ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποφάσεις ρειών της συγχώνευσης και της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «GU HELLAS A.E. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Υλικών Κατασκευής Κουφωμάτων και Ειδών Κιγκαλερίας» και δ.τ. «GU HELLAS A.E.».. 1 Ανακοινώσεις την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Ποτών και Τρο φίμων ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕ ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟ ΤΡΩΝΙ ΑΕ» την επωνυμία «ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙ ΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ» την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.». 5 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOSPORT PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟ ΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «INOSPORT PRODUCTIONS Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «ΥΔΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΑΜΑ Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «PHARMACON Δ.ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡ ΜΑΚΟΝ ΑΦΕ» την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». 10 την επωνυμία «ΑΞΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΞΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Transport Providers & Shipping Greece Ανώνυμη Εταιρία Μεταφορικών Υπηρε σιών» και δ.τ. «T.P.S. Greece A.E.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) ρειών της συγχώνευσης και της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «GU HELLAS A.E. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Υλικών Κατασκευής Κουφωμάτων και Ειδών Κιγκαλερίας» και δ.τ. «GU HELLAS A.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 17/14128/ απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Α. Η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών: 1. «GU HELLAS A.E. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Υλικών Κατασκευής Κουφωμάτων και Ειδών Κιγκαλερίας» και δ.τ. «GU HELLAS A.E.» και ΑΡ.ΜΑΕ: 33517/62/Β/95/0139 και 2. «GU DOOR SYSTEMS ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GU DOOR SYSTEMS A.E.» και ΑΡ.ΜΑΕ: 64364/62/Β/07/287 με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη εται ρεία, σύμφωνα με τις από απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης της απορροφώσας ΑΕ και την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης ΑΕ και την αριθμ. 2754/ συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Κωστού λη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και του ΚΝ 2190/20, σε συνδυασμό με τον Ν. 2166/93 Β. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GU HELLAS A.E. Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Υλικών Κατασκευής Κουφωμάτων και Ειδών Κιγκαλερίας» και δ.τ. «GU HELLAS A.E.» και με αριθμό Μητρώου 33517/62/ Β/95/0139, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι ( ,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανέμεται δε σε εκατόν δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργή θηκε α) Με την εισφορά σε μετρητά δραχμών (ή ,26 ευρώ) από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του αρχι κού καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 2553/ τ.α.ε. και Ε.Π.Ε.) και β) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5.876,74 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού από το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» και ταυτόχρονης μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δραχμές σε ευρώ, σύμφωνα με την από 19η Νοεμβρίου 2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. γ) Με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τρι άντα οχτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι (38.220,00) ευρώ με έκδοση δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (12.740) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία και η οποία προέρχεται: αα) κατά ,00 ευρώ από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφημένης εταιρείας «GU DOOR SYSTEMS ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού ευρώ ,00 μετά την απόσβεση του με την αξία των συμμετοχών της εταιρείας ποσού ,00 ευρώ ββ) κατά 1,00 δια καταβολής μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης Η πιο πάνω αύξηση εγκρίθηκε με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη συγ χώνευση διά απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «GU DOOR SYSTEMS ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟ ΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν 2190/1920 και των αρ.1 5 του Ν.2166/1993 ως και η από 13/02/2009 έκθεση διαπίστωσης της λογι στικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης Α.Ε κατά την 31/1/2009 του Ορκω τού Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνου Μ.Λώλου. Θεσσαλονίκη, 17 Αυγούστου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) νυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Ποτών και Τροφίμων ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 10/8/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/06/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 29/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία«ανώνυμη Εταιρεία Ποτών και Τροφίμων ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 234/01/Β/86/234 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Κριεζώτου 1δ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέ χθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με τριεετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Παύλος Γ. Καρακώστας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς (Καρύστου, αρ.5), με Α.Δ.Τ. Λ /1977 Π.Α. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Αλκμήνη Π. Καρακώστα, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοι κος Βριλησσίων (οδός Παύλου Μπακογιάννη, αρ. 68), με Α.Δ.Τ. ΑΖ503825/07.,3.2008, Τ.Α. Βριλησσίων, Μέλος. Δημήτριος Αρ. Χριστοδουλιάς, κάτοικος Αγία Πα ρασκευής (οδός Πελοποννήσου, αρ. 26), ελληνικής υπη κοότητας, Α.Δ.Τ. ΑΙ674629/ , Τ.Α. Νέου Κόσμου, Μέλος. Ελένη Π. Καρακώστα, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς (Καρύστου, αρ.5), με Α.Δ.Τ. Σ / Τ. Α. Κηφισιάς, Μέλος. Σπυρίδωνας Θ. Κρίκος, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Λυκαβηττού αρ. 12), με Α.Δ.Τ. Π674705/1991, Τ.Α. Χαλαν δρίου, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε συμ φώνως με το καταστατικό την ενάσκηση των δικαιω μάτων και εξουσιών του, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του καταστατικού, στον Πρόεδρο Παύλο Γ. Καρακώστα. Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα ανέθεσε ομο φώνως την ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του κα ταστατικού, στους:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Ηλία Π. Λυμπέρη, Οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών (οδός Δαμαγήτου, αρ. 91), με Α.Δ.Τ. Μ486669/ Τ.Α. Καλαμάτας. Νικόλαος Γ. Λουκάκης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κά τοικο Νέου Κόσμου (οδός Ιππονίκου, αρ. 3), με Α.Δ.Τ. Π633867/ , Τ.Α. Ανθούπολης. Αλκμήνη Π. Καρακώστα, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Βριλησσίων (οδός Παύλου Μπακογιάννη,.αρ. 68), με Α.Δ.Τ. ΑΖ503825/07.,3.2008, Τ.Α. Βριλησσίων. Παναγιώτα Αθ. Μπενέτου, Λογίστρια, κάτοικο Νέας Ιωνίας (οδός Λήμου, αρ. 4) με ΑΔΤ ΑΚ022781/ , Τ.Α. Νέας Ιωνίας. Μαρία Β. Γκανά, κάτοικο Αλίμου (οδός Λητούς, αρ. 15) με Α.Δ.Τ. Α.Τ. Ρ527189/ Α.Τ. Άνω Καλαμακίου. οι οποίοι, ενεργούντες με τον ακόλουθο τρόπο, χω ριζόμενοι σε δύο ομάδες ως ακολούθως, θα δεσμεύουν την εταιρεία: Α Ομάδα: Ηλίας Π. Αυμπέρης, Νίκος Γ. Λουκάκης. Β Ομάδα: Αλκμήνη Π. Καρακώστα, Παναγιώτα Μπενέ του, Μαρία Β. Γκανά. Πέραν του Προέδρου Παύλου Καρακώστα, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, ανεξαρτήτως ποσού, τα παραπάνω πρόσωπα, ενεργώ ντας ανά δύο, ένα από κάθε ομάδα, όπως παραπάνω προβλέπεται, έχουν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, απεριορίστου ποσού, εκτός από εκείνες για τις οποίες, με Βάση τον Νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμ βουλίου και εκτός από τις ακόλουθες περιοριότικώς αναφερόμενες πράξεις: Προκειμένου περί πώλησης, υποθήκευσης, εκμίσθω σης και οποιασδήποτε άλλης δέσμευσης της περιουσίας της εταιρείας (κινητής ή/και ακίνητης) ή τμήματος αυ τής καθώς και για αγορά ακινήτων, μίσθωση ακινήτων και σύναψη δανειακών συμβάσεων, αίτηοη χορήγησης εγγυητικών επιστολών ή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING), για παροχή εγγύησης, η εταιρεία δεσμεύεται μόνον με την υπογραφή του Προέδρου Παύ λου Γ. Καρακώστα ή μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει ποιος θα μπορεί κατά περίπτωση να υπογράψει και να δεσμεύσει την εταιρεία. Η οπισθογράφηση αξιόγραφων για κατάθεση στις Τράπεζες, σε λογαριασμούς της εταιρείας, επιτρέπεται να γίνει από οποιαδήποτε από τους Ηλία Π. Λυμπέρη, Νικόλαο Γ. Λουκάκη, Αλκμήνη Π. Καρακώστα, Παναγιώτα Μπενέττου, Μαρία Β. Γκανά, Κωνσταντίνο Π. Λαβίδα κάτοικο Παπάγου (οδός Λεμεσού αρ. 26), με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , Α.Τ. Παπάγου, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου. Η υπογραφή των χορηγουμένων από την εταιρεία δηλώσεων του Ν. 1599/1986 θα γίνεται είτε από τον Παύ λο Γ. Καρακώστα είτε από τον Ηλία Π. Λυμπέρη, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου. Η παραλαβή των επιστολών και δεμάτων από το Ταχυδρομείο Μυκόνου και γενικότερα οποιαδήποτε συ ναλλαγή με το ταχυδρομείο Μυκόνου θα γίνεται από Κωνσταντίνο Π. Λαβίδα κάτοικο Παπάγου (οδός Λεμεσού αρ. 26), με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , Α.Τ. Παπάγου, χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Ηλία Π. Λυ μπέρη τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατάστρω σης, παρακολούθησης και εφαρμογής της πολιτικής προσωπικού και γενικώς της λειτουργίας των εργασι ακών συμβάσεων της εταιρείας με το προσωπικό της, καθώς επίσης και την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υπευθυνότητα απέναντι στις αρχές για την τήρηση των γενικώς κειμένων αγορανομικών διατάξεων, όπως και των διατάξεων της κειμένης εργατικής νομοθεσίας στους χώρους της εργασίας της εταιρείας, των συνα φών αστυνομικών διατάξεων κλπ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι όλες οι τυχόν άδειες για την λειτουργία των καταστημάτων υγειο νομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας θα εκδίδονται στο όνομα του Παύλου Γ. Καρακώστα τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως μόνο αρμόδιο για το ζήτημα αυτό. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (3) νυμία «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ» και δ.τ. «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 22/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29/06/2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 29/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΤΑ ΑΝΕΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 70467/01/Β/10/447 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Χατζηγιάννη Μέξη 5 και Γριβογιώργη) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1] Guy AUGER του Jean Marcel AUGER και της Huguette ROUSSEL, γεννηθείς στο Καναδά (Levis, Quebec), το έτος 1965, κάτοικος Παρισίων, 101 avenue Jean Baptiste Clement Boulogne Billancourt, Γαλλία, κάτοχος του υπ αριθμ. 07CK73129 Γαλλικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στις 20/11/2007, Πρόεδρος. 2] Paul DE LA POIX DE REMINVILLE του Charles DE LA POIX DE REMINVILLE και της Marie Claude TANNERY, γεννηθείς στη Γαλλία (Boulogne Billancourt 92), το έτος 1958, κάτοικος Παρισίων 16 Rue Andre Gide 75015, Γαλλία, κάτοχος του υπ αριθμ. 10AL95821, Γαλλικού διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στις 26/03/2010, Αντιπρόεδρος, 3] Jean Philippe OLIVIER του Yves OLIVIER και της Marie rance TOURREAU, γεννηθείς στη Γαλλία (Moulins), το έτος 1974, κάτοικος Παρισίων, 2 Rue Herran Γαλ λία, κάτοχος του υπ αριθμ. 08AL75651 Γαλλικού διαβα τηρίου, το οποίο εκδόθηκε στις 03/04/2008, Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και υπό την επιφύλαξη των συγκεκριμένων διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, να αναθέσει στον πρόεδρο του Διοικητικού

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Συμβουλίου Guy AUGER την πλήρη εξουσία διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ενεργώ ντας μόνος υπό την εταιρική επωνυμία έναντι τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), αρχών ή δικαστηρίων χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τα ποσά ή τη φύση των αναλαμβανόμενων συμβάσεων ή υποχρεώσεων. Διευκρινίζεται ότι η ανάθεση των παραπάνω εξουσιών υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα από τους περιορισμούς του Άρθρου Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί ου Guy AUGER, το δικαίωμα να αναθέτει υπ ευθύνη του τις εξουσίες εκπροσώπησης που του έχουν ανατεθεί ή μέρος αυτών, μόνο στον Μάριο ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΚ / , εκδοθέν από το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, με ΑφΜ (W , ΔΟΥ Ψυχικού, κάτοικο Ψυχικού, Π. Νιρβάνα 12. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομό φωνα να εξουσιοδοτήσει τον Μάριο ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ή/και την Παναγιώτα Πάμελα ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, να υπογράφει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα του παρόντος πρακτικού και να επικοινωνεί τις ανωτέρω αποφάσεις σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (4) επωνυμία «ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ». Την 16/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΑΓΩ ΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 29775/01 ΑΤ/Β/93/233(2002), που εδρεύει στο Δήμο Βρι λησσίων Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί α) ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος (5) νυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.». Την 16/08/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 2/7/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.». και με αριθμό Μητρώου 58406/01ΑΤ/Β/05/142 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θη τεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Σαμαράς Ιωάννης του Γεωργίου και της Ασημίνας, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Ορφέως αριθ. 2Β, Α.Δ.Τ. Σ , Πρόεδρος. 2) Παστιρματζής Αθανάσιος του Χαραλάμπους και της Ελένης/ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά αριθ. 38, Α.Δ.Τ. ΑΕ , Σύμβουλος. 3) Καρύδας Ιωάννης του Χρήστου και της Βασιλικής υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοι κος Π. Φαλήρου, οδός Αλκυόνης 37, Α.Δ.Τ. ΑΗ , Σύμβουλος. 4) Σωκράτης Κωνσταντινιδης του Παναγιώτη και της Θεο δώρας Ενεργειακός Φυσικός γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Αστυδάμαντος αρ. 13, Α.Δ.Τ. ΑΖ , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας και υπογραφές που δε σμεύουν αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την άσκη ση όλων των, εκ του άρθρου 25 του καταστατικού, δι καιωμάτων του διοικήσεως διαχειρίσεως και εκπροσω πήσεως στους Ιωάννη Σαμαρά, Πρόεδρο και Σωκράτη Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. Τον Πρόεδρο Ιωάννη Σαμαρά απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σύμ βουλος Αθανάσιος Παστιρματζής. Τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σωκράτη Κωνσταντινίδη, απόντα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ή κωλυόμενο, αναπληροί στην εκτέλεση των καθηκό ντων του ο Σύμβουλος Ιωάννης Καρύδας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. (6) επωνυμία «INOSPORT PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ» και δ.τ. «INOSPORT PRODUCTIONS Α.Ε.». Την 16/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOSPORT PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗ ΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «INOSPORT PRODUCTIONS Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70212/01ΑΤ/Β/10/272, που εδρεύ ει στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2012 οι εξής: Τακτικοί: α) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΜΙΣΕΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος (7) επωνυμία «ΥΔΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΑ ΜΑ Α.Τ.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 4/7/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΑΜΑ Α.Τ.Ε.». και με αριθμό Μητρώου 47793/01ΑΤ/ Β/00/443(2008) που εδρεύει στο Δήμο Μεταμορφώσε ως Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δέσποινα Μπαρμπούνη του Γεωργίου, έμπορος, κά τοικος Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Πλουτάρ χου 1, με Α.Δ.Τ. Α.Ε και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμαρούσιου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Δήμητρα Μπαρμπούνη του Γεωργίου έμπορος,.κά τοικος Πεύκης Αττικής και επί της οδού Δημοκρατίας 37, με Α.Δ.Τ. Α.Ε και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμα ρουσίου, Αντιπρόεδρος. 3. Χαράλαμπο Τσιρώνη του Παναγιώτη, ιδιωτικό υπάλ ληλο, κάτοικος, Ν. Ηρακλείου και επί της οδού Τζου μαγιάς 20 22, με Α.Δ.Τ. Σ και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρ θρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής απο κλειστικά και μόνο στην Δέσποινα Μπαρμπούνη του Γεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΥΔΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΑΜΑ Α.Τ.Ε.» και με την ιδιόχειρη υπογραφή της, να δύναται, να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπε ζες για το άνοιγμα εγγείων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκδίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνο μολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό της Εταιρείας και κάνει χρήση αυτών. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. (8) νυμία «PHARMACON Δ.ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑ ΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΦΕ». Την 16/08/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMACON Δ.ΠΟΛΙΤΗΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΦΕ» και με αριθμό Μητρώου 34167/01ΑΤ/ Β/95/549(2008) που εδρεύει στο Δήμο Μεταμορφώσε ως Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δημήτριος Πολίτης του Σερεμέτη, Πωγωνίου 05 Κηφισιά,Σ , Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. 2. Γεώργιος Παπασταθόπουλος του Αντώνιου, Γρίβας 60 Χαλάνδρι ΑΖ , Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Στέφανος Πολίτης του Δημητρίου, Πωγωνίου 05 Κηφισιά, Σ , Α.Φ.Μ , μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής: Την ενάσκηση όλων των εξουσιών και την εκπροσώπη ση της εταιρείας μόνον στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Πολίτη έναντι παντός τρίτου και τη δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του άνευ ουδενός περιορισμού, ιδίως δε την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας. Ο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Στέφα νος Πολίτης θα είναι απλό εκτελεστικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ή εξουσία να δεσμεύει ή να εκπροσωπεί την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι 30/06/2017. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. (9) επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩ ΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥ ΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Την 20/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑ ΔΟΣ» και αριθμό Μητρώου 59396/01ΑΤ/Β/05/393, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 11/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2012 οι εξής: Τακτικοί α) ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με αριθ μό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί α) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2012 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΚΟΥ (10) νυμία «ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 20/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Ανά πτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 67310/62/Β/08/215: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΣΦΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (11) νυμία «ΑΞΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΞΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 20/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Ανά πτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΞΑΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67311/62/Β/08/216: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΣΦΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΝΙΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (12) επωνυμία «Transport Providers & Shipping Greece Ανώνυμη Εταιρία Μεταφορικών Υπηρεσιών» και δ.τ. «T.P.S. Greece A.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 20/08/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Ανάπτυ ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Transport Providers & Shipping Greece Ανώνυμη Εταιρία Μεταφορικών Υπηρεσιών» και δ.τ. «T.P.S. Greece A.E.» και αριθμό Μη τρώου 65501/62/Β/08/45: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΝΤΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10058 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4078 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9905 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11845 9 Νοεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα