ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής εργασίας στο προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεω τικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτι κού Συνεδρίου Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί ας του Πρωτοδικείου Ξάνθης Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ΝΤΙ ΛΑΝΙΑΝ (DILANYAN) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT) του ΦΕ ΛΙΞ (ELIKS) και της ΣΑΤΕΝΙΚ (SATENIK) κ.λπ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γο νέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις , ΖΙΛΙ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ του ΛΟΥ ΑΝ (LUAN) και της ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA) Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 13 του Ν. 3386/05 (Φ.Ε.Κ. 212/τ. Α / ) Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Παντελειού Ουρανία του Γερασίμου Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν θίας για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /ΕΞ 2011 (1) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/ 1992 (ΦΕΚ 34 Α ) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδό τηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Δ6 Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 1725 Β ) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 του ν. 3427/ 2005 (ΦΕΚ 312 Α / ) με τις οποίες εξουσιοδοτεί ται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 5. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων λόγω της μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων δικαι ολογητικών. 6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που λήγει την 1η Μαρτίου 2011, ορίζεται η 4η Απριλίου Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολο γικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011.

2 6258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινή των έτους 2011, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 της παρούσης, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (2) Αριθμ. Π4/ΓΠ Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ γασίας στο προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρονί ων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/ τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α / τ. Α ). 2. Το γεγονός της επί 24ωρου λειτουργίας του ΘΧΠ. Παιδιών Αθηνών. 3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους περίπου θα βαρύνει των προϋπολογισμό του ΘΧΠ. Παιδιών Αθηνών. 4. Το με αριθμ. 577/ έγγραφο του ΘΧΠ. Παιδιών Αθηνών. 5. Την απόφαση ΔΥ(3 4)ΓΠοικ (ΦΕΚ 1765 τ. Β / ) και (ΦΕΚ 1883/ τ. Β ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Τις διατάξεις των ν. 3106/03, του κεφ. Β του αρθ. 21 του ν. 3172/03, της παρ. 2 του αρθ. 13 του ν. 3204/03 και του ν. 3329/05, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή Υπερωριακής απογευματινής Εργασίας, σε (5) υπαλλήλους του Θερα πευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών, διαφό ρων κλάδων και ειδικοτήτων, για το χρονικό διάστημα από έως , και για 900 ώρες συνολικά, για την ομαλή λειτουργία σε 24ωρη βάση. Η υπερωριακή απογευματινή εργασία ορίζεται όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου. Η δαπάνη της ανωτέρω αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Φορέα, ούτε μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσ σεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων του Φορέα. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Αριθμ (3) Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτι κής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις». β. Του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». γ. Των άρθρων 4, 5 και 80 του π.δ/τος 774/1980 «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου». 2) Την με αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κ.λπ. (ΦΕΚ Β 842/ ,) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ / (ΦΕΚ Β 1304) όμοια. 3) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης για δύο (2) οδηγούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εργάζονται στα επιβατηγά αυτοκίνητα της Υπηρεσίας και εξυπη ρετούν τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Προέδρου του Ελεγκτικού συνεδρίου και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και δύο (2) υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρ τίου 2011 την αμοιβή εργασίας πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη των επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, δύο (2) οδηγών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εξυπηρετούν τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελε γκτικό Συνέδριο και δύο (2) υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχολούνται για τη φύλαξη του κτηρίου, και μέχρι σαράντα (40) ώρες το μήνα για τον καθένα. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και σα ράντα λεπτών (3.770,40), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έτους 2011 κ.α.ε του ειδικού φορέα (Ελεγκτικό Συνέδριο). Κυβερνήσεως και θα ισχύσει ένα μήνα πριν από τη δη μοσίευσή της. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ Αριθμ (4) Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6259 ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α /98). 2. Τη με αριθμό 56568/ απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (Β 842). 3. Τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, όπως διαμορφώθηκε με τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Πρω τοδικείου Ηρακλείου, η οποία έχει ως εξής: «Ορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση διαφορών από το Κτηματολόγιο, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο 2011, μια ημέρα Τρίτη κάθε μήνα, κατά την οποία δεν θα συ νεδριάζει το Μονομελές Πρωτοδικείο με πινάκιο Ειδικής Διαδικασίας αυτοκινητικών διαφορών, ώρα έναρξης των συνεδριάσεων την 9η πρωινή και ο μέγιστος αριθμός των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται ανά δικάσιμο να ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) υποθέσεις για το πινά κιο της τακτικής διαδικασίας και είκοσι (20) υποθέσεις για το πινάκιο της εκούσιας δικαιοδοσίας». Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηρά κλειο στις 2 Φεβρουαρίου Η Πρόεδρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ Οι Δικαστές ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΕΟΝΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΣΚΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΙΟΓΚΗ, ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΤΣΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑΜΠΑΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Η Εισηγήτρια Η Γραμματέας ΑΘΗΝΑ ΚΥΤΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΟΥΡΑΚΗ ` Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ Αριθμ (5) Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ξάνθης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ.3 περ. α του ν. 2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α /98). 2. Τη με αριθμό 56568/ απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (Β 842). 3. Τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ξάνθης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε 1. Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη ρεσίας του Πρωτοδικείου Ξάνθης, όπως διαμορφώθηκε με τη με αριθμό 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής: «Κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους και κατά τους μήνες Οκτώβριο 2011, Δεκέμβριο 2011, Φεβρου άριο 2012, Απρίλιο 2012 και Ιούνιο 2012, την τελευταία Τρίτη του μήνα, να συνεδριάζει Τριμελές Πλημμελειο δικείο Εφέσεων». Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ξάνθη την 20η Ιανουαρίου Η Πρόεδρος ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οι Δικαστές ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΑΡΗ, ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Η Γραμματέας ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΔΟΥ 2. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης καταργείται το πρώτο εδάφιο της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β, φ.1127 της 23ης Ιουλίου 2010 της Εφημερίδος της Κυ βερνήσεως. 3. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει με την έναρξη του δικαστικού έτους Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ (6) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέ κνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει εξαετή φοί τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ (DILANYAN) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT) του ΦΕΛΙΞ (ELIKS) και της ΣΑΤΕΝΙΚ (SATENIK) κ.λπ. 1. Με την αριθμ /10/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

4 6260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων του ανήλικου ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤ του ΦΕΛΙΞ (ELIKS), που γεννήθηκε στην πόλη Έρεβαν της περιοχής Σένγκαβιτ της Δημοκρατίας της Αρμενίας, την και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την , σύμφω να με την αριθμ. πρωτ. 4748/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και παραγγέλλε ται η εγγραφή του στο Δημοτολόγιο και στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ (DILANYAN) ΝΤΙΛΑΝΙΑΝ (DILANYAN) Κύριο όνομα: ΦΕΛΙΞ (ELIKS) ΣΑΤΕΝΙΚ (SATENIK) 2. Με την αριθμ. πρωτ /10/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΝΙΚΧΑΣΑΝΑΪ ΣΕΡΤΖΙΟ του ΒΑΣΕΛ (VASEL), που γεννήθηκε στην πόλη Σκόδρα της Αλβανίας, την και κατοικεί στο Δήμο Λέ σβου (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την , σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3089/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο ρείου Αιγαίου και παραγγέλλεται η εγγραφή του στο Δημοτολόγιο και στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Λέ σβου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΝΙΚΧΑΣΑΝΑΪ (NIKHASANAJ) ΝΙΚΧΑΣΑΝΑΪ (NIKHASANAJ) Κύριο όνομα: ΒΑΣΕΛ (VASEL) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (LORINDA) 3. Με την αριθμ. πρωτ. 973/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΝΙΚΧΑΣΑΝΑΪ ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ του ΒΑΣΕΛ (VASEL), που γεννήθηκε στην πόλη Ντεντάϊ Μ. Μαδε της Αλβανίας, την και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρω σης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά δα την , σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3090/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο ρείου Αιγαίου και παραγγέλλεται η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ Επώνυμο: ΝΙΚΧΑΣΑΝΑΪ (NIKHASANAJ) Κύριο όνομα: ΒΑΣΕΛ (VASEL) ΜΗΤΕΡΑ ΝΙΚΧΑΣΑΝΑΪ (NIKHASANAJ) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (LORINDA) Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (7) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέ κνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέας δι αμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως τις , ΖΙΛΙ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ του ΛΟΥΑΝ (LUAN) και της ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA). Με την αριθμ. οικ 1267/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α /2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΖΙΛΙ ΑΝΤΖΕ ΛΙΚΑ του ΛΟΥΑΝ (LUAN) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Πέτρας), για την απόκτηση της ελληνικής ιθα γένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από και παραγγέλλεται η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΖΙΛΙ (ZILI) ΖΙΛΙ (ZILI) Κύριο όνομα: ΛΟΥΑΝ (LUAN) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA) Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Αριθμ (8) Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 13 του Ν. 3386/05 (Φ.Ε.Κ. 212/τ. Α / ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/τ. Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3386/05 (Φ.Ε.Κ. 212/τ. Α / ) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επι κράτεια». 3) Τις διατάξεις του Ν. 3833/10 (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α / «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», τις διατάξεις του Ν. 3845/10 (Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α / ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνι κής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α / Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) Τις διατάξεις του ΠΔ. 141/10 (Φ.Ε.Κ. 234/τ. Α /27/12/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας». 6) Την υπ αρίθμ. οικ.2483/643/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης προ σωπικού της προαναφερόμενης Δ/νσης και των Τμη μάτων της στους Νομούς (7) της Περιφέρειας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 7) Τις ανάγκες για τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 13 του Ν. 3386/05 στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ στην έδρα της ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και στις έδρες των Νομών (7) όπου συστάθηκαν και λειτουργούν Τμήματα Αδειών Διαμονής, αποφασίζουμε: Συστήνουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας οκτώ (8) Επιτροπές Μετανάστευ σης του άρθρου 13 του Ν. 3386/2005 ως εξής: Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Ιωαννίνων. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Άρτας. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Θεσπρωτίας. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Πρέβεζας. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Κοζάνης. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Γρεβενών. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Καστοριάς. Επιτροπή Μετανάστευσης Ν. Φλώρινας. Οι ανωτέρω Επιτροπές είναι πενταμελείς (5) και συ γκροτούνται από τέσσερις (4) υπαλλήλους της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Προϊστάμενος που προεδρεύει και από έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής. Ο Γραμματέας και ο εισηγητής ορίζονται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ιωάννινα, 23 Φεβρουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ Αριθμ. 3567/647 (9) Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1, 6, 67, 107, 214, 225 και 238 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». β) των άρθρων 1 και 2 παρ. 1ε του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α ) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». γ) του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α ) «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στε ρεάς Ελλάδας», από τις οποίες προκύπτει ότι «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομι κών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». δ) το άρθρο 90 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, π.δ. 65/2005 (Α98). 2. Τις αριθ. 124/1416/ , 174/1888/ και 471/4065/ αποφάσεις της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλά δας περί Ορισμού Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα. 3. Το Π.Δ. 544/1981 (ΦΕΚ 142 Α ) περί Συστάσεως Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμί ας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 2089 Β ) απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 4. Την αριθ. 129/2010 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ περί «Διεύρυνσης Αντικειμένου Δραστηριότητας στη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 5. Το αριθ. 5587/ έγγραφο του Δήμου Λα μιέων με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, η αριθ. 13/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαμιέων περί έγκρισης της αριθ. 129/2010 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 13/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθη κε η αριθ. 129/2010 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ περί «Διεύρυνσης Αντικειμένου Δραστηριότητας στη διαχεί ριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», και με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 της Συστατικής Πράξης της ΔΕΥΑΛ [Π.Δ. 544/1981 (ΦΕΚ 142 Α )], όπως τροποποιήθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 2089 Β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εξής: 1. Συνιστάται στο Δήμο Λαμιέων του Νομού Φθιώ τιδας ενιαία επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Λαμίας» όπως ορίζεται από τον Ν. 2539/97, επί σκοπό: α) την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως (άρθρο 1 Ν. 1069/80). β) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανα νεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 1069/80. Κατά τα λοιπά ισχύει η Συστατική Πράξη της ΔΕΥΑΛ [Π.Δ. 544/1981 (ΦΕΚ 142 Α )], όπως τροποποιήθηκε, με την αριθ / (ΦΕΚ 2089 Β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει.

6 6262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας. Λαμία, 25 Φεβρουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (10) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού στην Παντελειού Ουρανία του Γερασίμου. Με την αρ. 281/ απόφαση του Αντιπεριφερει άρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43), χορηγείται στην Παντελειού Ουρανία του Γε ρασίμου, κάτοικο Κατελειού της τοπικής κοινότητας Μαρκοπούλου της Δημοτικής Ενότητας Ελείου Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σ. ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. Οικ. 1075/543 (11) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των υπαλ λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/ «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 3. Την αριθμ. 24/ απόφαση κατάταξης του προ σωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περι φέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση εκτάκτων και υπηρεσιακών αναγκών. 5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους ευρώ είναι το άθροισμα των πιστώσεων του έτους 2010 των αντίστοιχων κωδικών όλων των υπηρεσιών της Πε ριφερειακής Ενότητας Κορινθίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την με αμοιβή καθιέρωση απογευματινής υπε ρωριακής εργασίας, επίσης για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτά κτων και επειγουσών κατά το έτος 2011 ως ακολούθως: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (από κατά τις εργάσιμες ημέρες ανά υπάλληλο) ΔΑΠΑΝΗ ώρες ευρώ Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Κόρινθος, 18 Φεβρουαρίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

7

8 6264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 642 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη παράγραφο 11 της κοινής απόφασής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 347 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «Α.Ε. ΑΔΕΞΕΝ ΠΑΤΡΑ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 374 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δι ευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα