ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Υποχρεωτική Εφαρµογή... 3 Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές... 3 Υποχρεώσεις ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου... 3 απάνες Αναδόχου ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Απαιτήσεις Σχεδιασµός αντλιών Υλικά κατασκευής αντλιών Κινητήρας Μηχανική στεγανοποίηση Άξονας αντλίας Πτερωτή Έδρανα Σαλίγκαρος αντλίας Προστασία Πιστοποιητικά δοκιµών ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Απαιτήσεις Σχεδιασµός αντλιών Κατασκευή αντλιών Προστασία ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ (1+1) Γενική περιγραφή K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

3 4.2 Υλικά κατασκευής Γενικές διαστάσεις αντλιοστασίου Υδραυλικά εξαρτήµατα ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...13 K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποχρεωτική Εφαρµογή Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών. Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE, υπερισχύουν το τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος. Αν ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας (20) είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα εφαρµόζονται: o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) o Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 o της ΙΠΑ /οικ/356/ Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) Υποχρεώσεις ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου Κάθε ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους. απάνες Αναδόχου Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

5 1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για την προµήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων αντλιών για άντληση αστικών ανεπεξέργαστων λυµάτων. Η παροχή της κάθε αντλίας και το συνολικό µανοµετρικό ύψος λειτουργίας θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αντλιοστασίων. 1.2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Κάθε αντλία θα συνδέεται σταθερά σε πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε οδηγούς ράβδους, εκτεινόµενες από την κορυφή του αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα επικάθισης της αντλίας. Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σηµείο επαφής µε το πέλµα επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Στεγανότητα του πέλµατος επικάθισης µε στεγανοποιητικό δακτυλίδι, παρεµβύσµατα ή διάφραγµα, το οποίο πρέπει να αντικαθίσταται, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Κανένα τµήµα της αντλίας δεν θα χρειάζεται στήριξη κατευθείαν στον πυθµένα του αντλιοστασίου, παρά µόνο στο πέλµα επικάθισης. 1.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι κατασκευασµένα από: Κέλυφος κινητήρα : χυτοσίδηρος GG-25 ή ανώτερο Πτερωτή : χυτοσίδηρος GG-25 ή ανώτερο Άξονας : ανοξείδωτος χάλυβας AISI431 Παξιµάδια, βίδες και ροδέλες : ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 ακτύλιοι στεγανοποίησης (O-rings) : Viton - NBR Τα κύρια εξαρτήµατα των αντλιών θα έχουν λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή. 1.4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα κλάσης µόνωσης Η, ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερµοκρασίες µέχρι 180ºC. Ο στάτορας θα είναι τοποθετηµένος στο θάλαµο του κελύφους, αφού, προηγουµένως, το περίβληµα έχει θερµανθεί (διαδικασία συναρµογής σύσφιγξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40ºC και για δεκαπέντε (15) εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερµικούς διακόπτες ρυθµισµένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα είναι δε τοποθετηµένοι µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα, ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος. K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

6 Οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να είναι 1450rpm. Σε περιπτώσεις όπου το µανοµετρικό ύψος θα είναι υψηλό (πάνω από 20m) και οι παροχές χαµηλές (µέχρι 20m3/h) οι στροφές του κινητήρα µπορεί να είναι 2900rpm. Ο θάλαµος σύνδεσης θα περιέχει τον τερµατικό πίνακα και θα είναι ερµητικά αποµονωµένος από τον κινητήρα µε ελαστοµερές Ο-ring. H σύνδεση των καλωδίων και των ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται µε κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης µόνιµα στερεωµένης πάνω στον τερµατικό πίνακα. Το καλώδιο ισχύος θα περιλαµβάνει και δύο επαφές 2x1.5mm2 για τον έλεγχο των θερµικών διακοπτών και αισθητήρων προστασίας. Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιγξη µε συγκεκριµένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου και την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως της τάξης του +/- 10%. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος έως 40ºC. Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα πρέπει να φαίνονται σε πίνακα (motor chart) που θα περιλαµβάνει τις εξής καµπύλες λειτουργίας: ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθµού απόδοσης, απορροφούµενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύµφωνα µε τον κανόνα προστασίας IP68. Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην υπερφορτίζεται στο ζητούµενο σηµείο λειτουργίας. Οι κινητήρες των υποβρύχιων αντλιών µε ονοµαστική ισχύ έως 8.0kW θα είναι διαστασιολογηµένοι έτσι ώστε να ψύχονται από το υγρό και τον αέρα που θα τους περιβάλει. Οι κινητήρες των υποβρύχιων αντλιών µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 8.0kW θα διαθέτουν σύστηµα ψύξης. Το σύστηµα ψύξης θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική ψύξη για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού µε θερµοκρασία µέχρι 40 C. Τα αντλητικά συγκροτήµατα πρέπει να διαθέτουν µανδύα ψύξεως µε κλειστό σύστηµα ψύξης. Ειδικό ψυκτικό µέσο θα κυκλοφορεί στο µανδύα ψύξης της αντλίας µε εξαναγκασµένη ροή, ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. Η χρήση του αντλούµενου υγρού σαν µέσο ψύξης δεν θα γίνεται αποδεκτή. 1.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα στυπιοθλιπτών. Ο κάτω πρωτεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, µεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του ελαιοθαλάµου, θα περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από καρβίδιο του βολφραµίου ή του πυριτίου. Ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, θα είναι τοποθετηµένος µεταξύ του ελαιοθαλάµου και του χώρου του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό δακτύλιο και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από καρβίδιο του βολφραµίου ή του πυριτίου. Η επαφή των K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

7 λειασµένων επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η ικανότητα στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. Άλλες µέθοδοι στεγανοποίησης δηλαδή χωρίς δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες, δεν θα θεωρούνται ισοδύναµες και δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επιθυµητό είναι, το κάτω µέρος του ελαιοθαλάµου να είναι εφοδιασµένο µε ειδική ελικοειδή διαµόρφωση, µε την οποία επιτυγχάνεται δραστική µείωση της φθοράς στο χώρο του εξωτερικού µηχανικού στυπιοθλίπτη, λόγω της δηµιουργούµενης ελικοειδούς κίνησης των αιωρούµενων στερεών στοιχείων του ρευστού. Τα στερεά σωµατίδια (άµµος, κλπ.), καταυτόν τον τρόπο, αποµακρύνονται και, έτσι, αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της αντλίας. 1.6 ΆΞΟΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσµοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων AISI431 ή ανώτερο και δεν θα έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό (πλήρως στεγανοποιηµένος), θα είναι δε ζυγοσταθµισµένος κατά ISO1940 ή ανώτερο. 1.7 ΠΤΕΡΩΤΗ Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο GG-25 ή ανώτερο, υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα λύµατα. Για παροχές µικρότερες ή ίσες των 20m3/h η πτερωτή θα διαθέτει ένα αποτελεσµατικό πολτοποιητή (κοπτήρα) κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής χρωµίωσης που θα µετατρέπει όλα τα στερεά και µακρόινα σε κοµµάτια διαστάσεων όχι µεγαλύτερα των 15mm. Για παροχές µεγαλύτερες των 20m3/h, η πτερωτή θα είναι ηµι-ανοικτού τύπου, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ανεπεξέργαστα λύµατα. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτοκαθαριζόµενα. H διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση µακρόϊνων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνοντας, δε, µη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν, διατηρώντας, έτσι, µία αδιατάρακτη λειτουργία άντλησης. 1.8 Έ ΡΑΝΑ Ό άξονας της αντλίας και κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το άνω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας απλής σειράς βαθιάς αυλάκωσης. Το κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων. 1.9 ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Το περίβληµα θα αποτελείται από ένα µόνο τεµάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο GG-25 µη οµοκεντρικού τύπου µε διόδους περάσµατα λεία και αρκετά µεγάλα ώστε να περνούν στερεά. Οι αντλίες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δεχθούν βαλβίδες απολάσπωσης, ώστε στα αντλιοστάσια να αποφεύγονται επικαθίσεις στερεών. K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

8 1.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όλοι οι κινητήρες θα έχουν, ενσωµατωµένους θερµικούς διακόπτες στο τύλιγµα κάθε φάσης, συνδεδεµένους σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 140 C. Οι αντλίες θα φέρουν αισθητήρα στάθµης για την ανίχνευση υγρασίας στο θάλαµο επιθεώρησης ή στο ελαιοδοχείο. Οι παραπάνω προστασίες θα καταλήγουν σε ηλεκτρονικό προστασίας, του ιδίου οίκου κατασκευής, το οποίο θα είναι εφοδιασµένο µε λυχνίες ένδειξης υπερθέρµανσης και διαρροής στο θάλαµο επιθεώρησης ή στο ελαιοδοχείο. Σε περίπτωση που το αντλούµενο ρευστό είναι υφάλµυρο οι αντλίες θα φέρουν ανόδια ψευδαργύρου για προστασία από ηλεκτρόλυση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΩΝ Οι αντλίες πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιµών εργοστασίου (test reports) που θα αναλύονται: παροχές ελάχιστες µέγιστες και ενδιάµεσες, µανοµετρικά ύψη ελάχιστα µέγιστα και ενδιάµεσα, απορροφούµενη ισχύ στα αντίστοιχα σηµεία λειτουργίας, τάση (voltage V) στα αντίστοιχα σηµεία λειτουργίας, ένταση (current A) στα αντίστοιχα σηµεία λειτουργίας και ολικός βαθµό απόδοσης (κινητήρα και υδραυλικού µέρους overall efficiency) στα αντίστοιχα σηµεία λειτουργίας. K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

9 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για λόγους ασφαλείας, η κάθε αντλία έχει τη δυνατότητα να εκκινεί µέχρι και τριάντα (30) φορές µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. Οι αντλίες είναι οµοαξονικά συζευγµένες µε κατακόρυφο ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου» ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 V, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. Οι αντλίες είναι εξοπλισµένες µε υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), µήκους δέκα (10) µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η κάθε αντλία συνοδεύεται από χυτοσιδηρή συστολική καµπύλη (suction pipe unit) µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας µε οπή επιθεώρησης και µεταλλική βάση στήριξης αυτής. 2.2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ Η κάθε αντλία συνδέεται σταθερά µε την ειδική µεταλλική βάση της και την ειδική καµπύλη αναρρόφησης. Η ειδική µεταλλική βάση αυτή στερεώνεται σε βάση από µπετόν µε ειδικά ανοξείδωτα βύσµατα σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ Υλικά κατασκευής Τα κύρια εξαρτήµατα της κάθε αντλίας είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey cast iron), προδιαγραφών ASTM A 48 CLASS 35B ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 1691 GG25, µε λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραφών AISI 304 ή DIN x 5 CrNi Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό και δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο, προστατεύονται µε ειδική βαφή (Durasolid). Σύστηµα ψύξεως Οι αντλίες ξηρού τύπου ισχύος <7,50 kw θα ψύχονται επαρκώς από το περιβάλλον ή το αντλούµενο υγρό. Μανδύας ψύξης ή εξωτερικό σύστηµα ψύξης δεν απαιτείται. Οι αντλίες ξηρού τύπου ισχύος >7,50 kw θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα σχεδιασµένο σύστηµα ψύξης. Το σύστηµα ψύξεως θα παρέχει ικανοποιητική ψύξη για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστού µε θερµοκρασία µέχρι 40 C. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα πρέπει να διαθέτουν µανδύα ψύξεως (cooling jacket) µε κλειστό σύστηµα ψύξης. Μείγµα µονοπροπιλική - γλυκόλης κυκλοφορεί στο µανδύα ψύξεως της αντλίας, µε εξαναγκασµένη ροή µέσω µικρής πτερωτής που είναι τοποθετηµένη ανάµεσα στους 2 µηχανικούς στυπιοθλίπτες, ψύχοντας έτσι τον κινητήρα. Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιγξη µε συγκεκριµένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα µαζί είναι συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου και K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

10 την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου. Κινητήρας Ο κινητήρας της κάθε αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα (κλάσης Η), ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερµοκρασίες µέχρι 180ºC. Ο στάτορας θα έχει «ψεκαστεί» µε ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη µόνωση, µε πολύ µικρότερο κίνδυνο δηµιουργίας φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετηµένος στο θάλαµο του κελύφους, αφού, προηγουµένως, το περίβληµα έχει θερµανθεί (συναρµογή σύσφιγξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40ºC και για τριάντα (30) εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερµικούς διακόπτες ρυθµισµένους να ανοίγουν στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, που θα είναι τοποθετηµένοι µέσα στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα, ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε φάσης του τυλίγµατος. Ο θάλαµος σύνδεσης περιέχει τον τερµατικό πίνακα και είναι ερµητικά αποµονωµένος από τον κινητήρα µε ένα ελαστοµερές Ο- ring. H σύνδεση των καλωδίων και των ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται µε κοχλιωτή σύνδεση σύσφιξης µόνιµα στερεωµένης πάνω στον τερµατικό πίνακα. Ο κινητήρας κάθε αντλίας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάµεσος συντελεστής εξυπηρέτησης (συνδυασµένο αποτέλεσµα τιµής τάσεως, συχνότητας και ειδικού βάρους) θα είναι τουλάχιστον Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως της τάξης του +/- 10%. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος έως 40ºC και σε πιθανή αύξηση θερµοκρασίας µέχρι 85ºC. Ο πίνακας του κινητήρα θα περιλαµβάνει τις εξής καµπύλες λειτουργίας: Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, βαθµού απόδοσης, απορροφούµενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύµφωνα µε τον κανόνα προστασίας IP68. Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα κάθε αντλίας θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της αντλίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα περιλαµβάνει δύο επαφές 1.5mm2 για τον έλεγχο των θερµικών διακοπτών και των αισθητήρων προστασίας. Έδρανα Ό άξονας της αντλίας/κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής πλωτής έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι διαθέτουν λίπανση για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το άνω έδρανο είναι ένας ένσφαιρος τριβέας απλής σειράς βαθιάς αυλάκωσης. Το κάτω έδρανο είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων. Μηχανική στεγανοποίηση Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα στυπιοθλιπτών. Ο κάτω πρωτεύων στυπιοθλίπτης, µεταξύ του σαλίγκαρου της αντλίας και του θαλάµου επιθεώρησης, περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραµίου (εύρος ph από 3 έως 14). Ο άνω δευτερεύων στυπιοθλίπτης, τοποθετηµένος µεταξύ ελαιοθαλάµου και του χώρου του κινητήρα, περιέχει ένα στατικό από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραµίου και έναν K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

11 περιστρεφόµενο δακτύλιο στεγανότητας από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραµίου (εύρος ph από 3 έως 14). Η επαφή των λειασµένων επιφανειών σε κάθε σηµείο στεγανότητας επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η ικανότητα στεγανοποίησης εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. Επίσης το κάτω µέρος του θαλάµου επιθεώρησης θα είναι εφοδιασµένο µε ειδική ελικοειδή διαµόρφωση (spiral groove), µε την οποία επιτυγχάνεται δραστική µείωση της φθοράς στο χώρο του εξωτερικού στυπιοθλίπτη, λόγω της δηµιουργούµενης ελικοειδούς κίνησης των αιωρούµενων στερεών στοιχείων του ρευστού. Τα στερεά σωµατίδια (άµµος, κλπ.), καταυτόν τον τρόπο, θα αποµακρύνονται και έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της αντλίας, διότι, και αν ακόµη εισχωρήσει νερό στον ελαιοθάλαµο, η αντλία λειτουργεί χωρίς πρόβληµα, αφού δεν καταστρέφεται ο εσωτερικός στυπιοθλίπτης ελλείψει άµµου. Άξονας αντλίας Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Το υλικό του άξονα είναι ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων κατά AISI431 και δεν θα έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό (πλήρως στεγανοποιηµένος). Θα είναι δε ζυγοσταθµισµένος κατά ISO Πτερωτή Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Cast iron ASTM A-48 CLASS 35B ή GG25 κατά DIN, υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη. Η πτερωτή θα είναι ολιγοκάναλη, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις) χωρίς οξείες στροφές. Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά, πυκνή λάσπη και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). Η πτερωτή θα είναι ηµι-ανοικτού τύπου, µε πτερύγια κλίνοντα προς τα πίσω, ανεµπόδιστης ροής (χωρίς εµφράξεις). Η πτερωτή θα λειτουργεί σε συνδυασµό µε σύστηµα block, σταθερό, που τοποθετείται στην αναρρόφηση του σαλίγκαρου της αντλίας. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι αυτο-καθαριζόµενα. H διάταξη και η µορφολογία της πτερωτής θα επιτρέπουν την διέλευση µακρόϊνων, στερεών σωµάτων κλπ., επιτυγχάνεται, δε, µη επικάθιση στερεών στοιχείων σε αυτήν, διατηρώντας, έτσι, µία αδιατάρακτη λειτουργία άντλησης (η διαδροµή ροής θα γίνεται µέσω ειδικής αύλακας ανακούφισης στο θάλαµο της αντλίας). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα υψηλό και σταθερό βαθµό απόδοσης σε όλη τη διάρκεια άντλησης (σε αντίθεση µε µία συµβατική αντλία λυµάτων, της οποίας η απόδοση µειώνεται λόγω φαινοµένων έµφραξης), καθώς και χαµηλή απορροφούµενη ισχύ, που σηµαίνει χαµηλό κόστος λειτουργίας. Η πτερωτή θα είναι «κλειδωµένη» στον άξονα. Σαλίγκαρος αντλίας (Ατέρµων κοχλίας) Το περίβληµα θα αποτελείται από ένα µόνο τεµάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο (ASTM A-48 CLASS 35B) µη οµοκεντρικού τύπου µε διόδους (περάσµατα) λεία και αρκετά µεγάλα ώστε να περνούν στερεά. 2.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όλοι οι κινητήρες θα έχουν ενσωµατωµένους θερµικούς διακόπτες στο τύλιγµα κάθε φάσης, συνδεδεµένους σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 140 C και θα διακόπτουν τη λειτουργία του κινητήρα ενεργοποιώντας το συναγερµό (alarm). Προβλέπεται επίσης αισθητήρας στάθµης για την ανίχνευση υγρασίας στο θάλαµο επιθεώρησης καθώς και ηλεκτρονικό συνεργασίας µε το αισθητήριο εργασίας. Για τη διακριτή K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

12 λήψη των 2 παραπάνω πιθανών βλαβών, τα σήµατα θα οδηγούνται µε ένα ζεύγος καλωδίου 2 x 1,5 στον ηλεκτρικό πίνακα, όπου θα συνδέονται σε ηλεκτρονικό προστασίας κατασκευής του ιδίου οίκου των αντλιών το οποίο είναι εφοδιασµένο µε λυχνίες τροφοδοσίας, alarm υπερθέρµανσης και alarm διαρροής στο θάλαµο επιθεώρησης. K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

13 3 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ (1+1) 3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα αντλιοστάσια θα είναι κατασκευασµένα από GRP (glass-fibre reinforced polymer) σύµφωνα µε τα ISO2797 (roving of glass fibre), ISO2559 (chopped strand mat) και ISO2113 (woven roving). Τα φύλλα GRP θα περιέχουν γυαλί µε ελάχιστη περιεκτικότητα 25% ξηρού βάρους και ρητίνη µε ελάχιστη περιεκτικότητα 35% ξηρού βάρους και θα είναι καλυµµένα από προστατευτική ελαστική επίστρωση (gelcoat) ελάχιστου προφίλ 0,2mm. Τα αντλιοστάσια πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν, να αντέχουν στην υδροστατική πίεση υδροφόρου ορίζοντα µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, να µην παρουσιάζουν διαπερατότητα σε σχέση µε το συµβατικό τρόπο κατασκευής από σκυρόδεµα. Τα αντλιοστάσια πρέπει να έχουν εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, µεγάλη διάρκεια ζωής, να διαθέτουν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, εύκολη πρόσβαση, µικρότερες διαστάσεις και κατάληψη µικρότερου χώρου εφαρµογής σε σχέση µε τα συµβατικά αντλιοστάσια, χωρίς υπέργειες παρεµβάσεις στην αισθητική της περιοχής. Τα αντλιοστάσια πρέπει να δέχονται δύο αντλίες, να συνοδεύονται από τα πέλµατα επικάθισης των αντλιών, τους καταθλιπτικούς σωλήνες, τις απαραίτητες βαλβίδες αντεπιστροφής (τύπου µπάλας), βάνες, συλλέκτες και λοιπά υδραυλικά παρελκόµενα. Ο πυθµένας των αντλιοστασίων πρέπει να είναι σχεδιασµένος κατάλληλα (κεκλιµένος) ώστε κατά τον κύκλο άντλησης να αποµένουν ελάχιστα λύµατα και στερεά στο αντλιοστάσιο. 3.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σωλήνες κατάθλιψης Οδηγοί ράβδοι Βίδες, παξιµάδια κλπ. : ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 : ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 : ανοξείδωτος χάλυβας AISI ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ιάµετρος : 1000mm, 1400mm, 1800mm Βάθος εκσκαφής : 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm ιάµετρος εισαγωγής λυµάτων : 40mm έως 315mm ιάµετρος υπερχείλισης : 40mm έως 315mm ιάµετρος εισαγωγής καλωδίων : 40mm έως 315mm 3.4 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Βάνες τύπου ελαστικής έµφραξης Χυτοσιδηρές Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας Χυτοσιδηρές : DN80 για παροχές 20-55m3/h, : DN100 για παροχές m3/h, : N150 για παροχές m3/h : DN80 για παροχές 20-55m3/h, : DN100 για παροχές m3/h, :DN150 για παροχές m3/h K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

14 4 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Με την διαστασιολόγηση των αντλιοστασίων και των αντλιών, όπου θα είναι γνωστές οι παροχές και τα µανοµετρικά ύψη λειτουργίας των αντλιών θα πρέπει να τεθούν τα όρια των βαθµών απόδοσης των αντλιών και η περίσσεια ισχύος στα σηµεία λειτουργίας για τις περιπτώσεις: - Λειτουργίας µίας αντλίας (1+1) - Λειτουργίας δύο αντλιών (παράλληλη λειτουργία 2+1) - Λειτουργίας τριών αντλιών (παράλληλη λειτουργία 3+1) - Λειτουργίας τεσσάρων αντλιών (παράλληλη λειτουργία 4+1) 2. Για τη σωστή υλοποίηση των έργων των αντλιοστασίων ο προµηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προσφέρει, αντλίες - πίνακες - αυτοµατισµό και θέση σε λειτουργία (δοκιµές) των αντλιοστασίων ώστε να έχει την συλλογική ευθύνη της καλής λειτουργίας των αντλιοστασίων. 3. Λίστα αναφοράς Ο προµηθευτής θα προσκοµίσει λίστα αναφοράς έργων βιολογικών καθαρισµών και αντλιοστασίων σε όλη την επικράτεια (reference list) µε τα προϊόντα που έχει προµηθεύσει. 4. Εγγυήσεις Ο προµηθευτής πρέπει να προσφέρει επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης (2 έτη) για 5 έτη µέσω συµβολαίου συντήρησης µε τον τελικό χρήσης (φορέα) ή τον εργολάβο. 5. Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώνει για απόθεµα ανταλλακτικών πέραν των 10 ετών και για κινητό συνεργείο service on site. K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

15 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θωµάς Νεράντζης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την υπ αριθµ 758/1/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου K:\N5600a\cons\tefhi\ΤΠ_ΜΜ.doc N5600a/5157/B10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) Κέας (Ν0200)» 3.741.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N0200\cons\tefhi\MAPS.doc N0200/5186 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα