Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS"

Transcript

1 Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ / εκπαιδευτι). υνδεθείτε ωσ Επόπτησ (Κακθγθτισ-Σφμβουλοσ, Εκπαιδευτισ) από τθν Αρχικι Σελίδα γράφοντασ το όνομα χριςτθ ςασ (Username) και τον κωδικό ςασ (Password) ςτα αντίςτοιχα πλαίςια και πατιςτε το Login. (*) Θ Θεωροφμε ότι ζχετε ιδθ ςυγγράψει ςτο περιβάλλον Συγγραφζα (και ζχετε αποκθκεφςει ι/και τροποποιιςει μία ζτοιμθ) ακολουκία δραςτθριοτιτων (μάθημα) ςτο LAMS ι τθν ζχετε αποκθκεφςει ςε ζνα φάκελο ςασ (ατομικό, ομάδασ ςασ, ι δθμόςιο) ςτο server του LAMS. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι ςε κζςθ να τθ δουν μζχρι τθν να Δημιουργήςετε και Αναθζςετε ςε μια τάξθ (Ομάδα Εκπαιδευομζνων) ζνα νζο Μάθημα που βαςίηεται ςε αυτι τθν ακολουκία. Εάν κζλετε μπορείτε να ορίηετε περιςςότερουσ κακθγθτζσ-ςυμβοφλουσ ωσ Επόπτεσ του μακιματοσ. Περιβάλλον Σφνδεςθσ ςτο LAMS Δημιουργία νέου Μαθήματοσ (Τάξησ- Μαθητών/Εκπαιδευομένων ) Για να δθμιουργιςουμε ζνα Νζο Μάθημα, επιλζγουμε τθν ομάδα για τθν οποία κα το δθμιουργιςουμε και πατάμε ςτθν επιλογι ΠΡΟΘΘΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ (1 ςτθ διπλανι εικόνα). Μόλισ ολοκλθρωκεί ο οδθγόσ προςκικθσ μακιματοσ, εμφανίηεται το μάκθμα και δίπλα εμφανίηεται το κουμπί Επόπτησ (2) αφοφ ο δθμιουργόσ του μακιματοσ ορίηεται αυτόματα και ωσ επόπτθσ. Στουσ εκπαιδευόμενουσ που ζχει «ανατεκεί» θ ακολουκία (μάκθμα) εμφανίηεται ο τίτλοσ του μακιματοσ γαλάηιοσ και είναι ο ςφνδεςμοσ που τουσ οδθγεί ςτο μάκθμα. Προςθήκη Μαθήματοσ και κουμπί Επόπτη ςτο LAMS Εάν ο επόπτθσ δεν ζχει οριςτεί και ωσ εκπαιδευόμενοσ τότε ο ςφνδεςμοσ είναι ανενεργόσ. Εάν κζλετε να ζχετε εικόνα για το ποιοι εκπαιδευόμενοι είναι ςε απευκείασ ςφνδεςθ (online) ςυνδεμζνοι κάκε χρονικι ςτιγμι και να μπορείτε να ανταλλάςετε άμεςα γραπτά μθνφματα (instant messaging) ςασ ςυνιςτοφμε να ορίηετε και τον εαυτό ςασ ωσ εκπαιδευόμενο. 1

2 Εποπτεία - υποςτήριξη Μαθήματοσ (Εκπαιδευτήσ) Πατϊντασ το κουμπί Επόπτησ (2), ανοίγει το περιβάλλον εργαςίασ του Επόπτθ, το οποίο δίνει δυνατότθτεσ για τθν ανάκεςθ-ζναρξθ και υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο LAMS. Περιλαμβάνει 3 καρτζλεσ: 1) Μάκθμα, 2) Ακολουκία και 3) Εκπαιδευόμενοι. Καρτζλα Μάκθμα 1. Καρτζλα Μάθημα (Lesson) (3): Σε αυτι βλζπετε τα γενικά ςτοιχεία για τθν τάξθ, δθλαδι για τθν ανάκεςθ ρόλων Εκπαιδευόμενων, τουσ Επόπτεσ και τθν κατάςταςθ του μακιματοσ. Θ καρτζλα είναι χωριςμζνθ ςε τρεισ περιοχζσ/τομείσ Περιοχι Στοιχείων Μακιματοσ - Θ πρϊτθ περιοχι (4), ςτθν κορυφι τθσ οκόνθσ, περιλαμβάνει το όνομα (name) και θ περιγραφή τησ ακολουθίασ (Sequence Description) (4.1). Κάτω από τον τίτλο, θ φαίνεται θ Κατάςταςη (status) (4.2) του μακιματοσ, δθλ. αν θ ακολουκία Αρχίηει, Αναςτζλλεται ι Αρχειοκετείται. o Όταν θ ακολουκία Αρχίηει, ςθμαίνει ότι είναι διακζςιμθ για τουσ εκπαιδευόμενουσ να λάβουν o μζροσ ςε αυτι. Όταν θ ακολουκία Αναςτζλλεται ςθμαίνει ότι ζχει απενεργοποιθκεί από ζναν Επόπτθ. Ζνασ καινοφριοσ εκπαιδευόμενοσ δεν μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε ακολουκίεσ που ζχουν αναςταλεί, αλλά οι εκπαιδευόμενοι που ιδθ ςυμμετζχουν ς αυτι μποροφν να ςυνεχίςουν. o Όταν μια ακολουκία Αρχειοκετθκεί, δεν εμφανίηεται ςτισ οκόνεσ των ομάδων εκπαιδευομζνων, αλλά είναι διακζςιμθ ςτουσ επόπτεσ να τθ δουν. - Στθ ςυνζχεια φαίνονται οι Εκπαιδευόμενοι (Learners) (4.3), δθλ. ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εκπαιδευομζνων που ζχουν αρχίςει τθν ακολουκία μζχρι τθν τρζχουςα ςτιγμι, και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εκπαιδευόμενων που ζχουν πρόςβαςθ ςτθν ακολουκία. - Τζλοσ φαίνεται το όνομα τθσ Σάξησ (Class) (4.4) που επιλζχκθκε για να παρακολουκιςουν οι εκπαιδευόμενοι αυτι τθν ακολουκία. Περιοχι Διαχείριςθσ Μακιματοσ - Θ δεφτερθ περιοχι (5), αφορά τθ Διαχείριςη Μαθήματοσ (Manage Lesson), ςασ επιτρζπει να Καρτζλα Μάθημα ςτο LAMS 1 η περιοχή ςτην Καρτζλα Μάθημα 2

3 αλλάξετε λειτουργίεσ τθσ ακολουκίασ: Το κουμπί Εκπαιδευόμενοι (Learners) (5.1) εμφανίηει ζνα καινοφριο αναδυόμενο παράκυρο με τα Ονοματεπϊνυμα και το Όνομα Χριςτθ (Logins) όλων των εκπαιδευόμενων που μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν ακολουκία. Το κουμπί Επεξεργαςία Σάξησ (Edit Class) (5.2) επιτρζπει τθν προςκικθ Εκπαιδευόμενων ςτθν Ακολουκία. (Σθμειϊςτε ότι δεν μπορείτε να αφαιρζςετε τθν πρόςβαςθ ςτθν ακολουκία ενόσ χριςτθ που ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν εκπόνθςι τθσ) Το κουμπί Επιλζξτε Κατάςταςη (Select Status) (5.3) επιτρζπει ςτον επόπτθ να Απενεργοποιιςει, Αρχειοκετιςει, Ενεργοποιιςει ι Διαγράψει μια ακολουκία. Για να εφαρμοςτεί θ επιλογι του πρζπει να πατιςει ςτο κουμπί Εφαρμογι (5.4). Θ περιοχι Ζναρξη (Start) (5.5) εμφανίηει τθν ακριβι θμερομθνία & ϊρα που ξεκίνθςε θ ακολουκία (Βαςιςμζνθ ςτθν ϊρα του Συςτιματοσ του LAMS Server). Στο κάτω μζροσ αυτισ τθσ περιοχισ υπάρχουν τρεισ επιλογζσ (check Box) που επιτρζπoυν ςτον Επόπτθ: o να ενεργοποιιςει/απενεργοποιιςει τθ δυνατότθτα εξαγωγήσ φακζλου εργαςιών από τουσ εκπαιδευόμενουσ (5.6). o να δϊςει δικαίωμα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να δουν ποιοι είναι ςε απευθείασ ςφνδεςη (online) τθν ςτιγμι που εκπονοφν τθν ακολουκία δραςτθριοτιτων ςτο LAMS (5.7) o Να ενεργοποιιςει τθ δυνατότθτα ανταλλαγήσ άμεςων μηνυμάτων μεταξφ των εκπαιδευομζνων τθν ϊρα που πραγματοποιοφν το μάκθμά τουσ ϊςτε να μποροφν να ςυνεργαςτοφν (5.8) Περιοχι Απαιτουμζνων Εργαςιϊν Θ τρίτθ περιοχι Απαιτοφμενεσ Εργαςίεσ (Required Tasks) (6) εμφανίηει εργαςίεσ του επόπτθ για μια ςυγκεκριμζνθ ακολουκία, όπωσ προςδιοριςμό Ομάδων, ι άνοιγμα Πυλϊν. Στο διπλανό ςχιμα, μια απαιτοφμενθ εργαςία του κακθγθτι είναι οι ςυνεντεφξεισ ςε δυάδεσ. Περιοχή (Διαχείριςη Μαθήματοσ) ςτην Καρτζλα Μάθημα Περιοχή Απαιτοφμενεσ Εργαςίεσ ςτην καρτζλα Μάκθμα 3

4 2. Η Καρτζλα Ακολουκία H δεφτερθ καρτζλα είναι θ καρτζλα «Ακολουθία (Sequence tab)» (7), θ οποία δίνει μια "βαςιςμζνθ ςτθν ακολουκία" άποψθ των ενεργειϊν προόδου των εκπαιδευομζνων, Θ ακολουκία που εμφανίηεται είναι αντίςτοιχθ με τθν ακολουκία που εμφανίηεται ςτο περιβάλλον Συγγραφζα αλλά εμφανίηει ζνα αρικμό από εικονίδια -«άςπρα ανκρωπάκια») πάνω ςτισ δραςτθριότθτεσ ίςα με τον αρικμό των εκπαιδευόμενων που εκπονοφν εκείνθ τθ ςτιγμι τθν αντίςτοιχθ δρατςθριότθτα. Καρτζλα Ακολουκία ςτο LAMS Εικονίδια Εκπαιδευόμενου (Learner Icons) Οι εκπαιδευόμενοι αντιπροςωπεφονται από μικρά άςπρα εικονίδια (8) ςτα εικονίδια δραςτθριότθτασ. Οι κζςεισ των εκπαιδευόμενων μποροφν να ενθμερωκοφν κάνοντασ κλικ ςτο πλικτρο "Ανανζωςη" (9) ςτθν πάνω δεξιά γωνία τθσ οκόνθσ. Τα εικονίδια εμφανίηουν τθν τρζχουςα κζςθ του εκπαιδευόμενου, ανεξαρτιτωσ του αν ο εκπαιδευόμενοσ είναι ι όχι ςυνδεδεμζνοσ. Εικονίδιο Εκπαιδευόμενου ςτο LAMS Μπορείηε να μετακινήσετε (κάποιον εκπαιδεσόμενο ζε μια ζσγκεκριμένη δραζηηριόηηηα ηης ακολοσθίας, κάνονηας κλικ και ζύρονηας ηο εικονίδιό ηοσ ζε ασηή ηη δραζηηριόηηηα. Μπορείηε επίζης να μεηακινήζεηε έναν εκπαιδεσόμενο ζηο ηέλος ηης ακολοσθίας ζέρνονηάς ηον ζηη μικρή γκρι πόρηα ζηο κάηω αριζηερό μέρος ηης καρηέλας ακολοσθίας. Ζωντανή Επεξεργαςία (Live Edit) Θ καρτζλα Ακολουκία περιζχει επίςθσ ζνα κουμπί για Ηωντανή Επεξεργαςία (Live-Edit) (10). Αυτό είναι ζνα πολφ χριςιμο και λειτουργικό χαρακτθριςτικό (που ειςιχκθκε από τθν ζκδοςθ 2.0.3) το οποίο επιτρζπει ςτουσ επόπτεσ να κάνουν αλλαγζσ ςτθν ακολουκία ενϊ αυτι εκτελείται. Κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί Ηωντανι Επεξεργαςία, καταρχιν κα τοποκετθκεί ζνα ςθμείο ςταματιματοσ μπροςτά ςτον εκπαιδευόμενο που ζχει προχωριςει περιςςότερο ςτθν ακολουκία, και μετά ανοίγει ζνα καινοφριο περιβάλλον παρόμοιο με το περιβάλλον Συγγραφζα. Ο επόπτθσ μπορεί να κάνει αλλαγζσ ςτθν ακολουκία, όπωσ να αλλάξει περιεχόμενο και να προςκζςει ι αφαιρζςει ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Ηωντανή Επεξεργαςία Για να αποκτιςετε πρόςβαςη ςτην 4

5 Συνειςφορέσ Επόπτη (Monitor Contributions) Από τον επόπτθ μποροφν να γίνουν οποιουδιποτε είδουσ "ςυνειςφορζσ", όπωσ επεξεργαςία κειμζνου για εργαςίεσ "προςδιοριςμοφ επόπτθ", ςφνταξθ εκκζςεων/αναφορϊν, δθμιουργία ςθμείων ςταματιματοσ κ.τ.λ.. Εξαγωγή Φακέλου Εργαςιών (Export Portfolio) Θ καρτζλα Ακολουκίασ διακζτει ζνα εργαλείο Εξαγωγήσ Φακζλου Εργαςιών (Export Portfolio) (11). Αυτό το εργαλείο εξάγει ολόκλθρθ τθν ακολουκία όπωσ ζχει ολοκλθρωκεί από τουσ εκπαιδευόμενουσ (με ολοκλθρωμζνεσ τισ ειςόδουσ του εκπαιδευόμενου) ςε ζνα.zip αρχείο, που περιζχει τθν ακολουκία ςαν ζνα πακζτο από HTML αρχεία μαηί με ζνα αρχείο καταλόγου για πρόςβαςθ ςτισ διάφορεσ ερωτιςεισ τθσ δραςτθριότθτασ. δραςτηριότητα, κάντε διπλό κλικ ςτο εικονίδιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ. (*)Σθμειϊςτε ότι αυτό δεν είναι το ίδιο με το Φάκελο Εργαςιϊν κάκε ξεχωριςτοφ Εκπαιδευόμενου, ο οποίοσ περιζχει ςυνειςφορζσ του ςυγκεκριμζνου Εκπαιδευόμενου ςτθν ακολουκία. Ο Φάκελοσ εργαςιϊν τθσ ακολουκίασ περιζχει ΟΛΕΣ τισ ςυνειςφορζσ από ΟΛΟΥΣ τουσ Εκπαιδευόμενουσ ςτθν ακολουκία. 3. Η Καρτζλα Εκπαιδευόμενοι Τελευταία καρτζλα είναι θ καρτζλα «Εκπαιδευόμενοι (Learners tab)» (12) θ οποία δίνει μια "βαςιςμζνθ ςτον εκπαιδευόμενο" άποψθ τθσ προόδου του μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ ηωντανισ Συνεδρίασ τθσ ακολουκίασ. Οι Εκπαιδευόμενοι παρουςιάηονται με "παράλλθλθ" προβολι οριηόντια ςτθν οποία φαίνεται θ πρόοδοσ των δραςτθριοτιτων. Θ κατάςταςθ κάκε δραςτθριότθτασ ςυμβολίηεται ωσ ακολοφκωσ: Μπλε κφκλοι (Blue Circles) (13) δείχνουν δραςτθριότθτεσ που ζχουν ολοκλθρωκεί από τον εκπαιδευόμενο. Κόκκινα Σετράγωνα (Red Squares) (14) δείχνουν τθν τρζχουςα κζςθ του εκπαιδευόμενου ςτθν ακολουκία (π.χ. τθ δραςτθριότθτα που βλζπουν αυτι τθ ςτιγμι) Πράςινα Σρίγωνα (15) (Green Triangles) αντιπροςωπεφουν δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει φτάςει ακόμθ. Καρτζλα Εκπαιδευόμενοι ςτο LAMS (*) Αυτά τα χρϊματα και ςφμβολα είναι ίδια με αυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μπάρα προόδου του εκπαιδευόμενου. Για κάκε δραςτθριότθτα εκπαιδευόμενου, ο επόπτθσ μπορεί να κάνει κλικ ςτο ςχετικό ςφμβολο τθσ δραςτθριότθτασ για να παρατθριςει τθν πρόοδο κάκε ενόσ ξεχωριςτά και να δθμιουργιςει ανάλογεσ ομάδεσ μζςα ςε κάκε δραςτθριότθτα Μπάρα Ερωτήςεων (Query Bar) Όταν υπάρχουν πολλοί εκπαιδευόμενοι που παίρνουν μζροσ ςε μια ακολουκία, το LAMS κα εμφανίςει τθν μπάρα ερωτιςεων του εκπαιδευόμενου: Θ μπάρα ερωτιςεων επίςθσ εμφανίηει τον αρικμό των Μπάρα Ερωτήςεων Οι Επόπτεσ μποροφν να αναηθτιςουν ατομικά τουσ εκπαιδευόμενουσ πλθκτρολογϊντασ ζνα όνομα ςε πλαίςιο ζνα Ερϊτθςθσ (query box). 5

6 ςελίδων που είναι διακζςιμεσ, και παρζχει ςυνδζςμουσ για να μεταπθδιςετε ςε κάκε ςελίδα. Εξαγωγή Φακέλου Εργαςιών (Export Portfolio) Από τθν καρτζλα Εκπαιδευόμενοι, οι επόπτεσ μποροφν να Εξάγουν ζνα Φάκελο Εργαςιϊν για κάκε εκπαιδευόμενο ξεχωριςτά. Για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ, αυτόσ ο φάκελοσ εργαςιϊν περιζχει μόνο το περιεχόμενο κάκε εκπαιδευόμενου ξεχωριςτά. Για ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, αυτόσ ο φάκελοσ εργαςιϊν περιζχει τισ ςυνειςφορζσ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ. Αυτι θ επιλογι είναι διακζςιμθ ςτον επόπτθ ακόμθ και αν θ Εξαγωγι του Εκπαιδευόμενου ζχει απενεργοποιθκεί ςτθν καρτζλα Μάκθμα. Προβολή Γραφημάτων Τα γραφιματα όπωσ αυτό που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα δείχνουν πόςο χρόνο δαπάνθςε ο εκπαιδευόμενοσ (με μπλε γραμμι) ςυγκρινόμενοσ με το μζςο όρο τθσ τάξθσ (πράςινθ γραμμι). Άλλα διαγράμματα μποροφν να δείξουν πόςοσ χρόνοσ δαπανικθκε ςε κάκε δραςτθριότθτα ςε ςχζςθ με το ςυνολικό χρόνο για τθν εκπόνθςθ όλθσ τθσ ακολουκίασ. Γραφήματα Επιπλέον υλικό για μελέτη: (Animated Tutorial): Περιβάλλον Εποπτείασ (κάτω δεξιά ςτθν ιςτοςελίδα) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ «Δημιουργία & Εποπτεία Μαθημάτων ςτο LAMS» το χώρο αυτό μπορεύτε να κρατόςετε τισ δικϋσ ςασ ςημειώςεισ καθώσ χρηςιμοποιεύτε το περιβϊλλον εποπτεύασ ςτο LAMS. Θα θϋλαμε επύςησ να μασ ςτεύλετε τi θα θϋλατε εςεύσ ςαν Επόπτησ του μαθόματόσ ςασ να ϋχει το LAMS. Μπορεύτε τα ςχόλιϊ ςασ να τα γρϊψετε και ςτο ημειωματϊριο του LAMS! ασ παρακαλούμε τισ όποιεσ ςημειώςεισ να τισ ςτεύλετε και ςε εμϊσ ; ) μαζύ με τη γνώμη ςασ για αυτό το εγχειρύδιο ώςτε ςτη ςυνϋχεια να βελτιώςουμε το παρόν εγχειρύδιο, αλλϊ και το ύδιο το περιβϊλλον Εποπτεύασ του LAMS Ευχαριςτούμε πολύ. Παπαδϊκησ, Γ. Παςχϊλησ, Ε. Ρώςςιου, Ν. Δόβροσ 6

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα