ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 3 ΝΑΟΔΟ Γ\Α0.73 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με ελεγχόμενη χρήση 3 εκρηκτικών 3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση 3 εκρηκτικών Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 3 αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΝΑΟΔΟ Γ\Α03. 3 ΝΑΥΔΡ Γ\Α03.. ΝΑΥΔΡ Γ\ Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. ΝΑΥΔΡ Γ\ Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 3 υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη 7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 3 γαιώδες-ημιβραχώδες 8 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που 3 έχουν προσκομισθεί επί τόπου 9 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 3 απαιτήσεις συμπύκνωσης 0 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 3 προελεύσεως λατομείου ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\3.7 8 ΝΑΥΔΡ Γ\.0 9 ΝΑΥΔΡ Γ\.03 0 ΝΑΥΔΡ Γ\ Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε 3 ΝΑΟΔΟ Γ\Α8..97 έως Ε Κατασκευή επιχωμάτων 3 ΝΑΟΔΟ Γ\Α0.0 3 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,0 3 ΝΑΟΔΟ Γ\Γ0..7 Βάση πάχους 0,0 (Π.Τ.Π. Ο-) ΝΑΟΔΟ Γ\Γ Κατασκευή ερεισμάτων 3 ΝΑΟΔΟ Γ\Γ0 7 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Γ\Δ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 7 ΝΑΟΔΟ Γ\Δ0.8 8 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,0 8 ΝΑΟΔΟ Γ\Δ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 9 ΝΑΟΔΟ Γ\Δ ,0 με χρήση κοινής ασφάλτου 0 Ημερήσια δαπάνη φορητού θραυστήρα ημ 0 ΓΤΕ ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΑΥΔΡ Γ\9.0 9 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Β\ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/0 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/0 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ 3 ΝΑΥΔΡ Γ\9.0.0 ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\9.0.0 ΝΑΥΔΡ Γ\

2 Σελίδα 7 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/0 8 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ 9 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί kg κατηγορίας B00C. 7 ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B00C kg 30 ΝΑΟΙΚ Β\ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους x9x9 c, πάχους / πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους x9x9 c, πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 3 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή kg πλευράς έως 0 3 ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\.0 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή kg 3 ΝΑΟΙΚ Β\. 0 ''T'' Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 3 ΝΑΟΙΚ Β\..8 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 3 ΝΑΟΙΚ Β\ Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 37 ΝΑΟΙΚ Β\.0 8 Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, kg 38 ΝΑΟΙΚ Β\. 8 ανοιγόμενα 9 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 39 ΝΑΟΙΚ Β\ Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους,00, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους c Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = c 3 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 8, (κρύσταλλο, κενό 8, κρύσταλλο ) Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 7 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 0 ΝΑΟΙΚ Β\7.3.0 ΝΑΟΙΚ Β\73.9 ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\7.7.0 ΝΑΟΙΚ Β\77. ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά kg 8 ΝΑΟΙΚ Β\ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 9 ΝΑΟΙΚ Β\ Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 0 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 0 ΝΑΟΙΚ Β\ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Ονομαστικής διαμέτρου D00 ΝΑΥΔΡ Γ\

3 Σελίδα 3 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Ονομαστικής διαμέτρου D00 3 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Ονομαστικής διαμέτρου D000 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9 Ονομαστικής διαμέτρου D00 Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 800 Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at 8 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 90 / ΡΝ 0 at 9 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at 0 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 00 / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN / ΡΝ 0 at 3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 80 / ΡΝ 0 at ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Ν\Γ.03.0 ΝΑΥΔΡ Ν\Γ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\..0.0 ΝΑΥΔΡ Γ\..0. ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\

4 Σελίδα Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 90 / ΡΝ 0 at, διάτρητοι Σωληνώσεις από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN / ΡΝ 0 at, διάτρητοι 7 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 37-:007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 00 8 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 9 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 37-:007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 3 0 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 3 ΝΑΥΔΡ Γ\..0.8 ΝΑΥΔΡ Ν\Γ..0.7 ΝΑΥΔΡ Ν\Γ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Ν\Γ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Ν\Γ Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 3 7 ΝΑΥΔΡ Γ\.0 3 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων 00 gr/ 7 ΝΑΥΔΡ Ν\ Πλήρωση φρεατίων απαγωγής βιοαερίου με χαλίκι /3 3 μη ανθρακικής προέλευσης Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0-73 ΝΑΥΔΡ Ν\..0 7 ΝΑΥΔΡ Γ\0.0.0 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο kg 7 ΝΑΥΔΡ Γ\ (ductile iron) Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού 3 7 ΝΑΟΔΟ Γ\Α 7 Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ σε σκληρά πετρώματα 77 ΝΑΥΔΡ Γ\ Διάνοιξη σε βάθος 0-0,00 8 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ /" σε πετρώματα σκληρά 78 ΝΑΥΔΡ Ν\ Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής 79 ΑΤΗΕ Ν\ διαμέτρου DN0 30 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ ins 80 ΑΤΗΕ Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN00 3 Εγκατάσταση και Παρακολούθηση Οργάνων. Πιεζομετρικός μ.μ. φιλτροσωλήνας (Standpipe piezoeter) 8 ΑΤΗΕ Ν\ ΓΤΕ. 33 Κατασκευή μάρτυρα καθίζησης 83 ΝΑΟΙΚ Ν\

5 Σελίδα 3 Φρεάτια συλλογής και ελέγχου βιοαερίου με παγίδα. συμπυκνωμάτων 8 ΝΑΥΔΡ Ν\.. 3 Συστημα συλλογής και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. 8 ΝΑΥΔΡ Ν\..3 8 δίκτυου βιοαερίου 3 Κεφαλή φρεατίου βιοαερίου. 8 ΝΑΥΔΡ Ν\ Εργασίες σύνδεσης ή τροποποίησης σύνδεσης φρεατίων. συλλογής βιοαερίου 38 Εργασία μετακίνησης/μετεγκατάστασης φρεατίου. συγκέντρωσης βιοαερίου. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΥ 87 ΝΑΥΔΡ Ν\.. 88 ΝΑΥΔΡ Ν\.. Στρώση υπόβασης 3 89 ΝΑΥΔΡ Ν\ Τεχνητός γεωλογικός φραγμός πάχους 0c 3 90 ΝΑΟΔΟ Ν\Α Συμπυκνωμένο εδαφικό υλικό, πάχους 0c 3 9 ΝΑΥΔΡ Ν\ Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (GCL) 9 ΝΑΥΔΡ Ν\ Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη 93 ΝΑΥΔΡ Γ\ πολυαιθυλενίου Με μεμβράνη PE πάχους,0 Γεωύφασμα προστασίας μεμβράνης 00 gr/ 9 ΝΑΥΔΡ Ν\ Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από διαβαθμισμένο 3 θραυστό υλικό 8 Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης από αμμοχαλικώδες 3 διαβαθμισμενο υλικό (-3) 9 ΝΑΥΔΡ Ν\.03 9 ΝΑΥΔΡ Ν\ Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο με επικολλημένο γεωϋφασμα 97 ΝΑΥΔΡ Ν\ Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών 300 gr/ 98 ΝΑΥΔΡ Ν\ Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών 00 gr/ 99 ΝΑΥΔΡ Ν\ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δένδρα, κατηγορίας Δ 00 ΝΑΠΡΣ Δ0. 70 Θάμνοι, κατηγορίας Θ 0 ΝΑΠΡΣ Δ Θάμνοι, κατηγορίας Θ 0 ΝΑΠΡΣ Δ0. 9 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 03 ΝΑΠΡΣ Ε0. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, 0 ΝΑΠΡΣ Ε0. 3 διαστάσεων 0,0 Χ 0,0 Χ 0,0 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,0 -,0 lt 0 ΝΑΠΡΣ Ε Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου,00 -,00 lt 0 ΝΑΠΡΣ Ε Υδραυλική υδροσπορά) στρ. 07 ΝΑΠΡΣ Ε. 7 9 Φρεάτιο διακλάδωσης/έλξης υπόγειων καλωδίων 0Χ0Χ70 πλαστικό με πλαστικόι στεγανό καπάκι. 0 Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 0at 0 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 0 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 08 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΝΑΠΡΣ Η0.. ΝΑΠΡΣ Η0.. 3 Μειωτές πίεσης ΡΝ at, ονομαστικής διαμέτρου Φ / in ΝΑΠΡΣ Η0.. Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 3 3 ΝΑΠΡΣ Η0.3 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, ΡΝ at, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας, ονομαστικής διαμέτρου Φ / in Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ / in κοντό, ενεργής επιφάνειας 0 c και παροχής τουλάχιστον μέχρι 7,00 3/h ΝΑΠΡΣ Η0... ΝΑΠΡΣ Η

6 Σελίδα 7 Σταλακτηφόροι Φ ή Φ7 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 c. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΠΡΣ Η Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 0 kg 7 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 9 ΑΤΗΕ 80. kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως kg 0 ΑΤΗΕ 80.. Πυροσβεστήρας οροφής με γόμωση kg ξηράς σκόνης Pa ΑΤΗΕ Ν\80.3 κατάλληλος για φωτίες A,B,C,D Φωτιστικό ασφαλείας 8W με ένδειξη ''ΕΧΙΤ'' ΑΤΗΕ Ν\ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ at 8 Εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος αποτελούμενο από μία κύρια ηλεκτροκίνητη φυγόκεντρη, πετρελαιοκίνητη αντλία και εφεδρική αντλία (JOCKEY) 3 ΝΑΥΔΡ Γ\..0.9 ΑΤΗΕ Ν\ Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες τύπου σύρτου με μηχανισμό ΑΤΗΕ χειρισμού χειροκίνητο ονομ. πιέσεως at διαμέτρου 0 0 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ΑΤΗΕ Πυροσβεστικός σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων Δίστομος πυροσβεστικός κρουνός με διακόπτες στις παροχές με παροχές Χ / ins και Χ 3/ ins 3 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση ζεύγ. χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως at διαμέτρου Φ 0 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 0 7 ΑΤΗΕ Ν\80 8 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ 8..7 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων αγωγών διαστάσεων 0 Χ 3 ΑΤΗΕ Ν\ Χ7 εκ Πίνακας πυρανίχνευσης ζωνών 3 ΑΤΗΕ Ν\ Εκατάσταση πυρανιχνευτή θερμότητας 33 ΑΤΗΕ Ν\ Εκατάσταση πυρανιχνευτή καπνού φωτίας 3 ΑΤΗΕ Ν\ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 3 ΝΑΥΔΡ Γ\ συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 7 / ΡΝ 0 at 0 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/ ins 3 ΑΤΗΕ 803. Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/ ins 37 ΑΤΗΕ Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ ins 38 ΑΤΗΕ Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3/ ins Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 00 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυόματης αναρροφήσεως 0 στροφών μιάς βαθμίδας παροχής, 3/h 39 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ 8.. ΑΤΗΕ

7 Σελίδα 7 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR, DN 0 7 Φρεάτιο κατασκευών υπόγειων υπόγειων δικτύων 0Χ0Χ70 με χυτοσιδηρό καπάκι στεγανό. 8 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 97, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου,0 ΝΑΥΔΡ Γ\ ΑΤΗΕ Ν\879.8 ΝΑΥΔΡ Γ\..0 9 Σωλήνας από PVC διαμέτρου Φ 0 at ΑΤΗΕ Ν\ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80 7 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής Χ, 33 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής Χ 3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής Χ 3 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος,πενταπολικό Χ 0 3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής Χ 0 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής Χ 3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής Χ 9 Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός μονοφασικός εντάσεως Α 3 Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός τριφασικός εντάσεως 3 Α Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ στεγανό βακελίτου με λαμπτήρα 0 W πυρακτώσεως Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ,7χ0,9χ0,3 μ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ3 επίτοιχος διαστάσεων 0 Χ 7 c 8 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ 898..Α. ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 3 ΑΤΗΕ μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ3 επίτοιχος διαστάσεων 0 Χ 3 c 8 Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους, ΑΤΗΕ Ν88. 9 Κιβώτιο οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως από πλαστικό που ΑΤΗΕ περιέχει 3 αμπερόμετρα βολτόμετρο 0 Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 0 Α ΑΤΗΕ Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 00 Α 7 ΑΤΗΕ Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός με ρυθμιζόμενο θερμικό (7-0Α) και σταθερό μαγνητικό 00Α 3 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης προστασίας κινητήρων έως 0kW 8 ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν

8 Σελίδα 8 Αυτόματος τριπολικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 0kW έως kw Αυτόματος τριπολικός διακόπτης προστασίας κινητήρων kw έως 0kW Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 A x 0 A 70 ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν Απαγωγέας υπέρτασης κλάσης II Iax=0kA 73 ΑΤΗΕ Ν Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 0 Α 9 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 0 Α 0 Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη εντάσεως Α και σπειρώματος Ε 7 Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη εντάσεως 3 Α και σπειρώματος Ε 33 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 0 Α 3 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως Α Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 0 Α Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως Α Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως Α 7 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος μονοπολικός εντάσεως Α και έως βοηθ.επαφών 8 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως Α και έως βοηθ.επαφών 9 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 3 Α και έως βοηθ.επαφών 70 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 0 Α και έως βοηθ.επαφών 7 Διακόπτης αυτόματος αέρα αστέρα τριγώνου τριπολικός με χρονική και θερμική ρύθμιση εντάσεως Α έως 0 Α 7 Διακόπτης αυτόματος αέρα αστέρα τριγώνου τριπολικός με χρονική και θερμική ρύθμιση εντάσεως 8 Α έως Α 73 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 00 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης / Α πλήρους 7 Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 00 V, 0 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 0, με πυκνωτές σε βαθμίδες τριφασικής λειτουργίας ισχύος 0 KVAR 7 Αλεξικέραυνο ιονισμού ατμοσφαιρικής τάσης 0- ακτίνας προστασίας έως. 7 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday βρόχου Χ για κτήριο μέχρι 00 7 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ Σωλήνας από PVC διαμέτρου Φ 3 at 93 ΑΤΗΕ Ν\ Πλήρης εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης παρακολούθησης μέχρι 3 σημείων. 79 Προγραμματιχόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) μεχρι 8 εξόδων εισόδων ψηφιακού σήματος, είσόδων και έξοδο αναλογικού σήματος. 80 Προγραμματιχόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) μεχρι εξόδων και 8 εισόδων ψηφιακού σήματος. 9 ΑΤΗΕ Ν\93. 9 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\

9 Σελίδα 9 8 Λογισμικό τηλεελέγχου SCADA για τον έλεγχο και προγραμματισμό της εγκατάστασης αυτομάτου ελέγχου σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές. 97 ΑΤΗΕ Ν\ Σωλήνας από PVC διαμέτρου Φ 7 at 98 ΑΤΗΕ Ν\ Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους Μήκους, μήκους πλευράς βάσεως 9,c 99 ΑΤΗΕ Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας Μονός καμπύλος μεταλλικός 00 ΑΤΗΕ βραχίονας Οριζόντιας προβολής,80 8 Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα 0 ΑΤΗΕ Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h μικρότερο ή ίσο από 7 Ισχύος Χ 0 W 87 Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως Απιοειδούς μορφής Ισχύς 0 W 0 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Γείωση από γαλβανιμένο σιδηροσωλήνα 0 ΑΤΗΕ Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 0 ΑΤΗΕ Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού 0 ΑΤΗΕ 93 9 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής Χ, 9 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής Χ 0 93 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής Χ 0 07 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 70 0 ΑΤΗΕ Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ in, ενεργής επιφάνειας.70 c και παροχής τουλάχιστον μέχρι 0,00 3/h ΝΑΠΡΣ Η Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 0ΣΥ ΑΤΗΕ Ν90.. και παροχής έως 03/h 97 Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 3 ή AISI 30 kg 3 ΥΔΡ Ν\ Κατακόρυφος αναδευτήρας με μήκος άξονα μέχρι, και ισχύ ηλεκτροκινητήρα έως kw 99 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη,χειροκίνητος δυνατότητας μέχρι 70lt/h 00 Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότας 3 0 Δοσομετρική αντλία με έμβολο,κατάλληλη για δοσομέτρηση χημικών.για παροχές μέχρι 00lt/h. 0 Μεταλλική δεξαμενή καθίζησης λυμάτων με λαμέλες, με ικανότητα επεξεργασίας μέχρι 3/h. 03 Αντλία ιλύος τύπου ono πίεσης 0-0 ΣΥ και παροχής έως 03/h ΥΔΡ Ν\.0.3 ΥΔΡ Ν\.0. ΝΑΠΡΣ Η ΑΤΗΕ Ν\ ΥΔΡ Ν\.0. 9 ΑΤΗΕ Ν Στατικός αναμίκτης AISI 30 kg 0 ΥΔΡ Ν\ Μετρητής ph με αναλογική έξοδο -0A ΥΔΡ Ν\ Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 0ΣΥ ΑΤΗΕ Ν90.. και παροχής έως 03/h 07 Υποβρύχιος αναδευτήρας οριζόντιου τύπου, ισχύος μέχρι kw 3 ΥΔΡ Ν\ Συμπιεστής-φυσητήρας άερα τύπου λοβών, παροχής μέχρι 003/h σε πίεση bar 09 Σύστημα αερισμού δεξαμενών με δίσκους-διαχύτες λεπτής φυσαλίδας. ΑΤΗΕ Ν\93.0. ΥΔΡ Ν\ Πλωτός υπερχειλιστής διαμέτρου 00 ΥΔΡ Ν\.0.0 Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 0ΣΥ και παροχής έως 703/h 7 ΑΤΗΕ Ν

10 Σελίδα 0 Υποβρύχιος αναδευτήρας οριζόντιου τύπου, ισχύος μέχρι 3,kW 8 ΥΔΡ Ν\.0. 3 Συμπιεστής-φυσητήρας φυγοκεντρικού τύπου, ισχύος 3/ hp 9 ΑΤΗΕ Ν\93..3 Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 0ΣΥ και παροχής έως 03/h Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου D.O και αιωρούμενων στερεών M.L.S.S Φίλτρο τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τύπου οριζόντιου περιστρεφόμενου τυμπάνου,ξηρού φρεατίου, ικανότητας μέχρι 0l/s 7 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής έως,0 3/h 8 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυόματης αναρροφήσεως 0 στροφών τριών βαθμίδων παροχής 0,0 3/h 9 αντίστροφης όσμωσης σταδίων δυναμικότητας 3/h, πλήρης σε μεταλλικό εμπορευματοκιβώτιο. 0 Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότας 3 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυόματης αναρροφήσεως 0 στροφών τριών βαθμίδων παροχής,0 3/h Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότας Αντλία ιλύος τύπου ono πίεσης 0-00 ΣΥ και παροχής έως 03/h Ηλεκτροβάνα με σφαιρική βαλβίδα ηλεκτροκινητήρα με μειωτήρα στροφών και επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας. Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 0 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 7 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 90 8 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πιέσεως at διαμέτρου Φ 0 9 Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης at 0 30 Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης at 3 Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης at 80 3 Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης at ΑΤΗΕ Ν ΥΔΡ Ν\ ΥΔΡ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΥΔΡ Ν\ ΝΑΠΡΣ Η ΑΤΗΕ ΝΑΠΡΣ Η ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ 8.. ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ 8.. ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\90.. ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο PN DN0 9 ΑΤΗΕ Ν\ Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο PN DN 0 ΑΤΗΕ Ν\ Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο PN DN80 ΑΤΗΕ Ν\ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ / ins ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ ins 3 ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρπυ Φ / ins ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ ins ΑΤΗΕ φλοτεροδιακόπτης για υποβρύχια τοποθέτηση, με πλαστικό ανθεκτικό περίβλημα και διακόπτη 30V/A 7 ΑΤΗΕ Ν

11 Σελίδα Ηλεκτρονικός μετρητής στάθμης δεξαμενής με αισθητήρια χωρητικού τύπου 3 Ηλεκτρονικός μετρητής στάθμης δεξαμενής με αισθητήρια αγωγιμότητας Ηλεκτρονικός μετρητής στάθμης δεξαμενής με αισθητήριο υπερήχων. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 0 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 3 / PN 0 at 7 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at 8 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 3 / ΡΝ 0 at 9 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at 0 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυόματης αναρροφήσεως 0 στροφών μιάς βαθμίδας παροχής,0 3/h Πιεστικό μηχάνημα υπερυψηλής πίεσης για έκπλυση οχημάτων Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 30/00 V, 0 περιόδων ισχύος 0 KVA 3 Τροχήλατο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 0 KVA, με τηλεσκοπίκο βραχίoνα με προβολείς 000W Πυρσός καυσης βιοαερίου, ικανότητας καυσης 800N3/h αερίου. 8 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\80. 0 ΑΤΗΕ Ν\80. ΝΑΠΡΣ Η0.. ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\ ΝΑΥΔΡ Γ\..0.0 ΝΑΥΔΡ Γ\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\8.0. Μετεγκατάσταση υφιστάμενου πυρσού καυσης. 7 ΑΤΗΕ Ν\8. Μετεωρολογικός σταθμός μέτρησης καταγραφής και μετάδοσης μετεωρολογικών δεδομένων 7 Εκατάσταση συστήματος ανιχνευσης συγκέντρωσης εκρηκτικών μιγμάτων αερίων (μεθάνιο,βιοαέριο κλπ) έως ανιχνευτές. 7. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\807. Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία 7 ΥΔΡ ΝΑΤ Ο συντάξας Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΔΟ Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.06.01 Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%

Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00% ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΕΡΓΟ : ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ, ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΥΛ. : 600.117,00 ευρώ (με αναθ. & ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα