ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2011 με θεματολογία από τη διοργάνωση των XIII Πα γκόσμιων Θερινών Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ Έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2011 με θεματολογία από τη διοργάνωση των XIII Πα γκόσμιων Θερινών Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011» Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στους Νομούς και στις Νομαρχίες. 3 Σύσταση θέσεως στην Περιφέρεια Κρήτης Σύσταση θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης... 5 Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΕΙΟ»... 6 Σύσταση προσωρινής θέσης ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου, ειδικότητας Αρχαιολόγων ΠΕ στην ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο τήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 7 Κατάταξη υπαλλήλου της κρατικής περιφέρειας Ηπείρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας Κατάργηση ν.π.δ.δ. του Δήμου Τυρνάβου με την επω νυμία α. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου», β.«πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου», γ. «Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου», δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου», ε. «Αθλητικός Οργανι σμός Δήμου Αμπελώνα», στ. «Πολιτιστικός Ορ γανισμός Δήμου Αμπελώνα», ζ. «Μουσική Σχολή Δήμου Αμπελώνα», η. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπε λώνα» και θ. «Υπηρεσία Προστασίας Πρασίνου». 9 Αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)» Αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λιβαδίου» Αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κα τασκευών, Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Δή μου Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ)» Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του πρώην Δ. Οιτύλου με την επωνυμία «Δημοτική Κοι νωφελής Επιχείρηση ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 2/33063/0025 (1) Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2011 με θεματολογία από τη διοργάνωση των XIII Παγκό σμιων Θερινών Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗ ΝΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1) Το Ν.Δ. 488/1974 (ΦΕΚ Α 203/ ) «Περί κυρώ σεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» 2) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α 127/ ) «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμ μεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 3) Τις διατάξεις του άρθρου 2, 5 του Ν. 1266/1982 (ΦΕΚ Α 81/ ) «Όργανα ασκήσεως της νομισμα τικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» 4) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 1 και 8, 6 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α 424/ ) «Κυκλοφορία τρα πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 5) Την αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ Β 2408/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 6) Την από 21/4/2011 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδο ση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος κοπής ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού ,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομί σματος σε δύο παραστάσεις, ονομαστικής αξίας 10

2 12782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με έτος κοπής Κεντρικό θέμα της έκδοσης είναι η διοργάνωση των XIII Παγκόσμιων Θερινών Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011 και αναπαρίστανται λαμπαδηδρόμος και σκηνή των Αγώνων. Μέγιστο όριο έκδοσης ανά παράσταση ορίζεται η ποσότητα των δύο χιλιάδων τεμαχίων, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υπο καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Οικ 2/33065/0025 (2) Έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2011 με θεματολογία από τη διοργάνωση των XIII Παγκό σμιων Θερινών Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗ ΝΑ 2011». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1) Το Ν.Δ. 488/1974 (ΦΕΚ Α 203/ ) «Περί κυρώ σεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» 2) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α 127/ ) «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμ μεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 3) Τις διατάξεις του άρθρου 2, 5 του Ν. 1266/1982 (ΦΕΚ Α 81/ ) «Όργανα ασκήσεως της νομισμα τικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» 4) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 1 και 8, 6 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α 424/ ) «Κυκλοφορία τρα πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 5) Την αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ Β 2408/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 6) Την από 21/4/2011 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ δοση χρυσού νομίσματος κοπής ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού ,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομί σματος, ονομαστικής αξίας 100 με έτος κοπής Κεντρικό θέμα της έκδοσης είναι η διοργάνωση των XIII Παγκόσμιων Θερινών Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των χι λίων τεμαχίων, οι οποίες θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ. 2/34257/0026 (3) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στους Νομούς και στις Νομαρχίες. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 23 παρ. 4 περ. η του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» (Α 247). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α 98). 2. Την αριθ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (Β 2408) 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για την ταχύ τερη εκκαθάριση των δαπανών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ενίσχυση της οικονομικής αποκέ ντρωσης, αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγ χου (Υ.Δ.Ε.) των Νομών και Νομαρχιών, όπου εδρεύουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις [άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α 87)], την αρμοδιότητα έκδοσης επιτροπικών ενταλ μάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες, ύστερα από έγγραφη εντολή του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα (Κυρίου Διατάκτη), εντός των ορίων διαθέσεως των πιστώσεων, που καθορίζονται κάθε φορά. 2. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών που πραγματοποιούνται σε βάρος των με ταβιβαζομένων πιστώσεων ανατίθεται στις Υ.Δ.Ε. στους νομούς, όπου έχουν την έδρα τους οι Δευτερεύοντες Διατάκτες. Αθήνα, 28 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Σύσταση θέσεως στην Περιφέρεια Κρήτης. Με την αριθμ. πρωτ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε (4)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουρ γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται ο υπάλληλος Χαρίλαος Καινουργιάκης του Εμμανουήλ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας Οδηγών (ΔΕ), από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπια κή Αεροπλοΐα Α.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφε ρειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α 239), της αριθμ. οικ /393/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο μικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 1829) και του αριθμ. 16/ πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 3502/39/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ /849/30/10/2010 (ΦΕΚ 1727B) όμοια. Ο μεταφερόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλι μάκιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. της Περιφέρειας Κρήτης 19931/9355/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΚΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Σύσταση θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Με την αριθμ. 6890/ απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοία ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο ρών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσωπικού των Εται ρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β / ), ύστερα από την αριθμ. 16/2010 από Γνωμοδότηση της 16ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ / 849/ όμοια, μεταφέρεται ο πρώην υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυ μπιακής Αεροπορίας Υπηρε σίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε., Ιωάννης Κακογιάννης του Νικολάου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΓΙΕ, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού της (5) Μακεδονίας Θράκης και σε υπηρεσία αυτής στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου υπαλλήλου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης: 866/2011/ ). Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΚΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /10/ κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3555/2007 και με την αριθμ. Δ16γ/ 06/362/Γ/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Μετάταξη Μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε. στους φορείς υποδοχής», μεταφέρεται ο ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της ΤΕΟ Α.Ε, στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑ ΣΕΙΟ», σε προσωρινή (προσωποπαγή) θέση κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού, με την ίδια σχέση εργασίας, που συνιστάται με την παρούσα πράξη και με ταυτό χρονη δέσμευση κενής οργανικής. Με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της παρούσης καταργεί ται η θέση του εν λόγω υπαλλήλου στην ΤΕΟ Α.Ε. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 1359/ ). ΥΦΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (7) Σύσταση προσωρινής θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Αρχαιολόγων ΠΕ στην ΙΣΤ Εφο ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/540/ κοινή από φαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 και σε συμμόρφωση της υπ αριθμ. 1476/2009 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο με το αριθμ. 1137/2010 πρακτικό Συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: (6)

4 12784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Συνιστάται, στην ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μία (1) προσωρινή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Αρχαιολόγων ΠΕ. Β. Κατατάσσεται, από η Σουλτάνα Πρωτο ψάλτη του Σταύρου, στην ανωτέρω συσταθείσα προ σωρινή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΠ.ΠΟ.Τ, ειδικότητας Αρχαιολόγων ΠΕ, κατανεμημένη στη ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο τήτων. Η ως άνω θέση καταργείται αυτοδικαίως με οποιονδή ποτε τρόπο αποχώρησης της ανωτέρω υπαλλήλου. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού 1227/ ). ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθ. οικ /4373 (8) Κατάταξη υπαλλήλου της κρατικής περιφέρειας Ηπεί ρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτι κής Μακεδονίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Του ν 3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ]«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλ λήλων». 3. Του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο ρισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, ó πως τρο ποποιήθηκε και ισχύει». 4. Των άρθρων 1 7, 16, 17, 18, κ 26 του ΠΔ 141/2010 ΦΕΚ 234/τ.Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας» 5. Του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». 6. Τις αριθμ / και 73951/ εγκυ κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Την αριθμ. 3257/847/ (ΦΕΚ 310/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε μερικώς η αριθμ /2577/ (ΦΕΚ 1202/τ.Β / ) απόφαση αυτής, αποφασίζουμε: Κατατάσσουμε την κάτωθι μόνιμο υπάλληλο της Κρα τικής Περιφέρειας Ηπείρου στην Αποκεντρωμένη Διοί κηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥ ΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ Ιωάννινα, 28 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθ. 4987/28769 (9) Κατάργηση ν.π.δ.δ. του Δήμου Τυρνάβου με την επω νυμία α. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου», β.«πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου», γ. «Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου», δ. «Δημοτική Βι βλιοθήκη Τυρνάβου», ε. «Αθλητικός Οργανισμός Δή μου Αμπελώνα», στ. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αμπελώνα», ζ. «Μουσική Σχολή Δήμου Αμπελώνα», η. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα» και θ. «Υπηρε σία Προστασίας Πρασίνου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 225 και 238 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ A /2006). 4) Τη με α.π. οικ. 4569/ εγκύκλιο με αριθμό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων». 5) Τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν. 1188/1981 «Κύ ρωση του κώδικα περί κατάστασης προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ 204/Α / ). 6) Τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α / ). 7) Τη με αριθμό 21099/ (ΦΕΚ 644/Β / ) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί σύστασης ίδιου νομικού προσώπου με το όνομα «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου». 8) Τη με αριθμό 21096/ (ΦΕΚ 639/Β / ) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί σύστασης ίδιου νομικού προσώπου με το όνομα «Πολιτιστικός Οργανι σμός Δήμου Τυρνάβου». 9) Τη με αριθμό 21266/ (ΦΕΚ 717/Β / ) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί σύστασης ίδιου νομικού προσώπου με το όνομα «Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου». 10) Τη με αριθμό 12912/ (ΦΕΚ 679/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ σαλίας, περί σύστασης ίδιου νομικού προσώπου στο Δήμο Τυρνάβου Ν. Λάρισας με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου». 11) Τη με αριθμό 15433/ (ΦΕΚ 1304/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί σύστασης νομικού προσώπου στο Δήμο Αμπελώνα Ν. Λάρισας με την επωνυμία «Αθλητικός Ορ γανισμός Δήμου Αμπελώνα».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Τη με αριθμό 4722/ (ΦΕΚ 174/Β / ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Λάρισας, περί σύστασης νομικού προσώπου στο Δήμο Αμπελώνα Ν. Λάρισας με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αμπελώνα». 13) Τη με αριθμό 7946/ (ΦΕΚ 303/Β / ) απόφαση του Νομάρχη Λάρισας, περί σύστασης ίδιου νομικού προσώπου με το όνομα «Μουσική Σχολή Κοι νότητας Αμπελώνα» στην Κοινότητα Αμπελώνα Ν. Λά ρισας. 14) Το Β. Διάταγμα υπ αριθμ. 254/ (ΦΕΚ 78/Α / ) περί σύστασης στην Κοινότητα Αμπελώνα Λά ρισας ίδιου νομικού προσώπου με το όνομα «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα». 15) Τη με αριθμό 5377/ (ΦΕΚ 174/Β / ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Λάρισας, περί σύστασης νομικού προσώπου στο Δήμο Αμπελώ να Ν. Λάρισας με την επωνυμία «Υπηρεσία Προστασίας Πρασίνου». 16) Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 2990/18604/ από φαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβί βασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β / ). 17) Τη με αριθμό 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Τυρνάβου περί κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου», β. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου», γ. «Φι λαρμονική Δήμου Τυρνάβου», δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου», ε. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αμπελώ να», στ. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αμπελώνα», ζ. «Μουσική Σχολή Δήμου Αμπελώνα», η. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα» και θ. «Υπηρεσία Προστασίας Πρασίνου». 18) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Α. Καταργούμε τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι καίου που περιήλθαν στο Δήμο Τυρνάβου την με την κατωτέρω επωνυμία: 1) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου 2) Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Τυρνάβου 3) Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου 4) Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου 5) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αμπελώνα 6) Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αμπελώνα 7) Μουσική Σχολή Δήμου Αμπελώνα 8) Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα 9) Υπηρεσία Προστασίας Πρασίνου, στα πλαίσια της νέας οργανωτικής δομής του Δήμου Τυρνάβου και της εφαρμογής των διατάξεων του άρ θρου 103 του ν. 3852/2010, βάσει των οποίων οι αρμο διότητες του τομέα του πολιτισμού θα ασκούνται από το Δήμο Τυρνάβου ως ιδιαίτερη εσωτερική υπηρεσία, ενώ οι αρμοδιότητες του τομέα του αθλητισμού θα ασκούνται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τυρνάβου. Β. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ χουν στο όνομα των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβά ζονται στο Δήμο Τυρνάβου. Γ. Το προσωπικό των ΝΠΔΔ: α) Μουσική Σχολή Δήμου Αμπελώνα και β) Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα, και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι: 1. Μουσική Σχολή Δήμου Αμπελώνα α) ΑΡΣΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, κλάδου ΔΕ Μουσικών (40 ώρες απασχόλησης/μήνα) β) ΜΑΜΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου ΔΕ Μου σικών (32 ώρες απασχόλησης/μήνα) 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα α) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος (96 ώρες απασχόλησης/μήνα) κα τατάσσεται σε συνιστώμενες με την παρούσα προσωρι νές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Τυρνάβου. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού θα προβλεφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί το προ σωπικό που υπηρετεί στα Ν.Π.Δ.Δ., με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε. Δ. Οι υπηρεσίες των καταργηθέντων με την παρούσα ΝΠΔΔ θα παρέχονται από την ημερομηνία κατάργησής τους, ως εξής: ο τομέας του πολιτισμού, θα παρέχεται από το Δήμο Τυρνάβου. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί στον Ορ γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αντίστοιχη οργανική μονάδα, η οποία θα λειτουργεί αυτοτελώς αναφορικά με θέματα πολιτισμού, ο τομέας του αθλητισμού, θα ασκείται από την Κοι νωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ως ΝΠΙΔ του Δήμου Τυρνάβου, ο τομέας του πρασίνου, ήδη ασκείται από το Δήμο Τυρνάβου. Λάρισα, 29 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. 4959/28661 (10) Αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυ μία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 214, και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ).

6 12786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3) Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95 σε συν δυασμό με τις όμοιες του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ A /2006), περί συγχώνευσης μετατροπής λύσης των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Ν. 3613/2007 άρθρο 25 παρ.1, Ν. 3731/2008 άρθρο 21 παρ. 13, Ν. 3812/2009 άρθρο 17 παρ.3). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 5) Το με αριθμό 10819/ έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκύκλιος 16) σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ. 6) Τη με α.π. οικ. 4569/ εγκύκλιο με αριθμό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων». 7) Τη γνωμοδότηση με αριθμό 39/2011 του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους (αριθμ. πρωτ. οικ. 9373/ ) αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/ ) Τη με αριθμό 60 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (Αρ. Πρωτ / ), σχετικά με τον έλεγχο νομι μότητας πράξεων Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 9) Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευ θύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυν σης» (ΦΕΚ 385/Β / ). 10) Τη με αριθμό 12567/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης δη μοτικής επιχείρησης στο Δήμο Σοφάδων Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)» (ΦΕΚ 1303/Β / ). 11) Τη με αριθμό 28/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Σοφάδων περί λύσης της επιχείρη σης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)», εκκαθάρισής της και ορισμού εκ καθαριστών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη με αριθμό 136/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων, αποφασίζουμε: Τη λύση και εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)». Τον ορισμό δύο (2) εκκαθαριστών και συγκεκριμένα των ορκωτών εκτιμητών Ζιάκα Ιωάννη του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ και Μπάρλα Παναγιώτη του Ηλία με Α.Μ. ΣΟΕΛ 29701, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, να εισπράξουν τις απαιτήσεις, να ρευστοποιήσουν την περιουσία και να πληρώσουν τα χρέη της επιχείρησης. Το δε υπόλοιπο, αν προκύψει, να περιέλθει στο Δήμο. Η συνολική αμοιβή και των δύο εκκαθαριστών καθορίζεται στο ποσό των 3.690,00 με το ΦΠΑ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 3.690,00 με το ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σοφά δων οικονομικού έτους 2011 και για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α Κυβερνήσεως Λάρισα, 29 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. 5829/34196 (11) Αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Δη μοτική Επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανά πτυξης Λιβαδίου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Α / ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95 σε συν δυασμό με τις όμοιες του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ A /2006), περί συγχώνευσης μετατροπής λύσης των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Ν. 3613/2007 άρθρο 25 παρ.1, Ν. 3731/2008 άρθρο 21 παρ. 13, Ν. 3812/2009 άρθρο 17 παρ.3). 4) Το με αριθμό 10819/ έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκύκλιος 16) σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ. 5) Τη με α.π. οικ. 4569/ εγκύκλιο με αριθμό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων». 6) Τη γνωμοδότηση με αριθμό 39/2011 του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους (αριθμ. πρωτ. οικ. 9373/ ) αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/ ) Τον οδηγό συγχωνεύσεων των νομικών προσώ πων και των επιχειρήσεων των Δήμων, που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 8) Τη με αριθμό 60 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (Αρ. Πρωτ / ), σχετικά με τον έλεγχο νομι μότητας πράξεων Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 9) Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευ θύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυν σης» (ΦΕΚ 385/Β / ). 10) Τη με αριθμό 20116/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστα σης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης στο Δήμο Λιβα δίου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν. Λάρισας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λιβαδίου» (ΦΕΚ 120/Β / ). 11) Τη με αριθμό 60/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ελασσόνας περί λύσης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί ρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λιβαδίου». 12) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Τη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Πολιτιστικής Ανά πτυξης Λιβαδίου». Λάρισα, 29 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. 4975/28722 (12) Αυτοδίκαιη λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «Δη μοτική Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών, Ανάπτυ ξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Δήμου Σοφά δων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ)» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων 214, και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95 σε συν δυασμό με τις όμοιες του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ A /2006), περί συγχώνευσης μετατροπής λύσης των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Ν. 3613/2007 άρθρο 25 παρ.1, Ν. 3731/2008 άρθρο 21 παρ. 13, Ν. 3812/2009 άρθρο 17 παρ.3). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 5) Το με αριθμό 10819/ έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκύκλιος 16) σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ. 6) Τη με α.π. οικ. 4569/ εγκύκλιο με αριθμό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων». 7) Τη γνωμοδότηση με αριθμό 39/2011 του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους (αριθμ. πρωτ. οικ.9373/ ) αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/ ) Τη με αριθμό 60 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (Αρ. Πρωτ / ), σχετικά με τον έλεγχο νομι μότητας πράξεων Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 9) Τη με αριθμό πρωτ. οικ. 2990/18604/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευ θύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυν σης» (ΦΕΚ 385/Β / ). 10) Τη με αριθμό 15543/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης δη μοτικής επιχείρησης στο Δήμο Σοφάδων Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κατα σκευών, Ανάπτυξης και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων Δή μου Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ)» (ΦΕΚ 2126/Β / ). 11) Τη με αριθμό 27/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Σοφάδων περί λύσης της επιχείρη σης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών, Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύ σεων Δήμου Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ)», εκκαθάρισής της και ορισμού εκκαθαριστών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη με αριθμό 135/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων, αποφασίζουμε: Τη λύση και εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κα τασκευών, Ανάπτυξης και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων Δήμου Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ)». Τον ορισμό δύο (2) εκκαθαριστών και συγκεκριμένα των ορκωτών εκτιμητών Ζιάκα Ιωάννη του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ και Μπάρλα Παναγιώτη του Ηλία με Α.Μ. ΣΟΕΛ 29701, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, να εισπράξουν τις απαιτήσεις, να ρευστοποιήσουν την περιουσία και να πληρώσουν τα χρέη της επιχείρησης. Το δε υπόλοιπο, αν προκύψει, να περιέλθει στο Δήμο. Η συνολική αμοιβή και των δύο εκκαθαριστών καθορίζεται στο ποσό των 3.690,00 με το ΦΠΑ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 3.690,00 με το ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σοφά δων οικονομικού έτους 2011 και για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α Κυβερνήσεως Λάρισα, 29 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ. 4480/580 (13) Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του πρώην Δ. Οιτύλου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8 12788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το Π.Δ. 139/10 (ΦΕΚ 232/Α / ) «Οργανισμός Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν.3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.2 και 3 «Κώδι κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Την αρ. 4569/Εγκ. 11/ Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. & Η/Δ (ΑΔΑ:4ΑΡΟΚ ΞΘ): Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων. 6. Την αριθμ /ΕΓΚ.60/ Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.&Η/Δ: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρ ξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλ λικράτης», την οποία κοινοποιήσαμε στους OTA του Νομού μας με το αριθμ / έγγραφό μας. 7. Την αρ. 1941/08 (ΦΕΚ 1022/Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία συστάθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση στο πρώην Δήμο Οιτύλου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ». 8. Την αρ.60/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δή μου Ανατολικής Μάνης αποφασίζεται η λύση της ανωτέ ρω Επιχείρησης και ο ορισμός δύο ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάρισή της. 9. Την αρ. ΓΓ15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) ΑΔΑ: 4ΑΓΒΟΡ1Φ Κ9 απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, αποφα σίζουμε: 1. Η αρ. 60/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ανατολικής Μάνης, σχετικά με την λύση της Δημο τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης τέως Δήμου Οιτύλου και τον ορισμό των δύο ορκωτών ελεγκτών για την εκ καθάριση της, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της βρέθηκε νόμιμη. 2. Τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του τέως Δήμου Οιτύλου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ», τη λύση της οποίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Σπάρτη, 21 Απριλίου 2011 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1128 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής.... 1 Σύσταση θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 662 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1891 29 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER.... 1 Άσκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 841 13 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης... 1 Σύσταση θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2641 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 1 Σύσταση θέσης στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 761 6 Μαΐου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο σίου με ημερομηνία διακανονισμού 22.3.2011....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/ 01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1087 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 από φασής μας (Β 1741).... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2438 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3015 13 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. Σοφοκλή Μπρισίμη.... 1 Άδεια κατοχής Β θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα