ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ ΜΑΡΟΤΙ

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ΟΣΔ επηθξνηεί ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο θάζκαηνο θαη έγρπζεο ηζρύνο ζην δίθηπν πξόζβαζεο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ΟΣΔ ζηελ όιε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ, ήηαλ θαζνξηζηηθή, όρη κόλν ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηειερώλ ηνπ ζε όιε ηε δηαδηθαζία, αιιά επίζεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ κεηξήζεσλ ζην δίθηπν ηνπ, ηόζν ζην πεδίν αιιά θαη ζην εξγαζηήξην, όπνπ δηαηέζεθαλ έκπεηξν πξνζσπηθό θαη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο. Θεσξνύκε όηη ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνύ θηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξόιεςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ όζνλ αθνξά ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη κεζνδεύζεηο. Θεσξνύκε επίζεο όηη ζέηεη ηηο βάζεηο ώζηε ζην κέιινλ, νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο λα θηλεζνύλ ζηε ινγηθή ησλ εληαίωλ θαη ζπκκεηξηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ην ζύλνιν ηωλ παξόρωλ. Ο ΟΣΔ, κε ηηο κέρξη ζήκεξα πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνλ ζπδεηνύκελν θαλνληζκό, ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε θάζε επέλδπζεο ζε δίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο (NGA) πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ππνδνκήο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ δηθηύνπ ραιθνύ θαη ησλ πθηζηάκελσλ επελδύζεσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ άιισλ παξόρσλ ζηνλ ρώξν ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ. Δπίζεο ζεσξεί σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηε δηαζθάιηζε πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο ειάρηζηεο «εγγπεκέλεο» ηαρύηεηαο πξόζβαζεο, πνπ απνηειεί, πάγην αίηεκα ηνπ ζπλόινπ ησλ πειαηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ. Η ειάρηζηε εγγπεκέλε ηαρύηεηα έρεη πξνζδηνξηζζεί ηεθκεξησκέλα από ηνλ ΟΣΔ ζηα 10 Mb/s, ιακβάλνληαο ππόςε όρη κόλν ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο επξπδσληθόηεηαο αιιά θαη λέεο ππεξεζίεο (π.ρ. HDTV) ζε πξννπηηθή πεληαεηίαο. Με ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, εμαζθαιίδεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ ζπλδξνκεηώλ ελόο Αζηηθνύ Κέληξνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ εγγπεκέλεο ηζνδύλακεο ηαρύηεηεο πξόζβαζεο 30 Mb/s ή 50 Mb/s από ππαίζξηεο θακπίλεο, πξνζηαηεύνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ παξνρή ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο ηαρύηεηα ησλ 10 Mb/s από ηα Αζηηθά Κέληξα, όπνπ απηή είλαη εθηθηή ιόγσ απόζηαζεο. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ο ΟΣΔ ζηελ πξόηαζε ηνπ γηα ηελ «Πξνζθνξά αλαθνξάο γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό Βξόρν 2012» (RUO 2012) έρεη δώζεη ηνλ «νξηζκό» κηαο ζεηξάο κεγεζώλ αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ. Πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη νξηζκνί ηνπ RUO.

3 Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκνύ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε: α) ρεηηθά κε ηνλ κεραληζκό DPBO πνπ πξνηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ από ην Τ/Κ (ΣΚΜ) πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο ADSL2+. Όπσο απνδείρζεθε από ηηο εθηελείο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην δίθηπν, γηα ειεθηξηθέο απνζηάζεηο Α/Κ Τ/Κ (ΚΚΜ-ΣΚΜ) κηθξόηεξεο ησλ 20 db ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ γξακκώλ ADSL Y/K ζηηο γξακκέο ADSL/VDSL A/K είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. β) Ωο πξνο ηελ πξόβιεςε γηα παξνρή πξνζηαζίαο DPBO θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ειεθηξηθή απόζηαζε μεπεξλά ηα 65db, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε πξόβιεςε απηή ηνπ θαλνληζκνύ είλαη άζθνπε θαη αλώθειε, δηόηη βειηηώλεη ειάρηζηα ηηο ήδε εμαηξεηηθά ρακειέο επηδόζεηο ηεο γξακκήο ADSL A/K, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. γ) ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά όηη ην εζσηεξηθό δίθηπν ηνπ πειάηε δελ απνηειεί κέξνο ηεο ξύζκηζεο, άξα ε εγθαηάζηαζε ελεξγνύ εμνπιηζκνύ ζηελ εηζαγσγή ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (εζθαιίη) δελ ππόθεηηαη ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ελ ιόγσ θαλνληζκό. δ) Γεδνκέλνπ όηη ε επαηζζεζία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (εηδηθά ησλ θνξεηώλ γηα ρξήζε ζην πεδίν) δελ επηηξέπνπλ κεηξήζεηο όηαλ ην CAL μεπεξλά ηα 65db πξνηείλνπκε ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ραξαθηεξηζκόο ησλ Τ/Κ (ΣΚΜ) λα πξνθύπηεη από ππνινγηζκό κέζσ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ). ε) Οη ηερληθέο vectoring απνηεινύλ ηξέρνπζα εμέιημε ηνπ DSL θαη ήδε βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθαξκνγήο ζε θάπνηεο ρώξεο. Δίλαη ζθόπηκν ν ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκόο λα πεξηέρεη πξόβιεςε ρξήζεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο.

4 Σρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν ζρέδην δηαρείξηζεο θάζκαηνο Άξζξν 2 Οξηζκνί Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ώζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ ζηε «Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 2012» (RUO 2012) Αλεξρόκελε Εεύμε: Η δεύμε κε θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ από ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο ην ζεκείν παξνπζίαο ΟΣΔ. Απεξρόκελν Γίθηπν: Σν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο από ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΣΚΜ) κέρξη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ΟΣΔ (εθεμήο «ΓΣΓ») ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. (ηζνδπλακεί κε ηνλ ηνπηθό ππνβξόρν) Τεξκαηηθό Σεκείν Γηθηύνπ ΟΤΔ (ΓΣΤΓ - Network Termination NT) : To ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ΟΣΔ. Δηδηθόηεξα ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ δηθηύνπ ΟΣΔ ζε εγθαηαζηάζεηο ζπλδξνκεηή νξίδεηαη ν θαηαλεκεηήο θηηξίνπ (escalit), ή ην θνπηί δηαθιάδσζεο (ραιύβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή (box). Γίθηπν Πξόζβαζεο: Δίλαη ην ηκήκα ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ από ην θεληξηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο ηνπ ΟΣΔ κέρξη ην ηεξκαηηθό ζεκείν απηνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Καλνληζκνύ, σο δίθηπν πξόζβαζεο λνείηαη κόλν απηό πνπ ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθό κέζν κεηάδνζεο ζπλεζηξακκέλα δεύγε κεηαιιηθώλ (ράιθηλσλ) θαισδίσλ. (ηζνδπλακεί κε ηνλ ηνπηθό βξόρν) Θεληξηθόο Θαηαλεκεηήο Κηθηνλόκεζεο (ΘΘΚ - Main Distribution Frame MDF): Ωο Κεληξηθόο Καηαλεκεηήο Μηθηνλόκεζεο νξίδεηαη ν παζεηηθόο εμνπιηζκόο ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΟΣΔ ζηνλ νπνίνλ ηεξκαηίδνληαη ηα θαιώδηα ραιθνύ ηνπ θπξίνπ δηθηύνπ, παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα γηα ειεύζεξε δηαζύλδεζε κεηαμύ νπνησλδήπνηε νξίσλ ησλ ηεξκαηηδόκελσλ θαισδίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζύξκαηνο κηθηνλόκεζεο. Αλαθέξεηαη θαη σο Γεληθόο Καηαλεκεηήο ΟΣΔ. Αζηηθό Θέληξν (ΑΘ): Σα θηίξηα ηνπ ΟΣΔ, ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη θαηαλεκεηέο κηθηνλόκεζεο. θεληξηθνί

5 Τνπηθόο Θαηαλεκεηήο Mηθηνλόκεζεο (ΤΘΚ - Local Distribution Frame LDF KV): Ωο Σνπηθόο Καηαλεκεηήο Μηθηνλόκεζεο νξίδεηαη ν παζεηηθόο εμνπιηζκόο ζηνλ νπνίνλ ηεξκαηίδνληαη ηα θαιώδηα ραιθνύ (θπξίνπ θαη απεξρόκελνπ δηθηύνπ) παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα γηα ειεύζεξε δηαζύλδεζε κεηαμύ νπνησλδήπνηε νξίσλ ησλ ηεξκαηηδόκελσλ θαισδίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζύξκαηνο κηθηνλόκεζεο. Υπαίζξηα Θακπίλα Οπηηθνύ Γηθηύνπ (ONU): Τπαίζξηεο θακπίλεο εληόο ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαηαη ελεξγόο ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο. Οη θακπίλεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ Κεληξηθό Καηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΚΚΜ) - MDF ή ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΣΚΜ) - LDF, ή θαηαλεκεηή δηαζύλδεζεο ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα κηθηνλόκεζεο ICF (Interconnection Frame). πλδέεηαη κε ην ΑΚ κε νπηηθό θαιώδην ζε ηνπνινγία δέλδξνπ ή δαθηπιίνπ, θαη κε ηνπο πειάηεο κε ην ράιθηλν δίθηπν δηαλνκήο. Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Ωο ειεθηξηθή απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ Α θαη Β ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ νξίδεηαη ε εμαζζέλεζε ζήκαηνο πνπ εγρέεηαη ζην ζεκείν Α θαη κεηξείηαη ζην ζεκείν Β ζηε ζπρλόηεηα 1.1MHz. Θαηεξρόκελε Εεύμε: Η δεύμε κε θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπλδξνκεηή. Θύξην Γίθηπν: Σν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο από ην Κεληξηθό θαηαλεκεηή Μηθηνλόκεζεο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ κέρξη ηνλ Σνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο. Κεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε (Upstream Power Back-Off - UPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηεο έγρπζεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε γηα ηελ ηερλνινγία VDSL2, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ζρεηηθό πξόηππν. Κεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε (Downstream Power Back-Off - DPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηεο έγρπζεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην πξόηππν G Πξνζαξκνζκέλε Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Μέγεζνο πνπ αθνξά ηα ζεκεία εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνύ ππν-βξόρνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ζεκείσλ απηώλ. Σεκείν Δηζαγωγήο Σεκάηωλ Τνπηθνύ Υπν-Βξόρνπ: Ο ηνπηθόο θαηαλεκεηήο κηθηνλόκεζεο. Τνπηθόο Βξόρνο: Σν θπζηθό θύθισκα ζπλεζηξακκέλνπ δεύγνπο κεηαιιηθώλ θαισδίσλ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ

6 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Κεληξηθό Καηαλεκεηή Μηθηνλόκεζεο ηνπ ΟΣΔ. Τνπηθόο Υπν-βξόρνο: Σν ηκήκα ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο. Ο ηνπηθόο ππνβξόρνο δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα θπξίνπ δηθηύνπ. Άξζξν 3 Πξνδηαγξαθέο Σεκάηωλ Τερλνινγίαο xdsl Παξάγξαθνο 1: ηηο επηηξεπόκελεο ηερλνινγίεο πξόζβαζεο λα πξνζηεζνύλ θαη νη ηερλνινγίεο Ethernet in the first mile (EFM) (πξόηππα: ΙΔΔΔ 802.3, 802.3ah) + ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers Άξζξν 4 Σεκεία Δηζαγωγήο Σεκάηωλ Τερλνινγίαο xdsl ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο Παξάγξαθνο 1: Ωο ζεκείν εηζαγσγήο θαηεξρόκελνπ ζήκαηνο xdsl λα πξνζηεζεί θαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ, θαζώο θαη ν εζσηεξηθόο θαηαλεκεηήο εληόο ησλ θηηξίσλ, ώζηε λα επηηξέπνληαη νη πινπνηήζεηο Fiber-To-The Building (FTTB), πνπ απνηεινύλ ην επόκελν ζηάδην εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο FTTx, ελζαξξύλνληαο ηηο αληίζηνηρεο επελδύζεηο. Παξάγξαθνο 3: Πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ δηόηη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ από θακπίλα ζε άιιε θακπίλα, πηζαλόηαηα άιινπ παξόρνπ, θαη νη απαηηνύκελεο πξόζζεηεο δηθηπαθέο εξγαζίεο ηελ θαζηζηνύλ νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε. Με δεδνκέλν όηη νη απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ ελδηάκεζνπ θαηαλεκεηή θπξίνπ δηθηύνπ (όπνπ πθίζηαηαη) θαη ησλ ππαίζξησλ θαηαλεκεηώλ (KV) πνπ εμππεξεηεί είλαη ζρεηηθά κηθξέο (<500 m) ηα ζήκαηα πνπ εθρύνληαη ζηα δύν απηά ζεκεία είλαη ζρεδόλ ηζνδύλακα, θαη επνκέλσο δελ πξνθύπηεη ε αλάγθε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο γηα ηηο κεηαμύ ηνπο παξεκβνιέο. Δλαιιαθηηθά ε δηάηαμε ζα κπνξνύζε λα εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ειεθηξηθή απόζηαζε ησλ δπν ζεκείσλ έγρπζεο ηζρύνο μεπεξλά ηα 5db

7 Παξάγξαθνο 5, εκείν «ε»: ηα επηηξεπόκελα ιεηηνπξγηθά πιάλα VDSL2 λα πξνζηεζνύλ ηα εμήο ηέζζεξα: Α/Α Πξνθίι ρήκα θαηαλνκήο θάζκαηνο Φαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο 1 8b M2x-B 2 12a M2x-B 3 17a ADE17-M2x-A 4 17a ADE17-M2x-B Με ηα πιάλα θαηαλνκήο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην θείκελν δηαβνύιεπζεο δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή ππεξεζίαο VDSL2 ζπλδπαζηηθά κε ηειεθσλία ISDN (όπσο αληίζεηα απηό είλαη εθηθηό ζηελ ππεξεζία ADSL). Με ηελ πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ πιάλσλ 1, 2 απηό θαζίζηαηαη εθηθηό, ηθαλνπνηώληαο ηνπο πθηζηάκελνπο ρξήζηεο ηειεθσλίαο ISDN πνπ ζα ζειήζνπλ λα ιάβνπλ ππεξεζία VDSL2. Δπηπξόζζεηα δεηείηαη ε πξνζζήθε ησλ πιάλσλ 3, 4 ώζηε λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πξνθίι 17a από A/K. Απηό ζα επηηξέςεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο πνιύ κεγαιύηεξνπ εύξνπο δώλεο από όηη ζηα πξνθίι 8b θαη 12a πνπ πξνβιέπνληαη, ρσξίο θακία απνιύησο αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ηειεπηαία. Σνλίδεηαη όηη ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία γξακκώλ κε πξνθίι 17a δελ επηθέξεη επηδήκηεο επηδξάζεηο ζε γξακκέο κε 8b/12a απνδείρζεθε πεηξακαηηθά θαηά ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηεο EETT ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΟΣΔ, θαη ζπκπεξαίλεηαη άιισζηε από ζύγθξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηζρύνο θαη θαζκαηηθνύ εύξνπο ησλ ζρεηηθώλ πιάλσλ. Άξζξν 5 Γεληθνί Θαλόλεο Ιεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ xdsl Παξάγξαθνο 7: Με δεδνκέλε ηελ δνκή ηνπ δηθηύνπ (θύξην, απεξρόκελν, ζπλδξνκεηηθό) θαη ησλ δηθηπαθώλ επεκβάζεσλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ, ε ζπλέρεηα ησλ δεπγώλ ζηελ ίδηα ηεηξάδα ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζπλδξνκεηηθνύ βξόρνπ δελ είλαη δεδνκέλε. Άξα ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο δελ έρεη πξαθηηθό λόεκα αθνύ ε εθαξκνγή ηεο δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα εθαξκνζηεί θαη λα ειεγρζεί. Παξάγξαθνο 8: ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ζε αζηηθά πεξηβάιινληα». Σν κέγηζην κήθνο θαισδίνπ κεηαμύ DSLAM & ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπηθνύ ππνβξόρνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη 250 m (γηα κεγαιύηεξε επειημία).

8 Άξζξν 6 Θαλόλεο Έγρπζεο Ηζρύνο Θαηεξρόκελεο Εεύμεο γηα Δμνπιηζκό xdsl ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο Παξάγξαθνο 3, εκείν «γ»: Ο ΟΣΔ θξίλεη όηη νη πξνηεηλόκελνη θαλόλεο έθρπζεο ηζρύνο ζπλαξηήζεη ηεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο νη νπνίνη δελ δηαρσξίδνπλ αλ ηα εθπεκπόκελα από ππαίζξηα θακπίλα ζήκαηα είλαη ηερλνινγίαο ADSL2+ ή VDSL2 πξνθαινύλ αδηθαηνιόγεηε επηδήκηα επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ γξακκώλ ADSL2+ ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο ρσξίο νπζηαζηηθά λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ησλ γξακκώλ από Α/Κ. Η ζέζε καο απηή απνδείρζεθε θαη πεηξακαηηθά θαηά ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδεημαλ όηη γηα ην Διιεληθό δίθηπν πξόζβαζεο (ζπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηππηθέο ηηκέο κήθνπο, ρσξεηηθόηεηαο θαη θόξηηζεο ηνπ απεξρόκελνπ δηθηύνπ, όπσο απηέο κειεηήζεθαλ βάζεη ησλ αξρηθά πξνδηαγεγξακκέλσλ πεηξακάησλ) ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ γξακκώλ ADSL Y/K ζηηο γξακκέο ADSL/VDSL A/K γηα ειεθηξηθέο απνζηάζεηο Α/Κ-Τ/Κ έσο 20dB είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. Δπηπξόζζεηα, όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ππάξρεη ηερληθή αδπλακία κέηξεζεο ειεθηξηθώλ απνζηάζεσλ κε ηηκέο κεγαιύηεξεο ησλ 65dB. Δμάιινπ, από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ αιιά θαη από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζαλ νη ππόινηπνη πάξνρνη, νη ζπλδξνκεηηθέο ADSL γξακκέο ηόζν κεγάισλ απνζηάζεσλ ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ ρακειέο επηδόζεηο θαηεξρόκελεο δεύμεο. Βάζεη ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, πνπ εθηειέζηεθαλ γηα απηέο ηηο απνζηάζεηο, απνδείρζεθε όηη ε σθέιεηα ησλ γξακκώλ ADSL A/K από ηελ εθαξκνγή πξνζηαζίαο DPBO ζηηο VDSL/ADSL Y/K είλαη ηδηαίηεξα κηθξή γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επαθόινπζε αύμεζε ηνπ ζρεηηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο από ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνύκελεο πξνζηαζίαο. Οπόηε, πέξαλ ηεο ηερληθήο δπζθνιίαο κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο γξακκώλ κε CAL>65dB, ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο DPBO ζε απηέο θξίλεηαη άζθνπε. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηείλεηαη ε αλαδηακόξθσζε ηνπ πίλαθα ηνπ ζεκείνπ «γ» κε θαηαξρήλ δηαρσξηζκό σο πξνο ηελ ηερλνινγία ησλ γξακκώλ xdsl ζηελ ππαίζξηαο θακπίλαο θαη επίζεο ηελ δεκηνπξγία δσλώλ, ζηελ πεξίπησζε γξακκώλ ADSL2+ από ππαίζξηα θακπίλα, ρσξίο εθαξκνγή πξνζηαζίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρόιηα, πξνηείλεηαη ν πίλαθαο λα αλαδηακνξθσζεί σο εμήο:

9 Ζιεθηξηθή απόζηαζε (db) Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απόζηαζε γηα γξακκέο ηερλνινγίαο VDSL2 (db) Από 0 έσο Από 6 έσο Από 11 έσο Από 16 έσο Από 21 έσο Από 31 έσο Από 41 έσο Από 51 έσο Από 61 έσο Μεγαιύηεξε από Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απόζηαζε γηα γξακκέο ηερλνινγίαο ADSL2+ (db) Παξάγξαθνο 3, εκείν «δ»: Δθόζνλ ε ΔΔΣΣ επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ VDSL από Α/Κ ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζπλδένληαη ζε ππαίζξην θαηαλεκεηή ειεθηξηθήο απόζηαζεο <20dB από ην Α/Κ, δελ ππάξρεη ιόγνο ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πξνζηαζίαο (DPBOFMAX) λα ηίζεηαη ζηελ ηηκή ησλ 3,75 ΜHz ζε εμνπιηζκό ππαίζξησλ θακπηλώλ κεγαιύηεξεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο από 20 db. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εμαζζέλεζε πνπ έρεη ππνζηεί ήδε ην ζήκα θζάλνληαο ζηηο θακπίλεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο >20dB, ν OTE πξνηείλεη ε ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πξνζηαζίαο (DPBOFMAX) λα ηεζεί σο 1,1MHz. Άξζξν 8 Παξνρή Πιεξνθνξηώλ - Κεηξήζεηο Παξάγξαθνο 4: ρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο CAL, ηα όξγαλα κέηξεζεο πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ έρνπλ ηππηθό όξην επαηζζεζίαο ηα -69 dbm (πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ δίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ νξγάλνπ). Όπσο θαη πξαθηηθά απνδείρζεθε από ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη ειεθηξηθέο απνζηάζεηο θακπηλώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ κε επαξθή αθξίβεηα δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 65 db. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηάζεθε ήδε λα εθαξκόδεηαη πξνζηαζία κόλν ζε θακπίλεο κε ειεθηξηθή απόζηαζε έσο 65 db (εμάιινπ όπσο ζηνηρεηνζεηήζεθε από ηηο κεηξήζεηο θαη αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο ζε θακπίλεο πέξαλ ησλ 65 db θξίλεηαη πξαθηηθά άζθνπε). Αλ παξόια απηά επηβιεζεί ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο θαη ζε απηέο ηηο απνκαθξπζκέλεο θακπίλεο (CAL>65) ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ CAL, αθνύ ε κέηξεζε κε ρξήζε

10 θνξεηώλ νξγάλσλ δελ είλαη εθηθηή. Η πξόηαζε ηνπ ΟΣΔ είλαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπο κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ GIS ηνπ ΟΣΔ, θαη θαηόπηλ απηέο νη απνζηάζεηο λα αληηζηνηρίδνληαη ζε ειεθηξηθή απόζηαζε κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ θαισδίσλ ραιθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. Άξζξν 11 Κεηαβαηηθέο - Τειηθέο Γηαηάμεηο ειίδα 16, Άξζξν 11, Παξάγξαθνο 3: Σα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ ζα δίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθή γηα έλα έξγν κεγάιεο έθηαζεο, όπσο ε αλάπηπμε δηθηύσλ NGA. Από ηνλ ΟΣΔ πξνηείλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ, λα πξνεγεζεί ε θαηάηαμε ησλ ηεξκαηηθώλ θαηαλεκεηώλ κηθηνλόκεζεο κε βάζε πξνζδηνξηζκνύ ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπ ΚΓ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα GIS ηνπ ΟΣΔ, θαη θαηόπηλ απηέο νη απνζηάζεηο λα αληηζηνηρίδνληαη ζε ειεθηξηθή απόζηαζε κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ θαισδίσλ ραιθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ήδε από ην 2012, ηα VDSL2 DSLAM (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΟΣΔ ζηηο θακπίλεο ηνπ FTTC/VDSL2) ζα ππνζηεξίδνπλ ηερληθέο Vectoring 1 (DSL level 3) ζα πξέπεη ε ρξήζε θαη ελζάξξπλζε απηήο ηελ δπλαηόηεηαο λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ΓΦ. εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε πξόηαζε ηεο Βειγηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηελ ΔΔ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ Vectoring, ζε πεξίπησζε ρξήζεο Vectoring από ηνλ Πάξνρν, πνπ πξώηνο εγθαζηζηά Κακπίλα NGA θνληά ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ Τπνβξόρνπ (subloop unbundling) γηα ηνπο άιινπο Παξόρνπο (Highlander Principle). Σαπηόρξνλα ν πξώηνο Πάξνρνο ππνρξεώλεηαη λα παξέρεη πξόζβαζε ρνλδξηθήο ζηνπο άιινπο Παξόρνπο. εκεηώλεηαη όηη ε παξνρή απνδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζην ηνπηθό βξόρν από ην Α/Κ δελ επεξεάδεηαη από ηελ ρξήζε ή κε ηεο δπλαηόηεηαο Vectoring. Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηζρύνπλ ζην Βέιγην θαη ζηελ Μ. Βξεηαλία νπόηε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ: ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers 1 ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο

Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ αληαγσληζηνύλ, δεδνκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα