ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη και από έως και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04 και από 2007-08 έως και 2015-16."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη και από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 5/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 5/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη και από έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 5/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 5/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 5/2015 Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α Η γλώσσα ως τεχνολογία επεξεργασίας Αλεξανδρή Χριστίνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 - ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ , Μηχανική παραμορφώσιμου στερεού - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, ΑΙΚ. Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Π. Π. ΒΟΥΘΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ , Εργαστηριακή Φυσική Νικολόπουλος Δημήτρης, Σκούντζος Αντώνης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Μαρίνα Ρήγου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , PLAVTI MOSTELLARIA ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C BJARNE STROUSTRUP ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Βασική Μικροβιολογία και Υγιεινή για Επαγγελματίες των Τροφίμων Sibel Roller , PRACTICE TESTS FOR THE CAMBRIDGE ENGLISH PROFICIENCY CELIA BOUKOUVALAS ARCHER EDITIONSB I.K.E , ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδου Ιωάννης , Νέα Ανθρωπολογία και Μοντέρνα Τέχνη Φιοραβάντες Βασίλης [επιμέλεια] Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Lecture NotesΚλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική R. REID , Εγχειρίδιον εκκλησιαστικού δικαίου Βαβούσκος Κωνσταντίνος Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Φορολογικό δίκαιο Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις David Deakins, Mark Freel ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Προσεγγίσεις της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Διασποράς 6514 Σωτήρης Φουρνάρος ΤΡΑΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ , Το δίκαιο του Αγίου Όρους Άθω, τόμος β. Πηγαί του Αγιορειτικού Δικαίου ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Κοινή ωφέλεια και αγορά, τόμος Α - Το τέλος των διαχωριστικών γραμμών: η "αγορακεντρική" δημόσια ρύθμιση των κοινωφελών δραστηριοτήτων ] Κοινή ωφέλεια και αγορά, τόμος Β - Το δημόσιο δίκαιο των υπό απελευθέρωση κοινωφελών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενέργεια, ταχυδρομείο, μεταφορές, ραδιοτηλεόραση) ΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Η Πειραματική Φιλοσοφία κατά τον Άνθιμο Γαζή 6517 Σωτήρης Φουρνάρος ΤΡΑΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ , ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Η νομική προστασία του τοπίου στο Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο ΜΑΡΙΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ- ΑΙΘΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική Έννομη Τάξη ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ X , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΥΣΙΚΑ Α',Β' 3834 ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,80 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 1 από 17

4 9333 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 3855 ΠΑΠΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Πρακτικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΛΥΣΙΑΣ 3924 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Βιοηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα 10 χρόνια της Σύμβασης του Oviedo, πρακτικά ημερίδας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Επιμέλεια) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ BEARD, GAINES, LOFTUS , ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ 5678 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , Πως να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας Carol Ann Tomlinson ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ATTWOOD , ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , "Εις καιρούς και ενιαύτους".η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της οικολογίας Παναγιώτης Σκαλτσής ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , ΒΙΚΤΟΡ Η ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΙΤΡΑΚ ΔΩΔΩΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση Αθανάσιος Ν. Βέρδης Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Μουσειολογία, πολιτιστική διαχείριση&εκπαίδευση ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΝΙΑ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΙΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΛΕΝ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ιωάννης Προυσαλίδης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΚΕΛΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ PETER BERRESFORD ELLIS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ , Η λέπρα στον ελλαδικό χώρο Κόμης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: MEDICINE SAM McCARTER ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΛΑΓΓΑΣ, Τ. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ (επιμέλεια) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ x , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: MEDICINE SAM McCARTER ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Lesky Albin ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Στις διαδρομές της ιστοριογραφίας Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ , ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ , Βιοπληροφορική A. BAXEVANIS, B.F. OVELLETTE , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM ROBIN WALKER, KEITH HARDING ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε ,82 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 2 από 17

5 9363 ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ BARRY GUITAR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , OXFORD ENGLISH FOR CAREERS: TOURISM ROBIN WALKER, KEITH HARDING ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων Νεκτάριος Μιλτιάδης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ COPY CITYΕΠΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Διεθνής Έκδοση) Darrell Ebbing, Steven Gammon ΤΡΑΥΛΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΙΟΥΚΙΑΣ ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε x , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ , ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στέλιος Περράκης-Όλγα Τσόλκα-Ευαγγελος Συρίγος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ , METAΦΟΡΝΤΙΣΜΟΣ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ WERNER BONEFELD-JOHN HOLLOWAY ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ D. FERRIER , Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΔΙΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ HERBERT MARCUSE 6976 Α.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ -ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Ιστορία και ρεμπέτικο Καρδαράς Χρήστος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Πολιτικές εκπαιδευτικής προτεραιότητας στην Ευρώπη Συλλογικό Demeuse M.,Frandji D.,Greger D.,Rochex J. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ANDREW BAUM, DAVID MACKMIN, NICK NUNNINGTON ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Performance Carlson C. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Βιοηθικοί προβληματισμοί Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, Παναγοπούλου- Κουτνατζή Φερενίκη Παπαμιχαήλ Δημήτρης, Μπαμπατζιμόπουλος Χρήστος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ,98 Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Η στωική φιλοσοφία στη θεολογία του Μ. Βασιλείου Παναγόπουλος Γεώργιος Δ. Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ομιλιάριον Αννα Καραμανίδου ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ , Δημοκρατία, πολίτες και πολιτική υγείας Συλλογικό (Επιμ. Σουλιώτης Κ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Φιλοσοφία και κοινωνικά συγκεκριμένο στον Πολιτικό του Πλάτωνα Λαμπρέλλης Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Εισαγωγή στην αστροφυσική Αλυσσανδράκης Κ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΚΕΙΜΕΝΑ) ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Α&Σ ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε , Αναπνευστική φυσικοθεραπεία - Καρδιοαναπνευστική λειτουργία Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Παπαδοπούλου Ουρανία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ,42 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 3 από 17

6 9389 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΑΝΙΔΑΣ , ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ&ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Διεθνής δικαιοσύνη Περράκης Στέλιος,Ντανιέλλα-Μαρούδα Μαρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ευμορφία Κούκια ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , Κατ' οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα Α.Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Θ.Αδαμακίδου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΗΛΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΒΙΡΟΥ Αριστείδου Ιωάννης , Η πολιτική επικοινωνία Gerstlé Jacques, Ψύλλα Μαριάννα (επιμ.), Κουντούρη Φανή (μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ ΟΔ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , Οι ασίκηδες Κοροβίνης Θωμάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Οι ζεϊμπέκοι της Μικράς Ασίας Κοροβίνης Θωμάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Ευρωπαϊκή Ένωση&Κοινή Αγροτική Πολιτική Σέμος Β. Αναστάσιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών Σωκράτης Κάτσικας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Διασπορά λοιμώξεων στην οδοντιατρική Βασίλης Πανής, Ιωάννης Τζούτζας ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Κυριαζόπουλος Παν., Σαμαντά Ειρ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Εισαγωγή στο Marketing Σαμαντά Ειρ., Κυριαζόπουλος Παν. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ , Φυσικοθεραπεία στην παιδιατρική ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χριστάρα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, Γεωργιάδου Αθηνά, Παπαδοπούλου Ουρανία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ERWIN BERGMEIR, ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ,20 ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε , Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης δοσιμετρία - θωράκιση Λεωνίδου Δημήτρης Ι. ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Career Paths Agriculture (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Neil O''Sullivan, James D. Libbin EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Career Paths Nursing Student's Pack 2 (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Evans Virginia, Salcido Kori-R.M. EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Φυσικοθεραπεία Μια τεκμηριωμένη προσέγγιση Chad E. Cook ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Career Paths Tourism Student's Pack 2 (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Evans Virginia, Dooley Jenny, Garza Veronica EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,07 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 4 από 17

7 9422 OXFORD EAP ADVANCED/C Edward De Chazal, Julie Moore ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΡΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , Λογιστικές εφαρμογές και χειρόγραφο μηχανογραφημένο σύστημα Καραφύλλη Μαριάνθη Ε. Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΣ ( ) ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ&ΤΕΧΝΩΝ , Υπολογιστική ρευστομηχανική Μαρκάτος Νίκος ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ , ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ N.C.BRADY, R.R. WEIL ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ , Παθολογία με μια ματιά Davey Patrick , Prolog:Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη Μανόλης Μαρακάκης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , HEADWAY ACADEMIC SKILLS: READING, WRITING, AND STUDY SKILLS Level Sarah Philpot, Lesley Curnick, Emma Pathare, Gary Pathare, Richard Harrison ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε , Αποτελεσματική Διαφήμιση C. Arens, W.Arens, M.Weigold, D.Scheafer ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Pasaporte Compilado A (A1+A2) PASAPORTE B M. Cerrolaza Aragón, O. Cerorolaza Gili, B. Llovet Barquero MATILDE CERROLAZA ARAGON, OSCAR CERROLAZA GILI, BEGONA LLOVET BARQUERO Γ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ ,69 Γ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Εικαστική Παιδαγωγική Μαγουλιώτης Απόστολος Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α ΤΟΜΟΣ BROCKET OSCAR ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGAs Wayne Wolf ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , Μηχανική ρευστών Πρίνος Παναγιώτης Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Γούναρης Σπυρίδων, Καραντινού Καλυψώ ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Δημόσιες Σχέσεις Αρναούτογλου Ελευθερία ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , Πρακτική Αιματολογία Bain, Bates, Laffan, Lewis ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Δερματολογία και Αφροδισιολογία Αντωνίου Χ., Κατσάμπας Α. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Στρατηγικό Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ Αυλωνίτης Γεώργιος, Δημητριάδης Σέργιος, Ήντουνας ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ ,71 Κωνσταντίνος 9446 ΑΝΑΛΥΣΗ&ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ , Οργάνωση Παραγωγής Ιωαννίδης Στυλιανός ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη και τη Φροντίδα Υγείας Πολυσυγγραφικό: Γκοβίνα Ο., Θεοδοσοπούλου Ε., Καλοκαιρινού Α., Καμπά Ε., Καυγά Α., Καυκιά Θ., Κουρκούτα Λ., Κριτσωτάκης Μ., Κωνσταντινίδης Θ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD ,54 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 5 από 17

8 9452 Νοσηλευτικές Θεωρίες: Μοντέλα και Πράξεις Μαντζούκας Στέφανος BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΚΦΑΣ ΜΕ ΦΠΑ&ΕΓΛΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η Έκδοση Baeza-Yates Ricardo, Ribeiro-Neto Berthier ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ , VARIATIONS ON A THEME FROM HEPIRUS ΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΦΕΩΣ M , Ten TeachersΜαιευτική και Γυναικολογία Campbell S., Monga A. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Μορφολογία και Ανατομία Φυτών Τσέκος Ιωάννης, Ηλίας Ηλίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Παιδιατρική I A.A.P., McInerny K.T. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Παιδιατρική ΙΙ A.A.P., McInerny K.T. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Κοινωνιολογία Ελένη Νίνα - Παζαρζή DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , Σήματα και Συστήματα Συνεχούς Χρόνου με το Matlab Παρασκευάς Μιχάλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΝ ΔΙΩΝ ΑΡΥΒΑΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ , Βοτανική Τσέκος Ιωάννης, Σαββίδης Θωμάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Ξεκινώντας με την Python Tony Gaddis DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης , DΣχεδίαση και υπολογισμοί με το Rhino3D Κωνσταντίνος Κώστας DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , Τεχνικές προγραμματισμού&χρήση λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές Αναστάσιος Γ. Σέξτος, Ευάγγελος Η. Κατσάνος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μούργκος Ιωάννης , Οδηγός Σχεδιασμού&Μελέτης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Μουρούτσος Σ. Στρογγυλός Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικολογία Nicholas B. Davies, John R. Krebs, Stuart A. West , Ιερός Ναός Αγίων Αντωνίου&Ανδρέου-Αυλώνα Αττικής Σπύρος Ι. Στεργίου ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ , Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ΙVγ ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Το δίκαιον της Μοναστηριακής περιουσίας ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 6 από 17

9 9482 Χημεία Τροφίμων Ζαμπετάκης Ιωάννης, Προεστός Χαράλαμπος, Μαρκάκη Παναγιώτα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ , ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΠΑΡΟΟΥ ΤΖΟΝ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Ελάνη Μπούτου Λεμπέση ΑΦΟΙ ΔΑΛΙΑΝΗ ΟΕ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ. ΠΡΩΤΟΕΚΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΞ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) , Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας Στέση Αθήνη ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) , Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος Συλλογικό Επιστημονική επιμέλεια: Νίκος Μοσχονάς ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) , ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ENGLISH - GREEK DICTIONARY OF ENGLISH IDIOMS C. N. GRIVAS Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία Ζώων Reece WilliamΟ. UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΤΟ ΜΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό περιβάλλον Μπιτζένης Αριστείδης Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΕΡΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ALEKSANDRA MARKOVIC - KOVAC Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Ανώτερα Μαθηματικά Μυλωνάς Νίκος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Παγκόσμιες τάσεις, περιφερειακές συνέπειες Lesser Ian O. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η εκδίκηση των δούλων και η εφεδρεία των μακαριτών Κουτσιάρας Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.ΜΠΟΝΙΑ Κ ΣΙΑ ΕΕ , ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.ΜΠΟΝΙΑ Κ ΣΙΑ ΕΕ , ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝΗΖΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ , Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας Μάτσα Κατερίνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Ρολάν Μπαρτ. Το επάγγελμα του συγγραφέα Éric Marty OPPORTUNA ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 7 από 17

10 9524 Η δυναμική των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Μετάβαση και οικονομική κρίση Μπιτζένης Αριστείδης Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ C.A.D ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , Μουσείο και Νεωτερικότητα Πάνος Τζώνος ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , Μουσείο και Μουσειακή Έκθεση Πάνος Τζώνος ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ , Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον : Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων Γρίβα Ελένη, Στάμου Αναστασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Τέχνη και Φως Ιάκωβος Ποταμιάνος ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΥΛΗ , ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ( ) ΑΘΗΝΑ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , BUSINESS COMMUNICATION: BUILDING CRITICAL SKILLS LOCKER Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Μαιευτική&Γυναικολογία Ρούσσος Δαυίδ Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΣΙΔΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΒΕΛΟΥΔΙΑ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Γεωχημεία Πετρελαίου Πασαδάκης Νικόλαος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Κοινωνιολογία της τέχνης Nathalie Heinich ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ&ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , La passion du jeu dans la littérature Dimitri Roboly ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ , Τεχνικές Προσομοίωσης, 2η Έκδοση Ρουμελιώτης Μάνος- Σουραβλάς Σταύρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , HANNAH ARENDT Σπύρος Μακρής ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Μηχανική Ρευστών Elger F. Donald - Williams C. Barbara - Crowe T. Clayton - Roberson A. John ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ''Υπέρ της Οικουμένης''. Μελέτες για την Οικουμενική κίνηση και την Αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο Τσομπανίδης Στυλιανός OSTRACON publishing p.c , Ερμηνευτικό Υπόμνημα στην Β Πέτρου Ατματζίδης Χαράλαμπος OSTRACON publishing p.c , Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα (18ος και 19ος αιώνας): Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα Φούκας Βασίλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Όρια και δυνατότητες της σύγχρονης διδασκαλίας Φύκαρης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Εκπαιδευτική και διδακτική προσέγγιση των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων Φύκαρης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ , Φυσιολογία φυτών Τσέκος Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 8 από 17

11 9552 Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Λαδιάς Χρίστος Απ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MAPLE 5312 B. CHAR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΔΙΟΝ/ΦΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Carlson/Grilly ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , Ήπιες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Λιώκη-Λειβαδά Ηρώ,Ασημακοπούλου Μαργαρίτα Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Νεοελληνική Γραμματική Τσοπανάκης Αγαπητός ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , Μαθήματα πυρηνικής ιατρικής, Β' Έκδοση Γώγου Λήδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , ΤΕΧΝΗ, ΣΚΕΨΗ, ΖΩΗ Συλλογικό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια Μπιτζιώνης Βασίλείος Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης Γιώργος Σταμέλος, Ανδρέας Βασιλόπουλος ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Συλλογικός τόμος 9563 Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό Συλλογικός τόμος ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ , , Ο μεσογειακός κόσμος από τον θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου έως τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα Τζαμτζής Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 5663 Π. Σ. ΠΙΣΤΑΣ-Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΟΚΟΛΗ&ΣΙΑ ΕΕ , ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.4172/ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TAX ADVISORSΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε , Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η Έκδοση Chopra Sunil - Meindl Peter ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ο λόγος της Κρίσης Βαμβακάς Βασίλης Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΤΡΟ 8549 LYNETTE WRIGLEY ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ , ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ CAROLINE GREEN ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ , Κατασκευή. Ο Tatlin και ο κύκλος του Συλλογικό Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης , Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, τόμος Β Ζασπάλης Βασίλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ποινικό δικονομικό δίκαιο Κωνσταντινίδης Άγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Giordano Bruno /Περί του απείρου, του σύμπαντος και των κόσμων Παναγιώτης Δόικος ΓΙΑΝΝΗΣ - ΘΩΜΑΣ ΚΙΝΤΑΠΟΓΛΟΥ , Πολιτική και Κουλτούρα Μακρής Σπύρος ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 9 από 17

12 9578 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Πράσινες Μετακινήσεις στις Πόλεις Τσέτσης Σταύρος Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , English for ICT Studies in Higher Education Studies - Course Book with audio CDs Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor Ανδρέας Μπέτσης , English for Management Studies in Higher Education Studies-Course Book with audio CDs Tony Corballis, Wayne Jennings Ανδρέας Μπέτσης , Εφαρμασμένη Μηχανική πτήσης Αεροσκάφους Γεωργαντοπούλου Χ. Παπαβασιλόπουλος Β. Γεωργαντόπουλος Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Δυσφαγία M.E. GROHER, M.A. CRARY , Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΔΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΖΑΡΡΑΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Επείγουσες καταστάσεις στην παιδιατρική 3535 Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , Λογιστική Ομίλων και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ Δρ. Στέργιος Αθιανός ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ , ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , Αειφόρος Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Το Πολυδιάστατο μιας Σχέσης Βασίλης Παπαβασιλείου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Εκπαιδευτική Έρευνα και Διδακτική της Γλώσσας: Εφαρμογή των Αρχών της Ποσοτικής και Ποιοτικής Μεθοδολογίας στο Ερευνητικό Πεδίο της Διδακτικής της Κ. Δ. Χατζηδήμου, Δ. Ε. Σταμοβλάσης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση Μ. Πουρκός Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Του Παιδιού και του Σχολείου Σ.Ν. Γεωργίου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Η Πολιτισμική-Ιστορική Θεωρία του Vygotsky Μ. Δαφέρμος Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Οικονομία της Υγείας Αντωνοπούλου Λίλα Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Μλεκάνης Μιχαήλ Γ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Η Τεχνική της Καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών Ολύμπιος Χρήστος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Παλατινή Ανθολογία. Των εραστών τα μάτια είναι πάντα σα βροχή Κεντρωτής Γιώργος (επιμ. - μετ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Νόησις Παγωνδιώτης Κώστας, Κιντή Βάσω Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Όψεις προβληματισμού περί παιδείας στο νεοελληνικό διαφωτισμό Δελλής Ι.Γ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , Η Φιλοσοφία στα Χρόνια της Αρχαιοελληνικής Τραγωδίας Νίτσε Φρειδερίκος, Αποστολίδης Ήρκος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , Λαογραφικά εφήμερα Βαρβούνης Μανόλης Γ. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Από το υποκείμενο στη μηχανή Πετροπούλου Εύη Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ (15ος-20ος αι.) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ,50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 10 από 17

13 9605 Όψεις και Εφαρμογές της Διαλογικότητας. Από τον Κ. Γ. Καρυωτάκη στο νεότερο μυθιστόρημα Αγγελάτος Δημήτριος Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Γλωσσική Εκμάθηση και Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα Τζακώστα Μαρίνα (επιμ.) Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Κοτοπούλης Β.Θωμάς ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Βιοηθικές θέσεις του Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου Κυρού Χρυσοστόμου Γρινιεζάκης Μακάριος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Matching Voters with Parties and Candidates Garzia Diego, Marschall Stefan (Editors) Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Κλωνοποίηση Γρινιεζάκης Μακάριος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Εισαγωγή στη Βιοηθική Γρινιεζάκης Μακάριος ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής - Αγγλία Εμμανουήλ Γιαννόπουλος ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ , RESEARCH READING AND WRITING SKILLS PAPADOPOULOU IRIS 9614 Ελληνοτουρκικές σχέσεις Άγγελος Συρίγος ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , Μαθηματικά ΙΙ Μασούρος Χ. Τσίτουρας Χ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ο Επίκτητος και η στωική σοφία Ζαν Ζοέλ Ντυό ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΠΗΣ , ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑΣ N. PRICE, L. STEVENS , Εναλλακτικές μορφές ενέργειας Τσιώλης Σ.Ψωμόπουλος Κ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΓΛΑΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ Εκδοσεις Δεσποινα Σφακιανακη , ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ&ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Κουλτούρα και λογοτεχνία Τζιόβας Δημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Σχεδιασμός Συστημάτων με τη Γλώσσα SDL Νικόλαος Σπ. Βώρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίου - Κατασκευής Γκαζέτας Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ,95 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 11 από 17

14 9632 ΟΒΙΔΙΟΣ ΗΡΩΙΔΕΣ : ΑΚΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΔΙΠΠΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Βασικές Αρχές Μοριακής Βιολογίας Burton E. Tropp ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Π. ΜΟΙΡΑ - Δ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , Η διδασκαλία της λογοτεχνίας: Ιστορική και συγχρονική προοπτική Χ.Μ. Νιφτανίδου Αχαϊκές Εκδόσεις , Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ψωμόπουλος Κ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Φιλοσοφία της Παιδείας Καρακατσάνης Παναγιώτης Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής Καλογιαννάκη Πέλλα Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Επιτομή Έκδοση: 1η ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Κλινική ανοσολογία ( Γ έκδοση ) Επιμ.: Μπούρα Παναγιώτα University Studio PressΑ.Ε , Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , VALUTARE LE COMPETENZE IN ITALIANO LINGUA STRANIERA ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Μούργκος Ιωάννης , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ADAM SWIFT ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Javaγια όλους Νικήτας Ν. Καρανικόλας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Απόστολος Βλυσίδης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Αποκεντρωμένα Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας Κακαράς Ε. Καρέλλας Σ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Ψηφιακές εφαρμογές σε Μουσειακά περιβάλλοντα Μαίρη Καμπουροπούλου, Ιωάννα Ευσταθίου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Τοπικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη Πέρσα Φώκιαλη, Αγαπητός Ξάνθης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Θάνος Μόγιας, Μαρία Καϊλα, Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Προσχολική και Πρωτοσχολική Παιδαγωγική: Επικοινωνιακές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Παν. Σταμάτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ , ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΕΝ ΣΑΝΔΡΑ, ΒΛΗΣΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , Ιστορία του ρωμαϊκού κράτους Διονύσιος Δ. Χατζόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Ιταλία, τον τραγουδιστή γεννάς Γεράσιμος Γ. Ζώρας Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Το φαινόμενο του μουσείου και το γεγονός της τέχνης Κανιάρη Ασημίνα ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κ' ΣΙΑ , ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Αμοιρίδης Κωνσταντίνος, Σπάσος Μιχάλης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ ,45 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 12 από 17

15 9659 Η Ψυχολογία των Αγορών Νικόλαος Δ. Φίλιππας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Από τους γονείς στους ερωτικούς συντρόφους Ελένη Παπαδάκη-Μιχαηλίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , "Το παιδί που μεγαλώνει μέσα σου θα πάρει κι από σένα":δωρεά ωαρίων, μητρότητα και συγγένεια Ειρήνη Τουντασάκη Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΒΙΖΟΝ ΚΑΙ ΑΛΕΠΟΥΣ ΣΠΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. Γιαχούδης&ΣIA O.E , Η ΕΛΛΑΔΑ : ΦΕΙΔΙΑΣ Κ. ΚΥΠΡΗΣ Μ. ΣΙΔΕΡΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων Spinelli Stephen, Adams Rob,Παπαδάκης Βασίλειος UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την ένωση Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Γεωπολιτική Αδριατικής-Ιονίου Μπότσης Μ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Τα μοντέλα κατ οίκον φροντίδας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας Αμίτσης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο ΤΣΕΧΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ , Πολιτική δικονομία Κλαμαρής Ν.-Κουσούλης Σ.-Πανταζόπουλος Σ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Κοινωνική δικαιοσύνη και Καντιανή ηθική Rawls John ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Ειδικά θέματα μικροοικονομικής θεωρίας Τζουβελέκας Ευάγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης , Ηλεκτρικές Μετρήσεις Νικόλαος Παπαμάρκος, Ιωάννης Πρατικάκης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ , ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μούργκος Ιωάννης , Η διεθνής ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή: οι αραβικές εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας Μαίρη Μπόση Βασιλική Γυφτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε , ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Εκδοσεις Δεσποινα Σφακιανακη , Ιλιάδα και διεθνής πολιτική:μια θεωρητική προσέγγιση Λίτσας Σπυρίδων Βασιλική Γυφτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε , Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Θεωρία Fourier Φιλιππάκης Ε. Μιχαήλ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , Θαλάσσια Βιολογία Peter Castro, Michael e. Huber UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Μπιάλας Χρήστος, Στεφάνου Κωνσταντίνος ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΙI Απόστολος Παντινάκης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ , Αντοχή των Υλικών, 2η Έκδοση Παπαμίχος Ευρυπίδης- Χαραλαμπάκης Νικόλαος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε ,92 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 13 από 17

16 9685 Trounceκλινική φαρμακολογία για νοσηλευτές B. GREENSTEIN , ΑΦΑΣΙΑ Ilias Papathanasiou, Patrick Coppens, Constantin Potagas ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Η περιοχή της Μεσογείου J. BLONDEL, J. ARONSON, J. BODIOU, G. BOEUF , Ηλεκτροτεχνία Ι + ΙΙ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Δ. ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΗΤΟΙ ΨΑΛΜΑΤΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ , Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου Ένδικα μέσα Αναγκαστική εκτέλεση Ράμμος Γ.-Κλαμαρής Ν.-Ορφανίδης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Οικονομία και κοινωνία Παπαηλίας Θεόδωρος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Ulrich K., Eppinger S. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Εκπαιδευτικό λογισμικό Γιαννούλας Άγγελος Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ ΕΠΕ , Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ: ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Τεχνικές Συναισθηματικής Οργάνωσης και Έκφρασης μέσω της Μουσικής στο Σχολείο Ασπασία Φραγκούλη Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT GUIDE) Μπιάλας Χρήστος ΜΠΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Κωνσταντίνος Μωραΐτης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , Οικολογική Χαρτογράφηση: Θεωρία και Εφαρμογές στην προστασία της Φύσης Δημόπουλος Παναγιώτης ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε , Το επιχειρηματικό κράτος Mazzucato Mariana ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συλλ. επιμέλεια ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ, ΚΑΣΣΕΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Η γλώσσα της εικόνας Τσατσούλης Δημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η πόλη στο χρόνο Σιδηρόπουλος Γεώργιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Πτυχές της Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής ιστορίας Κουκουσάς Βασίλειος OSTRACON publishing p.c , Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις DiCenso A., Guyatt G., Ciliska D BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Αθλητική Προπόνηση Γεωργιάδης Γ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Κλινική Ακοολογία Hall J. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , Ζητήματα εκκλησιολογίας Γιώργος Δ. Παναγόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , ΕΝΔΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (Επιμ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ,44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 14 από 17

17 9712 ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ. ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Goodman&Gillman'sΗ Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής Brunton L. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στεφανίδης Γιώργος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Τεχνολογικά Μαθηματικά&Στατιστική Τόμος ΙΙ Χρήστος Π. Κίτσος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ , Ψυχανάλυση και κοινωνικά συμπτώματα 8184 (Επιμ.) Νίκος Παπαχριστόπουλος OPPORTUNA , Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ιωάννης Δημ. Τσόλκας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Storia della letteratura italiana Iωάννης Δημ. Τσόλκας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Κοινωνική ψυχολογία της γνώσης A. Quiamzade, F. Butera& G. Mugny ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης Klaus-Michael Bull,επιστ. επιμ.: Χρ. Καρακόλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε , Διδακτική Αριστεία Δημήτριος Θ. Μπούκας, Θεοφάνης Δ. Μπούκας, Ροδιανή Γ. Βορεάδου ΜεταΜόρφωσις Συμβουλευτική ΕΠΕ , SENECAE OEDIPVS TYRANNVS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ , Εφαρμογή των Aρχών managment στην Προπονητική. Θεωρία και πράξη Λάιος Αθανάσιος ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Β' ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , MAYO CLINICΙΑΤΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ BENARROCH, DAUBE ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FRANCE SCHOTT-BILLMANN ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ BROOK PETER ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Λειτουργικά Τρόφιμα Κουτελιδάκης Ε. Αντώνιος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ John M. Kelly ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ&ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε , Fit für den TestDaF - Tipps undübungen Jörg Roche ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Menschen A1/2 - Kursbuch Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Menschen B1/1 - Kursbuch Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε , Sprechen - Schreiben - Mitreden 7193 Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann Χρήστος Καραμπάτος Γερμανικές εκδόσεις Ε.Π.Ε ,87 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 15 από 17

18 9741 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Χατζηχρήστου Γ. Χρυσή Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Β, 2η Έκδοση Αντωνιάδης Αριστομένης Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ , ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Στέλιος Περράκης ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ναυτασφαλίσεις ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΖΑΡΖΗ DA VINCIΜ.Ε.Π.Ε , Αθωνικά Υμναγιολογικά Μελετήματα τόμος Α' Πατάπιος Μοναχός Καυσοκαλυβίτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ SKOOG ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ , ΔΥΣΛΕΞΙΑ ELLIOTT,GRIGORENKO ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ KESSLER ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ , Ιατρική Φυσιολογία Rodney A. Rhoades ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ , ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Δανάη Κωστακιώτη κ σία εε- Κουλτούρα , Σχεσιακές βάσεις δεδομένων - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Κεχρής Ευάγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Υδρεύσεις Πόλεων Παντοκράτορας Αστέριος Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε , Σεφέρης Γιώργος 8086 Μπήτον Ρόντρικ ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΕ , Θέματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Πολυπολιτισμικής Διαχείρισης Πισσαλίδης Βύρων ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ MARK W. ZEMANSKY, RICHARD M.DITTMAN ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ , Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Andrew GlencrossΜετάφραση-Επιμέλεια: Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Ως είναι την ευχήν άπαυστον : Η Ακολουθία των δώδεκα ψαλμών Σκαλτσής Παναγιώτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε , Εργομετρία Κλεισούρας Β. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD , ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Παπαδιοδώρου Γιώργος, Μάρδας Δημήτριος ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , Τα Θεμέλια της Πληροφορικής Ζάχος Ε. Παγουρτζής Α. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης , ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ-Σ. ΓΑΙΤΑΝΗΣ Ο.Ε ,38 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 16 από 17

19 9768 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΝΤΑΛΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ-Σ. ΓΑΙΤΑΝΗΣ Ο.Ε , Αστροφυσική Πλάσματος Κανάρης Τσίγκανος ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ , ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ C. KLAASSEN, J. WATKINS 9774 Μαιευτικές Επιπλοκές Οφειλόμενες στην Κύηση LEVENO , , ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Μάριος Πουρκός Νησίδες, Τομανάς Κ. Βασίλης , Προγράμματα και στρατηγικές διδασκαλίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης Κ. Χρηστάκης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Σελίδα 17 από 17

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΤΡΙΑΣ ΗΜ/NIA Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 2014-2015 A/A ( ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1 GRAY'S ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΠΙΤΟΜΟ) R.DRAKE-W.VOGL-AD.MITCHELL

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΩ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ. Υ/Υ ΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ Ε ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α Θ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΤΡΙΑΣ ΗΜ/NIA Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜM. ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 205-206 A/A ( ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) GRAY'S ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΠΙΤΟΜΟ) R.DRAKE-W.VOGL-AD.MITCHELL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Γ-2ΡΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ,

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη, 10 Ιουλίου 2013 22100 Τρίπολη Αρ. Πρωτ.: 3593 Τηλ.: 2710-372113 Fax:2710-230005 Προς: 1. ΔΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Βεζυρτζή Σταματία 3216 Παναγιώτου Παναγιώτα 3699 Μόγιας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α. "Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου"σύγγραμμα, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2007, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 69, Ώρες Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

25) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΑΝΤΑ 26) ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΟΡΣΑΛΙΑ 27) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΟΛΙΑ 28) ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29) ΜΠΛΑΣΤΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

25) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΑΝΤΑ 26) ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΟΡΣΑΛΙΑ 27) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΟΛΙΑ 28) ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29) ΜΠΛΑΣΤΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1) ΣΟΥΤΖΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΗ 2) ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3) ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 4) ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΖΩΗ 5) ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 6) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 7) ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΚΑΤΙΑ 8) ΜΠΟΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 10) ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 5 o Άρτα, 07/05/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 5 o Άρτα, 07/05/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 5 o Άρτα, 07/05/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 7 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθαν σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Μπίτουλης Μίλτος. Ιατρικής Τσακάλης Κώστας. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πιστίλογλου Ελένη

Ιατρικής Μπίτουλης Μίλτος. Ιατρικής Τσακάλης Κώστας. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πιστίλογλου Ελένη Καραχρυσάφη Σοφία Ιατρικής Μπίτουλης Μίλτος Ιατρικής Τσακάλης Κώστας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πιστίλογλου Ελένη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βασιλούδη Αγγελική Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 Εικαστικά Ο μαθητής μας Γεώργιος Καμπίρης κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο, ανάμεσα σε 25.544 μαθητές από όλο τον κόσμο, στον 21 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής Τόκυο.

Διαβάστε περισσότερα

14/2/2014. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΩΡ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2014

14/2/2014. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΩΡ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2014 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΚΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΙΕΚ 7ο ΕΠΑΛ 7ο ΕΠΑΛ 7ο ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΙΙ (Ε) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ Υ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΑΣ 2009 21,3 1,41 1 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988 7

Ανατομία ΙΙ (Ε) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ Υ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΑΣ 2009 21,3 1,41 1 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988 7 Υ Υ Ανατομία ΙΙ (Ε) 1 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 2 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988 7 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΑΣ 2009 21,3 1,41 1 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 7,65 1,31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης

Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα. Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή. Νομικής Βερβέρης Χρήστος. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Σαριανίδου Νίκη Ιατρικής Βαλικίδη Νίνα Νομικής Χατζηλιάδου Παρασκευή Νομικής Βερβέρης Χρήστος Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σιδηρόπουλος Δημήτρης Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών Σταύρου Βιργινία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα