ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεµβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /Γ 1.2 Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµο γής του πιλοτικού προγράµµατος Ελάχιστο Εγγυηµέ νο Εισόδηµα ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.3. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµο σιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (222/ Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (98/Α ), 3. Τις διατάξεις του Π.. 113/2014 «Οργανισµός Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (180 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Τις διατάξεις του Π.. 111/2014 «Οργανισµός Υπουρ γείου Οικονοµικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. Το Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργεί ων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α ), 6. Το Π.. 89/2014 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (134/Α ), 7. Την υπ αριθµ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105 Β απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκού ρα». 8. Την υπ αριθµ. ΚΥΑ 4062/2014 (ΦΕΚ 2110 Β 01/08/2014) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο». 9. Την υπ αρ /7537/2014/(ΦΕΚ 2972 Β ) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισµού αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασ. Κεγκέρογλου, Αντ. Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη. 10. Την υπ αριθµ / / απόφαση περί συγκρότησης Οµάδας Εργασίας για την πιλοτική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 1303/ 1.238/ όµοια. 11. Τις διατάξεις του ν. 4072/2013 «Φορολογία εισοδήµα τος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/ Την εισήγηση της Οµάδας Εργασίας για το σχε διασµό της πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, η οποία διαβιβά στηκε µε το µε αρ. πρ / έγγραφο του Προέδρου της Οµάδας. 14. Την υπ αριθµ /9561/ απόφαση ανά ληψης δέσµευσης πίστωσης της ιεύθυνσης Οικονοµι κής ιαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και την προέγκριση πίστωσης για το έτος Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται συνολική δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (Ε.Φ , ΚΑΕ 2759), η οποία κατανέµεται στα οικονοµικά έτη 2014 και Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτει τόσο το κόστος του προγράµµατος (εισοδηµατικές ενισχύσεις, αµοιβή της ΙΑΣ ΑΕ (ποσό 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος ΦΠΑ και τις οριζόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις) όσο και τα λοιπά λει τουργικά έξοδα). 16. Την υπ αριθµ. οικ / απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης που αφορά το έτος 2014, Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0874,αποφασίζουµε: Προσδιορίζουµε την έννοια του Ελάχιστου Εγγυη µένου Εισοδήµατος και καθορίζουµε τους όρους και προϋποθέσεις πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», όπως αυτό θεσµοθε τήθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και ειδικότερα: τους δικαιούχους για ένταξη στο πρόγραµµα, τη βάση υπολογισµού και το ύψος της εισοδηµατικής ενίσχυσης του για κάθε ωφε λούµενη µονάδα, τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραµ µα και καταβολής της παροχής, τις αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή του προγράµµατος, τους ήµους που θα εφαρµοστεί πιλοτικά το πρόγραµµα στις δύο περιοχές της Επικράτειας (νησιωτική και ηπειρωτική) και κάθε άλλο θέµα απαραίτητο για την εφαρµογή του προγράµµατος, ως ακολούθως:

2 35948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 οµή του προγράµµατος Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Η πιλοτική εφαρµογή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Ει σοδήµατος φέρει τον τίτλο «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισό δηµα», εφεξής θα αναφέρεται ως «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Α. την εισοδηµατική ενίσχυση των δικαιούχων. Β. την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. Γ. την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα: Α. Εισοδηµατική ενίσχυση: Το ανώτατο ποσό της συνολικής εισοδηµατικής ενί σχυσης περιλαµβάνει: 1. τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ ανά µήνα για κάθε ωφελούµενη µονάδα 2. την αναλογική εισοδηµατική ενίσχυση που αντι στοιχεί σε: α. 100 ευρώ για κάθε ενήλικα αιτούντα, σύζυγο και κάθε ενήλικα εξαρτώµενο µέλος, καθώς και β. 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώµενο µέλος Στη µονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώµενο ανήλικο µέλος, λογίζεται ως ενήλικας. Β. Προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοι νωνικές υπηρεσίες και αγαθά: Οι δικαιούχοι του προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινω νικό Εισόδηµα», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου, προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προ γράµµατα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως: Ενηµέρωση, πληροφόρηση και ατοµική συµβουλευ τική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηµατικής ενίσχυσης ή /και των µελών της οικογένειας τους. Παραποµπή και ένταξη σε δοµές και υπηρεσίες κοι νωνικής φροντίδας και υποστήριξης. Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτω ση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο) Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο της ΕΗ ή άλλου φο ρέα παροχής ενέργειας Κοινωνικό τιµολόγιο ΕΥ ΑΠ ΕΥΑΘ ΕΥΑ Κοινωνικό τιµολόγιο ήµων και ηµοτικών Επιχει ρήσεων Χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης Ένταξη σε πρόγραµµα Κοινωνικού Παντοπωλείου Ένταξη στα προγράµµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD) Ένταξη σε άλλα προγράµµατα αντιµετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού Γ. ράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία: Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσµό και δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, µέσω προγραµ µάτων που υλοποιούνται µεταξύ άλλων από τον ΟΑΕ, το ΕΙΕΑ, τη Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ.α. και περιλαµβάνουν: Νέες Θέσεις Εργασίας κάλυψη προτεινόµενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τοµέα Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, Προγράµµατα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα Προγράµµατα συµβουλευτικής, κατάρτισης και προ ώθησης στην εργασία προσαρµοσµένα στις ανάγκες των ενταγµένων στο πρόγραµµα, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν. Άρθρο 2 Ορισµοί για την εφαρµογή του προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα». Ωφελούµενη Μονάδα ορίζεται το άτοµο ή η οικογέ νεια, όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Άτοµο: ενήλικας (άγαµος/η, χήρος/α, ή διαζευγµένος/ή σε διάσταση) που κατοικεί ή διαµένει σε κατοικία ιδιό κτητη, ενοικιαζόµενη, δωρεάν παραχωρηµένη, υποβάλ λει ατοµική φορολογική δήλωση και δεν εµπίπτει στις κατηγορίες εξαρτωµένων µελών, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω ορισµό της οικογένειας. Οικογένεια: νοείται η ωφελούµενη µονάδα που απαρ τίζεται από ένα άτοµο και ένα ή περισσότερα εξαρτώµε να µέλη, ή από έγγαµο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, µε ή χωρίς εξαρτώµενα µέλη. Ως εξαρτώµενα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/13 θεωρούνται: α. άγαµα τέκνα, εφόσον: είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ ή υπηρετούν τη στρα τιωτική τους θητεία. β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό αναπη ρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία: τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/ γονέων γ. ανιόντες δ. ανήλικα τέκνα που στερούνται και των δυο γονέων και έχουν έως τρίτου βαθµού συγγένεια µε έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων ελλείψει δικαστικής απόφασης επιµέλειας από άλλο άτοµο. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώ σεις β και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη εάν το ετήσιο εισόδηµα τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ δεν θεωρού νται εξαρτώµενα µέλη εάν το ετήσιο εισόδηµα τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Ανασφάλιστοι υπερήλικες, εφόσον πληρούν τα κριτή ρια του άρθρου 3 της παρούσας, θεµελιώνουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα. Άτοµα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηρι ζόµενης ιαβίωσης δεν θεµελιώνουν δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα. Άτοµα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ενταγµένοι σε ειδικά προγράµµατα που καλύπτουν βασικές ανάγκες

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) στέγασης, κ.λπ. (κοινωνικοί ξενώνες κ.λπ.), δεν είναι δικαιούχοι του προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα». Κατώφλι εισοδήµατος ωφελούµενης µονάδας είναι το ποσό που ισούται µε το ύψος της συνολικής εισο δηµατικής ενίσχυσης που θα ελάµβανε η ωφελούµενη µονάδα (άτοµο/οικογένεια), µε την ίδια σύνθεση µελών, εάν είχε µηδενικό εισόδηµα. Πραγµατικό εισόδηµα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγµατικό εισόδηµα όλων των κατηγοριών (ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας τους τελευταίους 12 µήνες µετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δηµοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγµατικό εισόδηµα συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των επιδοµάτων και άλλων ενισχύσεων, µε τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται µε ειδικό τρόπο. Στο συνολικό πραγµατικό εισόδηµα δεν περιλαµβά νεται: α) αντικειµενική δαπάνη και τεκµήρια διαβίωσης β) το 20% του πραγµατικού καθαρού εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που παρέχονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσηµο καθώς και των ποσών από πηγές κατάρτισης, προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα εργασίας. γ) Κατ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρ θρου 11 του ν. 4172/2013 δεν περιλαµβάνονται επίσης στο πραγµατικό εισόδηµα, η διατροφή που καταβάλ λεται στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική απόφαση, ή µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, το επίδοµα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυµατικό επίδοµα ή προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος. δ) Αποζηµίωση αναδοχής ενήλικου άστεγου του προ γράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη" ήλωση οικονοµικής κατάστασης τρέχουσας 12µηνης περιόδου αναφοράς νοείται η δήλωση του αιτούντα ως αναπόσπαστο τµήµα της Αίτησης τύπου ΑΦ1 στην οποία ο αιτών δηλώνει τα πραγµατικά του εισοδήµατα (ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) κατά την περίοδο αναφοράς. Τα δηλούµενα στοιχεία επαληθεύονται και ελέγχονται για όλα τα µέλη της ωφελούµενης µονά δας καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4. Η δήλωση της οικονοµικής κατάστασης καθώς και το σύνολο του εντύπου της Αίτησης, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης των αρµόδιων υπηρεσιών να διε ξάγουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντα και των µελών της ωφελούµενης µονάδος. Περίοδος αναφοράς νοείται η περίοδος των τελευταί ων 12 µηνών (ως 12ος µήνας ορίζεται ο τελευταίος µήνας πριν την υποβολή της αίτησης) βάσει της οποίας υπο λογίζεται η επιλεξιµότητα και το ύψος της εισοδηµα τικής ενίσχυσης. Το εισόδηµα της περιόδου αναφοράς προκύπτει από τη δηλωθείσα οικονοµική κατάσταση. ιασταύρωση στοιχείων Ως διασταύρωση στοιχείων ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες υπηρεσίες προκειµένου να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοι χείων του αιτούντα και των µελών της ωφελούµενης µονάδας που δηλώνονται στην Αίτηση,σε αντιπαραβολή, συσχέτιση ή συνδυασµό µε στοιχεία που αντλούνται από άλλα µητρώα και βάσεις δεδοµένων. Επιβεβαίωση Ως επιβεβαίωση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία οι υπηρεσίες του ήµου επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της διαµονής της ωφελούµενης µονάδας και των µελών της και µπορούν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και παραστατικά. Κατά περίπτωση δύναται να πραγµατοποιούνται κατ οίκον επισκέψεις µε τη µορφή κοινωνικής έρευνας, όπως ορίζεται πα ρακάτω. Η µη προσκόµιση ή/και η ψευδής προσκόµιση στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και συνέπειες αποκλεισµού από το τρέχον και από άλλα προγράµµατα εισοδηµα τικών ενισχύσεων. Κοινωνική έρευνα Η κοινωνική έρευνα είναι η διαδικασία της διερεύνη σης των συνθηκών διαβίωσης των ωφελούµενων µο νάδων, η οποία διενεργείται από Κοινωνικό Λειτουργό και µπορεί να περιλαµβάνει επιτόπιες επισκέψεις όπου απαιτείται. Επιπρόσθετα, η κοινωνική έρευνα αποτελεί τµήµα του σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης ή και εργασιακής ένταξης/επανένταξης όπου απαιτείται. Χρήσιµα συµπληρωµατικά στοιχεία: είναι πληροφο ριακά στοιχεία που ζητούνται στην Αίτηση, ενδεικτι κά για: 1. δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, 2. ύψος ενοικίου, 3. ιδιωτικά δάνεια, 4. δαπάνες ιδιω τικής ασφάλισης και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 5. είδος θέρµανσης, 6. επαγγελµατικά χαρακτηριστικά, 7. εκπαι δευτικό επίπεδο µελών, 8. στοιχεία κατοχής οικιακού εξοπλισµού, 9. χαρακτηριστικά κατοικίας (παλαιότητα, αριθµός δωµατίων κ.λπ.), καθώς και άλλα στοιχεία που απεικονίζουν την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαµβάνονται στα κριτήρια επιλεξιµότητας αλλά δύνανται να χρη σιµεύσουν στη διαδικασία διασταύρωσης, στην τυχόν διενέργεια κοινωνικής έρευνας και στην ανάλυση των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικό δηµογραφικών χαρακτηριστικών των αιτούντων. Άρθρο 3 Καθορισµός δικαιούχων Κριτήρια ένταξης Ύψος εισοδηµατικής ενίσχυσης Α. Κριτήριο ιαµονής ικαιούχοι του προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» είναι άτοµα και οικογένειες τα µέλη των οποίων διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στους ήµους πιλοτικής εφαρµογής τουλάχιστον έξι µήνες πριν την δηµοσίευση της παρούσας. Επιπλέον: Σε οικογένειες, µέλη των οποίων είναι Έλληνες πο λίτες και αλλοδαποί, για τους δεύτερους, απαιτείται άδεια διαµονής εν ισχύ. Σε οικογένειες χωρίς µέλος Έλληνα πολίτη, απαιτεί ται προηγούµενη νόµιµη διαµονή επί πενταετία εφόσον πρόκειται για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών του Ε.Ο.Χ. ή οµογενείς Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται προη γούµενη νόµιµη διαµονή επί πενταετία. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (αναγνω ρισµένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προ

4 35950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) στασίας) και τους δικαιούχους µε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται η σχετική άδεια διαµονής. Για τους ανιθαγενείς, απαιτείται «ελτίο Ταυτότητας ανιθαγενούς». Β. Εισοδηµατικό κριτήριο: ικαιούχος είναι η ωφελούµενη µονάδα (άτοµο/οι κογένεια) της οποίας το πραγµατικό εισόδηµα στην περίοδο αναφοράς είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο γι αυτή Κατώφλι Εισοδήµατος. Γ. Περιουσιακά κριτήρια: α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου σίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να µην υπερβαί νει τις ευρώ κατ άτοµο, η οποία προσαυξάνεται κατά ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά για κάθε εξαρτώµενο ανήλικο και µε ανώτατο συνολικό όριο για κάθε ωφελούµενη µονάδα το ποσό των ευρώ. β. Η κινητή περιουσία της ωφελούµενης µονάδας (επιβατικά IX, MX αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) να µην υπερβαίνει σε αντικειµενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των ευρώ. γ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων των µελών της ωφελούµενης µονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων κ.λπ., να µην υπερβαίνει 1. το τελευ ταίο 12µηνο πριν την υποβολή της αίτησης, το διπλάσιο του Κατωφλίου Εισοδήµατος που της αναλογεί και 2. ειδικότερα κατά το τελευταίο εξάµηνο να µην υπερβαί νει ποσό ίσο µε το Κατώφλι Εισοδήµατος.. εν γίνονται δεκτές αιτήσεις ωφελούµενης µονά δας της οποίας µέλος ή µέλη της έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής IX, αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεµόπτερα και δεξαµενές κολύµβησης (πισίνες).. Επιπλέον κριτήρια για φιλοξενούµενους: Φιλοξενούµενο άτοµο ή φιλοξενούµενη οικογένεια, που υποβάλλει Αίτηση/δήλωση για να ενταχθεί στο πρόγραµµα αυτόνοµα από την φιλοξενούσα µονάδα, πρέπει να πληροί επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η φιλοξενία να έχει δηλωθεί στην αρχική εµπρόθεσµη τελευταία φορολογική δήλωση που είχε υποχρέωση να υποβάλλει (κωδικοί ) και β) το πραγµατικό εισό δηµα της φιλοξενούσας µονάδας, ατόµου ή οικογένειας να είναι µικρότερο από το Κατώφλι Εισοδήµατος της προσαυξηµένο κατά 50%. Στην περίπτωση αυτή η ενί σχυση που καταβάλλεται στον φιλοξενούµενο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, δεν περιλαµβάνει την βασική εισοδηµατική ενίσχυση της ωφελούµενης µονάδας. Ε. Ύψος καταβαλλόµενης εισοδηµατικής ενίσχυσης Η εισοδηµατική ενίσχυση που καταβάλλεται στην ωφελούµενη µονάδα (άτοµο/οικογένεια) προκύπτει ως η διαφορά του πραγµατικού εισοδήµατος της ωφελού µενης µονάδας (ατόµου /οικογένειας) από το Κατώφλι Εισοδήµατος. Άρθρο 4 Αίτηση ήλωση και υποχρεώσεις αιτούντος και λοιπών µελών της ωφελούµενης µονάδας Πρόσθετα ικαιολογητικά. 1. Η αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοι νωνικό Εισόδηµα» (τύπου ΑΦ1) επέχει θέση υπεύθυνης ήλωσης του ν. 1599/1986 και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το άτοµο/οικογένεια. Αίτηση δικαιούνται να υπο βάλλουν άτοµα ή οικογένειες που συνοικούν ή φιλοξε νούνται από άτοµο ή οικογένεια αν δεν έχουν συµπερι ληφθεί σε άλλη αίτηση. Όλα τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας (από κοινού ή χωριστά) πρέπει να έχουν υπο βάλει ήλωση/ ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) καθώς και Ε2 και εφόσον είχαν υποχρέωση. Υπόχρεοι, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει ήλωση, εφό σον είναι επιλέξιµοι ένταξης στο πρόγραµµα «Εγγυ ηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα», οφείλουν να υποβάλουν ήλωση εκπρόθεσµα και απαλλάσσονται κάθε επιβολής προστίµου περί µη έγκαιρης υποβολής. Στις περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα προς ένταξη στο πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» δεν ήταν υπόχρεος/η κατάθεσης Φορολογικής ήλωσης για το προηγούµενο οικονοµικό έτος (ως εξαρτώµενο µέλος, κ.λπ.), οφείλει, στην αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα «Εγ γυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα», να υποβάλει τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, στα οποία εµφανιζόταν το προηγούµενο έτος ή να αιτιολογήσει τη νόµιµη µη υπο βολή φορολογικής δήλωσης το προηγούµενο έτος και να υποβάλει δήλωση τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης. Στην Αίτηση ήλωση ΑΦ1 περιλαµβάνεται: α. ήλωση Οικονοµικής Κατάστασης τρέχουσας δω δεκάµηνης περιόδου αναφοράς στην οποία δηλώνεται το συνολικό εισόδηµα της τρέχουσας δωδεκάµηνης περιόδου αναφοράς κάθε ενήλικου ή ανήλικου µέλους της χωριστά, ηµεδαπής κι αλλοδαπής προέλευσης, από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, γεωργικές επιχειρή σεις εµπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλµατα, ακίνητα, κινητές αξίες καθώς και από κάθε είδους επι δόµατα, ενισχύσεις, συµµετοχή σε προγράµµατα κοι νωφελούς εργασίας και κοινωνικής υποστήριξης από προγράµµατα ασφάλισης και κάθε άλλο εισόδηµα φο ρολογητέο, µη φορολογητέο ή φορολογητέο µε ειδικό τρόπο που προέρχεται από άλλες πηγές. β. Πίνακα Στοιχείων ΑΜΚΑ, Α Τ, ΑΦΜ κα, καθώς και στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντα και των µελών της ωφελούµενης µονάδος. Το εξωϊδρυµατικό επίδοµα, τα προνοιακά επιδόµα τα αναπηρίας και το επίδοµα διατροφής ή αναδοχής και οι επιστροφές φόρου, δηλώνονται χωριστά και δεν περιλαµβάνονται στο εισόδηµα κατ εφαρµογή των δι ατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4172/2013. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης από τον αι τούντα σε περίπτωση σφάλµατος ή και συµπλήρωσης. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης κατατίθενται από τον αιτούντα στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου ήµου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτω ση και δεν επιβεβαιώνονται ηλεκτρονικά καθώς και τα πρόσθετα που θα ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου για την επιβεβαίωση. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου µπορούν να ζητή σουν την υποβολή τυχόν συµπληρωµατικών δικαιολο γητικών, τα οποία θα πρέπει να προσκοµιστούν από τον αιτούντα εντός ενός (1) µηνός. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσµί ας τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά γίνονται δεκτά αλλά ως ηµεροµηνία αρχικής αίτησης λαµβάνεται πλέον η ηµεροµηνία προσκόµισής τους. Τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας οφείλουν να δη λώσουν άµεσα οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή, επαγγελµατική και οικονοµική τους κατάσταση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Στην αίτηση δηλώνεται ιεύθυνση επικοινωνίας (ηλε κτρονική ή άλλη) του αιτούντος ή αντίκλητου προσώ που ή φορέα που δέχεται να λαµβάνει ενηµέρωση για λογ/σµό του αιτούντος. 2. Οι αιτούντες και τα λοιπά µέλη της ωφελούµενης µονάδας δηλώνουν ότι: α. συναινούν σε αντικειµενικές διαδικασίες εκτίµη σης της ατοµικής και οικογενειακής τους οικονοµικής κατάστασης και θα διευκολύνουν στην υποβολή συ µπληρωµατικών στοιχείων, εφόσον ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες. β. είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα ανέργων, ως αναζητούντες εργασία, εφόσον είναι άνεργοι και αποδέχονται την κάλυψη θέσης εργασίας, αντίστοιχη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, την ένταξη σε προγράµµατα απασχόλησης ή τη συµµετοχή σε δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και επιχειρηµατικότητας που θα τους προταθούν από τους αρµόδιους φορείς. γ. αποδέχονται την απένταξή τους από το πρόγραµµα, στην περίπτωση που στο πλαίσιο του σχεδίου ένταξης στην αγορά εργασίας, θα επιλεγούν για ένταξη σε προ γράµµατα απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας κ.λπ. εντός του ήµου όπου κατοικούν και δεν αποδεχθούν αδικαιολόγητα την ένταξη. 3. Οι αιτούντες και τα λοιπά µέλη της ωφελούµενης µονάδας οφείλουν να προσκοµίσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ειδικότερα, απαιτείται η υποβολή φωτοαντιγράφου ενός από τα κατωτέρω δικαιολογητικά, κατά κατηγορία αιτούντος/σας: Για τους αλλοδαπούς µέλη οικογένειας Έλληνα πο λίτη (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), αντίγραφο άδειας διαµονής. Για οµογενή αλλοδαπό, Ειδικό δελτίο ταυτότητας οµο γενούς, καθώς και επί πενταετία προηγούµενη νόµιµη διαµονή στη χώρα. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται άδεια επί µακρόν διαµένοντος ή άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς καθώς και επί πενταετία προηγούµενη νόµιµη διαµονή στη χώρα. Για τους ανιθαγενείς, ελτίο Ταυτότητας ανιθαγενούς Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε. Ε. αντίγραφο Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιµης ιαµονής πολίτη της Ένωσης επί πενταετία προηγούµενη διαµονή στη χώρα. Για τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες αντίγραφο Ει δικού ελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγά δα και Άδεια Παραµονής Αλλοδαπού. Για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας αντί γραφο Ειδικού ελτίου υπό ανοχή διαµονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, µε ειδική σήµανση «επικουρική προστασία». Για τους διαµένοντες µε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους αντίγραφο Άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε ότι αφορά στη δήλωση πραγµατικού εισοδήµατος και στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας απαιτεί ται η υποβολή: Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. α) Αντίγραφο ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας και το πα γκόσµιο εισόδηµα (εισόδηµα ηµεδαπής και τυχόν αλ λοδαπής προέλευσης, κ.λπ.). β) Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προ έλευσης για την ύπαρξη ή µη εισοδηµάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα, γ) Υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοι χεία του αιτούντος και της µόνιµης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσής του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήµατα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, επιπλέον απαιτού νται: α) Βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους από την οποία θα προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους καθώς και το συνολικό τους εισόδηµα στη χώρα προ έλευσης. β) Αντίγραφο επικυρωµένο του ιαβατηρίου τους. γ) Υποβολή Υπεύθυνης ήλωσης (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοι χεία του αιτούντος και της µόνιµης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του (αν υπάρχει) και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήµατα, προσδιορίζο ντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο φορολογικού προσδιορισµού. δ) Ειδικά για τους "υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτείται Υποβολή Υπεύθυ νης ήλωσης όπως αυτή αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο. Άρθρο 5 Ορισµός πιλοτικών ήµων, περίοδος εφαρµογής και υποβολής αιτήσεων. 1. Το πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» θα εφαρµοστεί για έξι µήνες στους κάτωθι ήµους: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αν. Μακεδονίας Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων υτικής Ελλάδας Στερεάς Ελλάδας Αττικής Πελοποννήσου Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης ΗΜΟΣ ράµας Έδεσσας Γρεβενών Ιωαννίνων Καρδίτσας Λευκάδας, Μεγανησίου Ι.Π. Μεσολογγίου Χαλκίδας Καλλιθέας Τρίπολης Σάµου Σύρου Μαλεβιζίου 2. Αιτήσεις στο πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Ει σόδηµα» υποβάλλονται από την 15 Νοεµβρίου 2014, µέχρι την 15η Μαρτίου 2015 κατ αρχήν και σε κάθε περίπτωση µέχρι την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων. 3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβά

6 35952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) σεις σύµφωνα µε τον ν. 3329/2005 ή τον ν. 3852/2010 µε τους δήµους πιλοτικής εφαρµογής ή την Η ΙΚΑ ή όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειµένου να υλοποιη θεί απρόσκοπτα το έργο του πιλοτικού προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα». Άρθρο 6 ιάρκεια και τρόπος καταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης 1. Η εισοδηµατική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαι ούχους µηνιαία και το δικαίωµα αρχίζει από την πρώ τη του µήνα υποβολής της αίτησης. Κατ εξαίρεση για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός Νοεµβρίου και εκεµβρίου το δικαίωµα αρχίζει από 1η Νοεµβρίου. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούµενη µονάδα είναι 20 Ευρώ ανά µήνα. 2. Η εισοδηµατική ενίσχυση καταβάλλεται µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου που αυτός έχει δηλώσει µε την αίτηση του. Η πρώτη καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης για όσους κριθούν δικαιούχοι διενεργείται εντός του πρώτου εικοσαηµέρου του επό µενου µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και οι επόµενες, για τους ήδη ενταγµένους, µέχρι το τέλος κάθε µήνα τον οποίο αφορά η καταβολή. 3. Η Η ΙΚΑ Α.Ε. µετά την ηλεκτρονική αίτηση του δυνη τικού δικαιούχου και κατόπιν διασταύρωσης των ζητού µενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων ( ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ιακυβέρ νησης) επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχοµένου των υποβληθεισών αιτήσεων, τα διασταυρώνει µε άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και εκδίδει πίνακα προσωρινά δικαιούχων και απορριφθέντων ανά ήµο. Ο πίνακας επιβεβαιώνεται από τις υπηρεσίες του ήµου. 4. Ο επιβεβαιωµένος πίνακας προσωρινά δικαιούχων καθώς και η συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιού χων στην οποία περιλαµβάνεται το συνολικό ποσό του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, υποβάλλεται από την Η ΙΚΑ προς έγκριση στην ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας. 5. Μετά την έγκριση του πίνακα δικαιούχων και της συγκεντρωτικής κατάστασης της ανωτέρω παραγρά φου η Η ΙΚΑ Α.Ε. δηµιουργεί: α. Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική µορφή, η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού σε µορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός και το δικαιούµενο ποσό της εισοδηµατικής ενίσχυσης. Η ηλεκτρονική µορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιµη από την εταιρία «ιατραπεζικά Συστή µατα Α.Ε.» ( ΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. β. Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή που περιλαµβάνει το συνολικό ποσό της εισοδηµατικής ενίσχυσης, ολογράφως και αριθµητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση συνοδευόµενη από την έγκριση της ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, αποστέλλεται από την Η ΙΚΑ Α.Ε. στη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ ΟΥ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η Γ ΟΥ αποστέλλει τη συγκεντρωτική κατά σταση στην 24η ιεύθυνση Λογαριασµών του ηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασµού του ηµοσί ου 200 «Ελληνικό ηµόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωµών» µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυµάτων, µέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωµές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στην Η ΙΚΑ Α.Ε., στις ιευθύνσεις Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, και Προϋπο λογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών του Υπουρ γείου Οικονοµικών, στην Γενική Γραµµατεία Πληροφο ριακών Συστηµάτων, στη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων, στη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας και στη ΙΑΣ Α.Ε. γ. Οι σχετικές για την πληρωµή του Ελάχιστου Εγ γυηµένου Εισοδήµατος πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υπό ειδικό φορέα Γ. Γραµ µατεία Πρόνοιας και ΚΑΕ 2759 «Λοιπές Εισοδη µατικές Ενισχύσεις». Για την πληρωµή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος η ειδική εντολή πληρωµής της παραπάνω περίπτωσης (β) αυτής της παραγράφου του παρόντος άρθρου, υπέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. δ. Η εµφάνιση των σχετικών πληρωµών στην δηµόσια ληψοδοσία πραγµατοποιείται µε την έκδοση συµψη φιστικών χρηµατικών ενταλµάτων από την Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επί γραφείου συµ ψηφισµών του Γ.Λ.Κ. ικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την έκ δοση του συµψηφιστικού χρηµατικού εντάλµατος που εκδίδεται µε µέριµνα της 24 /νσης Λογαριασµών του ηµοσίου. 2. Συγκεντρωτική κατάσταση της περίπτωσης (5β) του παρόντος άρθρου. 3. Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της τράπεζας για την χρέωση του λογαριασµού 200. ε. Η Γ ΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η 24 /νση Λογαριασµών του ηµοσίου, οι συµβαλλόµενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. στ. Η δαπάνη για την καταβολή του Εγγυηµένου Κοι νωνικού Εισοδήµατος δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρθρο 7 Αρµόδια Όργανα και Υπηρεσίες Αρµόδιες Υπηρεσίες και όργανα για την υλοποίηση της διαδικασίας είναι: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινω νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, η Η Ι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΚΑ Α.Ε. και οι ήµοι πιλοτικής εφαρµογής του προ γράµµατος. Α. Με την παρούσα συστήνεται και συγκροτείται ιαρ κής Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης για την Παρακολούθηση του θεσµού του Ελάχιστου Εγγυ ηµένου Εισοδήµατος, µε αρµοδιότητα την επεξεργασία πολιτικών και µέτρων ιδίως σε σχέση µε την διασφάλιση του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρµόδιος για θέµατα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας, Υφυπουρ γός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε αναπληρωτή τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας και µε τέχουν σε αυτή, οι Γενικοί Γραµµατείς Εργασίας, ια χείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Εσωτερικών, Οι κονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Παιδείας, εκπρό σωπος Κοινωνικών Εταίρων, ο ιοικητής του ΟΑΕ, ο ιευθύνων Σύµβουλος της Η ΙΚΑ Α.Ε., ο Πρόεδρος του ΕΙΕΑ, ο ιοικητής του ΟΓΑ, ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κ.λπ. οι Πρόεδροι ΚΕ Ε και ΕΝΠΕ, ο Πρόεδρος του ΕΚΚΑ και οι Προϊστάµενοι των Γενικών ιευθύνσεων Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας. Στην Επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µπορούν να καλούνται και να γνωµοδοτούν ή να εισηγούνται ο/η Πρόεδρος και τα µέλη της «Μονάδας Προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινω νικό Εισόδηµα», καθώς και ειδικοί εµπειρογνώµονες. Η συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής µπορεί να τροπο ποιείται καθώς και να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ ρεια µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Β. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί, ως Οµάδα ιοίκησης Έργου (Ο Ε), «Μονάδα Προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνι κό Εισόδηµα», υπαγόµενη απευθείας στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που προεδρεύει στη ιαρκή Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού ορίζεται η συγκρότηση, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια λειτουργίας της. Η Μονάδα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση εφαρµογής του Προγράµµατος Εγ γυηµένο Κοινωνικό εισόδηµα και την προετοιµασία για την καθολική εφαρµογή µε τις ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες: 1. Συντονισµός όλων των σταδίων του προγράµµατος και παροχή κατευθύνσεων στους συναρµόδιους φορείς τόσο για την εφαρµογή του προγράµµατος όσο και για τις απαραίτητες διοικητικές και θεσµικές αλλαγές και προσαρµογές που απαιτούνται 2. Σύνταξη σχεδίου εφαρµογής και χρονοδιαγράµµα τος υλοποίησης, βάσει του οποίου θα υλοποιείται και θα παρακολουθείται η πορεία εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος (εποπτεία, παρακολούθηση και πρόταση ανάθεσης αξιολογήσεων βάση δεικτών). 3. Σύνταξη σχεδίου διαδικασιών αξιολόγησης και προσδιορισµού δεικτών, βάσει του οποίου θα παρα κολουθείται και θα αξιολογείται η πορεία εφαρµογής, τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος. 4. Ανάπτυξη εργαλείων στήριξης και εφαρµογής του προγράµµατος (σχέδια επανένταξης, κ.λπ.). 5. Καταγραφή αναγκών και εισήγηση σκοπιµότητας έργων υποστήριξης της λειτουργίας του προγράµµατος 6. Ανάπτυξη Στρατηγικής δηµοσιότητας και ενηµέρω σης του πληθυσµού. 7. Υποστήριξη της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης όλων των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών καθώς και για την επεξεργασία, προώθηση και επίλυση προβληµάτων. 8. Σχεδιασµός και πρόταση ανάθεση δειγµατοληπτι κού ελέγχου, ελέγχου απόδοσης και οικονοµικού ελέγ χου του προγράµµατος. 9. Προετοιµασία και πρόταση ανάθεσης κοινωνικής έρευνας σε προκαθορισµένο δείγµα των ωφελούµενων µονάδων. 10. Την ευθύνη σύνταξης µηνιαίων αναφορών (στοιχεία Η ΙΚΑ), παρακολούθησης και αναφορών αξιολόγησης που θα αφορούν τόσο στη συνολική εφαρµογή του προ γράµµατος, όσο και στην εφαρµογή ανά ήµο και ανά αρµόδια υπηρεσία. 11. Προετοιµασία για την εθνική εφαρµογή και ανά πτυξη σχετικού σχεδίου δράσης επέκτασης. Η Μονάδα αυτή ως Ο Ε, απαρτίζεται από 7 τουλάχι στον µέλη, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, Υποστηρίζεται στο έργο της, από τη ιεύθυνση Κοινω νικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής και γραµµα τειακά από το Τµήµα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας και ΕΣ ΕΝ, της ως άνω ιεύθυνση. Γ. Η ιαρκής Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Αλ ληλεγγύης και η Οµάδα ιοίκησης Έργου (Ο Ε) λει τουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4024/ Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονοµικών είναι αρµόδιες για τη διενέργεια των µηχανογραφικών διαδικασιών και την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων µε όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονοµικών. Ε. Η Η ΙΚΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη και για τα ακόλουθα: Υποδοχή των αιτήσεων δηλώσεων τύπου ΑΦ1 για λογαριασµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ανάπτυξη και διαχείριση του Πληροφοριακού Συ στήµατος. Τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωνικών Λειτουρ γών ανά ήµο και Περιφερειακή Ενότητα σύµφωνα µε τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ήµων. Ανάπτυξη και τήρηση Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώ ου ωφελουµένων και αιτούντων. Πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συ στήµατος. ηµιουργία βάσης δεδοµένων των δικαιούχων του προγράµµατος σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση και εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των ήµων που θα εφαρµοστεί το πιλοτικό πρόγραµµα και υπάλληλοι της Μονάδας Προγράµµατος Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών µε τις βάσεις δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. Γ.Γ..Ε., της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, των πληροφορικών συστηµάτων ΟΑΕ, «ΕΡΓΑΝΗ», «ΑΡΙΑ ΝΗ», «ΗΛΙΟΣ», «ΑΤΛΑΣ», των ασφαλιστικών ταµείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων. Προώθηση των Πινάκων Προσωρινών ικαιούχων προς την ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλλη λεγγύης προς έγκριση.

8 35954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Προώθηση των Εγκεκριµένων Πινάκων ικαιούχων προς το σύστηµα «ΙΑΣ»"για καταβολή της εισοδηµα τικής ενίσχυσης του προγράµµατος. Ενηµέρωση των δικαιούχων, µέσω της ηλεκτρονι κής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει, για την αποστολή στο σύστηµα «ΙΑΣ» και την επικείµενη καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης. ΣΤ. Η ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγ γύης της Γενικής ιεύθυνσης Πρόνοιας: 1. Είναι αρµόδια για την έγκριση των Πινάκων ικαι ούχων, την έκδοση πράξεων αναστολής ή διακοπής και την αποδοχή ή την απόρριψη των ενστάσεων. 2. Επιλαµβάνεται και αποφασίζει επί όλων των περι πτώσεων που παραπέµπονται αρµοδίως σε αυτήν και δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 3. Εισηγείται τη σύσταση τριµελούς επιτροπής Ενστά σεων/προσφυγών και Καταγγελιών. Με ΥΑ ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η συγκρότηση της Επιτροπής. 4. Αποστέλλει στη Η ΙΚΑ Α.Ε. και κοινοποιεί στο ήµο τις αποφάσεις για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και Εξετάζει τις περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβλη θέντων και εισηγείται σχετικά στην αρµόδια για ενέρ γεια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 6. Εκδίδει ανακοινώσεις για κάθε θέµα που αφορά στα ως άνω σηµεία. Ζ. Κάθε ήµος στον οποίο θα εφαρµοστεί το πιλοτικό πρόγραµµα έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Συµπράττει και υπογράφει Πρωτόκολλο Συνεργασί ας α) µε όλους τους φορείς της περιοχής του (ΝΠ, ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας ή υλοποιούν δράσεις για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και για την ένταξη στην αγορά ερ γασίας) µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση των πο λιτών για το πρόγραµµα, την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, τον εντοπισµό και τη στήριξη των δυνητικά ωφελουµένων τόσο για την ένταξη τους στο πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» όσο και για την (επαν) ένταξή τους στην εργασία, β) µε επαγγελµατικούς και επιχειρηµατικούς φορείς και ενώσεις της περιοχής µε σκοπό την αποτύπωση των αναγκών εργασίας της πε ριοχής και την ευαισθητοποίηση τους για την ένταξη των δικαιούχων στην απασχόληση. Ορίζει πρόσωπο αναφοράς (σηµείο επαφής) για το πρόγραµµα. Ορίζει το προσωπικό που θα εργαστεί για την εφαρ µογή του προγράµµατος, την ενηµέρωση των πολιτών και τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους που θα έχουν πρό σβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα του προγράµµατος. Ειδικότερα, η Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου: Συνεργάζεται µε την Μονάδα προγράµµατος «Εγ γυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» για την αποτελεσµατική εφαρµογή και τον συντονισµό του προγράµµατος. Υποβάλλει προς την Η ΙΚΑ Α.Ε. όλα τα απαραίτη τα στοιχεία για τη δηµιουργία και επικαιροποίηση του Μητρώου Κοινωνικών Λειτουργών που υπηρετούν στα γεωγραφικά όρια του ήµου εφαρµογής, σε υπηρεσίες ή και προγράµµατα του ήµου, των Νοµικών Προσώπων του ήµου, σε ΝΠ και σε συγχρηµατοδοτούµενα προ γράµµατα καθώς και σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας του ΕΣΥ και του ΠΕ Υ. Στους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Κοινωνικούς Λειτουργούς ανατίθεται εκ περι τροπής, η κοινωνική έρευνα, η εκπόνηση και η παρακολού θηση, κατά περίπτωση, ατοµικών ή οικογενειακών σχεδίων ένταξης και η διασύνδεση των δικαιούχων µε υπηρεσίες. Επιβεβαιώνει τον Πίνακα προσωρινά δικαιούχων που εκδίδεται από την Η ΙΚΑ Α.Ε. ως προς το κριτήριο διαµονής και γενικότερα τις συνθήκες διαβίωσης και αναζητά από τον προσωρινά δικαιούχο συµπληρωµατικά παραστατικά και έγγραφα εφόσον απαιτείται κατά την επιβεβαίωση Προωθεί τον επιβεβαιωµένο Πίνακα προσωρινών δικαιούχων προς έγκριση. Προωθεί την διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης και εργασιακής επανένταξης. Τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε ωφελούµενη µο νάδα. Στο φάκελο περιλαµβάνονται, τα δικαιολογητικά και συµπληρωµατικά που προβλέπεται στην παρούσα και προσκοµίζονται από τον αιτούντα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην κοινωνική έρευνα, το σχέ διο κοινωνικής ενσωµάτωσης και (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και τις πραγµατοποιούµενες ή προγραµµατισµένες ενέργειες. Παρέχει κάθε στήριξη στους δυνητικά ωφελούµε νους προκειµένου να ενηµερωθούν και να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα». Υποβάλλει αναφορές ανά δίµηνο στην Μονάδα Προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» για τα αποτελέσµατα της διασύνδεσης των δικαιούχων µε τις συνοδευτικές υπηρεσίες, µε παράλληλη ενηµέρωση του Πληροφοριακού Συστήµατος του προγράµµατος. Παρακολουθεί την εφαρµογή του προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο. Ενηµερώνει τους αιτούντες για την προσκόµιση επιπλέον απαιτούµενων δικαιολογητικών τα οποία συ γκεντρώνει προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης ή µη στο πρόγραµµα. Ενηµερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αι τήµατος τους και κάθε άλλο θέµα που αφορά στη συµ µετοχή τους στο πρόγραµµα. Αναζητά περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και διαβιβάζει αρµοδίως για την έκδοση κατα λογιστικών αποφάσεων. Υποδέχεται, επεξεργάζεται προσφυγές/ενστάσεις και καταγγελίες από τους δικαιούχους και τον πληθυ σµό εν γένει. Μετά από τη διερεύνηση των ανωτέρω και εφόσον προκύπτουν ενδείξεις, τις προωθεί µε τη σχετική εισήγηση στην ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Η. Το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοί κησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραµµα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των στελεχών των συναρµόδιων για την υλοποίηση του προγράµµατος φορέων και υπηρεσιών. Θ. Το ΕΙΕΑ υποστηρίζει επιστηµονικά τη Μονάδα Προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων, την παρακολού θηση και αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής βάσει συστήµατος δεικτών καθώς και τη διαχείριση και το συντονισµό προγραµµάτων συµβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία προσαρµοσµένων στις ανάγκες των ενταγµένων στο πρόγραµµα, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 8 ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» Η διαδικασία ένταξης περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα κάτωθι στάδια: 1. Υποβολή Αίτησης ήλωσης τύπου ΑΦ1 προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας Πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» µέσω της διαδικτυακής πύλης της Η ΙΚΑ Α.Ε. Η αίτηση ένταξης στην εφαρµογή του προγράµµατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα. 2. Επεξεργασία ιασταύρωση δηλωθέντων στοιχείων: πραγµατοποιείται από τις ΓΓΠΣ, ΓΓ Ε και την Η ΙΚΑ Α.Ε. 3. Έκδοση Πίνακα Προσωρινά ικαιούχων, η Η ΙΚΑ Α.Ε. εκδίδει Πίνακα των Προσωρινά ικαιούχων. 4. Επιβεβαίωση από τις υπηρεσίες του οικείου ήµου. 5. Έγκριση του Πίνακα ικαιούχων: Ο Πίνακας εγκρί νεται από την ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. 6. Ενστάσεις/Προσφυγές, Καταγγελίες: Προωθούνται από τον ήµο µε τη σχετική εισήγηση, µετά από αίτηµα του αιτούντα του οποίου η αρχική αίτηση έχει απορ ριφθεί, προς την ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης του Πίνακα ικαιούχων. 7. Ενηµέρωση Αιτούντων ικαιούχων: Ο/Η αιτών/ούσα ενηµερώνεται για την κατάσταση της αίτησης του/της από τον διαδικτυακό τόπο. Η Η ΙΚΑ Α.Ε., µέσω της ηλε κτρονικής διεύθυνσης ή όποιου άλλου µέσου επικοινω νίας έχουν δηλώσει στην αίτηση, ενηµερώνει τον/την αιτούντα/σα για την έγκριση ή µη της αίτησης. 8. Έκδοση Συµπληρωµατικού Πίνακα ικαιούχων µετά την εξέταση ενστάσεων, προσφυγών, καταγγελιών. 9. Γνωστοποίηση Καταβολή εισοδηµατικής ενίσχυσης πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή όποιο άλλο µέσο επικοινωνίας έχει δηλωθεί στην αίτηση. 10. Εκπόνηση Σχεδίου κοινωνικής ενσωµάτωσης και (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας για την ωφελούµε νη µονάδα: εκπονείται από την κοινωνική υπηρεσία του ήµου σε συνεργασία µε τους δικαιούχους και όποια συναρµόδια υπηρεσία κριθεί αναγκαίο Άρθρο 9 Αναστολή καταβολής Η καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του προγράµ µατος «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα» αναστέλλεται: 1. Την 1η του επόµενου µήνα εκείνου που ο δικαιούχος αποµακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του διµήνου. 2. Εάν ο δικαιούχος αρνηθεί να απασχοληθεί σε συ γκεκριµένη θέση εργασίας που του προτείνεται από τον ΟΑΕ, αντίστοιχη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, ενώ δύναται να εργαστεί και εφόσον, δεν έχει ανα πηρία, ή έχει στην ευθύνη του, τη φροντίδα υπερήλικα, ή ανήλικου τέκνου που δεν φοιτά στο σχολείο ή δεν είναι ενταγµένο σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθµό ή Μονάδα προστασίας παιδιού. 3. εν αναστέλλεται η καταβολή εισοδηµατικής ενί σχυσης του προγράµµατος Εγγυηµένο Κοινωνικό Ει σόδηµα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής, εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώµενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύ µατα του εσωτερικού ή εξωτερικού. 4. Κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες, η ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλ ληλεγγύης εκδίδει την απόφαση αναστολής. Άρθρο 10 ιακοπή καταβολής Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Α. Η καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του προ γράµµατος διακόπτεται: 1. Από την 1η του επόµενου µήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. 2. Από την 1η του επόµενου µήνα από εκείνον που ο δικαιούχος εγκαταστάθηκε µόνιµα στο εξωτερικό. 3. Εάν περιέλθουν στις αρµόδιες υπηρεσίες (Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου, Μονάδα Προγράµµατος «Εγγυηµέ νο Κοινωνικό Εισόδηµα» του Υπουργείου Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.λπ.) έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, διαβιβάζονται στην ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, η οποία τα εξετάζει και, εφόσον διαπιστώσει ότι η καταβο λή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει πράξη διακοπής ή πράξη συνέχισης της καταβο λής και εισηγείται στη Γ ΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 4. Όταν κατά την διαδικασία ελέγχου ηλεκτρονικού ή δειγµατοληπτικού, παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης. Β. Αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίµων που προβλέ πονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως 2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά µετά από σχετική ενηµέρωση της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµι κών Υπηρεσιών, καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή του νοµίµως εξου σιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕ Ε. Άρθρο 11 Αφορολόγητο Ακατάσχετο Το Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα, είναι αφορολό γητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κα τάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολο γίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡ ΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

10

11

12 35958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη µορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη µορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική ιεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 13-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135634 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδ.: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος : ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο 2551022111 Δ/νση : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 106 ( Α ΚΑΠΗ) e-mail : tsiaousie@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λιβαδειά 9-7-15 Αρ.Πρωτ.:Οικ. 237 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λιβαδειά 9-7-15 Αρ.Πρωτ.:Οικ. 237 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ.: Διοικητήριο Φίλωνος 35-39 Ταχ.Κώδικας: 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλέφωνο: 22613 50300-302 Fax: 22613 50390 e-mail: f.papathoma@pste.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα, 08 / 07 / 2015 Αριθ. πρωτ.: 1091 Ταχ. Δνση : Ι. Γιδογιάννου 31 Ταχ. Κώδικας : 33100, Άμφισσα Πληροφορίες : Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πολύγυρος 15 Ιουλίου 2015 Αριθ.Πρωτ. 10/οικ. 3364

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πολύγυρος 15 Ιουλίου 2015 Αριθ.Πρωτ. 10/οικ. 3364 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος 15 Ιουλίου 2015 Αριθ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & Σπάρτη, 02-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & Σπάρτη, 02-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & Σπάρτη, 02-07-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 1373 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης δυνητικά δικαιούχων στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής

Ανακοίνωση Πρόσκλησης δυνητικά δικαιούχων στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ανακοίνωση Πρόσκλησης δυνητικά δικαιούχων στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-07-2015 Χαλκίδα, 09 / 07 / 2015 Αριθ. πρωτ.:371/93400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-07-2015 Χαλκίδα, 09 / 07 / 2015 Αριθ. πρωτ.:371/93400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-07-2015 Χαλκίδα, 09 / 07 / 2015 Αριθ. πρωτ.:371/93400 Ταχ. νση :Λ.Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100,Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καρδίτσα, 2-7-2015 Αριθ. πρωτ: 15369

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Καρδίτσα, 2-7-2015 Αριθ. πρωτ: 15369 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 431 00 Πληρ.: Β. Ανυφαντής, κα Ε. Ευαγγελίδου Τηλ.: 2441350775,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ekatanalotis.gr

http://www.ekatanalotis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ /ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α) /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, .Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, .Α ΤΕΒΑ /ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική Θέρµη, 7 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 26892 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Ταχ. /νση : ηµοκρατίας 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ταχ. Κωδ. : 30200. : Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πληροφορίες : Κοσσόβα Αλεξάνδρα. Τηλέφωνο : 2631361113.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ταχ. Κωδ. : 30200. : Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πληροφορίες : Κοσσόβα Αλεξάνδρα. Τηλέφωνο : 2631361113. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 14/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 192553/4466 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.29482 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρ.Πρωτ.29482 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρ.Πρωτ.29482 Δράμα 10/07/2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α θ ή ν α, 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 Αρ. Πρωτ.: Δ33 5037619 ΕΞ2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα