ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της ΕΙΟ, των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο, των τεχνικών και εσωτερικών κανονισμών. Η έλλειψη της οφειλομένης ευπρέπειας και τάξεως στις αθλητικές σχέσεις και η ασυμβίβαστη, προς το φίλαθλο πνεύμα και τις Αρχές του Ολυμπισμού, συμπεριφορά είτε αυτή σημειώνεται πριν, κατά τη διεξαγωγή, ή μετά τη λήξη επισήμων διεθνών, εθνικών ή διασυλλογικών αγώνων και προπονήσεων είτε μέσω των Μ.Μ.Ε. ή (και) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα διαπράττονται πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα καθώς και οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν αντικείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο. 1β. Υπόχρεοι τήρησης του Πειθαρχικού Κανονισμού i) Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού είναι τα σωματεία της Ε.Ι.Ο. τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους, οι αθλητές τους, τα μέλη των σωματείων της και οι κριτές, που μετέχουν σε οποιονδήποτε αγώνα της ΕΙΟ, τα οποία έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των κανονισμών. ii) Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική και προπονητική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών- προπονητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος. 1γ. Αθλητικά Πειθαρχικά Αδικήματα Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα: i) Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου σε σχέση με κάποιον αγώνα ή όχι, που δυσφημεί το άθλημα της ιστιοπλοΐας στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΙΟ. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας θεωρούνται ειδικά και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε και οποτεδήποτε, δημόσιες προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΙΟ, των μελών των Δ.Σ. και των επιτροπών της, των προπονητών, των συνεργατών της Ε.Ι.Ο, σωματείων μελών της ΕΙΟ, των θεσμοθετημένων αθλητικών Δικαιοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των κριτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού. ii) Η σύναψη σύμβασης μη εγκεκριμένης χορηγίας η διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών

2 ii) Η βιαιοπραγία, η απειλή, η απόπειρα βιαιοπραγίας, η βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά, η προσβολή αξιοπρέπειας και η γενικότερα απαξιωτική συμπεριφορά. Άρθρο 2 ο 2α. Συγκρότηση-Σύνθεση Πειθαρχικής Επιτροπής Η Πειθαρχική Επιτροπή αναθέτει σε μέλος της τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο. Η Πειθαρχική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά και πλέον από τα τακτικά μέλη, δηλαδή τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη της, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ειδικός Γραμματέας. Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής οφείλουν να συμμετέχουν κατά το δυνατόν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα να παραστεί θα εκπίπτει από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Προ της λήψεως της αποφάσεως το εν λόγω μέλος καλείται εγγράφως να παραστεί ειδικά στην συνεδρίαση αυτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις απουσίες του. Εάν δεν παραστεί ή εάν οι εξηγήσεις του δεν κριθούν επαρκείς και ικανοποιητικές, το μέλος διαγράφεται. Τακτικό μέλος οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντα ειδικής θέσης για την οποία έχει ψηφισθεί από την πλειοψηφία των λοιπών τακτικών μελών, και άρνηση του είναι αιτία έκπτωσης του. Τακτικό μέλος δύνανται να παραιτηθεί για σπουδαίο λόγο. 2β. Αρμοδιότητα Πειθαρχικής Επιτροπής 1) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων, προπονητών, κριτών, τεχνικών συμβούλων και λοιπών προσώπων εμπλεκομένων καθ οποιονδήποτε τρόπο με το άθλημα της Ιστιοπλοΐας. 2) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε με πρόταση του ΔΣ της Ε.Ι.Ο, ή άλλων επιτροπών αυτής, είτε με αιτιολογημένη αίτηση των Σωματείων μελών της Ε.Ι.Ο, είτε κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης καταγγελίας παντός έχοντος έννομο συμφέρον προς εξασφάλιση των αναφερομένων στο άρθρα του παρόντος Πειθαρχικού Δικαίου. 3) Η Πειθαρχική Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ενεργεί εντός του πλαισίου του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο, κατόπιν έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση. 4) Μπορεί να αιτηθεί προς το ΔΣ της Ε.Ι.Ο, νομική υποστήριξη από νομικό σύμβουλο με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. Αρθρο 3 3α. Διαδικασία εκδίκασης

3 1) Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση του σε απολογία. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση του παραπτώματος και συμπληρωματικά στοιχεία και από όποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα. 2) Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται το αργότερο εντός 2 μηνών στον εγκαλούμενο με έγγραφο, ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax και ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας το αργότερο εντός (1) μηνός από την ημέρα της κοινοποίησης. 3) Την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούμενος, οπότε η Πειθαρχική Επιτροπή τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. Επίσης μετά από προηγούμενο αίτημα του απολογούμενου μπορεί η Πειθαρχική Επιτροπή να δεχτεί η εκδίκαση της υπόθεσης να είναι μόνο προφορική, απαλλάσσοντας τον απολογούμενο από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού υπομνήματος. 4) Μετά την απολογία, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, ορίζει την ημερομηνία εκδίκασης της πειθαρχικής δίκης. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 2 και 3 του παρόντος άρθρου για την υποβολή της απολογίας και ο απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, η Πειθαρχική Επιτροπή δικάζει ερήμην, κρίνοντας βάσει των δεδομένων που έχει και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. 5) Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης μπορούν να παραστούν ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του και όποιος η παρουσία του θεωρηθεί απαραίτητη από την Πειθαρχική Επιτροπή, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του για το παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή, χωρίς να είναι δεσμευτικές για αυτό. 6) Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο δικηγόρο του, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα. 7) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι να προσκομίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσματα τύπου, video αγώνα κλπ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή ως δικαστικά τεκμήρια. Ειδικά οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02 αποτελούν αποδεικτικά μέσα (δεδομένα) για την Πειθαρχική Επιτροπή. 3β. Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 1) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της, η από τους αναπληρωτές τους (ως αναφέρεται ανωτέρω) και πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που συμμετείχαν στην Συνεδρίαση

4 Τα στοιχεία που έλαβε υπ όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να βγάλει την απόφασή της. Το ονοματεπώνυμο του κρινόμενου, το αποδιδόμενο πειθαρχικό αδίκημα, το τόπο και χρόνο τέλεσης του. Το σκεπτικό της απόφασης που περιλαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, και την τελική κρίση απαλλακτική η καταδικαστική. Το είδος και την διάρκεια της ενδεχομένης ποινής και τυχόν αναστολή της. Απόσπασμα του πρακτικού της Συνεδρίασης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, όταν ζητηθεί με αίτηση. 2) Τα είδη και τα όρια των ποινών καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. 3) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής εφεσιβάλλονται ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ), εντός 8 ημερών για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη κατοικία η την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής και μέσα σε 15 ημέρες για τα υπόλοιπα. Η ημερομηνία της προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της καθ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή επίδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Εάν η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής προσβληθεί στο ΑΣΕΑΔ, αναστέλλεται η ισχύς της, έως την εκδίκαση από αυτό. Αντίγραφο της προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ, είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται από τον εφεσιβάλλοντα και στην ΕΙΟ. 4) Οι επιβαλλόμενες ποινές από τα Σωματεία μέλη της ΕΙΟ βάσει των καταστατικών τους προς τους αθλητές ή τα μέλη τους, πρέπει να υποβληθούν στο ΔΣ της ΕΙΟ. Το διαβιβαστικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από το πρακτικό του οργάνου που επέβαλε την ποινή και να περιλαμβάνει το χρόνο και τόπο της Συνεδριάσεως κατά την οποίαν ελήφθη η απόφαση της ποινής και την απολογία του κατηγορουμένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητος (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και διεύθυνση κατοικίας του) καθώς και την ακριβή περιγραφή του παραπτώματος. Κατά των αποφάσεων τούτων επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΙΟ εντός 10ημέρου από της κοινοποίησης της. Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρθρο 4 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Οι επιβαλλόμενες ποινές από την Πειθαρχική Επιτροπή είναι: 4α. ΑΘΛΗΤΩΝ 1) Επίπληξη ή αυστηρή επίπληξη για γενικότερη ήπια αντιαθλητική συμπεριφορά αθλητών. 2) Αποκλεισμός μέχρι 2 μηνών από κάθε αγώνα σε αθλητή, για ανάρμοστη, ή συκοφαντική, ή και υβριστική συμπεριφορά ή απόπειρα βιαιοπραγίας κατά συναθλητή. 3) Αποκλεισμός τουλάχιστον 4 μηνών έως και 2 έτη από κάθε αγώνα για βιαιοπραγία κατά συναθλητή. Ειδικότερα σε περίπτωση ξυλοδαρμού ή εξύβρισης συγγενών α βαθμού η ποινή ορίζεται στα 2 έτη.

5 Οι υποπαράγραφοι 4,5 και 6 αφορούν σε συμπεριφορά των αθλητών προς τρίτους. 4) Αποκλεισμός τουλάχιστον 4 και πλέον μηνών από κάθε αγώνα για ανάρμοστη, ή βάναυση, ή υβριστική συμπεριφορά. 5) Αποκλεισμός τουλάχιστον έξη (6) και πλέον μηνών από κάθε αγώνα, για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγίας. 6) Αποκλεισμός για κάθε άλλη μη αναφερόμενη ως ανωτέρω συμπεριφορά αθλητή.. 7) Οριστική διαγραφή επί βαρύτατων παραβάσεων. 8) Αθλητές, οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί με μία εκ των ανωτέρω ποινών-πλην της 4.α.1 (επίπληξη) και τιμωρίας με αναστολή- αποκλείονται από την Εθνική Ομάδα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που η ποινή είναι άνω του ενός έτους αποκλείονται από τις αντίστοιχες αγωνιστικές περιόδους. 4β. ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΛΠ 1) Προσωρινή, μέχρι δύο μηνών (2), στέρηση του δικαιώματος ασκήσεως των καθηκόντων τους για ανάρμοστη η και υβριστική συμπεριφορά. 2) Προσωρινή στέρηση τουλάχιστον δυο (2) μηνών, του δικαιώματος ασκήσεως των καθηκόντων τους, για βάναυση συμπεριφορά κατά παντός αναφερομένου προσώπου στο άρθρο 1 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. 3) Προσωρινή στέρηση ενός (1) έτους του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους. 4) Οριστική στέρηση δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους επί βαρύτατων παραβάσεων. 5) Πρόταση προς την ΓΓΑ για οριστική ανάκληση της αδείας τους όταν αφορά προπονητές, για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία κατά παντός προσώπου αναφερόμενου στο άρθρο 1 του παρόντος. Κατά την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής δύνανται να κοινοποιούνται οι επιβαλλόμενες ποινές στο αρμόδιο συνδικαλιστικό Όργανο. 4γ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΛΠ Επίπληξη ή σοβαρή επίπληξη. 4δ. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής βασίζεται την προστασία της Ε.Ι.Ο., των σωματείων, της προσωπικότητας, ευπρέπειας και δραστηριότητας των αθλητών, έχοντας πάντα γνώμονα την πρόοδο του αθλήματος 4ε. Παραγραφή Παραπτώματος η Αδικήματος 1) Παραγραφή Πειθαρχικού αδικήματος πραγματοποιείται με την συμπλήρωση τριετίας από την στιγμή της τέλεσής του. 2) Η έγερση της πειθαρχικής αγωγής και κάθε διαδικαστική ενέργεια της Πειθαρχικής Επιτροπής (πχ κλήση σε απολογία, εκδίκαση) επιφέρουν την διακοπή της παραγραφής

6 4στ. Αποκατάσταση Η Πειθαρχική ποινή διαγράφεται από τον φάκελο του πειθαρχικά διωχθέντος με την παρέλευση 2 ετών από την έκδοση απόφασης και εφαρμογή της ποινής, για τις περιπτώσεις της επίπληξης και αυστηρής επίπληξης, και ομοίως από την παρέλευση 3 ετών για τις περιπτώσεις αποκλεισμού από αγώνες, στέρηση δικαιώματος άσκησης καθηκόντων και για προσωρινή διαγραφή. 4ζ. Υποτροπή 1) Υπότροπος θεωρείται εκείνος που υποπίπτει στο ίδιο ή βαρύτερο παράπτωμα 2) Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους από της λήξεως της ποινής, επιβάλλεται νέα ποινή που είναι είτε διπλάσια της παλαιάς, είτε η ποινή της αμέσως ανώτερης κατηγορίας των ως αναφερομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 5 Κοινοποίηση-Έναρξη-Λήξη ποινών 1) Κάθε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής γνωστοποιείται άμεσα στο ΔΣ της ΕΙΟ το οποίο είναι αρμόδιο για την διαδικασία επιβολής και ελέγχου εκτέλεσης των ποινών. 2) Αντίγραφο της αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής, περί επιβολής ποινής κοινοποιείται από την ΕΙΟ επί αποδείξει στον κατηγορούμενο, τον αιτήσαντα την δίωξη αυτού καθώς και το Σωματείο που ανήκει. Η ισχύ της είναι άμεσα εκτελεστή, από της επομένης της κοινοποίησης στον κατηγορούμενο εκτός και αν ο κατηγορούμενος προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. 3) Η ποινή είναι δυνατό να δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΙΟ ή στον Τύπο και να επικολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων ή στα Γραφεία της Ομοσπονδίας. Ο παρόν Κανονισμός συγκείμενος από 5 άρθρα, αποτελεί τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΙΟ, εναρμονισμένο με τον Ν. 2725/99 - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα- καθώς και με το καταστατικό της ΕΙΟ, και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση. Καλλιθέα 20/02/ 2017 Για την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

7 ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της ΕΙΟ, των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο, των τεχνικών και εσωτερικών κανονισμών. Η έλλειψη της οφειλομένης ευπρέπειας και τάξεως στις αθλητικές σχέσεις και η ασυμβίβαστη, προς το φίλαθλο πνεύμα και τις Αρχές του Ολυμπισμού, συμπεριφορά είτε αυτή σημειώνεται πριν, κατά τη διεξαγωγή, ή μετά τη λήξη επισήμων διεθνών, εθνικών ή διασυλλογικών αγώνων και προπονήσεων είτε μέσω των Μ.Μ.Ε. ή (και) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα διαπράττονται πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα καθώς και οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν αντικείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο. 1β. Υπόχρεοι τήρησης του Πειθαρχικού Κανονισμού i) Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού είναι τα σωματεία της Ε.Ι.Ο. τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους, οι αθλητές τους, τα μέλη των σωματείων της και οι κριτές, που μετέχουν σε οποιονδήποτε αγώνα της ΕΙΟ, τα οποία έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των κανονισμών. ii) Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική και προπονητική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών- προπονητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος. 1γ. Αθλητικά Πειθαρχικά Αδικήματα Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα: i) Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου σε σχέση με κάποιον αγώνα ή όχι, που δυσφημεί το άθλημα της ιστιοπλοΐας στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΙΟ. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας θεωρούνται ειδικά και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε και οποτεδήποτε, δημόσιες προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΙΟ, των μελών των Δ.Σ. και των επιτροπών της, των προπονητών, των συνεργατών της Ε.Ι.Ο, σωματείων μελών της ΕΙΟ, των θεσμοθετημένων αθλητικών Δικαιοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των κριτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών ή παραγόντων αυτού. 1

8 ii) Η σύναψη σύμβασης μη εγκεκριμένης χορηγίας η διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών ii) Η βιαιοπραγία, η απειλή, η απόπειρα βιαιοπραγίας, η βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά, η προσβολή αξιοπρέπειας και η γενικότερα απαξιωτική συμπεριφορά. Άρθρο 2 ο 2α. Συγκρότηση-Σύνθεση Πειθαρχικής Επιτροπής Η Πειθαρχική Επιτροπή αναθέτει σε μέλος της τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση που εκείνος αδυνατεί να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο. Η Πειθαρχική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά και πλέον από τα τακτικά μέλη, δηλαδή τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη της, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ειδικός Γραμματέας. Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής οφείλουν να συμμετέχουν κατά το δυνατόν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του οργάνου. Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα να παραστεί θα εκπίπτει από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Προ της λήψεως της αποφάσεως το εν λόγω μέλος καλείται εγγράφως να παραστεί ειδικά στην συνεδρίαση αυτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις απουσίες του. Εάν δεν παραστεί ή εάν οι εξηγήσεις του δεν κριθούν επαρκείς και ικανοποιητικές, το μέλος διαγράφεται. Τακτικό μέλος οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντα ειδικής θέσης για την οποία έχει ψηφισθεί από την πλειοψηφία των λοιπών τακτικών μελών, και άρνηση του είναι αιτία έκπτωσης του. Τακτικό μέλος δύνανται να παραιτηθεί για σπουδαίο λόγο. 2β. Αρμοδιότητα Πειθαρχικής Επιτροπής 1) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων Σωματείων, προπονητών, κριτών, τεχνικών συμβούλων και λοιπών προσώπων εμπλεκομένων καθ οποιονδήποτε τρόπο με το άθλημα της Ιστιοπλοΐας. 2) Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε με πρόταση του ΔΣ της Ε.Ι.Ο, ή άλλων επιτροπών αυτής, είτε με αιτιολογημένη αίτηση των Σωματείων μελών της Ε.Ι.Ο, είτε κατόπιν έγγραφης αιτιολογημένης καταγγελίας παντός έχοντος έννομο συμφέρον προς εξασφάλιση των αναφερομένων στο άρθρα του παρόντος Πειθαρχικού Δικαίου. 3) Η Πειθαρχική Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ενεργεί εντός του πλαισίου του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ι.Ο, κατόπιν έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση. 4) Μπορεί να αιτηθεί προς το ΔΣ της Ε.Ι.Ο, νομική υποστήριξη από νομικό σύμβουλο με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο. 2

9 Αρθρο 3 3α. Διαδικασία εκδίκασης 1) Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει, χωρίς την προηγούμενη κλήση του σε απολογία. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση του παραπτώματος και συμπληρωματικά στοιχεία και από όποιο άλλο πρόσωπο ή φορέα κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα. 2) Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται το αργότερο εντός 2 μηνών στον εγκαλούμενο με έγγραφο, ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax και ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας το αργότερο εντός (1) μηνός από την ημέρα της κοινοποίησης. 3) Την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούμενος, οπότε η Πειθαρχική Επιτροπή τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. Επίσης μετά από προηγούμενο αίτημα του απολογούμενου μπορεί η Πειθαρχική Επιτροπή να δεχτεί η εκδίκαση της υπόθεσης να είναι μόνο προφορική, απαλλάσσοντας τον απολογούμενο από την υποχρέωση κατάθεσης γραπτού υπομνήματος. 4) Μετά την απολογία, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, ορίζει την ημερομηνία εκδίκασης της πειθαρχικής δίκης. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 2 και 3 του παρόντος άρθρου για την υποβολή της απολογίας και ο απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, η Πειθαρχική Επιτροπή δικάζει ερήμην, κρίνοντας βάσει των δεδομένων που έχει και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. 5) Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης μπορούν να παραστούν ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του και όποιος η παρουσία του θεωρηθεί απαραίτητη από την Πειθαρχική Επιτροπή, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του για το παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή, χωρίς να είναι δεσμευτικές για αυτό. 6) Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιο δικηγόρο του, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα. 7) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι να προσκομίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσματα τύπου, video αγώνα κλπ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από την Πειθαρχική Επιτροπή ως δικαστικά τεκμήρια. Ειδικά οι εικόνες που προκύπτουν από λήψη ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3057/02 αποτελούν αποδεικτικά μέσα (δεδομένα) για την Πειθαρχική Επιτροπή. 3β. Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 3

10 1) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της, η από τους αναπληρωτές τους (ως αναφέρεται ανωτέρω) και πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που συμμετείχαν στην Συνεδρίαση Τα στοιχεία που έλαβε υπ όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να βγάλει την απόφασή της. Το ονοματεπώνυμο του κρινόμενου, το αποδιδόμενο πειθαρχικό αδίκημα, το τόπο και χρόνο τέλεσης του. Το σκεπτικό της απόφασης που περιλαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, και την τελική κρίση απαλλακτική η καταδικαστική. Το είδος και την διάρκεια της ενδεχομένης ποινής και τυχόν αναστολή της. Απόσπασμα του πρακτικού της Συνεδρίασης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, όταν ζητηθεί με αίτηση. 2) Τα είδη και τα όρια των ποινών καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. 3) Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής εφεσιβάλλονται ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ), εντός 8 ημερών. Η ημερομηνία της προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της καθ οιονδήποτε τρόπο γνώσης, κοινοποίησης ή επίδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Εάν η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής προσβληθεί στο ΑΣΕΑΔ, δεν αναστέλλεται η ισχύς της, έως την έκδοση απόφασης. Αντίγραφο της προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ, είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται από τον εφεσιβάλλοντα και στην ΕΙΟ. 4) Οι επιβαλλόμενες ποινές από τα Σωματεία μέλη της ΕΙΟ βάσει των καταστατικών τους προς τους αθλητές ή τα μέλη τους, πρέπει να υποβληθούν στο ΔΣ της ΕΙΟ. Το διαβιβαστικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από το πρακτικό του οργάνου που επέβαλε την ποινή και να περιλαμβάνει το χρόνο και τόπο της Συνεδριάσεως κατά την οποίαν ελήφθη η απόφαση της ποινής και την απολογία του κατηγορουμένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητος (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και διεύθυνση κατοικίας του) καθώς και την ακριβή περιγραφή του παραπτώματος. Κατά των αποφάσεων τούτων επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΙΟ εντός 10ημέρου από της κοινοποίησης της. Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρθρο 4 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Οι επιβαλλόμενες ποινές από την Πειθαρχική Επιτροπή είναι: 4α. ΑΘΛΗΤΩΝ 1) Επίπληξη ή αυστηρή επίπληξη για γενικότερη ήπια αντιαθλητική συμπεριφορά αθλητών. 2) Αποκλεισμός μέχρι 2 μηνών από κάθε αγώνα σε αθλητή, για ανάρμοστη, ή συκοφαντική, ή και υβριστική συμπεριφορά ή απόπειρα βιαιοπραγίας κατά συναθλητή. 4

11 3) Αποκλεισμός τουλάχιστον 4 μηνών έως και 2 έτη από κάθε αγώνα για βιαιοπραγία κατά συναθλητή. Ειδικότερα σε περίπτωση ξυλοδαρμού ή εξύβρισης συγγενών α βαθμού η ποινή ορίζεται στα 2 έτη. Οι υποπαράγραφοι 4,5 και 6 αφορούν σε συμπεριφορά των αθλητών προς τρίτους. 4) Αποκλεισμός τουλάχιστον 4 και πλέον μηνών από κάθε αγώνα για ανάρμοστη, ή βάναυση, ή υβριστική συμπεριφορά. 5) Αποκλεισμός τουλάχιστον έξη (6) και πλέον μηνών από κάθε αγώνα, για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγίας. 6) Αποκλεισμός για κάθε άλλη μη αναφερόμενη ως ανωτέρω συμπεριφορά αθλητή.. 7) Οριστική διαγραφή επί βαρύτατων παραβάσεων. 8) Αθλητές, οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί με μία εκ των ανωτέρω ποινών-πλην της 4.α.1 (επίπληξη) και τιμωρίας με αναστολή- αποκλείονται από την Εθνική Ομάδα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που η ποινή είναι άνω του ενός έτους αποκλείονται από τις αντίστοιχες αγωνιστικές περιόδους. 4β. ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΚΛΠ 1) Προσωρινή, μέχρι δύο μηνών (2), στέρηση του δικαιώματος ασκήσεως των καθηκόντων τους για ανάρμοστη η και υβριστική συμπεριφορά. 2) Προσωρινή στέρηση τουλάχιστον δυο (2) μηνών, του δικαιώματος ασκήσεως των καθηκόντων τους, για βάναυση συμπεριφορά κατά παντός αναφερομένου προσώπου στο άρθρο 1 του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού. 3) Προσωρινή στέρηση ενός (1) έτους του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους. 4) Οριστική στέρηση δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους επί βαρύτατων παραβάσεων. 5) Πρόταση προς την ΓΓΑ για οριστική ανάκληση της αδείας τους όταν αφορά προπονητές, για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία κατά παντός προσώπου αναφερόμενου στο άρθρο 1 του παρόντος. Κατά την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής δύνανται να κοινοποιούνται οι επιβαλλόμενες ποινές στο αρμόδιο συνδικαλιστικό Όργανο. 4γ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΛΠ Επίπληξη ή σοβαρή επίπληξη. 4δ. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής βασίζεται την προστασία της Ε.Ι.Ο., των σωματείων, της προσωπικότητας, ευπρέπειας και δραστηριότητας των αθλητών, έχοντας πάντα γνώμονα την πρόοδο του αθλήματος 4ε. Παραγραφή Παραπτώματος η Αδικήματος 1) Παραγραφή Πειθαρχικού αδικήματος πραγματοποιείται με την συμπλήρωση τριετίας από την στιγμή της τέλεσής του. 5

12 2) Η έγερση της πειθαρχικής αγωγής και κάθε διαδικαστική ενέργεια της Πειθαρχικής Επιτροπής (πχ κλήση σε απολογία, εκδίκαση) επιφέρουν την διακοπή της παραγραφής 4στ. Αποκατάσταση Η Πειθαρχική ποινή διαγράφεται από τον φάκελο του πειθαρχικά διωχθέντος με την παρέλευση 2 ετών από την έκδοση απόφασης και εφαρμογή της ποινής, για τις περιπτώσεις της επίπληξης και αυστηρής επίπληξης, και ομοίως από την παρέλευση 3 ετών για τις περιπτώσεις αποκλεισμού από αγώνες, στέρηση δικαιώματος άσκησης καθηκόντων και για προσωρινή διαγραφή. 4ζ. Υποτροπή 1) Υπότροπος θεωρείται εκείνος που υποπίπτει στο ίδιο ή βαρύτερο παράπτωμα 2) Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους από της λήξεως της ποινής, επιβάλλεται νέα ποινή που είναι είτε διπλάσια της παλαιάς, είτε η ποινή της αμέσως ανώτερης κατηγορίας των ως αναφερομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 5 Κοινοποίηση-Έναρξη-Λήξη ποινών 1) Κάθε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής γνωστοποιείται άμεσα στο ΔΣ της ΕΙΟ το οποίο είναι αρμόδιο για την διαδικασία επιβολής και ελέγχου εκτέλεσης των ποινών. 2) Αντίγραφο της αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής, περί επιβολής ποινής κοινοποιείται από την ΕΙΟ επί αποδείξει στον κατηγορούμενο, τον αιτήσαντα την δίωξη αυτού καθώς και το Σωματείο που ανήκει. Η ισχύ της είναι άμεσα εκτελεστή, από της επομένης της κοινοποίησης στον κατηγορούμενο εκτός και αν ο κατηγορούμενος προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ. 3) Η ποινή είναι δυνατό να δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΙΟ ή στον Τύπο και να επικολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων ή στα Γραφεία της Ομοσπονδίας. Ο παρόν Κανονισμός συγκείμενος από 5 άρθρα, αποτελεί τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΙΟ, εναρμονισμένο με τον Ν. 2725/99 - όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα- καθώς και με το καταστατικό της ΕΙΟ, και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση. 6

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ο Γενικά Σωματεία και εκπρόσωποί τους, αθλητές, προπονητές, διαιτητές κλπ όταν : Διαπράξουν παράπτωμα που θίγει το Φίλαθλο Πνεύμα, παραβιάσουν το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Προς Την Πειθαρχική Επιτροπή Αθήνα 17/2/15. Θέμα : Απόσπασμα Εγχειριδίου άρ.7 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ»

Προς Την Πειθαρχική Επιτροπή Αθήνα 17/2/15. Θέμα : Απόσπασμα Εγχειριδίου άρ.7 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ» Προς Την Πειθαρχική Επιτροπή Αθήνα 17/2/15 Θέμα : Απόσπασμα Εγχειριδίου άρ.7 «Πειθαρχικό Δίκαιο ΠΕΦΤ» 7. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΦΤ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΕ) Συστήνεται πειθαρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2006 ΑΡΘΡΟ 1 ο Για την ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων της Κ.Ο.Ε.Κ, λειτουργούν οι εξής επιτροπές και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θεσπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής αντισφαίρισης είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 267/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 267/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 267/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές:

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΣΚΕ ( 13 του καταστατικού της ΕΣΣΚΕ ) 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ετήσια συνδρομή των μελών της ΕΣΣΚΕ προς την ΕΣΣΚΕ δεν υπάρχει. Αν αυτού και για έκτακτες δαπάνες που το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 240/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αριθμός Απόφασης 240/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αριθμός Απόφασης 240/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Παναγιώτη Παπανότη-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Ο παρών Κανονισμός Κριτών της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας καταρτίστηκε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1ο Γενικά 1. Τα σωµατεία - µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.), οι αθλητές, οι εκπαιδευτές / προπονητές, οι κριτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 24 ης Οκτωβρίου 2009 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 24 ης Οκτωβρίου 2009 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 24 ης Οκτωβρίου 2009 Κανονισμός αρ. 4 4.1. Γενικά ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σκοπός του παρόντα Πειθαρχικού Κανονισμού (ΠΚ ΕΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Άρθρο 18(του καταστατικού) 1. Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1... 3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 2... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 3...

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ (Α Ε.Σ.Α.Ξ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετά την ομόφωνη και ιστορική απόφαση της 7-12-2014, για την ένταξη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Χ.Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Χ.Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Χ.Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2015 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 1 1. 1. Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθμ. 3/2017 του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Απόφαση υπ αριθμ. 3/2017 του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/10/2017 Απόφαση υπ αριθμ. 3/2017 του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς Το Πειθαρχικό ίκαιο της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), περιλαµβανόµενο σε παράρτηµα του Εσωτερικού Κανονισµού Χειροσφαίρισης αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής West Attica Basket League

Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής West Attica Basket League Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Δυτικής Αττικής West Attica Basket League ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει ως σκοπό να εφαρμόζει και να διατηρεί τους κανόνες του Πειθαρχικού Δικαίου και συγκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο.

ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο. ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο. Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 Έννοια Πειθαρχικής ιαφοράς... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 1 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΔΚΑ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΔΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΔΚΑ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΔΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΔΚΑ) Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Μελών του ΣΕΔΚΑ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 77/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Συμβούλιο Λέσχης Φιλίας Κολοκυνθούς Αίμονος 9, Κολωνός, 10442 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2014 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2014 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/04/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2014 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περίληψη: Το ΔΠΣ ομόφωνα έκρινε πειθαρχικά ελεγκτέα την συν. Αλεξία Κονάχου, ύστερα από αυτεπάγγελτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες

ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Άρθρο 1 Όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρμόδιο όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α. ΣΚΟΥΦΙΑ Η γηπεδούχος ομάδα θα φορά λευκά σκουφιά και η φιλοξενούμενη ομάδα διαφορετικού χρώματος σκουφιά, εκτός από κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές, αλλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένος στους ν.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένος στους ν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένος στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 17 ο Διαιτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών - Μετεγγραφών Αθλητών

Κανονισμοί Εγγραφών - Μετεγγραφών Αθλητών Κανονισμοί Εγγραφών - Μετεγγραφών Αθλητών ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόμενο Με τον παρόντα κανονισμό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α ), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3840 Κ.Δ.Π. 465/2004 Αριθμός 465 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο H1. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο H1. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ H ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο H1. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου 1. Περισσότερα πειθαρχικά αδικήματα του αυτού προσώπου διωκόμενα πριν την έκδοση οριστικής απόφασης για κάποιο από αυτά συνεκδικάζονται.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ' αριθμ. 2/2015 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Απόφαση υπ' αριθμ. 2/2015 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/05/2015 Απόφαση υπ' αριθμ. 2/2015 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 36 75 440 FAX: 36 75 530 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 23/2013 TOY ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 23/2013 TOY ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/01/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 23/2013 TOY ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περίληψη: Η συν.πόπη Τσαπανίδου, κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα, για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΈΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο παρών Κανονισµός ιαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 1 2 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Άρθρο 1 Προπονητής... 4 Άρθρο 2 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή... 4 Άρθρο 3 Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΠΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 2015 O παρών κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 281/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 281/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 281/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Μαρία Σ. Σκολαρίκη, Πρωτοδίκη - αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 44 (ΦΕΚ Β 1642/ ) Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ).

Αριθ. 44 (ΦΕΚ Β 1642/ ) Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ). Αριθ. 44 (ΦΕΚ Β 1642/7.11.2003) Κανονισµός Εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ). Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α ΑΕ) Εχοντας υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σου αποστέλλω κείμενο σχεδίου νόμου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο. Μηχανικών. Το κείμενο είναι προϊόν (παραδοτέο) της σχετικής ομάδας εργασίας

Σου αποστέλλω κείμενο σχεδίου νόμου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο. Μηχανικών. Το κείμενο είναι προϊόν (παραδοτέο) της σχετικής ομάδας εργασίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΙΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Π Α ΡΆ ΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΣΙΝΑ 15, ΑΘΗΝΑ 10680- ΤΗΛ. 210.3610515- FAX 210.3625887-email: schinas@dsa.gr Προς τον Πρόεδρο ΔΕ/ΤΕΕ Αγαπητέ Πρόεδρε, κ. Γεώργιο Στασινό Α θ ή να Λ!2 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αριθμ. 51961/6826 (ΦΕΚ Β 1884/14.9.2007) Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1. Έννοια Πειθαρχικής Διαφοράς... 1 Άρθρο 2. Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 Αθήνα, 21-01-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/29-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ α. H Πρωτοβάθμια Επιτροπή είναι εξαμελής. Απαρτίζεται από: i. τέσσερα άτομα από τον χώρο της Επικοινωνίας (διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, ΜΜΕ) ii. δύο άτομα από τον ευρύτερο κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα