Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.: /381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η Είσπραξης ηµ. Εσόδων 2. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /νση 20η: Προϋπολογισµού 3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /νση 30η: Eφαρµογών Η/Υ Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ α) Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης /νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας β) ιοικητικός Τοµέας Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης /νση Τοµέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Θέµα: Στεγαστικό επίδοµα φοιτητών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ' Εχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. /2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α/2004), περί χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος σε φοιτητές, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής του, καθώς και την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και νόµου, µε την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, να καθορίσουν µε κοινή απόφασή τους τον τρόπο πληρωµής του ανωτέρω επιδόµατος, τον χρόνο πληρωµής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, την αρχή πληρωµής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί καθ' όσον εξαρτάται από τον εκάστοτε αριθµό των δικαιούχων και η οποία θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 2754 "Εισοδηµατική ενίσχυση οικογενειών µε τέκνα που σπουδάζουν µακριά του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους" του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Αρθρο 1 ικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος 1. ικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής. 2. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού και του Τεχνολογικού τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. 3. Το επίδοµα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαµένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο. 4. Το επίδοµα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τµήµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας τους. 5. εν δικαιούνται του επιδόµατος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ή για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αρθρο 2 ικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωµή του επιδόµατος 1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος, υποβάλλει αίτησηυπεύθυνη δήλωση η οποία, µαζί µε τις οδηγίες συµπλήρωσής της, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, ως παράρτηµα Α. 2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται : α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τµήµατος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόµενο του οποίου αναλύεται στην παράγραφο 5 της παρούσας απόφασης. β) Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.

3 3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους, µε έναρξη το έτος Αρθρο 3 Αρχή ελέγχου και πληρωµής του επιδόµατος Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, µετά τη συµπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόµατος, κατατίθεται στη.ο.υ. φορολογίας εισοδήµατος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθµός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τµήµα ή Γραφείο Εισοδήµατος της ίδιας.ο.υ. για τη σωστή συµπλήρωση των αναγραφοµένων σ' αυτή στοιχείων, την προσκόµιση των δικαιολογητικών του προηγούµενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος, θεωρείται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ή Γραφείου Εισοδήµατος. Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωµής και προωθείται αµέσως στο Τµήµα Εξόδων της.ο.υ., όπου θεωρείται για την πληρωµή από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος αυτού, και γίνεται την ίδια ηµέρα η πληρωµή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καµµία κράτηση υπέρ του ηµοσίου ή τρίτου. Αρθρο 4 Λογιστική τακτοποίηση Μετά το πέρας της ηµερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ηµερολόγιο πληρωµών µε χρέωση Ταµείου και πίστωση Εξοδα Προϋπολογισµού ΚΑΕ 2754 «εισοδηµατική ενίσχυση οικογενειών µε τέκνα που σπουδάζουν µακριά του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αρθρο 5 Πιστοποιητικό Σπουδών 1. Οι Σχολές ή τα Τµήµατα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειµένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδοµα, παραδίδουν αυθηµερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.

4 2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήµισυ, του συνολικού αριθµού των µαθηµάτων του προηγουµένου έτους ή των αντιστοίχων εξαµήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται µόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος. 3. Για έκδοση οµοιόµορφου πιστοποιητικού από όλες τις Σχολές ή Τµήµατα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγµα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήµια όσο και για τα ΤΕΙ, ως παράρτηµα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. Αρθρο 6 Λοιπά 1. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις παραγράφους 1-6 του άρθρου 10 του ν.../2004, οι σχετικές διατάξεις του νόµου 2362/1995 (Κώδικας ηµοσίου Λογιστικού), καθώς και οι διατάξεις του Π..16/1989 (Κανονισµός Λειτουργίας.Ο.Υ.). 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ Αιτούµαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόµατος, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόµου /2004 ΦΕΚ /Α /2004 και δηλώνω υπεύθυνα και µε γνώση τόσο των συνεπειών του νόµου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου, για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόµατος αυτού, και επισυνάπτω πιστοποιητικό σπουδών και φωτοτυπία µισθωτηρίου συµβολαίου. 1.Ονοµα και Επώνυµο δικαιούχου (1). 2.. Α.Φ.Μ δικαιούχου. 3.Όνοµα και Επώνυµο συζύγου. 4. Α.Φ.Μ. της συζύγου *5. ηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα οικον. έτους 2003 (χρήση 2002) ευρώ (2) αρ. παιδιών 6. Συνολικά τετραγωνικά µέτρα οικιών ή διαµερισµάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν λόγω µη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης (3).. 7.Ονοµατεπώνυµο φοιτητή.. 8. Ετος γέννησης φοιτητή 9. Α.Φ.Μ. φοιτητή (4) Α..Τ. (4) Σχολή φοίτησης (5) Έτος εισαγωγής. 12.Έτος φοίτησης Βεβαίωση καλής επίδοσης (6) Τόπος διαµονής της οικογένειας

6 * Συµπληρώνεται από τον υπάλληλο της.ο.υ. 15. Τόπος διαµονής του φοιτητή. 16. Μισθωτήριο συµβόλαιο (7) Α.Φ.Μ. εκµισθωτή (8) 18. Υπάρχει δικαίωµα είσπραξης επιδόµατος άλλου φοιτητή (9.. Αν ναι πόσων ακόµη φοιτητών 2004 Ο Υπευθύνως ηλών.ο.υ. Αριθ Πρωτ. Ελέγχθηκε Τµήµα Εισοδήµατος Τµήµα Εξόδων 2004 Να πληρωθεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ Ο προϊστάµενος Εισέπραξα το ποσό των χιλίων ευρώ 2004 Ο Λαβών/Η Λαβούσα Οδηγίες συµπλήρωσης: (1) ικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόµατος, είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού και του Τεχνολογικού τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο. Το επίδοµα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας εφόσον διαµένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις, εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο. εν δικαιούνται του επιδόµατος αυτού, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. (2) Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

7 Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε την οποία δηλώνονται τα απαιτούµενα στοιχεία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του Α.Φ.Μ. της συζύγου. Για τη χορήγηση του επιδόµατος πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους, να µην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. (3) Για τη χορήγηση του επιδόµατος πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να µην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµισθωµένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.µ., µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα που βρίσκονται σε δήµο ή κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισµοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α ). (4) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή για τον οποίο ο δικαιούχος ζητά το επίδοµα αν του έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του φοιτητή. Σηµειώνεται ότι Α.Φ.Μ. µπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόµενο από οποιαδήποτε.ο.υ. (5) Αναγράφεται ο τίτλος της Σχολής, ή Τµήµατος αυτής, όπως εµφανίζεται στο σχετικό πιστοποιητικό σπουδών. (6) Ως σχετικό πιστοποιητικό (απαιτείται η επιτυχία τουλάχιστον στα µισά µαθήµατα) Αναγράφεται η λέξη ναι ή όχι (7) Αναγράφεται η διεύθυνση της µισθωµένης κατοικίας. Ο φοιτητής πρέπει να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, µε εξαίρεση το νοµό Αττικής και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως µία πόλη. (8) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του εκµισθωτή της κατοικίας όπου διαµένει ο φοιτητής. (9) Αναγράφεται η λέξη «ναι» ή «όχι», ανάλογα αν ο δικαιούχος δικαιούται να εισπράξει επίδοµα και για άλλο φοιτητή. Αν αναγραφεί η λέξη ναι, συµπληρώνεται και ο αριθµός των άλλων φοιτητών για τους οποίους ο δικαιούχος κατέθεσε ή θα καταθέσει δικαιολογητικά για είσπραξη του επιδόµατος.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόµατος σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. /2004) 1. Πιστοποιείται ότι ο (η) είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τµήµατος..... του Πανεπιστηµίου..., όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος.. 2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα και τον Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος.. ιάρκεια σπουδών του Τµήµατος σε έτη:. Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.):. Προβλεπόµενος συνολικός αριθµός µαθηµάτων προηγουµένου έτους σπουδών:. Αριθµός µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος:. Σηµείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών. Πόλη:. Ηµεροµηνία:... Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόµατος σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. /2004) 1. Πιστοποιείται ότι ο (η) είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τµήµατος..... του Τ.Ε.Ι....., όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος.. 2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα και τον Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος.. ιάρκεια σπουδών του Τµήµατος σε έτη:. Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.):. Προβλεπόµενος συνολικός αριθµός µαθηµάτων προηγουµένου έτους σπουδών:. Αριθµός µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος:. Σηµείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών. Πόλη:. Ηµεροµηνία:... Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10 Αρθρο 10 (ν. /2004) ΦΕΚ Στεγαστικό Επίδοµα Φοιτητών 1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των Πανελλαδικών εξετάσεων, Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδοµα ίσο µε χίλια (1.000) ευρώ. εν δικαιούνται του επιδόµατος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής: α) Ο φοιτητής να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, µε εξαίρεση τον Νοµό Αττικής και το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, που θεωρούνται ως µία πόλη. β) να αποδεικνύεται η φοίτησή τους µε πιστοποιητικό της σχολής ή τµήµατος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον το ήµισυ του συνολικού αριθµού των µαθηµάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του προηγούµενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαµήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται µόνο πιστοποιητικό εγγραφής. γ) το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους, να µην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηµατική ενίσχυση δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το οποίο χορηγείται. δ) οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να µην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµισθωµένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.µ., µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα που βρίσκονται σε δήµο ή κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο των τριών (3.000) χιλιάδων κατοίκων, όπως οι οργανισµοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α ). 3. ικαιούχος του επιδόµατος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2238/1994, διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής. 4. Το επίδοµα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή. 5. Το επίδοµα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καµµία κράτηση υπέρ του ηµοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία. 6. Αν µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδοµα εισπράχθηκε από µη δικαιούχο, λόγω µη συνδροµής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο ηµόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε..Ε.

11 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται ο τρόπος πληρωµής του ανωτέρω επιδόµατος, ο χρόνος πληρωµής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η Αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή πληρωµής αυτής, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ekatanalotis.gr

http://www.ekatanalotis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ /ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α) /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α. ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4-5 Β. ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 6-18 1. Οικογένειες που δικαιούνται τα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα