ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/ και ΦΕΚ 2113/Β/ ) ΑΘΗΝΑ 2008 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. - Γ.Γ..Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΚΕ Ε Πληροφορίες : Ε. Μαρούδα Τηλέφωνο : Αριθ.συσκ.τηλ/τυπίας: Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα Αριθ.Πρωτ. 14/92330 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Εγκριση Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 21 του Ν 1418/1984 «ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Την απόφαση υπ αριθµ. Υ300 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 2210/Β/ ). 3. Το σχέδιο Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων που εκπόνησε Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την µε αριθµ. 14/69796 (ΦΕΚ 332/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε «Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισµός Μελών Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ. 14/71325 (ΦΕΚ 719/Β/ ) και υπ αριθµ. 14/78531 (ΦΕΚ 775/Β/ ) Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π..63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. και επειδή: 1. έχουν εκδοθεί τα νέα Ελληνικά Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος και νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται µε τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος (Ευρωκώδικες, Πρότυπα για ελέγχους, συγκολλήσεις, προένταση, κ.α.), 2. έχουν αναθεωρηθεί οι Ελληνικοί Κανονισµοί που σχετίζονται µε τον ΚΤΧ (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ), 3. έχουν προκύψει νέα επιστηµονικά δεδοµένα και εφαρµοσµένη εµπειρία που επιβάλλουν τροποποιήσεις, διευκρινίσεις, συµπληρώσεις του ΚΤΧ 2000, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουµε τον Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008), ο οποίος θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά τόσο στα δηµόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα. 2. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 3. Από την ηµεροµηνία ισχύος του ΚΤΧ 2008 καταργείται ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος του 2000 (ΦΕΚ 381/Β/ ). 4. Η παρούσα Απόφαση και ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 να δηµοσιευτούν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Συνηµµένα Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (CD) Ανακοίνωση 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ Ε 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε κ. Θεµ. Ξανθόπουλου 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµ. Εργων κ. ηµοσθένη Κατσιγιάννη Κοινοποίηση Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση Εσωτερική ιανοµή 14, 14γ Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩ Ε Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Πεδίο εφαρµογής Αντικείµενο Σύµβολα Μονάδες Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ιάκριση χαλύβων Τεχνικές κατηγορίες ποιότητας χαλύβων Μορφές χαλύβων Σήµανση για την αναγνώριση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας Σήµανση για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής Ιχνηλασιµότητα Κεφάλαιο 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Ονοµαστικά µεγέθη Γεωµετρία επιφάνειας - Απαιτήσεις συνάφειας Μηχανικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες σε εφελκυσµό Αντοχή σε διάτµηση Ικανότητα αναδίπλωσης Συµπεριφορά σε κόπωση Φυσικά χαρακτηριστικά Μακροσκοπική εξέταση χάλυβα Χηµικά Χαρακτηριστικά Γενικά Συγκολλησιµότητα Χηµική σύσταση συγκολλήσιµων χαλύβων Συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες Έκθεση χαλύβων σε χαµηλές θερµοκρασίες Έκθεση χαλύβων σε υψηλές θερµοκρασίες Ραδιενέργεια Κεφάλαιο 4: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εισαγωγή Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για τους εγχωρίως παραγόµενους χάλυβες Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για χάλυβες παραγόµενους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες της ΕΖΕΣ µέλη της ΕΟΧ (που δεν προσχώρησαν στην Ε.Ε.) Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για χάλυβες παραγόµενους σε τρίτες χώρες ειγµατοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας Γενικά - Εφαρµογή Έλεγχος ανηγµένης µάζας και διατοµής µιας παρτίδας Έλεγχος γεωµετρικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας και των νευρώσεων Έλεγχος ιδιοτήτων σε εφελκυσµό Έλεγχος σε αναδίπλωση Έλεγχος χηµικής σύστασης Έλεγχος αντοχής σε διάτµηση σταυρωτών συγκολλήσεων πλεγµάτων Έλεγχος αντοχής σε κόπωση Οπτική εξέταση και έλεγχος διάβρωσης Κεφάλαιο 5: ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Γενικά Στελέχωση µονάδων διακίνησης Αποθήκευση Μεταφορά ΚΤΧ 2008 Περιεχόµενα - i -

6 5.5 Παραγγελία Συνοδευτικά έγγραφα Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 6: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Γενικές απαιτήσεις Μονάδες διαµόρφωσης οπλισµού Στελέχωση µονάδων διαµόρφωσης Βασικές απαιτήσεις λειτουργίας Ευθυγράµµιση οπλισµού Κοπή οπλισµού Κάµψη οπλισµού Συγκόλληση Έλεγχος και παραλαβή οπλισµού στο έργο ιαµόρφωση οπλισµού στο εργοτάξιο Ανοχές διαµόρφωσης και τοποθέτησης οπλισµού Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 7: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ιάταξη - Συγκράτηση - Στήριξη Επικαλύψεις Αποστατήρες Προστασία αναµονών Επιδερµικός οπλισµός Επικαλύψεις Απαιτήσεις για τους αποστατήρες Προστασία αναµονών Επιδερµικός οπλισµός Ενώσεις συνδέσεις Ενώσεις µε παράθεση Συνδέσεις µε µηχανικά µέσα κοχλιωτές Συνδέσεις µε συγκόλληση Αγκυρώσεις Έλεγχος και παραλαβή τοποθετηµένου οπλισµού Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 8: ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Γενικά Τύποι συνδέσεων Μέθοδοι συγκόλλησης Εκτέλεση συγκολλήσεων Γενικές επισηµάνσεις Μετωπική σύνδεση (άκρο µε άκρο) µε τεχνικές τόξου Σύνδεση κατά παράθεση Σύνδεση µε λωρίδες µε τεχνικές τόξου Σταυρωτή σύνδεση Συνδέσεις µε άλλα χαλύβδινα στοιχεία Έλεγχος συγκολλήσεων Γενικά Έλεγχοι και πλήθος δοκιµίων Εκτέλεση δοκιµών - Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Συγκόλληση νέου οπλισµού σε παλαιό Γενικά Συγκόλληση χαλύβων συγκολλήσιµων υπό προϋποθέσεις οκιµές ελέγχου ποιότητας συγκολλήσεων Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 9: ΠΛΕΓΜΑΤΑ Γενικά Συγκολλήσεις για την παραγωγή πλεγµάτων Κάµψεις πλεγµάτων Χαρακτηριστικά πλεγµάτων Τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα Μη τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα ii- Περιεχόµενα ΚΤΧ 2008

7 9.4.3 Πλέγµατα ειδικού τύπου Ανοχές διαστάσεων ιακίνηση, διαµόρφωση, τοποθέτηση Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 10: ΙΑΒΡΩΣΗ Γενικά Έλεγχος διάβρωσης οκιµή προσδιορισµού των προϊόντων διάβρωσης Προστασία αναµονών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ.... Π1.1 Π1.2 Π1.3 Π1.3.1 Π1.3.2 Π1.3.3 Π1.3.4 Γενικά Επίδραση των κραµατικών στοιχείων στα χαρακτηριστικά των Χ.Ο.Σ.. Θερµοµηχανικές κατεργασίες παραγωγής Φάσεις - Συστατικά που συναντώνται στους Χ.Ο.Σ. Μεταλλοτεχνικές κατεργασίες των Χ.Ο.Σ Θερµικές κατεργασίες Εφαρµογή των διαφόρων θερµοµηχανικών µεθόδων κατεργασίας για την απόκτηση των επιθυµητών χαρακτηριστικών Παράρτηµα 2: ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Π2.1 Π2.2 Π2.3 Ιστορικό.. Η ραδιενέργεια στη βιοµηχανία χάλυβα Μέτρα ελέγχου... Παράρτηµα 3: ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Π3.1 Π3.2 Π3.2.1 Π3.2.2 Π3.2.3 Γενικά..... Χαρακτηριστικά ανοξείδωτων χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος... Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Μηχανικά χαρακτηριστικά Λοιπά χαρακτηριστικά... Παράρτηµα 4: ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Π4.1 Π4.2 Π4.3 Π4.4 Π4.5 Π4.6 Π4.7 Π4.8 Π4.9 Π4.10 Χειρωνακτική συγκόλληση τόξου µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (Shielded Metal Arc Welding, SMAW) Ηµιαυτόµατη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατµόσφαιρα αερίου (Gas Metal Arc Welding, GMAW).. Ηµιαυτόµατη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατµόσφαιρα αερίου µε σωληνωτά ηλεκτρόδια (Flux Cored Arc Welding, FCAW) Ηµιαυτόµατη αυτοπροστατευόµενη συγκόλληση τόξου µε σωληνωτά ηλεκτρόδια (Flux Cored Arc Welding, FCAW) Συγκόλληση µε σπινθηρισµούς (Flash Welding)..... Συγκόλληση µε συµπίεση (σύνθλιψη) και αέριο (Pressure-gas welding).... Σηµειακή συγκόλληση µε αντίσταση (Resistance Spot Welding)... Συγκόλληση µε τριβή (Friction Welding).. Συγκόλληση µε προεξοχή (Projection welding)... Στοιχεία για τα ηλεκτρόδια συγκολλήσεων των τεχνικών SMAW και GMAW.. Παράρτηµα 5: ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ Π5.1 Π5.2 Π5.3 Π5.4 Γενικά.... Πρόσθετες απαιτήσεις.... ιάταξη αποστατήρων... Ειδικές περιπτώσεις... Παράρτηµα 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Π6.1 Π6.2 Γενικότητες Ευστάθεια και ακεραιότητα τοποθετηµένου οπλισµού. ΚΤΧ 2008 Περιεχόµενα - iii

8 Π6.3 Π6.4 Π6.5 Γεωµετρία ράβδων οπλισµού. Επάρκεια επικαλύψεων οπλισµού.. Γενική παρατήρηση Παράρτηµα 7: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μέρος Α. Έλεγχοι χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σε υφιστάµενες κατασκευές Π7.1 Π7.2 Π7.3 Π7.4 Π7.4.1 Π7.4.2 Π7.4.3 Π7.4.4 Εισαγωγή... Αυτοψία - επιθεωρήσεις Έλεγχοι και δειγµατοληψίες... ιαδικασία ελέγχων.... Προσδιορισµός των µηχανικών χαρακτηριστικών. Έλεγχος της συγκολλησιµότητας Έλεγχος της κατάστασης του χάλυβα από πλευράς διάβρωσης και ανθεκτικότητας... Γεωµετρική αποτύπωση των οπλισµών (θέση, διάµετρος, διάταξη)... Μέρος Β. Ιστορικό, σήµανση και χαρακτηριστικά παλαιοτέρων κατηγοριών χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Χ.Ο.Σ.).. Π7.5 Π7.6 Σήµανση και χαρακτηριστικά Χ.Ο.Σ. Η χρήση των Χ.Ο.Σ. στη χώρα µας Παράρτηµα 8: ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Π8.1 Π8.2 Π8.3 Π8.4 Π8.5 Π8.6 Γενικά Πιστοποιητικά, Κανονισµοί..... Ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά..... Υψηλές θερµοκρασίες ιάβρωση ιακίνηση, µεταφορά, αποθήκευση κ.λπ.... Παράρτηµα 9: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π9.1 Π9.2 Π9.3 Π9.4 Π9.5 Π9.6 Π9.7 Π9.8 Π9.9 Ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.. Μέσα ατοµικής προστασίας... Μέτρα συλλογικής προστασίας.. Ανύψωση φορτίων και ανυψωτικά µηχανήµατα... ιακίνηση.. ιαµόρφωση.. Τοποθέτηση... Συγκολλήσεις Αντιµετώπιση άλλων θεµάτων.. Παράρτηµα 10: ΚΟΠΩΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Π10.1 Π10.2 Π10.3 Γενική Θεώρηση. Μηχανισµός θραύσης από κόπωση Παράγοντες που επηρεάζουν την κόπωση iv- Περιεχόµενα ΚΤΧ 2008

9 Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή Στον παρόντα Κανονισµό, η αρίθµηση των Πινάκων και Σχηµάτων ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων Κεφαλαίων. Ειδικά για τους Πίνακες και τα Σχήµατα των Σχολίων, προηγείται της αρίθµησης το γράµµα "Σ". Τα χονδροειδή σφάλµατα αποτελούν σηµαντική αιτία αστοχιών στις κατασκευές. Ακριβώς δε για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλµάτων προϋποτίθεται ότι ο Κανονισµός θα εφαρµόζεται από εκπαιδευµένα, έµπειρα και ικανά πρόσωπα. Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει το κυρίως Κείµενο (δεξιά στήλη), τα Σχόλια (αριστερή στήλη), καθώς και τα Παραρτήµατα τα οποία είναι πληροφοριακά. Αντικείµενο των Σχολίων και των Παραρτηµάτων είναι: Η βασική ερµηνεία ή και η αιτιολόγηση των κανόνων και των διατάξεων του κυρίως Κειµένου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που συµβάλλουν στην κατανόησή τους. Η παράθεση πρακτικών εφαρµογών ή και απλοποιη- µένων κανόνων που δεν έχουν ίσως γενική εφαρµογή αλλά ισχύουν για τις συνήθεις περιπτώσεις της πράξης. Η συσχέτιση του εκάστοτε άρθρου µε άλλα άρθρα του παρόντος Κανονισµού και άλλων Κανονισµών, Προτύπων, Αποφάσεων, Εγκυκλίων κ.λπ., όπου απαιτείται. Ο Κανονισµός αυτός δεν εξασφαλίζει από χονδροειδή σφάλµατα. Η χρήση του παρόντος Κανονισµού προϋποθέτει την εφαρµογή του από πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εµπειρία. 1.2 Πεδίο εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. Ο Κύριος του Έργου, ιδίως αν πρόκειται για ειδικό έργο, µπορεί να προδιαγράψει αυστηρότερες ή και πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις. Στον παρόντα Κανονισµό γίνονται παραποµπές στα παρακάτω Πρότυπα και κανονιστικά κείµενα: ΕΛΟΤ ΕΝ (2005): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ (2007): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος- Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α ΕΛΟΤ (2007): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος- Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C ΕΛΟΤ 656 (1981): Συµβολισµοί για χρήση στις µελέτες τεχνικών έργων ΕΛΟΤ ΕΝ (2000): Ορισµός και ταξινόµηση κατηγοριών χάλυβα ΕΛΟΤ ΕΝ (2005): Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για µη κεκραµένους χάλυβες κατασκευών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (2003): Χάλυβες για την όπλιση και την προένταση σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµών - Μέρος 1: Ράβδοι και σύρµατα οπλισµού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (2003): Χάλυβες για την όπλιση και την προένταση σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµών - Μέρος 2: Ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα ΕΝ ISO (2006): Welding - Welding of reinforcing steel, Part 1: Load-bearing welded joints Αυτός ο Κανονισµός ενσωµατώνει και διατάξεις άλλων σχετικών κανονιστικών κειµένων µέσω παραποµπών σε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες εκδόσεις τους, που βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις µέσα στο κείµενο. Για τις παραποµπές σε χρονολογηµένες εκδόσεις, οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή µόνον εφόσον ενσωµατωθούν στον παρόντα Κανονισµό µέσω τροποποίησης ή αναθεώρησής του. Για παραποµπές σε µή χρονολογηµένες εκδόσεις, θα ισχύει πάντοτε η τελευταία έκδοση της αναφερόµενης δηµοσίευσης (συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων). ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-1-

10 ΕΝ ISO (2006): Welding - Welding of reinforcing steel, Part 2: Non load-bearing welded joints ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (1997): Συγκολλήσεις - Καθοδήγηση για τη µέτρηση της θερµοκρασίας προθέρµανσης, της θερµοκρασίας µεταξύ στρώσεων και της θερµοκρασίας διατήρησης της προθέρµανσης EN 1990: Βάσεις σχεδιασµού (Ευρωκώδικας 0) EN (2005): Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια (Ευρωκώδικας 2) EN (2005): Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες: οµοστατικός σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς (Ευρωκώδικας 2) EN (2005): Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους (Ευρωκώδικας 3) EN (2005): Αντισεισµικός Σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισµικές δράσεις και κανόνες για κτίρια (Ευρωκώδικας 8) Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ) Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) ISO 3898 (1997): Βάσεις υπολογισµού κατασκευών- Συµβολισµοί - Γενικά Σύµβολα ISO 1000 (1992): Μονάδες SI DIN 488 (09/1984): Reinforcing steel DIN Part3 (1987): Corrosion of metals; corrosion testing; corrosion characteristics under non-uniform and localized corrosion attack without mechanical stress Για τους λοιπούς τύπους οπλισµού, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θα προσαρµοσθούν και θα συµπληρωθούν στο µέλλον µε αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισµούς. Οι οδηγίες του παρόντος Κανονισµού µπορούν να χρησι- µεύσουν και ως βάση για το σχεδιασµό και την κατασκευή έργων υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. πολύ υψηλές ή πολύ χα- µηλές θερµοκρασίες, έντονα διαβρωτικό περιβάλλον κ.λπ.) ή µε ειδικούς χάλυβες (π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες µε ειδική επιφανειακή προστασία), µε την προϋπόθεση ότι οι οδηγίες θα τροποποιηθούν ή θα συµπληρωθούν κατάλληλα ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ειδικές θεωρήσεις και απαιτήσεις. εν αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι τύποι οπλισµού: Ράβδοι ή τένοντες προέντασης για προεντεταµένα στοιχεία (βλ. Παράρτηµα Π8) οµικοί χάλυβες που χρησιµοποιούνται στα σύµµικτα στοιχεία. Οι απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα, την αντοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά των χαλύβων, καθώς και την ανθεκτικότητα στον χρόνο και την πυρασφάλεια των κατασκευών, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι απαιτήσεις που αφορούν την παραγωγή των χαλύβων, τις µηχανικές και άλλες ιδιότητές τους, τη διακίνηση, τη διαµόρφωση, την τοποθέτηση, καθώς και τον έλεγχο και την παραλαβή των οπλισµών, σχετίζονται µε την κατα- 1.3 Αντικείµενο Αντικείµενο αυτού του Κανονισµού είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων, που αφορούν το σχεδιασµό και την κατασκευή τεχνικών έργων από σκυρόδεµα, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. -2- Κεφάλαιο 1 ΚΤΧ 2008

11 σκευή των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο τρόπος χαρακτηρισµού (ονοµατοδοσία και συµβολισµοί) των χαλύβων γενικώς (και όχι µόνο των χαλύβων οπλισµού) αναφέρεται στο Πρότυπο ΕΝ Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος συµβολίζονται µε το γράµµα "Β" ακολουθούµενο από έναν αριθµό που υποδηλώνει την χαρακτηριστική τιµή του ορίου διαρροής σε MPa. Όσον αφορά το τελευταίο γράµµα (π.χ. A, C) αυτό υποδηλώνει την κατηγορία ολκιµότητας (χαµηλή, υψηλή αντίστοιχα). Στα Παραρτήµατα, κυρίως, γίνεται αναφορά και σε χάλυβες που δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού, όπως οι χάλυβες παλαιοτέρων τυποποιήσεων (StI, StIII, S220, S400, S500, S400s, S500s κ.λπ.) καθώς και ειδικοί χάλυβες (π.χ. ανοξείδωτοι κ.λπ.). Ο παρών Κανονισµός αναφέρεται σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος συγκολλήσιµους, τεχνικής κατηγορίας ποιότητας B500A και B500C σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Στον Πιν. Σ1-1 δίνεται η αντιστοιχία των συµβόλων που χρησιµοποιούνται σε αυτόν τον Κανονισµό µε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ τα οποία, σηµειωτέον, δεν ακολουθούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO Σύµβολα Τα σύµβολα του παρόντος Κανονισµού ακολουθούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO Τα πλέον χρησιµοποιούµενα σύµβολα παρατίθενται στον Πιν Πίνακας Σ1-1 Αντιστοιχία συµβόλων του παρόντος Κανονισµού µε εκείνα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Πίνακας 1-1 Σύµβολα Περιγραφή Παρών ΕΛΟΤ Κανονισµός ΕΝ Σύµβολο Σηµασία Όριο διαρροής χάλυβα f y R e Α Ονοµαστική διατοµή Συµβατικό όριο διαρροής για παραµένουσα παραµόρφωση 0,2% 0,2 R p0,2 Α act Πραγµατική διατοµή f α Γωνία κλίσης πλευράς πλάγιας νεύρωσης Εφελκυστική αντοχή χάλυβα f t R m α R Ανηγµένη επιφάνεια προβολής νευρώσεων Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο u A gt β Γωνίες κλίσεων πλάγιων νευρώσεων ως προς ε τον διαµήκη άξονα b Πλάτος πλάγιας νεύρωσης c Απόσταση µεταξύ πλάγιων νευρώσεων C eq Ισοδύναµη τιµή σε άνθρακα Χ k Χαρακτηριστική τιµή του µεγέθους Χ d (ή Φ) Ονοµαστική διάµετρος ε u Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση (επιµήκυνση) στο µέγιστο φορτίο Ανηγµένη παραµόρφωση µετά τη θραύση, ε 5 µετρούµενη σε µήκος 5d στην περιοχή θραύσης (κατά τα καταργηθέντα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971) Ε Μέτρο ελαστικότητας h Ύψος πλάγιων νευρώσεων στην κορυφή f t Εφελκυστική αντοχή χάλυβα f y Όριο διαρροής χάλυβα f 0,2 Συµβατικό όριο διαρροής για παραµένουσα παραµόρφωση ε res =0,2% f y,act Πραγµατικό όριο διαρροής χάλυβα f y,nom Ονοµαστικό όριο διαρροής χάλυβα F s ιατµητική δύναµη S f Συντελεστής διάτµησης Τ Θερµοκρασία ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-3-

12 Στον παρόντα Κανονισµό, χρησιµοποιούνται οι εξής µονάδες: kn, kn/m και kn/m 2 για δυνάµεις και φορτία MPa (= MN/m 2 = N/mm 2 ) για τάσεις και αντοχές kg/m 3 για πυκνότητες kn/m 3 για ειδικά ή φαινόµενα βάρη. Βλέπε το σχετικό Εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ: "SI: Το ιεθνές Σύστηµα Μονάδων" /1999. Στον σχεδιασµό των κατασκευών χρησιµοποιείται η ονο- µαστική διάµετρος και η ονοµαστική διατοµή. 1.5 Μονάδες Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται βασίζονται στο ιεθνές Σύστηµα Μονάδων SI, και συµφωνούν µε το Π..515/83 και τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO Ορισµοί Σίδηρος (καθαρός): Ως καθαρός σίδηρος χαρακτηρίζεται συνήθως κράµα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα και λοιπά κραµατικά στοιχεία µικρότερη από 0,05%. Χάλυβας: Κράµα σιδήρου-άνθρακα (Fe-C) µε περιεκτικότητα σε άνθρακα έως 2% και προσθήκες άλλων στοιχείων. Χάλυβας οπλισµού: Χάλυβας µε κυκλική ή πρακτικά κυκλική διατοµή, για τον οπλισµό του σκυροδέµατος. Χάλυβας οπλισµού µε νευρώσεις: Χάλυβας οπλισµού µε δύο τουλάχιστον σειρές πλάγιων ανάγλυφων νευρώσεων, οµοιόµορφα κατανεµηµένων κατά µήκος. Λείος χάλυβας οπλισµού: Χάλυβας οπλισµού µε πρακτικά λεία επιφάνεια. Χάλυβας οπλισµού µε έγγλυφες αυλακώσεις: Χάλυβας οπλισµού µε καθορισµένες αυλακώσεις, οµοιόµορφα κατανεµηµένες κατά µήκος. Μορφοσίδηρος (δοµικός χάλυβας - structural steel): Χάλυβας κατασκευών σε διάφορες µορφές διατοµής. Ολκή (drawing): Ψυχρή κατεργασία µιας ράβδου από χάλυβα η οποία ελκόµενη διέρχεται µέσα από κατάλληλη µήτρα, µε αποτέλεσµα τη µείωση της διατοµής και συνακόλουθη αύξηση της αντοχής. Έλαση (rolling): ιαδικασία διαµόρφωσης εν θερµώ ή εν ψυχρώ ενός µεταλλικού αντικειµένου µε τη χρήση αντίρροπα περιστρεφόµενων κυλίνδρων. Παρτίδα ελέγχου: Ποσότητα χάλυβα οπλισµού σκυροδέ- µατος της ίδιας διατοµής, προερχοµένη από την ίδια χύτευση, σε ευθύγραµµες ράβδους ή κουλούρες, που έχει παραχθεί από την ίδια µονάδα παραγωγής και προσφέρεται για εξέταση οποιαδήποτε στιγµή. Ονοµαστικές διάµετροι: Τυποποιηµένες διάµετροι χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος τις οποίες δέχεται ο παρών Κανονισµός. Ονοµαστική διατοµή: Το εµβαδόν πλήρους κυκλικής διατοµής, διαµέτρου ίσης µε την ονοµαστική. -4- Κεφάλαιο 1 ΚΤΧ 2008

13 Η πραγµατική διατοµή χρησιµοποιείται για τον έλεγχο συµµόρφωσης των ανοχών της ονοµαστικής διατοµής. Οι λοιποί έλεγχοι συµµόρφωσης βασίζονται στην ονοµαστική διατοµή. Η πραγµατική διατοµή υπολογίζεται από τµήµα ράβδου µήκους l και µάζας m, και από την πυκνότητα, d, του χάλυβα σύµφωνα µε τη σχέση: Α act =127,4m/l όπου: Α act η πραγµατική διατοµή σε mm 2 m η µάζα σε g l το µήκος σε mm. Η πραγµατική διάµετρος υπολογίζεται από την πραγµατική διατοµή. Στην περίπτωση χαλύβων µε νευρώσεις, η άµεση µέτρηση µε παχύµετρο/µικρόµετρο δεν είναι ακριβής. Για τα µεγέθη αντίστασης ως χαρακτηριστική τιµή λαµβάνεται συνήθως το ποσοστηµόριο p=95% (ή 90%), ενώ για τα µεγέθη δράσης συνήθως το ποσοστηµόριο p=5% (ή 10%). Με την πιθανότητα "α" ορίζεται το άκρο του µονόπλευρου διαστήµατος εµπιστοσύνης. Η τιµή της πιθανότητας "α" λαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ίση προς 90%. Η ελάχιστη τιµή βρίσκει εφαρµογή στα κριτήρια συµµόρφωσης για τα µεγέθη που περιγράφονται µε χαρακτηριστική τιµή. Η µέγιστη τιµή βρίσκει εφαρµογή στα κριτήρια συµµόρφωσης για τα µεγέθη που περιγράφονται µε χαρακτηριστική τιµή. Η ολκιµότητα είναι ιδιότητα του υλικού, ενώ η πλαστιµότητα είναι ιδιότητα µιας διατοµής ή µιας κρίσιµης περιοχής ή ενός δοµικού στοιχείου ή ολόκληρου δοµήµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ολκιµότητα του χάλυβα είναι µια από τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει πλαστιµότητα ένα στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στην αγγλική γλώσσα η ολκιµότητα και η πλαστιµότητα αποδίδονται µε την ίδια λέξη: ductility. Πολλές φορές, για τους χάλυβες οπλισµού, αντί του όρου ολκιµότητα χρησι- µοποιείται λανθασµένα και ο όρος πλαστιµότητα. Η θερµοκρασία µετάπτωσης προσδιορίζεται σε διάφορα κανονιστικά κείµενα ως: Το σηµείο καµπής στην καµπύλη έργου θραύσης - θερµοκρασίας Η θερµοκρασία στην οποία η µορφή της επιφάνειας θραύσης εµφανίζεται ως ψαθυρή, σε συγκεκριµένο ποσοστό της (συνήθως 50%) Πραγµατική διατοµή: Το εµβαδόν της επιφάνειας υποθετικής κυκλικής διατοµής µιας ράβδου ίσου µήκους και ίσου βάρους µε το δεδοµένο δοκίµιο. Ονοµαστική µάζα ανά µέτρο µήκους: H µάζα ανά µέτρο µήκους, η οποία υπολογίζεται από την ονοµαστική διατοµή και την πυκνότητα του χάλυβα (η οποία λαµβάνεται ίση µε 7850kg/m 3 ). Ανηγµένη επιφάνεια προβολής των νευρώσεων ράβδου οπλισµού: Ο λόγος του αθροίσµατος των επιφανειών των προβολών όλων των νευρώσεων σε επίπεδο κάθετο στον διαµήκη άξονα της ράβδου, προς το µήκος της ράβδου επί την ονοµαστική περίµετρο που καθορίζεται από την ονο- µαστική διάµετρο (βλ. Σχ. 3-4). Χαρακτηριστική τιµή µεγέθους: Η τιµή του µεγέθους πάνω ή κάτω από την οποία αναµένεται να βρεθεί ποσοστό p όλων των τιµών σε έναν υποθετικό έλεγχο µε άπειρα δοκίµια. Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ως χαρακτηριστική τιµή ορίζεται η τιµή πάνω από την οποία υπάρχει πιθανότητα "α" να βρεθεί ποσοστό p των τιµών. Ελάχιστη τιµή: Η τιµή κάτω από την οποία δεν πρέπει να βρεθεί καµία τιµή δοκιµής. Μέγιστη τιµή: Η τιµή πάνω από την οποία δεν πρέπει να βρεθεί καµία τιµή δοκιµής. Συµβατικό όριο διαρροής: Η τάση που αντιστοιχεί σε παραµένουσα παραµόρφωση, µετά την αποφόρτιση, ίση µε ε res =0,2%. Εφελκυστική αντοχή: Η τάση που αντιστοιχεί στο µέγιστο φορτίο. Ολκιµότητα: Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ο όρος χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη σχέση των πλαστικών παραµορφώσεων ως προς τις ελαστικές παραµορφώσεις µιας ράβδου χάλυβα οπλισµού που δοκιµάζεται σε εφελκυσµό. Συνήθως εκφράζεται µε τον λόγο της ανηγµένης παραµόρφωσης στο µέγιστο φορτίο προς την ανηγµένη παραµόρφωση διαρροής. Πλαστιµότητα: Η ικανότητα ενός φορέα ή µιας διατοµής ή µιας κρίσιµης περιοχής στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα να αποκρίνεται µε µεγάλες µετελαστικές παραµορφώσεις, χωρίς σηµαντική µείωση της φέρουσας ικανότητας. Θερµοκρασία µετάπτωσης (transition temperature): Η θερµοκρασία στην οποία παρατηρείται σηµαντική µεταβολή στα χαρακτηριστικά θραύσης ενός υλικού, µε κυριότερη µεταβολή τη µετατροπή του τρόπου θραύσης από όλκιµο σε ψαθυρό. ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-5-

14 Η θερµοκρασία στην οποία το έργο θραύσης έχει συγκεκριµένη τιµή (π.χ. 27J). Τα πλέγµατα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό είναι ηλεκτροσυγκολληµένα. Για λόγους συντοµίας στη συνέχεια θα χρησιµοποιείται ο όρος "πλέγµα" αντί του πλήρους "ηλεκτροσυγκολληµένο πλέγµα". Τα πλέγµατα αυτά χρησιµοποιούνται είτε ως έχουν, είτε (συνηθέστερα) µετά από κάµψη και διαµόρφωση ως οπλισµός διάτµησης ή/και περίσφιγξης. Στη δεύτερη περίπτωση είναι γνωστά και ως "µανδύες" ή πλέγµατα δοκών ή πλέγµατα υποστυλωµάτων. Χηµική αλλοίωση (deterioration): Τροποποίηση της χη- µικής σύστασης τµήµατος του υλικού. ιάβρωση (corrosion): Κάθε αυθόρµητη, κατ επέκταση εκβιασµένη, ηλεκτροχηµικής φύσεως, κατ επέκταση χηµικής, κατ επέκταση µηχανικής, αλλοίωση της επιφάνειας µετάλλων ή κραµάτων, η οποία οδηγεί σε απώλεια υλικού και άλλες συνέπειες. Οµοιόµορφη διάβρωση: Η διάβρωση κατά την οποία πάνω στην επιφάνεια του µετάλλου ή κράµατος δηµιουργείται ένα οµοιόµορφο (περίπου ισόπαχο) στρώµα προϊόντος διάβρωσης ή µία περίπου οµοιόµορφη διάλυση της επιφάνειας. ιάβρωση µε βελονισµούς (pitting): Η διάβρωση κατά την οποία πάνω στην επιφάνεια του µετάλλου ή κράµατος σχηµατίζεται εκλεκτικά, τοπικά, προϊόν διάβρωσης ή διαλύεται εκλεκτικά, τοπικά το µέταλλο ή το κράµα. ph: Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης των κατιόντων υδρογόνου (Η + ). Ηλεκτροσυγκολληµένο πλέγµα ή απλώς πλέγµα: Επίπεδο φύλλο αποτελούµενο από διασταυρούµενες, υπό ορθή γωνία, διαµήκεις και εγκάρσιες ράβδους, ίδιας ή διαφορετικής τεχνικής κατηγορίας, ίδιας ή διαφορετικής διαµέτρου, ίδιου ή διαφορετικού µήκους, οι οποίες έχουν ηλεκτροσυγκολληθεί στο εργοστάσιο µε αυτόµατες µηχανές σε όλα τα σηµεία διασταύρωσής τους. Γενικά τα πλέγµατα παράγονται σε ορθογωνικά φύλλα, διαφόρων διαστάσεων. ιακρίνονται σε δοµικά (τυποποιηµένα και µη τυποποιηµένα) και σε πλέγµατα ειδικού τύπου. οµικό πλέγµα: Πλέγµα δύο διευθύνσεων αντοχής, του οποίου οι διαµήκεις και εγκάρσιες ράβδοι είναι της ίδιας τεχνικής κατηγορίας, µε καθορισµένη σχέση διαµέτρων και καθορισµένες αποστάσεις ράβδων και κατά τις δύο διευθύνσεις. Τυποποιηµένο δοµικό πλέγµα: οµικό πλέγµα το οποίο κατασκευάζεται σύµφωνα µε καθορισµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά και είναι διαθέσιµο σε απόθεµα. Μη τυποποιηµένο δοµικό πλέγµα: οµικό πλέγµα το οποίο είναι κατασκευασµένο µε ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν συµφωνηθεί µεταξύ παραγωγού και χρήστη. Πλέγµα ειδικού τύπου: Πλέγµα το οποίο κατασκευάζεται σύµφωνα µε ιδιότητες που έχουν ζητηθεί από τον χρήστη. Είναι συνήθως πλέγµα µιας διεύθυνσης αντοχής που φέρει ράβδους κατηγορίας B500C κατά την κύρια διεύθυνση, και ράβδους από συγκολλήσιµο χάλυβα κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση, οι οποίες χρησιµεύουν µόνο για τη στερέωση και συγκράτηση των ράβδων της κύριας διεύθυνσης. ικτύωµα: ισδιάστατο ή τρισδιάστατο µεταλλικό µόρφωµα που περιλαµβάνει ένα άνω πέλµα, ένα ή περισσότερα κάτω πέλµατα και συνεχόµενες ή µη συνεχόµενες διαγώνιες ράβδους που είναι ηλεκτροσυγκολληµένες µε τα πέλµατα. Οι διαγώνιες µπορούν να συνδέονται µε τα κάτω πέλµατα και µε µηχανικές συνδέσεις. -6- Κεφάλαιο 1 ΚΤΧ 2008

15 Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, για ορισµένους χάλυβες (π.χ. ψυχρής κατεργασίας, κουλούρες κ.λπ.), η τεχνητή γήρανση προηγείται της εκτέλεσης των ελέγχων των µηχανικών ιδιοτήτων. Τυποποιηµένο δικτύωµα: ικτύωµα το οποίο είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε καθορισµένους τεχνικούς όρους παράδοσης και είναι διαθέσιµο σε απόθεµα. Μη τυποποιηµένο δικτύωµα: ικτύωµα κατασκευασµένο µε µορφολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που έχουν καθορισθεί από τον χρήστη. Συντελεστής διάτµησης (σταυρωτής συγκόλλησης): Ο λόγος της δύναµης που προκαλεί θραύση από διάτµηση της συγκόλλησης, προς τη δύναµη που αντιστοιχεί στο ονοµαστικό όριο διαρροής της φορτιζόµενης ράβδου (f y,nom x A). Φυσική γήρανση (aging): Οι µεταβολές στα µηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που συµβαίνουν αργά µεν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος, γρηγορότερα δε σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε αυξηµένες τιµές του ορίου διαρροής και, κατά µικρότερο βαθµό, της εφελκυστικής αντοχής, καθώς και σε µείωση της παραµόρφωσης θραύσης. Ευαίσθητοι σε γήρανση είναι οι χάλυβες ψυχρής κατεργασίας. Τεχνητή γήρανση χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος: ιαδικασία προσοµοίωσης των επιπτώσεων της φυσικής γήρανσης η οποία γίνεται µε θέρµανση (συνήθως στους 100 ο C για 60min). Φάση: οµικά διακεκριµένη περιοχή σε ένα σύστηµα υλικών. Στο εσωτερικό και µέχρι τα όρια της περιοχής αυτής, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του υλικού υπό συνήθεις συνθήκες δεν διαφοροποιούνται. ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-7-

16 Κεφάλαιο 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 2.1 ιάκριση χαλύβων Για τις µεθόδους παραγωγής βλ. και Παράρτηµα Π1. Από τα µέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά οι χάλυβες ΘΕ-Θ που είναι γνωστοί και ως χάλυβες Tempcore, Thermex κ.λπ. Οι χάλυβες ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής τους ενδέχεται να παρουσιάζουν: ιαφοροποιηµένη συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες (βλ. Παραγρ. 3.6) ιαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων διαφορετικής µορφής (βλ. Σχ. Σ3-1α και Σ3-1β της Παραγρ ) ιαφορετικό όριο διαρροής σε θλίψη από ό,τι σε εφελκυσµό ιαφορετική ολκιµότητα. Η ψυχρή κατεργασία εφαρµόζεται για την αύξηση της αντοχής του χάλυβα (λόγω της προκαλούµενης ενδοτράχυνσης). Όµως η συγκεκριµένη µέθοδος κατεργασίας συνεπάγεται σηµαντική µείωση της ολκιµότητάς των χαλύβων οπλισµού (και λόγω φαινοµένων γήρανσης). Επίσης συνεπάγεται σηµαντική µείωση της αντοχής τους µετά από έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα µετά από πυρκαγιά ή συγκόλληση (βλ. και Παραγρ. 3.6). Χάλυβες ψυχρής κατεργασίας µε στρέψη του αρχικού προϊόντος (ΨΚ-Σ) δεν παράγονται πλέον. Κατά κανόνα, δεν είναι δυνατή η διάκριση µεταξύ χαλύβων ψυχρής και θερµής κατεργασίας µόνο µε µακροσκοπική παρατήρηση (απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος). Οι λείοι χάλυβες δεν καλύπτονται από τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Τα χαρακτηριστικά αυτών των χαλύβων περιγράφονταν στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 959 που καταργήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 (βλ. Παράρτηµα Π7). Οι χάλυβες µε κοιλότητες (indented) δεν αποτελούν αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού η δε χρήση τους δεν προβλέπεται από τον ΕΚΩΣ. Στους χάλυβες χαµηλής ολκιµότητας κατατάσσονται οι χάλυβες κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ οι οποίοι επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο για την παραγωγή τυποποιηµένων δοµικών πλεγµάτων και δικτυωµάτων µέχρι διάµετρο Φ8. Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ , καθώς και η Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος διακρίνονται ως εξής: Σύµφωνα µε τη µέθοδο παραγωγής, σε: Θερµής έλασης, χωρίς καµία άλλη περαιτέρω θερµική ή θερµοµηχανική κατεργασία οποιασδήποτε µορφής (χάλυβες ΘΕ-Χ) Θερµής έλασης, που ακολουθείται από µία άµεση εν σειρά διαδικασία θερµικής κατεργασίας (χάλυβες ΘΕ-Θ) Ψυχρής κατεργασίας, µε ολκή ή έλαση του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερµή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Ο) ή µε στρέψη του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερµή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Σ) ή µε συνδυασµό των παραπάνω Σύµφωνα µε τη µορφή της επιφάνειας της ράβδου, σε: Λείους χάλυβες κυκλικής διατοµής Χάλυβες µε ανάγλυφες νευρώσεις, υψηλής συνάφειας Χάλυβες µε κοιλότητες (έγγλυφες αυλακώσεις) Σύµφωνα µε την ολκιµότητα, σε: Χάλυβες χαµηλής ολκιµότητας Χάλυβες µέσης ολκιµότητας. -8- Κεφάλαιο 2 ΚΤΧ 2008

17 Απόφαση του ΥΠΑΝ οικ.9529/645 (ΦΕΚ 649/Β/ ), δεν ορίζουν χάλυβες µέσης ολκιµότητας (π.χ. Β500Β). Στους χάλυβες υψηλής ολκιµότητας κατατάσσονται οι χάλυβες κατηγορίας Β500C κατά ΕΛΟΤ , οι οποίοι καλύπτουν τις αυξηµένες απαιτήσεις για αντισεισµική συµπεριφορά των κατασκευών, όπως προβλέπονται από τον ΕΚΩΣ και από τους Ευρωκώδικες. Χάλυβες υψηλής ολκιµότητας Σύµφωνα µε τη συγκολλησιµότητα, σε: Βλ. και Παραγρ 3.5. Η χρήση των συγκολλήσιµων υπό προϋποθέσεις χαλύβων δεν επιτρέπεται µετά τον Ιανουάριο του Ωστόσο, στην Παραγρ. 8.6 και στο Παράρτηµα Π7 γίνεται αναφορά στους χάλυβες αυτούς επειδή χρησιµοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και συναντώνται κατά την αποτίµηση και τις επεµβάσεις σε υφιστάµενες κατασκευές. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ως "µη συγκολλήσιµοι" (non weldable). Επειδή όµως οι "µη συγκολλήσιµοι" χάλυβες (ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση, όπως αναφέρεται και στην Παραγρ. 8.6), υπό ορισµένες προϋποθέσεις δύνανται να συγκολληθούν, αντί του όρου "µη συγκολλήσιµοι" έχει υιοθετηθεί ο όρος "συγκολλήσιµοι υπό προϋποθέσεις". Χάλυβες συγκολλήσιµους Χάλυβες µη συγκολλήσιµους ή συγκολλήσιµους υπό προϋποθέσεις Σύµφωνα µε την αντοχή τους σε διάβρωση, σε: Οι ανοξείδωτοι χάλυβες δεν αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού. Ωστόσο, στην περίπτωση ειδικών έργων ή έργων σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η χρήση τους. Στο Παράρτηµα Π3 γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων οι οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε τις αναφερόµενες εκεί προϋποθέσεις. Κοινούς χάλυβες, που είναι κράµατα σιδήρου µε άνθρακα (Fe-C) και µε άλλα στοιχεία σε µικρές περιεκτικότητες Ανοξείδωτους χάλυβες, που είναι κράµατα σιδήρου µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο (Cr) 12%. Οι χάλυβες αυτοί είναι ανθεκτικοί σε διάβρωση. Η αντοχή τους σε διαβρωτικό περιβάλλον είναι µεγαλύτερη αν περιέχουν και άλλα κραµατικά στοιχεία όπως νικέλιο (Ni), µολυβδένιο (Mo), τιτάνιο (Ti) κ.λπ. 2.2 Τεχνικές κατηγορίες ποιότητας χαλύβων Και για τις δύο αυτές κατηγορίες χαλύβων, η ονοµαστική (χαρακτηριστική) τιµή του ορίου διαρροής f y,nom είναι 500MPa. Οι χάλυβες που αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού είναι συγκολλήσιµοι, διακρίνονται δε στις εξής τεχνικές κατηγορίες: Β500Α κατά ΕΛΟΤ B500C κατά ΕΛΟΤ Μορφές χαλύβων Τα προερχόµενα από ευθυγράµµιση κουλούρας. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν: οµικά πλέγµατα (δύο διευθύνσεων αντοχής) που ικανοποιούν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Ως προς τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. γεωµετρία, διαστάσεις των φύλλων κ.λπ.) διακρίνονται σε τυποποιηµένα και µη Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος παραδίδονται στις παρακάτω µορφές: Ευθύγραµµες ράβδοι Κουλούρες Ευθυγραµµισµένα προϊόντα Πλέγµατα (βλ. και Κεφ.9). ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 2-9-

18 τυποποιηµένα. Ειδικού τύπου πλέγµατα (µιας διεύθυνσης αντοχής) που προορίζονται κυρίως για αναδίπλωση ή καµπύλωση (µανδύες, κλωβοί κ.λπ.). Οι ράβδοι της κύριας διεύθυνσης αυτών των πλεγµάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ , και του παρόντος Κανονισµού. Ειδικές προβλέψεις και συστάσεις για τα πλέγµατα δίνονται στο Κεφ. 9. Τα δικτυώµατα δεν κυκλοφορούν ευρέως στην ελληνική αγορά. Οι σχετικές απαιτήσεις προδιαγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ ικτυώµατα. 2.4 Σήµανση για την αναγνώριση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Κατά ΕΛΟΤ Σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας Η σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος γίνεται µε το διαφορετικό τρόπο διάταξης των πλάγιων νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου. Οι χάλυβες κατηγορίας Β500Α φέρουν στην επιφάνειά τους τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων της ίδιας φοράς, και παράλληλες µεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχ Σχήµα 2-1 ιάταξη νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας Β500Α Κατά ΕΛΟΤ Οι χάλυβες κατηγορίας Β500C φέρουν στην επιφάνειά τους τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων αντίθετης κλίσης. Σε κάθε σειρά, οι διαδοχικές νευρώσεις έχουν εναλλασσόµενες γωνίες κλίσης ως προς τον διαµήκη άξονα της ράβδου, όπως φαίνεται στο Σχ Σχήµα 2-2 ιάταξη νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας Β500C Στο Παράρτηµα Π7 του παρόντος Κανονισµού αναφέρονται οι συνηθέστερες σηµάνσεις για τις διάφορες κατηγορίες ποιότητας οι οποίες χρησιµοποιούνταν στην Ελλάδα µέχρι και τον Ιανουάριο του Κεφάλαιο 2 ΚΤΧ 2008

19 Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ δίνονται και άλλες µορφές αυτού του αριθµητικού συστήµατος σήµανσης. Οι ελληνικές βιοµηχανίες, πέραν του υποχρεωτικού συστήµατος σήµανσης που περιγράφεται, χρησιµοποιούν και πρόσθετο αναγνωριστικό σύµβολο της εταιρίας παραγωγής. Βλ. και Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Για χώρες µε τον ίδιο κωδικό αριθµό (πεδίο Β), οι µονάδες παραγωγής πρέπει να έχουν διαφορετικό κωδικό αριθµό (πεδίο Γ). Στο Παράρτηµα Π7 του παρόντος Κανονισµού αναφέρονται κωδικοί αριθµοί των ελληνικών βιοµηχανιών καθώς και µονάδων παραγωγής του εξωτερικού, των οποίων προϊόντα έχουν, κατά καιρούς, εισαχθεί στην Ελλάδα Σήµανση για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής Η αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής του χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος γίνεται, συνήθως, µέσω ενός αριθµητικού συστήµατος κανονικών πλάγιων νευρώσεων ανάµεσα σε ενισχυµένες πλάγιες νευρώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται επαναλαµβανόµενες (ανά 0,7m έως 1,5m περίπου) στη µία σειρά των πλάγιων νευρώσεων της ράβδου. α) Σήµανση για ευθύγραµµες ράβδους Στην περίπτωση ευθύγραµµων ράβδων, το σύµβολο για την έναρξη της σήµανσης, καθώς και για την κατεύθυνση της ανάγνωσης (πεδίο Α, Σχ. 2-3), υποδηλώνεται µε δύο διαδοχικές ενισχυµένες πλάγιες νευρώσεις. Μετά την έναρξη, ακολουθεί η σήµανση της χώρας παραγωγής (πεδίο Β, Σχ. 2-3). Το πλήθος των νευρώσεων που συµβολίζει τη χώρα παραγωγής (κωδικός αριθµός χώρας) δίνεται στον Πιν Μετά, ακολουθεί η σήµανση της µονάδας παραγωγής του χάλυβα (πεδίο Γ, Σχ. 2-3), η οποία γίνεται µε κανονικές πλάγιες νευρώσεις ανάµεσα σε ενισχυµένες. Εάν ο αριθµός που δηλώνει τη µονάδα παραγωγής είναι διψήφιος (το 10 και τα πολλαπλάσια του απαγορεύονται) τότε συµβολίζεται µε δύο οµάδες πλάγιων νευρώσεων ανάµεσα σε ενισχυ- µένες, εκ των οποίων η πρώτη οµάδα δίνει το πρώτο ψηφίο και η δεύτερη οµάδα το δεύτερο ψηφίο του κωδικού του εργοστασίου, όπως φαίνεται και στα Σχ. 2-3 και 2-4. Πίνακας 2-1 Συµβολισµός της χώρας παραγωγής (πεδίο Β) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Κωδικός Χώρα αριθµός χώρας Αυστρία, Γερµανία, Πολωνία, 1 Σλοβακία, Τσεχία Βέλγιο, Ελβετία, Λουξεµβούργο, 2 Ολλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία 3 Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία 4 Ηνωµ. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία 5 ανία, Εσθονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, 6 Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία Πορτογαλία, Ισπανία 7 Ελλάδα, Κύπρος 8 Άλλες χώρες 9 Α. Έναρξη σήµανσης Β. Αριθµός χώρας: 3 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 7 Σχήµα 2-3 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής χάλυβα κατηγορίας Β500Α ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 2-11-

20 Α. Έναρξη Β. Αριθµός σήµανσης χώρας: 2 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 10+4=14 Σχήµα 2-4 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής χάλυβα κατηγορίας Β500C Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ δίνονται και άλλες µορφές σήµανσης για την αναγνώριση προϊόντων από κουλούρες. β) Σήµανση για κουλούρες και προϊόντα τους Στην περίπτωση που οι χάλυβες οπλισµού παράγονται σε µορφή κουλούρας, ακολουθείται η ίδια σήµανση όπως περιγράφεται παραπάνω για τις ευθύγραµµες ράβδους, µε προσθήκη ενός ακόµη συµβόλου για την αναγνώριση της αρχικής µορφής του προϊόντος. Το σύµβολο αυτό είναι µια πρόσθετη, ενισχυµένη πλάγια νεύρωση στην έναρξη της σήµανσης (πεδίο Α των Σχ. 2-5 και 2.6). Α. Έναρξη σήµανσης Β. Αριθµός χώρας: 2 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 7 Σχήµα 2-5 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση χάλυβα B500Α που προέρχεται από κουλούρα Α. Έναρξη σήµανσης Β. Αριθµός χώρας: 2 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 10+4=14 Σχήµα 2-6 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση χάλυβα B500C που προέρχεται από κουλούρα Η περίπτωση αφορά ευθυγραµµισµένες ράβδους, πλέγµατα κάθε είδους, δικτυώµατα καθώς και άλλα διαµορφωµένα προϊόντα (π.χ. βιοµηχανοποιηµένους κλωβούς συνδετήρων οι οποίοι είναι γνωστοί στην αγορά ως "µανδύες" ή πλέγµατα δοκών ή πλέγµατα υποστυλωµάτων). Για τις κουλούρες που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία (κατασκευή δοµικών πλεγµάτων κ.λπ.), η σήµανση του εργοστασίου αναφέρεται στον κατασκευαστή που προσδίδει τις τελικές µηχανικές ιδιότητες στο προϊόν. Προϊόντα που προέρχονται από διαµόρφωση θα πρέπει να φέρουν πινακίδα, σταθερά συνδεδεµένη, για την αναγνώριση της µονάδας η οποία τους προσέδωσε την τελική µορφή. Βλ. και Παραγρ Ιχνηλασιµότητα Η χώρα παραγωγής, η µονάδα παραγωγής ή/και διαµόρφωσης, η κατηγορία ποιότητας, η µορφή του προϊόντος και ο αριθµός χύτευσης, πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα και ανιχνεύσιµα για όλες τις παραδιδόµενες και διακινούµενες παρτίδες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος. Ο παραγωγός πρέπει να τηρεί έναν τρόπο για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης για τα προϊόντα που διαθέτει Κεφάλαιο 2 ΚΤΧ 2008

21 Κεφάλαιο 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 3.1 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Ονοµαστικά µεγέθη Οι ονοµαστικές διάµετροι δίνονται στον Πιν Στον ίδιο πίνακα, για κάθε ονοµαστική διάµετρο, δίνονται επίσης το πεδίο εφαρµογής καθώς και η ονοµαστική διατοµή, η ονο- µαστική µάζα και οι ανοχές ως προς την ονοµαστική µάζα. Πίνακας 3-1 Ονοµαστικές διάµετροι, ονοµαστικές διατοµές, ονοµαστική µάζα και ανοχές ως προς την ονοµαστική µάζα - Πεδίο εφαρµογής Οι κουλούρες και τα ευθυγραµµισµένα προϊόντα κατηγορίας B500Α προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή πλεγµάτων και δικτυωµάτων. Ονοµ. διάµετρος (mm) Πεδίο εφαρµογής Ράβδοι Κουλούρες και Ηλεκτροσυγκολληµένα ευθυγραµµισµένα προϊόντα πλέγµατα και δικτυώµατα B500C B500Α B500C B500Α B500C Ονοµ. διατοµή (mm 2 ) Ονοµ. µάζα/ µέτρο (kg/m) Ανοχές µάζας/ µέτρο (%) 5,0 19,6 0,154 ±6 5,5 23,8 0,187 ±6 6,0 28,3 0,222 ±6 6,5 33,2 0,260 ±6 7,0 38,5 0,302 ±6 7,5 44,2 0,347 ±6 8,0 50,3 0,395 ±6 10,0 78,5 0,617 ±4,5 12, ,888 ±4,5 14, ,21 ±4,5 16, ,58 ±4,5 18, ,00 ±4,5 20, ,47 ±4,5 22, ,98 ±4,5 25, ,85 ±4,5 28, ,83 ±4,5 32, ,31 ±4,5 40, ,86 ±4,5 Για τα µη τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα, καθώς και για τα πλέγµατα ειδικού τύπου, οι απαιτήσεις και οι αντίστοιχες ανοχές θα συµφωνούνται µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή (βλ. και Κεφ. 9). Οµοίως για τα µη τυποποιηµένα δικτυώµατα οι απαιτήσεις και οι αντίστοιχες ανοχές, θα συµφωνούνται µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή. Το µήκος των ράβδων, το βάρος των κουλουρών και οι αντίστοιχες ανοχές, θα συµφωνούνται µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή, όπως προβλέπεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Παραγρ και Οι απαιτήσεις και οι ανοχές για τις διαστάσεις των τυποποιηµένων δοµικών πλεγµάτων καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Παραγρ και στο Κεφ. 9 του παρόντος Κανονισµού. Για τα τυποποιηµένα δικτυώµατα οι απαιτήσεις και οι ανοχές των διαστάσεων πρέπει να συµφωνούν µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Παραγρ ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 3-13-

22 Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των νευρώσεων ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, EΛΟΤ και EΛΟΤ Η µέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών και ο υπολογισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής, α R, των νευρώσεων γίνεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Γεωµετρία επιφάνειας - Απαιτήσεις συνάφειας Οι χάλυβες µε νευρώσεις χαρακτηρίζονται από τη γεωµετρία της επιφάνειάς τους από την οποία εξαρτάται η συνάφειά τους µε το σκυρόδεµα. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Παραγρ Εάν, ειδικότερα, ένα από τα χαρακτηριστικά: απόσταση των νευρώσεων, c, γωνία κλίσης των νευρώσεων, β, και ύψος των νευρώσεων, h, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις, τότε θα υπολογίζεται η ανηγµένη επιφάνεια προβολής των νευρώσεων, α R, η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί τις τιµές του Πιν. 3-2 (βλ. Παραγρ ) Επιµέρους γεωµετρικά χαρακτηριστικά των νευρώσεων Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε νευρώσεις έχουν τουλάχιστον δύο σειρές παράλληλων πλάγιων νευρώσεων, οµοιόµορφα κατανεµηµένων στην παράπλευρη επιφάνεια του προϊόντος, και σε ίσες αποστάσεις καθ όλο το µήκος κάθε σειράς. Μπορούν να υπάρχουν και διαµήκεις νευρώσεις, χωρίς όµως να είναι υποχρεωτικές. Οι πλάγιες νευρώσεις θα έχουν σχήµα µηνίσκου και θα καταλήγουν οµαλά στον κορµό της ράβδου. Η προβολή των πλάγιων νευρώσεων, σε επίπεδο κάθετο στον διαµήκη άξονα της ράβδου, πρέπει να καταλαµβάνει τουλάχιστον το 75% της περιφέρειας της ράβδου που θα υπολογίζεται από την ονοµαστική διάµετρό της, d, (βλ. Σχ. 3-1). s 1 s+s 1 2 πd s 2 Σχήµα 3-1 Εγκάρσια τοµή ράβδου Η γωνία κλίσης, α, της πλευράς των πλάγιων νευρώσεων θα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 45 ο. Πρέπει να προβλέπεται καµπύλη συναρµογής µεταξύ της πλευράς των πλάγιων νευρώσεων και του κορµού της ράβδου (βλ. Σχ. 3-2). b α τοµή A-A h Σχήµα 3-2 Γωνία κλίσης, α, ύψος, h, και πλάτος, b, πλάγιας νεύρωσης -14- Κεφάλαιο 3 ΚΤΧ 2008

23 Οι γωνίες κλίσης, β, των πλάγιων νευρώσεων ως προς τον άξονα της ράβδου θα είναι από 35 ο έως 75 ο (βλ. Σχ. 3-3). Χάλυβας B500A Χάλυβας B500C Σχήµα 3-3 Γωνίες κλίσης, β, και απόσταση, c, πλάγιων νευρώσεων (Για την τοµή Α-Α βλ. Σχ. 3-2) Το πλάτος, b, των πλάγιων νευρώσεων θα είναι περίπου 0,1d (βλ. Σχ. 3-2). Το ύψος, h, των πλάγιων νευρώσεων στην κορυφή θα είναι από 0,03d έως 0,15d, η δε µεταξύ τους απόσταση, c, θα είναι από 0,4d έως 1,2d (βλ. Σχ. 3-2 και 3-3). Εφόσον υπάρχουν διαµήκεις νευρώσεις, το ύψος τους δεν θα υπερβαίνει το 0,15d Ανηγµένη επιφάνεια προβολής Όταν απαιτηθεί ο υπολογισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής των νευρώσεων, α R, (βλ. Παραγρ ), τότε η τιµής της θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή που δίνεται στον Πιν Πίνακας 3-2 Ελάχιστη τιµή της ανηγµένης επιφάνειας προβολής, α R, των νευρώσεων Ονοµαστική διάµετρος (mm) 5-6 6, α R,min 0,039 0,045 0,052 0,056 Ο υπολογισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής των νευρώσεων θα γίνεται µε την παρακάτω σχέση (βλ και Σχ. 3-4): α R 1 = πd k n= 1 1 m m j = 1 A R n c,, j sin n β n,j όπου: p AR = h s,i l είναι η επιφάνεια διαµήκους τοµής της i= 1 νεύρωσης h s είναι το µέσο ύψος κάθε τµήµατος µήκους l µιας πλάγιας νεύρωσης που έχει διαχωριστεί σε p µέρη (l R =p l) β είναι η γωνία κλίσης των νευρώσεων ως προς τον άξονα της ράβδου d είναι η ονοµαστική διάµετρος της ράβδου c είναι η απόσταση των νευρώσεων ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 3-15-

24 k είναι ο αριθµός των σειρών των πλάγιων νευρώσεων m είναι ο αριθµός των κλίσεων των νευρώσεων σε µια σειρά n, j, i είναι µεταβλητές άθροισης. Σχήµα 3-4 Προσδιορισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής, α R, των νευρώσεων Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, EΛΟΤ και EΛΟΤ , ενώ ο προσδιορισµός τους γίνεται µε βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μηχανικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες σε εφελκυσµό Στο Σχ. Σ3-1α δίνεται ένα τυπικό διάγραµµα τάσεωνπαραµορφώσεων σε εφελκυσµό, για χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε διακριτό όριο διαρροής. Τέτοιο διάγραµ- µα παρουσιάζουν συνήθως οι χάλυβες κατηγορίας Β500C. Η ανυπαρξία διακριτού ορίου διαρροής (βλ. και Σχ. Σ3-1β) µπορεί να οφείλεται συνήθως: - στην κατεργασία (π.χ. ψυχρή διαµόρφωση, προβλήµατα κατά τη θερµική κατεργασία) - σε ιδιαιτερότητες της χηµικής σύστασης κ.α. Τα υποχρεωτικά όρια των µηχανικών χαρακτηριστικών σε εφελκυσµό των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος δίνονται στον Πιν Για το όριο διαρροής f y, οι αναφερόµενες στον Πιν. 3-3 τιµές είναι χαρακτηριστικές, ποσοστηµορίου 95%. Για τη συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο, ε u, για τον λόγο f t /f y και για τον λόγο f y,act /f y,nom οι αναφερό- µενες στον Πιν. 3-3 τιµές είναι χαρακτηριστικές, ποσοστη- µορίου 90%. Οι τιµές των f y και f t υπολογίζονται µε βάση την ονοµαστική διατοµή. Όταν δεν υπάρχει διακριτό όριο διαρροής, θα προσδιορίζεται το συµβατικό όριο διαρροής f 0, Κεφάλαιο 3 ΚΤΧ 2008

25 Η συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο, ε u, διαφέρει από την ανηγµένη παραµόρφωση µετά τη θραύση, ε 5, (η οποία προβλεπόταν στα καταργηθέντα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971). Συγκεκριµένα, η µέτρηση της ε u γίνεται µακριά από την περιοχή θραύσης και από τις αρπάγες, ενώ η µέτρηση της ε 5 γινόταν εκατέρωθεν της θραύσης επί συνολικού µήκους 5d. Στο ίδιο δοκίµιο η τιµή της ε 5 είναι συνήθως πολύ µεγαλύτερη της τιµής της ε u. Πίνακας 3-3 Όρια µηχανικών ιδιοτήτων χαλύβων σε εφελκυσµό κατά ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ (Χαρακτηριστικές τιµές, X k ) Ιδιότητα Τεχνική κατηγορία ποιότητας Β500Α Β500C Όριο διαρροής, f y (MPa) Λόγος της πραγµατικής προς την ονοµαστική τιµή του _ 1,25 ορίου διαρροής, f y,act /f y,nom Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, f t /f y Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση (επιµήκυνση) στο µέγιστο φορτίο ε u (%) 1,05 ( 1,03 για d<6mm) 2,5 ( 2 για d<6mm) 1,15 1,35 7,5 Υπόµνηµα ε u,pl : πλαστική παραµένουσα παραµόρφωση υπό το µέγιστο φορτίο ε u : συνολική παραµόρφωση υπό το µέγιστο φορτίο ε u,el : ελαστική παραµόρφωση αντιστοιχούσα στο µέγιστο φορτίο Σχήµα Σ3-1α Τυπικό διάγραµµα τάσεων - παραµορφώσεων για χάλυβα µε διακριτό όριο διαρροής. Σχήµα Σ3-1β Προσδιορισµός ορίου διαρροής για χάλυβα µε µη διακριτό όριο διαρροής ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 3-17-

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 1 - Ν ο ε μ β ρ ι ο ς 2 0 0 6 «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Του Γιώργου Βαρουφάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ).

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. Αθήνα 20-08 - 2007 /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & Αρ. Πρωτ. : ΙΠΑ /οικ/ 473 ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία

REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 5 ο - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός RE ACH

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε:

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: Στιγµιαίες απώλειες: Εµφανίζονται κατά την επιβολή της δύναµης προέντασης (τάνυσης), δηλαδή σε χρόνο t = 0 και οφείλονται (α) στην τριβή που

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Παρουσίαση Εταιρίας Βιομηχανικές Σχάρες Βιομηχανικές Σχάρες Πίνακες Αντοχών Σκάλες - Σκαλοπάτια Η STAHLWELD Α.Ε. μαζί με τα γαλβανιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης

«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ταχ. /νση : Λυκούργου 12, 105 51 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γκιόκας Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2131500117 Fax : 2103251019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα