ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 1 Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσί ου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ... 2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα πνικών στον HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAMMAD (ov.) του NASEREDIN η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμμα τος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.A.A.)... 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμέ νους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδας... 5 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: α) στους Αντιπεριφερειάρ χες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Πε ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερεια κούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/79761/0022 (1) Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δι εθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γε ωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 187/Α/ ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/ ) «Κάλυψη δαπανών με τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», οι οποίες καθορίστηκαν με τις δι ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι οποίες αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α/226/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής ». 4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του εν γένει γεωργικού τομέα. 5. Την αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/ ). 6. Την αριθμ. πρωτ. 2/88360/0022/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιπών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό του» (ΦΕΚ 241/Β / ). 7. Το αριθμ. πρωτ. 1689/120617/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυν σης Διοικητικού του ΥΠΑΑΤ. 8. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφα σης αυτής προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος, ύψους 8.500,00, στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ, Ειδικός Φορέας επιμεριζόμενη στους ΚΑΕ 0716 ποσό 3.000,00, ΚΑΕ 5311 ποσού 3.500,00 και ΚΑΕ 0717 ποσό 2.000,00, όπου υπάρχουν σχετικές πιστώ σεις (αριθμ. δέσμευσης 17697/120618/ ΑΔΑ ΩΛΨΚΒ Φ16 με αριθμ. καταχώρισης Υ.Δ.Ε , αριθμ. Δέσμευσης 17719/120699/ ΑΔΑ 6ΖΘΒΒ Π1Χ με αριθμ. καταχώρισης Υ.Δ.Ε και αριθμ. δέσμευσης 17709/120687/ ΑΔΑ ΩΑΕΖΒ ΘΚΑ με αριθμ. κα ταχώρισης Υ.Δ.Ε ), αποφασίζουμε:

2 36408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας, πέραν αυτού που εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/88360/0022/ (ΦΕΚ 241/Β / ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2014 στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διε θνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του. Η αιτούμενη αύξηση του ανωτέρω ορίου κρίνεται απαραίτητη δεδομένης της ανάγκης επίλυσης και προώθησης θεμάτων του Αγροτικού Τομέα σε όλη την Επικράτεια και εκπροσώπησης του ΥΠΑΑΤ σε εκθέσεις, ημερίδες και συσκέψεις γύρω από τα αγροτικά προϊόντα στις οποίες συμμετέχει ή οργανώνει. Από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη ύψους 8.500,00, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (8) του σκεπτικού της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/88360/0022/ απόφαση. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Αριθ. 2/81254/Α0024 (2) Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτι κών Υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του από Π.Δ. «Περί διαχειρί σεως Νομικών προσώπων υπό της Τραπέζης της Ελλά δος» και ιδίως το άρθρο 14 (ΦΕΚ 21 Α ). 2. Το από Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως του από Δ/τος "περί διαχειρίσεως Νομικών Προσώπων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος"» (ΦΕΚ 175 Α ). 3. Το Π.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 204 Α ) και ιδίως στο άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 28 και 29 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τρο ποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 247 Α ). 5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 6. Την αρ. Υ48/ απόφαση Πρωθυπουργού «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β ). 7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α ). 8. Την αρ. 2/46430/0004/ απόφαση του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι οτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημο σιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 2183 Β ). 9. Το αρ. 5031/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργείο Οικονομικών με το οποίο ζητείται η ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης δύο το μέων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, στην Τράπεζα της Ελλάδος Κεντρικό Κα τάστημα. 10. Το αρ / έγγραφο της Γενικής Διεύ θυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με το οποίο ζήτησε το άνοιγμα Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης, στην Τράπεζα της Ελλάδος. 11. Η αρ. 118 απόφαση της αρ. 28/ συνεδρία σης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΑΔΑ ΩΣΚΝ4691ΩΓ ΓΝ6). 12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, αλλά επιλύονται θέματα διαδικαστικά, απο φασίζουμε 1. Η ταμειακή διαχείριση του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, να ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Η ανωτέρω αρχή θα εξυπηρετείται από την Τράπεζα της Ελλάδος Κεντρικό Κατάστημα. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ (3) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAMMAD (ov.) του NASEREDIN. Δυνάμει της με αριθμ. 489/13/2014 Καταλογιστικής Πράξης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Τελω νείου Αθηνών που εκδόθηκε την 23η , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, 119Α 2 και εδ. ζ' του Ν. 2960/01 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδι κα", αφορά λαθρεμπορία χιλίων εξακοσίων είκοσι (1.620) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 20η στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/46/ μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγά ρα) στο συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (5.337,81 ),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 495,28, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 444,27, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατα νάλωσης 3.331,91 και Φ.Π.Α ,35 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο HOSSAM ALDIN NASERE (επ.) MOHAMMAD (ov.) του NASEREDIN και της Amina, γεν. το 1982 στο Ιράκ, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Κουμουνδούρου αρ. 25, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αρ / Δελτίου Αιτήσαντος Ασύ λου Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος ποσού δεκαέξι χιλιάδων δεκατριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (16.013,43 ), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ. Απαιτείται, δε, επί ποινή απαράδεκτου, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διάδικου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αριθμ (4) 5 η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επι τροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγρο τική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.A.A.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 36, 42 και 46 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίο δο » (ΦΕΚ Α/267/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 «Για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ ξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/ ). 4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 214/ ). 5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ.6792/102229/ (ΦΕΚ 410/Τ.ΥΟΔΔ/ ), με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμμα τέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Ιατρίδης Δημήτριος του Μιχαήλ. 6. Την αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της Επι τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Την αριθ. πρωτ. 1736/ απόφαση συγκρό τησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ ματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.A.A.). 8. Την αριθ. πρωτ. 5416/ η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακο λούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάττυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.A.A.). 9. Την αριθ. πρωτ. 6884/ η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακο λούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.). 10. Την με αριθ. πρωτ. 9870/ η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακο λούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.). 11. Την με αριθ. πρωτ. 3372/ η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακο λούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.) 12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 1736/ από φαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.A.A.) ως προς το Άρθρο 1 ως ακολούθως: Α. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου: Στην παράγραφο 6 Εκπρόσωποι των Οικονομικών Εταίρων και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: Προστίθεται σημείο 6.13 Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) Η αριθ. πρωτ. 1736/ απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας «Αλέξαν δρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.), όπως αυτή τροποποιήθη κε με τις αριθ. πρωτ. 5416/ , 6884/ , 9870/ και 3372/ αποφάσεις κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Αριθμ. οικ /5006 (5) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 161, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ.β του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ) «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4 36410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθ. υπ' αριθ. 400/2014 Απόφαση του Πο λυμελούς Πρωτ/κείου Πατρών με την οποία ανακηρύ χθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Πε ριφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 01/09/2014 έως 31/08/ Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους άμεσα εκλεγμένους Αντί περι φερειάρχες, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010) την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 1. Στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη τας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά δας Σταρακά Χριστίνα του Δημητρίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ.Α / ). της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας: α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7) β. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13) γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17) δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21) ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23) στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας (άρθρο 27) ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. δ και παρ. 3, περ. δ) η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, περ. α). θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9 παρ. 2ε ). της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πά τρα Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (για την άσκηση αρμοδιοτήτων καθορισμού και απο χαρακτηρισμού λατομικών περιοχών ΠΕ Αιτωλ/νίας άρθρο 19 παρ. 1) Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση. Την Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα της ο Αλεξό πουλος Γρηγόριος του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. 2. Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη τας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αλεξό πουλο Γρηγόριο του Νικολάου την άσκηση των αρμοδιο τήτων των κάτωθι υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ.Α / ). της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας: α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7) β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17) γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21) δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23) ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας (άρθρο 27) στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. στ και παρ. 3, περ. δ) ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, περ. β) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πά τρα α. Διεύθυνση Διοίκησης (άρθρο 11). β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (άρθρο 10). γ. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης (άρθρο 9) πλην των Τμημάτων Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. δ. Δ/νση Οικονομικού (άρθρο 12) για την αρμοδιότη τα που αφορά καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας χωρικής του αρμοδιότητας στην οποία ευρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας. ε. Δ/σνη Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (για την άσκηση αρμοδιοτήτων καθορισμού και αποχα ρακτηρισμού λατομικών περιοχών ΠΕ Αχαΐας άρθρο 19 παρ. 1). Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση Τον Αντιπεριφερειαρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Γεωργιό πουλος Γεώργιος του Πάνου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 3. Στον Αντιπεριφερειάρχη, της Περιφερειακής Ενότη τας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γεωργιό πουλο Γεώργιο του Πάνου την άσκηση των αρμοδιοτή των των κάτωθι υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ.Α / ). της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας: α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7) β. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13) γ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (άρθρο 17) δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21) ε. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23) στ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας (άρθρο 27) ζ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. ζ και παρ. 3, περ. δ) η. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2, περ. γ) θ. Τμήμα Πληροφορικής (άρθρο 9 παρ. 2 ε ). της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πά τρα Δ/σνη Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (για την άσκηση αρμοδιοτήτων καθορισμού και αποχαρα κτηρισμού λατομικών περιοχών ΠΕ Ηλείας άρθρο 19 παρ. 1). Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του η Σταρακά Χριστίνα του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχης της Πε ριφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. 4) Επιπρόσθετα, μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερει άρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων που αφορούν την Περιφερει ακή τους Ενότητα: 1. Την σύσταση συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτρο πών της Περιφερειακής τους Ενότητας των οποίων η συ γκρότηση δεν έχει ανατεθεί εκ του νόμου σε άλλο όργανο. 2. Τοποθετήσεις υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής τους Ενότητας. 3. Μετακινήσεις υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενό τητας σε θέση άλλη Γενικής Διεύθυνσης εντός της Πε ριφερειακής Ενότητας. 4. Έκδοση απόφασης κατανομής ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των Υπηρεσιών Περιφερεια κής τους Ενότητας. 5. Έκδοση ανακοινώσεων, αποφάσεων πρόσληψης και υπογραφή συμβάσεων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μί σθωσης έργου, της Περιφερειακής τους Ενότητας. 6. Τη μεταφορά μαθητών. 7. Κατάθεση και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών κατά διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 4264/2014, χωρικής τους αρμοδιότητας. 8. Αρμοδιότητες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων χωρικής αρμοδιότητας τους (άρθρο 283 παρ. 3 Ν. 3852/2010) που δεν έχουν μεταβιβαστεί με νόμο σε άλλα όργανα. 9. Σύνταξη υπομνημάτων ενώπιον των Δικαστηρίων, όπου ζητούνται. 5) Από τις αρμοδιότητες των παραπάνω Υπηρεσιών που ανατίθενται στους Αντιπεριφερειάρχες, εξαιρούνται και παραμένουν στον Περιφερειάρχη:. Απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ii. Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ii. Απόφαση κατανομής ωρών υπερωριακής απασχό λησης των υπαλλήλων του Γραφείου Περιφερειάρχη και των Γραφείων των ορισθέντων Αντιπεριφερειαρ χών, καθώς και των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Π.Δ.Ε με έδρα την Πάτρα και της Νομικής Υπηρεσίας, της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και των αυτοτελών Τμημάτων, ν. Αποφάσεις διορισμού, πρόσληψης, μονιμοποίησης, μετάταξης, απόσπασης λύσης υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότησης όλων των υπαλλήλων, ν. Τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, vi. Τίτλοι ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού (πάπυροι μόνο), νii. Άσκησης πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, viii. Διαταγές για διενέργεια ένορκων διοικητικών εξε τάσεων, ανακρίσεων και διαχειριστικών ελέγχων, x. Εντολές προκαταρκτικών εξετάσεων ως ανώτερος πειθαρχικώς προϊστάμενος είτε οίκοθεν, είτε κατόπιν αιτήσεως, παραπόνων ή καταγγελίας. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της και καταρ γεί κάθε άλλη όμοια προγενέστερη. Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Aριθμ. οικ /5007 (6) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: α) στους Αντιπεριφερειάρ χες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περι φέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α / ) «Εθνικό Τυπογρα φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 4. Την υπ αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτ/κείου Πατρών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 01/09/2014 έως 31/08/ Την υπ αριθμ. οικ /4155/ (ΦΕΚ 603/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών. 6. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: Α Μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερειάρχες, που ορί στηκαν με την υπ αριθ. οικ /4155/ (ΦΕΚ 603/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες σύμφωνα με τον Οργα νισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 132/2010): 1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Πλατανιά Παναγιώτη του Ανδρέα την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέ ματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Πε ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ.Α / ).: α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (άρθρο 15) β. Διεύθυνση Κτηνια τρικής (άρθρο 16) γ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση

6 36412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 160 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Χαρο κόπος Αντώνιος του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχη στον Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αριστειδόπουλο Χαράλα μπο του Δημητρίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργα νισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010): α. Διεύθυνση Οικονομικού πλην της αρμοδιότητας κα ταγραφής αξιοποίησης και προστασίας της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας ΠΕ Αχαΐας, (άρθρο 12). β. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρ μόδιας διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αγγελό πουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρημα τικότητας. 3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Υφαντή Νικόλαο του Γε ωργίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδας που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα οριζόμε να στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010): α. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (άρθρο 5), πλην των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Πε ριβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, (άρθρο 5, παρ. 2, περ. δ και παρ. 3, περ. δ) Αχαΐας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. στ και παρ. 3, περ. δ) και Ηλείας (άρθρο 5, παρ. 2, περ. ζ και παρ. 3, περ. δ) β. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πό ρων (άρθρο 19) πλην της άσκησης αρμοδιότητας καθο ρισμού και αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων. γ. Συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περι βάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) και επιβολή προστίμων ύστερα από εισήγηση τους (Ν. 1650/1986). δ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση. κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Υποδομών και Δικτύων. 4. Στον Αντιπεριφερειάρχη Χαροκόπο Αντώνιο του Αν δρέα την άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφω να με τα οριζόμενα στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010): α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (άρθρο 25). β. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας πλην της αρμο διότητας του συντονισμού δράσεων των πολιτιστικών φορέων του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού (άρ θρο 26) γ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση Τον Αντιπεριφερειαρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Πλατα νιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης. 5. Στον Αντιπεριφερειαρχη Αγγελόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη, την άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: α. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (άρθρο 4) πλην των περ. αε., αζ., βι., βια. και βιβ. της παρ. 2. β. Δ/νση Δια βίου μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (άρθρο 20) πλην της άσκησης της αρ μοδιότητας της μεταφοράς των μαθητών. γ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση Τον Αντιπεριφερειαρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αριστει δόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερει άρχης στον Τομέα Οικονομικών. 6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λύτρα Ιωάννη του Γεωρ γίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα Υπο δομών και Δικτύων, που αφορούν την κάτωθι υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: α. Δ/νση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6) β. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση των Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμβάσεων που άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της αρ μόδιας διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Υφαντής Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης στον Το μέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Β) Στον εκλεγμένο περιφερειακό σύμβουλο Μπράμο Παναγιώτη του Χαραλάμπους, μεταβιβάζουμε την άσκη ση των κάτωθι αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον Οργα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔ 132/2010): α) Του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού (άρθρο 26 παρ. 2 εδ. δ περ. δ ) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέρι μνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (μόνο για την αρ μοδιότητα του συντονισμού δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας) καθώς και τις αρμοδιότη τες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 186 Ν. 3852/2010 (παρ. Η.3 & 19): της εκπόνησης προγραμμά των, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαί δευσης Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, πολιτικές και της υλοποίησης Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολι τισμού και της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητι κούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. β. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση. Γ) Στον εκλεγμένο περιφερειακό σύμβουλο Καρπέτα Κωνσταντίνο του Νικολάου, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Κοινότητα με στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονο μιάς της (άρθρο 186 παρ.β' V Ν. 3852/2010), καθώς και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής μέσω της συμμετοχής της Περιφέρειας στην Διάσκε ψη των Απομακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ. 173/ απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της και καταρ γεί κάθε άλλη όμοια προγενέστερη. Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

8 36414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμμα τέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2402 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας ενός (1) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 277 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός έγκρισης κατ αποκοπής χορηγήματος καθαριότητας Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 874 11 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ήμερες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 27 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία εξετάσε ων μαθημάτων για αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα