ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Μάιος 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πληροφορίες για την σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρείας 2.2 Δημόσιες προσφορές 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. 3.1 Γενικές πληροφορίες 3.2 Σύντομο ιστορικό 3.3 Περιγραφή αντικειμένου εργασιών 3.4 Οργανόγραμμα εταιρείας 3.5 Προσωπικό 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4.1 Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών 4.2 Συμμετοχές των μελών του ΔΣ και των κύριων μετόχων στη Διοίκηση ή και στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών 4.3 Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ 5.1 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου 5.2 Ίδια Κεφάλαια - λογιστική αξία μετοχής 5.3 Δικαιώματα μετόχων 6. ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 6.1 Θυγατρικές εταιρείες 6.2 Λοιπές συνδεμένες εταιρείες 6.3 Διεταιρικές συναλλαγές 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7.1 Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 7.2 Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή 7.3 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μητρική βάση 7.4 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 7.5 Παράρτημα Ι Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων της 1 ης Ιανουαρίου 2005 και 1 ης Ιανουαρίου 2004 καθώς και των αποτελεσμάτων Χρήσεως για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Παράρτημα ΙΙ Θυγατρικές Εταιρείες της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε και ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανά εταιρεία 7.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 8.1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-31/3/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-30/6/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-30/9/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε περιόδου 1/1-31/12/ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ περιόδου 1/1-31/12/ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ περιόδου 1/1-31/12/ ΕΡΕΥΝΑ περιόδου 1/1-31/12/ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. περιόδου 1/1-31/12/ HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL περιόδου 1/1-31/12/ EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ περιόδου 1/1-31/12/ MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L. περιόδου 1/1-31/12/2005

3 8.12 MEDSANA S.R.L. περιόδου 1/1-31/12/ ORTELIA HOLDINGS L.T.D. 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3401/ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4 1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η δομή του Ομίλου είναι η ακόλουθη: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 56% ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ 51% ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ 50,5% ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 33% ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ HOSPITAL AFFILIATES 68,9% INTERNATIONAL ΑΕ EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 100% ORTELIA HOLDINGS 99,99% MEDSANA Spl 78,90% MEDSANA BMC 100% MEDICAFE 30,3% - Ενοποίηση με καθαρή θέση * Eπισημαίνεται ότι οι εταιρίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της 31/12/2005. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου και Ιδιωτική Κλινική Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Πειραιά ΑΕ με απορρόφηση από την μητρική Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών Ε.ΑΕ. (31/12/2001) όλα τα νοσοκομεία λειτουργούν ως υποκαταστήματα της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. Επίσης, η Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2002 εγκαινίασε την νέα κλινική στην Δάφνη, το μοναδικό εξειδικευμένο νεφρολογικό κέντρο με 100 κλίνες, 5 υπερσύγχρονες μονάδες, 75 θέσεις αιμοκάθαρσης. Το 2004 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία και η επέκταση της κλινικής Π. Φαλήρου. Μέσα στο 2006 αναμένεται και η λειτουργία της κλινικής Περιστεριού. Oι κλινικές και οι αντίστοιχες κλίνες που διαχειρίζεται το Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ έχουν ως εξής: Εταιρία Κλινική Αριθμός Κλινών Ιατρικό Αθηνών Ιατρικό Κέντρο - Μαρούσι 290 ΕΑΕ Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 380 Ιατρικό Αθηνών Κλινική Ψυχικού (Απολλώνιο 105 Θεραπευτήριο) Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου 70 Ιατρικό Αθηνών Κλινική Δάφνης 100 Ιατρικό Αθηνών Κλινική Περιστερίου 70 IASIS Κλινική Πειραιά 75

5 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 Πληροφορίες για την σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (εφεξής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Διστόμου 5-7, Μαρούσι, τηλ.: , αρμόδιος κος Παναγιώτης Κατσίχτης. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., κάτοικος Αμαρουσίου, Διστόμου 5-7 Ο κ. Πέτρος Αδαμόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Αμαρουσίου, Διστόμου 5-7 Ο κ. Παναγιώτης Κατσίχτης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Διστόμου 5-7 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2005 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σωτήρης Σωκος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17011) της εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ».

6 2.2 Δημόσιες προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρείας

7 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Α.Ε. 3.1 Γενικές πληροφορίες Η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε, με αριθμό Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών 6642, ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 2487/ ) με κύριο μέτοχο τον κο Γεώργιο Αποστολόπουλο. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί αρχικά σε 5 εκ. δρχ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρετέο σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ η κάθε μία. Η έδρα της Εταιρίας είναι στο Μαρούσι Αττικής (Διστόμου 5-7) και η διάρκειά της είναι μέχρι την Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού σκοπός της Εταιρίας είναι: Η οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή της Αττικής, είτε αγοράζοντας δικά της ακίνητα είτε μισθώνοντας άλλα. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή Ιατρικών Ερευνών και μεθόδων θεραπείας. Η οργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμός νοσηλευτικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαίδευση και εκλογή στελεχών και προσωπικού για λογαριασμό νοσηλευτικών μονάδων. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες Ιατρικών Εργαλείων, Οργάνων, Μηχανημάτων καθώς και μηχανών οργάνωσης λογιστηρίων και των υπηρεσιών τους. Η οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές μονάδες αναγκαίου υλικού αναλώσιμου ή μη. Η παροχή συμβουλών οικονομικής, διαχειριστικής κ.α. μορφής σε νοσηλευτικές μονάδες. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή τρόπο.

8 3.2 Σύντομο ιστορικό Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Με συνεχείς επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη μονάδα παροχής διαγνωστικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εφάμιλλη αυτών της Δυτικής Ευρώπης και ΗΠΑ. Τα σημαντικότερα γεγονότα στην 20χρόνη λειτουργία του Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε που το καθιέρωσαν σαν την κορυφαία μονάδα παροχής διαγνωστικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών είναι: 1983 Το ξεκίνημα έγινε το 1983 με την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και την λειτουργία του με αρχικά 187 κλίνες. Ήταν αποτέλεσμα του οράματος του Ιδρυτή και σημερινού Προέδρου Γιώργου Αποστολόπουλου και των ανθρώπων που τον ακολούθησαν, να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες υγείας στον Ελληνικό λαό που μέχρι τότε, ακόμη και για απλές περιπτώσεις, κατέφευγε στο εξωτερικό. " Κανένας Έλληνας στο Εξωτερικό για Νοσηλεία ", ήταν το σύνθημα και πράγματι αυτό επετεύχθη και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ συνέβαλε στην αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου υγείας στη χώρα μας αφού και άλλα νοσοκομεία προσπάθησαν να το ακολουθήσουν κατά το δυνατόν Ίδρυση της Ιατρικής Τεχνικής, βιομηχανίας παραγωγής χειρουργικών εργαλείων στην Κόρινθο Εισαγωγή του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 2. Λειτουργία της θυγατρικής εταιρίας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών νοσηλείας στα Νότια Προάστια της Αθήνας. Το υψηλό επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού της προσωπικού και ο σύγχρονος εξοπλισμός της κλινικής την κατατάσσουν στην κατηγορία των νοσηλευτικών μονάδων ευρωπαϊκού επιπέδου Ίδρυση της Εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Α.Ε" και εισαγωγή της θυγατρικής Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Εξαγορά του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (νυν ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ) από κοινού με την θυγατρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. 2. Λειτουργία στη Ρουμανική πρωτεύουσα του διαγνωστικού κέντρου MEDSANA MEDICAL CENTER Συγχώνευση του ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ και του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ με την ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 2. Εξαγορά της κλινικής "Αγ. Ελευθέριος" στην Δάφνη δυναμικότητας 70 κλινών από την θυγατρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.

9 3. Ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL, ένα δυναμικό οργανισμό Συμβούλων Οργάνωσης και Διοίκησης Νοσοκομείων στην Αθήνα. 4. Υπογράφεται συμφωνία μίσθωσης της Κλινικής Αγίου Νικολάου στο Περιστέρι για 50 χρόνια Απόκτηση του 25% της Εταιρείας EUROSITE από το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ. Επισημαίνεται ότι επιπλέον ποσοστό 25% αποκτήθηκε από την θυγατρική Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 2. Δημιουργία της πύλης in.health σε συνεργασία με τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών μέσω του internet Το 2000 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο, αφού με την λειτουργία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης έγινε πραγματικότητα η μετεξέλιξη του οράματος για εισαγωγή ασθενών από τις γειτονικές χώρες, αλλά και η αναγωγή του κέντρου αυτού ως σημείο αναφοράς για Νοσηλεία και Ιατρική εκπαίδευση στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη. Το μεγαλύτερο, το πιο σύγχρονο και το αρτιότερο νοσοκομείο της Ευρώπης είναι πλέον Ελληνικό. 2. Εξαγορά από την θυγατρική Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ πλειοψηφικού πακέτου της Εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ η οποία εκμεταλλεύεται την κλινική IASIS στον Πειραιά και ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ στο Παγκράτι. 3. Η δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή επεκτείνεται με το Διαγνωστικό κέντρο στην Πράγα της Τσεχίας με την επωνυμία "MEDISCAN PRAGUE MEDICAL CENTER" και το "MULTISCAN PLOVDIV MEDICAL CENTER" στην Φιλιππούπολη στην Βουλγαρία. 4. Η Εταιρεία σύμφωνα με το έγκριτο οικονομικό περιοδικό Forbes είναι ανάμεσα στις 300 καλύτερες εταιρείες του κόσμου με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 500 εκ USD Εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας EUROSITE (του φορέα υλοποίησης του Ιατρικού Πάρκου στην Παιανία) αντί του ποσού των 4,2 εκ Ευρώ. 2. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης φθάνει σε πληρότητα 40% σε μόλις εννέα μήνες λειτουργίας, ενώ στο τέλος της χρήσης η πληρότητα ανέρχεται στο 50%. 3. Το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Forbes περιλαμβάνει την εταιρεία ανάμεσα στις 200 καλύτερες εταιρείες του κόσμου με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500 εκ Ευρώ. 4. Συμφωνία με την Operations Abroad για την δυνατότητα νοσηλείας μέχρι και βρετανών ασθενών στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία στον κλάδο Υγείας και ουσιαστικά μέσω αυτής της συμφωνίας η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί εξαγωγή υγείας, κάτι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα. 5. Αναμφίβολα το σημαντικότερο γεγονός της χρήσης ήταν η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών IASIS και Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου από την μητρική Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ. Έτσι, η μητρική Εταιρεία Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ διαθέτει πλέον 9 νοσοκομεία υποκαταστήματα και αποτελεί της κυρίαρχη δύναμη στην εγχώρια αγορά και την Νοτιοανατολική Ευρώπη Τέθηκε σε λειτουργία η νέα κλινική της Εταιρείας στην Δάφνη. Η Κλινική της Δάφνης είναι το πρώτο και μοναδικό εξειδικευμένο νεφρολογικό κέντρο που είναι αφιερωμένο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των νεφροπαθών. Το Νεφρολογικό Κέντρο αυτό διαθέτει 100 κλίνες, 5 υπερσύγχρονες μονάδες, 75 θέσεις αιμοκάθαρσης εξοπλισμένες

10 με την τελευταία λέξη της επιστήμης και Ιατρικής Τεχνολογίας, σε συνδυασμό με όλες εκείνες τις ανέσεις της καθημερινότητας (ατομική τηλεόραση, τηλέφωνο κλπ). 2. Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το νέο κτίριο στο Ιατρικό Αθηνών στο Μαρούσι. Το νέο κτίριο στεγάζει το μοναδικό ακτινοθεραπευτικό τμήμα, το οφθαλμολογικό χειρουργικό, το πρότυπο αθλητιατρικό και γραφεία Ιατρών. Επίσης, διπλασιάστηκε σχεδόν η δυναμικότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου. 3. Ολοκληρώθηκε η ανεξαρτητοποίηση του Παιδιατρικού Κέντρου στο Μαρούσι και κατασκευάστηκε νέα ΜΕΘ παίδων. 4. Ολοκληρώνεται η ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Ιατρικό Αθηνών Κλινική Παλαιού Φαλήρου. Έτσι η δυναμικότητα της κλινικής ανέρχεται σε 100 κλίνες, ενώ δημιουργήθηκαν νέα διαγνωστικά τμήματα, και γραφεία ιατρών ενώ δημιουργήθηκε και νέα ΜΕΘ. Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν κυρίως το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στην πιστοποίηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών της Εταιρείας. Έτσι, οδεύοντας προς τον στόχο που είναι η σταδιακή πλήρης πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών των νοσοκομειακών μονάδων της Εταιρείας η πιστοποίηση ξεκίνησε από το EMS Το 2003 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ. Η Εταιρεία προκειμένου να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται προχώρησε στην σταδιακή πιστοποίηση των υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα: Ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) και προχώρησε στην πιστοποίησή της κατά ISO 9001 : Ετσι, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (κλινική Αμαρουσίου), είναι η πρώτη στη Ελλάδα Μ.Ε.Θ., που πιστοποιείται κατά ISO αποδεικνύοντας την καινοτομία και την πρωτοπορία της στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εντατικής φροντίδας. Αναγνωρίζοντας τον ζωτικής σημασίας ρόλο των Κεντρικών Εργαστηρίων, του Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου Υγείας (Check-Up) και του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας (Επαγγελματικό Check-Up), στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και έχοντας θέσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του ως πρωταρχικό σκοπό της λειτουργίας του, ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στα ανωτέρω Τμήματα και προχώρησε στην πιστοποίησή τους κατά ISO 9001:2000. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, είναι η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά την Μ.Ε.Θ του Ιατρικού Αθηνών (Κλινική Αμαρουσίου), που πιστοποιείται κατά ISO, αποδεικνύοντας τη συνεχή δέσμευση των νοσοκομείων της Ιατρικό Αθηνών στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εντατικής θεραπείας 2 Επίσης νέες πρωτοποριακοί μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ όπως: Μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σε ασθενείς που πάσχουν από βαρύτατη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Νέα μέθοδος θεραπείας των αποφραγμένων περιφεριακών αγγείων, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κατ αποκλειστικότητα στο Ιατρικό Αθηνών. 3 Το Διαγνωστικό Κέντρο ΜEDSANA του Ιατρικό Αθηνών στη Ρουμανία, κατετάγη, από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Βουκουρεστίου, μέσα στις 10 πρώτες ξένες εταιρίες για το 2002 (δημοσιέυτηκε το 2003), που δραστηριοποιούνται στη γειτονική χώρα.

11 4 To Υπουργείο Υγείας επέλεξε το Ιατρικό Αθηνών ως ένα από τα καταλληλότερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας για την εμφύτευση αυτόματης Απινιδωτικής Συσκευής (Βηματοδότη). 5 Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών στο πλαίσιο της δημιουργίας νέων πρωτοποριακών τμημάτων, με στόχο πάντα την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας εγκατέστησε στο Ιατρικό Αθηνών και στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ολοκληρωμένα συστήματα ακτινοθεραπείας, τα οποία εντοπίζουν με ακρίβεια και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις νεοπλασίες με πλήρη προστασία των υγιών ιστών. 6 Συμφωνία συνεργασίας του Ιατρικό Αθηνών με το Δήμο Π.Φαλήρου για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των δημοτών, των μαθητών και των εργαζόμενων στο Δήμο Π. Φαλήρου. 7 Συνεργασία ΕΣΑΚΕ και ΠΣΑΚ με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και τη LaVie με σκοπό την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των επαγγελματιών καλαθοσφαιριστών της Α1 κατηγορίας και των προστατευομένων μελών τους Το 2004 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία διότι γιόρτασε 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας και προσφοράς στο άνθρωπο. 2. Το διαγνωστικό Κέντρο Medsana στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας κατατάσσεται για 3η φορά ανάμεσα στις 10 καλύτερες ξένες Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην γειτονική χώρα σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρουμανίας. 3. Η Εταιρεία μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του πρώτου διαγνωστικού κέντρου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, προχωράει στην δημιουργία και δεύτερου διαγνωστικού κέντρου στην γειτονική χώρα προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 4. Προχωράει η πιστοποίηση επιπλέον μονάδων των νοσοκομείων. Ειδικότερα: - Τον Απρίλιο του 2004 πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 η μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Κλινικής Ψυχικού. - Τον Ιούνιο του 2004 πιστοποιήθηκε με HACCP η κεντρική κουζίνα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης - Επίσης τον Ιούνιο του 2004 πιστοποιήθηκαν με ISO 9001:2000 και τα κεντρικά εργαστήρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης Το έγκριτο περιοδικό «European Business Magazine» κατατάσσει την Εταιρεία ανάμεσα στις 100 «hot» εταιρείες της Ευρώπης (Ιανουάριος 2005). 2. Η Εταιρεία εγκαινίασε το δεύτερο διαγνωστικό κέντρο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας τον Οκτώβριο του 2005 καθώς το πρώτο διαγνωστικό κέντρο λειτουργεί ήδη με εντυπωσιακή πληρότητα. 3. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στον νέο δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Η Εταιρεία περιλαμβάνεται στον Δείκτη Small Cap της Morgan Stanley Capital International. 5. Συνεχίζεται η πιστοποίηση των μονάδων της Εταιρείας με στόχο σταδιακά να πιστοποιηθεί το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2000 η ΜΕΘ της κλινικής Παλαιού Φαλήρου (Μάρτιος 2005).

12 3.3 Περιγραφή αντικειμένου εργασιών Η Εταιρία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διαθέτει 9 νοσοκομειακές μονάδες (δυο από τις οποίες βρίσκονται υπό ανακαίνιση). Οι νοσοκομειακές μονάδες της Εταιρείας είναι πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και καλύπτουν το σύνολο των διαγνωστικών και νοσηλευτικών περιστατικών (με εξαίρεση τα ψυχιατρικά). Οι τομείς, τα τμήματα και τα εργαστήρια που λειτουργούν σε κάθε νοσοκομείο είναι τα ακόλουθα: 1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Παθολογικη Κλινική Α Παθολογική Κλινική Β Παθολογική Κλινική Γ Καρδιολογική Κλινική Α Καρδιολογική Κλινική Β Πνευμονολογική Κλινική Δερματολογική Κλινική Ογκολογική Κλινική Γαστρεντερολογική Κλινική Νεφρολογική Κλινική Νευρολογική Κλινική Ενδοκρινολογική Κλινική Ρευματολογική Κλινική Αλλεργιολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Α Γενική Χειρουργική Κλινική Β Γενική Χειρουργική Κλινική Γ Ενδοσκοπική Χειρουργική Α Ενδοσκοπική Χειρουργική Β Θωρακοχειρουργική Κλινική Καρδιοχειρουργική Κλινική Α Καρδιοχειρουργική Κλινική Β Καρδιοχειρουργική Κλινική Γ Καρδιοχειρουργική Κλινική Δ Γναθοχειρουργική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική ΩΡΛ Κλινική Ορθοπεδική Κλινική Ουρολογική Κλινική Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γυναικολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική κλινική Επεμβατική Νευροακτινολογία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παθολογική Ογκολογία (Χημιοθεραπεία) Day Clinic Ακτινοθεραπεία Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας Μονάδα Λιθοτριψίας Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Κέντρο Εμφύτευσης μόνιμου βηματο-δότη & απινιδωτικής συσκευής Προληπτική Ιατρική Ιατρική της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Παθολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Αλλεργιολογικό Ρευματολογικό Ουρολογικό Ενδοκρινολογικό Διαβήτου Μεταβολισμού Δερματολογικό-Laser Δερματολογικό Πνευμονολογικό Γαστρεντερολογικό Νεφρολογικό Γυναικολογικό Οφθαλμολογικό Καρδιολογικό Ω.Ρ.Λ. Ενδοσκοπικό Νευρολογικό Γναθοχειρουργικό Τμήμα εμφυτευμάτων Θωρακοχειρουργικό Πλαστικής Χειρουργικής Αγγειοχειρουργικό

13 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Αιματολογικό Βιοχημικό Ανοσολογικό- Ανοσοβιολογικό Κυτταρολογικό Δοκιμασία Κόπωσης - Holter ρυθμού - πίεσης Ακουολογικό - Νευροωτολογικό Νευρολογικό - Νευροφυσιολογία Κυτταρομετρίας Ορμονικών Υποδοχέων Μονοκλωνικών Αντισωμάτων Παθολογοανατομικό - Ανοσοϊστοχημείας Μοριακής Βιολογίας - Κυτταρογενετικής Ακτινοδιαγνωστικό Οστεοπυκνομετρίας Μαστογραφίας Ορθαπαντογράφος - Κεφαλομετρία Υπέρηχοι Κοιλίας Υπέρηχοι Αγγείων Υπέρηχοι Καρδίας Υπέρηχοι Γυναικολογικοί Αγγειογραφικό Αιμοδυναμικό Αξονική Τομογραφία Μαγνητική Τομογραφία Πυρηνικής Ιατρικής (in Vitro in Vivo)

14 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ Γυναικολογικοί - Μαιευτικοί Υπέρηχοι Παιδιατρικό Γναθοχειρουργικό Εμβρυομητρική Ιατρική Παιδοκαρδιολογικό Ρευματολογικό Ενδοκρινολογικό Πλαστικής - Αισθητικής Χειρουργικής - Laser Ηπατολογικό Εξωτερικά Ιατρεία Πνευμολογικό Παθολογικό Επείγοντα Περιστατικά Προληπτικής Ιατρικής - Check up Αλλεργιολογικό Καρδιολογικό Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) Ακουολογικό Κέντρο Μαστού Φυσιατρικής - Αθλητιατρικής & Αποκατάστασης Νευροχειρουργικό Κλινική Μίας Ημέρας Χημειοθεραπείας Κολποσκοπήσεις - Laser Ωτορινολαρυγγολογικό (Ω.Ρ.Λ) Μοριακής Βιολογίας Αγγειοχειρουργικό Ουρολογικό Αιματολογικό Οφθαλμολογικό Νεφρολογικό Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιολογικών Νοσημάτων Μονάδα Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Αγγειοχειρουργικό Αλλεργιολογικο Παθολογικό Ρευματολογικό Γαστρεντερολογικό Αιματολογικό Νεφρολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Ιατρείο Σκολίωσης Ιατρείο Οστεοπόρωσης Ιατρείο Ώμου, Αγκώνα και Αθλητικών Κακώσεων Ιατρείο Γόνατος και Αθλητικών κακώσεων Ιατρείο Παθήσεων και Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης Μαιευτικοί Υπέρηχοι β επιπέδου Δερματολογικο Ακουολογικος Έλεγχος Νευρολογικό ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογραφος) ΗΜΓ (Ηλεκτρομυογραφημα) Νευροχειρουργικο Τεστ Κόπωσης Holter Ηπατολογικο Laser Οφθαλμολογικό Γναθοχειρουργικο ΤΜΗΜΑΤΑ Αίθουσες Τοκετών Αίθουσες χειρουργείων Ανοσολογικό - Αλλεργιολογικό Ασθενοφόρα Ιατρικής Φυσικής Δερματολογικό Ανοιχτών πηγών Γναθοχειρουργικό - Θεραπευτικό Σηπτικό - Γυναικολογικό Σηπτικό - Επειγόντων

15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αγγειοδιαγνωστικό Κυτταρολογικό Ακτινοθεραπευτικό Λιθοτριψίας Ακτινολογικές Απεικονίσεις Νευρολογικό Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Οστικής Πυκνότητας Αξονικόι - Μαγνητικοι Τομογράφοι Παθολογανατομικό Γαστρεντερολογικο - Ενδοσκοπικό Πυρηνικής Ιατρικής Κεντρικά Εργαστήρια Υπερήχων - Triplex- Doppler Επεμβατική \ακτινολογία

16 3. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μονάδα Εντατικής Παθολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Θεραπείας Καρδιολογική Κλινική Ενδοσκοπική Χειρουργική Παθολογική Ογκολογία Πνευμονολογική Κλινική Καρδιοχειρουργική Κλινική Day Clinic Δερματολογική Κλινική Γναθοχειρουργική Κλινική Ογκολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Γαστρεντερολογική Κλινική ΩΡΛ Κλινική Ορθοπεδική Κλινική Ουρολογική Κλινική Kλινική Πλαστικής Χειρουργικής Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Κλινική ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Προληπτική Ιατρική Ιατρική της Εργασίας ΤΜΗΜΑΤΑ Παθολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Ρευματολογικό Ουρολογικό Ενδοκρινολογικό Διαβήτου - Μεταβολισμού Δερματολογικό Πνευμονολογικό Οφθαλμολογικό Καρδιολογικό Δοκιμασία Κόπωσης Ηοlter ρυθμού - πίεσης ΩΡΛ - Ενδοσκοπικό Ωτονευρολογίας - Ηλεκτρονυσταγμογραφίας Νευρολογικό Νευροφυσιολογικό Φυσικοθεραπείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Κυτταρολογικό Ακτινοδιαγνωστικό Αιματολογικό Ορμονικών Υποδοχέων Υπέρηχοι Κοιλίας Μονοκλωνικών Βιοχημικό Αντισωμάτων Υπέρηχοι Αγγείων Ανοσολογικό - Ανοσοβιολογικό Παθολογανατομικό Υπέρηχοι Καρδίας Αιμοδοσία Οστεοπυκνομετρία ς Αγγειογραφικό - Αιμοδυναμικό Αξονική τομογραφία

17 4. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ Παθολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Παιδοχειρουργική Κλινική Καρδιολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Πνευμονολογική Κλινική ΩΡΛ Κλινική Χημειοθεραπείας Ορθοπεδική Κλινική Ουρολογική Κλινική Ογκολογική Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γαστρεντερολογική Κλινική Γυναικολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Κλινική ΤΜΗΜΑΤΑ Παθολογικό Χειρουργικό Καρδιολογικό Ορθοπεδικό Ουρολογικό Ενδοκρινολογικό Διαβήτου - Μεταβολισμού Δερματολογικό Πνευμονολογικό Οφθαλμολογικό Δοκιμασία Κόπωσης Ηοlter ρυθμού - πίεσης ΩΡΛ - Ενδοσκοπικό Νευρολογικό Τμήμα check up ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Κυτταρομετρίας Ακτινοδιαγνωστικό Αιματολογικό Ορμονικών Υποδοχέων Μαστογραφίας Μονοκλωνικών Βιοχημικό Αντισωμάτων Υπέρηχοι Κοιλίας Ανοσολογικό - Παθολογοανατομικό - Ανοσοβιολογικό Ανοσοϊστοχημείας Υπέρηχοι Αγγείων Μοριακής βιολογίας - Κυτταρολογικό Κυτταρογενετικής Υπέρηχοι Καρδίας Υπέρηχοι Γυναικολογικοί Μαγνητική Τομογραφία Αξονική Τομογραφία

18 5. ΙΑΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μονάδα Εντατικής Παθολογική Κλινική Γενική Χειρουργική Κλινική Θεραπείας Καρδιολογική Παθολογική Ογκολογία Κλινική Ενδοσκοπική Χειρουργική ( Χημιοθεραπεία) Ογκολογική Κλινική Οφθαλμολογική Κλινική Day Clinic Γαστρεντερολογική Μονάδα Αυξημένης Κλινική Φροντίδας Μονάδα Τεχνητού Ορθοπεδική Κλινική Νεφρού Ουρολογική Κλινική Kλινική Πλαστικής Χειρουργικής Γυναικολογική Κλινική Νευροχειρουργική Κλινική Αγγειοχειρουργική Κλινική Θωρακοχειρουργική Κλινική ΣΥΓΧΡΟΝΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ Προληπτική Ιατρική ΤΜΗΜΑΤΑ Παθολογικό Χειρουργικό Ορθοπεδικό Ουρολογικό Διαβήτου - Μεταβολισμού Πνευμονολογικό Φυσικοθεραπείας Οφθαλμολογικό Καρδιολογικό Δοκιμασία Κόπωσης Ηοlter ρυθμού - πίεσης ΩΡΛ - Ενδοσκοπικ Ωτονευρολογίας - Ηλεκτρονυσταγμογραφίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ Μικροβιολογικό Ορμονολογικό Ακτινοδιαγνωστικό Υπέρηχοι Καρδίας Αιματολογικό Παθολογοανατομικό - Ανοσοϊστοχημείας Υπέρηχοι Γυναικολογικοί Βιοχημικό Κυτταρολογικό Μαστογραφίας Ψηφιακός Αγγειογράφος Ανοσολογικό - Ανοσοβιολογικό Υπέρηχος Σώματος Αξονική τομογραφία Υπέρηχοι Αγγείων

19 6. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Νεφρολογικό Παθολογικό Καρδιολογικό Εξωτερικά Ιατρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μικροβιολογικό Βιοχημικό Αιματολογικό Αξονικός Τομογράφος Ακτινοδιαγνωστικό Υπέρηχοι - Triplex Η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, αποτέλεσμα του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, των σύγχρονων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, του υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού, του αποτελεσματικού και φιλικού νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, έχει καταστήσει στην συνείδηση του κοινού το Ιατρικό Αθηνών ως την καλύτερη ιδιωτική αλυσίδα νοσοκομείων και έχει δημιουργήσει όνομα σεβασμού και εμπιστοσύνης.

20 3.4 Οργανόγραμμα εταιρείας

21 3.5 Προσωπικό Η Εταιρία απασχολεί επιλεγμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και τεχνικόβοηθητικό προσωπικό. Η Εταιρία, για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών της, ενισχύει σταδιακά το ανθρώπινο δυναμικό της ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει δομή διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό της. Έτσι η Εταιρεία μετά την ουσιαστική επένδυση που έχει κάνει σε προσωπικό, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία του, διαθέτει τέτοια οργανωτική δομή της που της επιτρέπει την καλύτερη αντιμετώπιση των μελλοντικών εξελίξεων και προκλήσεων και την ομαλή μετάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης στην Εταιρεία με σωστές και ολοκληρωμένες δομές και πρακτικές. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί η Διοικητική ομάδα που είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διεθνοποιημένης πλέον αγοράς υγείας. Η αριθμητική εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας κατά τα τρία τελευταία χρόνια είναι ως ακολούθως: Πίνακας Προσωπικού Νοσηλευτικό Ιατρικό (έμμισθο) Παραϊατρικό Διοικητικό Τεχνικό-Βοηθητικό Σύνολο

22 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 4.1 Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, και μετά την αντικατάσταση ενός μέλους, έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Αποστολόπουλος Γεώργιος Χρήστος Αποστολόπουλος Αποστολόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος ΔΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Διευθύνων Σύμβουλος Καθ. Σωτήρης Ράπτης Μέλος μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο Θ. Νεζερίτη Μέλος μη εκτελεστικό Γρηγόρης Σκαλκέας Μέλος μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στις 29 Ιουνίου του Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο κύριος Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ., ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, και ο κύριος Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος. Σημειώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την παραπάνω σύνθεση αποτελείται από 3 εκτελεστικά μέλη (κκ. Αποστολόπουλος Γεώργιος, Αποστολόπουλος Βασίλειος και Αποστολόπουλος Χρήστος) και 3 μη εκτελεστικά (Καθ. Σωτήρης Ράπτης, θ. Νεζερίτη, Γρηγόρης Σκαλκέας) εκ των οποίων 2 ανεξάρτητα τα οποία είναι μέλη και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Έτσι, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές και αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας υπάρχει οικογενειακή σχέση 1ου βαθμού μεταξύ του Γεώργιου Αποστολόπουλου, του Βασίλη Αποστολόπουλου και του Χρήστου Αποστολόπουλου. Η Διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας ασκείται από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, πλαισιωμένο από έμπειρους και ικανούς συνεργάτες με πολυετή παρουσία στην Εταιρία και τον χώρο της υγείας.

23 Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο Τομέας Ευθύνης Γεώργιος Αποστολόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Χρήστος Αποστολοπουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος Δ/νων Σύμβουλος Θεμιστοκλής Χαραμής Γενικός δ/ντης Δρ Κωνσταντίνος Οικονόμου Επιστημονικός δ/ντής Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Αναπληρωτής Γενικός δ/ντης & Γενικός δ/ντης Κλινικής Αμαρουσίου Γιώργος Καβούλης Γενικός Επιθεωρητής Πέτρος Αδαμόπουλος Οικονομικός δ/ντης Γεώργιος Μπουτσιούκος Δ/ντης Ανθρωπίνων Πόρων Φάνης Νεζερίτης Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας Θεοδώρα Νεζερίτη Νομική Σύμβουλος Ιωάννης Σταγουράκης Δ/ντής Λογιστηρίου Ασθενών Παναγιώτης Κατσίχτης Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ιωάννης Κοκολινάκης Γενικός δ/ντης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης Αντώνιος Τσατσάς Οικονομικός δ/ντης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θες/νικης Νικόλαος Χρόνης Γενικός δ/ντης Κλινικής Ψυχικού Νικόλαος Τσαμάκος Γενικός δ/ντής Κλινικής Δάφνης Ανδρέας Καρταπάνης Γενικός δ/ντης Κλινικής Φαλήρου Ευδοξία Θεακου Γενική δ/ντρια Κλινικής Ιασις Αnthony Rapp Δ/ντης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Αντώνης Βουκλαρής Δ/ντης Marketing Μιχάλης Σπανός Δ/ντης Μηχανογράφησης Στέλιος Πουλάκης Υπέυθυνος Γραφείου Τύπου Γεράσιμος Μπελεβώνης Προιστάμενος Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου Γεώργιος Ζέρδιλας Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μετόχων / Εταιρικών Ανακοινώσεων Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων νοσηλευτηρίων και οργάνωση νέων μοντέρνων νοσηλευτικών μονάδων. Έχει επίσης διατελέσει καθηγητής στα ΤΕΙ στη διοίκηση νοσοκομείων και έχει εκδώσει μια σειρά βιβλίων με γενικό τίτλο "Διοίκηση - Οργάνωση Νοσοκομείων". Η επιχειρηματική του δράση ξεκινά το Μετά από εικοσι (20) χρόνια συνεχούς προσφοράς, ο κ. Αποστολόπουλος ηγείται σήμερα ενός σημαντικού από πλευράς εργασιών Ομίλου επιχειρήσεων. Οι περισσότερες εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Ο κ. Χρήστος Αποστολοπουλος είναι ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας. Έχει σπουδάσει Business and Economics και έχει μεταπτυχιακό από το City University του Λονδίνου σε Information Systems and Technology Ο Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, είναι αριστούχος πτυχιούχος του πανεπιστήμιου

24 London School Of Economics του Λονδίνου και του πανεπιστήμιου του Cambridge στην διοίκηση επιχειρήσεων και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης μέλος του συμβουλίου του Διεθνούς Eπιχειρηματικού Κέντρου (CIBAM) του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Ο κ. Θεμιστοκλής Χαραμής είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, και μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Από το 1992 μέχρι το 1999 διετέλεσε Διοικητικός και στην συνέχεια Γενικός Διευθυντής του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Επίσης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου Υγεία από το 1984 μέχρι το 1991, και Διευθυντής της Arthur Andersen Consulting κατά το διάστημα Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Οικονόμου είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ειδικευτεί στον Ερυθρό Σταυρό στην Αναισθησιολογία και έχει εξειδικευτεί στην Εντατική Θεραπεία που ασκεί από το Σήμερα είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Αθηνών και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Ασχολήθηκε με την διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων από το Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής της Α.Ε Νοσηλευτικό Κέντρο Αθηνών, Γενικός Διευθυντής στην Α.Ε Κέντρο Νοσηλείας & Ερευνών Απολλώνιο Θεραπευτήριο, και από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην θέση του Γενικού Διευθυντή της κλινικής Αμαρουσίου ενω είναι και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Καβούλης είναι ο Γενικός Επιθεωρητής. Από το 1985 μέχρι σήμερα έχει υπηρετήσει διαδοχικά σε διάφορες θέσεις στις μονάδες της Εταιρείας, ως Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή της κλινικής Ψυχικού, ως Σύμβουλος Διοίκησης της Εταιρείας καθώς και ως Διοικητικός Διευθυντής και εν συνεχεία ως Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Ο κ. Καβούλης είναι απόφοιτος και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εξειδικευτεί στην διοίκηση και οργάνωση νοσηλευτικών μονάδων. Ο κ. Πέτρος Αδαμόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην Ασφαλιστική Εταιρεία Victoria, Προϊστάμενος Λογιστηρίου στο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, Οικονομικός Σύμβουλος στην Ραδιοδιάγνωση, στο Δερματολογικό Κέντρο και στην Σύγχρονη Ηχοδιάγνωση, ενώ από το 1985 έως σήμερα είναι Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Μπουτσιούκος είναι από το 1984 Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων του Ιατρικού Αθηνών. Έχει διατελέσει στο Ελληνικό Υπουργείο Αμύνης στο τμήμα διαχείρισης υλικού και στο Νοσοκομείο Υγεία αρχικά στο τμήμα διαχείρισης υλικού και μετέπειτα ως Βοηθός Διευθυντή Προσωπικού. Ο κ. Φάνης Νεζερίτης είναι από το 1996 ο Διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας της Εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Μέχρι το 1979 ασχολήθηκε με μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Έχει λάβει μέρος σε Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Αγώνες στους οποίους έχει διακριθεί με βραβεία

25 ανάθεσης αρχιτεκτονικών μελετών. Έχει συνεργαστεί με ΒΙΠΕΤΒΑ στους τομείς μελέτης και ανάπτυξης έργων. την Τεχνική Εταιρεία Η κ. Θεοδώρα Νεζερίτη απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Το 1984 διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Έχει ασχοληθεί κυρίως με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Από το 1991 ανέλαβε τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. Ο κ. Ιωάννης Σταγκουράκης είναι ο Διευθυντής του Λογιστηρίου Ασθενών του Ιατρικού Αθηνών με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της Υγείας. Στην Εταιρεία εργάζεται από το Από το ήταν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών του Υγεία, ενώ από το 1978 έως το 1980 κατείχε την ίδια θέση στο μαιευτήριο ΗΡΑ. Ο κ. Παναγιώτης Κατσίχτης είναι ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Ιατρικού Αθηνών από το Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Κατέχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του λογιστηρίου έχοντας διατελέσει στο λογιστήριο του Υγεία από το 1980 έως και το Ο κ. Ιωάννης Κοκολινάκης είναι Γενικός Διευθυντής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Διευθυντής Κλάδου Ομαδικών Ασφαλειών Β. Ελλάδος στην Interamerican AE, Γενικός Διευθυντής στην ΚΕΦΕΦ ΑΕ και Γενικός Διευθυντής στην Ευρωδιάγνωση ΑΕ. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Sterling (Οικονομικά) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (MBA). Ο κ. Αντώνιος Τσατσάς είναι απόφοιτος του τμήματος Ξενοδοχειακής Διοίκησης (School of Hotel Management and Administration) του Πανεπιστημίου του Hendon (London). Αποτελεί μέλος του Οργανισμού Hotel & Catering International Management από το Έχει εργαστεί για πέντε έτη στο HILTON INTERNATIONAL HOTELS στο Βερολίνο. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στο PORTO CARRAS RESORT. Έχει ενταχθεί στον Όμιλο του Ιατρικού το 2001 αναλαμβάνοντας την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ιατρικου Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Ο κ. Νικόλαος Χρόνης είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Έχει εικοσαετή πείρα στην διαχείριση Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας στην Ελλάδα ενώ κατείχε διευθυντική θέση τόσο στον Όμιλο της ΙΟΝ, όσο και στην HELLENIC BUSINESS MANAGEMENT. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής της Κλινικής Ψυχικού (πρώην Απολλώνιου Θεραπευτηρίου ) και από το 2000 κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της Κλινικής Ψυχικού. Ο κ. Νικόλαος Τσαμάκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και του τμήματος Στελεχών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Αθηνών. Έχει εργαστεί στην Εταιρεία HELLENICA A.E. όπου κατείχε την θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Από το 1988 εργάζονταν στην Κλινική Ψυχικού αρχικά ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και μετέπειτα ως Οικονομικός Διευθυντής. Σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της κλινικής στην Δάφνη. Ο κ. Ανδρεας Καρταπάνης είναι ο Γενικός Διευθνυτής της Κλινικής Π. Φαλήρου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοικήσεως Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση Νοσοκομείων. Από το 1983 μέχρι το 1987 ήταν Προϊστάμενος Λογιστηρίου του ομίλου

26 «ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ». Από το 1987 μέχρι το 1995 είχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων και στη συνέχεια μέχρι το 2001 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του ίδιου ομίλου. Από το 2001 μέχρι το 2003 ήταν Διοικητής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από το 2003 μέχρι το 2005 Διοικητής στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η κ. Ευδοξία Θεάκου είναι Οικονομολόγος πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε συνεργάτης στην Έδρα της Οικονομικής του Χώρου της Παντείου Ανωτάτης Σχολής και του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από το 1980 έως το 1993 διετέλεσε Οικονομική Διευθύντρια στις Ανώνυμες εταιρείες Dats ΑΕ και ΟΖΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Από το 1993 μέχρι σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια της Κλινικής ΙΑΣΙΣ. Ο κ. Αnthony Rapp, άρχισε τη συνεργασία του με την Εταιρεία τον Ιανουάριο του 2000 και είναι Διευθυντής Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας. Έχει εμπειρία περισσότερο από 20 χρόνια στη Διοίκηση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αεροπορίας καθώς επίσης κατείχε Διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στον Όμιλο Ιnteramerican Insurance. Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εταιρεία το Νοέμβριο του 2000 και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ. Διαθέτει 9χρονη επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα Μάρκετινγκ και πωλήσεων προϊόντων υγείας πολυεθνικών εταιρειών, καθώς και στη θέση του επιχειρησιακού Διευθυντή του οφθαλμολογικού κέντρου "ORASIS". Είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, έχει μετεκπαιδευτεί στην κοινωνική ψυχολογία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Ο κ. Μιχάλης Σπανός είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης κατέχει Master πάνω σε ιατρική πληροφορική από το Cranfield University. Εργάσθηκε στο τμήμα έρευνας στρατιωτικών εφαρμογών του Ομίλου Intracom για 2 χρόνια. Το 1998 ανέλαβε Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Ιατρικό Αθηνών και σήμερα είναι ο Διευθυντής Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Ιατρικού Αθηνών. Ο κ. Στέλιος Πουλάκης είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Ιατρικού Αθηνών από τις πρώτες ημέρες της ιδρύσεως του. Από νωρίς έκανε την εμφάνιση του στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα «Αθηναϊκή». Το 1961 συμμετείχε στην έκδοση της οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» και το 1970 ήταν συνεκδοτης του μηνιαίου περιοδικού «ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ». Στην πολύχρονη δημοσιογραφική του πορεία πέρασε από όλες τις βαθμίδες της δημοσιογραφικής ιεραρχίας: ρεπόρτερ, συντάκτης γραφείου, αρχισυντάκτης και δ/ντης σύνταξης. Από το 1960 είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Επί σειρά ετών συνεργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος στην Εταιρεία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΩΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» και την φαρμακευτική Εταιρεία «ΒΙΑΝΕΞ» Ο κ. Γεράσιμος Μπελεβώνης είναι ο προιστάμενος Εσωτερικού Ελεγχου. Εχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει επταετή ελεγκτική εμπειρία, συμμετέχοντας σε τακτικούς ελέγχους και παρέχοντας υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, για δύο και πέντε έτη αντίστοιχα, σε γνωστές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω της Pricewaterhouse Coopers. Ο κ. Μπελεβώνης είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου

27 Εσωτερικών Ελεγκτών από το Ο κ. Γεώργιος Ζέρδιλας είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του Πανεπιστημίου London School Of Economics, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Imperial College (H/Y) καθώς και στο Πανεπιστήμιο Birkbeck (χρηματοοικονομικά). Έχει εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής. Κατέχει τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων. Η ταχυδρομική διεύθυνση των Διευθυντικών μελών καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι στο Μαρούσι, Διστόμου 5-7, Τ.Κ Όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και από τα στελέχη της Εταιρίας δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμειγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης : επιχειρηματικής δραστηριότητας χρηματιστηριακών συναλλαγών επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών, και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιρειών, κ.λ.π.

28 4.2 Συμμετοχές των μελών του ΔΣ και των κύριων μετόχων στη Διοίκηση ή και στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οι συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών είναι ως ακολούθως: A/ Μέλη Δ.Σ. % Εταιρεία Θέση A Συμ/χης 1 Γεώργιος 51% G. APOSTOLOPOULOS Πρόεδρος Δ.Σ. Αποστολόπουλος HOLD. 73% La Vie Assurance A.E. - 12,5% Σύγχρονη Ηχοδιάγνωση Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 44% Ιατρική Τεχνική Πρόεδρος Δ.Σ. 22,2% Hospital Affiliates - International 51% Οικοδομική Εκμεταλλευτική Πρόεδρος ΕΑΕ 1,1% Ινστιτούτο Προστάτου - 74,9% Νευρολειτουργικη - 2 Χρήστος Αποστολοπουλος 3 Βασίλειος Αποστολόπουλος - Κέντρο Φυσιοθεραπείας και Πρόεδρος ΔΣ Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων ΕΑΕ 91% Κορινθιακός Ρυθμός Α.Ε.Ε. Πρόεδρος ΔΣ 20% ΗΡΟΔΙΚΟΣ ΕΠΕ - 16% G. APOSTOLOPOULOS Αντιπρόεδρος ΔΣ HOLD - Οικοδομική Εκμεταλλευτική Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΕ Κορινθιακός Ρυθμός ΑΕΕ Αντιπρόεδρος ΔΣ - Ιατρική Τεχνική Αντιπρόεδρος ΔΣ 9% La Vie Assurance - 49% QUS Αντιπρόεδρος ΔΣ - Eurosite Υπηρεσίες Υγείας Αντιπρόεδρος ΔΣ - Interoptics A.E. (Πρώην Πρόεδρος ΔΣ InHealth AE) - Medicafe A.E. Μέλος 8,89% Hospital Affiliates International 45% Οικοδομική Εκμεταλλευτική Ε.Α.Ε. Ιατρική Τεχνική Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος 51% QUS A.E. Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος - Eurosite Υπηρεσίες Υγείας Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

29 - Κορινθιακός Ρυθμός Α.Ε.Ε Διευθύνων Σύμβουλος 9% La Vie Assurance A.E. - Interoptics A.E. (Πρώην Μέλος InHealth AE) 50% Trador Α.Ε. Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Medicafe A.E. Πρόεδρος ΔΣ 16% G. APOSTOLOPOULOS HOLD. Διευθύνων Σύμβουλος - Έρευνα ΕΑΕ Μέλος - Αξονική Έρευνα ΕΑΕ Μέλος Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας δηλώνουν ότι, πέραν των συμμετοχών τους στο Δ.Σ. των θυγατρικών εταιριών που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα, δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1%), ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες. Επιπλέον, ουδεμία σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στα μετοχικά κεφάλαια και στα Διοικητικά Συμβούλια των οποίων συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. ή και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας εκτός αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο περί συνδεδεμένων εταιριών.

30 4.3 Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2005 : Πέμπτη 30 Μαρτίου Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 30 Ιουνίου Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης Ιουνίου Αποκοπή δικαιώματος ανάληψης μερίσματος χρήσεως 2005 : Δευτέρα 3 Ιουλίου Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσεως 2005 : Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006 μέσω Τραπέζης. Οι λεπτομέρειες για την διανομή του μερίσματος θα γίνουν με νέα ανακοίνωση της Εταιρείας. Ενημέρωση προς τους Αναλυτές: Η ετήσια ενημέρωση προς τους αναλυτές θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση θα ακολουθήσουν σε νέα ανακοίνωση της Εταιρείας.

31 5. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ 5.1 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρείτο δε σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ εκάστη όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της Εταιρίας (ΦΕΚ2487/ ). Με την από 20/11/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. με την έκδοση μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ εκάστη (ΦΕΚ 3.004/ ). Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσεως 1986 ποσού δρχ και την καταβολή μετρητών δρχ από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ εκάστη. Με την από 28/6/90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: Μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από σε 100 δρχ. και εκδόθηκαν δέκα (10) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη για κάθε παλαιά. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 από τις οποίες μετοχές κοινές ονομαστικές και μετοχές προνομιούχες ονομαστικές. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους παλαιούς μετόχους στην τιμή της ονομαστικής αξίας με την καταβολή μετρητών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε μετοχές κοινές ονομαστικές και μετοχές προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής, αξίας δρχ. 100 και για τις δύο κατηγορίες μετοχών (ΦΕΚ 4060/ ). Με την από 15/03/91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη. Η αύξηση καλύφθηκε με την μετοχοποίηση κατάθεσης των μετόχων ποσού δρχ που είχε πραγματοποιηθεί από την 7/8/1990 και με καταβολή μετρητών δρχ από τους παλαιούς μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούμενο σε μετοχές κοινές ονομαστικές και σε μετοχές προνομιούχες ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή. H Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 15/05/91 αποφάσισε ομόφωνα: Την μετατροπή όλων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών ( ) σε κοινές ονομαστικές και, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή. Από τις πιο πάνω μετοχές θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή στην τιμή των δρχ ανά μετοχή ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα καλυφθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση (Ανάδοχοι Θεσμικοί Επενδυτές Παλαιοί Μέτοχοι) στην ίδια τιμή με τη δημόσια εγγραφή ανά μετοχή. (ΦΕΚ 3061/ ). Με τις από 15/05/1991 και 14/06/1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δρχ. δι εκδόσεως νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και

32 τιμή έκδοσης δρχ της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ (ΦΕΚ 3061/ ). Με τις από 20/07/1993 και 11/01/1994 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά δραχμές δια εκδόσεως νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης και τιμής έκδοσης δρχ της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ (ΦΕΚ 697/ ). Με την 29/07/1994 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας: α) ματαιώθηκε η απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/1/1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 100 δρχ. εκάστης. β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογή των παγίων κατά δρχ. και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δρχ. ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικού κεφάλαιο κατά δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης. (ΦΕΚ 4865/ ). Με την από 26/06/1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δραχμές, ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 εκάστη. (ΦΕΚ 6398/5-9-97). Με την από 30/06/1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κατά δραχμές, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μιας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιας. (ΦΕΚ 10054/ ). Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 15/10/1999 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά Δρχ: 1. Με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της κατά Δρχ. και τη διανομή δωρεάν ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100 η μία σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή 2. Με καταβολή μετρητών κατά δρχ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ και τιμή διάθεσης δρχ η μία. Επιπρόσθετα, θα δοθούν νέες μετοχές στα στελέχη της εταιρίας με αντίστοιχη παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δρχ θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο»

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, 115-21, ΑΘΗΝΑ www.hellenicnavy.gr Τηλεφωνικό Κέντρο 210-7261000 Fax Κεντρικής Γραμματείας 210-7261175 Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α ΦΟΡΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εξετασθέντες στα Επείγοντα Περιστατικά και στα Εξωτερικά Ιατρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Τρίπολη 17 / 01 / 2011 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΝΡΚΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών για την τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Δωρεάν επισκέψεις σε καρδιολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Δωρεάν επισκέψεις σε παθολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Αυτοτελές Ελέγχου Ποιότητας & έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 12 13 14 15 17 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.607,00 ΕΠΑΝΑΔ 8.500.000,00 ΤΟΠΕΚΟ ΕΠΑΝΑΔ 6.100.000,00 ΕΠΑΝΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων, Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικού Ναυτικού

Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων, Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτης Γκερμπεσιώτης Ωτορινολαρυγγολόγος ενηλίκων και παίδων, Στρατιωτικός ιατρός Πολεμικού Ναυτικού 25ης Μαρτίου 27, Νέα Σμύρνη (Κεντρική πλατεία, έναντι στάσης τραμ "Αγ. Φωτεινής") 2109333035, 6936614580

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά

15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά 15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά Συνέντευξη τύπου ΩΚΚ, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008 καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών)

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429605 2014-11-26

14PROC002429605 2014-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Πληρ. : Τολιάδου Ελευθερία Τηλ : 24673 50621

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα