ΠΔ ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09"

Transcript

1 Γ Γ - Γ Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο πηρεηξήζεωλ ή Γηνίθεζεο πηρεηξήζεωλ ή νγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή ζηηθήο θαη εξηθεξεηαθήο λάπηπμεο ή ηθνλνκηθήο θαη εξηθεξεηαθήο λάπηπμεο ή πηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ (κεηνλνκάζηεθε ζε Μάξθεηηλγθ θαη πηθνηλωλίαο κε ην λ , άξζξν 3 παξ.1)δ.αα.) ή απηηιηαθώλ πνπδώλ ή απηηιίαο θαη πηρεηξεκαηηθώλ πεξεζηώλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη ζθαιηζηηθήο πηζηήκεο ή Γηνίθεζεο πηρεηξήζεωλ θαη ξγαληζκώλ ή Γηνηθεηηθήο πηζηήκεο θαη ερλνινγίαο ή ηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη ερλνινγίαο (πξώελ ερλνινγίαο θαη πζηεκάηωλ αξαγωγήο, κεηνλνκαζία κε ην.γ ) ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ πνπδώλ ηνπ αλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε θαηεύζπλζε ζηηο Γηεζλείο θαη πξωπαϊθέο ηθνλνκηθέο πνπδέο (πξώελ Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ θαη νιηηηθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε ζηηο Γηεζλείο θαη πξωπαϊθέο ηθνλνκηθέο πνπδέο, κεηνλνκαζία κε ην.γ ) ή ηαηηζηηθήο θαη λαινγηζηηθώλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ αλεπηζηεκίνπ ηγαίνπ (πξώελ ηαηηζηηθήο θαη λαινγηζηηθήο πηζηήκεο, κεηνλνκαζία κε ην.γ άξ.1) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο πηρεηξήζεωλ (όιεο νη θαηεπζύλζεηο) ηνπ αλεπηζηεκίνπ ηεο ύπξνπ ή ηθνλνκηθώλ ηνπ αλεπηζηεκίνπ ηεο ύπξνπ ή Γηνίθεζεο πηρεηξήζεωλ θαη ξγαληζκώλ ηνπ

2 Γ Γ - Γ Μ Γ Γ Γ Γ- 10 Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν νηλωληνινγίαο ή νηλωληθήο νιηηηθήο θαη νηλωληθήο λζξωπνινγίαο ή νηλωληθήο λζξωπνινγίαο ή νηλωληθήο λζξωπνινγίαο θαη ζηνξίαο ή νηλωληθήο νιηηηθήο ή θπαηδεπηηθήο θαη νηλωληθήο νιηηηθήο ηνπ αλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ή ζηνξίαο, ξραηνινγίαο θαη νηλωληθήο λζξωπνινγίαο κε θαηεύζπλζε νηλωληθήο λζξωπνινγίαο ηνπ αλεπηζηεκίνπ εζζαιίαο ηπρίν νιηηηθώλ Μεραληθώλ ή ξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ ή γξνλόκωλ θαη νπνγξάθωλ ηπρίν Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ή Μεραλνιόγωλ θαη εξνλαππεγώλ Μεραληθώλ ή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ηνκεραλίαο (κεηνλνκάζηεθε ζε Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ) ή Μεραληθώλ Γηαρείξηζεο λεξγεηαθώλ όξωλ (κεηνλνκάζηεθε ζε Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ) ή αππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ή Μεραληθώλ αξαγωγήο θαη Γηνίθεζεο ηπρίν ιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ ή ιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ πνινγηζηώλ ή ιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη ερλνινγίαο πνινγηζηώλ ηπρίν ιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ πνινγηζηώλ ή ιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ή ιεθηξνληθήο θαη Μεραληθώλ πνινγηζηώλ ηπρίν Υεκηθώλ Μεραληθώλ ή Μεηαιιεηνιόγωλ Μεραληθώλ ή Μεραληθώλ Μεηαιιείωλ Μεηαιινπξγώλ ή Μεραληθώλ ξπθηώλ όξωλ

3 Γ Γ - Γ Μ Γ Γ Γ Γ Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν εξηβάιινληνο ή Μεραληθνύ εξηβάιινληνο ή ρεδηαζκνύ εζηωηηθνύ εξηβάιινληνο θαη Υαξηνγξαθίαο (εξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο ()) ή πηζηεκώλ θαη νιηηηζκνύ (θαηεύζπλζε πηζηεκώλ εξηβάιινληνο ()) ηπρίν νκηθήο ή νιηηηθήο πηζηήκεο ή νιηηηθώλ πηζηεκώλ ή νιηηηθήο πηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ή νιηηηθήο πηζηήκεο θαη Γηεζλώλ πνπδώλ ή νιηηηθήο πηζηήκεο θαη ζηνξίαο ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (κέρξη (Γλωκνδνηήζεηο θαη 10703). ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ θαη νιηηηθώλ πνπδώλ ηνπ αλκίνπ Μαθεδνλίαο (πνπ από ην Μάϊν ηνπ 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ πνπδώλ) κε θαηεύζπλζε νιηηηθέο πνπδέο θαη Γηπιωκαηία. ηπρίν αηξηθήο ή δνληηαηξηθήο ή Φαξκαθεπηηθήο ή νζειεπηηθήο

4 Γ Γ - Γ Μ Γ Γ Γ Γ Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν Γεωπνλίαο ή γξνηηθήο ηθνλνκίαο θαη λάπηπμεο ή γξνηηθήο λάπηπμεο ή γξνηηθήο ηθνλνκίαο ή Γεωξγηθήο ηθνλνκίαο ή μηνπνίεζεο Φπζηθώλ όξωλ θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο ή Γεωπνλίαο Φπηηθήο αξαγωγήο θαη γξνηηθνύ εξηβάιινληνο ή Γεωπνλίαο Φπηηθήο θαη Εωηθήο αξαγωγήο ή Γεωπνλίαο, ρζπνινγίαο θαη δάηηλνπ εξηβάιινληνο ή Γεωπνλίαο Εωηθήο αξαγωγήο θαη δάηηλνπ εξηβάιινληνο ή Γεωπνληθήο ηνηερλνινγίαο ή Γηαρείξηζεο εξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ όξωλ ή γγείωλ ειηηώζεωλ, δαθνινγίαο θαη Γεωξγηθήο Μεραληθήο ή πηζηήκεο Εωηθήο αξαγωγήο θαη δαηνθαιιηεξγεηώλ ή Εωηθήο αξαγωγήο ή πηζηήκεο Φπηηθήο αξαγωγήο ή Φπηηθήο αξαγωγήο ή πηζηήκεο θαη ερλνινγίαο ξνθίκωλ ή πωξνθεπεπηηθώλ θαη κπέινπ ή Φπηνπξνζηαζίαο ή Φπηώλ Μεγάιεο αιιηέξγεηαο θαη ηθνινγίαο ή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ εξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο εξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ όξωλ ή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο εξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ όξωλ

5 Γ Γ - Γ Μ Γ Γ Γ Γ- 19 Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν ή Γίπιωκα ιεξνθνξηθήο ή ιεξνθνξηθήο θαη ειεπηθνηλωληώλ ή πηζηήκεο ηωλ πνινγηζηώλ ή θαξκνζκέλεο ιεξνθνξηθήο, ή Μεραληθώλ ιεθηξνληθώλ πνινγηζηώλ θαη ιεξνθνξηθήο ή ιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ, ή ιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ.. ή ιεθηξνληθήο θαη Μεραληθώλ πνινγηζηώλ, ή ιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ πνινγηζηώλ, ή ιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη ερλνινγίαο πνινγηζηώλ ή Γηδαθηηθήο ηεο ερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάηωλ ή Φεθηαθώλ πζηεκάηωλ ή Μεραληθώλ ιεξνθνξηαθώλ θαη πηθνηλωληαθώλ πζηεκάηωλ ή Μεραληθώλ ειωλ θαη Γηθηύωλ ή "πηζηήκεο θαη πνιηηηζκόο" (κε θαηεύζπλζε ιεθηξνληθνί πνινγηζηέο θαη θαξκνγέο ηνπο) ή νιηηηζκηθήο ερλνινγίαο θαη πηθνηλωλίαο ή πηζηήκεο θαη ερλνινγίαο πηθνηλωληώλ ή πηζηήκεο θαη ερλνινγίαο πνινγηζηώλ ή ιεξνθνξηθήο κε θαξκνγέο ζηε ηνϊαηξηθή ηπρίν νιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγωλ ή νιηηηθώλ Έξγωλ πνδνκήο ή νπνγξαθίαο ηπρίν Μεραλνινγίαο ή αππεγηθήο ή λεξγεηαθήο ερληθήο ή λεξγεηαθήο ερλνινγίαο (κε θαηεύζπλζε λεξγεηαθνύ Μεραλνιόγνπ) - ηπρίν ιεθηξνινγίαο ή λεξγεηαθήο ερληθήο ή λεξγεηαθήο ερλνινγίαο (κε θαηεύζπλζε λεξγεηαθνύ ιεθηξνιόγνπ)

6 Γ Γ - Γ Μ Γ Γ Γ Γ Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν ιεθηξνληθήο - ή ερλνινγίαο αηξηθώλ ξγάλωλ ηπρίν ερλνινγίαο εηξειαίνπ & Φπζηθνύ εξίνπ (πξώελ ηκήκα ερλνινγίαο εηξειαίνπ ηεο ρνιήο ερλνινγηθώλ θαξκνγώλ ηνπ αβάιαο) ηπρίν Μνπζηθήο ερλνινγίαο θαη θνπζηηθήο ηεο ρνιήο Μνπζηθήο ερλνινγίαο ηπρίν ερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθώλ ξγάλωλ ηεο ρνιήο Μνπζηθήο ερλνινγίαο ηπρίν Γξαθηθώλ ερλώλ ή ερλνιόγωλ Γξαθηθώλ ερλώλ ή θηύπωζεο Φωηνγξαθηθήο λαπαξαγωγήο ή Γξαθηζηηθήο ή ερλνινγίαο Γξαθηθώλ ερλώλ ή Γηαθνζκεηηθήο ή ζωηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο δηαθόζκεζεο θαη ζρεδηαζκνύ αληηθεηκέλωλ ή πληεξεηώλ Έξγωλ έρλεο & ξραηνινγηθώλ πξεκάηωλ ή Φωηνγξαθίαο ή Φωηνγξαθίαο θαη πηηθναθνπζηηθώλ Μέζωλ ή εξακηθήο ηπρίν Γηνίθεζεο πηρεηξήζεωλ ή Γξακκαηέωλ ηειερώλ Γηνίθεζεο ή ηειερώλ κπνξίνπ & ηνκεραληθώλ πηρεηξήζεωλ, ή ηειερώλ Γηνίθεζεο ή νγηζηηθήο ή ηειερώλ νγηζηεξίνπ, ή ηειερώλ κπνξίνπ θαη ηνκερ. πηρεηξήζεωλ (θαηεπζ. νγηζηεξίνπ) ή νπξηζηηθώλ πηρεηξήζεωλ ή ρνιή νπξηζηηθώλ παγγεικάηωλ όδνπ ή ρνιή ηειερώλ πηρεηξήζεωλ ή κπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο (ΜARKETING)

7 Γ Γ - Γ Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν ηζζεηηθήο ή ηζζεηηθήο θαη νζκεηνινγίαο ηπρίν ερλνιόγωλ αηξηθώλ ξγαζηεξίωλ ηπρίν δνληνηερληθήο ή δνληηθή ερλνινγία ή ερλνινγία δνληνηερληθήο ηπρίν ρνιήο ξνζηαζίαο λειίθωλ ζελώλ κήκα νηλωλ. ξόλνηαο, ή ρνιή νηλωλ. ξόλνηαο - Γηαθνληζζώλ πνζηνιηθήο Γηαθνλίαο, ή νηλωληθώλ εηηνπξγώλ (), ή νηλωληθήο ξγαζίαο ηπρίν νζειεπηηθήο ή Μαηεπηηθήο ή λώηαηεο ρνιήο δειθώλ νζνθόκωλ «αζηι. Όιγα» εξαπεπη. «παγγειηζκόο» κήκα νζειεπηξηώλ ή πνπξγείνπ γείαο & πξόλνηαο λώηαηεο ρνιήο πηζθεπηξηώλ δειθώλ & νζνθόκωλ δειθώλ ή λώηαηεο ρνιήο νζνθ. & πηζθεπηξηώλ ιιελ ξπζξνύ ηαπξνύ κήκα πηζθεπηξηώλ δειθώλ ή δειθώλ νζνθόκωλ () ή Γεκόζηα Μαηεπηηθή ρνιή εζλίθεο ρνιή Μαηώλ ή πνπξγείνπ γείαο & ξόλνηαο, νζνθνκείν αίδωλ «γ. νθία» Γηπιωκαηνύρωλ ηπρίν Φπηηθήο αξαγωγήο - ή Εωϊθήο αξαγωγήο ή ηελνηξνθηθήο αξαγωγήο - ή ρζπνθνκίαο - ιηείαο - ή Γεωξγηθώλ Μεραλώλ θαη ξδεύζεωλ - ή Γαζνπνλίαο - ή Γηνίθεζεο Γεωξγ. θκεηαι. - ή εξκνθ. αιιηεξγεηώλ θαη λζνθνκίαο - ηπρίν ρεκάηωλ ή Μεραληθώλ πηηωλ

8 Γ Γ - Γ Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν ιωζηνϋθαληνπξγίαο ή ρεδηαζκνύ θαη αξαγωγήο λδπκάηωλ ηπρίν Μεηαιιεηνιόγωλ ή ερλνιόγωλ ξπρείωλ ή ερλ. Γεωηερλνινγίαο θαη εξηβάιινληνο ηπρίν ινηάξρωλ () ή αδηνηειεγξαθεηώλ ή Γνθίκωλ μηωκ. αηαζηξώκαηνο ή Γνθίκωλ μηωκ. ζπξκάηνπ (Γ) ηπρίν ξγαζηνζεξαπείαο ή ξγνζεξαπείαο ή Φπζηθνζεξαπείαο ηπρίν Γνθίκωλ μηωκαηηθώλ Μεραλήο Γ ή ηπρίν ξεθνλεπηνθόκωλ ή ξνζρνιηθήο γωγήο ή πνπξγείν νηλωληθώλ πεξεζηώλ () επηνθόκωλ ηπρίν ερλνι. ξνθίκωλ ή Γηαηξνθήο ή ηλνινγίαο θαη ερλνι. νηώλ ή Γηαηξνθήο & Γηαηηνινγίαο Φπηηθώλ & Εωηθώλ ξνϊόληωλ ηπρίν Γεκόζηαο γηεηλήο ή πνπηώλ Γεκ. γείαο ηπρίν Γξακαηηθήο έρλεο ή ηζόηηκωλ λαγλωξηζκέλωλ ρνιώλ Γξακαηηθήο έρλεο ηπρίν ρεδηαζκνύ θαη ερλνινγίαο Ξύινπ θαη πίπινπ 1 1 2

9 Γ Γ - Γ Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ ηπρίν ή Γίπιωκα ιεξνθνξηθήο ή ιεθηξνληθώλ πνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ ή θαξκνζκέλεο ιεξνθνξηθήο θαη νιπκέζωλ ή ιεξνθνξηθήο θαη ερλνινγίαο πνινγηζηώλ ή ιεξνθνξηθήο θαη πηθνηλωληώλ ή πηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ ή θαξκνγώλ ιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ ηθνλνκία ή Γηαρείξηζεο ιεξνθνξηώλ ή ειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γεωπιεξνθνξηθήο θαη νπνγξαθίαο ή ερλνινγίαο ιεξνθνξηθήο θαη ειεπηθνηλωληώλ ή ηνκεραληθήο ιεξνθνξηθήο ή πηνκαηηζκνύ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα