις ιατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ», 16. Το Π.. 346/98 (ΦΕΚ 230/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις ιατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 18/2000 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52), 17. Το Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας Περί Προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 105/2000 (97/52/ΕΚ), 18. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) «Περί Κρατικών Προµηθειών», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 22

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 19. Τον Ν. 2522/97 «Περί ικαστικής Προστασίας Κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», 20. Την υπ αριθµ. 46/ (θέµα 5.2): «Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίµων φωτοτυπικών και Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ,00 (είκοσι δυο χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίµων φωτοτυπικών και Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των εκπαιδευτικών µονάδων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,00 (είκοσι δυο χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%, και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε.: 1261Α, 1731Α, 1281Α, 4121 και 4121ΣΤ του Τακτικού Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Το αντικείµενο της παρούσης διακήρυξης αφορά στην προµήθεια ειδών των παρακάτω κατηγοριών: ΟΜΑ Α Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ, ΟΜΑ Α Β ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΟΜΑ Α Γ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΟΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΜΑ Α Ε ΕΠΙΠΛΑ, ΟΜΑ Α ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΜΑ Α Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, και ΟΜΑ Α Η ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Η οργάνωση των προς προµήθεια υλικών σε οµάδες ειδών έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Τα είδη που ανήκουν σε κάθε οµάδα αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Η ποσότητα για κάθε είδος υλικού προς προµήθεια, θα καθοριστεί µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αναλόγως των αναγκών και του διαθέσιµου ποσού που καθορίζεται από τον προϋπολογισµό της παρούσης διακήρυξης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, όπου αυτές απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της παρούσης διακήρυξης. Οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για µέρος αυτών ανεξαρτήτως των οµάδων στις οποίες περιλαµβάνονται. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005 και ώρα 12:00 π.µ. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, από το Τµήµα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 22

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι οι κκ. Μπακάλης Χ., Καραντάνη Π. και Κεντέρη Ε. (τηλ , & , φαξ & ). Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται στο Τµήµα Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη µε οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ ευθύνη της υπηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της προσφοράς του, θα γίνεται µε πρωτοβουλία του ιδίου, από τους προαναφερθέντες αρµόδιους υπαλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, Ο αριθµός της διακήρυξης (3121/ ), Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εντός του Φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται 2 (δύο) υποφάκελοι µε τις ενδείξεις: 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, τους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης, συµπληρωµένους ευκρινώς µε την τιµή µονάδας του κάθε προσφερόµενου είδους χωρίς Φ.Π.Α αλλά και µε Φ.Π.Α. στις αντίστοιχες στήλες. Οι τιµές των προσφερόµενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΏ ( ). Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υπολογισθεί επιπρόσθετα και ΦΠΑ 13%. Ο κάθε προµηθευτής θα αναγράψει στους παραπάνω πίνακες, τις τιµές µόνο για τα είδη που επιθυµεί να προσφέρει. Τα είδη που περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες και για τα οποία δεν αναγράφονται τιµές στην προσφορά, θεωρείται ότι δεν αποτελούν αντικείµενο της προσφοράς του. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετούνται: Υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, οι Πίνακες του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης συµπληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών, χρόνος παράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της ιακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα. Τονίζεται ότι, ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται µόνο από προσφέροντες των οποίων η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 22

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ προφορά περιλαµβάνει έστω και ένα είδος που ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες ειδών: ΟΜΑ Α Ε ΕΠΙΠΛΑ, ΟΜΑ Α ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΜΑ Α Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, και ΟΜΑ Α Η ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης. Προσφορά στην οποία περιλαµβάνονται αποκλειστικά και µόνο είδη των κατηγοριών: ΟΜΑ Α Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ, ΟΜΑ Α Β ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΟΜΑ Α Γ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, και ΟΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της παρούσης προκήρυξης, δεν θα περιλαµβάνει υποφάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον για διάστηµα 90 ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 90 ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη ευτέρα, 27 Ιουνίου 2005 και ώρα 10:00 π.µ., στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών, προβαίνει αρχικά, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης προκήρυξης. Προσφερόµενα είδη, τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, ως απαράδεκτα. Αντίθετα δεν αποκλείονται εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή ως επουσιώδεις. Προσφερόµενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο αυτό δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης. Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µονάδος. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 22

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ προσφερόµενη τιµή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά για το συγκεκριµένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής µονάδος αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής µεταξύ των προσφερόµενων ειδών τα οποία κρίθηκαν αποδεκτά κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων προδιαγραφών από τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υπόψη αυστηρά και µόνο σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των µια προσφορών µε την ίδια τιµή. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των µια προσφορών, για το ίδιο είδος και µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προµηθευτών που µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριµένο είδος. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ αυτόν. Οι προµηθευτές στους οποίους κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένοι µέσα σε πέντε εργάσιµες (5) ηµέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσµατος να προσέλθουν για να υπογράψουν τη σύµβαση του έργου. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη 5θήµερη προθεσµία, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου απευθύνεται στον επόµενο στην κατάταξη, µειοδότη προµηθευτή. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Επί του καθαρού ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο. Ο προµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανεπιστηµίου που θα υποδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ H παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, και σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τη ιοίκηση και τα Τµήµατα. Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης µε τον προµηθευτή. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή των προς προµήθεια ειδών που θα κατακυρωθούν στους προµηθευτές, θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών, µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµα του προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου προµηθευτή θα πρέπει να «κοπούν» σε συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας & Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 22

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ προκειµένου να είναι εφικτή η εξόφληση τους, δεδοµένου ότι είναι πιθανόν στον ίδιο προµηθευτή να κατακυρωθούν είδη τα οποία βαρύνουν περισσότερους του ενός Κ.Α.Ε. του Ιδρύµατος. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 22

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προµηθειών του ηµοσίου) και του Π.. 394/96 (κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου). 4. Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να ζητήσει και γραπτά έγκαιρα- συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, υπόψη του κ. Μπακάλη Χ., ή της κ. Καραντάνη Π., ή της κ. Κεντέρη Ε., για το έργο «Προµήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίµων φωτοτυπικών και Η/Υ, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των εκπαιδευτικών µονάδων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη», τηλ , φαξ , ή στα Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα και γραπτά τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίνονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, µέσα σε (4) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέρχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 6. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και ο µοναδικός µεταπωλητής στην Ελλάδα για την προώθηση και πώληση των προς προµήθεια ειδών, µπορεί µε την οικονοµική του προσφορά να επισυνάψει σχετική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας µε επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 7. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου της Πανεπιστηµιακής Μονάδας της Μυτιλήνης το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» 8. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 9. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την περίοδο της εγγύησης. 10. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε: Τηλ.: , , Φαξ: , Ιωάννης Σεϊµένης Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 22

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00 ) 1 CANON FAX B 160 (BX-20) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 CANON READER PRINTER M. TONER 25 POI ΤΕΜΑΧΙΟ 3 EPSON EPL-5700L (EPSON PHOTO CONDUCTOR UNIT S051055) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 EPSON STYLUS C800 (C13T051140) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 HEWLETT PACKARD 2250TN BLACK ΤΕΜΑΧΙΟ 6 HEWLETT PACKARD 2250TN CYAN ΤΕΜΑΧΙΟ 7 HEWLETT PACKARD 2250TN MAGENTA ΤΕΜΑΧΙΟ 8 HEWLETT PACKARD 2250TN YELLOW ΤΕΜΑΧΙΟ 9 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (BLACK (C4191A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (CYAN (C4192A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 11 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (DRUM KIT (C4195A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (FUSER KIT (C4196A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 13 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (MAGENTA (C4193A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 14 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (TRANSFER KIT (C4197A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 HEWLETT PACKARD COLOR LASERJET 4550 (YELLOW (C4194A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 16 HEWLETT PACKARD DESKJET 1125C (HP BLACK (51645)) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 HEWLETT PACKARD DESKJET 1125C (HP COLOUR (C1823)) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 HEWLETT PACKARD DESKJET 1220C (HP No. 45 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (51645A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 19 HEWLETT PACKARD DESKJET 1220C (HP No. 78 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6578DN)) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 HEWLETT PACKARD DESKJET 3650 (HP No. 27 BLACK INKJET PRINT GARTRIDGE (C8727AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 21 HEWLETT PACKARD DESKJET 3650 (HP No. 28 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C8728AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 22 HEWLETT PACKARD DESKJET 5110 BLACK ΤΕΜΑΧΙΟ 23 HEWLETT PACKARD DESKJET 5110 COLOR ΤΕΜΑΧΙΟ 24 HEWLETT PACKARD DESKJET 5150 (HP No. 56 BLACK INKJET PRINT GARTRIDGE (C6656AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 HEWLETT PACKARD DESKJET 5150 (HP No. 57 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6657AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 26 HEWLETT PACKARD DESKJET 5550 (HP No. 56 BLACK INKJET PRINT GARTRIDGE (C6656AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 27 HEWLETT PACKARD DESKJET 5550 (HP No. 57 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6657AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 28 HEWLETT PACKARD DESKJET 720C (HP No. 23 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (C1823D)) ΤΕΜΑΧΙΟ 29 HEWLETT PACKARD DESKJET 720C (HP No. 45 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (51645A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 HEWLETT PACKARD DESKJET 930C (HP No. 45 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (51645AE)) ΤΕΜΑΧΙΟ 31 HEWLETT PACKARD DESKJET 930C (HP No. 78 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6578D)) ΤΕΜΑΧΙΟ 32 HEWLETT PACKARD DESKJET 960C (HP 51645A 42ml (BLACK)) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 22

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00 ) 33 HEWLETT PACKARD DESKJET 960C (HP C6578D 19ml 78) ΤΕΜΑΧΙΟ 34 HEWLETT PACKARD HP OFFCEJET 5110 ALL-IN-ONE (HP C6578D) ΤΕΜΑΧΙΟ 35 HEWLETT PACKARD INKJET CP 1160 (HP No. 14 BLACK INK CARTRIDGE (C5011D)) ΤΕΜΑΧΙΟ 36 HEWLETT PACKARD INKJET CP 1160 (HP No. 14 TRI-COLOUR INK CARTRIDGE (C5010D)) ΤΕΜΑΧΙΟ 37 HEWLETT PACKARD LASERJET 1000 (HP LASERJET PRINT CARTRIDGE 15A) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 HEWLETT PACKARD LASERJET 1010 (HP LASERJET (Q2612A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 39 HEWLETT PACKARD LASERJET 1012 (HP LASERJET 1012 Q2612A CE) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 HEWLETT PACKARD LASERJET 1100 (C4092A) ΤΕΜΑΧΙΟ 41 HEWLETT PACKARD LASERJET 1200 (HP LASERJET (C7115A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 42 HEWLETT PACKARD LASERJET 1200 (HP LASERJET (C7115X)) ΤΕΜΑΧΙΟ 43 HEWLETT PACKARD LASERJET 1300 (HP LASERJET PRINT CARTRIDGE (C2613A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 44 HEWLETT PACKARD LASERJET 1320 (Q5949X) ΤΕΜΑΧΙΟ 45 HEWLETT PACKARD LASERJET 2300 (HP LASERJET 2300, 10A ) ΤΕΜΑΧΙΟ 46 HEWLETT PACKARD LASERJET 4050 (C4127X) ΤΕΜΑΧΙΟ 47 HEWLETT PACKARD LASERJET 4P (HP LASERJET TONER CARTRIDGE (92274 Α )) ΤΕΜΑΧΙΟ 48 HEWLETT PACKARD LASERJET 5L (C3906A) ΤΕΜΑΧΙΟ 49 HEWLETT PACKARD LASERJET 6L (C3906A) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 HEWLETT PACKARD LASERJET 6MP (HP LASERJET No. 74A) ΤΕΜΑΧΙΟ 51 HEWLETT PACKARD LASERJET 6P (HP LASERJET PRINT CARTRIDGE (C3903A)) ΤΕΜΑΧΙΟ 52 HEWLETT PACKARD LASERJET 9500 HDN (C8550A (BLACK)) ΤΕΜΑΧΙΟ 53 HEWLETT PACKARD LASERJET 9500 HDN (C8551A (CYAN)) ΤΕΜΑΧΙΟ 54 HEWLETT PACKARD LASERJET 9500 HDN (C8552A (YELLOW)) ΤΕΜΑΧΙΟ 55 HEWLETT PACKARD LASERJET 9500 HDN (C8553A (MAGENTA)) ΤΕΜΑΧΙΟ 56 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 4110 (28 HP TRI-COLOR C8728α) ΤΕΜΑΧΙΟ 57 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 4110 (HP BLACK 56) ΤΕΜΑΧΙΟ 58 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 5100 SERIES ALL-IN-ONE BLACK (C6615NE) ΤΕΜΑΧΙΟ 59 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 5100 SERIES ALL-IN-ONE TRI-COLOUR (C6578DE) ΤΕΜΑΧΙΟ 60 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 6110 (HP No. 56 BLACK INKJET PRINT CARTRIDGE (C6656AE ABB)) ΤΕΜΑΧΙΟ 61 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 6110 (HP No. 57 TRI-COLOR INKJET PRINT CARTRIDGE (C6657AE ABB)) ΤΕΜΑΧΙΟ 62 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 7130 (C5010DE (COLOR)) ΤΕΜΑΧΙΟ 63 HEWLETT PACKARD OFFICEJET 7130 (C5011DE (BLACK)) ΤΕΜΑΧΙΟ 64 HEWLETT PACKARD OFFICEJET V30 (C6578D) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 22

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00 ) 65 HEWLETT PACKARD OFFICEJET V31 (C6615D) ΤΕΜΑΧΙΟ 66 LEXMARK C720 (BLACK TONER CARTRIDGE (15W0903)) ΤΕΜΑΧΙΟ 67 LEXMARK C720 (CYAN TONER CARTRIDGE (15W0900)) ΤΕΜΑΧΙΟ 68 LEXMARK C720 (MAGENTA TONER CARTRIDGE (15W0901)) ΤΕΜΑΧΙΟ 69 LEXMARK C720 (YELLOW TONER CARTRIDGE (15W0902)) ΤΕΜΑΧΙΟ 70 LEXMARK T 522 ΤΕΜΑΧΙΟ 71 LEXMARK T 630 (12A7462) ΤΕΜΑΧΙΟ 72 M TONER 20 NOI 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 73 OKI OKIPAGE 14e () ΤΕΜΑΧΙΟ 74 PANASONIC FP 7715 ΤΕΜΑΧΙΟ 75 PANASONIC KX-F130 (ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΡΟΛΛΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 76 PANASONIC KX-F1810 (KX-FAX136X) ΤΕΜΑΧΙΟ 77 PANASONIC KX-F2781 GR (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 78 PANASONIC KX-FP151 (KX-FA55X) ΤΕΜΑΧΙΟ 79 PANASONIC KX-FP185 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 RICOH AFICIO 2022 (2220) ΤΕΜΑΧΙΟ 81 RICOH FT5832 (RICOH TONER CARTRIDGE TYPE 450E) ΤΕΜΑΧΙΟ 82 SAMSUNG SF 3000 T (13400HC) ΤΕΜΑΧΙΟ 83 SAMSUNG SF 3100 T ΤΕΜΑΧΙΟ 84 SHARP SF 2414 (SF234) ΤΕΜΑΧΙΟ 85 XEROX 1090SE (6R303) ΤΕΜΑΧΙΟ 86 XEROX 13 R ΤΕΜΑΧΙΟ 87 XEROX 5355 (6R726) ΤΕΜΑΧΙΟ 88 XEROX 5815 (6R90270) ΤΕΜΑΧΙΟ 89 XEROX 5828 (6R90127) ΤΕΜΑΧΙΟ 90 XEROX 5855 ΤΕΜΑΧΙΟ 91 XEROX 5855 (6R90203) ΤΕΜΑΧΙΟ 92 XEROX DC 425 ΤΕΜΑΧΙΟ 93 XEROX DC 425 (013R90125) ΤΕΜΑΧΙΟ 94 XEROX DOCUMENT CENTRE 440DC (13R90125) ΤΕΜΑΧΙΟ 95 XEROX DOCUMENT CENTRE 450DC ΤΕΜΑΧΙΟ 96 XEROX DOCUPRINT N2125 (113R00446) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 22

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΑΞ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.986,00 ) 97 XEROX DOCUPRINT P 1210 (106R00442) ΤΕΜΑΧΙΟ 98 XEROX DOCUPRINT P8EX (TONER Print Cartridge, P8E/P8Ex/Wc385) ΤΕΜΑΧΙΟ 99 XEROX FAXCENTER 170 (108R336) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 XEROX FAXCENTRE 170 (108R336) ΤΕΜΑΧΙΟ 101 XEROX PHASER 1235 (006R90293 / 006R90303 (BLACK)) ΤΕΜΑΧΙΟ 102 XEROX PHASER 1235 (006R90294 / 006R90304 (CYAN)) ΤΕΜΑΧΙΟ 103 XEROX PHASER 1235 (006R90295 / 006R90305 (MAGENTA)) ΤΕΜΑΧΙΟ 104 XEROX PHASER 1235 (006R90296 / 006R90306 (YELLOW)) ΤΕΜΑΧΙΟ 105 XEROX PHASER 3130 (109R00725) ΤΕΜΑΧΙΟ 106 XEROX PHASER 3450 (106R00687) ΤΕΜΑΧΙΟ 107 XEROX PHASER 3450 (ML2550D5/P3450) ΤΕΜΑΧΙΟ 108 XEROX PHASER 3450 (STANDARD-CAPACITY PRINT CARTRIDGE (106R00687)) ΤΕΜΑΧΙΟ 109 XEROX PHASER 6100 (BLACK TONER CARTRIDGE (106R00684)) ΤΕΜΑΧΙΟ 110 XEROX PHASER 6100 (CYAN TONER CARTRIDGE (106R00680)) ΤΕΜΑΧΙΟ 111 XEROX PHASER 6100 (MAGENTA TONER CARTRIDGE (106R00681)) ΤΕΜΑΧΙΟ 112 XEROX PHASER 6100 (YELLOW TONER CARTRIDGE (106R00682)) ΤΕΜΑΧΙΟ 113 XEROX WORKCENTRE 385 (113R296) ΤΕΜΑΧΙΟ 114 XEROX WORKCENTRE 390 (SF-5905D3/113R00462) ΤΕΜΑΧΙΟ 115 XEROX WORKCENTRE 470CX ΤΕΜΑΧΙΟ 116 XEROX WORKCENTRE PE16 (113R00667) ΤΕΜΑΧΙΟ 117 XEROX WORKCENTRE PRO 575 (MODEL 4152 (U540526C)) ΤΕΜΑΧΙΟ 118 XEROX WORKCENTRE PRO 576 (MODEL 4174 (E146350SP)) ΤΕΜΑΧΙΟ 119 XEROX WORKCENTRE PRO 65 (6R90321) ΤΕΜΑΧΙΟ 120 XEROX XC822 (13R00544) DRUM CARTRIGE 822 ΤΕΜΑΧΙΟ 121 XEROX XC822 (6R881) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΜΑ Α Β ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90,00 ) 122 ΚΑΣΣΕΤΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟΥ 60min ΤΕΜΑΧΙΟ 123 ΛΑΜΠΑ ΓΙΑ SLIDE PROJECTOR OSRAM XENOPHOT HLX (24V, 150W) ΤΕΜΑΧΙΟ 124 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 22

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Γ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 593,00 ) 125 CD-R 700 MB (ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 52X ΤΕΜΑΧΙΟ 126 CD-RW 700 MB (ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΟ) 12X ΤΕΜΑΧΙΟ 127 DVD±R (ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 4.7 GB 8X ΤΕΜΑΧΙΟ 128 DVD-RW (ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΟ) 4.7 GB 4X ΤΕΜΑΧΙΟ 129 ZIP DISKS ΤΕΜΑΧΙΟ 130 ΙΣΚΕΤΕΣ 3.5» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 131 ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ 3µ ΤΕΜΑΧΙΟ 132 ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ USB II M/F A/A (1.5 2m) ΤΕΜΑΧΙΟ 133 ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ (1.5 2m) ΤΕΜΑΧΙΟ 134 ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ PS2 (1.5 2m) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΟΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.544,00 ) 135 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ROMA TOP ΤΕΜΑΧΙΟ 136 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 38X51 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT ΤΕΜΑΧΙΟ 137 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT ΤΕΜΑΧΙΟ 138 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75X100 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT ΤΕΜΑΧΙΟ 139 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 76X76 mm 100Φ ΤΥΠΟΥ 3M POST IT ΤΕΜΑΧΙΟ 140 ΒΑΣΗ ΓΥΡΙΣΤΟΥ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 141 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 3M ΤΕΜΑΧΙΟ 142 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 3Μ ΤΕΜΑΧΙΟ 143 ΙΑΦΑΝΕΙΑ Α4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ LASER ΤΕΜΑΧΙΟ 144 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 10Φ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 145 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 20Φ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 146 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 5Φ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 147 ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4.2 mm ΤΥΠΟΥ PELIKAN ROLLER ΤΕΜΑΧΙΟ 148 ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 8.4 mm ΤΥΠΟΥ PELIKAN ROLLER ΤΕΜΑΧΙΟ 149 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ- ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ ΤΥΠΟΥ PRITT ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 151 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ 150 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 152 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 22

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.544,00 ) 153 ΘΗΚΗ ΙΑΦΑΝΗΣ Α4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 154 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 155 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 10lt ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 156 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ CONNECT (ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 157 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4/32 ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ SKAG ΤΕΜΑΧΙΟ 158 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4/32 ΤΥΠΟΥ SKAG ΤΕΜΑΧΙΟ 159 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 8/32 ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ SKAG ΤΕΜΑΧΙΟ 160 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 8/32 ΤΥΠΟΥ SKAG ΤΕΜΑΧΙΟ 161 ΚΛΙΠ 13 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 162 ΚΛΙΠ 19 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 163 ΚΛΙΠ 24 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 164 ΚΛΙΠ 32 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 165 ΚΛΙΠ 42 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 166 ΚΟΛΛΑ STICK 21 gr ΤΥΠΟΥ UHU ΤΕΜΑΧΙΟ 167 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ BLUE TAK ΤΕΜΑΧΙΟ 168 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΣΕΛΙ ΩΝ 169 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 12mm X 33m ΤΥΠΟΥ TESA ΤΕΜΑΧΙΟ 170 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 19mm X 33m ΤΥΠΟΥ 3M SCOTCH MAGIC ΤΕΜΑΧΙΟ 171 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΑΦΑΝΗΣ 48mm X 66m ΤΥΠΟΥ ΑΝΚΕR ΤΕΜΑΧΙΟ 172 ΚΟΠΙ Ι ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SNAPPER NT 202 ΤΕΜΑΧΙΟ 173 ΚΟΠΙ Ι ΜΙΚΡΟ ΤΥΠΟΥ BANTEX ΤΕΜΑΧΙΟ 174 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 27Χ35Χ5 cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ & ETIKETA ΤΕΜΑΧΙΟ 175 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 27Χ35Χ8 cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ & ETIKETA ΤΕΜΑΧΙΟ 176 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ (BOX FILE) ΤΕΜΑΧΙΟ 177 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 27Χ35Χ10ΕΚ (ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 178 ΛΑΣΤΙΧΑ 150Χ3 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΓΡΑΜΜ. 179 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ FABER ΤΕΜΑΧΙΟ 180 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ARTLINE No 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 181 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ EDDING 2000 ΤΕΜΑΧΙΟ 182 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PELIKAN 440 ΤΕΜΑΧΙΟ 183 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ STABILO BOSS ΤΕΜΑΧΙΟ 184 ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΞΥΛΙΝΟ No 2 ΤΥΠΟΥ FABER ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 22

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.544,00 ) 185 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 186 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 187 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4/50Φ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 188 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 0,5 HB ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 189 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 30 ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 190 ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 191 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ LEITZ 5008 ΤΕΜΑΧΙΟ 192 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ LEITZ 5138 ΤΕΜΑΧΙΟ 193 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ SAX 608 ΤΕΜΑΧΙΟ 194 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60Χ90 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 195 ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 50Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 196 ΣΤΥΛΟ GEL 0.5mm ΤΥΠΟΥ PILOT V5 ΤΕΜΑΧΙΟ 197 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PELIKAN STICK 928 ΤΕΜΑΧΙΟ 198 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BIC ΤΕΜΑΧΙΟ 199 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ BIC ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ FABER CASTELL GOLD ΤΕΜΑΧΙΟ 201 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MAESTRI PRIMULA 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 202 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PARVA 64 ΤΕΜΑΧΙΟ 203 ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PRITT HARK-IT ΤΕΜΑΧΙΟ 204 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α-Ω 18Χ25 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 205 ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 206 ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 207 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 208 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 209 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 210 ΨΑΛΙ Ι ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 13 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 211 ΨΑΛΙ Ι ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 18 cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 22

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Ε ΕΠΙΠΛΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.450,00 ) 212 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 213 ΣΚΑΜΠΩ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 214 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ( ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 58Χ40Χ37) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΟΜΑ Α ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400,00 ) 215 ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 50 cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΟΜΑ Α Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.829,00 ) 216 UPS 1500VA ΤΕΜΑΧΙΟ 217 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΤΕΜΑΧΙΟ 218 ΜΝΗΜΗ RAM 512 (ή 2 x 256) MB ΤΕΜΑΧΙΟ 219 ΟΘΟΝΗ Η/Υ CRT 17» ΤΕΜΑΧΙΟ 220 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 221 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ ΓΙΑ SERVER HP PROLIANT ML 370 ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΟΜΑ Α Η ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.218,00 ) 222 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΣΕΛΙ ΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΕ Φ.Π.Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 22

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε, ΣΤ, Ζ, και Η. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών καθώς και των εκπαιδευτικών µονάδων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ 2.1 Τεχνικές προδιαγραφές Όπως στο Άρθρο Εγκατάσταση Συναρµολόγηση Όλα τα προσφερόµενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και θα εγκατασταθούν και συναρµολογηθούν από τον/ους προµηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ 3.1 Βεβαιώσεις Πρέπει να προσκοµισθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων των ανταλλακτικών των ειδών για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. Πρέπει να προσκοµισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου ότι θα µπορεί να επεµβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβληµάτων που θα παρουσιαστούν εντός µιας εβδοµάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δαπάνες του, είτε µεταγενέστερα µε δαπάνες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 3.2 Εγγυήσεις Οι προµηθευτές θα πρέπει να µπορούν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των ειδών µετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για περίοδο όπως αυτή αναγράφεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος. Όλα τα είδη πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους κάθε προς προµήθεια είδους που θα παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας. 2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά. 4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 5. Ο προµηθευτής/ες οφείλει/ουν επίσης να τεκµηριώσει/ουν πώς θα εκπληρώσει/ουν τις συµβατικές του/τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει/ουν να δηλώσει/ουν τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους µε χώρους που έχουν εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία µε τα συγκεκριµένα προσφερόµενα είδη. Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν δείγµατα εφόσον τους ζητηθούν. Σε περίπτωση που ο/οι προµηθευτής/ές θα χρησιµοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 22

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πινάκων έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης µιας προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της µπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών, οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Όπου στη στήλη «Απαίτηση» δεν αναγράφεται οτιδήποτε, η απάντηση είναι και πάλι υποχρεωτική, αλλά η µη ικανοποίηση του κριτηρίου δεν καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους µε τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε σελίδα των επισυναπτοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης (ΑΠΑΝΤΗΣΗ). Οι παραποµπές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο µε κωδικό παράρτηµα, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτηµάτων και των παραποµπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερµηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι λανθασµένη. Κάθε προσφορά δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει όλα τα είδη. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγω κρίθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 22

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Ε ΕΠΙΠΛΑ Α/Α : 212 ΕΙ ΟΣ : ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις πλάτης (περίπου) 40x45 cm ιαστάσεις καθίσµατος(περίπου) 47x48 cm Μπράτσα Μεταλλικός σκελετός βαµµένος ηλεκτροστατικά µε εποξειδική βαφή φούρνου Περιστρεφόµενη βάση µε 5 ακτίνες και διπλούς τροχούς. υνατότητα ρύθµισης κλίσης πλάτης Σύστηµα αυξοµείωσης ύψους (10-11 εκ.) Επένδυση έδρας και πλάτης µε βραδύκαυστο ύφασµα υψηλής αντοχής. Χρώµα υφάσµατος επιλογής της υπηρεσίας βάση χρωµατολογίου που θα προσκοµιστεί µαζί µε την προσφορά. Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση από τον προµηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α/Α : 213 ΕΙ ΟΣ : ΣΚΑΜΠΩ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κυκλική περιστρεφόµενη έδρα ιάµετρος έδρας (περίπου) 35cm Κάλυµα έδρας από πολυουρεθάνη ή πολύ σκληρό υλικό τύπου δέρµατος Μεταλλικός σκελετός βαµµένος ηλεκτροστατικά µε εποξειδική βαφή φούρνου NAI Μεταλλική στεφάνη στήριξης ποδιών (περίπου) 45cm Πόδι στηριζόµενο σε 5 ακτίνες µε ρόδες Σύστηµα αυξοµείωσης ύψους Κατάλληλο για χρήση σε χώρους µε ειδικές απαιτήσεις Να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία Μεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση από τον προµηθευτή στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α/Α : 214 ΕΙ ΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ( ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 58Χ40Χ37) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις (Περίπου): 58Χ40Χ37cm Υλικό Κατασκευής: Μοριοσανίδα ενδεδυµένη µε υψηλής ποιότητας καπλαµά οξιάς ή MDF ανιγρέ Ελάχιστο Βάρος που µπορεί να δεχτεί 20 κιλά η επιφάνεια του: ΟΜΑ Α ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α/Α : 215 ΕΙ ΟΣ : ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ 50 cm ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις (σε cm): Υ/Π/Β 85x50x60εκ Συνολική µικτή χωρητικότητα (λίτρα) 130 Χωρητικότητα συντήρησης (ωφέλιµη) 100 Χωρητικότητα κατάψυξης (ωφέλιµη) 17 Ψυκτικό σύστηµα Cold wall Αναστρέψιµη φορά πόρτας Κλιµατική κλάση SN-ST Design Softline Αντιµικροβιακή προστασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 22

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑ Α Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α/Α : 216 ΕΙ ΟΣ : UPS 1500VA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τρόπος λειτουργίας: Line Interactive Ισχύς: 1500VA/865W Αυτονοµία: µε 50% του φορτίου: 12,7 min, µε 100% του φορτίου: 3,7 min έξι (6) έξοδοι DIN µε υποστήριξη backup και δύο (2) για εξοµάλυνση υπερτάσεων, Επιπλέον είσοδοι-έξοδοι για Έξοδοι: προστασία τηλεφωνικής γραµµής και γραµµής δικτύου. USB έξοδος επικοινωνίας µε κατάλληλο software και Επικοινωνία µε τον H/Y: καλώδιο σύνδεσης ΕΓΓΥΗΣΗ 2 Έτη Α/Α : 217 ΕΙ ΟΣ : ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εκτύπωση: Ασπρόµαυρη Ταχύτητα: 21 σελ./λεπτό Ανάλυση: 1200 x 1200 dpi Βασική µνήµη: 16 MB Μέγιστη µνήµη: 144 MB Βασική συνδεσιµότητα: Θύρα USB (συµβατότητα µε τις προδιαγραφές USB 2.0), θύρα δικτύωσης RJ-45 Ethernet 10/100 Σελίδες το µήνα: Ταχύτητα επεξεργαστή: 133 MHz Βασική χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 Επιλογές εκτύπωσης διπλής όψεως: Αυτόµατη (βασική) Βασικά µεγέθη χαρτιών: A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10 Υποστηριζόµενοι τύποι χαρτιών: Απλό χαρτί, φάκελοι, διαφάνειες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ, ετικέτες Εγγύηση: 1 Έτος Α/Α : 218 ΕΙ ΟΣ : ΜΝΗΜΗ RAM 512 (ή 2 x 256) MB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέγεθος (σε MΒ): 512 (ή 2 x 256) Τύπος: SDRAM Ταχύτητα διαύλου (MHz): 133 Εγγύηση: 12 µήνες Α/Α : 219 ΕΙ ΟΣ : ΟΘΟΝΗ Η/Υ CRT 17" ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τεχνολογίας: CRT Μέγεθος διαγωνίου: 17 Έγχρωµη: Προτεινόµενη ανάλυση: 1280x1024 στα 85Hz Χρόνος απόκρισης: 16ms Οριζόντια συχνότητα: 30 ~ 90KHz Κατακόρυφη συχνότητα: 50 ~ 160Hz Εγγύηση: 3 χρόνια On-Site ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 22

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α : 220 ΕΙ ΟΣ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1ΓΕΝΙΚΑ Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 18 µήνες. Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του µικροϋπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εµφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι µονάδες δισκέτας και cd/dvd να είναι συναρµολογηµένα από το εργοστάσιο κατασκευής του 1.1µικροϋπολογιστή, εγκεκριµένα από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που να το βεβαιώνει. Τα PCs να συνοδεύονται από εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία ελέγχου καταγραφής υλικών σε ενιαίο περιβάλλον, εργαλεία προειδοποίησης λαθών, έλεγχο παράλληλης, σειριακής και επιπλέον υπαρχουσών θυρών, έλεγχο floppy από το BIOS, προειδοποίηση αλλαγής µνήµης, έλεγχο εγγραφής και ανάγνωσης των µέσων µεταφοράς δεδοµένων, και να έχουν δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική εργοστασιακή εγκατάσταση 1.2Χαρακτηριστικά BIOS 1.2.1Κατασκευαστής Να αναφερθεί 1.2.2Έτος έκδοσης Power-on Password 1.2.4Administrator password 1.2.5Αναβάθµιση µε Flash EPROM υνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης όλων των on board καρτών ιαγνωστικά προγράµµατα, power-on password. Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη 1.3 εξοικονόµηση ενέργειας Πρότυπα που ακολουθούνται EPA Energy Star, TUV GS Mark ISO 9241/EN Άλλα Να αναφερθεί 2ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 2.1Τύπος Intel Pentium 4 2.2Συχνότητα (GΗz) 3,2 2.3Συχνότητα διαύλου (ΜHz) 800 3ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 3.1Chipset (κατηγορία) Intel 865PE 3.2Συχνότητα διαύλου (σε MHz) Υποδοχή CPU Socket 478 Μέγιστη µνήµη που υποστηρίζεται στο motherboard (σε GB) Αριθµός υποδοχών µνήµης µε δυνατότητα λειτουργίας σε Dual Channel 3.6Αριθµός υποδοχών PCI 5 3.7Υποδοχή AGP 3.8Ταχύτητα διαύλου AGP 8x 3.9Υποστήριξη υποδοχών USB Παράλληλες υποδοχές Σειριακές υποδοχές PS 2 υποδοχές Ταχύτητα διαύλου ελεγκτή ULTRA ΑΤΑ (σε MHz) Ενσωµατωµένος ελεγκτής Serial ATA NAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 22

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ενσωµατωµένος RAID Controller µε δυνατότητα 3.15 NAI RAID 0,1,0+1 (για SATA) 3.16 ίαυλοι IDE,ATAPI Ενσωµατωµένη κάρτα ήχου και οι ανάλογες 3.17 NAI υποδοχές (µικροφώνου, ακουστικών, ηχείων) 3.18Ενσωµατωµένη κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps NAI 4ΜΝΗΜΗ 4.1Μέγεθος (σε MΒ) 1024 (2 x 512) 4.2Τύπος DDR 4.3Συχνότητα 400 MHz 4.4Cache ( σε ΚΒ) Εγγύηση Lifetime 5ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES 5.1Τροφοδοτικό: 5.1.1Τάση λειτουργίας (V) % 5.1.2Ισχύς (W) Υποστήριξη Power Factor Correction NAI 5.2Μονάδα σκληρού ίσκου 5.2.1Πλήθος Μονάδων ανά σταθµό εργασίας Formatted χωρητικότητα (σε GB) Average Seek Time ( σε msec) Πρωτόκολλο επικοινωνίας Serial ATA NAI 5.2.5Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) Μέγεθος buffer (σε ΜΒ) Εγγύηση (χρόνια) 3 5.3Μονάδα Εύκαµπτου ίσκου: 5.3.1FDD 3.5 (1.44ΜΒ) NAI 5.4Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD+-R/+-RW): 5.4.1Σύνδεση σε δίαυλο ΑΤΑPI NAI 5.4.2Ταχύτητα εγγραφής DVD±R 16x 5.4.3Ταχύτητα εγγραφής DVD±RW 6x 5.4.4Ταχύτητα εγγραφής DVD+R Dual Layer 2.4x 5.4.6Ταχύτητα εγγραφής CD-R 40x 5.4.7Ταχύτητα εγγραφής CD-RW 24x 5.4.8Ταχύτητα ανάγνωσης DVD-ROM 16x 5.4.9Ταχύτητα ανάγνωσης CD-R/RW 40x 5.5Μονάδα οπτικού δίσκου (DVD-ROM): 5.5.1Ταχύτητα ανάγνωσης DVD Ταχύτητα ανάγνωσης CD Υποστηριζόµενα format: DVD ±R, CD-R/RW 5.6Θέσεις επιπλέον Drives 2 6ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 6.1Κάρτα Οθόνης 6.1.1VGA 6.1.2Ανάλυση 2048X Refresh Rate 85ΗΖ / 16.7Μ 6.1.5AGP 8x 6.1.6Υποστήριξη 2D & 3D 6.1.7Μνήµη 128ΜΒ 6.1.8Έξοδος TV-OUT 6.1.9Έξοδος ψηφιακού σήµατος DVI 7ΟΘΟΝΗ 7.1Τεχνολογίας CRT 7.2Μέγεθος διαγωνίου Έγχρωµη 7.4Προτεινόµενη ανάλυση 1280x1024 στα 85Hz 7.5Χρόνος απόκρισης 16ms 7.6Οριζόντια συχνότητα 30 ~ 90KHz 7.7Κατακόρυφη συχνότητα 50 ~ 160Hz 7.8Εγγύηση 3 χρόνια On-Site 8ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8.1Windows XP Professional English DSP ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 22

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Να συνοδεύεται από το CD εγκατάστασης και τα 8.2 εγχειρίδια χρήσης 9ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ 9.1Για όλα τα αναφερόµενα υποσυστήµατα 10ΕΓΓΥΗΣΗ 10.1Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 3 χρόνια Α/Α : 221 ΕΙ ΟΣ : ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ ΓΙΑ SERVER HP PROLIANT ML 370 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Περιγραφή προϊόντος: HP Universal Hard Drive 72 GB Ultra320 SCSI Τύπος hot swap Formatted χωρητικότητα (σε GB) 72 Average Seek Time (σε msec) 4.9 Ταχύτητα περιστροφής (σε rpm) Ταχύτητα διαµεταγωγής (MBps) 320 Εγγύηση (χρόνια) 3 ΟΜΑ Α Η ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α/Α : 222 ΕΙ ΟΣ : ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις: 210x297 mm (Α4) Μονόφυλλο, κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτή laser διπλής όψεως. Να µην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική µεταχείριση κατά την αποθήκευση σε συνθήκες γραφείου, ούτε να επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης ή να παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισµό γραφείου. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να µην αλλοιώνονται. Χρώµα χαρτιού: Λευκό 100% χηµικός πολτός. Βάρος: 80 gr/m 2 Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, ο αριθµός των φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισµένα ή ελαττωµατικά, να είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας. Τα φύλλα κάθε δεσµίδας να είναι κοµµένα µε ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιµο να είναι τελείως λείο και να µην παρουσιάζει επικολληµένα ρινίσµατα χαρτιού. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε χαρτί το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποιήσεως, τουλάχιστον εσωτερικά και κατά προτίµηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος κατά τη µετακίνησή του ή στους χώρους όπου φυλάσσεται. Το χαρτί περιτυλίγµατος θα πρέπει επίσης να έχει ικανή αντοχή έτσι ώστε να αντέχει στις διακινήσεις µε τα συνηθισµένα µέσα µεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. Οι δεσµίδες τέλος, να είναι συσκευασµένες σε κιβώτια από χαρτόνι. Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας θα πρέπει να γράφονται µε τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: α. Το είδος του χαρτιού. β. Οι διαστάσεις και ο αριθµός των φύλλων. γ. Το βάρος σε γραµµάρια. Ο έλεγχος θα γίνεται βάσει δείγµατος. Για το σκοπό αυτό κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει δείγµα του χαρτιού που προσφέρει. Ένα µέρος του δείγµατος θα χρησιµοποιηθεί για να εξεταστεί η συµπεριφορά του στα φωτοτυπικά µηχανήµατα και στους εκτυπωτές και ένα µικρό µέρος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί µε τη τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο προµηθευτής στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

. : 13/2013 , ,PLOTTERS : 22.927,20 : :

. : 13/2013     , ,PLOTTERS : 22.927,20 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 13/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,PLOTTERS ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.927,20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά, 19/7/2011 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αρ. Πρωτ. :27047 Ταχ. ιεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Παπαστεργίου Αστέριος Τηλέφωνο: 2373350250 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο:210 5294871 Fax:210 5294873 ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 144566/1653 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* * * Χανιά Αρ. Πρωτ.: 2534. Γενικές. Πρόχειρου. Οικονομικό. 1. Του 2. Του. Απόφαση. 3. Την. μελών της. των. 5. Του. 6. Την.

* * * Χανιά Αρ. Πρωτ.: 2534. Γενικές. Πρόχειρου. Οικονομικό. 1. Του 2. Του. Απόφαση. 3. Την. μελών της. των. 5. Του. 6. Την. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Πλατεία Αγ.. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: κα. Φ. Καλτσή ιοικητική & Τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα - Άρτας Πληροφορίες :Δωρίτα Κρανιώτη Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 42855 e-mail :foreas_amvrakikou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.01 11:59:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Β4Υ7ΛΛ-ΑΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 9-1-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 46Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 9/03/203 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ αρ.πρωτ.: 8272 ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ: Βαταντζή Αθ.- Λαπαβίτσας Γ. Τηλ.:23323-50367,50328

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αφορά όλα τα προκηρυσσόμενα είδη.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αφορά όλα τα προκηρυσσόμενα είδη. Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84595 Θεσσαλονίκη, 16/01/2011 Αρ.Πρωτ.: 4207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών έχοντας υπόψη: 1.Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204)

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο ιοίκησης Λόφος Πανεπιστηµίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Φ. Τσαµπαρλή, Γ. Καϊτατζης Τηλ.: 22510 36924, 36921 Μυτιλήνη, 25 Νοεµβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 0//-0-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 8-9, 079 - FAX:079 Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα