ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Μάιος 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πληροφορίες για την σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρείας 2.2 Δημόσιες προσφορές 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. 3.1 Γενικές πληροφορίες 3.2 Σύντομο ιστορικό 3.3 Περιγραφή αντικειμένου εργασιών 3.4 Οργανόγραμμα εταιρείας 3.5 Προσωπικό 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4.1 Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών 4.2 Συμμετοχές των μελών του ΔΣ και των κύριων μετόχων στη Διοίκηση ή και στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών 4.3 Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ 5.1 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου 5.2 Ίδια Κεφάλαια - λογιστική αξία μετοχής 5.3 Δικαιώματα μετόχων 6. ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 6.1 Θυγατρικές εταιρείες 6.2 Λοιπές συνδεμένες εταιρείες 6.3 Διεταιρικές συναλλαγές 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7.1 Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 7.2 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή 7.3 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μητρική βάση 7.4 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 7.5 Παράρτημα Ι Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων της 1 ης Ιανουαρίου 2005 και 1 ης Ιανουαρίου 2004 καθώς και των αποτελεσμάτων Χρήσεως για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Παράρτημα ΙΙ Θυγατρικές Εταιρείες της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε και ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανά εταιρεία 7.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8.1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-31/3/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-30/6/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-30/9/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-31/12/ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ περιόδου 1/1-31/12/ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ περιόδου 1/1-31/12/ ΕΡΕΥΝΑ περιόδου 1/1-31/12/ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. περιόδου 1/1-31/12/ HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL περιόδου 1/1-31/12/ EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ περιόδου 1/1-31/12/ MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L. περιόδου 1/1-31/12/2005

3 8.12 MEDSANA S.R.L. περιόδου 1/1-31/12/ ORTELIA HOLDINGS L.T.D. 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3401/ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4 1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η δομή του Ομίλου είναι η ακόλουθη: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 56% ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ 51% ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ 50,5% ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 33% ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ HOSPITAL AFFILIATES 68,9% INTERNATIONAL ΑΕ EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 100% ORTELIA HOLDINGS 99,99% MEDSANA Spl 78,90% MEDSANA BMC 100% MEDICAFE 30,3% - Ενοποίηση με καθαρή θέση * Eπισημαίνεται ότι οι εταιρίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της 31/12/2005. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου και Ιδιωτική Κλινική Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ με απορρόφηση από την μητρική Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών Ε.ΑΕ. (31/12/2001) όλα τα νοσοκομεία λειτουργούν ως υποκαταστήματα της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. Επίσης, η Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2002 εγκαινίασε την νέα κλινική στην Δάφνη, το μοναδικό εξειδικευμένο νεφρολογικό κέντρο με 100 κλίνες, 5 υπερσύγχρονες μονάδες, 75 θέσεις αιμοκάθαρσης. Το 2004 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία και η επέκταση της κλινικής Π. Φαλήρου. Μέσα στο 2006 αναμένεται και η λειτουργία της κλινικής Περιστεριού. Oι κλινικές και οι αντίστοιχες κλίνες που διαχειρίζεται το Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ έχουν ως εξής: Εταιρία Κλινική Αριθμός Κλινών Ιατρικό Αθηνών Ιατρικό Κέντρο - Μαρούσι 290 ΕΑΕ Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 380 Ιατρικό Αθηνών Κλινική Ψυχικού (Απολλώνιο 105 Θεραπευτήριο) Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου 70 Ιατρικό Αθηνών Κλινική Δάφνης 100 Ιατρικό Αθηνών Κλινική Περιστερίου 70 IASIS Κλινική Πειραιά 75

5 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πληροφορίες για την σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (εφεξής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι, τηλ.: , αρμόδιος κος Παναγιώτης Κατσίχτης. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Αμαρουσίου, Διστόμου 5-7 Ο κ. Πέτρος Αδαμόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αμαρουσίου, Διστόμου 5-7 Ο κ. Παναγιώτης Κατσίχτης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Διστόμου 5-7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2005 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σωτήρης Σωκος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17011) της εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ».

6 2.2 Δημόσιες προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρείας

7 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. 3.1 Γενικές πληροφορίες Η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε, με αριθμό Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών 6642, ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 2487/ ) με κύριο μέτοχο τον κο Γεώργιο Αποστολόπουλο. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί αρχικά σε 5 εκ. δρχ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρετέο σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ η κάθε μία. Η έδρα της Εταιρίας είναι στο Μαρούσι Αττικής (Διστόμου 5-7) και η διάρκειά της είναι μέχρι την Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού σκοπός της Εταιρίας είναι: Η οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή της Αττικής, είτε αγοράζοντας δικά της ακίνητα είτε μισθώνοντας άλλα. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή Ιατρικών Ερευνών και μεθόδων θεραπείας. Η οργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμός νοσηλευτικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαίδευση και εκλογή στελεχών και προσωπικού για λογαριασμό νοσηλευτικών μονάδων. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες Ιατρικών Εργαλείων, Οργάνων, Μηχανημάτων καθώς και μηχανών οργάνωσης λογιστηρίων και των υπηρεσιών τους. Η οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές μονάδες αναγκαίου υλικού αναλώσιμου ή μη. Η παροχή συμβουλών οικονομικής, διαχειριστικής κ.α. μορφής σε νοσηλευτικές μονάδες. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή τρόπο.

8 3.2 Σύντομο ιστορικό Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Με συνεχείς επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη μονάδα παροχής διαγνωστικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εφάμιλλη αυτών της Δυτικής Ευρώπης και ΗΠΑ. Τα σημαντικότερα γεγονότα στην 20χρόνη λειτουργία του Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε που το καθιέρωσαν σαν την κορυφαία μονάδα παροχής διαγνωστικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών είναι: 1983 Το ξεκίνημα έγινε το 1983 με την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και την λειτουργία του με αρχικά 187 κλίνες. Ήταν αποτέλεσμα του οράματος του Ιδρυτή και σημερινού Προέδρου Γιώργου Αποστολόπουλου και των ανθρώπων που τον ακολούθησαν, να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες υγείας στον Ελληνικό λαό που μέχρι τότε, ακόμη και για απλές περιπτώσεις, κατέφευγε στο εξωτερικό. " Κανένας Έλληνας στο Εξωτερικό για Νοσηλεία ", ήταν το σύνθημα και πράγματι αυτό επετεύχθη και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ συνέβαλε στην αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου υγείας στη χώρα μας αφού και άλλα νοσοκομεία προσπάθησαν να το ακολουθήσουν κατά το δυνατόν Ίδρυση της Ιατρικής Τεχνικής, βιομηχανίας παραγωγής χειρουργικών εργαλείων στην Κόρινθο Εισαγωγή του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 2. Λειτουργία της θυγατρικής εταιρίας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών νοσηλείας στα Νότια Προάστια της Αθήνας. Το υψηλό επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού της προσωπικού και ο σύγχρονος εξοπλισμός της κλινικής την κατατάσσουν στην κατηγορία των νοσηλευτικών μονάδων ευρωπαϊκού επιπέδου Ίδρυση της Εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Α.Ε" και εισαγωγή της θυγατρικής Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Εξαγορά του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (νυν ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ) από κοινού με την θυγατρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. 2. Λειτουργία στη Ρουμανική πρωτεύουσα του διαγνωστικού κέντρου MEDSANA MEDICAL CENTER Συγχώνευση του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ και του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ με την ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2. Εξαγορά της κλινικής "Αγ. Ελευθέριος" στην Δάφνη δυναμικότητας 70 κλινών από την θυγατρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.

9 3. Ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL, ένα δυναμικό οργανισμό Συμβούλων Οργάνωσης και Διοίκησης Νοσοκομείων στην Αθήνα. 4. Υπογράφεται συμφωνία μίσθωσης της Κλινικής Αγίου Νικολάου στο Περιστέρι για 50 χρόνια Απόκτηση του 25% της Εταιρείας EUROSITE από το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ. Επισημαίνεται ότι επιπλέον ποσοστό 25% αποκτήθηκε από την θυγατρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 2. Δημιουργία της πύλης in.health σε συνεργασία με τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών μέσω του internet Το 2000 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο, αφού με την λειτουργία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης έγινε πραγματικότητα η μετεξέλιξη του οράματος για εισαγωγή ασθενών από τις γειτονικές χώρες, αλλά και η αναγωγή του κέντρου αυτού ως σημείο αναφοράς για Νοσηλεία και Ιατρική εκπαίδευση στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη. Το μεγαλύτερο, το πιο σύγχρονο και το αρτιότερο νοσοκομείο της Ευρώπης είναι πλέον Ελληνικό. 2. Εξαγορά από την θυγατρική Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ πλειοψηφικού πακέτου της Εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία εκμεταλλεύεται την κλινική IASIS στον Πειραιά και ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ στο Παγκράτι. 3. Η δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή επεκτείνεται με το Διαγνωστικό κέντρο στην Πράγα της Τσεχίας με την επωνυμία "MEDISCAN PRAGUE MEDICAL CENTER" και το "MULTISCAN PLOVDIV MEDICAL CENTER" στην Φιλιππούπολη στην Βουλγαρία. 4. Η Εταιρεία σύμφωνα με το έγκριτο οικονομικό περιοδικό Forbes είναι ανάμεσα στις 300 καλύτερες εταιρείες του κόσμου με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 500 εκ USD Εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας EUROSITE (του φορέα υλοποίησης του Ιατρικού Πάρκου στην Παιανία) αντί του ποσού των 4,2 εκ Ευρώ. 2. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης φθάνει σε πληρότητα 40% σε μόλις εννέα μήνες λειτουργίας, ενώ στο τέλος της χρήσης η πληρότητα ανέρχεται στο 50%. 3. Το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Forbes περιλαμβάνει την εταιρεία ανάμεσα στις 200 καλύτερες εταιρείες του κόσμου με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500 εκ Ευρώ. 4. Συμφωνία με την Operations Abroad για την δυνατότητα νοσηλείας μέχρι και βρετανών ασθενών στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία στον κλάδο Υγείας και ουσιαστικά μέσω αυτής της συμφωνίας η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί εξαγωγή υγείας, κάτι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα. 5. Αναμφίβολα το σημαντικότερο γεγονός της χρήσης ήταν η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών IASIS και Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου από την μητρική Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ. Έτσι, η μητρική Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ διαθέτει πλέον 9 νοσοκομεία υποκαταστήματα και αποτελεί της κυρίαρχη δύναμη στην εγχώρια αγορά και την Νοτιοανατολική Ευρώπη Τέθηκε σε λειτουργία η νέα κλινική της Εταιρείας στην Δάφνη. Η Κλινική της Δάφνης είναι το πρώτο και μοναδικό εξειδικευμένο νεφρολογικό κέντρο που είναι αφιερωμένο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των νεφροπαθών. Το Νεφρολογικό Κέντρο αυτό διαθέτει 100 κλίνες, 5 υπερσύγχρονες μονάδες, 75 θέσεις αιμοκάθαρσης εξοπλισμένες

10 με την τελευταία λέξη της επιστήμης και Ιατρικής Τεχνολογίας, σε συνδυασμό με όλες εκείνες τις ανέσεις της καθημερινότητας (ατομική τηλεόραση, τηλέφωνο κλπ). 2. Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το νέο κτίριο στο Ιατρικό Αθηνών στο Μαρούσι. Το νέο κτίριο στεγάζει το μοναδικό ακτινοθεραπευτικό τμήμα, το οφθαλμολογικό χειρουργικό, το πρότυπο αθλητιατρικό και γραφεία Ιατρών. Επίσης, διπλασιάστηκε σχεδόν η δυναμικότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου. 3. Ολοκληρώθηκε η ανεξαρτητοποίηση του Παιδιατρικού Κέντρου στο Μαρούσι και κατασκευάστηκε νέα ΜΕΘ παίδων. 4. Ολοκληρώνεται η ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου. Έτσι η δυναμικότητα της κλινικής ανέρχεται σε 100 κλίνες, ενώ δημιουργήθηκαν νέα διαγνωστικά τμήματα, και γραφεία ιατρών ενώ δημιουργήθηκε και νέα ΜΕΘ. Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν κυρίως το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στην πιστοποίηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών της Εταιρείας. Έτσι, οδεύοντας προς τον στόχο που είναι η σταδιακή πλήρης πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών των νοσοκομειακών μονάδων της Εταιρείας η πιστοποίηση ξεκίνησε από το EMS Το 2003 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ. Η Εταιρεία προκειμένου να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται προχώρησε στην σταδιακή πιστοποίηση των υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα: Ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) και προχώρησε στην πιστοποίησή της κατά ISO 9001 : Ετσι, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (κλινική Αμαρουσίου), είναι η πρώτη στη Ελλάδα Μ.Ε.Θ., που πιστοποιείται κατά ISO αποδεικνύοντας την καινοτομία και την πρωτοπορία της στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εντατικής φροντίδας. Αναγνωρίζοντας τον ζωτικής σημασίας ρόλο των Κεντρικών Εργαστηρίων, του Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου Υγείας (Check-Up) και του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας (Επαγγελματικό Check-Up), στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και έχοντας θέσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του ως πρωταρχικό σκοπό της λειτουργίας του, ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στα ανωτέρω Τμήματα και προχώρησε στην πιστοποίησή τους κατά ISO 9001:2000. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, είναι η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά την Μ.Ε.Θ του Ιατρικού Αθηνών (Κλινική Αμαρουσίου), που πιστοποιείται κατά ISO, αποδεικνύοντας τη συνεχή δέσμευση των νοσοκομείων της Ιατρικό Αθηνών στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εντατικής θεραπείας 2 Επίσης νέες πρωτοποριακοί μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ όπως: Μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σε ασθενείς που πάσχουν από βαρύτατη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Νέα μέθοδος θεραπείας των αποφραγμένων περιφεριακών αγγείων, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κατ αποκλειστικότητα στο Ιατρικό Αθηνών. 3 Το Διαγνωστικό Κέντρο ΜEDSANA του Ιατρικό Αθηνών στη Ρουμανία, κατετάγη, από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Βουκουρεστίου, μέσα στις 10 πρώτες ξένες εταιρίες για το 2002 (δημοσιέυτηκε το 2003), που δραστηριοποιούνται στη γειτονική χώρα.

11 4 To Υπουργείο Υγείας επέλεξε το Ιατρικό Αθηνών ως ένα από τα καταλληλότερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας για την εμφύτευση αυτόματης Απινιδωτικής Συσκευής (Βηματοδότη). 5 Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών στο πλαίσιο της δημιουργίας νέων πρωτοποριακών τμημάτων, με στόχο πάντα την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας εγκατέστησε στο Ιατρικό Αθηνών και στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ολοκληρωμένα συστήματα ακτινοθεραπείας, τα οποία εντοπίζουν με ακρίβεια και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις νεοπλασίες με πλήρη προστασία των υγιών ιστών. 6 Συμφωνία συνεργασίας του Ιατρικό Αθηνών με το Δήμο Π.Φαλήρου για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των δημοτών, των μαθητών και των εργαζόμενων στο Δήμο Π. Φαλήρου. 7 Συνεργασία ΕΣΑΚΕ και ΠΣΑΚ με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και τη LaVie με σκοπό την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των επαγγελματιών καλαθοσφαιριστών της Α1 κατηγορίας και των προστατευομένων μελών τους Το 2004 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία διότι γιόρτασε 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας και προσφοράς στο άνθρωπο. 2. Το διαγνωστικό Κέντρο Medsana στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας κατατάσσεται για 3η φορά ανάμεσα στις 10 καλύτερες ξένες Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην γειτονική χώρα σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουμανίας. 3. Η Εταιρεία μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του πρώτου διαγνωστικού κέντρου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, προχωράει στην δημιουργία και δεύτερου διαγνωστικού κέντρου στην γειτονική χώρα προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 4. Προχωράει η πιστοποίηση επιπλέον μονάδων των νοσοκομείων. Ειδικότερα: - Τον Απρίλιο του 2004 πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 η μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Κλινικής Ψυχικού. - Τον Ιούνιο του 2004 πιστοποιήθηκε με HACCP η κεντρική κουζίνα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης - Επίσης τον Ιούνιο του 2004 πιστοποιήθηκαν με ISO 9001:2000 και τα κεντρικά εργαστήρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης Το έγκριτο περιοδικό «European Business Magazine» κατατάσσει την Εταιρεία ανάμεσα στις 100 «hot» εταιρείες της Ευρώπης (Ιανουάριος 2005). 2. Η Εταιρεία εγκαινίασε το δεύτερο διαγνωστικό κέντρο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας τον Οκτώβριο του 2005 καθώς το πρώτο διαγνωστικό κέντρο λειτουργεί ήδη με εντυπωσιακή πληρότητα. 3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στον νέο δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στον Δείκτη Small Cap της Morgan Stanley Capital International. 5. Συνεχίζεται η πιστοποίηση των μονάδων της Εταιρείας με στόχο σταδιακά να πιστοποιηθεί το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 η ΜΕΘ της κλινικής Παλαιού Φαλήρου (Μάρτιος 2005).

12 3.3 Περιγραφή αντικειμένου εργασιών Η Εταιρία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διαθέτει 9 νοσοκομειακές μονάδες (δυο από τις οποίες βρίσκονται υπό ανακαίνιση). Οι νοσοκομειακές μονάδες της Εταιρείας είναι πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και καλύπτουν το σύνολο των διαγνωστικών και νοσηλευτικών περιστατικών (με εξαίρεση τα ψυχιατρικά). Οι τομείς, τα τμήματα και τα εργαστήρια που λειτουργούν σε κάθε νοσοκομείο είναι τα ακόλουθα: 1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Παθολογικη Κλινική Α Παθολογική Κλινική Β Παθολογική Κλινική Γ Καρδιολογική Κλινική Α Καρδιολογική Κλινική Β Πνευμονολογική Κλινική Δερματολογική Κλινική Ογκολογική Κλινική Γαστρεντερολογική Κλινική Νεφρολογική Κλινική Νευρολογική Κλινική Ενδοκρινολογική Κλινική Ρευματολογική Κλινική Αλλεργιολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Α Γενική Χειρουργική Κλινική Β Γενική Χειρουργική Κλινική Γ Ενδοσκοπική Χειρουργική Α Ενδοσκοπική Χειρουργική Β Θωρακοχειρουργική Κλινική Καρδιοχειρουργική Κλινική Α Καρδιοχειρουργική Κλινική Β Καρδιοχειρουργική Κλινική Γ Καρδιοχειρουργική Κλινική Δ Γναθοχειρουργική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική ΩΡΛ Κλινική Ορθοπεδική Κλινική Ουρολογική Κλινική Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γυναικολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική κλινική Επεμβατική Νευροακτινολογία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παθολογική Ογκολογία (Χημιοθεραπεία) Day Clinic Ακτινοθεραπεία Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας Μονάδα Λιθοτριψίας Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Κέντρο Εμφύτευσης μόνιμου βηματο-δότη & απινιδωτικής συσκευής Προληπτική Ιατρική Ιατρική της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Παθολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Αλλεργιολογικό Ρευματολογικό Ουρολογικό Ενδοκρινολογικό Διαβήτου Μεταβολισμού Δερματολογικό-Laser Δερματολογικό Πνευμονολογικό Γαστρεντερολογικό Νεφρολογικό Γυναικολογικό Οφθαλμολογικό Καρδιολογικό Ω.Ρ.Λ. Ενδοσκοπικό Νευρολογικό Γναθοχειρουργικό Τμήμα εμφυτευμάτων Θωρακοχειρουργικό Πλαστικής Χειρουργικής Αγγειοχειρουργικό

13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Αιματολογικό Βιοχημικό Ανοσολογικό- Ανοσοβιολογικό Κυτταρολογικό Δοκιμασία Κόπωσης - Holter ρυθμού - πίεσης Ακουολογικό - Νευροωτολογικό Νευρολογικό - Νευροφυσιολογία Κυτταρομετρίας Ορμονικών Υποδοχέων Μονοκλωνικών Αντισωμάτων Παθολογοανατομικό - Ανοσοϊστοχημείας Μοριακής Βιολογίας - Κυτταρογενετικής Ακτινοδιαγνωστικό Οστεοπυκνομετρίας Μαστογραφίας Ορθαπαντογράφος - Κεφαλομετρία Υπέρηχοι Κοιλίας Υπέρηχοι Αγγείων Υπέρηχοι Καρδίας Υπέρηχοι Γυναικολογικοί Αγγειογραφικό Αιμοδυναμικό Αξονική Τομογραφία Μαγνητική Τομογραφία Πυρηνικής Ιατρικής (in Vitro in Vivo)

14 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ Γυναικολογικοί - Μαιευτικοί Υπέρηχοι Παιδιατρικό Γναθοχειρουργικό Εμβρυομητρική Ιατρική Παιδοκαρδιολογικό Ρευματολογικό Ενδοκρινολογικό Πλαστικής - Αισθητικής Χειρουργικής - Laser Ηπατολογικό Εξωτερικά Ιατρεία Πνευμολογικό Παθολογικό Επείγοντα Περιστατικά Προληπτικής Ιατρικής - Check up Αλλεργιολογικό Καρδιολογικό Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) Ακουολογικό Κέντρο Μαστού Φυσιατρικής - Αθλητιατρικής & Αποκατάστασης Νευροχειρουργικό Κλινική Μίας Ημέρας Χημειοθεραπείας Κολποσκοπήσεις - Laser Ωτορινολαρυγγολογικό (Ω.Ρ.Λ) Μοριακής Βιολογίας Αγγειοχειρουργικό Ουρολογικό Αιματολογικό Οφθαλμολογικό Νεφρολογικό Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογικών Νοσημάτων Μονάδα Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Αγγειοχειρουργικό Αλλεργιολογικο Παθολογικό Ρευματολογικό Γαστρεντερολογικό Αιματολογικό Νεφρολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Ιατρείο Σκολίωσης Ιατρείο Οστεοπόρωσης Ιατρείο Ώμου, Αγκώνα και Αθλητικών Κακώσεων Ιατρείο Γόνατος και Αθλητικών κακώσεων Ιατρείο Παθήσεων και Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης Μαιευτικοί Υπέρηχοι β επιπέδου Δερματολογικο Ακουολογικος Έλεγχος Νευρολογικό ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογραφος) ΗΜΓ (Ηλεκτρομυογραφημα) Νευροχειρουργικο Τεστ Κόπωσης Holter Ηπατολογικο Laser Οφθαλμολογικό Γναθοχειρουργικο ΤΜΗΜΑΤΑ Αίθουσες Τοκετών Αίθουσες χειρουργείων Ανοσολογικό - Αλλεργιολογικό Ασθενοφόρα Ιατρικής Φυσικής Δερματολογικό Ανοιχτών πηγών Γναθοχειρουργικό - Θεραπευτικό Σηπτικό - Γυναικολογικό Σηπτικό - Επειγόντων

15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αγγειοδιαγνωστικό Κυτταρολογικό Ακτινοθεραπευτικό Λιθοτριψίας Ακτινολογικές Απεικονίσεις Νευρολογικό Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Οστικής Πυκνότητας Αξονικόι - Μαγνητικοι Τομογράφοι Παθολογανατομικό Γαστρεντερολογικο - Ενδοσκοπικό Πυρηνικής Ιατρικής Κεντρικά Εργαστήρια Υπερήχων - Triplex- Doppler Επεμβατική \ακτινολογία

16 3. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μονάδα Εντατικής Παθολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Θεραπείας Καρδιολογική Κλινική Ενδοσκοπική Χειρουργική Παθολογική Ογκολογία Πνευμονολογική Κλινική Καρδιοχειρουργική Κλινική Day Clinic Δερματολογική Κλινική Γναθοχειρουργική Κλινική Ογκολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Γαστρεντερολογική Κλινική ΩΡΛ Κλινική Ορθοπεδική Κλινική Ουρολογική Κλινική Kλινική Πλαστικής Χειρουργικής Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Κλινική ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Προληπτική Ιατρική Ιατρική της Εργασίας ΤΜΗΜΑΤΑ Παθολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Ρευματολογικό Ουρολογικό Ενδοκρινολογικό Διαβήτου - Μεταβολισμού Δερματολογικό Πνευμονολογικό Οφθαλμολογικό Καρδιολογικό Δοκιμασία Κόπωσης Ηοlter ρυθμού - πίεσης ΩΡΛ - Ενδοσκοπικό Ωτονευρολογίας - Ηλεκτρονυσταγμογραφίας Νευρολογικό Νευροφυσιολογικό Φυσικοθεραπείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Κυτταρολογικό Ακτινοδιαγνωστικό Αιματολογικό Ορμονικών Υποδοχέων Υπέρηχοι Κοιλίας Μονοκλωνικών Βιοχημικό Αντισωμάτων Υπέρηχοι Αγγείων Ανοσολογικό - Ανοσοβιολογικό Παθολογανατομικό Υπέρηχοι Καρδίας Αιμοδοσία Οστεοπυκνομετρία ς Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό Αξονική τομογραφία

17 4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ Παθολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Παιδοχειρουργική Κλινική Καρδιολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Πνευμονολογική Κλινική ΩΡΛ Κλινική Χημειοθεραπείας Ορθοπεδική Κλινική Ουρολογική Κλινική Ογκολογική Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γαστρεντερολογική Κλινική Γυναικολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Κλινική ΤΜΗΜΑΤΑ Παθολογικό Χειρουργικό Καρδιολογικό Ορθοπεδικό Ουρολογικό Ενδοκρινολογικό Διαβήτου - Μεταβολισμού Δερματολογικό Πνευμονολογικό Οφθαλμολογικό Δοκιμασία Κόπωσης Ηοlter ρυθμού - πίεσης ΩΡΛ - Ενδοσκοπικό Νευρολογικό Τμήμα check up ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Κυτταρομετρίας Ακτινοδιαγνωστικό Αιματολογικό Ορμονικών Υποδοχέων Μαστογραφίας Μονοκλωνικών Βιοχημικό Αντισωμάτων Υπέρηχοι Κοιλίας Ανοσολογικό - Παθολογοανατομικό - Ανοσοβιολογικό Ανοσοϊστοχημείας Υπέρηχοι Αγγείων Μοριακής βιολογίας - Κυτταρολογικό Κυτταρογενετικής Υπέρηχοι Καρδίας Υπέρηχοι Γυναικολογικοί Μαγνητική Τομογραφία Αξονική Τομογραφία

18 5. ΙΑΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μονάδα Εντατικής Παθολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Θεραπείας Καρδιολογική Παθολογική Ογκολογία Κλινική Ενδοσκοπική Χειρουργική ( Χημιοθεραπεία) Ογκολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Day Clinic Γαστρεντερολογική Μονάδα Αυξημένης Κλινική Φροντίδας Μονάδα Τεχνητού Ορθοπεδική Κλινική Νεφρού Ουρολογική Κλινική Kλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γυναικολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Κλινική Θωρακοχειρουργική Κλινική ΣΥΓΧΡΟΝΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ Προληπτική Ιατρική ΤΜΗΜΑΤΑ Παθολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Ουρολογικό Διαβήτου - Μεταβολισμού Πνευμονολογικό Φυσικοθεραπείας Οφθαλμολογικό Καρδιολογικό Δοκιμασία Κόπωσης Ηοlter ρυθμού - πίεσης ΩΡΛ - Ενδοσκοπικ Ωτονευρολογίας - Ηλεκτρονυσταγμογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Ορμονολογικό Ακτινοδιαγνωστικό Υπέρηχοι Καρδίας Αιματολογικό Παθολογοανατομικό - Ανοσοϊστοχημείας Υπέρηχοι Γυναικολογικοί Βιοχημικό Κυτταρολογικό Μαστογραφίας Ψηφιακός Αγγειογράφος Ανοσολογικό - Ανοσοβιολογικό Υπέρηχος Σώματος Αξονική τομογραφία Υπέρηχοι Αγγείων

19 6. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Νεφρολογικό Παθολογικό Καρδιολογικό Εξωτερικά Ιατρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μικροβιολογικό Βιοχημικό Αιματολογικό Αξονικός Τομογράφος Ακτινοδιαγνωστικό Υπέρηχοι - Triplex Η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, αποτέλεσμα του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, των σύγχρονων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, του υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού, του αποτελεσματικού και φιλικού νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, έχει καταστήσει στην συνείδηση του κοινού το Ιατρικό Αθηνών ως την καλύτερη ιδιωτική αλυσίδα νοσοκομείων και έχει δημιουργήσει όνομα σεβασμού και εμπιστοσύνης.

20 3.4 Οργανόγραμμα εταιρείας

21 3.5 Προσωπικό Η Εταιρία απασχολεί επιλεγμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και τεχνικόβοηθητικό προσωπικό. Η Εταιρία, για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών της, ενισχύει σταδιακά το ανθρώπινο δυναμικό της ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει δομή διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό της. Έτσι η Εταιρεία μετά την ουσιαστική επένδυση που έχει κάνει σε προσωπικό, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία του, διαθέτει τέτοια οργανωτική δομή της που της επιτρέπει την καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών εξελίξεων και προκλήσεων και την ομαλή μετάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης στην Εταιρεία με σωστές και ολοκληρωμένες δομές και πρακτικές. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί η Διοικητική ομάδα που είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διεθνοποιημένης πλέον αγοράς υγείας. Η αριθμητική εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας κατά τα τρία τελευταία χρόνια είναι ως ακολούθως: Πίνακας Προσωπικού Νοσηλευτικό Ιατρικό (έμμισθο) Παραϊατρικό Διοικητικό Τεχνικό-Βοηθητικό Σύνολο

22 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4.1 Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, και μετά την αντικατάσταση ενός μέλους, έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Αποστολόπουλος Γεώργιος Χρήστος Αποστολόπουλος Αποστολόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος ΔΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Διευθύνων Σύμβουλος Καθ. Σωτήρης Ράπτης Μέλος μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο Θ. Νεζερίτη Μέλος μη εκτελεστικό Γρηγόρης Σκαλκέας Μέλος μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 29 Ιουνίου του Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο κύριος Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ., ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, και ο κύριος Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος. Σημειώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την παραπάνω σύνθεση αποτελείται από 3 εκτελεστικά μέλη (κκ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Αποστολόπουλος Βασίλειος και Αποστολόπουλος Χρήστος) και 3 μη εκτελεστικά (Καθ. Σωτήρης Ράπτης, θ. Νεζερίτη, Γρηγόρης Σκαλκέας) εκ των οποίων 2 ανεξάρτητα τα οποία είναι μέλη και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Έτσι, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές και αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας υπάρχει οικογενειακή σχέση 1ου βαθμού μεταξύ του Γεώργιου Αποστολόπουλου, του Βασίλη Αποστολόπουλου και του Χρήστου Αποστολόπουλου. Η Διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας ασκείται από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, πλαισιωμένο από έμπειρους και ικανούς συνεργάτες με πολυετή παρουσία στην Εταιρία και τον χώρο της υγείας.

23 Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο Τομέας Ευθύνης Γεώργιος Αποστολόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Χρήστος Αποστολοπουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος Δ/νων Σύμβουλος Θεμιστοκλής Χαραμής Γενικός δ/ντης Δρ Κωνσταντίνος Οικονόμου Επιστημονικός δ/ντής Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Αναπληρωτής Γενικός δ/ντης & Γενικός δ/ντης Κλινικής Αμαρουσίου Γιώργος Καβούλης Γενικός Επιθεωρητής Πέτρος Αδαμόπουλος Οικονομικός δ/ντης Γεώργιος Μπουτσιούκος Δ/ντης Ανθρωπίνων Πόρων Φάνης Νεζερίτης Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας Θεοδώρα Νεζερίτη Νομική Σύμβουλος Ιωάννης Σταγουράκης Δ/ντής Λογιστηρίου Ασθενών Παναγιώτης Κατσίχτης Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ιωάννης Κοκολινάκης Γενικός δ/ντης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης Αντώνιος Τσατσάς Οικονομικός δ/ντης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θες/νικης Νικόλαος Χρόνης Γενικός δ/ντης Κλινικής Ψυχικού Νικόλαος Τσαμάκος Γενικός δ/ντής Κλινικής Δάφνης Ανδρέας Καρταπάνης Γενικός δ/ντης Κλινικής Φαλήρου Ευδοξία Θεακου Γενική δ/ντρια Κλινικής Ιασις Αnthony Rapp Δ/ντης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Αντώνης Βουκλαρής Δ/ντης Marketing Μιχάλης Σπανός Δ/ντης Μηχανογράφησης Στέλιος Πουλάκης Υπέυθυνος Γραφείου Τύπου Γεράσιμος Μπελεβώνης Προιστάμενος Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου Γεώργιος Ζέρδιλας Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μετόχων / Εταιρικών Ανακοινώσεων Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων νοσηλευτηρίων και οργάνωση νέων μοντέρνων νοσηλευτικών μονάδων. Έχει επίσης διατελέσει καθηγητής στα ΤΕΙ στη διοίκηση νοσοκομείων και έχει εκδώσει μια σειρά βιβλίων με γενικό τίτλο "Διοίκηση - Οργάνωση Νοσοκομείων". Η επιχειρηματική του δράση ξεκινά το Μετά από εικοσι (20) χρόνια συνεχούς προσφοράς, ο κ. Αποστολόπουλος ηγείται σήμερα ενός σημαντικού από πλευράς εργασιών Ομίλου επιχειρήσεων. Οι περισσότερες εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Ο κ. Χρήστος Αποστολοπουλος είναι ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας. Έχει σπουδάσει Business and Economics και έχει μεταπτυχιακό από το City University του Λονδίνου σε Information Systems and Technology Ο Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, είναι αριστούχος πτυχιούχος του πανεπιστήμιου

24 London School Of Economics του Λονδίνου και του πανεπιστήμιου του Cambridge στην διοίκηση επιχειρήσεων και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης μέλος του συμβουλίου του Διεθνούς Eπιχειρηματικού Κέντρου (CIBAM) του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Ο κ. Θεμιστοκλής Χαραμής είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, και μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Από το 1992 μέχρι το 1999 διετέλεσε Διοικητικός και στην συνέχεια Γενικός Διευθυντής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Επίσης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου Υγεία από το 1984 μέχρι το 1991, και Διευθυντής της Arthur Andersen Consulting κατά το διάστημα Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ειδικευτεί στον Ερυθρό Σταυρό στην Αναισθησιολογία και έχει εξειδικευτεί στην Εντατική Θεραπεία που ασκεί από το Σήμερα είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Αθηνών και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Ασχολήθηκε με την διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων από το Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής της Α.Ε Νοσηλευτικό Κέντρο Αθηνών, Γενικός Διευθυντής στην Α.Ε Κέντρο Νοσηλείας & Ερευνών Απολλώνιο Θεραπευτήριο, και από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην θέση του Γενικού Διευθυντή της κλινικής Αμαρουσίου ενω είναι και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Καβούλης είναι ο Γενικός Επιθεωρητής. Από το 1985 μέχρι σήμερα έχει υπηρετήσει διαδοχικά σε διάφορες θέσεις στις μονάδες της Εταιρείας, ως Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή της κλινικής Ψυχικού, ως Σύμβουλος Διοίκησης της Εταιρείας καθώς και ως Διοικητικός Διευθυντής και εν συνεχεία ως Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Ο κ. Καβούλης είναι απόφοιτος και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξειδικευτεί στην διοίκηση και οργάνωση νοσηλευτικών μονάδων. Ο κ. Πέτρος Αδαμόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην Ασφαλιστική Εταιρεία Victoria, Προϊστάμενος Λογιστηρίου στο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, Οικονομικός Σύμβουλος στην Ραδιοδιάγνωση, στο Δερματολογικό Κέντρο και στην Σύγχρονη Ηχοδιάγνωση, ενώ από το 1985 έως σήμερα είναι Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Μπουτσιούκος είναι από το 1984 Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων του Ιατρικού Αθηνών. Έχει διατελέσει στο Ελληνικό Υπουργείο Αμύνης στο τμήμα διαχείρισης υλικού και στο Νοσοκομείο Υγεία αρχικά στο τμήμα διαχείρισης υλικού και μετέπειτα ως Βοηθός Διευθυντή Προσωπικού. Ο κ. Φάνης Νεζερίτης είναι από το 1996 ο Διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας της Εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Μέχρι το 1979 ασχολήθηκε με μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Έχει λάβει μέρος σε Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Αγώνες στους οποίους έχει διακριθεί με βραβεία

25 ανάθεσης αρχιτεκτονικών μελετών. Έχει συνεργαστεί με ΒΙΠΕΤΒΑ στους τομείς μελέτης και ανάπτυξης έργων. την Τεχνική Εταιρεία Η κ. Θεοδώρα Νεζερίτη απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Το 1984 διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Έχει ασχοληθεί κυρίως με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Από το 1991 ανέλαβε τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. Ο κ. Ιωάννης Σταγκουράκης είναι ο Διευθυντής του Λογιστηρίου Ασθενών του Ιατρικού Αθηνών με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της Υγείας. Στην Εταιρεία εργάζεται από το Από το ήταν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών του Υγεία, ενώ από το 1978 έως το 1980 κατείχε την ίδια θέση στο μαιευτήριο ΗΡΑ. Ο κ. Παναγιώτης Κατσίχτης είναι ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Ιατρικού Αθηνών από το Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Κατέχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του λογιστηρίου έχοντας διατελέσει στο λογιστήριο του Υγεία από το 1980 έως και το Ο κ. Ιωάννης Κοκολινάκης είναι Γενικός Διευθυντής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Διευθυντής Κλάδου Ομαδικών Ασφαλειών Β. Ελλάδος στην Interamerican AE, Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΦΕΦ ΑΕ και Γενικός Διευθυντής στην Ευρωδιάγνωση ΑΕ. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Sterling (Οικονομικά) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (MBA). Ο κ. Αντώνιος Τσατσάς είναι απόφοιτος του τμήματος Ξενοδοχειακής Διοίκησης (School of Hotel Management and Administration) του Πανεπιστημίου του Hendon (London). Αποτελεί μέλος του Οργανισμού Hotel & Catering International Management από το Έχει εργαστεί για πέντε έτη στο HILTON INTERNATIONAL HOTELS στο Βερολίνο. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στο PORTO CARRAS RESORT. Έχει ενταχθεί στον Όμιλο του Ιατρικού το 2001 αναλαμβάνοντας την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ιατρικου Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Ο κ. Νικόλαος Χρόνης είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Έχει εικοσαετή πείρα στην διαχείριση Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας στην Ελλάδα ενώ κατείχε διευθυντική θέση τόσο στον Όμιλο της ΙΟΝ, όσο και στην HELLENIC BUSINESS MANAGEMENT. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής της Κλινικής Ψυχικού (πρώην Απολλώνιου Θεραπευτηρίου ) και από το 2000 κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της Κλινικής Ψυχικού. Ο κ. Νικόλαος Τσαμάκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και του τμήματος Στελεχών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Αθηνών. Έχει εργαστεί στην Εταιρεία HELLENICA A.E. όπου κατείχε την θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Από το 1988 εργάζονταν στην Κλινική Ψυχικού αρχικά ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και μετέπειτα ως Οικονομικός Διευθυντής. Σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της κλινικής στην Δάφνη. Ο κ. Ανδρεας Καρταπάνης είναι ο Γενικός Διευθνυτής της Κλινικής Π. Φαλήρου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοικήσεως Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση Νοσοκομείων. Από το 1983 μέχρι το 1987 ήταν Προϊστάμενος Λογιστηρίου του ομίλου

26 «ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ». Από το 1987 μέχρι το 1995 είχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων και στη συνέχεια μέχρι το 2001 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του ίδιου ομίλου. Από το 2001 μέχρι το 2003 ήταν Διοικητής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από το 2003 μέχρι το 2005 Διοικητής στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η κ. Ευδοξία Θεάκου είναι Οικονομολόγος πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε συνεργάτης στην Έδρα της Οικονομικής του Χώρου της Παντείου Ανωτάτης Σχολής και του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από το 1980 έως το 1993 διετέλεσε Οικονομική Διευθύντρια στις Ανώνυμες εταιρείες Dats ΑΕ και ΟΖΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Από το 1993 μέχρι σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια της Κλινικής ΙΑΣΙΣ. Ο κ. Αnthony Rapp, άρχισε τη συνεργασία του με την Εταιρεία τον Ιανουάριο του 2000 και είναι Διευθυντής Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας. Έχει εμπειρία περισσότερο από 20 χρόνια στη Διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αεροπορίας καθώς επίσης κατείχε Διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στον Όμιλο Ιnteramerican Insurance. Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εταιρεία το Νοέμβριο του 2000 και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ. Διαθέτει 9χρονη επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα Μάρκετινγκ και πωλήσεων προϊόντων υγείας πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και στη θέση του επιχειρησιακού Διευθυντή του οφθαλμολογικού κέντρου "ORASIS". Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, έχει μετεκπαιδευτεί στην κοινωνική ψυχολογία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Ο κ. Μιχάλης Σπανός είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης κατέχει Master πάνω σε ιατρική πληροφορική από το Cranfield University. Εργάσθηκε στο τμήμα έρευνας στρατιωτικών εφαρμογών του Ομίλου Intracom για 2 χρόνια. Το 1998 ανέλαβε Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Ιατρικό Αθηνών και σήμερα είναι ο Διευθυντής Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Ιατρικού Αθηνών. Ο κ. Στέλιος Πουλάκης είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Ιατρικού Αθηνών από τις πρώτες ημέρες της ιδρύσεως του. Από νωρίς έκανε την εμφάνιση του στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα «Αθηναϊκή». Το 1961 συμμετείχε στην έκδοση της οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» και το 1970 ήταν συνεκδοτης του μηνιαίου περιοδικού «ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ». Στην πολύχρονη δημοσιογραφική του πορεία πέρασε από όλες τις βαθμίδες της δημοσιογραφικής ιεραρχίας: ρεπόρτερ, συντάκτης γραφείου, αρχισυντάκτης και δ/ντης σύνταξης. Από το 1960 είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Επί σειρά ετών συνεργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος στην Εταιρεία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΩΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» και την φαρμακευτική Εταιρεία «ΒΙΑΝΕΞ» Ο κ. Γεράσιμος Μπελεβώνης είναι ο προιστάμενος Εσωτερικού Ελεγχου. Εχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει επταετή ελεγκτική εμπειρία, συμμετέχοντας σε τακτικούς ελέγχους και παρέχοντας υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, για δύο και πέντε έτη αντίστοιχα, σε γνωστές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω της Pricewaterhouse Coopers. Ο κ. Μπελεβώνης είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου

27 Εσωτερικών Ελεγκτών από το Ο κ. Γεώργιος Ζέρδιλας είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του Πανεπιστημίου London School Of Economics, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Imperial College (H/Y) καθώς και στο Πανεπιστήμιο Birkbeck (χρηματοοικονομικά). Έχει εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής. Κατέχει τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων. Η ταχυδρομική διεύθυνση των Διευθυντικών μελών καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι στο Μαρούσι, Διστόμου 5-7, Τ.Κ Όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και από τα στελέχη της Εταιρίας δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης : επιχειρηματικής δραστηριότητας χρηματιστηριακών συναλλαγών επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών, και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιρειών, κ.λ.π.

28 4.2 Συμμετοχές των μελών του ΔΣ και των κύριων μετόχων στη Διοίκηση ή και στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οι συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών είναι ως ακολούθως: A/ Μέλη Δ.Σ. % Εταιρεία Θέση A Συμ/χης 1 Γεώργιος 51% G. APOSTOLOPOULOS Πρόεδρος Δ.Σ. Αποστολόπουλος HOLD. 73% La Vie Assurance A.E. - 12,5% Σύγχρονη Ηχοδιάγνωση Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 44% Ιατρική Τεχνική Πρόεδρος Δ.Σ. 22,2% Hospital Affiliates - International 51% Οικοδομική Εκμεταλλευτική Πρόεδρος ΕΑΕ 1,1% Ινστιτούτο Προστάτου - 74,9% Νευρολειτουργικη - 2 Χρήστος Αποστολοπουλος 3 Βασίλειος Αποστολόπουλος - Κέντρο Φυσιοθεραπείας και Πρόεδρος ΔΣ Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων ΕΑΕ 91% Κορινθιακός Ρυθμός Α.Ε.Ε. Πρόεδρος ΔΣ 20% ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΕΠΕ - 16% G. APOSTOLOPOULOS Αντιπρόεδρος ΔΣ HOLD - Οικοδομική Εκμεταλλευτική Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΕ Κορινθιακός Ρυθμός ΑΕΕ Αντιπρόεδρος ΔΣ - Ιατρική Τεχνική Αντιπρόεδρος ΔΣ 9% La Vie Assurance - 49% QUS Αντιπρόεδρος ΔΣ - Eurosite Υπηρεσίες Υγείας Αντιπρόεδρος ΔΣ - Interoptics A.E. (Πρώην Πρόεδρος ΔΣ InHealth AE) - Medicafe A.E. Μέλος 8,89% Hospital Affiliates International 45% Οικοδομική Εκμεταλλευτική Ε.Α.Ε. Ιατρική Τεχνική Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος 51% QUS A.E. Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος - Eurosite Υπηρεσίες Υγείας Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

29 - Κορινθιακός Ρυθμός Α.Ε.Ε Διευθύνων Σύμβουλος 9% La Vie Assurance A.E. - Interoptics A.E. (Πρώην Μέλος InHealth AE) 50% Trador Α.Ε. Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Medicafe A.E. Πρόεδρος ΔΣ 16% G. APOSTOLOPOULOS HOLD. Διευθύνων Σύμβουλος - Έρευνα ΕΑΕ Μέλος - Αξονική Έρευνα ΕΑΕ Μέλος Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας δηλώνουν ότι, πέραν των συμμετοχών τους στο Δ.Σ. των θυγατρικών εταιριών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα, δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1%), ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες. Επιπλέον, ουδεμία σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στα μετοχικά κεφάλαια και στα Διοικητικά Συμβούλια των οποίων συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. ή και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας εκτός αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο περί συνδεδεμένων εταιριών.

30 4.3 Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2005 : Πέμπτη 30 Μαρτίου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 30 Ιουνίου Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης Ιουνίου Αποκοπή δικαιώματος ανάληψης μερίσματος χρήσεως 2005 : Δευτέρα 3 Ιουλίου Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσεως 2005 : Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006 μέσω Τραπέζης. Οι λεπτομέρειες για την διανομή του μερίσματος θα γίνουν με νέα ανακοίνωση της Εταιρείας. Ενημέρωση προς τους Αναλυτές: Η ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση θα ακολουθήσουν σε νέα ανακοίνωση της Εταιρείας.

31 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ 5.1 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρείτο δε σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ εκάστη όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της Εταιρίας (ΦΕΚ2487/ ). Με την από 20/11/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. με την έκδοση μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ εκάστη (ΦΕΚ 3.004/ ). Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσεως 1986 ποσού δρχ και την καταβολή μετρητών δρχ από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ εκάστη. Με την από 28/6/90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: Μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από σε 100 δρχ. και εκδόθηκαν δέκα (10) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη για κάθε παλαιά. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 από τις οποίες μετοχές κοινές ονομαστικές και μετοχές προνομιούχες ονομαστικές. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους παλαιούς μετόχους στην τιμή της ονομαστικής αξίας με την καταβολή μετρητών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε μετοχές κοινές ονομαστικές και μετοχές προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής, αξίας δρχ. 100 και για τις δύο κατηγορίες μετοχών (ΦΕΚ 4060/ ). Με την από 15/03/91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη. Η αύξηση καλύφθηκε με την μετοχοποίηση κατάθεσης των μετόχων ποσού δρχ που είχε πραγματοποιηθεί από την 7/8/1990 και με καταβολή μετρητών δρχ από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε μετοχές κοινές ονομαστικές και σε μετοχές προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή. H Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 15/05/91 αποφάσισε ομόφωνα: Την μετατροπή όλων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ( ) σε κοινές ονομαστικές και, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή. Από τις πιο πάνω μετοχές θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή στην τιμή των δρχ ανά μετοχή ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα καλυφθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ανάδοχοι Θεσμικοί Επενδυτές Παλαιοί Μέτοχοι) στην ίδια τιμή με τη δημόσια εγγραφή ανά μετοχή. (ΦΕΚ 3061/ ). Με τις από 15/05/1991 και 14/06/1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δρχ. δι εκδόσεως νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και

32 τιμή έκδοσης δρχ της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ (ΦΕΚ 3061/ ). Με τις από 20/07/1993 και 11/01/1994 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δραχμές δια εκδόσεως νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης και τιμής έκδοσης δρχ της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ (ΦΕΚ 697/ ). Με την 29/07/1994 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας: α) ματαιώθηκε η απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/1/1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 100 δρχ. εκάστης. β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογή των παγίων κατά δρχ. και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δρχ. ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικού κεφάλαιο κατά δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης. (ΦΕΚ 4865/ ). Με την από 26/06/1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δραχμές, ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 εκάστη. (ΦΕΚ 6398/5-9-97). Με την από 30/06/1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κατά δραχμές, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μιας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιας. (ΦΕΚ 10054/ ). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 15/10/1999 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά Δρχ: 1. Με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της κατά Δρχ. και τη διανομή δωρεάν ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100 η μία σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή 2. Με καταβολή μετρητών κατά δρχ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ και τιμή διάθεσης δρχ η μία. Επιπρόσθετα, θα δοθούν νέες μετοχές στα στελέχη της εταιρίας με αντίστοιχη παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δρχ θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο»

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών για την τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ελλάδα ΥΓΕΙΑ Α.Ε.. (1970) Αλβανία HYGEIA HOSPITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 12,21% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

2008 ετήσιος απολογισμός

2008 ετήσιος απολογισμός ετήσιος απολογισμός 2008 Ο απολογισμός τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. 2008 2006...,... (2006).. (2006) A.. (2006).. (2006) Lab.. (2006) STEM-HEALTH A.E. (2007) Y-LOGIMED.. (2006) Y-PHARMA.. (2007) 2007

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας.

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός στην ιατρική δεοντολογία και προαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 3 1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 5 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

FOURLIS Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FOURLIS Α.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Λιανική Οικιακού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 6 8 17 Μήνυμα Προέδρου Μήνυμα Διευθύνουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2009

Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 49,6 εκατ. EBITDA 864.594 εξωτερικοί ασθενείς Περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας

απολογισμός εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας απολογισμός εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΛΗΤΩ HYGEIA ΗΟSPITAL TIRANA ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΛΦΑLAB ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BIOCHECK ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όραµα & Αξίες Το όραµα µας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011. Ετήσιος απολογισμός

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011. Ετήσιος απολογισμός Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ετήσιος απολογισμός 2011 Προσηλωμένοι στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωής του ανθρώπου, αξιοποιούμε την ηγετική θέση του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2012

Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2012 Όμιλος ΥΓΕΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ετήσιος Aπολογισμός 2012 Προσηλωμένοι στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωής του ανθρώπου, αξιοποιούμε την ηγετική θέση του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7

1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης 5 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 5 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι 7 1.4 ιαθεσιµότητα Οικονοµικών καταστάσεων 7 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε µε την 7/372/15.02.2006 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π ερ ι ε χ ό µ ε ν α 6 Η Ιστορία µας 2009 Aπολογισμος & Ετησια Οικονομικη Εκθεση 8 14 20 22 26 29 30 31 32 34 36 40 42 47 Οι Υπηρεσίες της Κλινικής ΙΑΣΩ Οι

Διαβάστε περισσότερα

KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς AΘHNA MAΪOΣ 2008 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα