ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΣΔ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΓΥΤΗ ΙΥΤΟ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ ΜΑΡΟΤΙ

2 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ΟΣΔ επηθξνηεί ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο θάζκαηνο θαη έγρπζεο ηζρύνο ζην δίθηπν πξόζβαζεο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ΟΣΔ ζηελ όιε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ, ήηαλ θαζνξηζηηθή, όρη κόλν ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηειερώλ ηνπ ζε όιε ηε δηαδηθαζία, αιιά επίζεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ κεηξήζεσλ ζην δίθηπν ηνπ, ηόζν ζην πεδίν αιιά θαη ζην εξγαζηήξην, όπνπ δηαηέζεθαλ έκπεηξν πξνζσπηθό θαη εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο. Θεσξνύκε όηη ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνύ θηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξόιεςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ όζνλ αθνξά ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη κεζνδεύζεηο. Θεσξνύκε επίζεο όηη ζέηεη ηηο βάζεηο ώζηε ζην κέιινλ, νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο λα θηλεζνύλ ζηε ινγηθή ησλ εληαίωλ θαη ζπκκεηξηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ην ζύλνιν ηωλ παξόρωλ. Ο ΟΣΔ, κε ηηο κέρξη ζήκεξα πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνλ ζπδεηνύκελν θαλνληζκό, ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε θάζε επέλδπζεο ζε δίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο (NGA) πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ππνδνκήο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ ηνπ παξαδνζηαθνύ δηθηύνπ ραιθνύ θαη ησλ πθηζηάκελσλ επελδύζεσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ άιισλ παξόρσλ ζηνλ ρώξν ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ. Δπίζεο ζεσξεί σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηε δηαζθάιηζε πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηεο ειάρηζηεο «εγγπεκέλεο» ηαρύηεηαο πξόζβαζεο, πνπ απνηειεί, πάγην αίηεκα ηνπ ζπλόινπ ησλ πειαηώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ. Η ειάρηζηε εγγπεκέλε ηαρύηεηα έρεη πξνζδηνξηζζεί ηεθκεξησκέλα από ηνλ ΟΣΔ ζηα 10 Mb/s, ιακβάλνληαο ππόςε όρη κόλν ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο επξπδσληθόηεηαο αιιά θαη λέεο ππεξεζίεο (π.ρ. HDTV) ζε πξννπηηθή πεληαεηίαο. Με ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, εμαζθαιίδεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ ζπλδξνκεηώλ ελόο Αζηηθνύ Κέληξνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπλ εγγπεκέλεο ηζνδύλακεο ηαρύηεηεο πξόζβαζεο 30 Mb/s ή 50 Mb/s από ππαίζξηεο θακπίλεο, πξνζηαηεύνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ παξνρή ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο ηαρύηεηα ησλ 10 Mb/s από ηα Αζηηθά Κέληξα, όπνπ απηή είλαη εθηθηή ιόγσ απόζηαζεο. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ο ΟΣΔ ζηελ πξόηαζε ηνπ γηα ηελ «Πξνζθνξά αλαθνξάο γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό Βξόρν 2012» (RUO 2012) έρεη δώζεη ηνλ «νξηζκό» κηαο ζεηξάο κεγεζώλ αξθεηνί από ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ. Πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη νξηζκνί ηνπ RUO.

3 Δπί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκνύ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε: α) ρεηηθά κε ηνλ κεραληζκό DPBO πνπ πξνηείλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ από ην Τ/Κ (ΣΚΜ) πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο ADSL2+. Όπσο απνδείρζεθε από ηηο εθηελείο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην δίθηπν, γηα ειεθηξηθέο απνζηάζεηο Α/Κ Τ/Κ (ΚΚΜ-ΣΚΜ) κηθξόηεξεο ησλ 20 db ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ γξακκώλ ADSL Y/K ζηηο γξακκέο ADSL/VDSL A/K είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. β) Ωο πξνο ηελ πξόβιεςε γηα παξνρή πξνζηαζίαο DPBO θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ειεθηξηθή απόζηαζε μεπεξλά ηα 65db, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ε πξόβιεςε απηή ηνπ θαλνληζκνύ είλαη άζθνπε θαη αλώθειε, δηόηη βειηηώλεη ειάρηζηα ηηο ήδε εμαηξεηηθά ρακειέο επηδόζεηο ηεο γξακκήο ADSL A/K, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. γ) ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά όηη ην εζσηεξηθό δίθηπν ηνπ πειάηε δελ απνηειεί κέξνο ηεο ξύζκηζεο, άξα ε εγθαηάζηαζε ελεξγνύ εμνπιηζκνύ ζηελ εηζαγσγή ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ (εζθαιίη) δελ ππόθεηηαη ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ελ ιόγσ θαλνληζκό. δ) Γεδνκέλνπ όηη ε επαηζζεζία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (εηδηθά ησλ θνξεηώλ γηα ρξήζε ζην πεδίν) δελ επηηξέπνπλ κεηξήζεηο όηαλ ην CAL μεπεξλά ηα 65db πξνηείλνπκε ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν ραξαθηεξηζκόο ησλ Τ/Κ (ΣΚΜ) λα πξνθύπηεη από ππνινγηζκό κέζσ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ). ε) Οη ηερληθέο vectoring απνηεινύλ ηξέρνπζα εμέιημε ηνπ DSL θαη ήδε βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθαξκνγήο ζε θάπνηεο ρώξεο. Δίλαη ζθόπηκν ν ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκόο λα πεξηέρεη πξόβιεςε ρξήζεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο.

4 Σρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν ζρέδην δηαρείξηζεο θάζκαηνο Άξζξν 2 Οξηζκνί Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ώζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΣΔ ζηε «Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 2012» (RUO 2012) Αλεξρόκελε Εεύμε: Η δεύμε κε θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ από ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο ην ζεκείν παξνπζίαο ΟΣΔ. Απεξρόκελν Γίθηπν: Σν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο από ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΣΚΜ) κέρξη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ΟΣΔ (εθεμήο «ΓΣΓ») ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. (ηζνδπλακεί κε ηνλ ηνπηθό ππνβξόρν) Τεξκαηηθό Σεκείν Γηθηύνπ ΟΤΔ (ΓΣΤΓ - Network Termination NT) : To ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεπηθνηλσληαθνύ δηθηύνπ ΟΣΔ. Δηδηθόηεξα ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ δηθηύνπ ΟΣΔ ζε εγθαηαζηάζεηο ζπλδξνκεηή νξίδεηαη ν θαηαλεκεηήο θηηξίνπ (escalit), ή ην θνπηί δηαθιάδσζεο (ραιύβδηλν) κεηά ηνλ αθξαίν δηαθιαδσηή (box). Γίθηπν Πξόζβαζεο: Δίλαη ην ηκήκα ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ από ην θεληξηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο ηνπ ΟΣΔ κέρξη ην ηεξκαηηθό ζεκείν απηνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Καλνληζκνύ, σο δίθηπν πξόζβαζεο λνείηαη κόλν απηό πνπ ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθό κέζν κεηάδνζεο ζπλεζηξακκέλα δεύγε κεηαιιηθώλ (ράιθηλσλ) θαισδίσλ. (ηζνδπλακεί κε ηνλ ηνπηθό βξόρν) Θεληξηθόο Θαηαλεκεηήο Κηθηνλόκεζεο (ΘΘΚ - Main Distribution Frame MDF): Ωο Κεληξηθόο Καηαλεκεηήο Μηθηνλόκεζεο νξίδεηαη ν παζεηηθόο εμνπιηζκόο ζην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΟΣΔ ζηνλ νπνίνλ ηεξκαηίδνληαη ηα θαιώδηα ραιθνύ ηνπ θπξίνπ δηθηύνπ, παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα γηα ειεύζεξε δηαζύλδεζε κεηαμύ νπνησλδήπνηε νξίσλ ησλ ηεξκαηηδόκελσλ θαισδίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζύξκαηνο κηθηνλόκεζεο. Αλαθέξεηαη θαη σο Γεληθόο Καηαλεκεηήο ΟΣΔ. Αζηηθό Θέληξν (ΑΘ): Σα θηίξηα ηνπ ΟΣΔ, ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη θαηαλεκεηέο κηθηνλόκεζεο. θεληξηθνί

5 Τνπηθόο Θαηαλεκεηήο Mηθηνλόκεζεο (ΤΘΚ - Local Distribution Frame LDF KV): Ωο Σνπηθόο Καηαλεκεηήο Μηθηνλόκεζεο νξίδεηαη ν παζεηηθόο εμνπιηζκόο ζηνλ νπνίνλ ηεξκαηίδνληαη ηα θαιώδηα ραιθνύ (θπξίνπ θαη απεξρόκελνπ δηθηύνπ) παξέρνληαο ηελ δπλαηόηεηα γηα ειεύζεξε δηαζύλδεζε κεηαμύ νπνησλδήπνηε νξίσλ ησλ ηεξκαηηδόκελσλ θαισδίσλ κέζσ θαηάιιεινπ ζύξκαηνο κηθηνλόκεζεο. Υπαίζξηα Θακπίλα Οπηηθνύ Γηθηύνπ (ONU): Τπαίζξηεο θακπίλεο εληόο ησλ νπνίσλ εγθαζίζηαηαη ελεξγόο ηειεπηθνηλσληαθόο εμνπιηζκόο. Οη θακπίλεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ Κεληξηθό Καηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΚΚΜ) - MDF ή ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο (ΣΚΜ) - LDF, ή θαηαλεκεηή δηαζύλδεζεο ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα κηθηνλόκεζεο ICF (Interconnection Frame). πλδέεηαη κε ην ΑΚ κε νπηηθό θαιώδην ζε ηνπνινγία δέλδξνπ ή δαθηπιίνπ, θαη κε ηνπο πειάηεο κε ην ράιθηλν δίθηπν δηαλνκήο. Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Ωο ειεθηξηθή απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ Α θαη Β ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ νξίδεηαη ε εμαζζέλεζε ζήκαηνο πνπ εγρέεηαη ζην ζεκείν Α θαη κεηξείηαη ζην ζεκείν Β ζηε ζπρλόηεηα 1.1MHz. Θαηεξρόκελε Εεύμε: Η δεύμε κε θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο ηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό ηνπ ζπλδξνκεηή. Θύξην Γίθηπν: Σν ηκήκα ηνπ δηθηύνπ πξόζβαζεο από ην Κεληξηθό θαηαλεκεηή Μηθηνλόκεζεο ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ κέρξη ηνλ Σνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο. Κεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε (Upstream Power Back-Off - UPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηεο έγρπζεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε γηα ηελ ηερλνινγία VDSL2, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ζρεηηθό πξόηππν. Κεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε (Downstream Power Back-Off - DPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνύ ηεο έγρπζεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην πξόηππν G Πξνζαξκνζκέλε Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Μέγεζνο πνπ αθνξά ηα ζεκεία εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνύ ππν-βξόρνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξηθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ζεκείσλ απηώλ. Σεκείν Δηζαγωγήο Σεκάηωλ Τνπηθνύ Υπν-Βξόρνπ: Ο ηνπηθόο θαηαλεκεηήο κηθηνλόκεζεο. Τνπηθόο Βξόρνο: Σν θπζηθό θύθισκα ζπλεζηξακκέλνπ δεύγνπο κεηαιιηθώλ θαισδίσλ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ

6 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Κεληξηθό Καηαλεκεηή Μηθηνλόκεζεο ηνπ ΟΣΔ. Τνπηθόο Υπν-βξόρνο: Σν ηκήκα ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθό ζεκείν ηνπ ΓΣΓ ηνπ ΟΣΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ηνλ ηνπηθό θαηαλεκεηή κηθηνλόκεζεο. Ο ηνπηθόο ππνβξόρνο δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα θπξίνπ δηθηύνπ. Άξζξν 3 Πξνδηαγξαθέο Σεκάηωλ Τερλνινγίαο xdsl Παξάγξαθνο 1: ηηο επηηξεπόκελεο ηερλνινγίεο πξόζβαζεο λα πξνζηεζνύλ θαη νη ηερλνινγίεο Ethernet in the first mile (EFM) (πξόηππα: ΙΔΔΔ 802.3, 802.3ah) + ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers Άξζξν 4 Σεκεία Δηζαγωγήο Σεκάηωλ Τερλνινγίαο xdsl ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο Παξάγξαθνο 1: Ωο ζεκείν εηζαγσγήο θαηεξρόκελνπ ζήκαηνο xdsl λα πξνζηεζεί θαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ, θαζώο θαη ν εζσηεξηθόο θαηαλεκεηήο εληόο ησλ θηηξίσλ, ώζηε λα επηηξέπνληαη νη πινπνηήζεηο Fiber-To-The Building (FTTB), πνπ απνηεινύλ ην επόκελν ζηάδην εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο FTTx, ελζαξξύλνληαο ηηο αληίζηνηρεο επελδύζεηο. Παξάγξαθνο 3: Πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηεο παξαγξάθνπ δηόηη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ από θακπίλα ζε άιιε θακπίλα, πηζαλόηαηα άιινπ παξόρνπ, θαη νη απαηηνύκελεο πξόζζεηεο δηθηπαθέο εξγαζίεο ηελ θαζηζηνύλ νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε. Με δεδνκέλν όηη νη απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ ελδηάκεζνπ θαηαλεκεηή θπξίνπ δηθηύνπ (όπνπ πθίζηαηαη) θαη ησλ ππαίζξησλ θαηαλεκεηώλ (KV) πνπ εμππεξεηεί είλαη ζρεηηθά κηθξέο (<500 m) ηα ζήκαηα πνπ εθρύνληαη ζηα δύν απηά ζεκεία είλαη ζρεδόλ ηζνδύλακα, θαη επνκέλσο δελ πξνθύπηεη ε αλάγθε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο γηα ηηο κεηαμύ ηνπο παξεκβνιέο. Δλαιιαθηηθά ε δηάηαμε ζα κπνξνύζε λα εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ειεθηξηθή απόζηαζε ησλ δπν ζεκείσλ έγρπζεο ηζρύνο μεπεξλά ηα 5db

7 Παξάγξαθνο 5, εκείν «ε»: ηα επηηξεπόκελα ιεηηνπξγηθά πιάλα VDSL2 λα πξνζηεζνύλ ηα εμήο ηέζζεξα: Α/Α Πξνθίι ρήκα θαηαλνκήο θάζκαηνο Φαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο 1 8b M2x-B 2 12a M2x-B 3 17a ADE17-M2x-A 4 17a ADE17-M2x-B Με ηα πιάλα θαηαλνκήο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην θείκελν δηαβνύιεπζεο δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή ππεξεζίαο VDSL2 ζπλδπαζηηθά κε ηειεθσλία ISDN (όπσο αληίζεηα απηό είλαη εθηθηό ζηελ ππεξεζία ADSL). Με ηελ πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ πιάλσλ 1, 2 απηό θαζίζηαηαη εθηθηό, ηθαλνπνηώληαο ηνπο πθηζηάκελνπο ρξήζηεο ηειεθσλίαο ISDN πνπ ζα ζειήζνπλ λα ιάβνπλ ππεξεζία VDSL2. Δπηπξόζζεηα δεηείηαη ε πξνζζήθε ησλ πιάλσλ 3, 4 ώζηε λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πξνθίι 17a από A/K. Απηό ζα επηηξέςεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο πνιύ κεγαιύηεξνπ εύξνπο δώλεο από όηη ζηα πξνθίι 8b θαη 12a πνπ πξνβιέπνληαη, ρσξίο θακία απνιύησο αξλεηηθή επίδξαζε ζηα ηειεπηαία. Σνλίδεηαη όηη ην γεγνλόο όηη ε ιεηηνπξγία γξακκώλ κε πξνθίι 17a δελ επηθέξεη επηδήκηεο επηδξάζεηο ζε γξακκέο κε 8b/12a απνδείρζεθε πεηξακαηηθά θαηά ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηεο EETT ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΟΣΔ, θαη ζπκπεξαίλεηαη άιισζηε από ζύγθξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηζρύνο θαη θαζκαηηθνύ εύξνπο ησλ ζρεηηθώλ πιάλσλ. Άξζξν 5 Γεληθνί Θαλόλεο Ιεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ xdsl Παξάγξαθνο 7: Με δεδνκέλε ηελ δνκή ηνπ δηθηύνπ (θύξην, απεξρόκελν, ζπλδξνκεηηθό) θαη ησλ δηθηπαθώλ επεκβάζεσλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ, ε ζπλέρεηα ησλ δεπγώλ ζηελ ίδηα ηεηξάδα ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζπλδξνκεηηθνύ βξόρνπ δελ είλαη δεδνκέλε. Άξα ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο δελ έρεη πξαθηηθό λόεκα αθνύ ε εθαξκνγή ηεο δελ κπνξεί νπζηαζηηθά λα εθαξκνζηεί θαη λα ειεγρζεί. Παξάγξαθνο 8: ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ζε αζηηθά πεξηβάιινληα». Σν κέγηζην κήθνο θαισδίνπ κεηαμύ DSLAM & ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπηθνύ ππνβξόρνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη 250 m (γηα κεγαιύηεξε επειημία).

8 Άξζξν 6 Θαλόλεο Έγρπζεο Ηζρύνο Θαηεξρόκελεο Εεύμεο γηα Δμνπιηζκό xdsl ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο Παξάγξαθνο 3, εκείν «γ»: Ο ΟΣΔ θξίλεη όηη νη πξνηεηλόκελνη θαλόλεο έθρπζεο ηζρύνο ζπλαξηήζεη ηεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο νη νπνίνη δελ δηαρσξίδνπλ αλ ηα εθπεκπόκελα από ππαίζξηα θακπίλα ζήκαηα είλαη ηερλνινγίαο ADSL2+ ή VDSL2 πξνθαινύλ αδηθαηνιόγεηε επηδήκηα επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ γξακκώλ ADSL2+ ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο ρσξίο νπζηαζηηθά λα πξνζθέξνπλ ζεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζηαζία ησλ γξακκώλ από Α/Κ. Η ζέζε καο απηή απνδείρζεθε θαη πεηξακαηηθά θαηά ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΟΣΔ. πγθεθξηκέλα κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδεημαλ όηη γηα ην Διιεληθό δίθηπν πξόζβαζεο (ζπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηππηθέο ηηκέο κήθνπο, ρσξεηηθόηεηαο θαη θόξηηζεο ηνπ απεξρόκελνπ δηθηύνπ, όπσο απηέο κειεηήζεθαλ βάζεη ησλ αξρηθά πξνδηαγεγξακκέλσλ πεηξακάησλ) ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ γξακκώλ ADSL Y/K ζηηο γξακκέο ADSL/VDSL A/K γηα ειεθηξηθέο απνζηάζεηο Α/Κ-Τ/Κ έσο 20dB είλαη ζρεδόλ κεδεληθή. Δπηπξόζζεηα, όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ππάξρεη ηερληθή αδπλακία κέηξεζεο ειεθηξηθώλ απνζηάζεσλ κε ηηκέο κεγαιύηεξεο ησλ 65dB. Δμάιινπ, από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ αιιά θαη από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζαλ νη ππόινηπνη πάξνρνη, νη ζπλδξνκεηηθέο ADSL γξακκέο ηόζν κεγάισλ απνζηάζεσλ ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ ρακειέο επηδόζεηο θαηεξρόκελεο δεύμεο. Βάζεη ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, πνπ εθηειέζηεθαλ γηα απηέο ηηο απνζηάζεηο, απνδείρζεθε όηη ε σθέιεηα ησλ γξακκώλ ADSL A/K από ηελ εθαξκνγή πξνζηαζίαο DPBO ζηηο VDSL/ADSL Y/K είλαη ηδηαίηεξα κηθξή γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επαθόινπζε αύμεζε ηνπ ζρεηηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο από ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηνύκελεο πξνζηαζίαο. Οπόηε, πέξαλ ηεο ηερληθήο δπζθνιίαο κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο γξακκώλ κε CAL>65dB, ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο DPBO ζε απηέο θξίλεηαη άζθνπε. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηείλεηαη ε αλαδηακόξθσζε ηνπ πίλαθα ηνπ ζεκείνπ «γ» κε θαηαξρήλ δηαρσξηζκό σο πξνο ηελ ηερλνινγία ησλ γξακκώλ xdsl ζηελ ππαίζξηαο θακπίλαο θαη επίζεο ηελ δεκηνπξγία δσλώλ, ζηελ πεξίπησζε γξακκώλ ADSL2+ από ππαίζξηα θακπίλα, ρσξίο εθαξκνγή πξνζηαζίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρόιηα, πξνηείλεηαη ν πίλαθαο λα αλαδηακνξθσζεί σο εμήο:

9 Ζιεθηξηθή απόζηαζε (db) Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απόζηαζε γηα γξακκέο ηερλνινγίαο VDSL2 (db) Από 0 έσο Από 6 έσο Από 11 έσο Από 16 έσο Από 21 έσο Από 31 έσο Από 41 έσο Από 51 έσο Από 61 έσο Μεγαιύηεξε από Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απόζηαζε γηα γξακκέο ηερλνινγίαο ADSL2+ (db) Παξάγξαθνο 3, εκείν «δ»: Δθόζνλ ε ΔΔΣΣ επηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ VDSL από Α/Κ ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζπλδένληαη ζε ππαίζξην θαηαλεκεηή ειεθηξηθήο απόζηαζεο <20dB από ην Α/Κ, δελ ππάξρεη ιόγνο ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πξνζηαζίαο (DPBOFMAX) λα ηίζεηαη ζηελ ηηκή ησλ 3,75 ΜHz ζε εμνπιηζκό ππαίζξησλ θακπηλώλ κεγαιύηεξεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο από 20 db. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εμαζζέλεζε πνπ έρεη ππνζηεί ήδε ην ζήκα θζάλνληαο ζηηο θακπίλεο ειεθηξηθήο απόζηαζεο >20dB, ν OTE πξνηείλεη ε ε κέγηζηε ζπρλόηεηα πξνζηαζίαο (DPBOFMAX) λα ηεζεί σο 1,1MHz. Άξζξν 8 Παξνρή Πιεξνθνξηώλ - Κεηξήζεηο Παξάγξαθνο 4: ρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο CAL, ηα όξγαλα κέηξεζεο πνπ δηαζέηεη ν ΟΣΔ έρνπλ ηππηθό όξην επαηζζεζίαο ηα -69 dbm (πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία πνπ δίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ νξγάλνπ). Όπσο θαη πξαθηηθά απνδείρζεθε από ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη ειεθηξηθέο απνζηάζεηο θακπηλώλ πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ κε επαξθή αθξίβεηα δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 65 db. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηάζεθε ήδε λα εθαξκόδεηαη πξνζηαζία κόλν ζε θακπίλεο κε ειεθηξηθή απόζηαζε έσο 65 db (εμάιινπ όπσο ζηνηρεηνζεηήζεθε από ηηο κεηξήζεηο θαη αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο ζε θακπίλεο πέξαλ ησλ 65 db θξίλεηαη πξαθηηθά άζθνπε). Αλ παξόια απηά επηβιεζεί ε εθαξκνγή πξνζηαζίαο θαη ζε απηέο ηηο απνκαθξπζκέλεο θακπίλεο (CAL>65) ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ CAL, αθνύ ε κέηξεζε κε ρξήζε

10 θνξεηώλ νξγάλσλ δελ είλαη εθηθηή. Η πξόηαζε ηνπ ΟΣΔ είλαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπο κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ GIS ηνπ ΟΣΔ, θαη θαηόπηλ απηέο νη απνζηάζεηο λα αληηζηνηρίδνληαη ζε ειεθηξηθή απόζηαζε κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ θαισδίσλ ραιθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. Άξζξν 11 Κεηαβαηηθέο - Τειηθέο Γηαηάμεηο ειίδα 16, Άξζξν 11, Παξάγξαθνο 3: Σα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ ζα δίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθή γηα έλα έξγν κεγάιεο έθηαζεο, όπσο ε αλάπηπμε δηθηύσλ NGA. Από ηνλ ΟΣΔ πξνηείλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ, λα πξνεγεζεί ε θαηάηαμε ησλ ηεξκαηηθώλ θαηαλεκεηώλ κηθηνλόκεζεο κε βάζε πξνζδηνξηζκνύ ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε ηνπ ΚΓ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα GIS ηνπ ΟΣΔ, θαη θαηόπηλ απηέο νη απνζηάζεηο λα αληηζηνηρίδνληαη ζε ειεθηξηθή απόζηαζε κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνύ κνληέινπ ησλ θαισδίσλ ραιθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πξόζβαζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ ΔΔΣΣ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ήδε από ην 2012, ηα VDSL2 DSLAM (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΟΣΔ ζηηο θακπίλεο ηνπ FTTC/VDSL2) ζα ππνζηεξίδνπλ ηερληθέο Vectoring 1 (DSL level 3) ζα πξέπεη ε ρξήζε θαη ελζάξξπλζε απηήο ηελ δπλαηόηεηαο λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ΓΦ. εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε πξόηαζε ηεο Βειγηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηελ ΔΔ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ Vectoring, ζε πεξίπησζε ρξήζεο Vectoring από ηνλ Πάξνρν, πνπ πξώηνο εγθαζηζηά Κακπίλα NGA θνληά ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ Τπνβξόρνπ (subloop unbundling) γηα ηνπο άιινπο Παξόρνπο (Highlander Principle). Σαπηόρξνλα ν πξώηνο Πάξνρνο ππνρξεώλεηαη λα παξέρεη πξόζβαζε ρνλδξηθήο ζηνπο άιινπο Παξόρνπο. εκεηώλεηαη όηη ε παξνρή απνδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζην ηνπηθό βξόρν από ην Α/Κ δελ επεξεάδεηαη από ηελ ρξήζε ή κε ηεο δπλαηόηεηαο Vectoring. Αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηζρύνπλ ζην Βέιγην θαη ζηελ Μ. Βξεηαλία νπόηε ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ: ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers 1 ITU G (2010) Self-FEXT Cancellation (Vectoring) for Use with VDSL2 Transceivers

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο

Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο Γενικά Σσόλια Forthnet 1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xdsl από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ αληαγσληζηνύλ, δεδνκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ.

Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ. Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο Δεκήηξηνο Γ. Ξεληθόο ΟΤΕ Α.Ε. ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα