ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη και από έως και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04 και από 2007-08 έως και 2015-16."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη και από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 5/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 5/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη και από έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 5/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 5/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 5/2015 Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α Η γλώσσα ως τεχνολογία επεξεργασίας Αλεξανδρή Χριστίνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 - ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ , Μηχανική παραμορφώσιμου στερεού - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, ΑΙΚ. Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Π. Π. ΒΟΥΘΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ , Εργαστηριακή Φυσική Νικολόπουλος Δημήτρης, Σκούντζος Αντώνης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Μαρίνα Ρήγου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , PLAVTI MOSTELLARIA ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C BJARNE STROUSTRUP ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Βασική Μικροβιολογία και Υγιεινή για Επαγγελματίες των Τροφίμων Sibel Roller , PRACTICE TESTS FOR THE CAMBRIDGE ENGLISH PROFICIENCY CELIA BOUKOUVALAS ARCHER EDITIONSB I.K.E , ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδου Ιωάννης , Νέα Ανθρωπολογία και Μοντέρνα Τέχνη Φιοραβάντες Βασίλης [επιμέλεια] Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Lecture NotesΚλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική R. REID , Εγχειρίδιον εκκλησιαστικού δικαίου Βαβούσκος Κωνσταντίνος Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Φορολογικό δίκαιο Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις David Deakins, Mark Freel ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Προσεγγίσεις της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Διασποράς 6514 Σωτήρης Φουρνάρος ΤΡΑΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ , Το δίκαιο του Αγίου Όρους Άθω, τόμος β. Πηγαί του Αγιορειτικού Δικαίου ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Κοινή ωφέλεια και αγορά, τόμος Α - Το τέλος των διαχωριστικών γραμμών: η "αγορακεντρική" δημόσια ρύθμιση των κοινωφελών δραστηριοτήτων ] Κοινή ωφέλεια και αγορά, τόμος Β - Το δημόσιο δίκαιο των υπό απελευθέρωση κοινωφελών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενέργεια, ταχυδρομείο, μεταφορές, ραδιοτηλεόραση) ΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Η Πειραματική Φιλοσοφία κατά τον Άνθιμο Γαζή 6517 Σωτήρης Φουρνάρος ΤΡΑΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ , ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Η νομική προστασία του τοπίου στο Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο ΜΑΡΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ- ΑΙΘΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική Έννομη Τάξη ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ X , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΥΣΙΚΑ Α',Β' 3834 ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,80 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 1 από 17

4 9333 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 3855 ΠΑΠΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΛΥΣΙΑΣ 3924 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Βιοηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα 10 χρόνια της Σύμβασης του Oviedo, πρακτικά ημερίδας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Επιμέλεια) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ BEARD, GAINES, LOFTUS , ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ 5678 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Πως να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας Carol Ann Tomlinson ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ATTWOOD , ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , "Εις καιρούς και ενιαύτους".η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της οικολογίας Παναγιώτης Σκαλτσής ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , ΒΙΚΤΟΡ Η ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΙΤΡΑΚ ΔΩΔΩΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση Αθανάσιος Ν. Βέρδης Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Μουσειολογία, πολιτιστική διαχείριση&εκπαίδευση ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΝΙΑ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΛΕΝ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ιωάννης Προυσαλίδης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΚΕΛΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ PETER BERRESFORD ELLIS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ , Η λέπρα στον ελλαδικό χώρο Κόμης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: MEDICINE SAM McCARTER ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΛΑΓΓΑΣ, Τ. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ (επιμέλεια) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ x , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: MEDICINE SAM McCARTER ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Lesky Albin ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Στις διαδρομές της ιστοριογραφίας Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ , ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ , Βιοπληροφορική A. BAXEVANIS, B.F. OVELLETTE , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM ROBIN WALKER, KEITH HARDING ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε ,82 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 2 από 17

5 9363 ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ BARRY GUITAR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM ROBIN WALKER, KEITH HARDING ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων Νεκτάριος Μιλτιάδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ COPY CITYΕΠΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Διεθνής Έκδοση) Darrell Ebbing, Steven Gammon ΤΡΑΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΙΟΥΚΙΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε x , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ , ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στέλιος Περράκης-Όλγα Τσόλκα-Ευαγγελος Συρίγος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ , METAΦΟΡΝΤΙΣΜΟΣ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ WERNER BONEFELD-JOHN HOLLOWAY ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ D. FERRIER , Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΔΙΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ HERBERT MARCUSE 6976 Α.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ -ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Ιστορία και ρεμπέτικο Καρδαράς Χρήστος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Πολιτικές εκπαιδευτικής προτεραιότητας στην Ευρώπη Συλλογικό Demeuse M.,Frandji D.,Greger D.,Rochex J. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ANDREW BAUM, DAVID MACKMIN, NICK NUNNINGTON ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Performance Carlson C. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Βιοηθικοί προβληματισμοί Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, Παναγοπούλου- Κουτνατζή Φερενίκη Παπαμιχαήλ Δημήτρης, Μπαμπατζιμόπουλος Χρήστος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ,98 Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Η στωική φιλοσοφία στη θεολογία του Μ. Βασιλείου Παναγόπουλος Γεώργιος Δ. Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ομιλιάριον Αννα Καραμανίδου ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ , Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας Συλλογικό (Επιμ. Σουλιώτης Κ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Φιλοσοφία και κοινωνικά συγκεκριμένο στον Πολιτικό του Πλάτωνα Λαμπρέλλης Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Εισαγωγή στην αστροφυσική Αλυσσανδράκης Κ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΚΕΙΜΕΝΑ) ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε , Αναπνευστική φυσικοθεραπεία - Καρδιοαναπνευστική λειτουργία Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου Ουρανία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ,42 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 3 από 17

6 9389 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΑΝΙΔΑΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ&ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Διεθνής δικαιοσύνη Περράκης Στέλιος,Ντανιέλλα-Μαρούδα Μαρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ευμορφία Κούκια ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , Κατ' οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα Α.Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Θ.Αδαμακίδου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΗΛΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΒΙΡΟΥ Αριστείδου Ιωάννης , Η πολιτική επικοινωνία Gerstlé Jacques, Ψύλλα Μαριάννα (επιμ.), Κουντούρη Φανή (μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ ΟΔ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , Οι ασίκηδες Κοροβίνης Θωμάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Οι ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας Κοροβίνης Θωμάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Ευρωπαϊκή Ένωση&Κοινή Αγροτική Πολιτική Σέμος Β. Αναστάσιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών Σωκράτης Κάτσικας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Διασπορά λοιμώξεων στην οδοντιατρική Βασίλης Πανής, Ιωάννης Τζούτζας ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Κυριαζόπουλος Παν., Σαμαντά Ειρ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Εισαγωγή στο Marketing Σαμαντά Ειρ., Κυριαζόπουλος Παν. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Φυσικοθεραπεία στην παιδιατρική ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Παπαδοπούλου Ουρανία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ERWIN BERGMEIR, ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ,20 ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε , Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης δοσιμετρία - θωράκιση Λεωνίδου Δημήτρης Ι. ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Career Paths Agriculture (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Neil O''Sullivan, James D. Libbin EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Career Paths Nursing Student's Pack 2 (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Evans Virginia, Salcido Kori-R.M. EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Φυσικοθεραπεία Μια τεκμηριωμένη προσέγγιση Chad E. Cook ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Career Paths Tourism Student's Pack 2 (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Evans Virginia, Dooley Jenny, Garza Veronica EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,07 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 4 από 17

7 9422 OXFORD EAP ADVANCED/C Edward De Chazal, Julie Moore ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΡΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , Λογιστικές εφαρμογές και χειρόγραφο μηχανογραφημένο σύστημα Καραφύλλη Μαριάνθη Ε. Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΣ ( ) ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ&ΤΕΧΝΩΝ , Υπολογιστική ρευστομηχανική Μαρκάτος Νίκος ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ , ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ N.C.BRADY, R.R. WEIL ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ , Παθολογία με μια ματιά Davey Patrick , Prolog:Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη Μανόλης Μαρακάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , HEADWAY ACADEMIC SKILLS: READING, WRITING, AND STUDY SKILLS Level Sarah Philpot, Lesley Curnick, Emma Pathare, Gary Pathare, Richard Harrison ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Αποτελεσματική Διαφήμιση C. Arens, W.Arens, M.Weigold, D.Scheafer ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Pasaporte Compilado A (A1+A2) PASAPORTE B M. Cerrolaza Aragón, O. Cerorolaza Gili, B. Llovet Barquero MATILDE CERROLAZA ARAGON, OSCAR CERROLAZA GILI, BEGONA LLOVET BARQUERO Γ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ ,69 Γ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Εικαστική Παιδαγωγική Μαγουλιώτης Απόστολος Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α ΤΟΜΟΣ BROCKET OSCAR ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGAs Wayne Wolf ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , Μηχανική ρευστών Πρίνος Παναγιώτης Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Γούναρης Σπυρίδων, Καραντινού Καλυψώ ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Δημόσιες Σχέσεις Αρναούτογλου Ελευθερία ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Πρακτική Αιματολογία Bain, Bates, Laffan, Lewis ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Δερματολογία και Αφροδισιολογία Αντωνίου Χ., Κατσάμπας Α. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Στρατηγικό Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ Αυλωνίτης Γεώργιος, Δημητριάδης Σέργιος, Ήντουνας ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ ,71 Κωνσταντίνος 9446 ΑΝΑΛΥΣΗ&ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ , Οργάνωση Παραγωγής Ιωαννίδης Στυλιανός ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη και τη Φροντίδα Υγείας Πολυσυγγραφικό: Γκοβίνα Ο., Θεοδοσοπούλου Ε., Καλοκαιρινού Α., Καμπά Ε., Καυγά Α., Καυκιά Θ., Κουρκούτα Λ., Κριτσωτάκης Μ., Κωνσταντινίδης Θ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ,54 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 5 από 17

8 9452 Νοσηλευτικές Θεωρίες: Μοντέλα και Πράξεις Μαντζούκας Στέφανος BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΚΦΑΣ ΜΕ ΦΠΑ&ΕΓΛΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η Έκδοση Baeza-Yates Ricardo, Ribeiro-Neto Berthier ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , VARIATIONS ON A THEME FROM HEPIRUS ΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΦΕΩΣ M , Ten TeachersΜαιευτική και Γυναικολογία Campbell S., Monga A. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Μορφολογία και Ανατομία Φυτών Τσέκος Ιωάννης, Ηλίας Ηλίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Παιδιατρική I A.A.P., McInerny K.T. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Παιδιατρική ΙΙ A.A.P., McInerny K.T. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Κοινωνιολογία Ελένη Νίνα - Παζαρζή DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , Σήματα και Συστήματα Συνεχούς Χρόνου με το Matlab Παρασκευάς Μιχάλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΝ ΔΙΩΝ ΑΡΥΒΑΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ , Βοτανική Τσέκος Ιωάννης, Σαββίδης Θωμάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Ξεκινώντας με την Python Tony Gaddis DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης , DΣχεδίαση και υπολογισμοί με το Rhino3D Κωνσταντίνος Κώστας DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , Τεχνικές προγραμματισμού&χρήση λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Αναστάσιος Γ. Σέξτος, Ευάγγελος Η. Κατσάνος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μούργκος Ιωάννης , Οδηγός Σχεδιασμού&Μελέτης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Μουρούτσος Σ. Στρογγυλός Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικολογία Nicholas B. Davies, John R. Krebs, Stuart A. West , Ιερός Ναός Αγίων Αντωνίου&Ανδρέου-Αυλώνα Αττικής Σπύρος Ι. Στεργίου ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ , Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ΙVγ ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Το δίκαιον της Μοναστηριακής περιουσίας ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 6 από 17

9 9482 Χημεία Τροφίμων Ζαμπετάκης Ιωάννης, Προεστός Χαράλαμπος, Μαρκάκη Παναγιώτα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ , ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΠΑΡΟΟΥ ΤΖΟΝ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Ελάνη Μπούτου Λεμπέση ΑΦΟΙ ΔΑΛΙΑΝΗ ΟΕ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ. ΠΡΩΤΟΕΚΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) , Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας Στέση Αθήνη ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) , Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος Συλλογικό Επιστημονική επιμέλεια: Νίκος Μοσχονάς ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) , ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ENGLISH - GREEK DICTIONARY OF ENGLISH IDIOMS C. N. GRIVAS Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία Ζώων Reece WilliamΟ. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΤΟ ΜΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό περιβάλλον Μπιτζένης Αριστείδης Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΕΡΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ALEKSANDRA MARKOVIC - KOVAC Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Ανώτερα Μαθηματικά Μυλωνάς Νίκος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Παγκόσμιες τάσεις, περιφερειακές συνέπειες Lesser Ian O. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η εκδίκηση των δούλων και η εφεδρεία των μακαριτών Κουτσιάρας Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.ΜΠΟΝΙΑ Κ ΣΙΑ ΕΕ , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.ΜΠΟΝΙΑ Κ ΣΙΑ ΕΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝΗΖΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ , Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας Μάτσα Κατερίνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Ρολάν Μπαρτ. Το επάγγελμα του συγγραφέα Éric Marty OPPORTUNA ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 7 από 17

10 9524 Η δυναμική των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Μετάβαση και οικονομική κρίση Μπιτζένης Αριστείδης Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ C.A.D ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , Μουσείο και Νεωτερικότητα Πάνος Τζώνος ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , Μουσείο και Μουσειακή Έκθεση Πάνος Τζώνος ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ , Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον : Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων Γρίβα Ελένη, Στάμου Αναστασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Τέχνη και Φως Ιάκωβος Ποταμιάνος ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΥΛΗ , ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ( ) ΑΘΗΝΑ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , BUSINESS COMMUNICATION: BUILDING CRITICAL SKILLS LOCKER Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Μαιευτική&Γυναικολογία Ρούσσος Δαυίδ Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΣΙΔΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΒΕΛΟΥΔΙΑ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Γεωχημεία Πετρελαίου Πασαδάκης Νικόλαος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Κοινωνιολογία της τέχνης Nathalie Heinich ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ&ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , La passion du jeu dans la littérature Dimitri Roboly ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ , Τεχνικές Προσομοίωσης, 2η Έκδοση Ρουμελιώτης Μάνος- Σουραβλάς Σταύρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , HANNAH ARENDT Σπύρος Μακρής ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Μηχανική Ρευστών Elger F. Donald - Williams C. Barbara - Crowe T. Clayton - Roberson A. John ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ''Υπέρ της Οικουμένης''. Μελέτες για την Οικουμενική κίνηση και την Αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο Τσομπανίδης Στυλιανός OSTRACON publishing p.c , Ερμηνευτικό Υπόμνημα στην Β Πέτρου Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα (18ος και 19ος αιώνας): Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα Φούκας Βασίλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Όρια και δυνατότητες της σύγχρονης διδασκαλίας Φύκαρης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Εκπαιδευτική και διδακτική προσέγγιση των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων Φύκαρης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ , Φυσιολογία φυτών Τσέκος Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 8 από 17

11 9552 Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Λαδιάς Χρίστος Απ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MAPLE 5312 B. CHAR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΔΙΟΝ/ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Carlson/Grilly ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , Ήπιες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Λιώκη-Λειβαδά Ηρώ,Ασημακοπούλου Μαργαρίτα Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Νεοελληνική Γραμματική Τσοπανάκης Αγαπητός ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Μαθήματα πυρηνικής ιατρικής, Β' Έκδοση Γώγου Λήδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΤΕΧΝΗ, ΣΚΕΨΗ, ΖΩΗ Συλλογικό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια Μπιτζιώνης Βασίλείος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης Γιώργος Σταμέλος, Ανδρέας Βασιλόπουλος ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Συλλογικός τόμος 9563 Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Συλλογικός τόμος ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ , , Ο μεσογειακός κόσμος από τον θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου έως τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα Τζαμτζής Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 5663 Π. Σ. ΠΙΣΤΑΣ-Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΟΚΟΛΗ&ΣΙΑ ΕΕ , ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.4172/ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TAX ADVISORSΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε , Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η Έκδοση Chopra Sunil - Meindl Peter ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ο λόγος της Κρίσης Βαμβακάς Βασίλης Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΤΡΟ 8549 LYNETTE WRIGLEY ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ , ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ CAROLINE GREEN ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ , Κατασκευή. Ο Tatlin και ο κύκλος του Συλλογικό Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης , Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, τόμος Β Ζασπάλης Βασίλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ποινικό δικονομικό δίκαιο Κωνσταντινίδης Άγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Giordano Bruno /Περί του απείρου, του σύμπαντος και των κόσμων Παναγιώτης Δόικος ΓΙΑΝΝΗΣ - ΘΩΜΑΣ ΚΙΝΤΑΠΟΓΛΟΥ , Πολιτική και Κουλτούρα Μακρής Σπύρος ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 9 από 17

12 9578 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Πράσινες Μετακινήσεις στις Πόλεις Τσέτσης Σταύρος Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , English for ICT Studies in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor Ανδρέας Μπέτσης , English for Management Studies in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs Tony Corballis, Wayne Jennings Ανδρέας Μπέτσης , Εφαρμασμένη Μηχανική πτήσης Αεροσκάφους Γεωργαντοπούλου Χ. Παπαβασιλόπουλος Β. Γεωργαντόπουλος Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Δυσφαγία M.E. GROHER, M.A. CRARY , Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΔΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΖΑΡΡΑΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Επείγουσες καταστάσεις στην παιδιατρική 3535 Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , Λογιστική Ομίλων και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ Δρ. Στέργιος Αθιανός ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ , ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Το Πολυδιάστατο μιας Σχέσης Βασίλης Παπαβασιλείου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Εκπαιδευτική Έρευνα και Διδακτική της Γλώσσας: Εφαρμογή των Αρχών της Ποσοτικής και Ποιοτικής Μεθοδολογίας στο Ερευνητικό Πεδίο της Διδακτικής της Κ. Δ. Χατζηδήμου, Δ. Ε. Σταμοβλάσης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση Μ. Πουρκός Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Του Παιδιού και του Σχολείου Σ.Ν. Γεωργίου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Η Πολιτισμική-Ιστορική Θεωρία του Vygotsky Μ. Δαφέρμος Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Οικονομία της Υγείας Αντωνοπούλου Λίλα Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Μλεκάνης Μιχαήλ Γ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών Ολύμπιος Χρήστος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Παλατινή Ανθολογία. Των εραστών τα μάτια είναι πάντα σα βροχή Κεντρωτής Γιώργος (επιμ. - μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Νόησις Παγωνδιώτης Κώστας, Κιντή Βάσω Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Όψεις προβληματισμού περί παιδείας στο νεοελληνικό διαφωτισμό Δελλής Ι.Γ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , Η Φιλοσοφία στα Χρόνια της Αρχαιοελληνικής Τραγωδίας Νίτσε Φρειδερίκος, Αποστολίδης Ήρκος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , Λαογραφικά εφήμερα Βαρβούνης Μανόλης Γ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Από το υποκείμενο στη μηχανή Πετροπούλου Εύη Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ (15ος-20ος αι.) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 10 από 17

13 9605 Όψεις και Εφαρμογές της Διαλογικότητας. Από τον Κ. Γ. Καρυωτάκη στο νεότερο μυθιστόρημα Αγγελάτος Δημήτριος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Γλωσσική Εκμάθηση και Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα Τζακώστα Μαρίνα (επιμ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Κοτοπούλης Β.Θωμάς ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Βιοηθικές θέσεις του Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου Κυρού Χρυσοστόμου Γρινιεζάκης Μακάριος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Matching Voters with Parties and Candidates Garzia Diego, Marschall Stefan (Editors) Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Κλωνοποίηση Γρινιεζάκης Μακάριος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Εισαγωγή στη Βιοηθική Γρινιεζάκης Μακάριος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής - Αγγλία Εμμανουήλ Γιαννόπουλος ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ , RESEARCH READING AND WRITING SKILLS PAPADOPOULOU IRIS 9614 Ελληνοτουρκικές σχέσεις Άγγελος Συρίγος ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , Μαθηματικά ΙΙ Μασούρος Χ. Τσίτουρας Χ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ο Επίκτητος και η στωική σοφία Ζαν Ζοέλ Ντυό ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΠΗΣ , ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑΣ N. PRICE, L. STEVENS , Εναλλακτικές μορφές ενέργειας Τσιώλης Σ.Ψωμόπουλος Κ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΓΛΑΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ Εκδοσεις Δεσποινα Σφακιανακη , ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ&ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Κουλτούρα και λογοτεχνία Τζιόβας Δημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Σχεδιασμός Συστημάτων με τη Γλώσσα SDL Νικόλαος Σπ. Βώρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίου - Κατασκευής Γκαζέτας Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ,95 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 11 από 17

14 9632 ΟΒΙΔΙΟΣ ΗΡΩΙΔΕΣ : ΑΚΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΔΙΠΠΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας Burton E. Tropp ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π. ΜΟΙΡΑ - Δ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Η διδασκαλία της λογοτεχνίας: Ιστορική και συγχρονική προοπτική Χ.Μ. Νιφτανίδου Αχαϊκές Εκδόσεις , Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ψωμόπουλος Κ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Φιλοσοφία της Παιδείας Καρακατσάνης Παναγιώτης Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής Καλογιαννάκη Πέλλα Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Επιτομή Έκδοση: 1η ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Κλινική ανοσολογία ( Γ έκδοση ) Επιμ.: Μπούρα Παναγιώτα University Studio PressΑ.Ε , Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , VALUTARE LE COMPETENZE IN ITALIANO LINGUA STRANIERA ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Μούργκος Ιωάννης , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ADAM SWIFT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Javaγια όλους Νικήτας Ν. Καρανικόλας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Απόστολος Βλυσίδης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Αποκεντρωμένα Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας Κακαράς Ε. Καρέλλας Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ψηφιακές εφαρμογές σε Μουσειακά περιβάλλοντα Μαίρη Καμπουροπούλου, Ιωάννα Ευσταθίου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Τοπικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη Πέρσα Φώκιαλη, Αγαπητός Ξάνθης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Θάνος Μόγιας, Μαρία Καϊλα, Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Προσχολική και Πρωτοσχολική Παιδαγωγική: Επικοινωνιακές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Παν. Σταμάτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ , ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ, ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , Ιστορία του ρωμαϊκού κράτους Διονύσιος Δ. Χατζόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Ιταλία, τον τραγουδιστή γεννάς Γεράσιμος Γ. Ζώρας Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Το φαινόμενο του μουσείου και το γεγονός της τέχνης Κανιάρη Ασημίνα ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Αμοιρίδης Κωνσταντίνος, Σπάσος Μιχάλης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ ,45 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 12 από 17

15 9659 Η Ψυχολογία των Αγορών Νικόλαος Δ. Φίλιππας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Από τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους Ελένη Παπαδάκη-Μιχαηλίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , "Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει κι από σένα":δωρεά ωαρίων, μητρότητα και συγγένεια Ειρήνη Τουντασάκη Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΖΟΝ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥΣ ΣΠΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. Γιαχούδης&ΣIA O.E , Η ΕΛΛΑΔΑ : ΦΕΙΔΙΑΣ Κ. ΚΥΠΡΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων Spinelli Stephen, Adams Rob,Παπαδάκης Βασίλειος UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την ένωση Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Γεωπολιτική Αδριατικής-Ιονίου Μπότσης Μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Τα μοντέλα κατ οίκον φροντίδας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας Αμίτσης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο ΤΣΕΧΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ , Πολιτική δικονομία Κλαμαρής Ν.-Κουσούλης Σ.-Πανταζόπουλος Σ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Κοινωνική δικαιοσύνη και Καντιανή ηθική Rawls John ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Ειδικά θέματα μικροοικονομικής θεωρίας Τζουβελέκας Ευάγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης , Ηλεκτρικές Μετρήσεις Νικόλαος Παπαμάρκος, Ιωάννης Πρατικάκης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ , ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μούργκος Ιωάννης , Η διεθνής ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή: οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας Μαίρη Μπόση Βασιλική Γυφτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε , ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Εκδοσεις Δεσποινα Σφακιανακη , Ιλιάδα και διεθνής πολιτική:μια θεωρητική προσέγγιση Λίτσας Σπυρίδων Βασιλική Γυφτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε , Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Θεωρία Fourier Φιλιππάκης Ε. Μιχαήλ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , Θαλάσσια Βιολογία Peter Castro, Michael e. Huber UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Μπιάλας Χρήστος, Στεφάνου Κωνσταντίνος ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΙI Απόστολος Παντινάκης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ , Αντοχή των Υλικών, 2η Έκδοση Παπαμίχος Ευρυπίδης- Χαραλαμπάκης Νικόλαος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ,92 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 13 από 17

16 9685 Trounceκλινική φαρμακολογία για νοσηλευτές B. GREENSTEIN , ΑΦΑΣΙΑ Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Η περιοχή της Μεσογείου J. BLONDEL, J. ARONSON, J. BODIOU, G. BOEUF , Ηλεκτροτεχνία Ι + ΙΙ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Δ. ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΗΤΟΙ ΨΑΛΜΑΤΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ , Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου Ένδικα μέσα Αναγκαστική εκτέλεση Ράμμος Γ.-Κλαμαρής Ν.-Ορφανίδης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Οικονομία και κοινωνία Παπαηλίας Θεόδωρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Ulrich K., Eppinger S. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Εκπαιδευτικό λογισμικό Γιαννούλας Άγγελος Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ , Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Τεχνικές Συναισθηματικής Οργάνωσης και Έκφρασης μέσω της Μουσικής στο Σχολείο Ασπασία Φραγκούλη Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT GUIDE) Μπιάλας Χρήστος ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Κωνσταντίνος Μωραΐτης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , Οικολογική Χαρτογράφηση: Θεωρία και Εφαρμογές στην προστασία της Φύσης Δημόπουλος Παναγιώτης ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε , Το επιχειρηματικό κράτος Mazzucato Mariana ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συλλ. επιμέλεια ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ, ΚΑΣΣΕΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Η γλώσσα της εικόνας Τσατσούλης Δημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η πόλη στο χρόνο Σιδηρόπουλος Γεώργιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Πτυχές της Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής ιστορίας Κουκουσάς Βασίλειος OSTRACON publishing p.c , Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις DiCenso A., Guyatt G., Ciliska D BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Αθλητική Προπόνηση Γεωργιάδης Γ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Κλινική Ακοολογία Hall J. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Ζητήματα εκκλησιολογίας Γιώργος Δ. Παναγόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , ΕΝΔΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (Επιμ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ,44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 14 από 17

17 9712 ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Goodman&Gillman'sΗ Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής Brunton L. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στεφανίδης Γιώργος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Τεχνολογικά Μαθηματικά&Στατιστική Τόμος ΙΙ Χρήστος Π. Κίτσος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , Ψυχανάλυση και κοινωνικά συμπτώματα 8184 (Επιμ.) Νίκος Παπαχριστόπουλος OPPORTUNA , Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ιωάννης Δημ. Τσόλκας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Storia della letteratura italiana Iωάννης Δημ. Τσόλκας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Κοινωνική ψυχολογία της γνώσης A. Quiamzade, F. Butera& G. Mugny ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης Klaus-Michael Bull,επιστ. επιμ.: Χρ. Καρακόλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Διδακτική Αριστεία Δημήτριος Θ. Μπούκας, Θεοφάνης Δ. Μπούκας, Ροδιανή Γ. Βορεάδου ΜεταΜόρφωσις Συμβουλευτική ΕΠΕ , SENECAE OEDIPVS TYRANNVS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , Εφαρμογή των Aρχών managment στην Προπονητική. Θεωρία και πράξη Λάιος Αθανάσιος ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Β' ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , MAYO CLINICΙΑΤΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ BENARROCH, DAUBE ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FRANCE SCHOTT-BILLMANN ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ BROOK PETER ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Λειτουργικά Τρόφιμα Κουτελιδάκης Ε. Αντώνιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ John M. Kelly ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ&ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε , Fit für den TestDaF - Tipps undübungen Jörg Roche ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Menschen A1/2 - Kursbuch Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Menschen B1/1 - Kursbuch Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Sprechen - Schreiben - Mitreden 7193 Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε ,87 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 15 από 17

18 9741 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Β, 2η Έκδοση Αντωνιάδης Αριστομένης Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Στέλιος Περράκης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ναυτασφαλίσεις ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΖΑΡΖΗ DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , Αθωνικά Υμναγιολογικά Μελετήματα τόμος Α' Πατάπιος Μοναχός Καυσοκαλυβίτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ SKOOG ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ , ΔΥΣΛΕΞΙΑ ELLIOTT,GRIGORENKO ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ KESSLER ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ , Ιατρική Φυσιολογία Rodney A. Rhoades ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Δανάη Κωστακιώτη κ σία εε- Κουλτούρα , Σχεσιακές βάσεις δεδομένων - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Κεχρής Ευάγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Υδρεύσεις Πόλεων Παντοκράτορας Αστέριος Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Σεφέρης Γιώργος 8086 Μπήτον Ρόντρικ ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΕ , Θέματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Πολυπολιτισμικής Διαχείρισης Πισσαλίδης Βύρων ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ MARK W. ZEMANSKY, RICHARD M.DITTMAN ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ , Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Andrew GlencrossΜετάφραση-Επιμέλεια: Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ως είναι την ευχήν άπαυστον : Η Ακολουθία των δώδεκα ψαλμών Σκαλτσής Παναγιώτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Εργομετρία Κλεισούρας Β. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Παπαδιοδώρου Γιώργος, Μάρδας Δημήτριος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Τα Θεμέλια της Πληροφορικής Ζάχος Ε. Παγουρτζής Α. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης , ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ-Σ. ΓΑΙΤΑΝΗΣ Ο.Ε ,38 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 16 από 17

19 9768 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΝΤΑΛΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ-Σ. ΓΑΙΤΑΝΗΣ Ο.Ε , Αστροφυσική Πλάσματος Κανάρης Τσίγκανος ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ , ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ C. KLAASSEN, J. WATKINS 9774 Μαιευτικές Επιπλοκές Οφειλόμενες στην Κύηση LEVENO , , ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Μάριος Πουρκός Νησίδες, Τομανάς Κ. Βασίλης , Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης Κ. Χρηστάκης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 17 από 17

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04 έως και 2014-15. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04 έως και 2014-15. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. Αίτ Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN μής Αίτ Δείγμα Κατάσταση Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. Αίτ Τίτλος Βιβλίου Διανομής Είδος Αίτ ενη Τρόφιμα - Είδη, Ποιότητα, 3666 Εμπόριο 14432 Lobbert, Hanrieder, Berges, Beck Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ 978-960-331-472-1 2011-2012 ηση 33,18 33,18 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ηλεκτροφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. Μαντζαρίδης 461 Πρόσωπο και θεσμοί 13391 Γεώργιος Ι. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3 ση 7,14 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 464 Αμερική '62 7037 Πάνος Ιωαννίδης Άρης Γ. Λασκαράτος 978-960-7872-53-1 ση 13,15 ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2012. Έτος Διανομής Είδος Αίτησης. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 2010-2011. University Studio PressΑ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2012. Έτος Διανομής Είδος Αίτησης. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 2010-2011. University Studio PressΑ.Ε. Διανομής Είδος Αίτ Κολιόπουλος 882 Ιστορία της Ευρώπης 17341 Ιωάννης Σ. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 ηση 6,53 6,53 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ "Instantanes" et jeux des 884 miroirs 25006 Mamakouka Lisa

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΛ1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ROGER L. TOKHEIM Α. ΤΖΙΟΛΑ ΠΛ2 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ «ΑΛΦΑ» ΠΛ3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμό Ασφαλεία: Να διατρθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. γ Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση 4090 Υδατικών Πόρων Καλλία - Αντωνίου 12718796 Αγγελική Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε. 978-960-456-285-5 2011-2012 Ρούσσας Γεώργιος Γ., Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ exofillo:layout 1 10/29/2012 3:34 PM Page 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2-4 Νοεμβρίου 2012 Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι που δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. η/-06-0 (θ. Ο ) με ΑΔΑ: ΒΛΓ69Ο8-ΕΑ5, απόφαση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd) Learning never exhausts the mind. (Leonardo Da Vinci) Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous (Confucius) Η μάθηση αποτελεί την κατάσταση ενός υγιούς οργανισμού. (Kidd)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία 27-28 Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο Τελετών, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.llc-ekp-pamak2015.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιωάννινα 31 Οκτωβρίου 2012 Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Θωμάς Μπάκας Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα