ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ ΜΑΡΟΤΙ

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ΟΣΔ επηθξνηεί ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο θάζκαηνο θαη έγρπζεο ηζρύνο ζην δίθηπν πξόζβαζεο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ΟΣΔ ζηελ όιε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ, ήηαλ θαζνξηζηηθή, όρη κόλν ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηειερώλ ηνπ ζε όιε ηε δηαδηθαζία, αιιά επίζεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ κεηξήζεσλ ζην δίθηπν ηνπ, ηόζν ζην πεδίν αιιά θαη ζην εξγαζηήξην, όπνπ δηαηέζεθαλ έκπεηξν πξνζσπηθό θαη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο. Θεσξνύκε όηη ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνύ θηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξόιεςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ όζνλ αθνξά ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη κεζνδεύζεηο. Θεσξνύκε επίζεο όηη ζέηεη ηηο βάζεηο ώζηε ζην κέιινλ, νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο λα θηλεζνύλ ζηε ινγηθή ησλ εληαίωλ θαη ζπκκεηξηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ην ζύλνιν ηωλ παξόρωλ. Ο ΟΣΔ, κε ηηο κέρξη ζήκεξα πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνλ ζπδεηνύκελν θαλνληζκό, ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε θάζε επέλδπζεο ζε δίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο (NGA) πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ππνδνκήο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ δηθηύνπ ραιθνύ θαη ησλ πθηζηάκελσλ επελδύζεσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ άιισλ παξόρσλ ζηνλ ρώξν ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ. Δπίζεο ζεσξεί σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηε δηαζθάιηζε πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο ειάρηζηεο «εγγπεκέλεο» ηαρύηεηαο πξόζβαζεο, πνπ απνηειεί, πάγην αίηεκα ηνπ ζπλόινπ ησλ πειαηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ. Η ειάρηζηε εγγπεκέλε ηαρύηεηα έρεη πξνζδηνξηζζεί ηεθκεξησκέλα από ηνλ ΟΣΔ ζηα 10 Mb/s, ιακβάλνληαο ππόςε όρη κόλν ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο επξπδσληθόηεηαο αιιά θαη λέεο ππεξεζίεο (π.ρ. HDTV) ζε πξννπηηθή πεληαεηίαο. Με ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, εμαζθαιίδεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ ζπλδξνκεηώλ ελόο Αζηηθνύ Κέληξνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ εγγπεκέλεο ηζνδύλακεο ηαρύηεηεο πξόζβαζεο 30 Mb/s ή 50 Mb/s από ππαίζξηεο θακπίλεο, πξνζηαηεύνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ παξνρή ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο ηαρύηεηα ησλ 10 Mb/s από ηα Αζηηθά Κέληξα, όπνπ απηή είλαη εθηθηή ιόγσ απόζηαζεο. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ο ΟΣΔ ζηελ πξόηαζε ηνπ γηα ηελ «Πξνζθνξά αλαθνξάο γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό Βξόρν 2012» (RUO 2012) έρεη δώζεη ηνλ «νξηζκό» κηαο ζεηξάο κεγεζώλ αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ. Πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη νξηζκνί ηνπ RUO.

3 Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκνύ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε: α) ρεηηθά κε ηνλ κεραληζκό DPBO πνπ πξνηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ από ην Τ/Κ (ΣΚΜ) πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο ADSL2+. Όπσο απνδείρζεθε από ηηο εθηελείο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην δίθηπν, γηα ειεθηξηθέο απνζηάζεηο Α/Κ Τ/Κ (ΚΚΜ-ΣΚΜ) κηθξόηεξεο ησλ 20 db ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ γξακκώλ ADSL Y/K ζηηο γξακκέο ADSL/VDSL A/K είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. β) Ωο πξνο ηελ πξόβιεςε γηα παξνρή πξνζηαζίαο DPBO θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ειεθηξηθή απόζηαζε μεπεξλά ηα 65db, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε πξόβιεςε απηή ηνπ θαλνληζκνύ είλαη άζθνπε θαη αλώθειε, δηόηη βειηηώλεη ειάρηζηα ηηο ήδε εμαηξεηηθά ρακειέο επηδόζεηο ηεο γξακκήο ADSL A/K, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. γ) ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά όηη ην εζσηεξηθό δίθηπν ηνπ πειάηε δελ απνηειεί κέξνο ηεο ξύζκηζεο, άξα ε εγθαηάζηαζε ελεξγνύ εμνπιηζκνύ ζηελ εηζαγσγή ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (εζθαιίη) δελ ππόθεηηαη ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ελ ιόγσ θαλνληζκό. δ) Γεδνκέλνπ όηη ε επαηζζεζία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (εηδηθά ησλ θνξεηώλ γηα ρξήζε ζην πεδίν) δελ επηηξέπνπλ κεηξήζεηο όηαλ ην CAL μεπεξλά ηα 65db πξνηείλνπκε ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ραξαθηεξηζκόο ησλ Τ/Κ (ΣΚΜ) λα πξνθύπηεη από ππνινγηζκό κέζσ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ). ε) Οη ηερληθέο vectoring απνηεινύλ ηξέρνπζα εμέιημε ηνπ DSL θαη ήδε βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθαξκνγήο ζε θάπνηεο ρώξεο. Δίλαη ζθόπηκν ν ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκόο λα πεξηέρεη πξόβιεςε ρξήζεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο.

4 Σρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν ζρέδην δηαρείξηζεο θάζκαηνο Άξζξν 2 Οξηζκνί Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ώζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ ζηε «Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 2012» (RUO 2012) Αλεξρόκελε Εεύμε: Η δεύμε κε θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ από ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο ην ζεκείν παξνπζίαο ΟΣΔ. Απεξρόκελν Γίθηπν: Σν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο από ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΣΚΜ) κέρξη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ΟΣΔ (εθεμήο «ΓΣΓ») ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. (ηζνδπλακεί κε ηνλ ηνπηθό ππνβξόρν) Τεξκαηηθό Σεκείν Γηθηύνπ ΟΤΔ (ΓΣΤΓ - Network Termination NT) : To ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ΟΣΔ. Δηδηθόηεξα ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ δηθηύνπ ΟΣΔ ζε εγθαηαζηάζεηο ζπλδξνκεηή νξίδεηαη ν θαηαλεκεηήο θηηξίνπ (escalit), ή ην θνπηί δηαθιάδσζεο (ραιύβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή (box). Γίθηπν Πξόζβαζεο: Δίλαη ην ηκήκα ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ από ην θεληξηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο ηνπ ΟΣΔ κέρξη ην ηεξκαηηθό ζεκείν απηνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Καλνληζκνύ, σο δίθηπν πξόζβαζεο λνείηαη κόλν απηό πνπ ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθό κέζν κεηάδνζεο ζπλεζηξακκέλα δεύγε κεηαιιηθώλ (ράιθηλσλ) θαισδίσλ. (ηζνδπλακεί κε ηνλ ηνπηθό βξόρν) Θεληξηθόο Θαηαλεκεηήο Κηθηνλόκεζεο (ΘΘΚ - Main Distribution Frame MDF): Ωο Κεληξηθόο Καηαλεκεηήο Μηθηνλόκεζεο νξίδεηαη ν παζεηηθόο εμνπιηζκόο ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΟΣΔ ζηνλ νπνίνλ ηεξκαηίδνληαη ηα θαιώδηα ραιθνύ ηνπ θπξίνπ δηθηύνπ, παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα γηα ειεύζεξε δηαζύλδεζε κεηαμύ νπνησλδήπνηε νξίσλ ησλ ηεξκαηηδόκελσλ θαισδίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζύξκαηνο κηθηνλόκεζεο. Αλαθέξεηαη θαη σο Γεληθόο Καηαλεκεηήο ΟΣΔ. Αζηηθό Θέληξν (ΑΘ): Σα θηίξηα ηνπ ΟΣΔ, ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη θαηαλεκεηέο κηθηνλόκεζεο. θεληξηθνί

5 Τνπηθόο Θαηαλεκεηήο Mηθηνλόκεζεο (ΤΘΚ - Local Distribution Frame LDF KV): Ωο Σνπηθόο Καηαλεκεηήο Μηθηνλόκεζεο νξίδεηαη ν παζεηηθόο εμνπιηζκόο ζηνλ νπνίνλ ηεξκαηίδνληαη ηα θαιώδηα ραιθνύ (θπξίνπ θαη απεξρόκελνπ δηθηύνπ) παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα γηα ειεύζεξε δηαζύλδεζε κεηαμύ νπνησλδήπνηε νξίσλ ησλ ηεξκαηηδόκελσλ θαισδίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζύξκαηνο κηθηνλόκεζεο. Υπαίζξηα Θακπίλα Οπηηθνύ Γηθηύνπ (ONU): Τπαίζξηεο θακπίλεο εληόο ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαηαη ελεξγόο ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο. Οη θακπίλεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ Κεληξηθό Καηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΚΚΜ) - MDF ή ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΣΚΜ) - LDF, ή θαηαλεκεηή δηαζύλδεζεο ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα κηθηνλόκεζεο ICF (Interconnection Frame). πλδέεηαη κε ην ΑΚ κε νπηηθό θαιώδην ζε ηνπνινγία δέλδξνπ ή δαθηπιίνπ, θαη κε ηνπο πειάηεο κε ην ράιθηλν δίθηπν δηαλνκήο. Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Ωο ειεθηξηθή απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ Α θαη Β ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ νξίδεηαη ε εμαζζέλεζε ζήκαηνο πνπ εγρέεηαη ζην ζεκείν Α θαη κεηξείηαη ζην ζεκείν Β ζηε ζπρλόηεηα 1.1MHz. Θαηεξρόκελε Εεύμε: Η δεύμε κε θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπλδξνκεηή. Θύξην Γίθηπν: Σν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο από ην Κεληξηθό θαηαλεκεηή Μηθηνλόκεζεο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ κέρξη ηνλ Σνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο. Κεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε (Upstream Power Back-Off - UPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηεο έγρπζεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε γηα ηελ ηερλνινγία VDSL2, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ζρεηηθό πξόηππν. Κεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε (Downstream Power Back-Off - DPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηεο έγρπζεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην πξόηππν G Πξνζαξκνζκέλε Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Μέγεζνο πνπ αθνξά ηα ζεκεία εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνύ ππν-βξόρνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ζεκείσλ απηώλ. Σεκείν Δηζαγωγήο Σεκάηωλ Τνπηθνύ Υπν-Βξόρνπ: Ο ηνπηθόο θαηαλεκεηήο κηθηνλόκεζεο. Τνπηθόο Βξόρνο: Σν θπζηθό θύθισκα ζπλεζηξακκέλνπ δεύγνπο κεηαιιηθώλ θαισδίσλ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ

6 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Κεληξηθό Καηαλεκεηή Μηθηνλόκεζεο ηνπ ΟΣΔ. Τνπηθόο Υπν-βξόρνο: Σν ηκήκα ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο. Ο ηνπηθόο ππνβξόρνο δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα θπξίνπ δηθηύνπ. Άξζξν 3 Πξνδηαγξαθέο Σεκάηωλ Τερλνινγίαο xdsl Παξάγξαθνο 1: ηηο επηηξεπόκελεο ηερλνινγίεο πξόζβαζεο λα πξνζηεζνύλ θαη νη ηερλνινγίεο Ethernet in the first mile (EFM) (πξόηππα: ΙΔΔΔ 802.3, 802.3ah) + ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers Άξζξν 4 Σεκεία Δηζαγωγήο Σεκάηωλ Τερλνινγίαο xdsl ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο Παξάγξαθνο 1: Ωο ζεκείν εηζαγσγήο θαηεξρόκελνπ ζήκαηνο xdsl λα πξνζηεζεί θαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ, θαζώο θαη ν εζσηεξηθόο θαηαλεκεηήο εληόο ησλ θηηξίσλ, ώζηε λα επηηξέπνληαη νη πινπνηήζεηο Fiber-To-The Building (FTTB), πνπ απνηεινύλ ην επόκελν ζηάδην εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο FTTx, ελζαξξύλνληαο ηηο αληίζηνηρεο επελδύζεηο. Παξάγξαθνο 3: Πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ δηόηη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ από θακπίλα ζε άιιε θακπίλα, πηζαλόηαηα άιινπ παξόρνπ, θαη νη απαηηνύκελεο πξόζζεηεο δηθηπαθέο εξγαζίεο ηελ θαζηζηνύλ νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε. Με δεδνκέλν όηη νη απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ ελδηάκεζνπ θαηαλεκεηή θπξίνπ δηθηύνπ (όπνπ πθίζηαηαη) θαη ησλ ππαίζξησλ θαηαλεκεηώλ (KV) πνπ εμππεξεηεί είλαη ζρεηηθά κηθξέο (<500 m) ηα ζήκαηα πνπ εθρύνληαη ζηα δύν απηά ζεκεία είλαη ζρεδόλ ηζνδύλακα, θαη επνκέλσο δελ πξνθύπηεη ε αλάγθε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο γηα ηηο κεηαμύ ηνπο παξεκβνιέο. Δλαιιαθηηθά ε δηάηαμε ζα κπνξνύζε λα εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ειεθηξηθή απόζηαζε ησλ δπν ζεκείσλ έγρπζεο ηζρύνο μεπεξλά ηα 5db

7 Παξάγξαθνο 5, εκείν «ε»: ηα επηηξεπόκελα ιεηηνπξγηθά πιάλα VDSL2 λα πξνζηεζνύλ ηα εμήο ηέζζεξα: Α/Α Πξνθίι ρήκα θαηαλνκήο θάζκαηνο Φαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο 1 8b M2x-B 2 12a M2x-B 3 17a ADE17-M2x-A 4 17a ADE17-M2x-B Με ηα πιάλα θαηαλνκήο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην θείκελν δηαβνύιεπζεο δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή ππεξεζίαο VDSL2 ζπλδπαζηηθά κε ηειεθσλία ISDN (όπσο αληίζεηα απηό είλαη εθηθηό ζηελ ππεξεζία ADSL). Με ηελ πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ πιάλσλ 1, 2 απηό θαζίζηαηαη εθηθηό, ηθαλνπνηώληαο ηνπο πθηζηάκελνπο ρξήζηεο ηειεθσλίαο ISDN πνπ ζα ζειήζνπλ λα ιάβνπλ ππεξεζία VDSL2. Δπηπξόζζεηα δεηείηαη ε πξνζζήθε ησλ πιάλσλ 3, 4 ώζηε λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πξνθίι 17a από A/K. Απηό ζα επηηξέςεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο πνιύ κεγαιύηεξνπ εύξνπο δώλεο από όηη ζηα πξνθίι 8b θαη 12a πνπ πξνβιέπνληαη, ρσξίο θακία απνιύησο αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ηειεπηαία. Σνλίδεηαη όηη ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία γξακκώλ κε πξνθίι 17a δελ επηθέξεη επηδήκηεο επηδξάζεηο ζε γξακκέο κε 8b/12a απνδείρζεθε πεηξακαηηθά θαηά ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηεο EETT ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΟΣΔ, θαη ζπκπεξαίλεηαη άιισζηε από ζύγθξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηζρύνο θαη θαζκαηηθνύ εύξνπο ησλ ζρεηηθώλ πιάλσλ. Άξζξν 5 Γεληθνί Θαλόλεο Ιεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ xdsl Παξάγξαθνο 7: Με δεδνκέλε ηελ δνκή ηνπ δηθηύνπ (θύξην, απεξρόκελν, ζπλδξνκεηηθό) θαη ησλ δηθηπαθώλ επεκβάζεσλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ, ε ζπλέρεηα ησλ δεπγώλ ζηελ ίδηα ηεηξάδα ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζπλδξνκεηηθνύ βξόρνπ δελ είλαη δεδνκέλε. Άξα ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο δελ έρεη πξαθηηθό λόεκα αθνύ ε εθαξκνγή ηεο δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα εθαξκνζηεί θαη λα ειεγρζεί. Παξάγξαθνο 8: ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ζε αζηηθά πεξηβάιινληα». Σν κέγηζην κήθνο θαισδίνπ κεηαμύ DSLAM & ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπηθνύ ππνβξόρνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη 250 m (γηα κεγαιύηεξε επειημία).

8 Άξζξν 6 Θαλόλεο Έγρπζεο Ηζρύνο Θαηεξρόκελεο Εεύμεο γηα Δμνπιηζκό xdsl ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο Παξάγξαθνο 3, εκείν «γ»: Ο ΟΣΔ θξίλεη όηη νη πξνηεηλόκελνη θαλόλεο έθρπζεο ηζρύνο ζπλαξηήζεη ηεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο νη νπνίνη δελ δηαρσξίδνπλ αλ ηα εθπεκπόκελα από ππαίζξηα θακπίλα ζήκαηα είλαη ηερλνινγίαο ADSL2+ ή VDSL2 πξνθαινύλ αδηθαηνιόγεηε επηδήκηα επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ γξακκώλ ADSL2+ ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο ρσξίο νπζηαζηηθά λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ησλ γξακκώλ από Α/Κ. Η ζέζε καο απηή απνδείρζεθε θαη πεηξακαηηθά θαηά ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδεημαλ όηη γηα ην Διιεληθό δίθηπν πξόζβαζεο (ζπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηππηθέο ηηκέο κήθνπο, ρσξεηηθόηεηαο θαη θόξηηζεο ηνπ απεξρόκελνπ δηθηύνπ, όπσο απηέο κειεηήζεθαλ βάζεη ησλ αξρηθά πξνδηαγεγξακκέλσλ πεηξακάησλ) ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ γξακκώλ ADSL Y/K ζηηο γξακκέο ADSL/VDSL A/K γηα ειεθηξηθέο απνζηάζεηο Α/Κ-Τ/Κ έσο 20dB είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. Δπηπξόζζεηα, όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ππάξρεη ηερληθή αδπλακία κέηξεζεο ειεθηξηθώλ απνζηάζεσλ κε ηηκέο κεγαιύηεξεο ησλ 65dB. Δμάιινπ, από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ αιιά θαη από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζαλ νη ππόινηπνη πάξνρνη, νη ζπλδξνκεηηθέο ADSL γξακκέο ηόζν κεγάισλ απνζηάζεσλ ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ ρακειέο επηδόζεηο θαηεξρόκελεο δεύμεο. Βάζεη ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, πνπ εθηειέζηεθαλ γηα απηέο ηηο απνζηάζεηο, απνδείρζεθε όηη ε σθέιεηα ησλ γξακκώλ ADSL A/K από ηελ εθαξκνγή πξνζηαζίαο DPBO ζηηο VDSL/ADSL Y/K είλαη ηδηαίηεξα κηθξή γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επαθόινπζε αύμεζε ηνπ ζρεηηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο από ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνύκελεο πξνζηαζίαο. Οπόηε, πέξαλ ηεο ηερληθήο δπζθνιίαο κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο γξακκώλ κε CAL>65dB, ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο DPBO ζε απηέο θξίλεηαη άζθνπε. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηείλεηαη ε αλαδηακόξθσζε ηνπ πίλαθα ηνπ ζεκείνπ «γ» κε θαηαξρήλ δηαρσξηζκό σο πξνο ηελ ηερλνινγία ησλ γξακκώλ xdsl ζηελ ππαίζξηαο θακπίλαο θαη επίζεο ηελ δεκηνπξγία δσλώλ, ζηελ πεξίπησζε γξακκώλ ADSL2+ από ππαίζξηα θακπίλα, ρσξίο εθαξκνγή πξνζηαζίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρόιηα, πξνηείλεηαη ν πίλαθαο λα αλαδηακνξθσζεί σο εμήο:

9 Ζιεθηξηθή απόζηαζε (db) Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απόζηαζε γηα γξακκέο ηερλνινγίαο VDSL2 (db) Από 0 έσο Από 6 έσο Από 11 έσο Από 16 έσο Από 21 έσο Από 31 έσο Από 41 έσο Από 51 έσο Από 61 έσο Μεγαιύηεξε από Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απόζηαζε γηα γξακκέο ηερλνινγίαο ADSL2+ (db) Παξάγξαθνο 3, εκείν «δ»: Δθόζνλ ε ΔΔΣΣ επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ VDSL από Α/Κ ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζπλδένληαη ζε ππαίζξην θαηαλεκεηή ειεθηξηθήο απόζηαζεο <20dB από ην Α/Κ, δελ ππάξρεη ιόγνο ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πξνζηαζίαο (DPBOFMAX) λα ηίζεηαη ζηελ ηηκή ησλ 3,75 ΜHz ζε εμνπιηζκό ππαίζξησλ θακπηλώλ κεγαιύηεξεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο από 20 db. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εμαζζέλεζε πνπ έρεη ππνζηεί ήδε ην ζήκα θζάλνληαο ζηηο θακπίλεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο >20dB, ν OTE πξνηείλεη ε ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πξνζηαζίαο (DPBOFMAX) λα ηεζεί σο 1,1MHz. Άξζξν 8 Παξνρή Πιεξνθνξηώλ - Κεηξήζεηο Παξάγξαθνο 4: ρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο CAL, ηα όξγαλα κέηξεζεο πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ έρνπλ ηππηθό όξην επαηζζεζίαο ηα -69 dbm (πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ δίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ νξγάλνπ). Όπσο θαη πξαθηηθά απνδείρζεθε από ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη ειεθηξηθέο απνζηάζεηο θακπηλώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ κε επαξθή αθξίβεηα δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 65 db. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηάζεθε ήδε λα εθαξκόδεηαη πξνζηαζία κόλν ζε θακπίλεο κε ειεθηξηθή απόζηαζε έσο 65 db (εμάιινπ όπσο ζηνηρεηνζεηήζεθε από ηηο κεηξήζεηο θαη αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο ζε θακπίλεο πέξαλ ησλ 65 db θξίλεηαη πξαθηηθά άζθνπε). Αλ παξόια απηά επηβιεζεί ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο θαη ζε απηέο ηηο απνκαθξπζκέλεο θακπίλεο (CAL>65) ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ CAL, αθνύ ε κέηξεζε κε ρξήζε

10 θνξεηώλ νξγάλσλ δελ είλαη εθηθηή. Η πξόηαζε ηνπ ΟΣΔ είλαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπο κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ GIS ηνπ ΟΣΔ, θαη θαηόπηλ απηέο νη απνζηάζεηο λα αληηζηνηρίδνληαη ζε ειεθηξηθή απόζηαζε κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ θαισδίσλ ραιθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. Άξζξν 11 Κεηαβαηηθέο - Τειηθέο Γηαηάμεηο ειίδα 16, Άξζξν 11, Παξάγξαθνο 3: Σα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ ζα δίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθή γηα έλα έξγν κεγάιεο έθηαζεο, όπσο ε αλάπηπμε δηθηύσλ NGA. Από ηνλ ΟΣΔ πξνηείλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ, λα πξνεγεζεί ε θαηάηαμε ησλ ηεξκαηηθώλ θαηαλεκεηώλ κηθηνλόκεζεο κε βάζε πξνζδηνξηζκνύ ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπ ΚΓ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα GIS ηνπ ΟΣΔ, θαη θαηόπηλ απηέο νη απνζηάζεηο λα αληηζηνηρίδνληαη ζε ειεθηξηθή απόζηαζε κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ θαισδίσλ ραιθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ήδε από ην 2012, ηα VDSL2 DSLAM (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΟΣΔ ζηηο θακπίλεο ηνπ FTTC/VDSL2) ζα ππνζηεξίδνπλ ηερληθέο Vectoring 1 (DSL level 3) ζα πξέπεη ε ρξήζε θαη ελζάξξπλζε απηήο ηελ δπλαηόηεηαο λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ΓΦ. εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε πξόηαζε ηεο Βειγηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηελ ΔΔ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ Vectoring, ζε πεξίπησζε ρξήζεο Vectoring από ηνλ Πάξνρν, πνπ πξώηνο εγθαζηζηά Κακπίλα NGA θνληά ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ Τπνβξόρνπ (subloop unbundling) γηα ηνπο άιινπο Παξόρνπο (Highlander Principle). Σαπηόρξνλα ν πξώηνο Πάξνρνο ππνρξεώλεηαη λα παξέρεη πξόζβαζε ρνλδξηθήο ζηνπο άιινπο Παξόρνπο. εκεηώλεηαη όηη ε παξνρή απνδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζην ηνπηθό βξόρν από ην Α/Κ δελ επεξεάδεηαη από ηελ ρξήζε ή κε ηεο δπλαηόηεηαο Vectoring. Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηζρύνπλ ζην Βέιγην θαη ζηελ Μ. Βξεηαλία νπόηε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ: ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers 1 ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers

Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο

Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ αληαγσληζηνύλ, δεδνκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, Ννέκβξηνο 2012. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ΔΔΣΣ

Μαξνύζη, Ννέκβξηνο 2012. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ΔΔΣΣ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟΤ ΟΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ: (I) ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ VPU (VIRTUAL PARTIALLY UNBUNDLED), (II) ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες Κωζηαρά Διεσζερία Δπηβιέπωλ θαζεγεηής: ίζθος ησιηαλός Αλαπιερωηής Καζεγεηής Θεζζαιολίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_01.php

http://www.gunet.gr/09_01.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304126

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Αξηζκόο Απόθαζεο: 28 Έγκπιζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ ςπ απιθ. 20/2013 Μελέηηρ ηος Σμήμαηορ Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα