H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ"

Transcript

1 H ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Βαγιωνά Δήµητρα 1,Καρανικόλας Νικόλας 1,Ρουστάνης Θεµιστοκλής 2, (1) Λέκτορας Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Α.Π.Θ., Βέροια, (2) Υποψ. Δρ. Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απαραίτητων διαδικασιών και λειτουργιών καθώς και η υλοποίηση της βέλτιστης λύσης για την ανάπτυξη εργαλείων εξυπηρέτησης των πολιτών ενός Δήµου µε την χρήση της χαρτογραφικής και γεωγραφικής ανάλυσης. Η περιοχή µελέτης είναι ο Δήµος Βέροιας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσο αναφορά στις γεωγραφικές παραµέτρους αλλά και τον βαθµό ανάπτυξης άλλων εργαλείων του Δήµου µέσα από προηγούµενες προσπάθειες καθορίζουν εν πολλοίς και τη λύση που προτείνεται στην εργασία. Συγκεκριµένα η απαρχής δηµιουργία ενός ενιαίου χαρτογραφικού υποβάθρου του Δήµου κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αποσπασµατικής αντιµετώπισης του θέµατος αυτού και της µη ύπαρξης υποβάθρου ικανού να «φιλοξενήσει» το σύνολο των περιγραφικών πληροφοριών που δίδονται στο σύστηµα που αναπτύχθηκε. Τόσο λόγω του διοικητικού προγράµµατος «Καλλικράτης» όσο και των αλλαγών -γεωµετρικών και µη- που υπήρξαν κατά τα προηγούµενα έτη, η επιλογή της από το µηδέν δηµιουργίας του υποβάθρου ενδυναµώθηκε περαιτέρω. Έτσι το σύνολο των δικτύων (οδικά, σιδηροδροµικά, κλπ.), οι πληροφορίες υψοµέτρων και τα νέα διοικητικά όρια ψηφιοποιήθηκαν µε τη βέλτιστη δυνατή ακρίβεια που δίνουν σήµερα οι µετρητικές επιστήµες καθώς και οι ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. Συγχρόνως ο εµπλουτισµός και η επικαιροποίηση των στοιχείων εντός των οικισµών του Δήµου και ιδιαίτερα του οικισµού της Βέροιας σε επίπεδο οικοδοµικών τετραγώνων, οδών και κτιρίων αποτέλεσαν τα κυρίαρχα στοιχεία του υποβάθρου εντός του αστικού χώρου. Ο βασικός κορµός της περιγραφικής πληροφορίας προέκυψε από την ψηφιοποίηση εγγράφων της πολεοδοµίας Βέροιας και συµπεριλάµβανε πληροφορίες όπως τα διατάγµατα ρυµοτοµίας, τους όρους δόµησης, τις πράξεις τακτοποίησης και εφαρµογής καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία αυτών όπως τα λεκτικά των πράξεων, τα σχέδια και διαγράµµατα που συµπεριλαµβάνουν και τις διοικητικές αποφάσεις αυτών. Πρόκειται εν τέλει για το σύνολο της πολεοδοµικής κληρονοµιάς της πόλης αφού δεκάδες χιλιάδων σελίδων και σχεδίων καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο από το 1940 µέχρι το 2012.

2 Η περιγραφική πληροφορία και το χαρτογραφικό υπόβαθρο αποτελούν σήµερα µία ενιαία γεωβάση η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει πρότυπο υλοποίησης και άλλων αντιστοίχων συστηµάτων και σε άλλες πόλεις και οικισµούς. Με τον τρόπο αυτό η εξυπηρέτηση των πολιτών από το πολεοδοµικό γραφείο γίνεται αυτόµατα µε τη χρήση της γεωπύλης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η παρούσα εργασία παρουσιάζεται στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος του Τ.Μ.Χ.Α. του Α.Π.Θ. σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήµου Βέροιας και το Δήµο Βέροιας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολεοδοµία, Πύλη Γεωδεδοµένων, Δηµοτική Χαρτογραφία Abstract The purpose of this paper is to explore and to implement all the necessary procedures and operations towards finding the best solution for the creation of a citizens service tool in a Municipality with the use of mapping and geographic analysis. The study area is the Municipality of Veria. Its special features as far as the geographical parameters and the degree of development of other tools are concerned determine the proposed work at a great extent. Specifically, the initial creation of a united cartographic background was required due to the incomplete approach of the issue and the absence of background able to accommodate all the descriptive information given to the developed system. Both because of the administrative program "Kallikrates" and the changes -geometric and non- in previous years, the creation of the background from scratch further enhanced. Therefore, all networks (road, railway, etc.), topographic information and new administrative boundaries were digitized with the best possible accuracy for the needs of the project. Moreover, the enrichment and update of the Municipality s data and especially Veria s data blocks, streets and buildings- were the dominant elements of the background for the urban area. The main body of the descriptive information, which included urban diagrams, street planning coordinates, building terms, settlements designs and certificates of regularisation, was based on the digitalization of documents from Veria s urban-planning department. The additional data for the descriptive information, such as plans, topographic diagrams and the administrative decisions on urban planning, were also provided for Veria s urban-planning department. To sum up, the information includes the entire urban heritage of the city with thousands of documents and designs from 1940 to The descriptive information and the cartographic backgrounds form a uniform geodatabase that sets an example for implementation of these techniques in other towns and villages.

3 Thus, the most important fact is that citizens can enter and find the desirable services and data automatically by simply using the geodatabase designed and implemented for this purpose. This work is presented as a part of the research program of School of Urban-Regional Planning and Development Engineering of AUTH in collaboration with the Development Corporation of the Municipality of Veria and the Municipality of Veria. 1. Δοµή του συστήµατος. Η διαδικασία υλοποίησης ενός συστήµατος παροχής γεωγραφικών πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς και των επιµέρους συστηµάτων υποστήριξης των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων απαιτεί καθορισµένη µεθοδολογική προσέγγιση µε στόχο, τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης στην δοµή των δεδοµένων και των διεπαφών επεξεργασίας. Ο στόχος αυτός αν και φαίνεται εύκολος και προσεγγίσιµος έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί ένα από τα δύσκολα σηµεία στο σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων. Έχει παρατηρηθεί άλλωστε ότι αν και πολλά συστήµατα σχεδιάστηκαν µε τις καλύτερες προδιαγραφές τελικά παραµελήθηκαν και εν τέλει απαξιώθηκαν τόσο από τους διαχειριστές όσο και από τους τελικούς χρήστες αυτών. Στο εν λόγω σύστηµα ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε στη χρήση του συστήµατος από όλους τους χρήστες µέσα από διεπαφές προσιτές και γνώριµες προς τους χρήστες. Ταυτόχρονα καθορίστηκε και η διαβαθµισµένη πρόσβαση σε πολλά διαφορετικά επίπεδα λειτουργιών και χρηστών Περιγραφή Λογισµικού και συστήµατος διακοµιστή Το σύστηµα που εγκαταστάθηκε βασίζεται σε αρχιτεκτονική 3 - Tier. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει ως βασικά συστατικά την ύπαρξη: ενός επιπέδου εφαρµογών (Application - Business Logic Tier), ενός επιπέδου Συστήµατος Διαχείρισης Βάσεων Δεδοµένων (Σ.Δ.Β.Δ.) (Database Tier) και ενός επιπέδου απεικόνισης-παρουσίασης (Presentation Tier) των προς διαχείριση δεδοµένων. Υποσύστηµα Σ.Δ.Β.Δ. (Database Tier) Υποσύστηµα Εφαρµογών Υποστήριξης (Business Logic Tier) Υποσύστηµα Παρουσίασης (Presentation Tier) Η αρχιτεκτονική αυτή εξυπηρετεί την πρόσβαση πολλών διαφορετικών χρηστών σε διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και την υλοποίηση διαφορετικών εκδόσεων των δεδοµένων αναλόγως µε τον χρόνο επεξεργασίας τους Τα λογισµικά τα οποία υλοποιούν αυτή την δοµή είναι ο ArcGIS Server για τη διάχυση των γεωγραφικών δεδοµένων στο διαδίκτυο, ο SQL Server ως σύστηµα

4 διαχείρισης των δεδοµένων σε συνδυασµό µε το ArcSDE για την υλοποίηση των Χωρικών δεδοµένων στον SQL Server και την παροχή δυνατότητας πρόσβασης από διαφορετικά λογισµικά ΓΣΠ. Οι εφαρµογές για το διακοµιστή (server) αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον ASP.NET και VB.ΝΕΤ, ενώ για τον επισκέπτη (client) σε περιβάλλον VBScript και Javascript Περιγραφή Δεδοµένων Χωρικά Δεδοµένα Γενικού ενδιαφέροντος Τα χαρτογραφικά επίπεδα που συµµετέχουν στο σύστηµα αφορούν, από διοικητικής απόψεως, όλο τον Δήµο Βέροιας και σε επίπεδο πολεοδοµικού συγκροτήµατος και πολεοδοµικών πληροφοριών, το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Βέροιας. A/A Χαρτογραφικό Επίπεδο (layer) Γεωγραφική Περιγραφή 1 Διοικητικά όρια (επαρχιών, ΟΤΑ) Γραµµική, Πολυγωνική 2 Θέσεις οικισµών Σηµειακή 3 Όρια µεγάλων πόλεων Πολυγωνική 4 Οδικό δίκτυο, Σιδηροδροµικό δίκτυο κτλ Γραµµική 5 Θέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (αξιοθέατα, αρχαιολογικοί τόποι, µοναστήρια κ.λ.π.) Σηµειακή 6 Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Γραµµική, Πολυγωνική Γεωµορφολογία (Ισοϋψείς, Ποτάµια, καταφύγια άγριας ζωής κτλ) Γραµµική, Σηµειακή Πίνακας 1. Χαρτογραφικά Δεδοµένα συστήµατος γενικού Ενδιαφέροντος Χωρικά Δεδοµένα πολεοδοµικού συγκροτήµατος Εντός πολεοδοµικού συγκροτήµατος υλοποιήθηκε αντίστοιχη γεωγραφική πληροφορία η απαραίτητη για την συσχέτιση της µε το υπόλοιπο υλικό τεκµηρίωσης (έγγραφα, χάρτες, αποφάσεις κτλ) A/A Χαρτογραφικό Επίπεδο (layer) Γεωγραφική Περιγραφή 1 Οικοδοµικά Τετράγωνα (ΟΤ) Πολυγωνική 2 Κτίρια Πολυγωνική 3 Οικοδοµικές Ρυµοτοµικές Γραµµική 4 Αστικό Οδικό δίκτυο Γραµµική 5 Τοµείς Πολυγωνική Πίνακας 2. Χαρτογραφικά Δεδοµένα πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

5 Συνοδευτικό υλικό Τεκµηρίωσης Η Γεωγραφική αναφορά η οποία επιλέχθηκε για τη συσχέτιση των πράξεων τακτοποίησης, των όρων δόµησης είναι το επίπεδο των ΟΤ. Εποµένως εάν ένα οικοδοµικό τετράγωνο µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία πράξεις τακτοποίησης τότε καταχωρούνται όλες ξεχωριστά. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αυτά του πίνακα 3 όσον αφορά τις Πράξεις τακτοποίησης και των όρων δόµησης αυτά του πίνακα 4. A/A ΠΕΔΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Code_OT TEXT Μοναδικός Κωδικός ΟΤ 2 Code_PT TEXT Μοναδικός Κωδικός Πράξης Τακτοποιησης 3 PT_Etos INTEGER Έτος Πράξης Τακτοποίησης 4 PT_Lektiko_FI TEXT Όνοµα Αρχείου Λεκτικού 5 PT_Sxedio_FI TEXT Όνοµα Αρχείου Σχεδίου 6 PT_Apofasi_FI TEXT Όνοµα Αρχείου Απόφασης Πίνακας 3. Στοιχεία Πίνακα Ευρετηρίου πράξεων τακτοποίησης A/A ΠΕΔΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Code_OT TEXT Μοναδικός Κωδικός ΟΤ 2 Synt_Dom Double Συντ.Δόµησης 3 Synt_Kal Double Συντ.Κάλυψης 4 Max_Height Double Μέγιστο Ύψος 5 FEK_Name TEXT Ονοµασία ΦΕΚ 6 FEK_FILENAME TEXT Όνοµα Αρχείου ΦΕΚ Πίνακας 4. Στοιχεία Πίνακα Ευρετηρίου Όρων Δόµησης 2. Λειτουργίες και κατανοµή πρόσβασης στις υπηρεσίες. Ο όγκος αυτός των πληροφοριών καθώς και η επικαιροποίηση τους απαιτεί τον σχεδιασµό και την οργάνωση των λειτουργιών ανά κατηγορία πρόσβασης χρηστών και υπηρεσιών. Εποµένως διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης πρέπει να έχουν οι χρήστες της πολεοδοµίας στα πολεοδοµικά δεδοµένα και διαφορετικό στα Γεωµορφολογικά δεδοµένα. Παράλληλα µε τον σχεδιασµό των ρόλων και των δικαιωµάτων πρόσβασης υλοποιήθηκαν και οι απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε χρήστες µε διαφορετικά λογισµικά (ArcGIS, Autodesk Map 3D) να έχουν πρόσβαση στην ενιαία γεωγραφική Βάση Δεδοµένων του Δήµου. Έτσι χρήστες εξοικειωµένοι µε CAD λογισµικά δεν χρειάστηκε να εκπαιδευτούν σε λογισµικά GIS που µπορεί να ήταν απρόσιτα καθώς και το αντίστροφο, χρήστες µε εξοικείωση σε λογισµικά GIS, να µην απαιτείται η χρήση CAD λογισµικών για την ενηµέρωση και επικαιροποίηση των πληροφοριών.

6 2.1. Λειτουργίες εσωτερικής διαχείρισης των Γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών. Το σύστηµα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ώστε να εξυπηρετεί τις λειτουργίες που ακολουθούν ανά οµάδα γεωγραφικών δεδοµένων και ανά υπηρεσία. A/A Υπηρεσία Οµάδα πληροφοριών Λειτουργίες 1 Πολεοδοµία Πολεοδοµικά Δεδοµένα (ΟΤ, Οικοδοµικές, Ρυµοτοµικές, Πράξεις Τακτοποίησης, Εφαρµογής κτλ) 2 Τεχνική Υπηρεσία Δεδοµένα έργων, Οδοποιίας, Συντήρησης κτλ Επεξεργασία, Ενηµέρωση, Επεξεργασία, Ενηµέρωση, 3 Καθαριότητας Διαδροµές, Κάδοι κτλ Επεξεργασία, Ενηµέρωση, 4 Περιουσία Ακίνητα, Κληροδοτήµατα κτλ Επεξεργασία, Ενηµέρωση, 5 Πολιτικής Προστασίας Γεωµορφολογία, ιστορικό Καταστροφών κτλ. Επεξεργασία, Ενηµέρωση, Πίνακας 5. Λειτουργίες ανά Υπηρεσία και Οµάδα Γεωγραφικών Δεδοµένων Λειτουργίες Διάχυσης των χαρτογραφικών πληροφοριών (Διαδικτυακό ΓΣΠ). Για την διάχυση των Χαρτογραφικών Δεδοµένων και των Εγγράφων στο ευρύ κοινό αναπτύχθηκαν οι παρακάτω διαδικτυακοί τόποι. Η κεντρική σελίδα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την χαρτοσύνθεση που τον αφορά.

7 Εικόνα 1. Αρχική σελίδα επιλογής Διαδικτυακού ΓΣΠ Έχουν υλοποιηθεί τρείς διαδικτυακοί τόποι παροχής γεωγραφικών πληροφοριών για την οπτικοποίηση του διοικητικού χάρτη του δήµου Βέροιας, του Γεωφυσικού και του Κτηµατολογικού. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί και διεπαφή χρήστη για την ανάκτηση των πολεοδοµικών στοιχείων (Πράξεων τακτοποίησης, Πράξεων Εφαρµογής, Όρων Δόµησης κτλ). Εικόνα 2. Εφαρµογή ανάκτησης πράξεων τακτοποίησης Εικόνα 3. Εφαρµογή ανάκτησης Όρων Δόµησης.

8 2.3. Επίπεδα πρόσβασης. Για τη διαχείριση και την ενηµέρωση του συστήµατος σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα επίπεδα Πρόσβασης: A/A Κατηγορίες Χρηστών Δικαιώµατα 1 Administrator 2 Map User Administrator 3 DB Administrator 4 DB Management Users Οργάνωσης και διαχείρισης των χρηστών- Καθορίζοντας Username and Passwords Διαχειριστές των δικαιωµάτων πρόσβασης σε γεωγραφικά δεδοµένα και τήρησης µεταδεδοµένων Έχουν δηλαδή την δυνατότητα να καθορίζουν τα Backup Schedule, να ενεργοποιούν χειρωνακτικά διαδικασίες Επιδιόρθωσης, Database maintenance etc. Χρήστες µε δικαίωµα εισαγωγής επεξεργασίας και διαγραφής Γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων. Πίνακας 6. Επίπεδα και δικαιώµατα πρόσβασης 3. Συµπεράσµατα Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η υπάρχουσα εργασία συνεχίζεται µέσα από την συνολική σχέση του Δήµου µε το πανεπιστήµιο. Η µέχρι σήµερα χρήση του περιγραφόµενου συστήµατος από πολίτες της Βέροιας αλλά και από µηχανικούς και επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων µε ανάγκη την πρόσβαση στην πολεοδοµική πληροφορία αποδίδει ιδιαίτερα αποτελέσµατα και ενθαρρυντικές πληροφορίες για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη εφαρµογών και εργαλείων στον χώρο αυτό. Είναι αλήθεια ότι η ανάπτυξη πολλαπλών εργαλείων καθώς και ο εµπλουτισµός των πληροφοριών του συστήµατος µε ακόµα περισσότερα επίπεδα πληροφοριών δηµιουργεί πολλαπλασιαστικές δυνάµεις στη ζήτηση για την ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών. Έτσι, το σύστηµα συµπληρώνεται µε ακόµα περισσότερες πληροφορίες, τόσο γεωµετρικές, µε την ένταξη σε αυτό όλων των οικισµών του νέου Δήµου καθώς και της εξωαστικής πληροφορίας, όσο και περιγραφικές µε την εισροή ακόµα περισσότερων δεδοµένων όπως περιβαλλοντικών, δηµογραφικών, κοινωνικών, οικονοµικών έτσι ώστε το γεωγραφικό σύστηµα να εξελιχθεί σε ένα βιώσιµο και ζωντανό κύτταρο των Δηµοτικών υπηρεσιών. Bιβλιογραφία 1. Alesheikh A.A. et al (2002), Web GIS: Technologies and its applications, Symposium on Geospatial Theory, Processing and applications, Ottawa,. 2. Baker B. and Doshier K. (2007), Securiting ArcGIS Server for the Microsoft.NET Framework, US Technical Session.

9 3. Benner J. et al. (2009), Public Participation and Urban Planning supported by OGC Web Services, Proceedings REAL CORP 2009 Tagungsband. 4. Burrough, P. A. & Frank, A. U. (1996), Geographic objects with indeterminate boundaries. Taylor & Francis: London. 5. Couclelis, H. (1992), People manipulate objects (but cultivate fields): beyond the raster-vector debate in GIS. Theories and Methods of Spatio- Temporal Reasoning in Geographic Space, eds. A. U. Frank, I. Campari, & U. Formentini, Springer Verlag: Berlin, pp Dalumpines, R. (2008), Using RS and GIS in developing indicators to support urban transport ecological footprint analysis: the case of Ahmedabad city, India. MSc. Thesis. ITC, The Netherlands. 7. Egenhofer, M. J. & Herring, J. R. (1991), Categorizing Binary Topological Relations between Regions, Lines, and Points in Geographic Databases. Technical Report. Orono: Department of Surveying Engineering, University of Maine. 8. European Commission, DG XI (1996), European Sustainable Cities. Brussels: European Commission. 9. Frank A. U, & Campari I. (1993), Spatial Information Theory, Springer-Verlag, Berlin. 10. Frihida, A., Marceau D. & Thériault M. (2002), Spatio-temporal object-oriented data model for disaggregate travel behaviour. Transactions in GIS, 6(3), pp Ghaemi P. et al. (2009), Design and implementation of a web-based platform to support interactive environmental planning, Computers, Environment and Urban Systems. 12. Graymore L.M. M., Wallis M. A. & Richards J. A. (2009), An Index of Regional Sustainability: A GIS-based multiple criteria analysis decision support system for progressing sustainability, Ecological Complexity, 6 (4), pp Kevin A. (2008), ArcGIS Server: Geoprocessing Tasks, Serug, ESRI User Conference, Technical Workshop. 14. Kraak M.J. (2004), The role of the map in a Web-GIS environment, Journal of Geographical Systems, Vol. 6, Nο. 2 pp Kraak M.J. and Brown A. (2001), Web Cartography, Taylor and Francis, London. 16. Krauszova K. and Tansley C. (2007), Indoor GIS Web Application using ArcGIS Server, Set B, BCIT Geographic Information Systems. 17. Luaces M. et al. (2005), A Generic Framework for GIS Applications, Y.-J. Kwon, A. Bouju, and C. Claramunt (Eds.): W2GIS 2004, LNCS 3428, pp Song X. et al. (2004), The development of Web Mapping Application using open source GIS solution, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση

Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. (Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014) Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Δήμου Καλαμαριάς: περνώντας από το Workstation στο Enterprise GIS

Γεωγραφικό Σύστημα Δήμου Καλαμαριάς: περνώντας από το Workstation στο Enterprise GIS Γεωγραφικό Σύστημα Δήμου Καλαμαριάς: περνώντας από το Workstation στο Enterprise GIS Τσιωνάς Ιωάννης (*) (1), Ευαγγελίδης Κων/νος (2), Κωνσταντινίδης Ηλίας (3), Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος (4), Τασκάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος 2, ΚΑΡΙΩΤΟΥ Γλυκερία 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Μπαρακλιανός Ιωάννης (1), Σπυριδωνίδου Αλεξία (1), Βαγιωνά Δήµητρα (2), Καρανικόλας Νικόλας (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN Πραβιώτη Σοφία 1*, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα.

Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική που μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης είναι αυτή που φαίνεται στο επόμενο σχεδιάγραμμα. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Τα λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μπακογιάννης, Ευθύμιος 1, Βάσση, Αυγή 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» Ε ΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αεροφωτογραφίες όλης της χώρας από την Κτηματολόγιο ΑΕ» Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή ανοιχτού κώδικα και ελεύθερα δεδοµένα του Σπύρου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνες συσκευές για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DATA FORUM 2012. Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece

EUROPEAN DATA FORUM 2012. Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece EUROPEAN DATA FORUM 2012 Presentation Proposal Municipality of Iraklion Attica - Greece By: Nickolaos Stavropoulos & Photios Nic. Zygoulis(Msc in Political Theory) 2 Table of Contents Abstract... 3 OPEN

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήµατος Οπτικοποίησης ιανυσµατικών Χαρτών Α.Μ.: ΜΟΠ70 Α.Μ.: ΜΟΠ64

Ανάπτυξη Συστήµατος Οπτικοποίησης ιανυσµατικών Χαρτών Α.Μ.: ΜΟΠ70 Α.Μ.: ΜΟΠ64 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, sarantos}@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ π. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ., Msc Χωροταξία

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα