Αριθµ.Πρωτ.: 3080 ΑΡ.ΦΑΚ: 4/2014. Τηλ: FAX: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµ.Πρωτ.: 3080 ΑΡ.ΦΑΚ: 4/2014. Τηλ: 2810-320063 FAX:2810-233364 Email : kriti@oaed.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα Γωνία- Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ: Τηλ: FAX: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Αριθµ.Πρωτ.: 3080 ΑΡ.ΦΑΚ: 4/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, προϋπολογισµού «45.067,20» συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόµενους στις ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., να προσέλθουν στα γραφεία της Περ/κής /νσης Κρήτης του Οργανισµού, Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα γωνία, Ηράκλειο Κρήτης, προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Προµηθειών της Περ/κής /νσης. Πληροφορίες για τους όρους και το τεύχος του διαγωνισµού, παρέχονται από το αρµόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Περ/κής /νσης Κρήτης κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:οο π.µ 14:30 µ.µ. στο τηλ Για τεχνικά θέµατα : Τριτσάρη Μαρία, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, τηλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /νση: Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Τµήµα : Γραµµατείας και Προµηθειών /νση : Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα Γωνία- Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ: Πληροφορίες : Σουρανάκη Αικατερίνη Τηλ: FAX: Ηράκλειο, Αριθµ. Πρωτ.: 3080 Αρ. Φακ. 04/2014 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, προϋπολογισµού «45.067,20» συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΑΕ Περιφερειακή ιεύθυνση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κρήτης 10/07/2014 Πέµπτη 10:30 π.µ. Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα γωνία Ηράκλειο Κρήτης

3 Περιεχόµενα; ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περίληψη Στοιχεία του ιαγωνισµού Γενικοί Όροι Νοµικό Πλαίσιο ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Τεχνική περιγραφή Αναλυτικός προϋπολογισµός εργασιών επισκευής και συντήρησης ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 Α. Στοιχεία του διαγωνισµού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΥΣ CPV Εργασίες µετατροπής κτιρίου ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΙ Β) ,20 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΑΕ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΕ 9725 «Επισκευή και συντήρηση Κτιρίων ( ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)» Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την 31/12/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εξ ολοκλήρου παράδοση του έργου, εντός ενενήντα (90) ηµερών µετά την υπογραφή της σύµβασης. Σε ένα (1) µήνα από την οριστική και ποιοτική παράδοση του έργου

5 Β. Γενικοί όροι Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέµπτη 10/07/2014, ώρα 10:30 π.µ. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο Περιφερειακής ιεύθυνσης Κρήτης(Π Κ) του ΟΑΕ, στην ταχυδροµική διεύθυνση Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα γωνία, TK 71409, Ηράκλειο Κρήτης. Γλώσσα προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα. Τρόπος υποβολής προσφοράς: Η προσφορά υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του διαγωνιζόµενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3080/ Αρ. Φακ. 04/2014 «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία της Π Κ του ΟΑΕ» Πρέπει να περιέχει δύο (2) επί µέρους ανεξάρτητους φακέλους, «Υποφακέλους», τον «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και τον «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς», αµφότεροι σε δύο αντίγραφα. Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα µονογράφεται από το διαγωνιζόµενο και, αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του διαγωνιζόµενου, καθώς και τον τίτλο και τον αριθµό του φακέλου του διαγωνισµού.

6 Οι προσφορές δεν χαρτοσηµαίνονται. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. ιάρκεια ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών. Η τιµή θα δοθεί για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α). Η τιµή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την Πέµπτη 10/07/2014 και ώρα 10:30 π.µ. από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών της Περ/κής /νσης Κρήτης του ΟΑΕ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο του προκηρυχθέντος έργου. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των προκηρυχθέντος έργου. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης του έργου (εκτέλεσης εργασιών) ορίζεται εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η παραλαβή του έργου ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την οριστική και ποιοτική παράδοση του έργου. Για την πληρωµή θα προσκοµίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π 118/2007 ΦΕΚ150/Α/ Πληροφορίες για τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και την Τεχνική περιγραφή, παρέχονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Περ/κης /νσης Κρήτης κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:οο π.µ µ.µ (τηλ , τηλεοµοιοτυπία ).

7 Επίσης προς διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτηµάτων επί της πρόσκλησης να γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συγκεκριµένα προς την διεύθυνση µέσα στις προθεσµίες που ορίζεται από το άρθρο 10 παρ. β & γ του Π. 118/ (ΦΕΚ 150/Α/ ). Γ. Νοµικό πλαίσιο Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α'19), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/ ). 2. Του Ν.. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και ιοικήσεως του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού» (ΦΕΚ Α 112). 3. Του Β.. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού» (ΦΕΚ Α 123). 4. Του Ν. 2362/95,ΦΕΚ.247/Α/95,«Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε το Ν 3871/Α/ ΦΕΚ 141/Α/ Του Π.. 118/2007,(ΦΕΚ 150/Α/ ), «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Του Ν. 3886/2010) (ΦΕΚ Α' 173) «ικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων -Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), ως ισχύει. 7. Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138). 8. Της υπ' αριθ / απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ754/Β/ ,«Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων». 9. Του Ν. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 10. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204) , "Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, από την αναθέτουσα αρχή». 11. Του Π 136/ (ΦΕΚ Β'267) «Περί καθορισµού κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

8 12. Των λοιπών ισχυουσών Εθνικών & Κοινοτικών ιαταγών. 13. Την υπ' αριθµ 1812/26/ απόφαση του Σ του Οργανισµού.. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.1. ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν : α. Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα β. Συνεταιρισµοί γ. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά..2. ικαιολογητικά συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την προσφορά τους και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νοµικών προσώπων) και τα εξής: Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία του ιαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, καθώς επίσης και τα κατωτέρω: δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του αρθρ. 43 του Π.. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το Π.. 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρική ασφάλιση) ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,

9 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. iii) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.. 118/2007. ιευκρινίσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα υποβάλλουν: α) οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 του Π 118/2007). Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

10 Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει φύλλο συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ως προς την Τεχνική περιγραφή. ΣΤ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω: ΤΙΜΕΣ 1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ και για παράδοση του συνόλου του Έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α), θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ µπορεί να γίνεται µε δύο ή και µέχρι τρία δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: i. Τιµή σε Ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, κρατήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/Α'/ (κράτηση για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) καθώς και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του συνόλου του έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή που υπάρχει στο Παράρτηµα Α.

11 ii. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής, στον οποίο υπάγεται το σύνολο του Έργου. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). iii. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιµή της προσφοράς, για το σύνολο του Έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας. 8. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Τεχνική περιγραφή

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι απαραίτητο να γίνουν για την συντήρηση-επισκευή του Εργατικού κέντρου Λασιθίου που βρίσκεται επι της οδού Λευκών ορέων 3 στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για ένα 2/ροφο κτίσµα µε τµήµα υπογείου που αποτελείται αναλυτικά από υπόγειο εµβαδού 30,00 τ.µ., ισόγειο εµβαδού 120,00 τ.µ. πλατύσκαλο-ηµιώροφο µε W.C. και α όροφο εµβαδού 80,00 τ.µ Οι ενδιαφερόµενοι πριν συµπληρώσουν-παραδώσουν την προσφορά τους θα πρέπει να επισκεφθούν το Εργατικό κέντρο Αγίου Νικολάου, να λάβουν υπ όψη τους τις αποκλίσεις ή δυσκολίες που πιθανόν να υπάρχουν να συλλέξουν στοιχεία απαραίτητα ή να καταγράψουν ιδιοµορφίες για την καλή εκτέλεση του έργου. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικρουλικών καθώς και η εργασία κατασκευής των θα γίνουν σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική έκθεση και όπου απαιτούνται οδηγίες θα δοθούν επι τόπου από την Υπηρεσία του ΟΑΕ. Πέραν των παρακάτω αναφεροµένων αναλυτικά εργασιών περιλαµβάνεται και η εκτέλεση όλων των λοιπών κύριων ή βοηθητικών εργασιών (έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται) που είναι απαραίτητες κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την άρτια, έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών έτσι ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιµος για χρήση. Εάν η ποιότητα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο προµηθευτής δεν είναι η αντίστοιχη ή καλύτερη απ αυτή των προδιαγραφών τότε είναι υποχρεωµένος µετά από εντολή της Υπηρεσίας να τα αποξηλώσει και να εγκαταστήσει τα κατάλληλα υλικά. Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: ΑΠΕ Α 1) Αντικατάσταση δαπέδου στην αίθουσα συνεδριάσεων εµβαδού 80,00 τ.µ. από πλακάκια από γρανίτη διαστάσεων 40 Χ 40 εκ. που θα επικολληθούν πάνω από το παλιό πάτωµα µε ειδική κόλλα και θα αρµολογηθούν µε ειδικό στόκο αρµολογήµατος και χρήση πλαστικών σταυρών. Πριν από την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καλός καθαρισµός στις προς επίστρωση επιφάνειες ώστε να υπάρχει πλήρης οµαλοποίηση επιφάνειας δαπέδου. Η επιλογή του χρώµατος και λοιπών χαρακτηριστικών θα γίνει από την επίβλεψη µε βάση δείγµατα που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. 2) Τα δάπεδα της εισόδου και του α ορόφου είναι κατασκευασµένα από µωσαϊκό και απαιτούν συντήρηση επισκευή µε στοκάρισµα όπου αυτό απαιτείται, καλό τρίψιµο-γυάλισµα. 3) Αντικατάσταση σκαλοπατιών όπου αυτό απαιτείται από µάρµαρο ιδίας ποιότητας και απόχρωσης µε τα ήδη τοποθετηµένα. Τρίψιµο και γυάλισµα όλων των βαθµίδων του εσωτερικού κλιµακοστασίου. 4)Κατασκευή ράµπας για πρόσβαση στο κτίριο από ΑΜΕΑ και διαµόρφωση τελικής επιφάνειας µε πατητή τσιµεντοκονία (χρώµατος καταλλήλου κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης)

14 5)Κατασκευή εκ νέου πατωµάτων και επενδύσεων τοίχων στα δύο W.C.και στο προθάλαµο αυτών από πλακίδια (γρανιτώδη) µε µεγάλη σκληρότητα για υψηλή αντοχή, οµοιόµορφα χρωµατισµένα διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. Α ποιότητας.(επένδυση ισχυρής τσιµεντοκονίας µε αναλογία 1:3 ). Η επιλογή των πλακιδίων: τύπος,σχήµα, διαστάσεις, χρώµα και λοιπά χαρακτηριστικά θα γίνει από την επίβλεψη. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Προµήθεια και τοποθέτηση δύο ξύλινων πορτών στα W.C. συνολικού πάχους 4-5 εκ. µε µικρά υαλωτά ανοίγµατα από σκελετό µε ξυλεία Σουηδίας. Προµήθεια και τοποθέτηση µεγάλης δίφυλλης πόρτας στην κεντρική είσοδο στην αίθουσα συνεδριάσεων συνολικού εµβαδού 15,00 τ.µ. µε υαλωτά ανοίγµατα στην πάνω πλευρά, κάσα πλάτους εκ. αποτελούµενη από πλαίσιο-τελάρο και µε σκελετό από ξυλεία Σουηδίας συνολικού πάχους 4-5 εκ. Οι νέες ξύλινες πόρτες θα χρωµατιστούν (απόχρωσης-στιλπνότητας επιλογής της επίβλεψης) αφού καθαριστούν-τριφτούν και σπατουλαριστούν. Οι πόρτες του α ορόφου (που ήδη υπάρχουν) µετά από κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιµο, µερεµέτισµα, αφαίρεση παλαιών χρωµατισµών, ψιλοστοκάρισµα, καθαρισµός) θα χρωµατιστούν µε οδηγίες της επίβλεψης. Απαιτείται έλεγχος,καθαρισµός και συντήρηση όπου χρειάζεται στα ήδη υπάρχοντα εξωτερικά κουφώµατα από αλουµίνιο. Έλεγχο και συντήρηση α) της κεντρικής εισόδου του κτιρίου & β) των πορτών που οδηγούν στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.(αλουµίνιο) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Προετοιµασία όλων των εξωτερικών επιφανειών εφαρµογής των επιχρισµάτων (αφαίρεση παλαιών σοβάδων όπου αυτό απαιτείται, τρίψιµο, πολύ καλό καθάρισµα) Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2 ( µέγιστος αριθµός στρώσεων δύο) επι των τοίχων σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου έως ότου αποκατασταθούν και οµαλοποιηθούν. Πλήρως αποπερατωµένη εργασία µε τα υλικά επι τόπου, τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό (µε χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή) ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. ΜΟΝΩΣΗ Προετοιµασία της επιφάνειας Θα πραγµατοποιηθεί αφαίρεση των πλακών πεζοδροµίου που ήδη υπάρχουν στο δώµα, καθαρισµός τους και από τις δύο πλευρές, και στοίβαξή τους για επαναχρησιµοποίηση & συµπλήρωση ή αντικατάσταση αυτών µε νέες πλάκες ιδίας ποιότητας, καθαρισµός της τελικής επιφάνειας επίστρωσης από ξένα σώµατα µε µηχανικά µέσα, σκούπισµα, πλύσιµο µε νερό υπό πίεση όπου και θα ελεγχθούν οι κλίσεις του δώµατος και στέγνωµα. Αν οι κλίσεις δεν είναι ικανοποιητικές ώστε να αποµακρύνεται το νερό είναι αναγκαίο να πέσει τσιµεντοκονία εκ νέου.σε όλη την εσωτερική περίµετρο του στηθαίου και στο σηµείο επαφής µε το δώµα, θα κατασκευαστεί τριγωνικής διατοµής

15 γέµισµα από τσιµέντο, ορθών πλευρών τουλάχιστον 5Χ5εκατοστά, ώστε να αποφευχθεί πιθανό σχίσιµο της µεµβράνης στο σηµείο τσακίσµατος. Μετά το πλήρες στέγνωµα θα ακολουθήσει επάλειψη µε ψυχρή άσφαλτο επιφανείας, ελάχιστης ποσότητας 1,5Kg/m2. Ασφαλτική µεµβράνη Θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτική µεµβράνη τύπου APP, µε υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα, µε σηµείο µάλθωσης άνω των 145οC, βάρους 4-6Kg/m2, ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον -10οC και αντοχή σε σχίσιµο τουλάχιστον 400Ν κατά µήκος και τουλάχιστον 300Ν κατά πλάτος. Η τοποθέτηση θα γίνει µε αρχή το χαµηλότερο σηµείο των ρύσεων, ενώ η επίστρωση θα συνεχίσει στο στηθαίο για 15εκατοστά τουλάχιστον. Επανατοποθέτηση πλακών Προ της τοποθέτησης θα πραγµατοποιηθεί επίστρωση µε γεωύφασµα από µη υφαντές ίνες πολυεστέρα, ελάχιστου βάρους 170gr/m2, ανθεκτικό σε διάτρηση. Θα ακολουθήσει επίστρωση των πλακών πεζοδροµίου χωρίς συγκολλητικό υλικό, µε αποστάσεις µεταξύ τους τουλάχιστον 1εκατοστό. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στην εσωτερική περίµετρο του υπογείου όπου είναι αναγκαίο να καθαιρεθούν τα επιχρίσµατα και να µονωθούν πολύ καλά οι επιφάνειες. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ Εγκατάσταση νέων (χωνευτών )σωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης όπου θα χρησιµοποιηθούν πλαστικές σωλήνες µε κατάλληλες διατοµές ενώ για τα δίκτυα αποχέτευσης θα ελεχθούν οι ήδη υπάρχοντες πλαστικοί σωλήνες ή θα τοποθετηθούν νέοι αν αυτό απαιτηθεί. Πριν παραδοθεί το έργο θα πρέπει να λειτουργούν άψογα το δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης. Εγκατάσταση νέας πλαστικής υδατοδεξαµένης χωρητικότητας ενός τόνου. Απαραίτητος ό έλεγχος για καλή λειτουργία ή µερική αντικατάσταση (όπου αυτή απαιτείται) όλων των υδρορροών όλου του κτιρίου. ΛΟΥΤΡΑ Πριν από την εκτέλεση εργασιών θα γίνει καθαίρεση παλιών υπολοίπων σοβάδων πλακάκια,επιµελής καθαρισµός και οµαλοποίηση των επιφανειών (τσιµεντοκονία) στους τοίχους. Οι προς επίστρωση επιφάνειες πρέπει να µην έχουν υγρασία ή ρωγµές κατά την έναρξη των εργασιών. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν µε ειδική κόλλα επι της νέας επιχρισµένης επιφάνειας στους τοίχους ή στο δάπεδο και θα αρµολογηθούν µε ειδικό στόκο και χρήση πλαστικών σταυρών. Θα χρειαστούν δύο λεκάνες από πορσελάνη λευκού χρώµατος µε το δοχείο πλύσεως και δύο γούρνες πορσελάνης λευκού χρώµατος οβάλ µε διάµετρο τουλάχιστον 50 εκ. (από κεραµικό υψηλής ποιότητας) Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής και της υδραυλικής εγκατάστασης θα γίνουν σύµφωνα µε υποδείξεις της επίβλεψης. Τα W.C. θα παραδοθούν έτοιµα για κανονική λειτουργία µε όλα τα απαραίτητα ειδικά τεµάχια ( καθρέπτη, χαρτοθήκη, θήκη για υγρό σαπούνι,σιφώνια, µπαταρίες, διακόπτες,φωτιστικά κ.λ.π.)

16 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση που περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο κτίριο θα εγκατασταθεί νέα κεντρική θέρµανση η οποία θα περιλαµβάνει: Λέβητα (χυτοσιδερένιος) Q: kcal / h µε τον αντίστοιχο κυκλοφορητή, κλειστό δοχείο διαστολής, θερµόµετρο, βαλβίδες ασφαλείας, καυστήρας,θερµοστάτη αυτόµατης πλήρωσης και όλα τα απαιτούµενα όργανα.θα χρειαστεί νέος ηλεκτρικός πίνακας. Απαιτείται αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων της κεντρικής θέρµανσης από πλαστικές σωλήνες και διακόπτες αυτών καθώς και έλεγχος µε δοκιµή καλής λειτουργίας-απόδοσης στην όλη εγκατάσταση (και στα ήδη υπάρχοντα σώµατα θέρµανσης). ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Πρόκειται για κατασκευή προστασίας του εξωτερικού κλιµακοστασίου καθόδου προς το υπόγειο. Θα κατασκευαστεί από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 50Χ50Χ2, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Στις πλευρές όπου η κατασκευή θα βρίσκεται σε επαφή µε τα φέροντα στοιχεία της οικοδοµής θα κολληθούν φλάντζες τουλάχιστον 14Χ14εκατοστών, πάχους τουλάχιστον 3χιλιοστών επίσης από γαλβανιζέ λαµαρίνα και θα στηριχθούν µε βίδες (ή) και καβίλιες. Όλες οι κολλήσεις, σόκορα, θα περαστούν µε σπρέι ψυχρού γαλβανίσµατος. Ο σκελετός που θα κατασκευαστεί θα περαστεί µε ειδικό αστάρι για γαλβανισµένες επιφάνειες, πριν τον τελικό χρωµατισµό που θα είναι επιλογή της υπηρεσίας, και θα επικαλυφθεί µε διάφανο κυψελωτό πολυκαρµπονικό φύλλο 10 χιλιοστών µε τρυπανόβιδες µε ελαστική ροδέλα. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Τα διάφορα υλικά χρωµατισµών που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής µε πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO ή ΕΛΟΤ. Θα αποθηκεύονται προστατεύονται σε κατάλληλο χώρο και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µέσα σε σφραγισµένα δοχεία µε τις κατάλληλες ετικέτες όπου θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες για το υλικό. Τα χρώµατα που προορίζονται για τις εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τους χρωµατισµούς θα κατασκευαστούν ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε τις χρωµατιζόµενες επιφάνειες ούτε να χρειάζονται την διάνοιξη οπών στους τοίχους και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών. Οι χρωµατισµοί θα εκτελούνται µε πινέλο ή µε ρολό ή µε πιστολάκι χρωµάτων σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές χωρίς σκόνη, λίπη, ριτίνες και κάθε στρώση χρώµατος θα εκτελείται µετά το στέγνωµα της προηγούµενης στρώσης. Θα γίνουν τουλάχιστον δύο στρώσεις αναλόγως τον βαθµό επικάλυψης των επιφανειών µε ενδιάµεσο στοκάρισµα αυτών. Η απόχρωση, ο τόνος και η στιλπνότητα των τελικών επιφανειών των χρωµατισµών θα επιλεγούν από την επίβλεψη.

17 Στην οροφή του α ορόφου υπάρχει τοπικά πρόβληµα υγρασίας και µούχλας. Απαιτείται σχολαστικός καθαρισµός καλός εξαερισµός, στοκάρισµα και στέγνωµα των επιφανειών της οροφής.η βαφή που θα ακολουθήσει πρέπει να είναι αντιµουχλική και θερµοµονωτική. Η ηλεκτρική εγκατάσταση όλου του κτιρίου λειτουργεί ικανοποιητικά, χρήζει όµως γενικού ελέγχου στους διακόπτες, στις γραµµές και στα φωτιστικά. Απαραίτητη η τοποθέτηση φωτισµού ασφαλείας σε ορατές θέσεις κοντά στην είσοδο του κτιρίου, στο εσωτερικό κλιµακοστάσιο και στην είσοδο-έξοδο της αίθουσας συνεδριάσεων στο ισόγειο σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµού. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Αντισκωριακή προστασία Θα έχει αντοχή στο χρόνο σύµφωνα µε την κατάταξη του ISO , τουλάχιστον µέση (Μ, 5-10 χρόνια) για τους εξωτερικούς χώρους και χαµηλή (L, 2-5 χρόνια) για τις εσωτερικές επιφάνειες. Προετοιµασία της επιφάνειας Τυχόν προγενέστερες στρώσεις ή εγγενείς ρύποι (σκουριά κ.α.) θα αποµακρυνθούν µε µηχανικό τρόπο, χειρωνακτικά (σπάτουλα, βούρτσα, γυαλόχαρτο) ή µηχανικά (γωνιακός τροχός, αµµοβολή), σε όλη την έκταση της προς επίστρωση επιφάνειας. Ο καθαρισµός θα γίνει σε βάθος ώστε να προκύψει καθαρή µεταλλική επιφάνεια, µε προσοχή ώστε: να µην αλλοιωθεί η µορφή καθώς και λοιπά τυχόν διακοσµητικά στοιχεία της κατασκευής και να καθαριστούν πλήρως τα δυσπρόσιτα σηµεία από ενδεχόµενο εγκλωβισµό σκουριάς. Αντισκωριακή επίστρωση Η επίστρωση θα εφαρµόζεται την ίδια ηµέρα προετοιµασίας της επιφάνειας. Τόσο για τις εξωτερικές όσο και για τις εσωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθεί αντισκωριακή επίστρωση βάσεως διαλύτου. Θα εφαρµοστεί σε δύο στρώσεις, µε ρολό από αφρώδες υλικό, µε ενδιάµεσο στοκάρισµα των επιφανειών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και εφαρµογή των χρόνων στεγνώµατος κατά τον κατασκευαστή και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Πριν από κάθε χέρι πραγµατοποιείται έλεγχος ώστε οι επιφάνειες να είναι καθαρές από ξένα υλικά κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή (λάδια, σκόνες κλπ). Χρωµατισµός. Για τις εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν ριπολίνες βάσεως διαλύτου, για τις εσωτερικές, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ριπολίνες βάσεως νερού. Η επίστρωση θα γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις, ανάλογα µε την καλυπτικότητα του χρώµατος, το οποίο θα είναι επιλογή της επίβλεψης, µε ρολό από αφρώδες υλικό. Μπορεί να γίνει χρήση πινέλου, αλλά µόνο σε σηµεία όπου το µικρό ρολό φτάνει δύσκολα (γωνίες κλπ). Απαραίτητο είναι να τηρηθούν οι χρόνοι στεγνώµατος, κατά τον κατασκευαστή, µεταξύ των στρώσεων. Η τελική επιφάνεια θα έχει ενιαία όψη, χωρίς πινελιές, θα είναι ενιαίου πάχους, χωρίς µπιµπίκια, σταξίµατα, ξεφλουδίσµατα, συρρικνώσεις, φυσαλίδες, κιτρινίσµατα ή ξεθωριάσµατα. Οι παραπάνω εργασίες θα διεξαχθούν στην εξωτερική σκάλα που οδηγεί στο δώµα και στο εσωτερικό κλιµακοστάσιο (κάγκελο-κουπαστή-κάθετες βέργες διαχωρισµού στο φανάρι της σκάλας).

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ολοι οι χώροι εντός και εκτός του κτιρίου µετά το πέρας των εργασιών θα καθαριστούν σχολαστικά από την αποµάκρυνση υπολειµµάτων χρωµάτων σταξιµάτων, τρεξιµάτων ξεχειλισµάτων επιχρώσεων κ.λ.π. (οι χώροι υγιεινής, κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες ) µε χρήση συνήθων απορρυπαντικών κατάλληλων για κάθε επιφάνεια. Ολος ο εξωτερικός χώρος περιµετρικά του κτιρίου θα καθαριστεί από ξερά χόρτα, υπολείµµατα οικοδοµικών εργασιών, σκουπίδια, µπάζα κ.λ.π. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν παραδοθεί το έργο θα έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σωληνώσεις, εξαρτήµατα, ντεπόζιτα ή οτιδήποτε άλλο έχει αντικατασταθεί και είναι πλέον άχρηστο υλικό. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να: 1) Παρέχει την προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών-µηχανηµάτων-κατασκευών στον τόπο του έργου. 2) Προµηθευτεί και να προσκοµίσει µη αναφερόµενα υλικά για κάθε εργασία που είναι απαραίτητα για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, έστω και εάν δεν αναφέρονται στην περιγραφή. 3) Εφαρµόζει όλα τα νόµιµα µέτρα ασφαλείας για το έργο (προσωπικό-υλικά-µη πρόσβαση στους µη έχοντες εργασία στο χώρο) 4) Λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας και για την προστασία-υγιεινή όλων των εργαζοµένων στο έργο. 5) Ασφαλίζει όλο το εργατικό δυναµικό που απασχολεί στο έργο. 6) Είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 7) Εκδώσει οικοδοµική άδεια µικρής κλίµακας (αν είναι αναγκαίο) από το Πολεοδοµικό Γραφείο Αγίου Νικολάου για τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω. 8) Αποκαταστήσει και αποζηµιώσει φθορές ή ζηµιές ή άλλες µικροεπισκευές που τυχόν θα προκύψουν σε υλικά ή µηχανήµατα σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας. 9) Οτιδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί (υλικά-τοποθέτηση) θα επιλύεται κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία 10) Να παραδώσει αποπερατωµένο το όλο έργο στο διάστηµα των τριών (3) µηνών.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αναλυτικός προϋπολογισµός εργασιών

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΕ ΩΝ ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 άπεδο µωσαϊκού προς επισκευή 120,00τ.µ. 500,00 200,00 2 άπεδο αίθουσας συνεδριάσεων 80,00 τ.µ ,00 800,00 3 Μαρµάρινα σκαλοπάτια προς αντικατάσταση και τριψιµο όλων των βαθµίδων του εσωτερικού κλιµακοστασίου 8,00 τ.µ. 250,00 200,00 4 Ράµπα για ΑµΕΑ 7,00τ.µ. 200,00 160,00 Επιµέρους σύνολα: 2.550, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 3.910,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 2 Συντήρηση εσωτερικών κουφωµάτων Κατασκευή νέων κουφωµάτων εισόδου κεντρικής αίθουσας 8,00 τ.µ. 250,00 150,00 15,00 τ.µ ,00 150, Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωµάτων στις ντουαλέτες Καθέρεση παλιών εξωτερικών επιχρισµάτων µόνωση και κατασκευή νέων 6,00 τ.µ. 200,00 100,00 600,00 τ.µ , ,00 5 Αποµάκρυνση µούχλας α ορόφου 30,00 τ.µ. 140,00 120,00 6 Τάφρος αποστράγγισης οµβρίων υπογείου ΣΥΝΟΛΟ: 0,50 κ.µ. 140,00 110,00 Επιµέρους σύνολα: 5.230, , , ,00

21 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ & ΚΙΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ Αξία ( ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Υλικών ών Εργασιών 1 Αφαίρεση αντικατάσταση - επανατοποθέτηση πλακών µε µόνωση(ασφαλτόπανατσιµεντικονίες κ.λ.π.) στο δώµα 80,00 τ.µ , ,00 2 Υδροµόνωση υπογείου κατ αποκοπή 200,00 100, Συντήρηση εξωτ.µεταλλικής σκάλας δώµατος Βαψιµο κικλιδώµατος-σωλήνων εσωτερικού κλιµακοστασίου κατ αποκοπή 300,00 200,00 κατ αποκοπή 500,00 200,00 Επιµέρους σύνολα: 3.200, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.900,00 ΚΟΣΤΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΜΑΤΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποξήλωση παλαιάς υδατοδεξαµενής και προσθήκη νέας 2 τόννων Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων και προσθήκη νέων Χειροκίνητες βάνες διακόπτες σωληνώσεων ύδρευσης ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 τεµ 250,00 50,00 15,00 µ 250,00 50,00 κατ αποκοπή 150,00 100,00 Επιµέρους σύνολα: 650,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ: 850,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων τοίχου & δαπέδων- τοποθέτηση νέων ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 30,00 τ.µ. 500,00 300,00

22 2 Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων και προσθήκη νέων κατ αποκοπή 200,00 150, Αντικατάσταση ειδών υγιεινής ( 2 νυπτήρες και 2 λεκάνες ) Αποξήλωση παλαιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης και τοποθέτηση νέας 4 τεµ 300,00 120,00 κατ αποκοπή 300,00 150,00 Επιµέρους σύνολα: 1.300, ,00 720,00 ΣΥΝΟΛΟ: 2.020,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αξία ( ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Υλικών Εργασιών Υλικών 1 Αποξήλωση παλαιών τµηµάτων σωληνώσεων κατ αποκοπή 500,00 2 Αποµάκρυνση παλαιού λέβητα & καυστήρα κατ αποκοπή 300,00 Επιµέρους σύνολα: 0,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ: 800,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Αξία ( ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Υλικών Εργασιών Υλικών 1 2 Συντήρηση -έλεγχος λειτουργίας θέρµανσης Πλήρης εγκατάσταση νέας θέρµανσης κατ αποκοπή κατ αποκοπή κατ αποκοπή 5.000,00 100,00 50,00 Επιµέρους σύνολα: 5.100, ,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ: 5.150,00

23 Α/Α 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 τεµ 500,00 250,00 2 Εξωτερικοί χρωµατισµοί 450,00 τ.µ ,00 400,00 3 Εσωτερικοί χρωµατισµοί 600,00 τ.µ ,00 600,00 4 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 70,00 τ.µ. 100,00 100,00 Επιµέρους σύνολα: 5.300, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.650,00 Απροβλεπτα 3.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς ΦΠΑ) : ,00

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

25 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονοµασία Τράπεζας: Κατάστηµα: Ηµεροµηνία Έκδοσης: Προς τον Ο.Α.Ε.. Εγγυητική επιστολή υπ' αριθµόν για ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθµός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1),(2), κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόµαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύµβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της παρούσης ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (β) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου No.../ Αριθµός Φακέλου:04/2014 Στο Ηράκλειο, σήµερα την... του µηνός..., του έτους 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός: 1. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), που εδρεύει στον Άλιµο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιοικητή του και Πρόεδρο του ιοικητικού του Συµβουλίου, κ. Θεόδωρο Αµπατζόγλου του Ιωακείµ και, για την υπογραφή της παρούσας από τον Περ/κό /ντή Κρήτης κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνο, σύµφωνα µε την υπ' αριθ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 754Λ , (καλούµενος στο εξής «ΟΑΕ») και αφετέρου δε: 2. Η εταιρεία µε την επωνυµία «...», που εδρεύει στο..., επί της οδού...τ.κ..., όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, από τον (καλούµενης στο εξής ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ») Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: Α. Ο ΟΑΕ κρίνει απαραίτητη την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Β. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ διαθέτει κατάλληλη υποδοµή, επιχειρησιακή οργάνωση και επαρκή επαγγελµατική εµπειρία στην εκτέλεση εργασιών συναφών µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Γ. Ο ΟΑΕ µε τη αριθ... /.../2014 απόφαση του.σ του ενέκρινε την αριθ..../ εισήγηση της Επιτροπής Προµηθειών της Περ/κής /νσης Κρήτης του ΟΑΕ για την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη ΑΝΑ ΟΧΟ, σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 3080/ Πρόσκλησης του Πρόχειρου ιαγωνισµού, την Τεχνική περιγραφή του ΟΑΕ και της Προσφοράς (Τεχνικής και Οικονοµικής) του ΑΝΑ ΟΧΟΥ.

28 Κατ' ακολουθία των παραπάνω συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων τούτων (ΟΑΕ και ΑΝΑ ΟΧΟΥ), η υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου», διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται: 1. Στην παρούσα Σύµβαση. 2. Στη µε αριθ.πρωτ. 3080/ Πρόσκληση του πρόχειρου διαγωνισµού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών. 3. Στην υποβληθείσα προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας σύµβασης τα οποία έχουν την αυτή ισχύ και κύρος µε αυτή. Σε περίπτωση ασυµφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η παρούσα σύµβαση, (2) η µε αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκληση του πρόχειρου διαγωνισµού και οι επ' αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις και σπουδαίους όρους της παρούσας σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α' 247) και το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/ ) 2. Τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 3. Την αριθ. 1812/26/ απόφαση του.σ. του Οργανισµού. ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, ο ΟΑΕ αναθέτει στον ΑΝΑ ΟΧΟ και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει, έναντι του τιµήµατος που αναγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας, την Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκλησης του πρόχειρου διαγωνισµού, µε την Τεχνική περιγραφή του ΟΑΕ και την προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και κύριο περιεχόµενο αυτής.

29 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.. θα επιβλέπει, κατευθύνει και θα συντονίζει το Έργο του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, θα έχει δε το δικαίωµα να προσκαλεί προφορικά ή/και εγγράφως τον ΑΝΑ ΟΧΟ σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου κατά τις οποίες ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα παρουσιάζει την πρόοδο του Έργου, θα συζητούνται προβλήµατα και θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις εκατέρωθεν. Ρητώς συµφωνείται, ότι ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.. και να τις ακολουθεί. ΆΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο χρόνος παράδοσης του Έργου (εκτέλεσης των εργασιών) ορίζεται εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης όπως αναφέρεται µε τον αντίστοιχο όρο της αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκλησης Πρόχειρου ιαγωνισµού. Ο ΟΑΕ θα συστήσει τριµελή Επιτροπή παραλαβής του Έργου της παρούσας σύµβασης µε αρµοδιότητα την οριστική και ποιοτική παραλαβή του Έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ως ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης της παρούσας σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της. Η σύµβαση θα έχει ισχύ έως την 31/12/2014. ΆΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ Το συνολικό τίµηµα ορίζεται και συµφωνείτε στο ποσό των... (...,... ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Το ως άνω τίµηµα περιλαµβάνει τις οποιασδήποτε φύσης και είδους δαπάνες του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών και λοιπών), καθώς και κάθε παρεχόµενη υπηρεσία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ προς τον ΟΑΕ

30 στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύµβασης και, παραµένει σταθερό και αµετάβλητο καθ' όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τους αναγκαίους πόρους και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του Έργου και εγγυάται την ακρίβεια του ως άνω τιµήµατος, ρητά δε παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρµογής του εν λόγω τιµήµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Με την εξόφληση της ως άνω συνολικής τιµής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΑΕ έναντι του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και ο τελευταίος ουδεµία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΟΑΕ. ΆΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η καταβολή του ανωτέρω τιµήµατος θα γίνει από το Τµήµα Οικονοµικών της Περ/κής /νσης Κρήτης του ΟΑΕ µε την προσκόµιση από τον ΑΝΑ ΟΧΟ, όλων των νοµίµων απαιτούµενων παραστατικών / δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/ , µετά την κατάρτιση του πρακτικού οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου από την αντίστοιχη τριµελή επιτροπή παραλαβής του Έργου που θα συστήσει ο ΟΑΕ. Επί του ανωτέρω τιµήµατος επιβάλλονται οι νόµιµες κρατήσεις του Ν. 2198/ και του Ν. 4013/ Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων στον ΑΝΑ ΟΧΟ, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τον ΑΝΑ ΟΧΟ. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µε την προσκόµιση όλων των νοµίµων απαιτούµενων παραστατικών/ δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Στην περίπτωση που συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του έργου από τον ΟΑΕ, ο ΟΑΕ δικαιούται να λύσει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα αµειφθεί για τις υπηρεσίες που παρείχε µέχρι την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης του ΟΑΕ για τη λύση της Σύµβασης.

31 ΆΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει καταθέσει τη µε αριθ..../ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης της Τράπεζας..., κατάστηµα..., µε ισχύ έως την , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή, εγγυητική επιστολή ποσού... (..) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκληση Πρόχειρου ιαγωνισµού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ΑΝΑ ΟΧΟ µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του Έργου από τον ΟΑΕ και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, της Πρόσκλησης Πρόχειρου ιαγωνισµού µε αριθ. πρωτ. 3080/ , της Προσφοράς του (Τεχνικής και Οικονοµικής) και τις τυχόν οδηγίες στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕ κατά την υλοποίηση την εκτέλεση του Έργου. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται ότι η εκτέλεση των εργασιών θα είναι πλήρως προσαρµοσµένη στην Τεχνική περιγραφή του Οργανισµού. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου τεχνικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Ο.Α.Ε.. ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων.

32 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ευθύνεται για ελαττώµατα του έργου ή ελλείψεις συµφωνηµένων ιδιοτήτων και παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους, από την ηµεροµηνία παραλαβής του Έργου, η δε ευθύνη του συνίσταται στην δωρεάν εργασία προς αποκατάσταση των ελλείψεων και τη διόρθωση των ελαττωµάτων µε δικές του δαπάνες, όπως και αντικατάσταση των υλικών. Σε περίπτωση τέτοιων ελαττωµάτων ή ελλείψεων, ο Ο.Α.Ε.. έχει δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση διόρθωσή τους, αρκεί να γνωστοποιηθεί στον ΑΝΑ ΟΧΟ η έλλειψη ή το ελάττωµα στο χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εγγύηση, διατηρώντας ταυτόχρονα και κάθε δικαίωµά του που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις του νόµου καθώς και τις αξιώσεις περί αποζηµιώσεως. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να συνεργάζεται στενά µε τον ΟΑΕ καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του ΟΑΕ σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. Ο ΟΑΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ προς αποκατάσταση της. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών (άρθρα 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας). Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον του ΟΑΕ

33 Άρθρο 9 ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση υπέρβασης συµβατικής προθεσµίας κατά την υλοποίηση του έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύµφωνα µε τα παρακάτω: Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υπερβεί την προθεσµία παράδοσης (αρχικής ή τροποποιηµένης) των παραδοτέων, ο ΟΑΕ, µπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π. 118/2007 ΦΕΚ150/Α/ Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες, αφού ληφθούν υπόψη οι χρονικές µεταβολές που ενδεχοµένως έχουν προκύψει µετά από έγγραφη κοινή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΟΑΕ. Η είσπραξη των ποινικών ρητρών αναστέλλεται µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Εφόσον αυτή υλοποιηθεί εντός συµβατικών προθεσµιών, επιφέρει την αυτόµατη αναίρεση των ως άνω ποινικών ρητρών. Αντίθετα, εφόσον η ολοκλήρωση του έργου υλοποιηθεί σε εξωσυµβατικό χρόνο, το σύνολο των επιβληθεισών ποινικών ρητρών αθροίζεται και συµψηφίζεται στην τελική πληρωµή του αναδόχου. Στην περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΑΝΑ ΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία να τα γνωστοποιήσει εγγράφως και αιτιολογηµένα προς τον ΟΑΕ. Άρθρο 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑ ΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της αµοιβής του, το οποίο µπορεί µετά από έγκριση του.σ. του ΟΑΕ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

34 Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον ΑΝΑ ΟΧΟ των όρων του παρόντος άρθρου, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα καταβάλει στον Ο.Α.Ε. αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική του ζηµία εκ της παραβιάσεως αυτής. Άρθρο 12 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα σύµβαση καθώς και όλα τα Παραρτήµατα που επισυνάπτονται (η αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκληση Πρόχειρου ιαγωνισµού, όπως και οι όροι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς του ΑΝΑ ΟΧΟΥ) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής, συνιστούν την πλήρη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούµενης συµφωνίας, συµπληρωµατικής ή παράλληλης, γραπτής ή προφορικής, ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των µερών. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τροποποίηση της παρούσας σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Προµηθειών, η οποία εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Α.Ε. και εφόσον συµφωνούν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλονται οι ουσιώδεις όροι αυτής, είναι ισχυρή µόνο αν καταρτισθεί εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα

35 µέρη, αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη και του όρκου. Άρθρο 14 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΟΑΕ έχει το δικαίωµα να κηρύξει, αζηµίως για αυτόν, έκπτωτο τον ΑΝΑ ΟΧΟ, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ' εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της παρούσας σύµβασης, εφόσον µετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις του ΟΑΕ δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του. Σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ο ΟΑΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Άρθρο 15 ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η παρούσα σύµβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού ικαίου. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής αυτής, ο ΟΑΕ και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκλησης Πρόχειρου ιαγωνισµού, όπως και οι όροι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που όλα προσάπτωνται στην παρούσα ως Παραρτήµατα και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791819 2015-05-21

15PROC002791819 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757/670 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 27-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 14-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 10Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα