Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

2 ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αφορά στις απαιτήσεις, που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση φορέων πιστοποίησης (Φ.Π) από το Ε.ΣΥ.Δ. με σκοπό την διαπίστευση τους για την διενέργεια επιθεωρήσεων σχετικά με την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με το Ξ.Ε.Ε και άλλους αρμόδιους Οργανισμούς με κοινό στόχο την αξιοπιστία του συστήματος κατάταξης επ ωφελεία του Ελληνικού τουριστικού τομέα. Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει φορείς (Φ.Π) που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 219/ 2015 για την διενέργεια επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων. σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας όπως περιγράφεται παρακάτω: Y.A αρ (ΦΕΚ 2840/Β/ Υ.Α αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/ ) Υ.Α αρ. 219 (ΦΕΚ 14/Β/ ) και όπως ισχύουν Το Ε.ΣΥ.Δ. κατά την διάρκεια ισχύος της Διαπίστευσης και των αξιολογήσεων που πραγματοποιεί λαμβάνει υπόψη του ευρήματα από κρατικούς ή μη φορείς (π.χ Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια, κρατικές υπηρεσίες και καταναλωτές) με σκοπό την διασφάλιση της αξιοπιστίας της Διαπίστευσης. Τα θέματα ασφαλείας και γενικότερης νομιμότητας καλύπτονται από το ειδικό σήμα λειτουργίας και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης επιθεώρησης. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: «Φορέας»: Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης (που στο παρόν κείμενο θα αποκαλείται ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

4 φορέας Πιστοποίησης Φ.Π για την Κατάταξη των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Κλειδιά και Αστέρια), είναι νοµική οντότητα, που διαθέτει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ στο αντίστοιχο πεδίο,έτσι ώστε να διεξάγει επιθεώρηση και να χορηγεί πιστοποίηση συμμόρφωσης σύμφωνα µε τον «Ν.4276/2014» και τη σχετική κείμενη και επικαιροποιημένη Εθνική νομοθεσία. «Υφιστάμενα καταλύματα»: Υφιστάμενα καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (προσωρινό ή μόνιμο) «Νέα καταλύματα» : Νέα καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία τα οποία δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και πρόκειται να ταξινομηθούν για πρώτη φορά «Προς αναβάθμιση καταλύματα» : Προς αναβάθμιση καταλύματα είναι εκείνα τα καταλύματα τα οποία πρόκειται να αλλάξουν κατηγορία 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Φ.Π Γενικά Η αξιοπιστία των Φ.Π, διασφαλίζεται από το νομικό πλαίσιο, τους κανονισμούς λειτουργίας, την οργανωτική διάρθρωση, τη διοικητική και την οικονομική τους αυτοτέλεια όπως αυτή περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, ο διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. Φορέας πρέπει να είναι δομημένος, έτσι ώστε να εξασφαλίζει διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων. 3.1 Για τους παραπάνω λόγους εξετάζεται η ανεξαρτησία του φορέα, όπως αυτή προκύπτει από τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή άλλα επίσημα οικονομικά αρχεία. Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν ως φορείς πιστοποίησης ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

5 (ΦΠ): Εφόσον έχουν πάνω από 2 κλεισμένες χρήσεις ετών ο μέσος όρος των οικονομικών χρήσεων των τελευταίων δύο ετών να μην είναι ζημιογόνος ή να διαθέτουν θετική κεφαλαιακή επάρκεια ευρώ η οποία να προκύπτει από τεκμηρίωση όπως π.χ δημοσιευμένους ισολογισμούς. Εφόσον δεν έχουν κλεισμένες χρήσεις να έχουν μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον Έχουν τιμολογιακή πολιτική η οποία είναι εύλογη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, κοινή προς όλους τους πελάτες και καλύπτει τις δαπάνες για πιστοποίηση. 3.2.Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Οι Φ.Π σε εφαρμογή του προτύπου έχουν την υποχρέωση ασφάλισης έναντι επαγγελματικής ευθύνης. Το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου της επαγγελματικής ευθύνης ανέρχεται στα κατ ελάχιστο. 3.3.Εμπιστευτικότητα Πληροφορίες που αφορούν την αιτούσα επιχείρηση, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες και τις διεργασίες, τις αναφορές αξιολόγησης και την αντίστοιχη τεκμηρίωση θα μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές (εκτός από αντίθετη απαίτηση του νόμου). Καμία πληροφορία δε θα μεταδίδεται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συμφωνία της αιτούσας επιχείρησης, εκτός της περίπτωσης που αυτό απαιτείται από το αρμόδιο Υπουργείο και τις Υπηρεσίες του, τις αρμόδιες αρχές, το Ε.ΣΥ.Δ και το Ξ.Ε.Ε.. Ο Φ.Π θα διατηρεί το ιστορικό πιστοποίησης των επιχειρήσεων για 6 έτη. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Π Γενικές Απαιτήσεις Οι Φ.Π θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα κάτωθι: να εφοδιάζουν με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό τους επιθεωρητές τους. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

6 να ενημερώνουν τους πελάτες τους για κάθε τροποποίηση των κανονισμών πιστοποίησης τους Ειδικές απαιτήσεις για την Επιθεώρηση Οι Φ.Π. πρέπει να τηρεί τα παρακάτω σημεία: οι επιθεωρητές του Φ.Π. πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι. οι ΦΠ, οι επιθεωρητές τους και το εμπλεκόμενο προσωπικό, δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει ή/και εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε καμία από τις διαδικασίες αδειοδότησης κατά τρόπο που να διακινδυνεύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης. να συμπληρώνουν με πληρότητα και σαφήνεια τα ενιαία έντυπα που θα εκπονήσει για τον σκοπό της κατάταξης το ΞΕΕ (π.χ. ερωτηματολόγια επιθεώρησης, έντυπα τεχνικής έκθεσης κλπ). Κατά την επιτόπια επίσκεψη στα καταλύματα θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΞΕΕ η προσωρινή τεχνική έκθεση επιθεώρησης με όλα τα ευρήματα αυθημερόν εφόσον είναι δυνατόν. Οι Φ.Π κατά την επιτόπια επίσκεψη στα καταλύματα θα πρέπει να λάβουν φωτογραφικό υλικό το οποίο θα ληφθεί κατά την διάρκεια της επιθεώρησης και θα περιλαμβάνει φωτογράφηση των εγκαταστάσεων του προς επιθεώρηση καταλύματος (όπως δωμάτια, χώροι εστίασης,υποδοχής, parking κλπ) και των μη συμμορφούμενων σημείων. Η φωτογράφηση θα περιλαμβάνει ακόμη φωτογραφίες των επιθεωρητών του φορέα με το προς επιθεώρηση κατάλυμα. Η τελική έκθεση επιθεώρησης θα αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του καταλύματος και οπουδήποτε είναι αναγκαίο μετά από συμφωνία μαζί του όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και το πρότυπο. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

7 5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Η επιλογή του δείγματος προς επιθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε μεθόδους οι οποίες διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα. Το δείγμα προς επιθεώρηση υφιστάμενων καταλυμάτων βασίζεται στον παρακάτω πίνακα και υπολογίζεται κλιμακωτά. Ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων προστίθεται από κάθε κατηγορία το δείγμα (δ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α/στην αναβάθμιση καταλυμάτων επιθεωρείται το 50% της δειγματοληψίας που προκύπτει από τον Πίνακα 1 εφόσον έχει ελεγχτεί με την συγκεκριμένη Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ. β/ Στο παραπάνω ποσοστό επιθεωρούμενων δωματίων περιλαμβάνονται έλεγχοι για όλους τους τύπους των δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες του καταλύματος σε αναλογία με τον παραπάνω τύπο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) Κατηγορία αστέρων 1*, 2*, 3* 4*, 5* Αριθμός Δωματίων: (Δ) Ελεγχόμενο δείγμα: (δ) Από 1-60 Για τα επόμενα Για τα επόμενα Για τα επόμενα 601+ (δ) =0,25Δ (δ)= 0,20Δ (δ) =0,15 Δ (δ) =0,13 Δ Αριθμός Δωματιων: (Δ) Κατηγορία κλειδιών Ελεγχόμενο δείγμα: (δ) (δ)= 0,25Δ (δ)= 0,20Δ (δ)= 0,15 Δ (δ)= 0,13 Δ Το δείγμα θα διατηρεί την αναλογία των μονόκλινων, δίκλινων κλπ δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

8 α/ Ξενοδοχείο διαθέτει 200 δωμάτια και είναι 3 αστέρων Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι o αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι: ΑΠΟ 1-60 δωμάτια (δ) = 0,25Χ60 (δωμάτια) = 15 ΑΠΟ δωμάτια (δ) = 0,20Χ140 (δωμάτια) = 28 Συν: (δ) = = 43 δωμάτια β/ Ξενοδοχείο διαθέτει 100 δωμάτια και είναι 2 αστέρων Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι o αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι: ΑΠΟ 1-60 δωμάτια (δ) = 0,25Χ60 (δωμάτια) = 15 ΑΠΟ δωμάτια (δ) = 0,20Χ40 (δωμάτια) = 8 Συν: (δ) = 15+8 = 23 δωμάτια γ/ Ξενοδοχείο διαθέτει 300 δωμάτια και είναι 4 αστέρων Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι o αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι: ΑΠΟ 1-60 δωμάτια (δ) = 0,25 Χ 60 (δωμάτια) = 15 ΑΠΟ δωμάτια (δ) = 0,20 Χ 140 (δωμάτια) = 28 ΑΠΟ δωμάτια (δ) = 0,15 Χ 100 (δωμάτια) = 15 Συν: (δ) = = 58 δωμάτια ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Κατηγορία αστέρων 1*(αστέρια) 2*(αστέρια 3*(αστέρια 4*αστέρια 5*αστέρια Δείγμα (δ) δ δ δ δ δ Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Συντελεστής ΝΕΩΝ 0,48 Χ δ 0,55 Χ δ 0,62 Χ δ 0,69 Χ δ 0,76 Χ δ 0,42 Χ δ 0,48 Χ δ 0,54 Χ δ 0,60 Χ δ 0,66 Χ δ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά Δείγμα (δ) δ δ δ Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Συντελεστής ΝΕΩΝ Bungalows 0,55 Χ δ 0,62 Χ δ 0,69Χ δ 0,48 Χ δ 0,54 Χ δ 0,60 Χ δ 1*(αστέρια) 2*(αστέρια 3*(αστέρια 4*αστέρια 5*αστέρια Δείγμα (δ) δ δ δ δ δ Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Συντελεστής ΝΕΩΝ 0,48 Χ δ 0,55 Χ δ 0,62 Χ δ 0,69 Χ δ 0,76 Χ δ 0,42 Χ δ 0,48 Χ δ 0,54 Χ δ 0,60 Χ δ 0,66 Χ δ ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: -Ο ελάχιστος χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης είναι 4 ώρες -Σε κάθε περίπτωση προστίθενται επιπλέον πάγιος χρόνος διαχείρισης 4 ωρών -Επιπλέον χρόνος 4 ωρών προστίθεται για τα νέα καταλύματα -Κατά την διάρκεια των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών της επιθεώρησης θα επιθεωρούνται όλοι οι τύποι των δωματίων σε όλες τις πτέρυγες των καταλυμάτων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : α/για υφιστάμενο 3 αστέρων ξενοδοχείο, 200 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι 0,62 Χ 43 = 27 ώρες β/ Για υφιστάμενο 2 αστέρων ξενοδοχείο, 100 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι 0,55 Χ 23 = 13 ώρες β/ Για υφιστάμενο 4 αστέρων ξενοδοχείο, 300 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι 0,69 Χ 61 = 42 ώρες 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Η διαδικασία άρσης των μη συμμορφώσεων στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν και της ανασκόπησης του εντύπου της επιθεώρησης, η τελική έκθεση μαζί με την Βεβαίωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός χρονικού ορίου που προσδιορίζεται από την Νομοθεσία. 7. ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Φ.Π Οι Φ.Π. μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν υπηρεσίες είτε και στους δύο κλάδους κατάταξης (ξενοδοχεία ενοικιαζόμενα διαμερίσματα/δωμάτια), είτε σε έναν από τους δύο της επιλογής τους. Οι Φ.Π. που θέλουν να τροποποιήσουν το πεδίο πιστοποίησης, είτε αφορά την επέκταση, είτε τον περιορισµό, οφείλουν να το δηλώσουν μέσω αίτησης στο Ε.ΣΥ.Δ.. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

11 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σε κάθε περίπτωση και πριν την διεξαγωγή της επιθεώρησης ο Φ.Π θα πρέπει να έχει στην διάθεση του τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα: 1. To Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εν ισχύ (νέα και υφιστάμενα) (Χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας δεν διενεργείται επιθεώρηση και κατάταξη). 2. Το ερωτηματολόγιο το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της νομοθεσίας συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος για την κατάταξη του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. 3. Το σύνολο των τελικών κατόψεων εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή στις οποίες αποτυπώνονται π.χ όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αποτελεί κριτήριο κατάταξης. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου των τελικών κατόψεων αυτά μπορούν να είναι διαθέσιμα και επιτόπου. 4. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα που να αποδεικνύουν την πλήρωση κριτηρίων κατάταξης όπως περιγράφονται στις παρατηρήσεις για το κάθε κριτήριο κατάταξης στις αντίστοιχες Υ.Α ή ερμηνευτικές εγκυκλίους. Τα πιστοποιητικά εφόσον αντιστοιχούν σε Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πρέπει να τα έχουν εκδώσει φορείς διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλους ομότιμους προς το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς πού να ανήκουν στις Συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΑ. 5. Πρέπει να υπάρχει νόμιμη διαδικασία σύμβασης μεταξύ Φ.Π και ιδιοκτήτη καταλύματος. 6. Τα πιστοποιητικά που θα εκδοθούν με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 θα έχουν 5ετή διάρκεια. Δύναται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη των καταλυμάτων να ζητήσει έκτακτη επιθεώρηση σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του Φ.Π. Εκτός των απαιτήσεων για το εξειδικευμένο προσωπικό που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 καθορίζονται και οι παρακάτω γενικές απαιτήσεις για το προσωπικό και επιθεωρητές των Φ.Π. Προκειμένου να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις ο Φ.Π. πρέπει να απασχολεί/να συμβάλλεται μόνο με επιθεωρητές που πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις. Ο Φ.Π. γνωστοποιεί στο Ξ.Ε.Ε. το μητρώο των επιθεωρητών του οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και προορίζονται για την κατάταξη των καταλυμάτων. Για την αξιολόγηση των κριτηρίων των επιθεωρητών λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα πτυχία, καθώς και η εξειδίκευση εμπειρία όπως τεκμηριωμένα προκύπτει με την ενασχόληση σε αντικείμενο που κρίνεται συναφές. Επιθεωρητές -Εκπαιδεύσεις επιθεωρητών του φορέα. 1. Οι επιθεωρητές του φορέα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση τουλάχιστον 16 ωρών σε συστήματα διαχείρισης και τις τεχνικές επιθεώρησης συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Η εκπαίδευση αυτή επαναλαμβάνεται όταν κριθεί ότι οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση μεταβάλλονται ουσιωδώς. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

13 2. Οι επιθεωρητές του φορέα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση τουλάχιστον 16 ωρών σχετική με τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση και τις τεχνικές επιθεώρησης εφαρμοσμένες στα κριτήρια κατάταξης (υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα) πού περιγράφονται στην σχετική νομοθεσία καθώς και να πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις που διοργανώνει το ΞΕΕ. Αποδεκτές ειδικότητες για την επιθεώρηση είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: - Απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ξενοδοχειακής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Σχολών όλων των ειδικοτήτων (πλην θεωρητικών) και μπορούν να τεκμηριώσουν εμπειρία τουλάχιστον 5 επιτοπίων επιθεωρήσεων και ως εκπαιδευόμενοι (σε όλα τα πρότυπα) Σε κάθε περίπτωση ο φορέας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης,συναφούς αντικειμένου) εκπαιδευμένο σε μετρήσεις αποστάσεων και έλεγχο σχεδίων, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται ο έλεγχος των σχεδίων του προς επιθεώρηση καταλύματος από αυτόν. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο επιθεωρητές των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να συγκροτούν Ομάδες επιθεώρησης με σκοπό αποτελεσματική και αξιόπιστη επιθεώρηση. ΕΣΥ ΚΟ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ/01/00/ /13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα