ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ"

Transcript

1 ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιτάεως ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX: Σκοποί του Ο.Ε.Ε είναι η έρευνα και ανάλυη των οικονομικών θεμάτων προς ανάπτυξη της εν γένει οικονομικής κέψης την Ελλάδα. Δίνει γνωμοδότηη για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα τις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοιονομικών, λογιτικών, ελεγκτικών, κοτολογικών, εμπορικών και λοιπών αρχών με κοπό την βελτίωη καθώς και την αύξηη της αποδοτικότητας. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κορωναίου Ηράκλειο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX:

2 Δ/νη το INTERNET: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Eιρήνη Χρητάκη ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX: Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προταία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας των επαγγελματιών την περιφέρεια τους. Η παροχή γνωμοδοτικών ειηγήεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας τους και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Επίης η παροχή γνωμοδοτικών ειηγήεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9 - Ηράκλειο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX: Δ/νη το INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιώργος Επανωμεριτάκης ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX:

3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Παρέχει εκπαίδευη ε μέλη του Επιμελητηρίου δηλαδή ουιατικά ε Επιχειρήεις που ζητούν εκπαίδευη και κατάρτιη για τους εργαζομένους αυτές. Επίης κατά καιρούς οργανώνει εμινάρια και για άνεργους νέους πάνω ε υγκεκριμένα αντικείμενα με βάη τη ζήτηη που υπάρχει την αγορά εργαίας, κλπ. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου Ηράκλειο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX: Δ/νη το INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μαρία Πετράκη ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ: Παρέχει υμβουλές και βοήθεια ε μικρομεαίες επιχειρήεις, προκειμένου να ενταχθούν ε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ε εξεύρεη υνεργατών ε διεθνές επίπεδο για την προώθηη προϊόντων ή εξεύρεη αντιπροώπων διανομέων. ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΕΕ/ΤΑΚ) Δ/ΝΣΗ: Πρεβελάκη & Γρεβενών - Ηράκλειο 71202

4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX: Δ/νη το INTERNET: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διοικούας Επιτροπής ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Το ΤΕΕ έχει κοπό την προαγωγή της επιτήμης τους τομείς που χετίζονται με τις ειδικότητες των μελών της, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιτική ανάπτυξη της χώρας. Στα πλαίια αυτού του κοπού, το ΤΕΕ αν θεμοθετημένος τεχνικός ύμβουλος της πολιτείας: α)μελετά με δική του πρωτοβουλία ή ε υνεργαία με άλλους φορείς οποιοδήποτε χετικό επιτημονικό, τεχνικό, οικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό ύνολο και διατυπώνει απόψεις. β)γνωμοδοτεί έπειτα από πρόκληη αρμόδιων φορέων για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του. γ)παρέχει τη υνδρομή του για την άρτια κατάρτιη και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηη των φυικών πόρων, τη βελτίωη της ποιότητας ζωής, την προταία του περιβάλλοντος. δ)εκπονεί μόνο του ή ε υνεργαία με άλλους φορείς χετικές μελέτες και έρευνες, χέδια προδιαγραφών, κανονιμών, υμβάεων έργων και μελετών. Ακόμα, το ΤΕΕ ε χέη με τα μέλη του (τους μηχανικούς όλης της χώρας), διενεργεί τις εξετάεις και χορηγεί τις άδειες άκηης επαγγέλματος, τηρεί τα μητρώα των μηχανικών, μεριμνά για την είπραξη των νόμιμων αμοιβών τους, φροντίζει για την

5 απαχόληη, κοινωνική αφάλιη, προαγωγή και προταία του κύρους των μελών του, καθώς και για την επιτημονική πρόοδο, ενημέρωη, επιμόρφωη κλπ. ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΑΙΔΑΛΟΥ 20 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χρήτος Μπίμπης ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Το ΓΕΩΤΕΕ είναι ύμβουλος της πολιτείας ε γεωτεχνικά θέματα, όπως: α) Μελετά με πρωτοβουλία των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δαικών πόρων, των ορυκτών και υδατικών πόρων, την ανταγωνιτικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποοτική και ποιοτική βελτίωη της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργαία, την μεταποίηη, τη διακίνηη και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών. β) Γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοχέδιο, προχέδιο ή γενικό μέτρο που έχει χέη με: αα) τη γεωργική, δαική, κτηνοτροφική, αλιευτική πολιτική του κράτους, ββ) τους φυικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς, δαικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδατικούς πόρους της χώρας,

6 γγ)τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα, δδ) την προταία του περιβάλλοντος και την αποκατάταή του γ) Ενιχύει κάθε προπάθεια που προέρχεται από το κράτος, τους οργανιμούς του δημόιου τομέα, την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, τους αγροτικούς, δαικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς υνεταιριμούς και υλλόγους, και κάθε άλλο φυικό ή νομικό πρόωπο ιδιωτικού ή δημόιου δικαίου, εφόον αποβλέπει την ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιτικού επιπέδου του πληθυμού της υπαίθρου για την καλύτερη χρηιμοποίηη των διατιθεμένων φυικών πόρων και μέων. δ) Οργανώνει και υμμετέχει ε υνέδρια με θέματα κύρια αναπτυξιακά και περιβαλλοντολογικά. ε) Προαπίζει τα επιτημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιτικά υμφέροντα των γεωτεχνικών και μεριμνά για την προαγωγή και την προταία των επαγγελματικών υμφερόντων των μελών του και για την τήρηη από αυτά των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, ακώντας και πειθαρχική εξουία ' αυτά. τ) Λαμβάνει κάθε μέτρο που υμβάλλει τη μόρφωη των μελών του και την ενημέρωη του αγροτικού πληθυμού. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Αγ. Αικατερίνης, Ηράκλειο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιώργος Σταματάκης ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX:

7 Η Επιθεώρηη Εργαίας έχει ως κοπό την εφαρμογή της ιχύουας Εργατικής Νομοθείας, όπως : Έλεγχοι ε επιχειρήεις, θεώρηη κατατάεων προωπικού - ωρών εργαίας και εβδομαδιαίας ανάπαυης, έλεγχος χρονικών ορίων εργαίας, άδειες εργαίας αλλοδαπών, υγιεινή και αφάλεια τους χώρους εργαίας, εποπτεία ΚΑΦ ξηράς και λιμένων, εποπτεία εργατικής ετίας, χρονικά όρια λειτουργίας κατατημάτων, απαχόληη ανηλίκων, βιβλία δρομολογίων φορτηγών, λεωφορείων κ.α. ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081- FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081- FAX: 081- Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργαίας. Αντικείμενο του είναι η παροχή Υπηρειών Κοινωνικού και κυρίως ψυχαγωγικού περιεχομένου. Αναλυτικά παρέχονται: Εκδρομές με οργανωμένα από την Υπηρεία γκρουπ

8 Ειιτήρια θεατρικά, για υναυλίες, κινηματογράφο και γενικά για κάθε είδους πολιτιτική και ψυχαγωγική εκδήλωη. Δελτία για την αγορά βιβλίων (λογοτεχνία, ιτορία, κ.λ.π.) Δώρο για τη ύταη οικογένειας ε νεόνυμφους. Χρηματικό βραβείο ε φοιτητές-πουδατές των ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίδομα ε άγαμες μητέρες. Ενίχυη υνδικαλιτικών οργανώεων. Κατακευή και λειτουργία βρεφονηπιακών ταθμών και κέντρων Εργαζόμένης Νεότητας. Δικαιούχοι των ως άνω παροχών είναι οι εργαζόμενοι, με χέη εργαίας ιδιωτικού δικαίου, υνταξιούχοι Ι.Κ.Α, καθώς και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εργαίας τους καταβάλουν ειφορές υπέρ του Οργανιμού (Τράπεζες, ΔΕΗ,κ.λ.π.) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Δ/ΝΣΗ: 25 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 46 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιάννης Αντωνακάκης ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Οργανιμός που προωθεί τις μικρομεαίες επιχειρήεις μέω αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκθέεων, μελετών αγοράς κλπ ΦΟΡΕΑΣ:

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Γραφείο Εργαίας Δ/ΝΣΗ: Θηέως 3 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παγκαλάκης ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Παρεχόμενες Υπηρείες Κάρτα ανέργων ε νέους από 16 ετών και άνω, εγγραφή το Μητρώο για ανεύρεη εργαίας. Επίδομα ανεργίας ε μιθωτούς των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η ύμβαη εργαίας και δεν βρίκουν εργαία, ανάλογη με τα προόντα τους. Η διάρκεια επιδότηης κυμαίνεται από 5-12 μήνες και το ύψος του επιδόματος από δρχ. ανά ημέρα (υπάρχουν προϋποθέεις για τη λήξη του επιδόματος - βλ. ελ. 55 ενημερωτικού φυλλαδίου ΟΑΕΔ). Επίδομα λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, τους αφαλιμένους που η επιχείρηη την οποία δούλευαν κηρύχθηκε ε πτώχευη. Καλύπτει τις αποδοχές μέχρι 3 μηνών από τα οφειλόμενα του εξαμήνου που προηγείται της πτώχευης. Ειδικό εποχιακό επίδομα ε επαγγελματικές κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει εποχικότητα της απαχόληης, λόγω της φύης της παρεχόμενης εργαίας (π.χ. οικοδόμοι κλπ) Επίδομα παιδιών ε μιθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργαία με χέη ιδιωτικού δικαίου. Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας ε γυναίκες που αχολούνται με χέη εργαίας ιδιωτικού δικαίου, αφαλιμένες για αθένεια το ΙΚΑ και ευρικόμενες ε κατάταη κυοφορίας ή λοχείας.

10 Παροχές τράτευης τους μιθωτούς που μπήκαν την εφεδρεία κατά τη τράτευή τους ή που εκλήθηαν υπό τα όπλα για υμμετοχή τους ε τρατιωτική άκηη. Προγράμματα Απαχόληης Επιχορήγηη εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέεων εργαίας Επιχορήγηη νέων (ε ηλικία) ελεύθερων επαγγελματιών Επιδότηη ξενοδοχειακών επιχειρήεων για τη διατήρηη θέεων εργαίας Επίδομα μετεγκατάταης ε παλιννοτούντες Έλληνες Καταβολή αποδοχών πρόθετης πουδατικής άδειας τους εργαζόμενους μαθητές - φοιτητές - πουδατές. Επιδότηη βιομηχανικών και μεταλλευτικών επιχειρήεων περιοχής Δ και Νομών περιοχής Γ Επιδότηη βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραμεθόριων περιοχών για την απαχόληη πτυχιούχων. Επιχορήγηη ιδιωτικών επιχειρήεων που απαχολούν πουδατές των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ για την πραγματοποίηη της εξάμηνης πρακτικής άκηης το επάγγελμα. Επιδότηη νεοειερχόμενων την αγορά εργαίας Δίκτυο EURES. Τμήμα Επαγγελματικού Προανατολιμού Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Αγ. Αικατερίνης, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , FAX: Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γρίλη ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Παρέχει πληροφόρηη και υμβουλευτική (ατομική ) γύρω από θέματα επαγγελματικού προανατολιμού. Αναλαμβάνει την επιλογή των υποψήφιων για τις χολές μαθητείας, την ταχύρυθμη κατάρτιη κλπ. του ΟΑΕΔ.

11 Σύτημα υνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτιης (ΣΕΚ) - Επαγγελματική Κατάρτιη Ενηλίκων Δ/ΝΣΗ: Χριτομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , & (Σχολές) FAX: Δ/νη το INTERNET: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βαιλακόπουλος ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Το ΣΕΚ απευθύνεται ε άνεργους που χρειάζονται εξειδίκευη, προκειμένου να αναζητήουν νέα δουλειά, όπως και ' αυτούς που έχουν εργαία, αλλά χρειάζονται ν αποκτήουν μια ειδικότητα, ώτε να βελτιωθούν επαγγελματικά. α) Ο τύπος αυτός εκπαίδευης παρέχεται τα ΚΕΤΕΚ και τις αυτοτελείς Σχολές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτιης. Οι αυτοτελείς αυτές Σχολές δεν υτερούν ε ποιότητα εκπαίδευης από τα Κέντρα. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα Κέντρα, που αποτελούνται από πολλές Σχολές, διδάκονται περιότερες ειδικότητες. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: (Απόφοιτοι λυκείου: 600 ώρες, Επιδότηη 800 δρχ. την ώρα και αφάλιη από τον ΟΑΕΔ ) ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ: (16-50 ετών, απόφοιτοι δημοτικού) ΥΦΑΝΤΙΚΗ (την Καλυβιανή): (12-45,50 ετών,

12 απόφοιτοι δημοτικού, εκπαιδευτικά επιδόματα τα παιδιά) Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Η Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Α : ( Χ ε ι ρ ι μ ό

13 ς μ η χ α ν ώ ν τ ή ρ ι ξ η ς α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ, 2 φ ά ε ι ς ε κ π α

14 ί δ ε υ η ς : μ η χ α ν ώ ν τ ή ρ ι ξ η ς μ έ α τ ο α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο -

15 μ η χ α ν ώ ν τ ή ρ ι ξ η ς μ έ α τ ο α ε ρ ο π λ ά ν ο ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: (Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, που ουιατικά καλύπτουν τις ανάγκες του ίδιου του ΟΑΕΔ, δηλ. το δικό του προωπικό) ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Νέα ειδικότητα από το Σεπτέμβριο).

16 β) Εκτός από τα ΚΕΤΕΚ και τις αυτοτελείς Σχολές υπάρχουν και οι ενδοεπιχειρηιακές Σχολές του ΟΑΕΔ. Ιδρύονται μέα ε μεγάλες επιχειρήεις μετά από αίτηη κάθε ενδιαφερόμενου εργοδότη. Σκοπός τους είναι η ταχύρυθμη εκπαίδευη ανειδίκευτων ανέργων ε ειδικότητες που ενδιαφέρουν, βαικά την επιχείρηη, αλλά και την αγορά εργαίας της περιοχής, όπου είναι η έδρα τους. Η εκπαίδευη γίνεται με προγράμματα που εγκρίνει ο ΟΑΕΔ και υπό τη διεύθυνή τους. Για την εξειδίκευη εργαζομένων, ηλικίας άνω των 18 χρονών, λειτουργούν ακόμα Σχολές Μετεκπαίδευης Επιμόρφωης και οργανώνονται εμινάρια Επιμόρφωης Στελεχών Βιομηχανίας. γ) Σχολές Μετεκπαίδευης & Επιμόρφωης. Σκοπεύουν την προαρμογή και εξειδίκευη ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, που εργάζονται ε διάφορες επιχειρήεις, ύμφωνα με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα με τόχο την επαγγελματική τους βελτίωη. Στα προγράμματα αυτά δικαίωμα υμμετοχής έχουν όοι εργαζόμενοι απαχολούνται τουλάχιτον από διετίας την αντίτοιχη ειδικότητα, ώτε να έχουν αποκτήει τη χετική πείρα. Τα Σεμινάρια Επιμόρφωης του ΟΑΕΔ έχουν τόχο τη δωρεάν επιμόρφωη μεαίων τελεχών επιχειρήεων, κυρίως βιομηχανιών με τη μέθοδο των εμιναρίων, ε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανιμού (Αθήνας Θεαλονίκης). Προϋποθέεις για εγγραφή: Οι υποψήφιοι για τα ΚΕΝΤΡΑ & τις Σχολές του ΟΑΕΔ πρέπει να είναι κατά κανόνα άνεργοι ηλικίας χρονών με απολυτήριο τουλάχιτον του Δημοτικού Σχολείου. Τα τυπικά προόντα διαφέρουν ανά ειδικότητα (πχ. τενοδακτυλογράφοι, ξυλουργοί ). Η επιλογή γίνεται με τετ. Η διάρκεια τα περιότερα προγράμματα είναι 2-6 μήνες ανάλογα με την ειδικότητα. δ) Σχολές Τουριτικών Επαγγελμάτων. Αποκοπούν την ταχύρυθμη εκπαίδευη ενηλίκων (πρόγραμμα 60 ημερών ) ε βοηθητικές τουριτικές ειδικότητες. Ιδρύονται κάθε χρόνο ε υνεργαία με τον ΕΟΤ και λειτουργούν κατά τους χειμερινούς μήνες ε ξενοδοχειακές μονάδες τουριτικών περιοχών. Οι χολές αυτές καταρτίζουν προωπικό τελέχωης τουριτικών και ναυτιλιακών επιχειρήεων. ε) Μεταγυμναιακή - Μεταλυκειακή Επαγγελματική Κατάρτιη - ΙΕΚ. Στα ΙΕΚ μπορούν πλέον οι απόφοιτοι γυμναίου και λυκείου ν αποκτήουν εφόδια για την απορρόφηή τους την αγορά εργαίας. Παράλληλα μπορούν να εγγραφούν και όοι από τους εργαζόμενους θέλουν να εξαφαλίουν πρόθετα επαγγελματικά εφόδια,ή ακόμα και ν αλλάξουν επάγγελμα. Διάρκεια Κατάρτιης: Για απόφοιτους Γενικού, Τεχνικού, ή Πολυκλαδικού Λυκείου:4 εξάμηνα Για απόφοιτους Τεχνικού Λυκείου και για εξειδίκευη τον τομέα τους: 2 εξάμηνα Για απόφοιτους Γυμναίου (ΙΕΚ, επιπέδου 1): 2 εξάμηνα

17 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Διοικητικά Στελέχη Μικρομεαίων Επιχειρήεων Κέντρα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευης (ΚΕΤΕΚ) Δ/ΝΣΗ: Χριτομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , FAX: Δ/νη το INTERNET: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βαιλακόπουλος ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Παρεχόμενες Υπηρείες: Εκπαίδευη με το ύτημα μαθητείας που υνδυάζει την εκπαίδευη του μαθητή τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και την πρακτική άκηη (απαχόληη) ε δημόιες ή ιδιωτικές επιχειρήεις (η πρακτική γίνεται εντατική το 2 ο έτος) Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι(-ες) ετών, απόφοιτοι Γυμναίου (η μαθητεία υπάγεται τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευη, δίνεται η δυνατότητα ε όους έχουν μείνει να δώουν τις εξετάεις του Σεπτεμβρίου και τη υνέχεια να εγγραφούν). Η επιλογή γίνεται με βάη το βαθμό του τίτλου πουδών και με τετ επιλογής. Η διάρκεια φοίτηης κυμαίνεται από 4-6 εξάμηνα -ανάλογα με την ειδικότητα- και η εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει από το Σεπτέμβριο. Παρέχει κίνητρα τους εργοδότες προκειμένου να υνεργατούν με τον ΟΑΕΔ, δηλ. χαμηλή αφάλιη των μαθητών και επιδότηη για κάθε μαθητή. Επίης, παρέχει επιπλέον κίνητρα τα παιδιά που ο τόπος κατοικίας τους είναι εκτός Νομού, με ίτιη ε υμβεβλημένα με τον ΟΑΕΔ ετιατόρια (1000 δρχ. το κουπόνι), αλλά και τέγη (τα Χανιά).

18 Στην περίπτωη που υπάρχει κορεμός ε μια ειδικότητα, τότε ανατέλλεται η λειτουργία της (π.χ. για 2 χρόνια - δεν καταργείται). Ειδικότητες: ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ (επεξεργαία μετάλλων ε εξαρτήματα) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (επικευές αυτοκινήτων - Δ/νη Συγκοινωνιών) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ (ηλεκτρικές εγκατατάεις οικιών - Δ/νη Βιομηχανίας) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (θέρμανη - ύδρευη - αποχέτευη - Δ/νη Βιομηχανίας) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (Πτυχίο αναγνωριμένο - Δ/νη Υγιεινής) ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΚΕΤΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα