ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1077/ 2012 «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους Γενικούς, Ειδικούς και Τεχνικούς Όρους, βάσει των οποίων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Εργων, σε συνδυασμό και με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), καθώς και με τα λοιπά τεύχη, την τεχνική μελέτη και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας, θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο οι εργασίες του έργου: «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά» Άρθρο 2ο : Γενική ισχύς Τιμολογίου 2.1. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου (Μελέτης ή Προσφοράς) είναι γενικής ισχύος και εφαρμόζονται συμβατικά είτε πρόκειται για κατασκευή νέων είτε για συμπλήρωση ή επισκευή ή προστασία υφισταμένων έργων. Η εφαρμογή των τιμών μονάδος του τιμολογίου (Μελέτης ή Προσφοράς) αποτελεί το μοναδικό και οριστικό διακανονισμό της εργολαβικής συμβάσεως Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι στο Τιμολόγιο (Μελέτης ή Προσφοράς) αναφερόμενες ενιαίες τιμές μονάδος είναι σταθερές και αμετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί (από τον προσφέροντα τις ενιαίες τιμές ή την έκπτωση επί των ενιαίων τιμών της μελέτης) με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από το συνδυασμό των μηχανικών μέσων που διαθέτει και των πραγματικών δεδομένων εκτελέσεως του έργου. Άρθρο 3ο : Εφαρμοστέες αναλύσεις τιμών για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών. Για τον Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπου είναι απαραίτητο, θα γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 286/94 περί «Τροποποίησης διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85» Για το Κανονισμό Τιμών Μονάδος νέων εργασιών έχουν εφαρμογή οι μέχρι σήμερα ισχύουσες αναλύσεις τιμών και τα νέα τιμολόγια σύμφωνα με το Ν.3263/2004 ως κατωτέρω: α) Τιμολόγια τιμών έργων Οικοδομικών β) Τιμολόγια τιμών έργων Οδοποιίας γ) Τιμολόγια τιμών υδραυλικών έργων δ) Ανάλυση τιμών Η/Μ έργων (Α.Τ.Η.Ε.) Άρθρο 4ο : Απολογιστικές εργασίες: Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου δικαιούται να διατάξει την εκτέλεση μη προβλεπομένων από την μελέτη εργασιών με το απολογιστικό σύστημα, ύστερα από σχετική έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής και πάντοτε με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 11 παρ.2, άρθρα 42, 43 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει σήμερα). Άρθρο 5o : Ασφάλεια Εργοταξίων : Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους στο εργοτάξιο καθώς και των προς έλεγχο προσερχόμενων σ αυτό. Ο Ανάδοχος με δαπάνη του θα προβεί στην περίφραξη του εργοταξίου και στην οργάνωση χώρων ασφαλούς αποθήκευσης των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα στο εργοτάξιο θα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Έργων και θα καλύπτονται φορολογικά και ασφαλιστικά. Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο: Τεχνικό αντικείμενο Το τεχνικό αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά: την ανόρυξη μιας γεώτρησης όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα τεχνική μελέτη Άρθρο 2ο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 σε συνδυασμό με το αντίστοιχο άρθρο της Γ.Σ.Υ. Εάν η έγκριση δεν γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητηθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία συμπληρώσεις ή διευκρινήσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται εγκεκριμένο. Ειδικά σε περιπτώσεις έργων της παρ.4 του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου αυτού. Άρθρο 3 ο : Πρόγραμμα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας έργου (Φ.Α.Υ.) & (Σ.Α.Υ.) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία : 1) Τα Προγράμματα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.) εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την υπ αριθ. ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ502/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ( ΦΕΚ 1265/ ), το οποίο πρέπει να υποβάλλει σε δύο αντίτυπα, εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2) Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας έργου (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με την υπ αριθ. ΟΙΚ433/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1176/ ), και ΠΔ 305/96, ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων, καθώς και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας έργου (Σ.Α.Υ.) σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ Α/212/ ). Επίσης κατά την υποβολή του, πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία τα στοιχεία και προσόντα του Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας του έργου, που ορίζεται από τον ίδιο. Ο συντονιστής υποχρεούται να τηρεί στο έργο Ημερολόγιο Ασφαλείας και Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά τεχνικά έργα. Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις και οι δαπάνες που απορρέουν από την αριθ. ΔΙΠΑΔ/ οικ/889/ Απόφαση Υφ. ΠΕΧΩΔΕ ( ΦΕΚ 16 τεύχος Β/ ). 1

2 Άρθρο 4ο : Προθεσμίες 4.1. Ολική προθεσμία : Όλο το έργο πρέπει να αποπερατωθεί σε πενήντα (50) ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο οικείο βιβλίο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Καβάλας της υποβαλλομένης σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 171/87. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι αν η πρωτοκόλληση της σύμβασης δεν γίνει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, η συμβατική προθεσμία αρχίζει από την εκπνοή της 15νθήμερης προθεσμίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει σήμερα Τμηματικές προθεσμίες : Στα πλαίσια της ολικής προθεσμίας καθορίζονται οι κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει σήμερα τμηματικές προθεσμίες. Άρθρο 5ο: Ποινικές ρήτρες (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3263/2004) 2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα συμβατικά τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85 η τελική επιμέτρηση των εργασιών επιβάλλεται σε βάρος του για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού 2% επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85. Άρθρο 6ο : Τμηματική παραλαβή έργου, τμήματος αυτοτελούς χρήσεως. Για τμήματα του έργου που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, γίνεται τμηματική παραλαβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 53 και 1 του άρθρου 55 του Π.Δ/τος 609/85 και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τα άρθρα αυτά διαδικασία. Άρθρο 7ο : Διοικητική παραλαβή για χρήση Η κατά το άρθρο 56 του Π.Δ/τος 609/85 διοικητική παραλαβή για χρήση θα γίνει: α) Μετά την αποπεράτωση του αυτοτελούς τμήματος β)... Για τις εργασίες που αναφέρονται στον προηγούμενο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και θα εκτελούνται παράλληλα προς την χρήση δεν απαιτείται διοικητική παραλαβή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 609/85 Άρθρο 8ο : Τμηματικές πληρωμές Τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ/τος 609/85 Άρθρο 9ο : Χρόνος Εγγυήσεως και συντηρήσεως: Σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85 ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή καθορίζεται σε Δεκαπέντε (15). μήνες. Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών Για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών και των κανονιζομένων τιμών μονάδος νέων εργασιών, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85, σε συνδυασμό με τα άρθρα 40,32,33, & 36 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. Άρθρο 11ο : Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή εξόδων για την παροχή στήριξης στην διοίκηση για την επίβλεψη του έργου και την προσκόμιση στην υπηρεσία ειδών γραφείου, χαρτικών, διαφόρων υλικών ή συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και την υπόδειξη της υπηρεσίας, καθώς και την δαπάνη αναπαραγωγής της τεχνικής μελέτης, συνολικού εκτιμώμενου ποσού 150 ΕΥΡΩ. Άρθρο 12ο : Επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης Μετά τη προσωρινή παραλαβή, επιστρέφεται μέρος των εγγυήσεων που κατάθεσε ο ανάδοχος, το δε υπόλοιπο μέρος αυτών αποδίδεται μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού (άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85) με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Για την επιστροφή των εγγυητικών ισχύει το άρθρο 4 του Ν. 3263/04. Γ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο : Τρόπος εκτελέσεως του έργου 1.1. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τα τυχόν συμπληρωματικώς χορηγούμενα κατά το στάδιο εκτελέσεως του έργου τοιαύτα. Ο ανάδοχος δύναται να υποδείξει τις τυχόν κατά τη γνώμη του αναγκαίες παραλλαγές ως προς την εκτέλεση των διαφόρων επί μέρους τμημάτων του έργου. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να υποβάλει τα σχετικά σχέδια προς έγκριση στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, η δε εφαρμογή των παραλλαγών που θα προτείνει επιτρέπεται να γίνει μόνον μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για τις τυχόν ζημίες που θα προκύψουν στο έργο και οφείλονται σε σφάλματα των εγκεκριμένων σχεδίων, αν προ της ενάρξεως των αντιστοίχων εργασιών δεν διατυπώσει εγγράφως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τις επί των σχεδίων αυτών παρατηρήσεις του. 2

3 1.3. Ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρο. 2 του Ν. 2229/94 και αφορά την απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης υποκατάστασης του αναδόχου. 1.4 Ο. ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια του έργου οφείλει να λαμβάνει με δικές του δαπάνες κάθε μέτρο πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλισης πεζών, οχημάτων, εργαζομένων, διευθυνόντων το έργο, και για οποιαδήποτε ζημία τρίτων 1.5 Για την κατασκευή του έργου να χρησιμοποιούνται καλοσυντηρημένα και σύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματα που να πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους για αποφυγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Ειδικότερα οι αεροσυμπιεστές και τα κρουστικά μηχανήματα (σφύρα κλπ ) να είναι καλοσυντηρημένα και με υδραυλικό σύστημα λειτουργίας. 1.6 Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν άνοδο της υπάρχουσας στάθμης του θορύβου κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας. Άρθρο 2ο : Τοπογραφικές Εργασίες Κάθε εργασία που κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται με επιμέλεια του αναδόχου του έργου με τις οδηγίες της Υπηρεσίας που θα ελέγχει και την ακρίβειά της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω αναφερομένων εργασιών σε υλικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται όπως πριν από την έναρξη των εργασιών προβεί με δικές του δαπάνες στην αποτύπωση (οριζοντιογραφική και υψομετρική) και την λήψη διατομών του χώρου καλλιέργειας πηγών, δεξαμενών και λοιπών τεχνικών έργων, καθώς επίσης και στην οριζοντιογραφική αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης. Τα ανωτέρω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών και υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Άρθρο 3ο : Υλικά για την κατασκευή του έργου Πιστοποίηση κατά ISO και CE. Όλα τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του υπόψη έργου θα είναι της καλύτερης ποιότητας και θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO. Τα προς εγκατάσταση μηχανήματα συσκευές - εξαρτήματα θα είναι πιστοποιημένα με το σήμα CE. Γενικά, τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα υπόκεινται στον έλεγχο και έγκριση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και οπωσδήποτε θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές, αλλιώς θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/85 Περί ακαταλληλότητας των υλικών Άρθρο 4ο : Σκυροδέματα Τα αδρανή υλικά και το τσιμέντο θα μετρώνται σε μέρη βάρους και το νερό σε μέρη βάρους ή όγκου και θα ελέγχονται από τη διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Για την ανάμιξη, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση και τους ξυλότυπους του σκυροδέματος ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 227β/ ). Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. Άρθρο 5ο : Έλεγχος συνθέσεως και κατηγορίες σκυροδεμάτων 5.1. Για την Παρασκευή κάθε κατηγορίας σκυροδεμάτων θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά της περιοχής του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 των Τεχνικών Όρων της παρούσα Ε.Σ.Υ. Τα αδρανή υλικά θα ελέγχονται υποχρεωτικά πριν χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η καλή ποιότητα και κοκκομετρική διαβάθμισή τους. Για τον καθορισμό των αναλογιών μίξεως των υλικών που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή των σκυροδεμάτων θα συντάσσεται, υποχρεωτικά με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, μελέτη συνθέσεως στο ΚΕΔΕ ή στα Περιφερειακά Εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ Τα κατά κατηγορία παρασκευαζόμενα σκυροδέματα αφορούν σε α) Σκυρόδεμα C 12/15 : Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. που θα χρησιμοποιείται όπου αναφέρεται στα άρθρα του τιμολογίου. β) Σκυρόδεμα C 16/20 : Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. που θα χρησιμοποιείται όπου αναφέρεται στα άρθρα του τιμολογίου. γ) Σκυρόδεμα C 20/25 : Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. που θα χρησιμοποιείται όπου αναφέρεται στα άρθρα του τιμολογίου Επισημαίνεται ότι οι καθοριζόμενες από τον Κ.Τ.Σ. (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ) κατά κατηγορία σκυροδεμάτων ποσότητες τσιμέντου είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, έστω και αν από τη μελέτη συνθέσεως καθορισθούν μικρότερες ποσότητες Η δειγματοληψία, η συχνότητα δειγματοληψίας, ο έλεγχος συμμορφώσεως γίνεται με λήψη δοκιμίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Σ Σε περίπτωση σημαντικού (μεγάλου) έργου, απαιτείται η εγκατάσταση συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι : α) Η Υπηρεσία (κύριος του έργου, Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή), κατά την κρίση της ανεξάρτητα από τα δοκίμια που υποχρεωτικά θα ληφθούν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως καθορίζεται, μπορεί να προβεί και στη λήψη αριθμού πυρήνων από κατασκευασθέντα τμήματα του έργου και τον έλεγχο της θραύσεως αυτών με αναγωγή σε τάση θραύσεως των 20 ημερών. Οι πυρήνες αυτοί θα ληφθούν από την Υπηρεσία παρουσία του αναδόχου, τον οποίο επιβαρύνουν και οι αντίστοιχες δαπάνες. β) Στην περίπτωση που η τάση θραύσεως σε 28 ημέρες (δοκιμίων ή πυρήνων) υπολείπεται της συμβατικής και από τον Κ.Τ.Σ. καθοριζόμενης τοιαύτης για κάθε κατηγορία σκυροδεμάτων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 για τις πλημμελείς κατασκευές. γ) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι όπως καθορίζονται τόσο για τα λατομεία που θα χρησιμοποιηθούν όσο και για τα επί μέρους υλικά και σκυροδέματα αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και σε περίπτωση που ο αριθμός τους υπολείπεται του συμβατικού ανά ποσότητα καθοριζομένου (ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων εργαστηριακών ελέγχων είναι άριστα) ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη πυρήνων, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 6ο : Ασφαλτικές εργασίες Προμήθεια και πληρωμή ασφάλτου : Αν η αξία προμηθείας της καθαρής ασφάλτου συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος του εγκεκριμένου Τιμολογίου της μελέτης, τότε η τιμή της είναι συμβατική. Οι δαπάνες για την αποθήκευση και φύλαξη της ασφάλτου, καθώς επίσης οι δαπάνες μεταφοράς του ασφαλτομίγματος από τη θέση παραγωγής του μέχρι της θέσης ενσωμάτωσής τους και οι φορτοεκφορτώσεις, σταλίες, πλάγιες μεταφορές κλπ. συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές τιμές μονάδος των στοιχείων ασφαλτικών εργασιών. Η εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Π.Τ.Π. του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Σημειώνεται ότι τα αδρανή υλικά και το ασφαλτικό συνθετικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη συνθέσεως του ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π. Α. 260 και του ασφαλτοσκυροδέματος Π.Τ.Π. Α. 265, θα εξετάζονται εργαστηριακά για να διαπιστωθεί αν η ποιότητά τους βρίσκεται μέσα στα προβλεπόμενα όρια των πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης το ακριβές ποσοστό του ασφαλτικού συνθετικού θα καθορισθεί από την εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος. Η υπηρεσία (Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή) κατά την κρίση της ανεξάρτητα από τα δοκίμια που θα ληφθούν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση του έργου, μπορεί να προβεί και στη λήψη μιας σειράς τουλάχιστον τριών (3) πυρήνων ανά μ2 ετοίμου ασφαλτικής στρώσεως για έλεγχο και καθορισμό του ποσοστού της ασφάλτου επί τοις εκατό του βάρους των αδρανών υλικών. Αν το ποσοστό ασφάλτου των ασφαλτομιγμάτων είναι μικρότερο του αναφερομένου στη μελέτη συνθέσεως και εφόσον αυτό είναι σε 3

4 αποδεκτά όρια, θα γίνεται ανάλογη περικοπή του ασφαλτομίγματος εφαρμόζοντας το άρθρο 46 του Π.Δ. 609/85 & σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον εργαστηριακό έλεγχο των δοκιμίων και πυρήνων προκύψει ποσοστό ασφάλτου μεγαλύτερο της μελέτης συνθέσεως δεν θα λαμβάνεται αυτό υπόψη για τον υπολογισμό της ενσωματωθείσης ποσότητας ασφάλτου και θα εξετάζεται το αποδεκτό ή όχι της κακοτεχνίας. Οι δειγματοληψίες των ασφαλτομιγμάτων θα γίνονται κάθε 500 μ2 αν το συμπιεσμένο πάχος αυτού είναι 0,05 του μ. ή κάθε 130 τόνους τουλάχιστον. Το συμπυκνωμένο συμβατικό πάχος της ασφαλτικής στρώσεως ορίζεται σε 0,05 μ. εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του τιμολογίου. Η εξακρίβωση του πάχους αυτού θα γίνεται με χωροστάθμιση τριών (3) τουλάχιστο σημείων σε διατομή που αντιστοιχεί στο πλάτος οδοστρώματος και θα λαμβάνεται το μικρότερο από αυτά. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία η παραλαβή ασφαλτικών στρώσεων που κατασκευάσθηκαν με μικρότερο συμπυκνωμένο πάχος από το συμβατικό, τότε η μειωμένου πάχους επιφάνεια θα πληρώνεται με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μειωμένη κατά την αντιστοιχούσα στο ελλείπον πάχος τιμή όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ της Π.Τ.Π. Α 265. Τέλος ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημιώσεως για την επιπλέον του συμβατικού πάχους, ασφαλτική στρώση. Για την συγκολλητική επάλειψη θα λαμβάνεται ποσότητα ασφάλτου 0,40 χγρ/μ2. Για την προεπάλειψη 0,70 χγρ/μ2 και για τις επαλείψεις της Π.Τ.Π. Α 221,00 χγρ/μ2. Οι δειγματοληψίες θα συνοδεύουν υποχρεωτικά την τελική επίστρωση. Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά εργασίες Οδοποιίας, ισχύει η Τ.Σ.Υ.(Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) για έργα Οδοποιίας η οποία εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1556 Β / ) Άρθρο 7ο : 7.1 Καταμέτρηση εργασιών και πιστοποίηση αυτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Για την καταμέτρηση των εργασιών και την πιστοποίησή των έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 38 και 40 του Προεδρικού Διατάγματος 609/85, και της παρ.6 του άρθρου 2του Ν. 2229/94 που αντικαθιστά την παρ.8 του άρθρου 5 του Ν. 1418/ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την μη εκτέλεση εργασιών που απαιτούν άμεση παραλαβή ή καταμέτρηση κάθε Σάββατο, γιατί η υπηρεσία αργεί και κάθε σχετική εργασία δεν θα είναι δυνατόν να εκκαθαριστεί για την πληρωμή της. Άρθρο 8 ο Ασφάλιση προσωπικού του εργολάβου Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος το προσωπικό που εκτελεί το έργο. Ευθύνεται προσωπικά και εξ ολοκλήρου για τον εν λόγω κίνδυνο εφόσον το προσωπικό δεν υπάγεται σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που καλύπτουν αυτόν τον κίνδυνο. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εφαρμογής των διατάξεων της Εγκυκλίου 27/ όσο αφορά τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. Άρθρο 9ο : Κατασκευή των έργων Για την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή όλα τα σχέδια και τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και οι χορηγούμενες κατά το στάδιο εκτελέσεως του έργου διαταγές, της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 43 και 44 του Π.Δ/τος 609/85 και Π.Δ. 286/94 (ειδικότερα της παρ.3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του μόνου άρθρου του Π.Δ. 286/94). 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι γενικές εκσκαφές (δεξαμενές, καλλιέργεια πηγών κλπ.) οι εκσκαφές θεμελίων αντλιοστασίων ή άλλων τεχνικών έργων και οι εκσκαφές των χανδάκων τοποθέτησης των σωληνωτών αγωγών θα γίνονται με κατάλληλα μέσα μηχανικά και μη - της εκλογής του αναδόχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τελικές του διαστάσεις μετά την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα των σκαμμάτων να ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στις τιμές μονάδας των χωματουργικών εργασιών - γενικές εκσκαφές θεμελίων κλπ. - συμπεριλαμβάνεται και η εργασία της εκθάμνωσης και εκρίζωσης, η σποραδική αντιστήριξη των παρειών του σκάμματος, καθώς και η άντληση των υδάτων μέχρι βάθους 0,25 του μέτρου. Ειδικότερα το συμβατικό πλάτος της τάφρου θα πρέπει να είναι 50 εκ. μεγαλύτερο από την εσωτερική διάμετρο των αμιαντοσωλήνων ή την εξωτερική διάμετρο των πλαστικών σωλήνων από P.V.C. ή χαλυβδοσωλήνων και όχι λιγότερο των 60 εκ. Το βάθος - σε εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης - τοποθέτησης των σωλήνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,00 μ. από την ράχη των σωλήνων. Ο πυθμένας της τάφρου θα πρέπει να είναι επίπεδος χωρίς πέτρες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Στην περίπτωση συναντήσεως βράχων θα πρέπει να αφαιρούνται αυτοί τουλάχιστον σε βάθος 0,10μ. κάτω του πυθμένα της τάφρου και να αντικαθίσταται το αφαιρεθέν έδαφος με άμμο. Σημειώνεται ότι στα σημεία σύνδεσης των αμιαντοσωλήνων ή πλαστικών σωλήνων θα πρέπει να δημιουργείται φωλεά ικανών διαστάσεων για να εδράζονται σε όλο το μήκος τους οι αγωγοί. Στην περίπτωση ελωδών ή ασταθών εδαφών, θα πρέπει να γίνεται αποξήρανση του εδάφους ή να τοποθετούνται οι σωληνωτοί αγωγοί σε πασσάλους από μπετόν ή διαδρόμους από πέτρα γεμισμένους με ψηλό χαλίκι. Στις διασταυρώσεις των τάφρων με δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας αμέσως μετά το σκάψιμο θα γίνεται η τοποθέτηση των σωλήνων και η επίχωση των με κατάλληλα διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό. Ο εργολάβος κατά το στάδιο της εκσκαφής οφείλει να λαμβάνει με δαπάνες του τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Επίσης να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ύπαρξη και ακριβή θέση των υπογείων εγκαταστάσεων των Οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ- Αποχέτευση - παλαιό δίκτυο ύδρευσης κλπ.) και να εντοπίζει τις εγκαταστάσεις αυτές με προσεκτικές τοπικές εκσκαφές και στη συνέχεια να προβαίνει στην εκσκαφή των τάφρων. Τέλος να τοποθετεί προσωρινές ξύλινες γεφυρώσεις με δικές του δαπάνες για την ασφαλή διάβαση των πεζών πάνω από τις ανοικτές τάφρους καθώς επίσης να διατηρεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση συνεχώς κινητά εμπόδια με προειδοποιητικές πινακίδες για τους πεζούς και εποχούμενους με την ένδειξη «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ» Κατά την διάρκεια της νύκτας αναμμένα φανάρια στα επικίνδυνα τμήματα του δικτύου και όπου αλλού χρειάζονται αυτά. Επίσης τα προϊόντα εκσκαφής των τάφρων εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωσή τους θα εναποτίθενται σε απόσταση τουλάχιστον εντός μέτρου από τις παρειές της τάφρου. 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 4

5 Τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα τρακτέρ που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των σωλήνων από τις αποθήκες του Δήμου ή της Κοινότητας θα πρέπει να έχουν καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς να προεξέχουν αιχμηρά σημεία που θα τους τραυματίσουν. Οι σωλήνες δεν θα πρέπει να προεξέχουν από τις καρότσες και θα πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις με τις μούφες εναλλάξ, για την περίπτωση των πλαστικών σωλήνων. Απαγορεύεται οι σωλήνες να πετιούνται ή να σύρονται στο έδαφος. Επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε η εναπόθεσή τους στο έδαφος να γίνεται σε όλο το μήκος της τάφρου με τις μούφες ελεύθερες, οι δε ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας θα πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι της χρησιμοποίησής των σε μέρος δροσερό και μακριά από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και να μην έρχονται σε επαφή με γράσα ή έλαια. 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ α) Γενικά : Η καταβίβαση των αγωγών στην τάφρο προς σύνδεση θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή αφού προηγουμένως εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα μέσα σ αυτούς. Πριν από την σύνδεση των σωλήνων, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα τεμάχια των σωλήνων που φέρουν ρωγμές ή έχουν υποστεί φθορά ή βλάβη κατά τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές. Για κάθε ζημία των αγωγών πριν από την τοποθέτηση, σύνδεση και επίχωσή τους από πιθανές καταπτώσεις χωμάτων ή λίθων ή ενέργεια τρίτων κλπ. ευθύνεται ο ανάδοχος του έργου ο οποίος υποχρεώνεται να αποκαταστήσει τις ζημίες αυτές με δικές του δαπάνες. β) Πλαστικοί σωλήνες : Κατά την τοποθέτησή τους επιτρέπεται ελαφρά μόνον κλίση κατά την οριζόντια έννοια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πριν από τη σύνδεση των πλαστικών σωλήνων θα καθαρίζεται η εσωτερική επιφάνεια της μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθέως άκρου. Ο ελαστικός δακτύλιος θα βρέχεται με νερό και θα τοποθετείται στη μούφα σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας. Το ευθύ άκρο του σωλήνα θα καλύπτεται με ρευστό σαπούνι. Για σωλήνα διαμέτρου Φ 110 θα σπρώχνεται το φρεζαρισμένο άκρο του σωλήνα περιστροφικά μέσα στη μούφα μέχρι της ενδεικτικής γραμμής. Για σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης των Φ 110 χρησιμοποιείται για την σύνδεση ξύλινος ή μεταλλικός μοχλός ή ειδική συσκευή σύνδεσης (παλάγκο, δακτύλιοι κλπ.) απαγορευμένης ρητώς της χρησιμοποίησης βαριάς, επίσης απαγορεύεται κατά την σύνδεση των αγωγών ή χρησιμοποίηση γράσου μηχανέλαιου ή διαφόρων απορρυπαντικών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την στήριξη και αγκύρωση με μπετόν των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιήσει στα δίκτυα όπως γωνίες, πώματα, καμπύλες, συστολές, ταφ, σταυροί κλπ. για να αποφευχθούν τα ισχυρά κτυπήματα λόγω του υδραυλικού πλήγματος. Επίσης απαγορεύεται να ενσωματώνει μέσα σε σκυρόδεμα τις βάνες. 4. ΚΑΛΩΔΙΑ Σε περίπτωση που τοποθετείται καλώδιο ισχύος ή αυτοματισμού να ακολουθείται: α) Έλεγχος του καλωδίου και τοποθέτησή του μέσα σε πλαστικό σωλήνα. β) Έλεγχος του καλωδίου πριν και μετά την επίχωση. γ) Ο πλαστικός σωλήνας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο χώμα και σε βάθος 70 εκ. από τη μέση στάθμη του εδάφους. δ) Η σύνδεση του καλωδίου πρέπει να γίνεται σε ειδικό φρεάτιο με ειδικές στεγανές μούφες σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας και ε) Το καλώδιο να βρίσκεται έξω από το φρεάτιο των αγωγών. στ) Σήμανση-Προστασία του καλωδίου ισχύος με πλαστικό πλέγμα, τοποθετούμενο πάνω από την γραμμή του καλωδίου τουλάχιστον σε απόσταση 25 εκ. από αυτό. 5. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΩΝ Μετά την τοποθέτηση, σύνδεση, αγκύρωση και μερική επίχωση των αγωγών, ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει έλεγχο της στεγανότητας και αντοχής αυτών σε υδραυλική πίεση των αγωγών και του δικτύου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές DIN και PVCM 1967 (φύλλο 332). Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται σε τρία στάδια : α) Προκαταρκτικός, β) Βασικός και γ) Τελικός έλεγχος. Στοιχεία προκαταρκτικού ελέγχου Πίεση 150% της πίεσης λειτουργίας, διάρκεια 12 ώρες. Αν δεν παρουσιασθεί διαρροή ακολουθεί ο βασικός έλεγχος. Στοιχεία βασικού ελέγχου Πίεση 150% της πίεσης λειτουργίας. Στη συνέχεια γίνεται ο τελικός έλεγχος αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερης του 0,1 ΚΠ/CM2 και δεν υπάρχουν παραμορφώσεις στο δίκτυο. Στοιχεία τελικού ελέγχου Πίεση 150% πίεσης λειτουργίας. Διάρκεια 2 ώρες. Εφόσον όλα τα σημεία σύνδεσης των επί μέρους τμημάτων του δικτύου αποδειχθούν στεγανά, ακολουθεί η παράδοση του δικτύου αφού προηγουμένως ξεπλυθεί προσεκτικά. Οι δύο πρώτοι έλεγχοι αφορούν μεμονωμένους αγωγούς ή μικρά δίκτυα ύδρευσης, ο δε τρίτος κυρίως μεγάλα δίκτυα ύδρευσης. Αν κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ελέγχων δεν παρουσιασθούν διαρροές και συγχρόνως πτώση της εφαρμοζόμενης πίεσης κατά 0,1 KP/CM2 και αν δεν υπάρχουν παραμορφώσεις στο δίκτυο θα λάβει χώρα ο τελικός έλεγχος του δικτύου με τα ίδια στοιχεία του βασικού ελέγχου από απόψεως ελέγχου και διαρκείας. Εφόσον όλα τα σημεία σύνδεσης των επί μέρους τμημάτων του δικτύου είναι στεγανά, ο εργολάβος με εντολή της Υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην επανεπίχωση των τάφρων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μήκος των δοκιμαζόμενων αγωγών είναι πολύ μεγάλο, τότε θα γίνεται τμηματικός έλεγχός τους κάθε 500 μέτρα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πρέπει να σταματούν όλες οι εργασίες στο δίκτυο και ειδικά στα φρεάτια για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων. Ο εργολάβος επίσης υποχρεούται να αντικαταστήσει τους σωλήνες που έπαθαν ζημίες κατά το διάστημα της δοκιμασίας τους και να επανορθώσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τις κακότεχνες συνδέσεις κ.λ.π. Μετά τον επιτυχή έλεγχο σε στεγανότητα και υδραυλική πίεση του δικτύου θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμής που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον εργολάβο. 6. ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο 150/371 Ε/1974. Αν λόγω των τοπικών συνθηκών είναι δύσκολη η μεταφορά του ύδατος, η δοκιμή μπορεί να γίνει και με αέρα σύμφωνα με το σχέδιο 150 T.C. 77/371 Ε του Ιανουαρίου Σε περίπτωση όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατό έδαφος και κάτω από υδροφόρο στρώμα η στεγανότητα πρέπει να ελέγχεται και από τα έξω προς τα μέσα αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό του σωλήνα και των φρεατίων. 5

6 Η καλή ροή εντός του αγωγού ελέγχεται με την παροχέτευση περιορισμένης ποσότητας νερού μέσα σε ένα φρεάτιο κατά διαστήματα, οπότε παρατηρείται αν το νερό αυτό διέρχεται από το κατάντη φρεάτιο. 7. ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της μελέτης θα γίνει μετά την ηλεκτροδότηση του έργου από τη ΔΕΗ για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέτρηση της λαμπρότητας του φωτισμού η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχική φωτοτεχνική μελέτη βάσει της οποίας έγινε η επιλογή των αποστάσεων του ύψους των ιστών-και το είδος των Φωτιστικών σωμάτων & λαμπτήρων. 8. ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ. ΣΩΜΑΤΩΝ Μετά την τοποθέτηση, σύνδεση, αγκύρωση των αγωγών, ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει έλεγχο της στεγανότητας και αντοχής αυτών σε υδραυλική πίεση των αγωγών και του δικτύου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές DIN και PVCM 1967 (φύλλο 332). Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με πίεση λειτουργίας, διάρκειας 12 ωρών. Ο εργολάβος επίσης υποχρεούται να αντικαταστήσει τους σωλήνες που έπαθαν ζημίες κατά το διάστημα της δοκιμασίας τους και να επανορθώσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τις κακότεχνες συνδέσεις κλπ. Μετά τον επιτυχή έλεγχο σε στεγανότητα και υδραυλική πίεση του δικτύου θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμής που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον εργολάβο. 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί πιστά τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την περιβαλλοντική Νομοθεσία. Δεν θα γίνει ανεξέλεγκτη απόθεση των ακαταλλήλων και πλεοναζόντων προϊόντων που θα προκύψουν από τις εργασίες, αλλά σε χώρους που θα τύχουν της σύμφωνης γνώμης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και κατά τα οριζόμενα από την απόφαση έγκρισης των Περ/κων Όρων του έργου. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου πρέπει να έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και όλες τις νόμιμες άδειες. Άρθρο 10ο : Χαράξεις - Εφαρμογή της μελέτης του έργου στο έδαφος α) Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν αρχίσει τη κατασκευή του έργου να ελέγξει λεπτομερώς τα υψομετρικά στοιχεία της μελέτης και να εφαρμόσει τη μελέτη στο έδαφος. β) Ο ανάδοχος υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία της χάραξης, να συντάξει και να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, δια του επιβλέποντα μηχανικού, τα σχέδια εφαρμογής ολόκληρου του έργου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα το καθορίσει η Δ/νουσα Υπηρεσία. Αν το ζητήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, κατά προτεραιότητα, τα σχέδια εφαρμογής τμήματος μόνο του έργου. Τα σχέδια εφαρμογής θα περιλαμβάνουν τις κατασκευαστικές κατά μήκος τομές των διωρύγων, τάφρων και σωληνώσεων καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά σχέδια όλων των τεχνικών έργων. Αυτά τα κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις χαράξεις που εφάρμοσε ο ανάδοχος, προς τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης, τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και του κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Σημείωση : Η παράγραφος (β) παραλείπεται για τη περίπτωση οικοδομικού έργου. γ) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή των σχεδίων εφαρμογής, να τα εγκρίνει ή να διατάξει τον ανάδοχο να τα τροποποιήσει σε τακτή προθεσμία. Σε αντίθετη περίπτωση τα σχέδια αυτά θεωρούνται εγκεκριμένα όπως τα υπέβαλε ο ανάδοχος, εκτός αν, αποδεδειγμένα, δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β), οπότε η προθεσμία των 30 ημερών διπλασιάζεται. δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, διότι οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85. Άρθρο 27ο : Πρόσθετες υποχρεώσεις του αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους της Περιβαλλοντικής Μελέτης αντίγραφο της οποίας θα του δοθεί από την Υπηρεσία. 1.1 Να τοποθετήσει πληροφοριακή πινακίδα του έργου σε εμφανή σημείο, σύμφωνα με οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Κανονιστικές απαιτήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιορισθεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 2.2 Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΦΑΥ και ΣΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή /και με ειδικά αδειοδοτημένη (Π.Δ. 99/99, Π.Δ. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ. Υπεργολάβων Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: Αναφορά ατυχήματος Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει νομοθεσίας Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης Χρήση μέσων ατομικής προστασίας Εκπαίδευση προσωπικού Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 2.6. Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την νομοθεσία ή προτείνει από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής Διαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 6

7 εξασφαλίζεται ή έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικινδύνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζομένους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ και τους υπεργολάβους παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού Εργασίας Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στο ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξή των, αδαπάνως για το Δημόσιο. Το ΣΑΥ θα πρέπει να περιέχει τα εξής: Γενικά. Είδος έργου και χρήση αυτού. Σύντομη περιγραφή του έργου. Ακριβής διεύθυνση του έργου. Στοιχεία του κυρίου του έργου. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου Καθορισμός των χώρων αποθήκευσης και αποκομιδής αχρήστων Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α βοηθειών Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης και της επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου σε κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου. Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου. Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου. Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96). Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 2.9.Α. Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού. Ακριβή διεύθυνση του έργου. Αριθμό αδείας. Στοιχεία του κυρίου του έργου. Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει του ΦΑΥ. 2.9.Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου: Τεχνική περιγραφή του έργου. Παραδοχές μελέτης. Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία χημική ανάλυση του ύδατος της γεώτρησης από εγκεκριμένο ίδρυμα / Ινστιτούτο Χημικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων. 7

8 2.9.Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λπ.) στην πυρασφάλεια κ.λπ. 2.9.Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαμβάνει: Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κ.λ.π Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ελευθ/πολη, 27/11/2012 Ελευθ/πολη, 27/11/2012 Ο Προϊστάμενος ΤΥ Ο Συντάξας Μαρμίδης Στέργιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πάτσας Δημήτριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 8

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. : 58400 Αριδαία Πληροφορίες: Δ.Λουμπουνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Βέροια 20-05-2015 Αρ. πρωτ.δ.υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ? : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( : Fax : e-mail : Βικέλα 4, 59100Βέροια ΣΕΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41721 Fax: 28213 41709 www.chania.gr xatzievaggelou@yahoo.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Ε Σ Υ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. Α. Μ. Θ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Δ. Νέστου Αρ. Μελέτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος και BEMS ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα