ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: #Αριθμός ΑΔΑ# ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 14/5/2015 Α. Π. : 9861 ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ρ. Δελατόλα Τηλ.: ΘΕΜΑ: «Πρακτική Άσκηση θέρους 2015 των μαθητών ΕΠΑΣ, σπουδαστών ΑΣΤΕ και καταρτιζομένων ΙΕΚ των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ29/Α), όπως ισχύει. 2. Tις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ16/Α). 3. Τις διατάξεις του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α ), και συγκεκριμένα τα αρ. 23 και 46, όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του αρ. 11 του ν. 4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252/Α ). 5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α ), όπως ισχύει. 6. Tο Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α /179). 7. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (ΦΕΚ Α /20). 8. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α /21). 9. Τις διατάξεις της υπ αρ. 9359/ Κ.Υ.Α. «Μετατροπή των T.E.E. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ)» (ΦΕΚ 1526/Β). 10. Τον Κανονισμό Σπουδών ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ (ΦΕΚ 2340/Β ).

2 11. Την με αρ. Τ/1//2003 Κ.Υ.Α. «Έγκριση προγραμμάτων ΙΕΚ αρμοδιότητας Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1528/Β ). 12. Την με αρ.16701/ Κ.Υ.Α. «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2107/Β ). 13. Την με αρ. 4010/ Κ.Υ.Α «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ» (ΦΕΚ 919/Β). 14. Την με αρ /667/ Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1345/Β). 15. Το με αρ. πρωτ. 92/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με θέμα «Πρακτική άσκηση σπουδαστών νέων ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.» 16. Την με αρ. 4773/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2015 των μαθητών ΕΠΑΣ, καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού). 17. Τις προτάσεις των Διευθυντών των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού). 18. Την ανάγκη πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών (ΕΠΑΣ, ΑΣΤΕ, ΙΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) της εκπαιδευτικής περιόδου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης θέρους 2015 των σπουδαστών των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού), ως εξής: i. Σπουδαστές Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης: από έως (90 ημέρες) ii. Μαθητές Β έτους ΕΠΑΣ: από έως (105 ημέρες) iii. iv. Καταρτιζόμενοι Β έτους ΙΕΚ: από έως και (90 ημέρες) Καταρτιζόμενοι Α έτους νέων ειδικοτήτων ΙΕΚ του ν.4186/2013: από έως (480 ώρες). Η πρακτική άσκηση των 480 ωρών αποτελεί το ήμισυ του συνόλου των 960 ωρών πρακτικής άσκησης που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ. 23 του ν.4186/2013 και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωράριο που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου Α της με αρ. 4010/ Κ.Υ.Α «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ» (ΦΕΚ 919/Β), ήτοι 5 ημέρες εβδομαδιαίως επί 8 ώρες ημερησίως. 2. Η πρακτική άσκηση των μαθητών ΕΠΑΣ, σπουδαστών ΑΣΤΕ και καταρτιζομένων ΙΕΚ πραγματοποιείται σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεις ζαχαροπλαστείων, όπως αυτές ορίζονται στο αρ.1 της υπ αρ /667/ Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ 1345/Β ). 3. Η πρακτική άσκηση των μαθητών ΕΠΑΣ, των σπουδαστών ΑΣΤΕ και καταρτιζομένων ΙΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

3 4. Κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο λόγω έλλειψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι τρεις επιθεωρήσεις/εποπτείες που προβλέπονται στην παρ. 13 του Κεφαλαίου Α «Υποχρεώσεις μαθητών- σπουδαστών και καταρτιζομένων» της με αρ. 4010/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 919/Β ) θα πραγματοποιηθούν ως εξής: i. δύο (2) κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο του 2015 με επίσκεψη του Επόπτη στο ξενοδοχείο/τουριστική επιχείρηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εποπτειών Πρακτικής Άσκησης θέρους 2015 του Παραρτήματος ΙV ii. μία (1) τηλεφωνικά κατά τον μήνα Αύγουστο. 5. Την κατάρτιση του Μητρώου Εποπτών Πρακτικής Άσκησης θέρους 2015, το οποίο απαρτίζεται από Εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αναλυτικά εγγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος V. 6. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα Ι «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μαθητών ΕΠΑΣ», το Παράρτημα ΙΙ «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΑΣΤΕ», το Παράρτημα ΙΙΙ «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ», το Παράρτημα IV «Πρόγραμμα Εποπτειών Πρακτικής Άσκησης θέρους 2015» και το Παράρτημα V «Μητρώο Εποπτών Πρακτικής Άσκησης θέρους 2015». ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Παραρτήματα I-V Ακριβές Αντίγραφο Δέσποινα Διαμαντάκου Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας & Ενημέρωσης του Πολίτη Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Όλες οι Εκπαιδευτικές Μονάδες Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 3.Δ/νση Διοικητικού ΚΟΙΝ: 1.Γραφείο Γεν. Γραμματέα Τουρισμού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εσωτερική Διανομή 1. Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 2. Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δοθεί στους ασκούμενους η ευκαιρία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ανάληψη ευθυνών. Για τον λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ξενοδοχείων και οι υπεύθυνοι των Τμημάτων οφείλουν να παρακολουθούν με ακρίβεια τους ασκούμενους. Τα Ξενοδοχεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τους ασκούμενους μόνο για την κάλυψη των αναγκών, αλλά να εποπτεύουν τη σωστή εκπαίδευσή τους. Δεν θα πρέπει επίσης να απασχολούνται οι ασκούμενοι σε άσχετες με το αντικείμενό τους δραστηριότητες. Β ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Σ. Μαθητές-τριες ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κύριες εργασίες στα Επισιτιστικά Τμήματα για 35 ημέρες. Κύριες και βοηθητικές εργασίες για 40 ημέρες σε τμήματα Κρατήσεων, Front Office (Υποδοχή-Θυρωρείο-Information Desk, Τηλεφωνικό Κέντρο) 1) Επισιτιστικά Τμήματα: Θέσεις απασχόλησης: 1. Βοηθός σερβιτόρου: Εστιατόριο, Bar, Υπηρεσία δωματίων (Room Service), Τμήμα Δεξιώσεων (Banquet), Mini bar δωματίων. 2. Βοηθητικές εργασίες: Ταμεία επισιτιστικών τμημάτων-point Οf Sales (P.O.S.), Έλεγχο Λογαριασμών. 2) Υποδοχή: Θέσεις απασχόλησης: - Κρατήσεις 1. Ενημέρωση-συμμετοχή σε κρατήσεις που αφορούν τουριστικά γραφεία και πρακτορειακούς πελάτες. 2. Λήψη παραγγελίας κράτησης μέσω τηλ., φαξ, internet, κλπ. (advance reservation) μεμονωμένου πελάτη. 3. Έλεγχος διαθεσιμότητας (δωματίων). 4. Διαδικασία καταχώρησης των κρατήσεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων. 5. Πολιτική τιμών δωματίων (Room rates policy). - Front Office

5 Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα Τμήματα Ορόφων-Λινοθήκης (κορίτσια) 1. Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ στο Front Office (Λογισμικά προγράμματα ξενοδοχείου). 2. Εξοικείωση στη χρήση και λειτουργία συσκευών μηχανικού και ηλεκτρονικού τύπου (fax, ταμειακές μηχανές, συσκευές πιστωτικών καρτών). 3. Ενημέρωση και συμμετοχή στην έκδοση: Δελτίων Προβλέψεων (Forecasts) Διαθεσιμότητας δωματίων Λίστας Αφίξεων-Αναχωρήσεων Μεμονωμένων πελατών ή Groups Παραμενόντων Δελτίου Πληρότητας, κ.α. - Συμμετοχή στις διαδικασίες προετοιμασίας πριν από την άφιξη του πελάτη στο ξενοδοχείο 1. Έκδοση Forecast 2. Προετοιμασία των Registration Cards 3. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Κλειδιών, κ.α. - Συμμετοχή στη διαδικασία άφιξης (check-in) του πελάτη 1. Υποδοχή του πελάτη και διερεύνηση της κράτησης. 2. Συμπλήρωση της Registration Card. 3. Επιλογή και διάθεση δωματίου. 4. Παράδοση του κλειδιού δωματίου. 5. Ενημέρωση Βιβλίου Πόρτας (Η/Υ). - Εξυπηρέτηση πελατών κατά την παραμονή τους στο ξενοδοχείο 1. Αλλαγή δωματίου ή όρων διατροφής. 2. Διαχείριση Παραπόνων Πελατών. 3. Παροχή πληροφοριών (για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του ξενοδοχείου) και υπηρεσιών διευκόλυνσης. 4. Ενημέρωση-διαδικασίες του Guest Relation Desk. 5. Υπηρεσία μηνυμάτων (λήψη-επίδοση). - Συμμετοχή στη διαδικασία αναχώρησης (check-out) του πελάτη 1. Έκδοση (Εκτύπωση) λίστας αναχωρήσεων. 2. Επαλήθευση των χρεώσεων (συμφωνηθένταextras). 3. Έλεγχος Safe deposit box. 4. Εξόφληση λογαριασμού. 5. Ελευθέρωση δωματίου. 6. Αναχώρηση Πελάτη. 7. Διαχείριση ερωτηματολογίων πελατών. 3) Όροφοι-Λινοθήκη: Θέσεις απασχόλησης: 1. Βοηθός προϊσταμένης ορόφων. 2. Βοηθός προϊσταμένης λινοθήκης - πλυντηρίου

6 Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα Επισιτιστικά Τμήματα (αγόρια) ξενοδοχείου. Επισιτιστικά Τμήματα: Θέσεις απασχόλησης: Βοηθός σερβιτόρου σε : Εστιατόριο, Bar, Υπηρεσία δωματίων (Room Service), Τμήμα Δεξιώσεων (Banquet), Mini bar δωματίων. Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 105 ημέρες

7 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Β ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Σ. Μαθητές-τριες Συνολική διάρκεια πρακτικής άσκησης 105 ημέρες. 1) Παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαδικασία κοπής και μεριδοποίησης κρεάτων-ψαριών στα Τμήματα Κοπής, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τρόπους συντήρησης αυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής. 2) Ενεργή συμμετοχή στην παραγωγή ζεστών εδεσμάτων κρεάτων-ψαριών-σαλτσών-σουπών και γαρνιτούρων στη ζεστή κουζίνα. 3) Παρακολούθηση και συμμετοχή στην παρασκευή διαφόρων επιδορπίων και γαρνιρίσματος αυτών. 4) Ενημέρωση - Παρακολούθηση διαδικασίας των βασικών σταδίων σύνθεσης ενός μενού. 5) Ενημέρωση - Συμμετοχή στην παραλαβή και τον έλεγχο/ποιότητα εμπορευμάτων και πρώτων υλών. 6) Εκμάθηση των διαδικασιών στησίματος-οργάνωσης των διαφορετικών - ιδιαίτερων τεχνικών δεξιώσεων / εκδηλώσεων ενός μενού α λα καρτ και ενός μενού μπουφέ. 7) Όπου προσφέρεται η δυνατότητα, συμμετοχή σε διαδικασίες (Show Kitchen Action-παρουσία πελάτη). 8) Ενεργή συμμετοχή και παρασκευή διαφόρων κρύων παρασκευασμάτων και τεχνικών διακόσμησης στην κρύα κουζίνα. Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 105 ημέρες

8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Β ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Σ. Μαθητές-τριες Συνολική διάρκεια πρακτικής άσκησης 105 ημέρες. 1) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στους τρόπους συντήρησης των παρασκευασμάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής. 2) Ανάθεση εκτέλεσης βασικών συνταγών για κρέμες, ζύμες και απλά παρασκευάσματα. 3) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή διαφόρων ειδών τούρτας και πάστας. 4) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή διαφόρων ειδών παγωτού, γρανίτας και σορμπέ. 5) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή σοκολατοειδών. 6) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή διεθνών γλυκισμάτων αλλά και μικρών γλυκών για μπουφέ. 7) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή τόσο αλμυρών όσο και ζεστών ζυμών. 8) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή διαιτητικών γλυκισμάτων. 9) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή στην παρασκευή αρτοσκευασμάτων και συναφών προϊόντων. 10) Εξοικείωση με το αντικείμενο (βοηθητικές εργασίες) και στη συνέχεια συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. 11) Συμμετοχή στη δημιουργία γαρνιρίσματος γλυκισμάτων για μπουφέ και στη σύνθεση πιάτων. 12) Συμμετοχή στην οργάνωση των εκδηλώσεων ενός ξενοδοχείου μέσω του ζαχαροπλαστείου. Πρέπει να δοθεί σημασία στη σύνθεση, δημιουργία, φαντασία, κριτικό πνεύμα καθώς και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την πλευρά των μαθητευομένων, της ειδικότητας Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Η συμμετοχή σε σύνθετες παρασκευές όλου του φάσματος της Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης θα πρέπει να γίνεται με την καθοδήγηση των υπευθύνων Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 105 ημέρες

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δοθεί στους ασκούμενους η ευκαιρία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ανάληψη ευθυνών. Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ξενοδοχείων και οι υπεύθυνοι των Τμημάτων οφείλουν να παρακολουθούν με ακρίβεια τους ασκούμενους. Τα Ξενοδοχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ασκούμενους μόνο για την κάλυψη των αναγκών, αλλά να εποπτεύουν τη σωστή εκπαίδευσή τους. Δεν θα πρέπει επίσης να απασχολούνται οι ασκούμενοι σε άσχετες με το αντικείμενό τους δραστηριότητες. Α ΕΤΟΣ Σπουδαστές-τριες Βοηθητικές εργασίες στα Επισιτιστικά Τμήματα (Εστιατόριο Μπαρ Ταβέρνα), για 60 ημέρες. Στα τμήματα της Κουζίνας, για 30 ημέρες. Β ΕΤΟΣ Σπουδαστές-τριες 1. Κύριες και βοηθητικές εργασίες για 30 ημέρες στο Τμήμα Υποδοχής - Θυρωρείου, ως έναντι. 2. Κύριες εργασίες για 30 ημέρες στα Επισιτιστικά Τμήματα, ως έναντι. Σπουδάστριες 3. Κύριες εργασίες για ένα 30 ημέρες στα Τμήματα του HOUSE KEEPING, ως έναντι: Σπουδαστές 3. Όσοι επιθυμούν ομοίως ως άνω, διαφορετικά παραμένουν στο Τμήμα Υποδοχής-Θυρωρείου για 30 ακόμα ημέρες ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ως Σερβιτόρος ή βοηθός, Tableau Hostess Ως βοηθοί ασκούμενοι ΥΠΟΔΟΧΗ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ Ανάθεση εργασιών και υπευθυνοτήτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της Υποδοχής ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ανάθεση αυξημένων δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων στα διάφορα επισιτιστικά τμήματα σύμφωνα πάντα και με την δυνατότητα του σπουδαστή. ΟΡΟΦΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ Ως βοηθοί προϊσταμένης στους ορόφους πλυντήριο λινοθήκη.

10 Γ ΕΤΟΣ Σπουδαστές-τριες 1. Κύριες εργασίες σε όλα τα Τμήματα της Υποδοχής (FRONT & BACK OFFICE), για 60 ημέρες. 2 Κύριες και βοηθητικές εργασίες στα Τμήματα Λογιστηρίου-Διαχείρισης, Ελέγχου, Αποθήκης, FOOD & BEVERAGE για 30 ημέρες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση που το Ξενοδοχείο προσφέρει και άλλες δραστηριότητες π.χ. Συνεδριακό Κέντρο, κλπ, επιβάλλεται και η συμμετοχή των σπουδαστών στις δραστηριότητες αυτές ως βοηθοί ασκούμενοι.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δοθεί στους ασκούμενους η ευκαιρία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ανάληψη ευθυνών. Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ξενοδοχείων ή Τουριστικών Πρακτορείων και οι υπεύθυνοι των Τμημάτων οφείλουν να παρακολουθούν με ακρίβεια τους ασκούμενους. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ασκούμενους μόνο για την κάλυψη των αναγκών, αλλά να εποπτεύουν τη σωστή εκπαίδευσή τους. Δεν θα πρέπει επίσης να απασχολούνται οι ασκούμενοι σε άσχετες με το αντικείμενό τους δραστηριότητες. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: - ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ενενήντα (90) ημέρες πρακτική άσκηση σε επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων και τμημάτων παραγωγής όπως μπουφέ, κουζίνα κλπ. Η απασχόληση σε τμήματα παραγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εστιατόριο Room service Mini bar ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜ0ΓΕΣ 1. Προετοιμασία επισιτιστικών τμημάτων για την διεξαγωγή του σερβιρίσματος. (Καθαρισμός και προετοιμασία, επίπλων σκευών και χώρων) 2. Παραγγελιοληψία και σερβίρισμα σύμφωνα με το σύστημα εργασίας και το οργανόγραμμα του ξενοδοχείου. 3. Αποκατάσταση απομάκρυνση σκευών. 4. Είσπραξη λογαριασμών. 5. Εφοδιασμός και χρέωση των ειδών του ΜΙΝΙ ΒΑR. 6. Αποκατάσταση - καθαρισμός επισιτιστικών τμημάτων και σκευών. 7. Λήψη παραγγελιάς room service. 8. Κουζίνα - Μπουφές : προετοιμασία και αποκατάσταση χώρων -καθαρισμός σκευών - προμήθεια πρώτων υλών. Καθαρισμός και κοπή χορταρικών. Προετοιμασία τμήματος μπουφέ σερβίρισμα των παρασκευών του μπουφέ. Προετοιμασία και σερβίρισμα πρωινών. Προετοιμασία απλών παρασκευών του μπουφέ. Αποκατάσταση του τμήματος. Διάρκεια πρακτικής άσκησης 480 ώρες

12 Β ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Γ + Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σαράντα πέντε (45) ημέρες βοηθητικές και κύριες εργασίες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου με 15νθήμερη τουλάχιστον απασχόληση σε καφετέριες ή bars αυτού. ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΥΡΩΡΕΙΟ Είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόληση στο τμήμα υποδοχής θυρωρείου. ΟΡΟΦΟΙ Είκοσι (20) ημέρες απασχόληση στο τμήμα ορόφων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Επισιτιστικά Τμήματα Μπαρ (Snack, Pool, Beach) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜ0ΓΕΣ 1. Απασχόληση καταρτιζόμενου στα πάσης φύσεως επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου. 2. Υποδοχή Πελατών και διάθεση τραπεζιών. 3. Λήψη παραγγελίας και σερβίρισμα παρασκευών. 4. Μεταφορά σκευών και αποκατάσταση τραπεζιών. 5. Συμμετοχή στο σχεδιασμό μενού. 6. Προετοιμασία και καθαρισμός του τμήματος του μπαρ. Προμήθεια των προϊόντων του μπαρ. 7. Παρασκευή και σερβίρισμα των ειδών του τμήματος του μπαρ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Γενικές βοηθητικές εργασίες στο τμήμα της υποδοχής. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜ0ΓΕΣ 1. Υποδοχή πελατών. 2. Μεταφορά αποσκευών από και προς τα δωμάτια των πελατών. 3. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. 4. Τμήμα κρατήσεων. 5. Παροχή πληροφοριών. 6. Έκδοση λογαριασμών πελατών. 7. Έκδοση ενημερωτικών εντύπων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Γενικές βοηθητικές εργασίες στο τμήμα των ορόφων. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜ0ΓΕΣ 1. Εξοικείωση με το χώρο των ορόφων. 2. Εξοικείωση με τις διαδικασίες του τμήματος των ορόφων. Συμμετοχή στο στήσιμο και καθαρισμό δωματίου (άφιξη, παραμονή, αναχώρηση, κλπ.) 3. Βοηθός προϊσταμένης ορόφων, έλεγχος δωματίων, προετοιμασία δωματίων V.I.P.S, νεόνυμφων, κλπ. 4. Απασχόληση στο τμήμα της λινοθήκης και τη διαχείριση του ιματισμού της επιχείρησης. Διάρκεια πρακτικής άσκησης 90 ημέρες

13 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) Γενικές εφαρμογές Ενημέρωση των καταρτιζομένων από τους υπευθύνους για τις εγκαταστάσεις σκεύη και μηχανήματα της κουζίνας. Βοηθητικές εργασίες με την ανάθεση απλών παρασκευών και υπηρεσιών στα παρακάτω: Προετοιμασία λαχανικών Μπουφέ Ζεστή κουζίνα Αποθήκη Ζαχαροπλαστείο Ειδικές εφαρμογές Οι καταρτιζόμενοι θα συμμετέχουν στα εξής: 1. Προετοιμασία και παρασκευή πρωινών, σαλατών, τυριών και λοιπών επιδορπίων. 2. Προετοιμασία κρεάτων και ψαριών. 3. Παραλαβή προμηθειών και λοιπές εργασίες αποθήκης 4. Παρασκευές: * Σούπες * Ζυμαρικά * Αυγά * Σάλτσες * Λαχανικά * Απλά γλυκά. Διάρκεια πρακτικής άσκησης 480 ώρες Β ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Γ + Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) Γενικές εφαρμογές Ζεστή κουζίνα Κρύα κουζίνα Κρεοπωλείο Ειδικές εφαρμογές Τεμαχισμός και μεριδοποίηση κρεάτων πουλερικών και ψαριών. Συμμετοχή στη σύνθεση Μενού. Συμμετοχή στην οργάνωση διαφόρων γαστρονομικών εκδηλώσεων. Παρασκευές: Ορεκτικά

14 Γαρνιτούρες Κιμάδες Ειδικές παρασκευές κρεάτων, ψαριών και πουλερικών Διάρκεια πρακτικής άσκησης 90 ημέρες Β ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Γ + Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Γενικές εφαρμογές Χρήση τηλεφωνικού κέντρου Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες - παροχή γενικών πληροφοριών Χρήση Fax αποστολή, λήψη και αρχειοθέτηση εγγράφων Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χρήση διαδικτύου Αποστολή και λήψη επαγγελματικού Ειδικές Εφαρμογές Σχεδιασμός πακέτων μεμονωμένων ταξιδιωτών Κοστολόγηση πακέτων μεμονωμένων ταξιδιωτών Κατάρτιση προγράμματος οργανωμένων ταξιδιών Κοστολόγηση πακέτων ομάδων ταξιδιωτών Επικοινωνία με ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και γενικά με τους προμηθευτές τουριστικών προϊόντων Συμπλήρωση name list και rooming list Ηλεκτρονική κράτηση με την χρήση Galileo Hellas σε όλους τους τομείς (αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχειακή κράτηση, ενοικίαση αυτοκινήτου) Πληροφόρηση πελατών σχετικά με τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και τα ταξιδιωτικά έγγραφα του πελάτη (timatic) Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού και M.C.O. Αποστολή P.T.A. Καταχώρηση και ταξινόμηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο πρόγραμμα οργάνωσης γραφείου. Διάρκεια πρακτικής άσκησης 90 ημέρες

15 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-SPA- Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Οργάνωση δωματίων μασάζ 15 ώρες 2. Οργάνωση αποδυτηρίων 15 ώρες 3. Θαλασσοθεραπεία Υδροθεραπεία 60 ώρες 4. Φυσικοθεραπεία Λασποθεραπεία : affusion shower-shower jet 50 ώρες 5. Μασάζ και θεραπείες σώματος 120 ώρες 6. Υποδοχή SPA πωλήσεις προϊόντων SPA 90 ώρες Διάρκεια πρακτικής άσκησης 350 ώρες

16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΑ) Οι καταρτιζόμενοι απασχολούνται κυρίως σε βοηθητικές υπηρεσίες με ανάθεση απλών παρασκευών και αναλόγων υπηρεσιών που στόχο έχει την εξοικείωσή τους με τα τμήματα του Ζαχαροπλαστείου ή/και του Αρτοποιείου. Αρχικά ενημερώνονται από τους υπεύθυνους για το οργανόγραμμα της επιχείρησης, τις εγκαταστάσεις, την ορθή και ασφαλή χρήση των σκευών και των μηχανημάτων, τα συστήματα ελέγχου ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού και παρασκευασμάτων. Οι πρακτικά ασκούμενοι για τις πρώτες 30 ημέρες δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους χωρίς την παρουσία μόνιμου & άρτια εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού. Προετοιμασία υλικών και συμμετοχή στις παρακάτω παρασκευές : Τμήμα Ζαχαροπλαστείου - Σιρόπια - Μαρέγκες - Βασικές κρέμες ζαχαροπλαστικής - Απλές ζύμες διάφορες - Βουτήματα κουλούρια - Παραδοσιακά - εορταστικά παρασκευάσματα - Γλυκά σιροπιαστά - νηστίσιμα - Παρασκευές με βάση τα φρέσκα φρούτα - Απλές ή σύνθετες σάλτσες Τμήμα Αρτοποιείου - Διάφοροι τύποι άρτου (λευκό, μαύρο, χωριάτικο, κλπ) - Διάφοροι τύποι εμπλουτισμένου άρτου (ελιόψωμο, τυρόψωμο, κλπ) - Προϊόντα ζύμης κουρού, σφολιάτας, κρουασάν - Παξιμάδα, φρυγανιά, κριτσίνια - Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα Διάρκεια πρακτικής άσκησης 480 ώρες

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι νομοί/περιοχές που το Εκπαιδευτήριο θα καλύψει) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2015 ΕΠΟΠΤΗΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΟΠΤΕΣ Β ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (αναπλ. Επόπτη Α ), ΑΙΚ.ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗ, ΙΩΑΝ.ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΚ), ΕΥΘ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ (ΑΣΤΕΚ), ΓΕΩΡ. ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ (ΑΣΤΕΚ), ΙΩΑΝ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΣΤΕΚ), ΕΥΑΓ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ (ΑΣΤΕΚ) ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΕΚ/ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ, ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, N. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (Σημ: Λόγω του μεγάλου όγκου των ξενοδοχείων στη Ρόδο, τα ξενοδοχεία θα μοιραστούν ισόποσα μεταξύ των δύο Εποπτών Α) ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΟΣ (ΑΣΤΕΡ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ(ΑΣΤΕΡ), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΑΣΤΕΡ), ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΕΡΗΣ(ΑΣΤΕΡ),

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ (& ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ), Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, Ν. ΞΑΝΘΗΣ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (& ΘΑΣΟΣ) ΑΘΗΝΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ, Ν.ΑΡΤΑΣ, Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΕΚ ΠΕΡΑΙΑΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Ν.ΣΕΡΡΩΝ,Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ, Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ, Ν.ΠΕΛΛΗΣ, Ν.ΔΡΑΜΑΣ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ, Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΟΒΟΥΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΡΑΛΛΗ ΚΑΡΜΕΝ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΚΛΕΑ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΝΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΒΑΪΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΝΕΧΙΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΛΑΡΗΣ, ΞΕΝΗ ΓΕΡΝΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΩΝΙΤΟΥ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1 Αγριόπουλος Αθανάσιος ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 Ασωνίτου Χρυσάνθη ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 Βαϊτσος Ευστάθιος ΔΕ01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4 Βασιλοπούλου Δήμητρα ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 5 Γερνά Ξένη ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 Γεωργιάδη Σπυριδούλα ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7 Γιαννακόπουλος Παναγιώτης ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 Ενεχίνογλου Ελένη ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΑΣΦ. ΜΕΤΡ.) ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 9 Θεοχάρης Νικόλαος ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΡ 10 Κακλέα Ζαχαρένια ΤΕ01 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 11 Καραντζή Στυλιανή ΔΕ01 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 12 Καρεφυλάκη Αικατερίνη ΔΕ01 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13 Κασέρης Εμμανουήλ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΡ 14 Καχριμάνης Κωνσταντίνος ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 15 Κερασιώτης Γεώργιος ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 Κλεισαρχάκης Γεώργιος ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΚ 17 Κοβούση Χαραλαμπία ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 18 Κοτίνης Γεώργιος ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΡ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 19 Κουντούρης Παναγιώτης ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ 20 Κουτρούμπας Ευθύμιος ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΚ 21 Λαγουδάκης Ιωάννης ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΚ 22 Ματαράγκας Μιχαήλ ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 23 Μοσχονάς Στέλλιος ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 24 Μπακύρας Δημήτριος ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25 Μπελτσίδου Μαρίνα ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 26 Μπικάκη Αργυρή ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 27 Πέρος Σταμάτιος-Νικόλαος ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΡ 28 Πετάκος Κυριάκος ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΡ 29 Ράλλη Κάρμεν ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 30 Σαραντοπούλου Ιωάννα ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΚ 31 Σημαντηράκη Ευαγγελία ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΣΤΕΚ

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 32 Στεφανακίδης Κωνσταντίνος ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 33 Φάλαρης Γεώργιος ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34 Φραγκούλη Χαρίκλεια ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 35 Χάδου Ελένη ΠΕ18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΘΕΜΑ : «Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ θέρους 2011».

ΘΕΜΑ : «Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ θέρους 2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 317α/9/1941 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημ. Οικονόμου Αυγ. Μαρούλης Τηλ: 210-3736146,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα