ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Εξέταση ένστασης της σύμπραξης: «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» κατά του Πρακτικού ΙΙΙ και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία 5. Λουφόπουλος Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 2537/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 25 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ /7468/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τα κατωτέρω: Το θέμα εισάγεται για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/05 «περι μελετών», του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ.7 /2013 (ΦΕΚ Α 26/ ) καθώς και την εγκ. 6/15400/ του ΥΠΕΣ «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013». ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2 Η σύμβαση συνιστά υποέργο της πράξης «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) , με προϋπολογισμό ,13. Η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών προκηρύχθηκε για τις με τη διαδικασία του άρθρου 9, παρ. 4 του Ν.3316/05. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στις προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με το από Πρακτικό ΙΙΙ. Επί του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙΙ υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ /2095/ ένσταση της διαγωνιζόμενης σύμπραξης «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.». Η σύμπραξη «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με το από 1 Απριλίου 2014 έγγραφό της απέσυρε την προσφορά της από τον ανωτέρω διαγωνισμό λόγω της μετατροπής του μέλους της σύμπραξης «Δ. ΧΑΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» με δ.τ. «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία (Φ.Ε.Κ. 9005/ ) και επειδή δεν είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ολοκληρωθεί οι σχετικές μεταβολές στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠΥΜΕΔΙ, καθώς και στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. Με το υπ αρίθμ. πρωτ /2095/ έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα ακόλουθα: 1) «αν μπορεί να αποσυρθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης ο προσωρινός μειοδότης «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και ποιες οι συνέπειες εάν τυχόν υπάρχουν και 2) την εξέταση της ένστασης της σύμπραξης «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» κατά του προσωρινού μειοδότη ως προς το πρώτο μέρος της ένστασης που αφορά στη φερόμενη παράνομη συμμετοχή του. Η Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Θεσσαλίας με το έγγραφό της από (αριθμ. πρωτ /6519/ ) γνωμοδότησε ότι: «α) η σύμπραξη: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» θα πρέπει να αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό για τους ακόλουθους λόγους: Α) σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία στον φάκελο συμμετοχής του διαγωνισμού κατέθεσε προσφορά στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» η οποία όμως μετατράπηκε στις σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) (ΦΕΚ.9005/ ). Συνεπώς η κατατεθείσα προσφορά, η εγγυητική επιστολή και η μετέπειτα κατατεθείσα δήλωση παράτασης ισχύος της προσφοράς αφορούν σε σχήμα που δεν υφίσταται σήμερα και συνεπώς δεν έχουν ισχύ. Δεν μπορεί να γίνει επανεξέταση των ως άνω προϋποθέσεων σ αυτό το μεταγενέστερο στάδιο καθώς αυτό θα παραβίαζε εκτός από τους όρους της διακήρυξης και τις αρχές της τυπικότητας και διαφάνειας του διαγωνισμού αλλά και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (Ν.Σ.Κ. 406/2003). Β) Η εταιρεία δεν μπορεί να γίνει δεκτή στη συνέχεια του διαγωνισμού με την νέα της μορφή σαν (Α.Ε.), παρόλο που αυτή αποτελεί καθολική διάδοχο της αρχικής εταιρείας (Ε.Ε.) γιατί αφενός η νέα εταιρεία δεν είχε μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ολοκληρώσει την εγγραφή της στο Μητρώο Γραφείων

3 Μελετών της Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ και αφετέρου θα έπρεπε η σύμπραξη, αν επιθυμούσε την περαιτέρω συμμετοχή της στον διαγωνισμό, να έχει ζητήσει υποκατάσταση της αρχικής εταιρείας (Ε.Ε.) από την νέα εταιρεία (Α.Ε.) στη φάση όμως της αξιολόγησης των προσφορών πριν την ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙ, (Ν.3316/2005 άρθρο 18 παράγραφος 2 και Ν.3621/07 άρθρο 4 παρ. 4). Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει καθώς η μετατροπή της εταιρείας από Ε.Ε. σε Α.Ε. έγινε μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ένσταση της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε.» πρέπει να γίνει δεκτή ως προς το πρώτο μέρος δηλαδή την «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/φ 3» και να αποκλειστεί η προσωρινή μειοδότρια κοινοπραξία. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν μπορεί να καταπέσει σε βάρος του καθώς η εν λόγω σύμπραξη δεν έχει ανακηρυχθεί τελικός μειοδότης αλλά προσωρινός μειοδότης και διότι εν προκειμένω δεν πρόκειται περί αποσύρσεως από το Διαγωνισμό αλλά περί αποκλεισμού της» Με το υπ αρίθμ. πρωτ /5590/ έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες η ανανέωση ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον διαγωνισμό του εν λόγω έργου. Από τους συμμετέχοντες ανανέωση προσφοράς και εγγυητικών κατέθεσε μόνο η σύμπραξη «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.». Η σύμπραξη «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με το από έγγραφο μας γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί την συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Οι λοιπές συμπράξεις δεν αποστείλανε ανανέωση της ισχύος των προσφορών μέσα στο χρονικό διάστημα που τους δόθηκε και για το λόγο αυτό αποκλείονται από την συνέχιση της διαδικασίας. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με την από Υπηρεσιακή αναφορά λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας γνωμοδότησε σχετικά με την ανωτέρω ένσταση. Στην Υπηρεσιακή αναφορά καταγράφονται αναλυτικά οι απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι απόψεις αφορούν στα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής (πρόεδρο και ένα μέλος) δηλαδή την πλειοψηφία. Οι απόψεις του τρίτου μέλους της Επιτροπής που διαφώνησε αναφέρονται επίσης στην Υπηρεσιακή αναφορά. ΠΡΟΤΑΣΗ Αξιολογώντας την ένσταση της διαγωνιζόμενης σύμπραξης κατά του Πρακτικού ΙΙΙ που κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πρέπει να εξεταστεί και αφού λάβαμε υπόψη τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού, στο Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην Γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού (πλειοψηφία) και τις απόψεις του μέλους της Επιτροπής που μειοψήφησε, στην Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προτείνουμε για την υποβληθείσα ένσταση τα κάτωθι: Ένσταση διαγωνιζόμενης σύμπραξης «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» Προτείνεται:

4 o Να γίνει δεκτή η υποβληθείσα ένσταση ως προς το πρώτο μέρος και η σύμπραξη με α/φ 3 να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό. o Να απορριφθεί η υποβληθείσα ένσταση ως προς το δεύτερο μέρος καθώς δεν τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας της σύμπραξης με α/φ 3 και «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» o Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε.» που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.) με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας. Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» προϋπολογισμού ,13 με ΦΠΑ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι υπογράφοντες: 1. Πετσιά Βασιλική Πρόεδρος, Πολ. Μηχ. με Γ β 2. Χαλιαμάλιας Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος, (λόγω απουσίας του κ. Στ. Νικολόπουλου) Μηχ. Μηχ. με Δ β 3. Μπουγουλιάς Απόστολος Μέλος, Αρχ. Μηχ. που σύμφωνα με την απόφαση 211/2012 (Πρακτικό 16/ ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, συγκεντρωθήκαμε στις 17 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. και διαπιστώσαμε ότι κατά του από Πρακτικού ΙΙΙ του ανωτέρω διαγωνισμού, υποβλήθηκε μία (1) ένσταση μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 16 Απριλίου 2014, σύμφωνα και με την από Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 73050/2095/ ένσταση της η σύμπραξη «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» ενίσταται κατά του Πρακτικού ΙΙΙ για τους εξής λόγους: α) Παράνομη συμμετοχή σύμπραξης με α/φ 3 και β) Υποβολή ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην ένσταση και ζητά:

5 1) Να γίνει δεκτή η ένσταση. 2) Να αποκλειστεί από το διαγωνισμό η σύμπραξη: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 3) Να κατακυρωθεί η σύμβαση στην σύμπραξή τους, η οποία καταλαμβάνει την 1 η θέση στη σειρά της τελικής κατάταξης μεταξύ των νομίμως συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Επίσης η Επιτροπή έλαβε γνώση του από 1 Απριλίου 2014 εγγράφου της σύμπραξης: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με το οποίο ενημερώνει για την απόσυρση της προσφοράς της από τον ανωτέρω διαγωνισμό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την ένσταση και αποφάσισε να ζητήσει την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την: 1) απόσυρση της σύμπραξης «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και 2) την εξέταση της ένστασης της σύμπραξης «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.». Με το υπ αρίθμ. πρωτ /2095/ έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας ζητήθηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα: 1) «αν μπορεί να αποσυρθεί από το διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης ο προσωρινός μειοδότης και ποιες οι συνέπειες εάν τυχόν υπάρχουν και 2) η εξέταση της ένστασης της σύμπραξης «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» κατά του προσωρινού μειοδότη ως προς το πρώτο μέρος της ένστασης που αφορά στη φερόμενη παράνομη συμμετοχή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίαση μέχρι να λάβει τη σχετική γνωμοδότηση. Με το υπ αρίθμ. πρωτ /5590/ έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες η ανανέωση ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον διαγωνισμό του εν λόγω έργου. Από τους συμμετέχοντες ανανέωση προσφοράς και εγγυητικών κατέθεσε μόνο η σύμπραξη «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.». Η σύμπραξη «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με το από έγγραφο μας γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί την συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Οι λοιπές συμπράξεις δεν αποστείλανε ανανέωση της ισχύος των προσφορών μέσα στο χρονικό διάστημα που τους δόθηκε και για το λόγο αυτό απορρίπτονται από την συνέχιση της διαδικασίας. Η Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Θεσσαλίας με το έγγραφό της από (αριθμ. πρωτ /6519/ ) γνωμοδοτεί ότι: «α) η σύμπραξη: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» θα πρέπει να αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό για τους ακόλουθους λόγους:

6 Α) σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία στον φάκελο συμμετοχής του διαγωνισμού κατέθεσε προσφορά στην οποία συμμετείχε και η εταιρεία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» η οποία όμως μετατράπηκε στις σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) (ΦΕΚ.9005/ ). Συνεπώς η κατατεθείσα προσφορά, η εγγυητική επιστολή και η μετέπειτα κατατεθείσα δήλωση παράτασης ισχύος της προσφοράς αφορούν σε σχήμα που δεν υφίσταται σήμερα και συνεπώς δεν έχουν ισχύ. Δεν μπορεί να γίνει επανεξέταση των ως άνω προϋποθέσεων σ αυτό το μεταγενέστερο στάδιο καθώς αυτό θα παραβίαζε εκτός από τους όρους της διακήρυξης και τις αρχές της τυπικότητας και διαφάνειας του διαγωνισμού αλλά και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων (Ν.Σ.Κ. 406/2003). Β) Η εταιρεία δεν μπορεί να γίνει δεκτή στη συνέχεια του διαγωνισμού με την νέα της μορφή σαν (Α.Ε.), παρόλο που αυτή αποτελεί καθολική διάδοχο της αρχικής εταιρείας (Ε.Ε.) γιατί αφενός η νέα εταιρεία δεν είχε μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ολοκληρώσει την εγγραφή της στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ και αφετέρου θα έπρεπε η σύμπραξη, αν επιθυμούσε την περαιτέρω συμμετοχή της στον διαγωνισμό, να έχει ζητήσει υποκατάσταση της αρχικής εταιρείας (Ε.Ε.) από την νέα εταιρεία (Α.Ε.) στη φάση όμως της αξιολόγησης των προσφορών πριν την ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙ, (Ν.3316/2005 άρθρο 18 παράγραφος 2 και Ν.3621/07 άρθρο 4 παρ. 4). Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει καθώς η μετατροπή της εταιρείας από Ε.Ε. σε Α.Ε. έγινε μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού ΙΙ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ένσταση της σύμπραξης «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε.» πρέπει να γίνει δεκτή ως προς το πρώτο μέρος δηλαδή την «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ α/φ 3» και να αποκλειστεί η προσωρινή μειοδότρια κοινοπραξία. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν μπορεί να καταπέσει σε βάρος του καθώς η εν λόγω σύμπραξη δεν έχει ανακηρυχθεί τελικός μειοδότης αλλά προσωρινός μειοδότης και διότι εν προκειμένω δεν πρόκειται περί αποσύρσεως από το Διαγωνισμό αλλά περί αποκλεισμού της» Το μέλος της Επιτροπής Απ. Μπουγουλιάς, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, διαφωνεί με τα ανωτέρω και εκφράζει τις παρακάτω απόψεις του: 1. Ο προσωρινός μειοδότης με αρ. φακέλου 3 που αναδείχθηκε μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στις 28/3/2014 δια του νόμιμου εκπροσώπου του στις την ίδια ημέρα που η Επιτροπή Διαγωνισμού υπέγραψε το Πρακτικό ΙΙΙ έστειλε επιστολή με την οποία δήλωνε ότι αποσύρει την προσφορά του από τον διαγωνισμό, σε αναντιστοιχία με το έγγραφο του ίδιου νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης στις 12/03/2014 με το οποίο δήλωνε την πρόθεση της σύμπραξης να συμμετάσχει στην συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού προσκομίζοντας μάλιστα και την απαιτούμενη παράταση

7 εγγυητικής επιστολής «παραλείποντας» τότε να ενημερώσει την επιτροπή για την αλλαγή του εταιρικού καθεστώτος ενός μέλους της σύμπραξης (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.) από Ε.Ε. σε Α.Ε. που έγινε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. 2. Υπήρξε ανεξήγητη και πάντως μη αιτιολογημένη καθυστέρηση (περίπου 6 μήνες) για την γνωμοδότηση σχετικά με τα παραπάνω του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών. 3. Έγινε προσπάθεια εξαπάτησης της Επιτροπής Αξιολόγησης από την σύμπραξη με αρ. φακ. 5 (ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε.- INTEGER Α.Ε.) όπου στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς ΔΗΛΩΣΕ ότι ο συντονιστής της σύμπραξης κ. Πατρώνης υπήρξε συντονιστής σε άλλα 36 έργα εκ των οποίων τα 28 δηλώθηκαν από την ίδια σύμπραξη σε άλλον διαγωνισμό (ΔΕΥΑ Ρόδου) ότι συντόνισε ο κ. Γρίβας και 4. Θεωρώ ότι οι ως άνω δύο συμπράξεις με αριθμ. φακέλου 3 και αριθμ. φακ. 5 δηλαδή ο 1 ος και ο 2 ος κατά σειρά κατάταξης μετά το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών, εμπαίζουν την Επιτροπή του Διαγωνισμού και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ζητώ την διερεύνηση τυχόν ευθυνών σε ότι αφορά την σύμπραξη «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε.- INTEGER Α.Ε.» με αρ. φακ. 5 και συγκεκριμένα για την ανακριβή Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου συντονιστή κ. Πατρώνη για τα 36 έργα που υπήρξε συντονιστής ενώ σε άλλο διαγωνισμό για τα 28 από αυτά δηλώθηκε άλλος συντονιστής από την ίδια σύμπραξη και Προτείνω: Την ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και διερεύνηση από την Υπηρεσία και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μεθόδου για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής εκφράζουν την άποψη να τεθεί ο προβληματισμός για το αν πρέπει να ζητηθεί αρμοδίως και η γνώμη της Γ.Ε.Μ. (Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών) του Μητρώου Μελετητών της Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ, για ενδεχόμενες συνέπειες ή/και ευθύνες που προκύπτουν από τις ενέργειες της

8 σύμπραξης «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω προτείνει κατά πλειοψηφία: 1) Να γίνει δεκτή η υποβληθείσα ένσταση ως προς το πρώτο μέρος και η σύμπραξη με α/φ 3 να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό. 2) Να απορριφθεί η υποβληθείσα ένσταση ως προς το δεύτερο μέρος καθώς δεν τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας της σύμπραξης με α/φ 3 και «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» 3) Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε.» που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.) με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας. ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΣΙΑ 2.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ 3.- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Γνωμοδότηση για την εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου». Σας αποστέλλουμε 1) την αίτηση απόσυρσης της συμμετοχής από τον διαγωνισμό του θέματος της σύμπραξης με αριθμό φακέλου 3 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση εάν είναι δυνατό να την αποσύρει και ποιες οι συνέπειες εάν τυχόν υπάρχουν και 2) την ένσταση της σύμπραξης «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε.- INTEGER Α.Ε.» κατά του από Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος και παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας στην εξέταση του πρώτου μέρους της ένστασης δηλαδή την «παράνομη συμμετοχή της σύμπραξης με α/φ 3».

9 Επίσης σας ενημερώνουμε ότι: 1. επειδή οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και οι εγγυητικές επιστολές είχαν λήξει, η Υπηρεσία με έγγραφό της ζήτησε την ανανέωση τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μόνο των συμμετεχόντων που ανανέωσαν την ισχύ των προσφορών τους εγγράφως. Μεταξύ των ενδιαφερομένων ήταν και η σύμπραξη με αριθμό φακέλου 3, η οποία με το από δήλωσε την ανανέωση της προσφοράς της. 2. Με νέο έγγραφό της προς την Επιτροπή Διαγωνισμού στις , η σύμπραξη με αριθμό φακέλου 3 δηλώνει ότι αποσύρει την συμμετοχή της από τον διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρει στο έγγραφό της το οποίο και σας επισυνάπτουμε. Επισημαίνουμε ότι το εν λόγω έγγραφο εστάλει μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αλλά πριν την γνωστοποίηση στους διαγωνιζομένους του Πρακτικού ΙΙΙ. 3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβίβασε το ανωτέρω έγγραφο στην Προϊσταμένη Αρχή, λόγω δικής της αρμοδιότητας. Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο I I I 1. Σήμερα 28 η Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00πμ οι παρακάτω υπογεγραμμένοι : Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 Πετσιά Βασιλική Πρόεδρος, Πολ. Μηχ. με Γ β 2 Χαλιαμάλιας Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος, (λόγω απουσίας του κ. Στ. Νικολόπουλου) Μηχ. Μηχ. με Δ β 3 Μπουγουλιάς Απόστολος Μέλος, Αρχ. Μηχ. που σύμφωνα με την απόφαση 211/2012 (Πρακτικό 16/ ) του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών:

10 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ», συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε., προκειμένου να προβούμε στο άνοιγμα των φακέλων της «Οικονομικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων που δεν αποκλείσθηκαν στο προηγούμενο στάδιο και να προβούμε στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω σύμβασης. 2. Η Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 του τεύχους της οικείας Προκήρυξης, άνοιξε τους φακέλους των «Οικονομικών Προσφορών» των διαγωνιζομένων, που σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ δεν αποκλείσθηκαν και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού και ανανέωσαν την ισχύ των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η Επιτροπή άνοιξε τους φακέλους Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μονόγραψε και κατέγραψε το περιεχόμενό τους ως εξής: ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ ΝΤΩΝ α/α 2 3 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.με δ.τ. "ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε", "HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΝΑΙ ΝΑΙ 5 ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε. ΝΑΙ 6 Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. "GK CONSULTANTS", Ζ&Α Π ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ζ-Α & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.", ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. " ΑΝ.ΤΕ.Μ. Ε.Π.Ε.", ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΙ

11 Σημειώνεται ότι η Ε.Δ. δεν προέβη σε αποσφράγιση της «Οικονομικής Προσφοράς» για τα μελετητικά σχήματα με α/α 1: «ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε., Φ.ΤΗΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ."αλφα ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.", ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» και με α/α 4: «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε. - Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. -ΗΛΙΔΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που αποκλείσθηκαν γιατί δεν δήλωσαν παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, όπως αυτά ζητήθηκαν σύμφωνα με το με α.π /1219/ έγγραφο της Υπηρεσίας. 3. Κατόπιν η Επιτροπή, αφού εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία όλων των φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» και αφού έλαβε υπόψη την παράγραφο 4.5 του άρθρου 4 της οικείας Προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία: Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή: α. Δεν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειμένου από τις οριζόμενες στα τεύχη του διαγωνισμού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής. β. Είναι συνταγμένες, όπως ορίζει η παρ της οικείας Προκήρυξης, διαπίστωσε ότι: Κατά την αποσφράγιση των υπόψη φακέλων των διαγωνιζομένων, αυτοί περιείχαν συμπληρωμένο το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 21.8 της οικείας Προκήρυξης- έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Προέβη σύμφωνα με το δικαίωμα που της δίδεται από τα αναγραφόμενα στην υπενθύμιση του άρθρου 21.8 της οικείας Προκήρυξης σε στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα ευρώ της προσφερόμενης τιμής ανά κατηγορία μελέτης (και όχι στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο) των «Οικονομικών Προσφορών» για το μελετητικό σχήμα: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με α/α 3 4. Κατόπιν η Επιτροπή και σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του άρθρου 4 της οικείας Προκήρυξης, κρίνει παραδεκτές τις οικονομικές προσφορές όλων των

12 διαγωνιζομένων μελετητικών σχημάτων, διότι πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 5. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παράγραφο του άρθρου 22 της οικείας Προκήρυξης, σύμφωνα με την οποία: Η οικονομική προσφορά βαθμολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 5 της παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Η βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%. Η βαθμολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής: U.Ο.Π.= 100 x ΟΠmin / ΟΠ Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ο ) δεκαδικό ψηφίο. Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, προχώρησε στη βαθμολόγηση των παραδεκτών «Οικονομικών Προσφορών», η οποία φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αρ. φακέλου ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΠ) (σε ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U.ΟΠ = 100 x ΟΠ min / ΟΠ 2 3 ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.με δ.τ. "ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε", "HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 52,50 % ,21 79,00 % ,00

13 5 6 ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε. Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. "GK CONSULTANTS", Ζ&Α Π ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ζ-Α & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.", ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. " ΑΝ.ΤΕ.Μ. Ε.Π.Ε.", ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 60,00 % ,50 42,00 % ,21 Όπου ΟΠ min = , η χαμηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά, η οποία δόθηκε από το μελετητικό σχήμα με α/α 3 «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 6. Στη συνέχεια με βάση τη βαθμολογία U.Τ.Π των «Τεχνικών Προσφορών», όπως προκύπτει από το Πρακτικό II και τη βαθμολογία U.Ο.Π. των «Οικονομικών Προσφορών» όπως προκύπτει από τον προηγούμενο Πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 22.2 του άρθρου 22 της οικείας Προκήρυξης, η Επιτροπή προέβη στον υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου μελετητικού σχήματος και προχώρησε στην τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ αρ. φακέλου ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ U.T.Π. U.Ο.Π. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U = U.Τ.Π. x 75%+U.Ο.Π. x 25% ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

14 ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.με δ.τ. "ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε", "HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε. Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. "GK CONSULTANTS", Ζ&Α Π ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ζ-Α & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.", ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. " ΑΝ.ΤΕ.Μ. Ε.Π.Ε.", ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 86,88 44,21 76,21 3ος 78,08 100,00 83,56 1ος 90,80 52,50 81,23 2ος 76,60 36,21 66,50 4ος 8. Με βάση τα ανωτέρω και τα στοιχεία του τελευταίου Πίνακα και σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του άρθρου 4 και την παράγραφο 22.2 του άρθρου 22 της οικείας Προκήρυξης, η Επιτροπή Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι Την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ», στο μελετητικό σχήμα:

15 «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά [οικονομική προσφορά: (εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.] με έκπτωση 79% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (83,56 μονάδες). Την 1 η Απριλίου 2014 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ, κατά του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 του άρθρου 4 του τεύχους της οικείας Προκήρυξης και την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησής του. Το παρόν υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα. Να τοιχοκολληθεί στο χώρο Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Καρδίτσα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πετσιά Βασιλική ΤΑ ΜΕΛΗ Χαλιαμάλιας Χρήστος Μπουγουλιάς Αποστόλης Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», την υπ αριθμ. 169/ /πρακτικό 9 ο (ΑΔΑ: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθμ. 3020/ (ΑΔΑ: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

16 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ o Να γίνει δεκτή η υποβληθείσα ένσταση ως προς το πρώτο μέρος και η σύμπραξη με α/φ 3 να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό. o Να απορριφθεί η υποβληθείσα ένσταση ως προς το δεύτερο μέρος καθώς δεν τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας της σύμπραξης με α/φ 3 και «ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς» o Την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην σύμπραξη «ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε., INTEGER Α.Ε.» που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.) με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας. Καταψηφίζει την εισήγηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστασόπουλος εκφράζοντας την άποψη για ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1363 Ο Αντιπρόεδρος Εκ της Γραμματείας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλομπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Αναστασόπουλος Στυλιανός Λάρισα 19/12/2014 Γακόπουλος Χρήστος Καλτσογιάννης Γεώργιος Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία Λουφόπουλος Δημήτριος Μπέμπης Απόστολος Νοτόπουλος Ευάγγελος

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ1Ζ-ΜΛΦ. ΘΕΜΑ 3ον

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ1Ζ-ΜΛΦ. ΘΕΜΑ 3ον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 Απόσπασµα από το αριθ. 14 πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής Θέµα: Κατακύρωση πρακτικού Νο ΙΙΙ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 468/2015 ΘΕΜΑ: 29 ο ιαβίβαση Πρακτικού ΙV, Εισήγησης της επιτροπής ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή προς έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή αναδόχου της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή προς έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή αναδόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.πρωτ. : 38304 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 356/2014 Από το Πρακτικό της 28ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /30-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2012 ΘΕΜΑ: 10 ο ιαγωνισµός για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 363-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 12-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1154 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Τηλέφωνο:210-9602130

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 7/13-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 7/13-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 7/13-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-7/13-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2015 ΘΕΜΑ: 72 ο Λήψη απόφασης για την από 08-04-2015 υποβληθείσα ένσταση κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα