COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA"

Transcript

1 ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 6 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Δηαηξηθφο Ηζνινγηζκφο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 15 2

3 ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. («COSMOTE» ή Δηαηξία) παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζή ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α θαη ην άξζξν 136 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Οη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηoζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηηεύγκαηα θαηά ηελ ρξήζε 2012 ηελ Διιάδα, ην 2012 ε COSMOTE ηνπνζεηήζεθε ηζρπξά ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, δηαζέηνληαο θαηλνηφκεο θαη επέιηθηεο πξνηάζεηο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Απηή ε δπλακηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάζεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ smartphones, νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ απφ ππεξεζίεο data απφ ην θηλεηφ θαηά 13,4% ζε εηήζηα βάζε. Δδξαηψλνληαο πεξαηηέξσ ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεδνκέλσλ, πξψηε ζηελ Διιάδα ε COSMOTE δηέζεζε εκπνξηθά ην πξσηνπνξηαθφ δίθηπν 4G ηερλνινγίαο LTE (Long Term Evolution). Δπίζεο, ε COSMOTE μεθίλεζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξφζζεηνπ θάζκαηνο πνπ απέθηεζε ην 2011 ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 900 & 1800MHz. Σν ζχλνιν ηνπ θάζκαηνο πνπ δηαζέηεη, επηηξέπεη ζηελ Δηαηξία λα επελδχζεη πεξαηηέξσ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, λα παξέρεη ππεξεζίεο 4 εο γεληάο (4G) θαη λα θαιχςεη κε αθφκε κεγαιχηεξε επηηπρία ηηο απμεκέλεο ζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εμειηγκέλε επηθνηλσλία. Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ Σν 2012 ζηελ Διιάδα, ε COSMOTE ζπλέρηζε ηε δπλακηθή ηεο πνξεία θαη νινθιήξσζε ηε ρξνληά κε 7,7 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Δπηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο δηάζεζεο λέσλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη αλαλεψλνληαο, ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα ζηνρεχνληαο ζηελ εμέιημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε, ε COSMOTE ζηαζεξά θεξδίδεη ηελ πξνηίκεζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Δπελδχνληαο ζηαζεξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο, ε COSMOTE δηαζέηεη ζήκεξα έλα ηερληθά άξηην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. ην ηέινο ηνπ 2012 ην δίθηπν GSM/GPRS ηεο Δηαηξίαο θάιππηε ην 99,8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ην 98% ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ θαη πεξίπνπ ην 98% ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ. Ζ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ 3εο γεληάο ηεο COSMOTE αλήιζε ζε 98,3% παξέρνληαο παλειιαδηθή θάιπςε. Σν πνζνζηφ επηηπρεκέλσλ θιήζεσλ, πνπ μεπέξαζε ην 99% ην 2012, επηβεβαηψλεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, ε COSMOTE ζπλέρηζε λα επελδχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ηεο κε ζηφρν ηελ παξνρή αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ HSPA κε παλειιαδηθή εκβέιεηα, δηεχξπλε παλειιαδηθά ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ηαρπηήησλ 21 & 42 Mbps Downlink & 5,8 Mbps Uplink, ελψ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο έρεη ήδε αλαπηπρζεί δίθηπν ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (LMDS) πνπ δηαηίζεηαη θπξίσο γηα εηαηξηθνχο πειάηεο. Δπηπξφζζεηα, ην 2012 ε COSMOTE πινπνίεζε δίθηπν 4 εο γεληάο (4G) θαη μεθίλεζε εκπνξηθά ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ κε πνιιαπιάζηεο ηαρχηεηεο απφ απηέο ηνπ δηθηχνπ 3G. Αξρηθά ην δίθηπν 4G θαιχπηεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δήκσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ρεηκεξηλνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Σν δίθηπν απηφ αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη ζα επεθηαζεί ζχληνκα θαη ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 3

4 πγρξφλσο, ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, ε Δηαηξία πξνζθέξεη ζηελ αγνξά δηαξθψο λέα, αληαγσληζηηθά θαη πξσηνπνξηαθά πξντφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ κέζα απφ έλα επξχηαην δίθηπν πσιήζεσλ. Ζ COSMOTE βιέπνληαο ηνλ θφζκν φπσο νη πειάηεο ηεο, γεκάην ειεχζεξε επηθνηλσλία γηα φινπο, θαη ην 2012 ζρεδίαζε πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πξνζαξκνζκέλα ζηα κέηξα θαη ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπο. Δλδεηθηηθά, ην 2012 ε COSMOTE δηέζεζε εκπνξηθά: Νέα ζεηξά πξνγξακκάησλ COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΗΟ κε Γσξεάλ Υξφλν Οκηιίαο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ απεξηφξηζηε νκηιία κε φιε ηελ COSMOTE κε ηνλ ζηαζεξφ κεληαίν ινγαξηαζκφ, γηα απφιπην έιεγρν ηνπ θφζηνπο Λχζεηο γηα επαγγεικαηίεο πνπ παξέρνπλ πεξηζζφηεξε νηθνλνκία κε πιεξέζηεξε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ κε Internet θαη COSMOTE BUSINESS κε Γσξεάλ Υξφλν Οκηιίαο Σελ ππεξεζία Cost Control, κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπλδξνκεηέο ηεο ελεκεξψλνληαη κε SMS φηαλ θαηαλαιψζνπλ ην 80% ηεο δσξεάλ ελζσκαησκέλεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο, ζε ιεπηά νκηιίαο, κελχκαηα ή Megabytes, ζε αθφκα πεξηζζφηεξα απφ ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα. Αθφκα πην θζελή επηθνηλσλία γηα αλέξγνπο θαη ζπληαμηνχρνπο γηα 3 ε ζπλερφκελε ρξνληά, κέζσ εθπηψζεσλ ζην κεληαίν πάγην. Σελ ππεξεζία COSMOTE Easy Transfer ηνπ Οηθνγελεηαθνχ παθέηνπ γηα εχθνιε αλαλ έ σζε ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο κε bonus ζε φια ηα Καξηνθηλεηά COSMOTE. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα θνηηεηέο, ζε θαξηνθηλεηή, ζπκβφιαηα νκηιίαο αιιά θαη ην Internet On The Go Student, κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα έμνδα επηθνηλσλίαο ηνπο γηα φιε ηε θνηηεηηθή ρξνληά. Σν λέν δίθηπν «COSMOTE 4G», κε ην νπνίν ε COSMOTE πξσηνπνξεί θαη πάιη, δηαζέηνληαο πξψηε ζηελ Διιάδα, δίθηπν 4G! Σν δίθηπν 4εο γεληάο (4G) βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ, παξέρνληαο: Πνιιαπιάζηεο ηαρχηεηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν Υξήζε πξνεγκέλσλ multimedia εθαξκνγψλ φπσο HD Streaming θαη HD Video-Conferencing Σαρχηαηε απνζηνιή θαη ιήςε κεγάισλ αξρείσλ. Σν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα COSMOTE Internet On The Go 20 γηα απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ 4G Tablets θαη USB Sticks, αιιά θαη ηε δηάζεζε ησλ 4G ηαρπηήησλ ζηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ Internet On The Go φπσο θαη κέζσ ησλ επηινγψλ Internet On The Go κε θάξηα" κε πξνπιεξσκέλν φγθν δεδνκέλσλ. Σα δεκνθηιή πξντφληα ηεο Apple iphone 5, λέν ipad θαη ipad mini, ελψ δηεχξπλε θαη ην portfolio ηεξκαηηθψλ κε πιήζνο Smartphones (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ κε δπλαηφηεηεο 4G) θαζψο θαη ηα θνξπθαία tablets. Σηο λέεο ππεξεζίεο πεξηαγσγήο COSMOTE EUROPE PACK θαη ηα λέα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα COSMOTE BUSINESS EUROPE πνπ πξνζθέξνπλ ζε ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ COSMOTE δσξεάλ ρξφλν νκηιίαο θαη ρξήζε δεδνκέλσλ εληφο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Σε ρξνληά πνπ πέξαζε, ε COSMOTE δηαηήξεζε σο άμνλα εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ην κήλπκα «Ο θφζκνο καο, εζχ», αλαλεψλνληαο ηε δέζκεπζή ηεο γηα πνηνηηθή εμππεξέηεζε κε επίθεληξν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ. ε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο λα εζηηάδεη θαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο, ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο θαζψο θαη εδξαίσζεο ηεο ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ COSMOTE δηαζέηεη ην πιένλ αληαγσληζηηθφ δίθηπν δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηφζν ζε πιήζνο ζεκείσλ πψιεζεο φζν θαη ζε επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα ηέιε ηνπ 2012, ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο COSMOTE πεξηειάκβαλε 392 θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, 141 θαηαζηήκαηα OΣΔshop, 21 θαηαζηήκαηα COSMOTE, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεκνλσκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηφζν ζηελ ιηαληθή φζν θαη ζηε ρνλδξηθή θαη κηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα εηαηξηθψλ πσιήζεσλ. 4

5 Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο COSMOTE θαηά ην 2012, δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 6%. Αληίζηνηρα, ε θεξδνθνξία EBITDA κεηψζεθε ηεο Δηαηξίαο θαηά 2,0% (απφ Δπξψ ην 2011 ζε Δπξψ ην 2012) επεξεαζκέλε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πηψζε ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ ιηαληθήο. Σν πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA απμήζεθε θαηά 1,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε, θηάλνληαο ην 41,1%, έλαληη 39,4% ην Οη επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο, ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, θξίλνληαη σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο, θαζψο ζεκεηψζεθαλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ γηα ηνλ θιάδν. Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξίαο γηα ην 2013 Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ηα επφκελα ρξφληα κε ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά. Πεξηκέλνπκε σζηφζν φηη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζα ζπλερίζεη κε ζεκαληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θάηη πνπ, ελ κέξεη, ζα αληηζηαζκίζεη ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ απφ παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο φπσο ηεο θσλήο θαη ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ. Δπίζεο ε Cosmote, ζα ζπλερίζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ζα εμαξηεζεί επίζεο απφ παξακέηξνπο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δελ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ρεηξνηεξέςεη αηζζεηά ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Μαξνχζη, 27 Φεβξνπαξίνπ 2013 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..& Γηεπζχλσλ χκβνπινο O Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Μηραήι Σζακάδ Κσλζηαληίλνο Απνζηνιίδεο 5

6 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 6

7 Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ.ν. 2190/1920. Αζήλα, 28 Φεβξνπαξίνπ 2013 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθ. Κεθηζίαο Υαιάλδξη Μάξηνο Φάιηεο ΑΜ ΟΔΛ 113 Αξ Μ ΟΔΛ:

8 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΗΜ. Κχθινο εξγαζηψλ Λεηηνπξγηθά έμνδα 5.1 ( ) ( ) Λνηπά έζνδα Λνηπά έμνδα 5.2 (7.566) (4.555) (7.169) (4.039) Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5.3 ( ) ( ) (29.574) Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο (76.683) (76.164) Καζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 8

9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 εκ. Καζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (336) Αλαινγηζηηθέο (δεκηέο) /θέξδε πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 20 (2.534) Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ (221) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (1.793) 544 πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 9

10 ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΗΜ. Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Δλζψκαηα πάγηα Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλεο εηαηξίεο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν Με θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Απνζέκαηα Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλεο εηαηξίεο Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ Απνζεκαηηθφ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/(δεκηψλ) (923) Λνηπά απνζεκαηηθά (234) (468) Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Αλαβαιιφκελνη θφξνη Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Πξνκεζεπηέο Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο Καηαζηάζεσλ 10 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ

11 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΥΡΖΔΗ ΠΟΤ ΔΛΖΞΑΝ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΚΑΗ 2011 Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό Απνζεκαηηθό αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ) Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 01/01/ (468) Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (2.027) (1.793) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (2.027) ρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ (εκ.17) (55.000) - Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (εκ.21) Τπόινηπν 31/12/ (923) (234) Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό Απνζεκαηηθό αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ) Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 01/01/ (132) Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (336) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (336) ρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ (18.000) - Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (εκ.21) - (1.249) (1.249) Λνηπέο κεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ (5.170) (5.170) Τπόινηπν 31/12/ (468) Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 11

12 ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΗΜ. Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θόξσλ Πξνζαξκνγέο γηα: Πξνβιέςεηο Απνζβέζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη ηφθνπο ( ) (83.156) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ηφθνπο Μείσζε/(Αχμεζε) ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ (19.362) (16.394) Μείσζε/ (Αχμεζε) καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ ζπλδεκέλεο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο (1.716) (20.353) Μείσζε/ (Αχμεζε) βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ ζπλδεκέλεο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο (37.573) Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ πξνο ζπγγελείο εηαηξίεο (25.690) (16.681) Μείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ (4.321) Αχμεζε / (κείσζε) πξνκεζεπηψλ (15.701) Μείσζε/ (Αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ (1.593) (6.161) Αχμεζε / (κείσζε) ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (21.714) (8.034) (Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ (540) 34 Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο (63.350) ( ) Πιεξσζέληεο ηφθνη ( ) ( ) Καζαξέο ηακηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πιεξσκέο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πιεξσκή νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ - (1.000) Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Γάλεηα ζε ζπγαηξηθή ( ) - Δηζπξαρζέληεο ηφθνη Καζαξέο ηακηαθέο εθξνέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο δαλείσλ Πιεξσκέο δαλείσλ 19 ( ) ( ) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (49) (135) Καζαξέο ηακηαθέο εθξνέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (30.195) ( ) Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα (63.746) θαη Υξεκαηηθά ηζνδχλακα δηαζέζηκα απηψλ θαη ηζνδχλακα απηψλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο Καηαζηάζεσλ 12 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ

13 Πεξηερόκελα 1.χζηαζε θαη δξαζηεξηφηεηεο Δηαηξίαο 15 2.Βάζε ζχληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο Κπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Θπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο Δπελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαητπνρξεψζεσλ Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δλζψκαηα πάγηα θαη απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο θαη ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ Μαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο Απνζέκαηα Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ινηπά δηθαηψκαηα Μεξίζκαηα πιεξσηέα Μηζζψζεηο Πξνβιέςεηο Έζνδα Κφζηνο δαλεηζκνχ Φφξνη 25 4.Κχθινο Δξγαζηψλ 26 5.Αλάιπζε Γαπαλψλ Λεηηνπξγηθά Έμνδα Λνηπά Έζνδα - Έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα - Έμνδα Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φφξνο εηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνη θφξνη 28 6.Δλζψκαηα Πάγηα 30 7.Σειεπηθνηλσληαθέο Άδεηεο θαη Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 31 8.πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο 32 9.Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε πλδεκέλα Μέξε 35 13

14 13.Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα Απηψλ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ Αθνξνιφγεην Απνζεκαηηθφ Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν Απνζεκαηηθφ ππέξ ην Άξηην Μεξίζκαηα Έληνθα δάλεηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξφγξακκα γηα ηελ παξνρή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ηεο ΟΣΔ Α.Δ. ζε ζηειέρε ηνπ Οκίινπ COSMOTE Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πξνκεζεπηέο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κίλδπλνο αγνξάο Κίλδπλνο αιιαγήο επηηνθίσλ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Δχινγεο Αμίεο Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ Γεζκεχζεηο θαη Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Τπνζέζεηο Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα 55 14

15 1. ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο Δηαηξίαο Ζ COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. (ε «Δηαηξία» ή ε «COSMOTE») είλαη αλψλπκε εηαηξία, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1996 (Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΑΣ/Β/96/449(2008)) θαη ην θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ Δηαηξία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξίαο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ή «ΟΣΔ Α.Δ.»). Ζ ηειηθή κεηξηθή Δηαηξία είλαη ε Deutsche Telekom AG (έκκεζε ζπκκεηνρή 40%). εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο Δηαηξίαο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο ΟΣΔ Α.Δ. πνπ δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο COSMOTE Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (α) ηεο ΟΣΔ Α.Δ., (έδξα Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 347/06/Β/86/10) θαη (β) ηεο Deutsche Telekom AG (έδξα ζηε Βφλλε Γεξκαλίαο). 2. Βάζε ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Οη ζπλεκκέλεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (εθ εμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη ηηο Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 27 Φεβξνπαξίνπ 2013, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο COSMOTE εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ γεγνλφησλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Οη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινχλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδχλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν/φγθν ησλ ζπλαθψλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ. Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: (α) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο: Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα ζρεηηθά πνζά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (β) Γάλεηα πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηα νπνία ζεσξνύληαη κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζηηο ζπγαηξηθέο: Ζ Δηαηξία δελ ζρεδηάδεη ζην άκεζν κέιινλ λα απαηηήζεη ηελ είζπξαμε ησλ δαλείσλ απφ ζπγθεθξηκέλε ζπγαηξηθή ζην εμσηεξηθφ. 15

16 (γ) Έιεγρνη απνκείσζεο ζπκκεηνρώλ: Ζ Δηαηξία δηελεξγεί ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο (value in use) ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρεη θαηαλεκεζεί ε αμία. Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί λα γίλεη κηα εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο θάζε ζεκαληηθήο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο (κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξίαο), κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ξνψλ. Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηε εκείσζε 8. (δ) Δθηίκεζε σθέιηκεο δσήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρεηώλ: Ζ Δηαηξία πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαζψο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε λέα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. (ε) Πξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ: Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδνληαη βάζεη αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ε κειινληηθή αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ, ην πνζνζηφ απνρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Ζ Γηνίθεζε πξνζπαζεί, ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ φπνπ ε ελ ιφγσ πξφβιεςε αλαζεσξείηαη, λα εθηηκά κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν ηξφπν ηηο παξακέηξνπο απηέο. (ζη) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο: Ζ χπαξμε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηε ζπλερή δηελέξγεηα παξαδνρψλ θαη αμηνινγηθψλ θξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθά γεγνλφηα λα ζπκβνχλ ή λα κε ζπκβνχλ θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ ηα γεγνλφηα απηά κπνξεί λα έρνπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο. (δ) Πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ: Ζ Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε δεκία πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα θαη πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ, δελ είλαη πξαθηηθφ λα εμεηάδεηαη ε εηζπξαμηκφηεηα ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ μερσξηζηά, θαη σο εθ ηνχηνπ, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φιεο νη απαηηήζεηο εθηηκψληαη κε βάζε ηζηνξηθέο ηάζεηο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε εθπξφζεζκνπο θαη θαηαξγεκέλνπο ζπλδξνκεηέο πειάηεο θαη πνζνζηά είζπξαμεο απφ θαηαξγεκέλνπο ζπλδξνκεηέο. Οη εθηηκήζεηο γηα απαηηήζεηο απφ ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη ινηπνχο πειάηεο εθηφο ζπλδξνκεηψλ εμεηάδνληαη θαη εθηηκψληαη γηα ηνλ θαζέλα ρσξηζηά. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 16

17 Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 17

18 Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28 είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. 18

19 ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». 3. Κπξηόηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., είλαη νη αθφινπζεο: 3.1. Θπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεηνχκελν κε ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 3.2 Δπελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αξρηθή αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη ε ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: - Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. - Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηνχληαη κε ζθνπφ λα δηαθξαηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. -Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ηα νπνία είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο απνπιεξσκέο θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα ελεξγή αγνξά θαη - σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πνπ είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε Οη επελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, ηαμηλνκνχληαη σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Οη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο κεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ηα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά, αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηεο απαίηεζεο κέζσ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ελψ ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπο ή ζε πεξίπησζε απνκείσζεο ηνπο, ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή νη δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. 19

20 Γηα επελδχζεηο νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε παξαπνκπή ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηερληθψλ απνηίκεζεο Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Τπνρξεώζεσλ (i) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) δηαγξάθνληαη φηαλ: Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα κία ππνρξέσζε πξνο ηξίηνπο λα ηα εμνθιήζεη πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ππφ ηελ κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. Ζ Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ελψ παξάιιεια είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ε Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ε Δηαηξία λα θιεζεί λα θαηαβάιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηελ κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή πψιεζεο επί ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο Δηξαηξίαο είλαη ε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ε Δηαηξία λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο ηηκήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. (ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ δηαγξάθνληαη φηαλ ε ππνρξέσζε αθπξψλεηαη, εθπλέεη ή δελ πθίζηαηαη πιένλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε δηαγξάθεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σν Γ.Λ.Π. 36 απαηηεί φπσο, ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα εθηηκάηαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ελδέρεηαη λα έρεη απνκεησζεί, κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, ηα νπνία ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη έλδεημε. Γηα ηελ εθηίκεζε, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, ιακβάλνληαη ππφςε, θαη ειάρηζην εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηηο εθηηκψκελεο αλαθηήζηκεο αμίεο, αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε αμία, πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ εμφδνπ δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε 20

21 αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. Εεκία απνκείσζεο πνπ αθνξά ζε ππεξαμία, δελ αληηινγίδεηαη. Όζνλ αθνξά ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε δεκία αληηινγίδεηαη εάλ ππάξρεη αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Ο αληηινγηζκφο επαλαθέξεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί (θαζαξή απφ απνζβέζεηο) αλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο. 3.5 Δλζώκαηα πάγηα θαη απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ. Σπρφλ αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο αληηινγίδνληαη. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ παξνχζα αμία ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο γηα ηελ απφζπξζε ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θεθαιαηνπνηείηαη σο κέξνο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ απηνχ ζην βαζκφ πνπ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηνπ θαη απνζβέλεηαη αλάινγα. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ απνζβέλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο έρνπλ σο εμήο: Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα δηθηχνπ Λνηπέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο δηθηχνπ Σειεπηθνηλσληαθφο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Μεηαθνξηθά κέζα πληειεζηέο απόζβεζεο Έηε σθέιηκεο δσήο 10% 10 3,3%-20% %-33,3% %-33,3% %-14% 7-10 Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ θαη ε σθέιηκε δσή ηνπο αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ είλαη απαξαίηεην, θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο θαη ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, ελψ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. 21

22 Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. (α) Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο Οη ηειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαη απνζβέλνληαη κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, κέρξη ηε ιήμε ηεο λνκηθήο δηάξθεηάο ηνπο. (β) Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 3.7 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ, ην νπνίν απνηειεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ, κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηήζεθαλ θαη ζπλεπψο δελ πξνθχπηνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Έμνδα αύμεζεο θεθαιαίνπ Σα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ, αθαηξνχκελεο ηεο ζρεηηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, ζπκςεθίδνληαη κε ην Απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα ηακείνπ θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο θαηαζηάζεσλ ηακηαθψλ ξνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη νη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο θαη κέρξη ηξίκελεο δηάξθεηαο (απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο) επελδχζεηο, ζεσξνχληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα Μαθξνπξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο είλαη άηνθεο ή θέξνπλ επηηφθην ρακειφηεξν απφ ηα εθάζηνηε ηξέρνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εκθαλίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη δηαθνξέο πξνεμφθιεζεο απεηθνλίδνληαη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ θάξηεο sim, θάξηεο πξνπιεξσκέλνπ αεξφρξνλνπ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη ινηπά αμεζνπάξ, απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεο, πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο, 22

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα