Αριθµ.Πρωτ.: 3080 ΑΡ.ΦΑΚ: 4/2014. Τηλ: FAX: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµ.Πρωτ.: 3080 ΑΡ.ΦΑΚ: 4/2014. Τηλ: 2810-320063 FAX:2810-233364 Email : kriti@oaed.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα Γωνία- Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ: Τηλ: FAX: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Αριθµ.Πρωτ.: 3080 ΑΡ.ΦΑΚ: 4/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, προϋπολογισµού «45.067,20» συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόµενους στις ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., να προσέλθουν στα γραφεία της Περ/κής /νσης Κρήτης του Οργανισµού, Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα γωνία, Ηράκλειο Κρήτης, προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Προµηθειών της Περ/κής /νσης. Πληροφορίες για τους όρους και το τεύχος του διαγωνισµού, παρέχονται από το αρµόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Περ/κής /νσης Κρήτης κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:οο π.µ 14:30 µ.µ. στο τηλ Για τεχνικά θέµατα : Τριτσάρη Μαρία, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, τηλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /νση: Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Τµήµα : Γραµµατείας και Προµηθειών /νση : Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα Γωνία- Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ: Πληροφορίες : Σουρανάκη Αικατερίνη Τηλ: FAX: Ηράκλειο, Αριθµ. Πρωτ.: 3080 Αρ. Φακ. 04/2014 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, προϋπολογισµού «45.067,20» συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΑΕ Περιφερειακή ιεύθυνση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κρήτης 10/07/2014 Πέµπτη 10:30 π.µ. Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα γωνία Ηράκλειο Κρήτης

3 Περιεχόµενα; ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ Γ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περίληψη Στοιχεία του ιαγωνισµού Γενικοί Όροι Νοµικό Πλαίσιο ικαίωµα Συµµετοχής - ικαιολογητικά Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Τεχνική περιγραφή Αναλυτικός προϋπολογισµός εργασιών επισκευής και συντήρησης ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 Α. Στοιχεία του διαγωνισµού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΥΣ CPV Εργασίες µετατροπής κτιρίου ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΙ Β) ,20 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΑΕ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΕ 9725 «Επισκευή και συντήρηση Κτιρίων ( ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)» Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την 31/12/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εξ ολοκλήρου παράδοση του έργου, εντός ενενήντα (90) ηµερών µετά την υπογραφή της σύµβασης. Σε ένα (1) µήνα από την οριστική και ποιοτική παράδοση του έργου

5 Β. Γενικοί όροι Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέµπτη 10/07/2014, ώρα 10:30 π.µ. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο Περιφερειακής ιεύθυνσης Κρήτης(Π Κ) του ΟΑΕ, στην ταχυδροµική διεύθυνση Λ. Κνωσσού 255 & Νάθενα γωνία, TK 71409, Ηράκλειο Κρήτης. Γλώσσα προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα. Τρόπος υποβολής προσφοράς: Η προσφορά υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του διαγωνιζόµενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3080/ Αρ. Φακ. 04/2014 «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία της Π Κ του ΟΑΕ» Πρέπει να περιέχει δύο (2) επί µέρους ανεξάρτητους φακέλους, «Υποφακέλους», τον «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και τον «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς», αµφότεροι σε δύο αντίγραφα. Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα µονογράφεται από το διαγωνιζόµενο και, αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του διαγωνιζόµενου, καθώς και τον τίτλο και τον αριθµό του φακέλου του διαγωνισµού.

6 Οι προσφορές δεν χαρτοσηµαίνονται. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. ιάρκεια ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών. Η τιµή θα δοθεί για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α). Η τιµή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την Πέµπτη 10/07/2014 και ώρα 10:30 π.µ. από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών της Περ/κής /νσης Κρήτης του ΟΑΕ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο του προκηρυχθέντος έργου. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των προκηρυχθέντος έργου. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης του έργου (εκτέλεσης εργασιών) ορίζεται εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η παραλαβή του έργου ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την οριστική και ποιοτική παράδοση του έργου. Για την πληρωµή θα προσκοµίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π 118/2007 ΦΕΚ150/Α/ Πληροφορίες για τους όρους του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και την Τεχνική περιγραφή, παρέχονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Περ/κης /νσης Κρήτης κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:οο π.µ µ.µ (τηλ , τηλεοµοιοτυπία ).

7 Επίσης προς διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτηµάτων επί της πρόσκλησης να γίνεται µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συγκεκριµένα προς την διεύθυνση µέσα στις προθεσµίες που ορίζεται από το άρθρο 10 παρ. β & γ του Π. 118/ (ΦΕΚ 150/Α/ ). Γ. Νοµικό πλαίσιο Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α'19), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/ ). 2. Του Ν.. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και ιοικήσεως του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού» (ΦΕΚ Α 112). 3. Του Β.. 405/1971 «Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού» (ΦΕΚ Α 123). 4. Του Ν. 2362/95,ΦΕΚ.247/Α/95,«Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε το Ν 3871/Α/ ΦΕΚ 141/Α/ Του Π.. 118/2007,(ΦΕΚ 150/Α/ ), «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Του Ν. 3886/2010) (ΦΕΚ Α' 173) «ικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων -Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), ως ισχύει. 7. Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138). 8. Της υπ' αριθ / απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ754/Β/ ,«Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων». 9. Του Ν. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 10. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204) , "Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, από την αναθέτουσα αρχή». 11. Του Π 136/ (ΦΕΚ Β'267) «Περί καθορισµού κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

8 12. Των λοιπών ισχυουσών Εθνικών & Κοινοτικών ιαταγών. 13. Την υπ' αριθµ 1812/26/ απόφαση του Σ του Οργανισµού.. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.1. ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν : α. Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα β. Συνεταιρισµοί γ. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά..2. ικαιολογητικά συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την προσφορά τους και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κ.λπ. σε περίπτωση νοµικών προσώπων) και τα εξής: Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία του ιαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, καθώς επίσης και τα κατωτέρω: δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του αρθρ. 43 του Π.. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το Π.. 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρική ασφάλιση) ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,

9 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. iii) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.. 118/2007. ιευκρινίσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα υποβάλλουν: α) οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 του Π 118/2007). Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντος ενώπιον Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

10 Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει φύλλο συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ως προς την Τεχνική περιγραφή. ΣΤ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω: ΤΙΜΕΣ 1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ και για παράδοση του συνόλου του Έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α), θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ µπορεί να γίνεται µε δύο ή και µέχρι τρία δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: i. Τιµή σε Ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, κρατήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/Α'/ (κράτηση για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων) καθώς και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του συνόλου του έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή που υπάρχει στο Παράρτηµα Α.

11 ii. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής, στον οποίο υπάγεται το σύνολο του Έργου. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). iii. Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιµή της προσφοράς, για το σύνολο του Έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας. 8. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Τεχνική περιγραφή

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι απαραίτητο να γίνουν για την συντήρηση-επισκευή του Εργατικού κέντρου Λασιθίου που βρίσκεται επι της οδού Λευκών ορέων 3 στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για ένα 2/ροφο κτίσµα µε τµήµα υπογείου που αποτελείται αναλυτικά από υπόγειο εµβαδού 30,00 τ.µ., ισόγειο εµβαδού 120,00 τ.µ. πλατύσκαλο-ηµιώροφο µε W.C. και α όροφο εµβαδού 80,00 τ.µ Οι ενδιαφερόµενοι πριν συµπληρώσουν-παραδώσουν την προσφορά τους θα πρέπει να επισκεφθούν το Εργατικό κέντρο Αγίου Νικολάου, να λάβουν υπ όψη τους τις αποκλίσεις ή δυσκολίες που πιθανόν να υπάρχουν να συλλέξουν στοιχεία απαραίτητα ή να καταγράψουν ιδιοµορφίες για την καλή εκτέλεση του έργου. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών και µικρουλικών καθώς και η εργασία κατασκευής των θα γίνουν σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική έκθεση και όπου απαιτούνται οδηγίες θα δοθούν επι τόπου από την Υπηρεσία του ΟΑΕ. Πέραν των παρακάτω αναφεροµένων αναλυτικά εργασιών περιλαµβάνεται και η εκτέλεση όλων των λοιπών κύριων ή βοηθητικών εργασιών (έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται) που είναι απαραίτητες κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την άρτια, έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών έτσι ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιµος για χρήση. Εάν η ποιότητα των υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο προµηθευτής δεν είναι η αντίστοιχη ή καλύτερη απ αυτή των προδιαγραφών τότε είναι υποχρεωµένος µετά από εντολή της Υπηρεσίας να τα αποξηλώσει και να εγκαταστήσει τα κατάλληλα υλικά. Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: ΑΠΕ Α 1) Αντικατάσταση δαπέδου στην αίθουσα συνεδριάσεων εµβαδού 80,00 τ.µ. από πλακάκια από γρανίτη διαστάσεων 40 Χ 40 εκ. που θα επικολληθούν πάνω από το παλιό πάτωµα µε ειδική κόλλα και θα αρµολογηθούν µε ειδικό στόκο αρµολογήµατος και χρήση πλαστικών σταυρών. Πριν από την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καλός καθαρισµός στις προς επίστρωση επιφάνειες ώστε να υπάρχει πλήρης οµαλοποίηση επιφάνειας δαπέδου. Η επιλογή του χρώµατος και λοιπών χαρακτηριστικών θα γίνει από την επίβλεψη µε βάση δείγµατα που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος. 2) Τα δάπεδα της εισόδου και του α ορόφου είναι κατασκευασµένα από µωσαϊκό και απαιτούν συντήρηση επισκευή µε στοκάρισµα όπου αυτό απαιτείται, καλό τρίψιµο-γυάλισµα. 3) Αντικατάσταση σκαλοπατιών όπου αυτό απαιτείται από µάρµαρο ιδίας ποιότητας και απόχρωσης µε τα ήδη τοποθετηµένα. Τρίψιµο και γυάλισµα όλων των βαθµίδων του εσωτερικού κλιµακοστασίου. 4)Κατασκευή ράµπας για πρόσβαση στο κτίριο από ΑΜΕΑ και διαµόρφωση τελικής επιφάνειας µε πατητή τσιµεντοκονία (χρώµατος καταλλήλου κατόπιν υπόδειξης της επίβλεψης)

14 5)Κατασκευή εκ νέου πατωµάτων και επενδύσεων τοίχων στα δύο W.C.και στο προθάλαµο αυτών από πλακίδια (γρανιτώδη) µε µεγάλη σκληρότητα για υψηλή αντοχή, οµοιόµορφα χρωµατισµένα διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. Α ποιότητας.(επένδυση ισχυρής τσιµεντοκονίας µε αναλογία 1:3 ). Η επιλογή των πλακιδίων: τύπος,σχήµα, διαστάσεις, χρώµα και λοιπά χαρακτηριστικά θα γίνει από την επίβλεψη. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Προµήθεια και τοποθέτηση δύο ξύλινων πορτών στα W.C. συνολικού πάχους 4-5 εκ. µε µικρά υαλωτά ανοίγµατα από σκελετό µε ξυλεία Σουηδίας. Προµήθεια και τοποθέτηση µεγάλης δίφυλλης πόρτας στην κεντρική είσοδο στην αίθουσα συνεδριάσεων συνολικού εµβαδού 15,00 τ.µ. µε υαλωτά ανοίγµατα στην πάνω πλευρά, κάσα πλάτους εκ. αποτελούµενη από πλαίσιο-τελάρο και µε σκελετό από ξυλεία Σουηδίας συνολικού πάχους 4-5 εκ. Οι νέες ξύλινες πόρτες θα χρωµατιστούν (απόχρωσης-στιλπνότητας επιλογής της επίβλεψης) αφού καθαριστούν-τριφτούν και σπατουλαριστούν. Οι πόρτες του α ορόφου (που ήδη υπάρχουν) µετά από κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιµο, µερεµέτισµα, αφαίρεση παλαιών χρωµατισµών, ψιλοστοκάρισµα, καθαρισµός) θα χρωµατιστούν µε οδηγίες της επίβλεψης. Απαιτείται έλεγχος,καθαρισµός και συντήρηση όπου χρειάζεται στα ήδη υπάρχοντα εξωτερικά κουφώµατα από αλουµίνιο. Έλεγχο και συντήρηση α) της κεντρικής εισόδου του κτιρίου & β) των πορτών που οδηγούν στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.(αλουµίνιο) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Προετοιµασία όλων των εξωτερικών επιφανειών εφαρµογής των επιχρισµάτων (αφαίρεση παλαιών σοβάδων όπου αυτό απαιτείται, τρίψιµο, πολύ καλό καθάρισµα) Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2 ( µέγιστος αριθµός στρώσεων δύο) επι των τοίχων σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου έως ότου αποκατασταθούν και οµαλοποιηθούν. Πλήρως αποπερατωµένη εργασία µε τα υλικά επι τόπου, τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό (µε χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή) ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. ΜΟΝΩΣΗ Προετοιµασία της επιφάνειας Θα πραγµατοποιηθεί αφαίρεση των πλακών πεζοδροµίου που ήδη υπάρχουν στο δώµα, καθαρισµός τους και από τις δύο πλευρές, και στοίβαξή τους για επαναχρησιµοποίηση & συµπλήρωση ή αντικατάσταση αυτών µε νέες πλάκες ιδίας ποιότητας, καθαρισµός της τελικής επιφάνειας επίστρωσης από ξένα σώµατα µε µηχανικά µέσα, σκούπισµα, πλύσιµο µε νερό υπό πίεση όπου και θα ελεγχθούν οι κλίσεις του δώµατος και στέγνωµα. Αν οι κλίσεις δεν είναι ικανοποιητικές ώστε να αποµακρύνεται το νερό είναι αναγκαίο να πέσει τσιµεντοκονία εκ νέου.σε όλη την εσωτερική περίµετρο του στηθαίου και στο σηµείο επαφής µε το δώµα, θα κατασκευαστεί τριγωνικής διατοµής

15 γέµισµα από τσιµέντο, ορθών πλευρών τουλάχιστον 5Χ5εκατοστά, ώστε να αποφευχθεί πιθανό σχίσιµο της µεµβράνης στο σηµείο τσακίσµατος. Μετά το πλήρες στέγνωµα θα ακολουθήσει επάλειψη µε ψυχρή άσφαλτο επιφανείας, ελάχιστης ποσότητας 1,5Kg/m2. Ασφαλτική µεµβράνη Θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτική µεµβράνη τύπου APP, µε υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα, µε σηµείο µάλθωσης άνω των 145οC, βάρους 4-6Kg/m2, ευκαµψία σε χαµηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον -10οC και αντοχή σε σχίσιµο τουλάχιστον 400Ν κατά µήκος και τουλάχιστον 300Ν κατά πλάτος. Η τοποθέτηση θα γίνει µε αρχή το χαµηλότερο σηµείο των ρύσεων, ενώ η επίστρωση θα συνεχίσει στο στηθαίο για 15εκατοστά τουλάχιστον. Επανατοποθέτηση πλακών Προ της τοποθέτησης θα πραγµατοποιηθεί επίστρωση µε γεωύφασµα από µη υφαντές ίνες πολυεστέρα, ελάχιστου βάρους 170gr/m2, ανθεκτικό σε διάτρηση. Θα ακολουθήσει επίστρωση των πλακών πεζοδροµίου χωρίς συγκολλητικό υλικό, µε αποστάσεις µεταξύ τους τουλάχιστον 1εκατοστό. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στην εσωτερική περίµετρο του υπογείου όπου είναι αναγκαίο να καθαιρεθούν τα επιχρίσµατα και να µονωθούν πολύ καλά οι επιφάνειες. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ Εγκατάσταση νέων (χωνευτών )σωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης όπου θα χρησιµοποιηθούν πλαστικές σωλήνες µε κατάλληλες διατοµές ενώ για τα δίκτυα αποχέτευσης θα ελεχθούν οι ήδη υπάρχοντες πλαστικοί σωλήνες ή θα τοποθετηθούν νέοι αν αυτό απαιτηθεί. Πριν παραδοθεί το έργο θα πρέπει να λειτουργούν άψογα το δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης. Εγκατάσταση νέας πλαστικής υδατοδεξαµένης χωρητικότητας ενός τόνου. Απαραίτητος ό έλεγχος για καλή λειτουργία ή µερική αντικατάσταση (όπου αυτή απαιτείται) όλων των υδρορροών όλου του κτιρίου. ΛΟΥΤΡΑ Πριν από την εκτέλεση εργασιών θα γίνει καθαίρεση παλιών υπολοίπων σοβάδων πλακάκια,επιµελής καθαρισµός και οµαλοποίηση των επιφανειών (τσιµεντοκονία) στους τοίχους. Οι προς επίστρωση επιφάνειες πρέπει να µην έχουν υγρασία ή ρωγµές κατά την έναρξη των εργασιών. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν µε ειδική κόλλα επι της νέας επιχρισµένης επιφάνειας στους τοίχους ή στο δάπεδο και θα αρµολογηθούν µε ειδικό στόκο και χρήση πλαστικών σταυρών. Θα χρειαστούν δύο λεκάνες από πορσελάνη λευκού χρώµατος µε το δοχείο πλύσεως και δύο γούρνες πορσελάνης λευκού χρώµατος οβάλ µε διάµετρο τουλάχιστον 50 εκ. (από κεραµικό υψηλής ποιότητας) Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής και της υδραυλικής εγκατάστασης θα γίνουν σύµφωνα µε υποδείξεις της επίβλεψης. Τα W.C. θα παραδοθούν έτοιµα για κανονική λειτουργία µε όλα τα απαραίτητα ειδικά τεµάχια ( καθρέπτη, χαρτοθήκη, θήκη για υγρό σαπούνι,σιφώνια, µπαταρίες, διακόπτες,φωτιστικά κ.λ.π.)

16 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση που περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούµενες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο κτίριο θα εγκατασταθεί νέα κεντρική θέρµανση η οποία θα περιλαµβάνει: Λέβητα (χυτοσιδερένιος) Q: kcal / h µε τον αντίστοιχο κυκλοφορητή, κλειστό δοχείο διαστολής, θερµόµετρο, βαλβίδες ασφαλείας, καυστήρας,θερµοστάτη αυτόµατης πλήρωσης και όλα τα απαιτούµενα όργανα.θα χρειαστεί νέος ηλεκτρικός πίνακας. Απαιτείται αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων της κεντρικής θέρµανσης από πλαστικές σωλήνες και διακόπτες αυτών καθώς και έλεγχος µε δοκιµή καλής λειτουργίας-απόδοσης στην όλη εγκατάσταση (και στα ήδη υπάρχοντα σώµατα θέρµανσης). ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Πρόκειται για κατασκευή προστασίας του εξωτερικού κλιµακοστασίου καθόδου προς το υπόγειο. Θα κατασκευαστεί από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 50Χ50Χ2, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. Στις πλευρές όπου η κατασκευή θα βρίσκεται σε επαφή µε τα φέροντα στοιχεία της οικοδοµής θα κολληθούν φλάντζες τουλάχιστον 14Χ14εκατοστών, πάχους τουλάχιστον 3χιλιοστών επίσης από γαλβανιζέ λαµαρίνα και θα στηριχθούν µε βίδες (ή) και καβίλιες. Όλες οι κολλήσεις, σόκορα, θα περαστούν µε σπρέι ψυχρού γαλβανίσµατος. Ο σκελετός που θα κατασκευαστεί θα περαστεί µε ειδικό αστάρι για γαλβανισµένες επιφάνειες, πριν τον τελικό χρωµατισµό που θα είναι επιλογή της υπηρεσίας, και θα επικαλυφθεί µε διάφανο κυψελωτό πολυκαρµπονικό φύλλο 10 χιλιοστών µε τρυπανόβιδες µε ελαστική ροδέλα. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Τα διάφορα υλικά χρωµατισµών που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής µε πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO ή ΕΛΟΤ. Θα αποθηκεύονται προστατεύονται σε κατάλληλο χώρο και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µέσα σε σφραγισµένα δοχεία µε τις κατάλληλες ετικέτες όπου θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες για το υλικό. Τα χρώµατα που προορίζονται για τις εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τους χρωµατισµούς θα κατασκευαστούν ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε τις χρωµατιζόµενες επιφάνειες ούτε να χρειάζονται την διάνοιξη οπών στους τοίχους και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών. Οι χρωµατισµοί θα εκτελούνται µε πινέλο ή µε ρολό ή µε πιστολάκι χρωµάτων σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές χωρίς σκόνη, λίπη, ριτίνες και κάθε στρώση χρώµατος θα εκτελείται µετά το στέγνωµα της προηγούµενης στρώσης. Θα γίνουν τουλάχιστον δύο στρώσεις αναλόγως τον βαθµό επικάλυψης των επιφανειών µε ενδιάµεσο στοκάρισµα αυτών. Η απόχρωση, ο τόνος και η στιλπνότητα των τελικών επιφανειών των χρωµατισµών θα επιλεγούν από την επίβλεψη.

17 Στην οροφή του α ορόφου υπάρχει τοπικά πρόβληµα υγρασίας και µούχλας. Απαιτείται σχολαστικός καθαρισµός καλός εξαερισµός, στοκάρισµα και στέγνωµα των επιφανειών της οροφής.η βαφή που θα ακολουθήσει πρέπει να είναι αντιµουχλική και θερµοµονωτική. Η ηλεκτρική εγκατάσταση όλου του κτιρίου λειτουργεί ικανοποιητικά, χρήζει όµως γενικού ελέγχου στους διακόπτες, στις γραµµές και στα φωτιστικά. Απαραίτητη η τοποθέτηση φωτισµού ασφαλείας σε ορατές θέσεις κοντά στην είσοδο του κτιρίου, στο εσωτερικό κλιµακοστάσιο και στην είσοδο-έξοδο της αίθουσας συνεδριάσεων στο ισόγειο σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµού. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Αντισκωριακή προστασία Θα έχει αντοχή στο χρόνο σύµφωνα µε την κατάταξη του ISO , τουλάχιστον µέση (Μ, 5-10 χρόνια) για τους εξωτερικούς χώρους και χαµηλή (L, 2-5 χρόνια) για τις εσωτερικές επιφάνειες. Προετοιµασία της επιφάνειας Τυχόν προγενέστερες στρώσεις ή εγγενείς ρύποι (σκουριά κ.α.) θα αποµακρυνθούν µε µηχανικό τρόπο, χειρωνακτικά (σπάτουλα, βούρτσα, γυαλόχαρτο) ή µηχανικά (γωνιακός τροχός, αµµοβολή), σε όλη την έκταση της προς επίστρωση επιφάνειας. Ο καθαρισµός θα γίνει σε βάθος ώστε να προκύψει καθαρή µεταλλική επιφάνεια, µε προσοχή ώστε: να µην αλλοιωθεί η µορφή καθώς και λοιπά τυχόν διακοσµητικά στοιχεία της κατασκευής και να καθαριστούν πλήρως τα δυσπρόσιτα σηµεία από ενδεχόµενο εγκλωβισµό σκουριάς. Αντισκωριακή επίστρωση Η επίστρωση θα εφαρµόζεται την ίδια ηµέρα προετοιµασίας της επιφάνειας. Τόσο για τις εξωτερικές όσο και για τις εσωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθεί αντισκωριακή επίστρωση βάσεως διαλύτου. Θα εφαρµοστεί σε δύο στρώσεις, µε ρολό από αφρώδες υλικό, µε ενδιάµεσο στοκάρισµα των επιφανειών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και εφαρµογή των χρόνων στεγνώµατος κατά τον κατασκευαστή και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Πριν από κάθε χέρι πραγµατοποιείται έλεγχος ώστε οι επιφάνειες να είναι καθαρές από ξένα υλικά κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή (λάδια, σκόνες κλπ). Χρωµατισµός. Για τις εξωτερικές επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν ριπολίνες βάσεως διαλύτου, για τις εσωτερικές, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ριπολίνες βάσεως νερού. Η επίστρωση θα γίνει σε τουλάχιστον δύο στρώσεις, ανάλογα µε την καλυπτικότητα του χρώµατος, το οποίο θα είναι επιλογή της επίβλεψης, µε ρολό από αφρώδες υλικό. Μπορεί να γίνει χρήση πινέλου, αλλά µόνο σε σηµεία όπου το µικρό ρολό φτάνει δύσκολα (γωνίες κλπ). Απαραίτητο είναι να τηρηθούν οι χρόνοι στεγνώµατος, κατά τον κατασκευαστή, µεταξύ των στρώσεων. Η τελική επιφάνεια θα έχει ενιαία όψη, χωρίς πινελιές, θα είναι ενιαίου πάχους, χωρίς µπιµπίκια, σταξίµατα, ξεφλουδίσµατα, συρρικνώσεις, φυσαλίδες, κιτρινίσµατα ή ξεθωριάσµατα. Οι παραπάνω εργασίες θα διεξαχθούν στην εξωτερική σκάλα που οδηγεί στο δώµα και στο εσωτερικό κλιµακοστάσιο (κάγκελο-κουπαστή-κάθετες βέργες διαχωρισµού στο φανάρι της σκάλας).

18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ολοι οι χώροι εντός και εκτός του κτιρίου µετά το πέρας των εργασιών θα καθαριστούν σχολαστικά από την αποµάκρυνση υπολειµµάτων χρωµάτων σταξιµάτων, τρεξιµάτων ξεχειλισµάτων επιχρώσεων κ.λ.π. (οι χώροι υγιεινής, κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες ) µε χρήση συνήθων απορρυπαντικών κατάλληλων για κάθε επιφάνεια. Ολος ο εξωτερικός χώρος περιµετρικά του κτιρίου θα καθαριστεί από ξερά χόρτα, υπολείµµατα οικοδοµικών εργασιών, σκουπίδια, µπάζα κ.λ.π. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν παραδοθεί το έργο θα έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σωληνώσεις, εξαρτήµατα, ντεπόζιτα ή οτιδήποτε άλλο έχει αντικατασταθεί και είναι πλέον άχρηστο υλικό. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να: 1) Παρέχει την προµήθεια και µεταφορά όλων των υλικών-µηχανηµάτων-κατασκευών στον τόπο του έργου. 2) Προµηθευτεί και να προσκοµίσει µη αναφερόµενα υλικά για κάθε εργασία που είναι απαραίτητα για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, έστω και εάν δεν αναφέρονται στην περιγραφή. 3) Εφαρµόζει όλα τα νόµιµα µέτρα ασφαλείας για το έργο (προσωπικό-υλικά-µη πρόσβαση στους µη έχοντες εργασία στο χώρο) 4) Λαµβάνει όλα τα µέτρα ασφαλείας και για την προστασία-υγιεινή όλων των εργαζοµένων στο έργο. 5) Ασφαλίζει όλο το εργατικό δυναµικό που απασχολεί στο έργο. 6) Είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 7) Εκδώσει οικοδοµική άδεια µικρής κλίµακας (αν είναι αναγκαίο) από το Πολεοδοµικό Γραφείο Αγίου Νικολάου για τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω. 8) Αποκαταστήσει και αποζηµιώσει φθορές ή ζηµιές ή άλλες µικροεπισκευές που τυχόν θα προκύψουν σε υλικά ή µηχανήµατα σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας. 9) Οτιδήποτε πρόβληµα παρουσιαστεί (υλικά-τοποθέτηση) θα επιλύεται κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία 10) Να παραδώσει αποπερατωµένο το όλο έργο στο διάστηµα των τριών (3) µηνών.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αναλυτικός προϋπολογισµός εργασιών

20 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΕ ΩΝ ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 άπεδο µωσαϊκού προς επισκευή 120,00τ.µ. 500,00 200,00 2 άπεδο αίθουσας συνεδριάσεων 80,00 τ.µ ,00 800,00 3 Μαρµάρινα σκαλοπάτια προς αντικατάσταση και τριψιµο όλων των βαθµίδων του εσωτερικού κλιµακοστασίου 8,00 τ.µ. 250,00 200,00 4 Ράµπα για ΑµΕΑ 7,00τ.µ. 200,00 160,00 Επιµέρους σύνολα: 2.550, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 3.910,00 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 2 Συντήρηση εσωτερικών κουφωµάτων Κατασκευή νέων κουφωµάτων εισόδου κεντρικής αίθουσας 8,00 τ.µ. 250,00 150,00 15,00 τ.µ ,00 150, Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωµάτων στις ντουαλέτες Καθέρεση παλιών εξωτερικών επιχρισµάτων µόνωση και κατασκευή νέων 6,00 τ.µ. 200,00 100,00 600,00 τ.µ , ,00 5 Αποµάκρυνση µούχλας α ορόφου 30,00 τ.µ. 140,00 120,00 6 Τάφρος αποστράγγισης οµβρίων υπογείου ΣΥΝΟΛΟ: 0,50 κ.µ. 140,00 110,00 Επιµέρους σύνολα: 5.230, , , ,00

21 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ & ΚΙΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ Αξία ( ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Υλικών ών Εργασιών 1 Αφαίρεση αντικατάσταση - επανατοποθέτηση πλακών µε µόνωση(ασφαλτόπανατσιµεντικονίες κ.λ.π.) στο δώµα 80,00 τ.µ , ,00 2 Υδροµόνωση υπογείου κατ αποκοπή 200,00 100, Συντήρηση εξωτ.µεταλλικής σκάλας δώµατος Βαψιµο κικλιδώµατος-σωλήνων εσωτερικού κλιµακοστασίου κατ αποκοπή 300,00 200,00 κατ αποκοπή 500,00 200,00 Επιµέρους σύνολα: 3.200, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.900,00 ΚΟΣΤΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΜΑΤΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποξήλωση παλαιάς υδατοδεξαµενής και προσθήκη νέας 2 τόννων Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων και προσθήκη νέων Χειροκίνητες βάνες διακόπτες σωληνώσεων ύδρευσης ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 τεµ 250,00 50,00 15,00 µ 250,00 50,00 κατ αποκοπή 150,00 100,00 Επιµέρους σύνολα: 650,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ: 850,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων τοίχου & δαπέδων- τοποθέτηση νέων ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 30,00 τ.µ. 500,00 300,00

22 2 Αποξήλωση παλαιών σωληνώσεων και προσθήκη νέων κατ αποκοπή 200,00 150, Αντικατάσταση ειδών υγιεινής ( 2 νυπτήρες και 2 λεκάνες ) Αποξήλωση παλαιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης και τοποθέτηση νέας 4 τεµ 300,00 120,00 κατ αποκοπή 300,00 150,00 Επιµέρους σύνολα: 1.300, ,00 720,00 ΣΥΝΟΛΟ: 2.020,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αξία ( ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Υλικών Εργασιών Υλικών 1 Αποξήλωση παλαιών τµηµάτων σωληνώσεων κατ αποκοπή 500,00 2 Αποµάκρυνση παλαιού λέβητα & καυστήρα κατ αποκοπή 300,00 Επιµέρους σύνολα: 0,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ: 800,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Αξία ( ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ποσότητες Υλικών Εργασιών Υλικών 1 2 Συντήρηση -έλεγχος λειτουργίας θέρµανσης Πλήρης εγκατάσταση νέας θέρµανσης κατ αποκοπή κατ αποκοπή κατ αποκοπή 5.000,00 100,00 50,00 Επιµέρους σύνολα: 5.100, ,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ: 5.150,00

23 Α/Α 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου ποσότητες Αξία ( ) Υλικών Εργασιών Υλικών 1 τεµ 500,00 250,00 2 Εξωτερικοί χρωµατισµοί 450,00 τ.µ ,00 400,00 3 Εσωτερικοί χρωµατισµοί 600,00 τ.µ ,00 600,00 4 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 70,00 τ.µ. 100,00 100,00 Επιµέρους σύνολα: 5.300, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.650,00 Απροβλεπτα 3.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς ΦΠΑ) : ,00

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

25 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονοµασία Τράπεζας: Κατάστηµα: Ηµεροµηνία Έκδοσης: Προς τον Ο.Α.Ε.. Εγγυητική επιστολή υπ' αριθµόν για ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας, οδός, αριθµός (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1),(2), κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόµαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύµβαση για το έργο Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή της παρούσης ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (β) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου No.../ Αριθµός Φακέλου:04/2014 Στο Ηράκλειο, σήµερα την... του µηνός..., του έτους 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός: 1. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), που εδρεύει στον Άλιµο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιοικητή του και Πρόεδρο του ιοικητικού του Συµβουλίου, κ. Θεόδωρο Αµπατζόγλου του Ιωακείµ και, για την υπογραφή της παρούσας από τον Περ/κό /ντή Κρήτης κ. Παπαδάκη Κωνσταντίνο, σύµφωνα µε την υπ' αριθ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 754Λ , (καλούµενος στο εξής «ΟΑΕ») και αφετέρου δε: 2. Η εταιρεία µε την επωνυµία «...», που εδρεύει στο..., επί της οδού...τ.κ..., όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, από τον (καλούµενης στο εξής ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ») Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι: Α. Ο ΟΑΕ κρίνει απαραίτητη την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου Β. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ διαθέτει κατάλληλη υποδοµή, επιχειρησιακή οργάνωση και επαρκή επαγγελµατική εµπειρία στην εκτέλεση εργασιών συναφών µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. Γ. Ο ΟΑΕ µε τη αριθ... /.../2014 απόφαση του.σ του ενέκρινε την αριθ..../ εισήγηση της Επιτροπής Προµηθειών της Περ/κής /νσης Κρήτης του ΟΑΕ για την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη ΑΝΑ ΟΧΟ, σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. 3080/ Πρόσκλησης του Πρόχειρου ιαγωνισµού, την Τεχνική περιγραφή του ΟΑΕ και της Προσφοράς (Τεχνικής και Οικονοµικής) του ΑΝΑ ΟΧΟΥ.

28 Κατ' ακολουθία των παραπάνω συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων τούτων (ΟΑΕ και ΑΝΑ ΟΧΟΥ), η υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου», διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται: 1. Στην παρούσα Σύµβαση. 2. Στη µε αριθ.πρωτ. 3080/ Πρόσκληση του πρόχειρου διαγωνισµού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών. 3. Στην υποβληθείσα προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας σύµβασης τα οποία έχουν την αυτή ισχύ και κύρος µε αυτή. Σε περίπτωση ασυµφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η παρούσα σύµβαση, (2) η µε αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκληση του πρόχειρου διαγωνισµού και οι επ' αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις και σπουδαίους όρους της παρούσας σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α' 247) και το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/ ) 2. Τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 3. Την αριθ. 1812/26/ απόφαση του.σ. του Οργανισµού. ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, ο ΟΑΕ αναθέτει στον ΑΝΑ ΟΧΟ και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει, έναντι του τιµήµατος που αναγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας, την Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου» σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκλησης του πρόχειρου διαγωνισµού, µε την Τεχνική περιγραφή του ΟΑΕ και την προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και κύριο περιεχόµενο αυτής.

29 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.. Η Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.. θα επιβλέπει, κατευθύνει και θα συντονίζει το Έργο του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, θα έχει δε το δικαίωµα να προσκαλεί προφορικά ή/και εγγράφως τον ΑΝΑ ΟΧΟ σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου κατά τις οποίες ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα παρουσιάζει την πρόοδο του Έργου, θα συζητούνται προβλήµατα και θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις εκατέρωθεν. Ρητώς συµφωνείται, ότι ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.. και να τις ακολουθεί. ΆΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο χρόνος παράδοσης του Έργου (εκτέλεσης των εργασιών) ορίζεται εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης όπως αναφέρεται µε τον αντίστοιχο όρο της αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκλησης Πρόχειρου ιαγωνισµού. Ο ΟΑΕ θα συστήσει τριµελή Επιτροπή παραλαβής του Έργου της παρούσας σύµβασης µε αρµοδιότητα την οριστική και ποιοτική παραλαβή του Έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ως ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης της παρούσας σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της. Η σύµβαση θα έχει ισχύ έως την 31/12/2014. ΆΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ Το συνολικό τίµηµα ορίζεται και συµφωνείτε στο ποσό των... (...,... ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Το ως άνω τίµηµα περιλαµβάνει τις οποιασδήποτε φύσης και είδους δαπάνες του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών και λοιπών), καθώς και κάθε παρεχόµενη υπηρεσία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ προς τον ΟΑΕ

30 στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύµβασης και, παραµένει σταθερό και αµετάβλητο καθ' όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τους αναγκαίους πόρους και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του Έργου και εγγυάται την ακρίβεια του ως άνω τιµήµατος, ρητά δε παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρµογής του εν λόγω τιµήµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Με την εξόφληση της ως άνω συνολικής τιµής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΟΑΕ έναντι του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και ο τελευταίος ουδεµία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΟΑΕ. ΆΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η καταβολή του ανωτέρω τιµήµατος θα γίνει από το Τµήµα Οικονοµικών της Περ/κής /νσης Κρήτης του ΟΑΕ µε την προσκόµιση από τον ΑΝΑ ΟΧΟ, όλων των νοµίµων απαιτούµενων παραστατικών / δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/ , µετά την κατάρτιση του πρακτικού οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου από την αντίστοιχη τριµελή επιτροπή παραλαβής του Έργου που θα συστήσει ο ΟΑΕ. Επί του ανωτέρω τιµήµατος επιβάλλονται οι νόµιµες κρατήσεις του Ν. 2198/ και του Ν. 4013/ Στις περιπτώσεις αποστολής χρηµάτων στον ΑΝΑ ΟΧΟ, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τον ΑΝΑ ΟΧΟ. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µε την προσκόµιση όλων των νοµίµων απαιτούµενων παραστατικών/ δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Στην περίπτωση που συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του έργου από τον ΟΑΕ, ο ΟΑΕ δικαιούται να λύσει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα αµειφθεί για τις υπηρεσίες που παρείχε µέχρι την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης του ΟΑΕ για τη λύση της Σύµβασης.

31 ΆΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει καταθέσει τη µε αριθ..../ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης της Τράπεζας..., κατάστηµα..., µε ισχύ έως την , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή, εγγυητική επιστολή ποσού... (..) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκληση Πρόχειρου ιαγωνισµού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ΑΝΑ ΟΧΟ µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του Έργου από τον ΟΑΕ και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη. Άρθρο 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, της Πρόσκλησης Πρόχειρου ιαγωνισµού µε αριθ. πρωτ. 3080/ , της Προσφοράς του (Τεχνικής και Οικονοµικής) και τις τυχόν οδηγίες στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕ κατά την υλοποίηση την εκτέλεση του Έργου. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται ότι η εκτέλεση των εργασιών θα είναι πλήρως προσαρµοσµένη στην Τεχνική περιγραφή του Οργανισµού. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου τεχνικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Ο.Α.Ε.. ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων.

32 Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ευθύνεται για ελαττώµατα του έργου ή ελλείψεις συµφωνηµένων ιδιοτήτων και παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους, από την ηµεροµηνία παραλαβής του Έργου, η δε ευθύνη του συνίσταται στην δωρεάν εργασία προς αποκατάσταση των ελλείψεων και τη διόρθωση των ελαττωµάτων µε δικές του δαπάνες, όπως και αντικατάσταση των υλικών. Σε περίπτωση τέτοιων ελαττωµάτων ή ελλείψεων, ο Ο.Α.Ε.. έχει δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση διόρθωσή τους, αρκεί να γνωστοποιηθεί στον ΑΝΑ ΟΧΟ η έλλειψη ή το ελάττωµα στο χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εγγύηση, διατηρώντας ταυτόχρονα και κάθε δικαίωµά του που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις του νόµου καθώς και τις αξιώσεις περί αποζηµιώσεως. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να συνεργάζεται στενά µε τον ΟΑΕ καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του ΟΑΕ σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. Ο ΟΑΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ προς αποκατάσταση της. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών (άρθρα 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας). Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον του ΟΑΕ

33 Άρθρο 9 ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση υπέρβασης συµβατικής προθεσµίας κατά την υλοποίηση του έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύµφωνα µε τα παρακάτω: Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υπερβεί την προθεσµία παράδοσης (αρχικής ή τροποποιηµένης) των παραδοτέων, ο ΟΑΕ, µπορεί να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π. 118/2007 ΦΕΚ150/Α/ Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες, αφού ληφθούν υπόψη οι χρονικές µεταβολές που ενδεχοµένως έχουν προκύψει µετά από έγγραφη κοινή συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΟΑΕ. Η είσπραξη των ποινικών ρητρών αναστέλλεται µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Εφόσον αυτή υλοποιηθεί εντός συµβατικών προθεσµιών, επιφέρει την αυτόµατη αναίρεση των ως άνω ποινικών ρητρών. Αντίθετα, εφόσον η ολοκλήρωση του έργου υλοποιηθεί σε εξωσυµβατικό χρόνο, το σύνολο των επιβληθεισών ποινικών ρητρών αθροίζεται και συµψηφίζεται στην τελική πληρωµή του αναδόχου. Στην περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΑΝΑ ΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία να τα γνωστοποιήσει εγγράφως και αιτιολογηµένα προς τον ΟΑΕ. Άρθρο 10 ΕΚΧΩΡΗΣΗ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑ ΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, εκτός του ληξιπρόθεσµου µέρους της αµοιβής του, το οποίο µπορεί µετά από έγκριση του.σ. του ΟΑΕ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

34 Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από τον ΑΝΑ ΟΧΟ των όρων του παρόντος άρθρου, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα καταβάλει στον Ο.Α.Ε. αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική του ζηµία εκ της παραβιάσεως αυτής. Άρθρο 12 ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα σύµβαση καθώς και όλα τα Παραρτήµατα που επισυνάπτονται (η αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκληση Πρόχειρου ιαγωνισµού, όπως και οι όροι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς του ΑΝΑ ΟΧΟΥ) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής, συνιστούν την πλήρη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούµενης συµφωνίας, συµπληρωµατικής ή παράλληλης, γραπτής ή προφορικής, ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των µερών. Άρθρο 13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τροποποίηση της παρούσας σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Προµηθειών, η οποία εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Α.Ε. και εφόσον συµφωνούν προς τούτο τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλονται οι ουσιώδεις όροι αυτής, είναι ισχυρή µόνο αν καταρτισθεί εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα

35 µέρη, αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη και του όρκου. Άρθρο 14 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΟΑΕ έχει το δικαίωµα να κηρύξει, αζηµίως για αυτόν, έκπτωτο τον ΑΝΑ ΟΧΟ, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ' εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της παρούσας σύµβασης, εφόσον µετά από δύο τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισηµάνσεις του ΟΑΕ δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του. Σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ο ΟΑΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Άρθρο 15 ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η παρούσα σύµβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού ικαίου. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής αυτής, ο ΟΑΕ και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. 3080/ Πρόσκλησης Πρόχειρου ιαγωνισµού, όπως και οι όροι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που όλα προσάπτωνται στην παρούσα ως Παραρτήµατα και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής.

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212

Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 12-04-2013 Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 Αριθµ. Πρωτ: 4212 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 15-2-2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2-3-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΗΣ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 49/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/101/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ ΤΗΛ:2841343174 FAX:284108328 www.agnhosp.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ ΤΗΛ:2841343174 FAX:284108328 www.agnhosp. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηµερ. 17/4/2015 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Α.Π. 3183 A.Φ.Μ 999070198.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου καστρί του δήμου Γρεβενών, κατασκευή στεγάστρων προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα