ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/ και ΦΕΚ 2113/Β/ ) ΑΘΗΝΑ 2008 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. - Γ.Γ..Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΚΕ Ε Πληροφορίες : Ε. Μαρούδα Τηλέφωνο : Αριθ.συσκ.τηλ/τυπίας: Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα Αριθ.Πρωτ. 14/92330 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Εγκριση Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008). Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 21 του Ν 1418/1984 «ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Την απόφαση υπ αριθµ. Υ300 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 2210/Β/ ). 3. Το σχέδιο Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων που εκπόνησε Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την µε αριθµ. 14/69796 (ΦΕΚ 332/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε «Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισµός Μελών Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ. 14/71325 (ΦΕΚ 719/Β/ ) και υπ αριθµ. 14/78531 (ΦΕΚ 775/Β/ ) Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π..63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. και επειδή: 1. έχουν εκδοθεί τα νέα Ελληνικά Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος και νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται µε τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος (Ευρωκώδικες, Πρότυπα για ελέγχους, συγκολλήσεις, προένταση, κ.α.), 2. έχουν αναθεωρηθεί οι Ελληνικοί Κανονισµοί που σχετίζονται µε τον ΚΤΧ (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ), 3. έχουν προκύψει νέα επιστηµονικά δεδοµένα και εφαρµοσµένη εµπειρία που επιβάλλουν τροποποιήσεις, διευκρινίσεις, συµπληρώσεις του ΚΤΧ 2000, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουµε τον Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ 2008), ο οποίος θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά τόσο στα δηµόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα. 2. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 3. Από την ηµεροµηνία ισχύος του ΚΤΧ 2008 καταργείται ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος του 2000 (ΦΕΚ 381/Β/ ). 4. Η παρούσα Απόφαση και ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 να δηµοσιευτούν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Συνηµµένα Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (CD) Ανακοίνωση 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ Ε 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε κ. Θεµ. Ξανθόπουλου 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµ. Εργων κ. ηµοσθένη Κατσιγιάννη Κοινοποίηση Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση Εσωτερική ιανοµή 14, 14γ Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩ Ε Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Πεδίο εφαρµογής Αντικείµενο Σύµβολα Μονάδες Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ιάκριση χαλύβων Τεχνικές κατηγορίες ποιότητας χαλύβων Μορφές χαλύβων Σήµανση για την αναγνώριση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας Σήµανση για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής Ιχνηλασιµότητα Κεφάλαιο 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Ονοµαστικά µεγέθη Γεωµετρία επιφάνειας - Απαιτήσεις συνάφειας Μηχανικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες σε εφελκυσµό Αντοχή σε διάτµηση Ικανότητα αναδίπλωσης Συµπεριφορά σε κόπωση Φυσικά χαρακτηριστικά Μακροσκοπική εξέταση χάλυβα Χηµικά Χαρακτηριστικά Γενικά Συγκολλησιµότητα Χηµική σύσταση συγκολλήσιµων χαλύβων Συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες Έκθεση χαλύβων σε χαµηλές θερµοκρασίες Έκθεση χαλύβων σε υψηλές θερµοκρασίες Ραδιενέργεια Κεφάλαιο 4: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εισαγωγή Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για τους εγχωρίως παραγόµενους χάλυβες Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για χάλυβες παραγόµενους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες της ΕΖΕΣ µέλη της ΕΟΧ (που δεν προσχώρησαν στην Ε.Ε.) Έλεγχοι και κριτήρια συµµόρφωσης για χάλυβες παραγόµενους σε τρίτες χώρες ειγµατοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας Γενικά - Εφαρµογή Έλεγχος ανηγµένης µάζας και διατοµής µιας παρτίδας Έλεγχος γεωµετρικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας και των νευρώσεων Έλεγχος ιδιοτήτων σε εφελκυσµό Έλεγχος σε αναδίπλωση Έλεγχος χηµικής σύστασης Έλεγχος αντοχής σε διάτµηση σταυρωτών συγκολλήσεων πλεγµάτων Έλεγχος αντοχής σε κόπωση Οπτική εξέταση και έλεγχος διάβρωσης Κεφάλαιο 5: ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Γενικά Στελέχωση µονάδων διακίνησης Αποθήκευση Μεταφορά ΚΤΧ 2008 Περιεχόµενα - i -

6 5.5 Παραγγελία Συνοδευτικά έγγραφα Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 6: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Γενικές απαιτήσεις Μονάδες διαµόρφωσης οπλισµού Στελέχωση µονάδων διαµόρφωσης Βασικές απαιτήσεις λειτουργίας Ευθυγράµµιση οπλισµού Κοπή οπλισµού Κάµψη οπλισµού Συγκόλληση Έλεγχος και παραλαβή οπλισµού στο έργο ιαµόρφωση οπλισµού στο εργοτάξιο Ανοχές διαµόρφωσης και τοποθέτησης οπλισµού Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 7: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ιάταξη - Συγκράτηση - Στήριξη Επικαλύψεις Αποστατήρες Προστασία αναµονών Επιδερµικός οπλισµός Επικαλύψεις Απαιτήσεις για τους αποστατήρες Προστασία αναµονών Επιδερµικός οπλισµός Ενώσεις συνδέσεις Ενώσεις µε παράθεση Συνδέσεις µε µηχανικά µέσα κοχλιωτές Συνδέσεις µε συγκόλληση Αγκυρώσεις Έλεγχος και παραλαβή τοποθετηµένου οπλισµού Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 8: ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Γενικά Τύποι συνδέσεων Μέθοδοι συγκόλλησης Εκτέλεση συγκολλήσεων Γενικές επισηµάνσεις Μετωπική σύνδεση (άκρο µε άκρο) µε τεχνικές τόξου Σύνδεση κατά παράθεση Σύνδεση µε λωρίδες µε τεχνικές τόξου Σταυρωτή σύνδεση Συνδέσεις µε άλλα χαλύβδινα στοιχεία Έλεγχος συγκολλήσεων Γενικά Έλεγχοι και πλήθος δοκιµίων Εκτέλεση δοκιµών - Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Συγκόλληση νέου οπλισµού σε παλαιό Γενικά Συγκόλληση χαλύβων συγκολλήσιµων υπό προϋποθέσεις οκιµές ελέγχου ποιότητας συγκολλήσεων Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 9: ΠΛΕΓΜΑΤΑ Γενικά Συγκολλήσεις για την παραγωγή πλεγµάτων Κάµψεις πλεγµάτων Χαρακτηριστικά πλεγµάτων Τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα Μη τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα ii- Περιεχόµενα ΚΤΧ 2008

7 9.4.3 Πλέγµατα ειδικού τύπου Ανοχές διαστάσεων ιακίνηση, διαµόρφωση, τοποθέτηση Ασφάλεια και Υγεία των εργαζοµένων Κεφάλαιο 10: ΙΑΒΡΩΣΗ Γενικά Έλεγχος διάβρωσης οκιµή προσδιορισµού των προϊόντων διάβρωσης Προστασία αναµονών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ.... Π1.1 Π1.2 Π1.3 Π1.3.1 Π1.3.2 Π1.3.3 Π1.3.4 Γενικά Επίδραση των κραµατικών στοιχείων στα χαρακτηριστικά των Χ.Ο.Σ.. Θερµοµηχανικές κατεργασίες παραγωγής Φάσεις - Συστατικά που συναντώνται στους Χ.Ο.Σ. Μεταλλοτεχνικές κατεργασίες των Χ.Ο.Σ Θερµικές κατεργασίες Εφαρµογή των διαφόρων θερµοµηχανικών µεθόδων κατεργασίας για την απόκτηση των επιθυµητών χαρακτηριστικών Παράρτηµα 2: ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Π2.1 Π2.2 Π2.3 Ιστορικό.. Η ραδιενέργεια στη βιοµηχανία χάλυβα Μέτρα ελέγχου... Παράρτηµα 3: ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Π3.1 Π3.2 Π3.2.1 Π3.2.2 Π3.2.3 Γενικά..... Χαρακτηριστικά ανοξείδωτων χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος... Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Μηχανικά χαρακτηριστικά Λοιπά χαρακτηριστικά... Παράρτηµα 4: ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Π4.1 Π4.2 Π4.3 Π4.4 Π4.5 Π4.6 Π4.7 Π4.8 Π4.9 Π4.10 Χειρωνακτική συγκόλληση τόξου µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (Shielded Metal Arc Welding, SMAW) Ηµιαυτόµατη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατµόσφαιρα αερίου (Gas Metal Arc Welding, GMAW).. Ηµιαυτόµατη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατµόσφαιρα αερίου µε σωληνωτά ηλεκτρόδια (Flux Cored Arc Welding, FCAW) Ηµιαυτόµατη αυτοπροστατευόµενη συγκόλληση τόξου µε σωληνωτά ηλεκτρόδια (Flux Cored Arc Welding, FCAW) Συγκόλληση µε σπινθηρισµούς (Flash Welding)..... Συγκόλληση µε συµπίεση (σύνθλιψη) και αέριο (Pressure-gas welding).... Σηµειακή συγκόλληση µε αντίσταση (Resistance Spot Welding)... Συγκόλληση µε τριβή (Friction Welding).. Συγκόλληση µε προεξοχή (Projection welding)... Στοιχεία για τα ηλεκτρόδια συγκολλήσεων των τεχνικών SMAW και GMAW.. Παράρτηµα 5: ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΕΣ Π5.1 Π5.2 Π5.3 Π5.4 Γενικά.... Πρόσθετες απαιτήσεις.... ιάταξη αποστατήρων... Ειδικές περιπτώσεις... Παράρτηµα 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Π6.1 Π6.2 Γενικότητες Ευστάθεια και ακεραιότητα τοποθετηµένου οπλισµού. ΚΤΧ 2008 Περιεχόµενα - iii

8 Π6.3 Π6.4 Π6.5 Γεωµετρία ράβδων οπλισµού. Επάρκεια επικαλύψεων οπλισµού.. Γενική παρατήρηση Παράρτηµα 7: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Μέρος Α. Έλεγχοι χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σε υφιστάµενες κατασκευές Π7.1 Π7.2 Π7.3 Π7.4 Π7.4.1 Π7.4.2 Π7.4.3 Π7.4.4 Εισαγωγή... Αυτοψία - επιθεωρήσεις Έλεγχοι και δειγµατοληψίες... ιαδικασία ελέγχων.... Προσδιορισµός των µηχανικών χαρακτηριστικών. Έλεγχος της συγκολλησιµότητας Έλεγχος της κατάστασης του χάλυβα από πλευράς διάβρωσης και ανθεκτικότητας... Γεωµετρική αποτύπωση των οπλισµών (θέση, διάµετρος, διάταξη)... Μέρος Β. Ιστορικό, σήµανση και χαρακτηριστικά παλαιοτέρων κατηγοριών χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Χ.Ο.Σ.).. Π7.5 Π7.6 Σήµανση και χαρακτηριστικά Χ.Ο.Σ. Η χρήση των Χ.Ο.Σ. στη χώρα µας Παράρτηµα 8: ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Π8.1 Π8.2 Π8.3 Π8.4 Π8.5 Π8.6 Γενικά Πιστοποιητικά, Κανονισµοί..... Ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά..... Υψηλές θερµοκρασίες ιάβρωση ιακίνηση, µεταφορά, αποθήκευση κ.λπ.... Παράρτηµα 9: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π9.1 Π9.2 Π9.3 Π9.4 Π9.5 Π9.6 Π9.7 Π9.8 Π9.9 Ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.. Μέσα ατοµικής προστασίας... Μέτρα συλλογικής προστασίας.. Ανύψωση φορτίων και ανυψωτικά µηχανήµατα... ιακίνηση.. ιαµόρφωση.. Τοποθέτηση... Συγκολλήσεις Αντιµετώπιση άλλων θεµάτων.. Παράρτηµα 10: ΚΟΠΩΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Π10.1 Π10.2 Π10.3 Γενική Θεώρηση. Μηχανισµός θραύσης από κόπωση Παράγοντες που επηρεάζουν την κόπωση iv- Περιεχόµενα ΚΤΧ 2008

9 Κεφάλαιο 1: ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή Στον παρόντα Κανονισµό, η αρίθµηση των Πινάκων και Σχηµάτων ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων Κεφαλαίων. Ειδικά για τους Πίνακες και τα Σχήµατα των Σχολίων, προηγείται της αρίθµησης το γράµµα "Σ". Τα χονδροειδή σφάλµατα αποτελούν σηµαντική αιτία αστοχιών στις κατασκευές. Ακριβώς δε για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλµάτων προϋποτίθεται ότι ο Κανονισµός θα εφαρµόζεται από εκπαιδευµένα, έµπειρα και ικανά πρόσωπα. Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει το κυρίως Κείµενο (δεξιά στήλη), τα Σχόλια (αριστερή στήλη), καθώς και τα Παραρτήµατα τα οποία είναι πληροφοριακά. Αντικείµενο των Σχολίων και των Παραρτηµάτων είναι: Η βασική ερµηνεία ή και η αιτιολόγηση των κανόνων και των διατάξεων του κυρίως Κειµένου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που συµβάλλουν στην κατανόησή τους. Η παράθεση πρακτικών εφαρµογών ή και απλοποιη- µένων κανόνων που δεν έχουν ίσως γενική εφαρµογή αλλά ισχύουν για τις συνήθεις περιπτώσεις της πράξης. Η συσχέτιση του εκάστοτε άρθρου µε άλλα άρθρα του παρόντος Κανονισµού και άλλων Κανονισµών, Προτύπων, Αποφάσεων, Εγκυκλίων κ.λπ., όπου απαιτείται. Ο Κανονισµός αυτός δεν εξασφαλίζει από χονδροειδή σφάλµατα. Η χρήση του παρόντος Κανονισµού προϋποθέτει την εφαρµογή του από πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εµπειρία. 1.2 Πεδίο εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. Ο Κύριος του Έργου, ιδίως αν πρόκειται για ειδικό έργο, µπορεί να προδιαγράψει αυστηρότερες ή και πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις. Στον παρόντα Κανονισµό γίνονται παραποµπές στα παρακάτω Πρότυπα και κανονιστικά κείµενα: ΕΛΟΤ ΕΝ (2005): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ (2007): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος- Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α ΕΛΟΤ (2007): Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος- Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C ΕΛΟΤ 656 (1981): Συµβολισµοί για χρήση στις µελέτες τεχνικών έργων ΕΛΟΤ ΕΝ (2000): Ορισµός και ταξινόµηση κατηγοριών χάλυβα ΕΛΟΤ ΕΝ (2005): Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για µη κεκραµένους χάλυβες κατασκευών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (2003): Χάλυβες για την όπλιση και την προένταση σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµών - Μέρος 1: Ράβδοι και σύρµατα οπλισµού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (2003): Χάλυβες για την όπλιση και την προένταση σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµών - Μέρος 2: Ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα ΕΝ ISO (2006): Welding - Welding of reinforcing steel, Part 1: Load-bearing welded joints Αυτός ο Κανονισµός ενσωµατώνει και διατάξεις άλλων σχετικών κανονιστικών κειµένων µέσω παραποµπών σε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες εκδόσεις τους, που βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις µέσα στο κείµενο. Για τις παραποµπές σε χρονολογηµένες εκδόσεις, οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή µόνον εφόσον ενσωµατωθούν στον παρόντα Κανονισµό µέσω τροποποίησης ή αναθεώρησής του. Για παραποµπές σε µή χρονολογηµένες εκδόσεις, θα ισχύει πάντοτε η τελευταία έκδοση της αναφερόµενης δηµοσίευσης (συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεων). ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-1-

10 ΕΝ ISO (2006): Welding - Welding of reinforcing steel, Part 2: Non load-bearing welded joints ΕΛΟΤ ΕΝ ISO (1997): Συγκολλήσεις - Καθοδήγηση για τη µέτρηση της θερµοκρασίας προθέρµανσης, της θερµοκρασίας µεταξύ στρώσεων και της θερµοκρασίας διατήρησης της προθέρµανσης EN 1990: Βάσεις σχεδιασµού (Ευρωκώδικας 0) EN (2005): Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια (Ευρωκώδικας 2) EN (2005): Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα - Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες: οµοστατικός σχεδιασµός έναντι πυρκαγιάς (Ευρωκώδικας 2) EN (2005): Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους (Ευρωκώδικας 3) EN (2005): Αντισεισµικός Σχεδιασµός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισµικές δράσεις και κανόνες για κτίρια (Ευρωκώδικας 8) Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ) Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) ISO 3898 (1997): Βάσεις υπολογισµού κατασκευών- Συµβολισµοί - Γενικά Σύµβολα ISO 1000 (1992): Μονάδες SI DIN 488 (09/1984): Reinforcing steel DIN Part3 (1987): Corrosion of metals; corrosion testing; corrosion characteristics under non-uniform and localized corrosion attack without mechanical stress Για τους λοιπούς τύπους οπλισµού, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θα προσαρµοσθούν και θα συµπληρωθούν στο µέλλον µε αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισµούς. Οι οδηγίες του παρόντος Κανονισµού µπορούν να χρησι- µεύσουν και ως βάση για το σχεδιασµό και την κατασκευή έργων υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. πολύ υψηλές ή πολύ χα- µηλές θερµοκρασίες, έντονα διαβρωτικό περιβάλλον κ.λπ.) ή µε ειδικούς χάλυβες (π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες µε ειδική επιφανειακή προστασία), µε την προϋπόθεση ότι οι οδηγίες θα τροποποιηθούν ή θα συµπληρωθούν κατάλληλα ώστε να ληφθούν υπόψη πρόσθετες ειδικές θεωρήσεις και απαιτήσεις. εν αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι τύποι οπλισµού: Ράβδοι ή τένοντες προέντασης για προεντεταµένα στοιχεία (βλ. Παράρτηµα Π8) οµικοί χάλυβες που χρησιµοποιούνται στα σύµµικτα στοιχεία. Οι απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα, την αντοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά των χαλύβων, καθώς και την ανθεκτικότητα στον χρόνο και την πυρασφάλεια των κατασκευών, σχετίζονται µε τον σχεδιασµό των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι απαιτήσεις που αφορούν την παραγωγή των χαλύβων, τις µηχανικές και άλλες ιδιότητές τους, τη διακίνηση, τη διαµόρφωση, την τοποθέτηση, καθώς και τον έλεγχο και την παραλαβή των οπλισµών, σχετίζονται µε την κατα- 1.3 Αντικείµενο Αντικείµενο αυτού του Κανονισµού είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων, που αφορούν το σχεδιασµό και την κατασκευή τεχνικών έργων από σκυρόδεµα, τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. -2- Κεφάλαιο 1 ΚΤΧ 2008

11 σκευή των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Ο τρόπος χαρακτηρισµού (ονοµατοδοσία και συµβολισµοί) των χαλύβων γενικώς (και όχι µόνο των χαλύβων οπλισµού) αναφέρεται στο Πρότυπο ΕΝ Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος συµβολίζονται µε το γράµµα "Β" ακολουθούµενο από έναν αριθµό που υποδηλώνει την χαρακτηριστική τιµή του ορίου διαρροής σε MPa. Όσον αφορά το τελευταίο γράµµα (π.χ. A, C) αυτό υποδηλώνει την κατηγορία ολκιµότητας (χαµηλή, υψηλή αντίστοιχα). Στα Παραρτήµατα, κυρίως, γίνεται αναφορά και σε χάλυβες που δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού, όπως οι χάλυβες παλαιοτέρων τυποποιήσεων (StI, StIII, S220, S400, S500, S400s, S500s κ.λπ.) καθώς και ειδικοί χάλυβες (π.χ. ανοξείδωτοι κ.λπ.). Ο παρών Κανονισµός αναφέρεται σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος συγκολλήσιµους, τεχνικής κατηγορίας ποιότητας B500A και B500C σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Στον Πιν. Σ1-1 δίνεται η αντιστοιχία των συµβόλων που χρησιµοποιούνται σε αυτόν τον Κανονισµό µε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ τα οποία, σηµειωτέον, δεν ακολουθούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO Σύµβολα Τα σύµβολα του παρόντος Κανονισµού ακολουθούν τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO Τα πλέον χρησιµοποιούµενα σύµβολα παρατίθενται στον Πιν Πίνακας Σ1-1 Αντιστοιχία συµβόλων του παρόντος Κανονισµού µε εκείνα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Πίνακας 1-1 Σύµβολα Περιγραφή Παρών ΕΛΟΤ Κανονισµός ΕΝ Σύµβολο Σηµασία Όριο διαρροής χάλυβα f y R e Α Ονοµαστική διατοµή Συµβατικό όριο διαρροής για παραµένουσα παραµόρφωση 0,2% 0,2 R p0,2 Α act Πραγµατική διατοµή f α Γωνία κλίσης πλευράς πλάγιας νεύρωσης Εφελκυστική αντοχή χάλυβα f t R m α R Ανηγµένη επιφάνεια προβολής νευρώσεων Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο u A gt β Γωνίες κλίσεων πλάγιων νευρώσεων ως προς ε τον διαµήκη άξονα b Πλάτος πλάγιας νεύρωσης c Απόσταση µεταξύ πλάγιων νευρώσεων C eq Ισοδύναµη τιµή σε άνθρακα Χ k Χαρακτηριστική τιµή του µεγέθους Χ d (ή Φ) Ονοµαστική διάµετρος ε u Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση (επιµήκυνση) στο µέγιστο φορτίο Ανηγµένη παραµόρφωση µετά τη θραύση, ε 5 µετρούµενη σε µήκος 5d στην περιοχή θραύσης (κατά τα καταργηθέντα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971) Ε Μέτρο ελαστικότητας h Ύψος πλάγιων νευρώσεων στην κορυφή f t Εφελκυστική αντοχή χάλυβα f y Όριο διαρροής χάλυβα f 0,2 Συµβατικό όριο διαρροής για παραµένουσα παραµόρφωση ε res =0,2% f y,act Πραγµατικό όριο διαρροής χάλυβα f y,nom Ονοµαστικό όριο διαρροής χάλυβα F s ιατµητική δύναµη S f Συντελεστής διάτµησης Τ Θερµοκρασία ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-3-

12 Στον παρόντα Κανονισµό, χρησιµοποιούνται οι εξής µονάδες: kn, kn/m και kn/m 2 για δυνάµεις και φορτία MPa (= MN/m 2 = N/mm 2 ) για τάσεις και αντοχές kg/m 3 για πυκνότητες kn/m 3 για ειδικά ή φαινόµενα βάρη. Βλέπε το σχετικό Εγχειρίδιο του ΕΛΟΤ: "SI: Το ιεθνές Σύστηµα Μονάδων" /1999. Στον σχεδιασµό των κατασκευών χρησιµοποιείται η ονο- µαστική διάµετρος και η ονοµαστική διατοµή. 1.5 Μονάδες Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται βασίζονται στο ιεθνές Σύστηµα Μονάδων SI, και συµφωνούν µε το Π..515/83 και τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και ISO Ορισµοί Σίδηρος (καθαρός): Ως καθαρός σίδηρος χαρακτηρίζεται συνήθως κράµα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα και λοιπά κραµατικά στοιχεία µικρότερη από 0,05%. Χάλυβας: Κράµα σιδήρου-άνθρακα (Fe-C) µε περιεκτικότητα σε άνθρακα έως 2% και προσθήκες άλλων στοιχείων. Χάλυβας οπλισµού: Χάλυβας µε κυκλική ή πρακτικά κυκλική διατοµή, για τον οπλισµό του σκυροδέµατος. Χάλυβας οπλισµού µε νευρώσεις: Χάλυβας οπλισµού µε δύο τουλάχιστον σειρές πλάγιων ανάγλυφων νευρώσεων, οµοιόµορφα κατανεµηµένων κατά µήκος. Λείος χάλυβας οπλισµού: Χάλυβας οπλισµού µε πρακτικά λεία επιφάνεια. Χάλυβας οπλισµού µε έγγλυφες αυλακώσεις: Χάλυβας οπλισµού µε καθορισµένες αυλακώσεις, οµοιόµορφα κατανεµηµένες κατά µήκος. Μορφοσίδηρος (δοµικός χάλυβας - structural steel): Χάλυβας κατασκευών σε διάφορες µορφές διατοµής. Ολκή (drawing): Ψυχρή κατεργασία µιας ράβδου από χάλυβα η οποία ελκόµενη διέρχεται µέσα από κατάλληλη µήτρα, µε αποτέλεσµα τη µείωση της διατοµής και συνακόλουθη αύξηση της αντοχής. Έλαση (rolling): ιαδικασία διαµόρφωσης εν θερµώ ή εν ψυχρώ ενός µεταλλικού αντικειµένου µε τη χρήση αντίρροπα περιστρεφόµενων κυλίνδρων. Παρτίδα ελέγχου: Ποσότητα χάλυβα οπλισµού σκυροδέ- µατος της ίδιας διατοµής, προερχοµένη από την ίδια χύτευση, σε ευθύγραµµες ράβδους ή κουλούρες, που έχει παραχθεί από την ίδια µονάδα παραγωγής και προσφέρεται για εξέταση οποιαδήποτε στιγµή. Ονοµαστικές διάµετροι: Τυποποιηµένες διάµετροι χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος τις οποίες δέχεται ο παρών Κανονισµός. Ονοµαστική διατοµή: Το εµβαδόν πλήρους κυκλικής διατοµής, διαµέτρου ίσης µε την ονοµαστική. -4- Κεφάλαιο 1 ΚΤΧ 2008

13 Η πραγµατική διατοµή χρησιµοποιείται για τον έλεγχο συµµόρφωσης των ανοχών της ονοµαστικής διατοµής. Οι λοιποί έλεγχοι συµµόρφωσης βασίζονται στην ονοµαστική διατοµή. Η πραγµατική διατοµή υπολογίζεται από τµήµα ράβδου µήκους l και µάζας m, και από την πυκνότητα, d, του χάλυβα σύµφωνα µε τη σχέση: Α act =127,4m/l όπου: Α act η πραγµατική διατοµή σε mm 2 m η µάζα σε g l το µήκος σε mm. Η πραγµατική διάµετρος υπολογίζεται από την πραγµατική διατοµή. Στην περίπτωση χαλύβων µε νευρώσεις, η άµεση µέτρηση µε παχύµετρο/µικρόµετρο δεν είναι ακριβής. Για τα µεγέθη αντίστασης ως χαρακτηριστική τιµή λαµβάνεται συνήθως το ποσοστηµόριο p=95% (ή 90%), ενώ για τα µεγέθη δράσης συνήθως το ποσοστηµόριο p=5% (ή 10%). Με την πιθανότητα "α" ορίζεται το άκρο του µονόπλευρου διαστήµατος εµπιστοσύνης. Η τιµή της πιθανότητας "α" λαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ίση προς 90%. Η ελάχιστη τιµή βρίσκει εφαρµογή στα κριτήρια συµµόρφωσης για τα µεγέθη που περιγράφονται µε χαρακτηριστική τιµή. Η µέγιστη τιµή βρίσκει εφαρµογή στα κριτήρια συµµόρφωσης για τα µεγέθη που περιγράφονται µε χαρακτηριστική τιµή. Η ολκιµότητα είναι ιδιότητα του υλικού, ενώ η πλαστιµότητα είναι ιδιότητα µιας διατοµής ή µιας κρίσιµης περιοχής ή ενός δοµικού στοιχείου ή ολόκληρου δοµήµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ολκιµότητα του χάλυβα είναι µια από τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει πλαστιµότητα ένα στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στην αγγλική γλώσσα η ολκιµότητα και η πλαστιµότητα αποδίδονται µε την ίδια λέξη: ductility. Πολλές φορές, για τους χάλυβες οπλισµού, αντί του όρου ολκιµότητα χρησι- µοποιείται λανθασµένα και ο όρος πλαστιµότητα. Η θερµοκρασία µετάπτωσης προσδιορίζεται σε διάφορα κανονιστικά κείµενα ως: Το σηµείο καµπής στην καµπύλη έργου θραύσης - θερµοκρασίας Η θερµοκρασία στην οποία η µορφή της επιφάνειας θραύσης εµφανίζεται ως ψαθυρή, σε συγκεκριµένο ποσοστό της (συνήθως 50%) Πραγµατική διατοµή: Το εµβαδόν της επιφάνειας υποθετικής κυκλικής διατοµής µιας ράβδου ίσου µήκους και ίσου βάρους µε το δεδοµένο δοκίµιο. Ονοµαστική µάζα ανά µέτρο µήκους: H µάζα ανά µέτρο µήκους, η οποία υπολογίζεται από την ονοµαστική διατοµή και την πυκνότητα του χάλυβα (η οποία λαµβάνεται ίση µε 7850kg/m 3 ). Ανηγµένη επιφάνεια προβολής των νευρώσεων ράβδου οπλισµού: Ο λόγος του αθροίσµατος των επιφανειών των προβολών όλων των νευρώσεων σε επίπεδο κάθετο στον διαµήκη άξονα της ράβδου, προς το µήκος της ράβδου επί την ονοµαστική περίµετρο που καθορίζεται από την ονο- µαστική διάµετρο (βλ. Σχ. 3-4). Χαρακτηριστική τιµή µεγέθους: Η τιµή του µεγέθους πάνω ή κάτω από την οποία αναµένεται να βρεθεί ποσοστό p όλων των τιµών σε έναν υποθετικό έλεγχο µε άπειρα δοκίµια. Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ως χαρακτηριστική τιµή ορίζεται η τιµή πάνω από την οποία υπάρχει πιθανότητα "α" να βρεθεί ποσοστό p των τιµών. Ελάχιστη τιµή: Η τιµή κάτω από την οποία δεν πρέπει να βρεθεί καµία τιµή δοκιµής. Μέγιστη τιµή: Η τιµή πάνω από την οποία δεν πρέπει να βρεθεί καµία τιµή δοκιµής. Συµβατικό όριο διαρροής: Η τάση που αντιστοιχεί σε παραµένουσα παραµόρφωση, µετά την αποφόρτιση, ίση µε ε res =0,2%. Εφελκυστική αντοχή: Η τάση που αντιστοιχεί στο µέγιστο φορτίο. Ολκιµότητα: Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισµού, ο όρος χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη σχέση των πλαστικών παραµορφώσεων ως προς τις ελαστικές παραµορφώσεις µιας ράβδου χάλυβα οπλισµού που δοκιµάζεται σε εφελκυσµό. Συνήθως εκφράζεται µε τον λόγο της ανηγµένης παραµόρφωσης στο µέγιστο φορτίο προς την ανηγµένη παραµόρφωση διαρροής. Πλαστιµότητα: Η ικανότητα ενός φορέα ή µιας διατοµής ή µιας κρίσιµης περιοχής στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα να αποκρίνεται µε µεγάλες µετελαστικές παραµορφώσεις, χωρίς σηµαντική µείωση της φέρουσας ικανότητας. Θερµοκρασία µετάπτωσης (transition temperature): Η θερµοκρασία στην οποία παρατηρείται σηµαντική µεταβολή στα χαρακτηριστικά θραύσης ενός υλικού, µε κυριότερη µεταβολή τη µετατροπή του τρόπου θραύσης από όλκιµο σε ψαθυρό. ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-5-

14 Η θερµοκρασία στην οποία το έργο θραύσης έχει συγκεκριµένη τιµή (π.χ. 27J). Τα πλέγµατα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό είναι ηλεκτροσυγκολληµένα. Για λόγους συντοµίας στη συνέχεια θα χρησιµοποιείται ο όρος "πλέγµα" αντί του πλήρους "ηλεκτροσυγκολληµένο πλέγµα". Τα πλέγµατα αυτά χρησιµοποιούνται είτε ως έχουν, είτε (συνηθέστερα) µετά από κάµψη και διαµόρφωση ως οπλισµός διάτµησης ή/και περίσφιγξης. Στη δεύτερη περίπτωση είναι γνωστά και ως "µανδύες" ή πλέγµατα δοκών ή πλέγµατα υποστυλωµάτων. Χηµική αλλοίωση (deterioration): Τροποποίηση της χη- µικής σύστασης τµήµατος του υλικού. ιάβρωση (corrosion): Κάθε αυθόρµητη, κατ επέκταση εκβιασµένη, ηλεκτροχηµικής φύσεως, κατ επέκταση χηµικής, κατ επέκταση µηχανικής, αλλοίωση της επιφάνειας µετάλλων ή κραµάτων, η οποία οδηγεί σε απώλεια υλικού και άλλες συνέπειες. Οµοιόµορφη διάβρωση: Η διάβρωση κατά την οποία πάνω στην επιφάνεια του µετάλλου ή κράµατος δηµιουργείται ένα οµοιόµορφο (περίπου ισόπαχο) στρώµα προϊόντος διάβρωσης ή µία περίπου οµοιόµορφη διάλυση της επιφάνειας. ιάβρωση µε βελονισµούς (pitting): Η διάβρωση κατά την οποία πάνω στην επιφάνεια του µετάλλου ή κράµατος σχηµατίζεται εκλεκτικά, τοπικά, προϊόν διάβρωσης ή διαλύεται εκλεκτικά, τοπικά το µέταλλο ή το κράµα. ph: Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης των κατιόντων υδρογόνου (Η + ). Ηλεκτροσυγκολληµένο πλέγµα ή απλώς πλέγµα: Επίπεδο φύλλο αποτελούµενο από διασταυρούµενες, υπό ορθή γωνία, διαµήκεις και εγκάρσιες ράβδους, ίδιας ή διαφορετικής τεχνικής κατηγορίας, ίδιας ή διαφορετικής διαµέτρου, ίδιου ή διαφορετικού µήκους, οι οποίες έχουν ηλεκτροσυγκολληθεί στο εργοστάσιο µε αυτόµατες µηχανές σε όλα τα σηµεία διασταύρωσής τους. Γενικά τα πλέγµατα παράγονται σε ορθογωνικά φύλλα, διαφόρων διαστάσεων. ιακρίνονται σε δοµικά (τυποποιηµένα και µη τυποποιηµένα) και σε πλέγµατα ειδικού τύπου. οµικό πλέγµα: Πλέγµα δύο διευθύνσεων αντοχής, του οποίου οι διαµήκεις και εγκάρσιες ράβδοι είναι της ίδιας τεχνικής κατηγορίας, µε καθορισµένη σχέση διαµέτρων και καθορισµένες αποστάσεις ράβδων και κατά τις δύο διευθύνσεις. Τυποποιηµένο δοµικό πλέγµα: οµικό πλέγµα το οποίο κατασκευάζεται σύµφωνα µε καθορισµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά και είναι διαθέσιµο σε απόθεµα. Μη τυποποιηµένο δοµικό πλέγµα: οµικό πλέγµα το οποίο είναι κατασκευασµένο µε ειδικά µορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν συµφωνηθεί µεταξύ παραγωγού και χρήστη. Πλέγµα ειδικού τύπου: Πλέγµα το οποίο κατασκευάζεται σύµφωνα µε ιδιότητες που έχουν ζητηθεί από τον χρήστη. Είναι συνήθως πλέγµα µιας διεύθυνσης αντοχής που φέρει ράβδους κατηγορίας B500C κατά την κύρια διεύθυνση, και ράβδους από συγκολλήσιµο χάλυβα κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση, οι οποίες χρησιµεύουν µόνο για τη στερέωση και συγκράτηση των ράβδων της κύριας διεύθυνσης. ικτύωµα: ισδιάστατο ή τρισδιάστατο µεταλλικό µόρφωµα που περιλαµβάνει ένα άνω πέλµα, ένα ή περισσότερα κάτω πέλµατα και συνεχόµενες ή µη συνεχόµενες διαγώνιες ράβδους που είναι ηλεκτροσυγκολληµένες µε τα πέλµατα. Οι διαγώνιες µπορούν να συνδέονται µε τα κάτω πέλµατα και µε µηχανικές συνδέσεις. -6- Κεφάλαιο 1 ΚΤΧ 2008

15 Κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, για ορισµένους χάλυβες (π.χ. ψυχρής κατεργασίας, κουλούρες κ.λπ.), η τεχνητή γήρανση προηγείται της εκτέλεσης των ελέγχων των µηχανικών ιδιοτήτων. Τυποποιηµένο δικτύωµα: ικτύωµα το οποίο είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε καθορισµένους τεχνικούς όρους παράδοσης και είναι διαθέσιµο σε απόθεµα. Μη τυποποιηµένο δικτύωµα: ικτύωµα κατασκευασµένο µε µορφολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που έχουν καθορισθεί από τον χρήστη. Συντελεστής διάτµησης (σταυρωτής συγκόλλησης): Ο λόγος της δύναµης που προκαλεί θραύση από διάτµηση της συγκόλλησης, προς τη δύναµη που αντιστοιχεί στο ονοµαστικό όριο διαρροής της φορτιζόµενης ράβδου (f y,nom x A). Φυσική γήρανση (aging): Οι µεταβολές στα µηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που συµβαίνουν αργά µεν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος, γρηγορότερα δε σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε αυξηµένες τιµές του ορίου διαρροής και, κατά µικρότερο βαθµό, της εφελκυστικής αντοχής, καθώς και σε µείωση της παραµόρφωσης θραύσης. Ευαίσθητοι σε γήρανση είναι οι χάλυβες ψυχρής κατεργασίας. Τεχνητή γήρανση χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος: ιαδικασία προσοµοίωσης των επιπτώσεων της φυσικής γήρανσης η οποία γίνεται µε θέρµανση (συνήθως στους 100 ο C για 60min). Φάση: οµικά διακεκριµένη περιοχή σε ένα σύστηµα υλικών. Στο εσωτερικό και µέχρι τα όρια της περιοχής αυτής, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του υλικού υπό συνήθεις συνθήκες δεν διαφοροποιούνται. ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 1-7-

16 Κεφάλαιο 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 2.1 ιάκριση χαλύβων Για τις µεθόδους παραγωγής βλ. και Παράρτηµα Π1. Από τα µέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά οι χάλυβες ΘΕ-Θ που είναι γνωστοί και ως χάλυβες Tempcore, Thermex κ.λπ. Οι χάλυβες ανάλογα µε τη µέθοδο παραγωγής τους ενδέχεται να παρουσιάζουν: ιαφοροποιηµένη συµπεριφορά σε ακραίες θερµοκρασίες (βλ. Παραγρ. 3.6) ιαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων διαφορετικής µορφής (βλ. Σχ. Σ3-1α και Σ3-1β της Παραγρ ) ιαφορετικό όριο διαρροής σε θλίψη από ό,τι σε εφελκυσµό ιαφορετική ολκιµότητα. Η ψυχρή κατεργασία εφαρµόζεται για την αύξηση της αντοχής του χάλυβα (λόγω της προκαλούµενης ενδοτράχυνσης). Όµως η συγκεκριµένη µέθοδος κατεργασίας συνεπάγεται σηµαντική µείωση της ολκιµότητάς των χαλύβων οπλισµού (και λόγω φαινοµένων γήρανσης). Επίσης συνεπάγεται σηµαντική µείωση της αντοχής τους µετά από έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα µετά από πυρκαγιά ή συγκόλληση (βλ. και Παραγρ. 3.6). Χάλυβες ψυχρής κατεργασίας µε στρέψη του αρχικού προϊόντος (ΨΚ-Σ) δεν παράγονται πλέον. Κατά κανόνα, δεν είναι δυνατή η διάκριση µεταξύ χαλύβων ψυχρής και θερµής κατεργασίας µόνο µε µακροσκοπική παρατήρηση (απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος). Οι λείοι χάλυβες δεν καλύπτονται από τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Τα χαρακτηριστικά αυτών των χαλύβων περιγράφονταν στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 959 που καταργήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 (βλ. Παράρτηµα Π7). Οι χάλυβες µε κοιλότητες (indented) δεν αποτελούν αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού η δε χρήση τους δεν προβλέπεται από τον ΕΚΩΣ. Στους χάλυβες χαµηλής ολκιµότητας κατατάσσονται οι χάλυβες κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ οι οποίοι επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο για την παραγωγή τυποποιηµένων δοµικών πλεγµάτων και δικτυωµάτων µέχρι διάµετρο Φ8. Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ , καθώς και η Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος διακρίνονται ως εξής: Σύµφωνα µε τη µέθοδο παραγωγής, σε: Θερµής έλασης, χωρίς καµία άλλη περαιτέρω θερµική ή θερµοµηχανική κατεργασία οποιασδήποτε µορφής (χάλυβες ΘΕ-Χ) Θερµής έλασης, που ακολουθείται από µία άµεση εν σειρά διαδικασία θερµικής κατεργασίας (χάλυβες ΘΕ-Θ) Ψυχρής κατεργασίας, µε ολκή ή έλαση του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερµή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Ο) ή µε στρέψη του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερµή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Σ) ή µε συνδυασµό των παραπάνω Σύµφωνα µε τη µορφή της επιφάνειας της ράβδου, σε: Λείους χάλυβες κυκλικής διατοµής Χάλυβες µε ανάγλυφες νευρώσεις, υψηλής συνάφειας Χάλυβες µε κοιλότητες (έγγλυφες αυλακώσεις) Σύµφωνα µε την ολκιµότητα, σε: Χάλυβες χαµηλής ολκιµότητας Χάλυβες µέσης ολκιµότητας. -8- Κεφάλαιο 2 ΚΤΧ 2008

17 Απόφαση του ΥΠΑΝ οικ.9529/645 (ΦΕΚ 649/Β/ ), δεν ορίζουν χάλυβες µέσης ολκιµότητας (π.χ. Β500Β). Στους χάλυβες υψηλής ολκιµότητας κατατάσσονται οι χάλυβες κατηγορίας Β500C κατά ΕΛΟΤ , οι οποίοι καλύπτουν τις αυξηµένες απαιτήσεις για αντισεισµική συµπεριφορά των κατασκευών, όπως προβλέπονται από τον ΕΚΩΣ και από τους Ευρωκώδικες. Χάλυβες υψηλής ολκιµότητας Σύµφωνα µε τη συγκολλησιµότητα, σε: Βλ. και Παραγρ 3.5. Η χρήση των συγκολλήσιµων υπό προϋποθέσεις χαλύβων δεν επιτρέπεται µετά τον Ιανουάριο του Ωστόσο, στην Παραγρ. 8.6 και στο Παράρτηµα Π7 γίνεται αναφορά στους χάλυβες αυτούς επειδή χρησιµοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και συναντώνται κατά την αποτίµηση και τις επεµβάσεις σε υφιστάµενες κατασκευές. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ως "µη συγκολλήσιµοι" (non weldable). Επειδή όµως οι "µη συγκολλήσιµοι" χάλυβες (ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση, όπως αναφέρεται και στην Παραγρ. 8.6), υπό ορισµένες προϋποθέσεις δύνανται να συγκολληθούν, αντί του όρου "µη συγκολλήσιµοι" έχει υιοθετηθεί ο όρος "συγκολλήσιµοι υπό προϋποθέσεις". Χάλυβες συγκολλήσιµους Χάλυβες µη συγκολλήσιµους ή συγκολλήσιµους υπό προϋποθέσεις Σύµφωνα µε την αντοχή τους σε διάβρωση, σε: Οι ανοξείδωτοι χάλυβες δεν αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού. Ωστόσο, στην περίπτωση ειδικών έργων ή έργων σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η χρήση τους. Στο Παράρτηµα Π3 γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων οι οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε τις αναφερόµενες εκεί προϋποθέσεις. Κοινούς χάλυβες, που είναι κράµατα σιδήρου µε άνθρακα (Fe-C) και µε άλλα στοιχεία σε µικρές περιεκτικότητες Ανοξείδωτους χάλυβες, που είναι κράµατα σιδήρου µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο (Cr) 12%. Οι χάλυβες αυτοί είναι ανθεκτικοί σε διάβρωση. Η αντοχή τους σε διαβρωτικό περιβάλλον είναι µεγαλύτερη αν περιέχουν και άλλα κραµατικά στοιχεία όπως νικέλιο (Ni), µολυβδένιο (Mo), τιτάνιο (Ti) κ.λπ. 2.2 Τεχνικές κατηγορίες ποιότητας χαλύβων Και για τις δύο αυτές κατηγορίες χαλύβων, η ονοµαστική (χαρακτηριστική) τιµή του ορίου διαρροής f y,nom είναι 500MPa. Οι χάλυβες που αποτελούν αντικείµενο αυτού του Κανονισµού είναι συγκολλήσιµοι, διακρίνονται δε στις εξής τεχνικές κατηγορίες: Β500Α κατά ΕΛΟΤ B500C κατά ΕΛΟΤ Μορφές χαλύβων Τα προερχόµενα από ευθυγράµµιση κουλούρας. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν: οµικά πλέγµατα (δύο διευθύνσεων αντοχής) που ικανοποιούν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Ως προς τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. γεωµετρία, διαστάσεις των φύλλων κ.λπ.) διακρίνονται σε τυποποιηµένα και µη Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος παραδίδονται στις παρακάτω µορφές: Ευθύγραµµες ράβδοι Κουλούρες Ευθυγραµµισµένα προϊόντα Πλέγµατα (βλ. και Κεφ.9). ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 2-9-

18 τυποποιηµένα. Ειδικού τύπου πλέγµατα (µιας διεύθυνσης αντοχής) που προορίζονται κυρίως για αναδίπλωση ή καµπύλωση (µανδύες, κλωβοί κ.λπ.). Οι ράβδοι της κύριας διεύθυνσης αυτών των πλεγµάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ , και του παρόντος Κανονισµού. Ειδικές προβλέψεις και συστάσεις για τα πλέγµατα δίνονται στο Κεφ. 9. Τα δικτυώµατα δεν κυκλοφορούν ευρέως στην ελληνική αγορά. Οι σχετικές απαιτήσεις προδιαγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ ικτυώµατα. 2.4 Σήµανση για την αναγνώριση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Κατά ΕΛΟΤ Σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας Η σήµανση για την αναγνώριση της κατηγορίας ποιότητας των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος γίνεται µε το διαφορετικό τρόπο διάταξης των πλάγιων νευρώσεων στην επιφάνεια της ράβδου. Οι χάλυβες κατηγορίας Β500Α φέρουν στην επιφάνειά τους τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων της ίδιας φοράς, και παράλληλες µεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχ Σχήµα 2-1 ιάταξη νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας Β500Α Κατά ΕΛΟΤ Οι χάλυβες κατηγορίας Β500C φέρουν στην επιφάνειά τους τουλάχιστον δύο σειρές πλάγιων διαδοχικών νευρώσεων αντίθετης κλίσης. Σε κάθε σειρά, οι διαδοχικές νευρώσεις έχουν εναλλασσόµενες γωνίες κλίσης ως προς τον διαµήκη άξονα της ράβδου, όπως φαίνεται στο Σχ Σχήµα 2-2 ιάταξη νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας Β500C Στο Παράρτηµα Π7 του παρόντος Κανονισµού αναφέρονται οι συνηθέστερες σηµάνσεις για τις διάφορες κατηγορίες ποιότητας οι οποίες χρησιµοποιούνταν στην Ελλάδα µέχρι και τον Ιανουάριο του Κεφάλαιο 2 ΚΤΧ 2008

19 Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ δίνονται και άλλες µορφές αυτού του αριθµητικού συστήµατος σήµανσης. Οι ελληνικές βιοµηχανίες, πέραν του υποχρεωτικού συστήµατος σήµανσης που περιγράφεται, χρησιµοποιούν και πρόσθετο αναγνωριστικό σύµβολο της εταιρίας παραγωγής. Βλ. και Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Για χώρες µε τον ίδιο κωδικό αριθµό (πεδίο Β), οι µονάδες παραγωγής πρέπει να έχουν διαφορετικό κωδικό αριθµό (πεδίο Γ). Στο Παράρτηµα Π7 του παρόντος Κανονισµού αναφέρονται κωδικοί αριθµοί των ελληνικών βιοµηχανιών καθώς και µονάδων παραγωγής του εξωτερικού, των οποίων προϊόντα έχουν, κατά καιρούς, εισαχθεί στην Ελλάδα Σήµανση για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής Η αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής του χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος γίνεται, συνήθως, µέσω ενός αριθµητικού συστήµατος κανονικών πλάγιων νευρώσεων ανάµεσα σε ενισχυµένες πλάγιες νευρώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται επαναλαµβανόµενες (ανά 0,7m έως 1,5m περίπου) στη µία σειρά των πλάγιων νευρώσεων της ράβδου. α) Σήµανση για ευθύγραµµες ράβδους Στην περίπτωση ευθύγραµµων ράβδων, το σύµβολο για την έναρξη της σήµανσης, καθώς και για την κατεύθυνση της ανάγνωσης (πεδίο Α, Σχ. 2-3), υποδηλώνεται µε δύο διαδοχικές ενισχυµένες πλάγιες νευρώσεις. Μετά την έναρξη, ακολουθεί η σήµανση της χώρας παραγωγής (πεδίο Β, Σχ. 2-3). Το πλήθος των νευρώσεων που συµβολίζει τη χώρα παραγωγής (κωδικός αριθµός χώρας) δίνεται στον Πιν Μετά, ακολουθεί η σήµανση της µονάδας παραγωγής του χάλυβα (πεδίο Γ, Σχ. 2-3), η οποία γίνεται µε κανονικές πλάγιες νευρώσεις ανάµεσα σε ενισχυµένες. Εάν ο αριθµός που δηλώνει τη µονάδα παραγωγής είναι διψήφιος (το 10 και τα πολλαπλάσια του απαγορεύονται) τότε συµβολίζεται µε δύο οµάδες πλάγιων νευρώσεων ανάµεσα σε ενισχυ- µένες, εκ των οποίων η πρώτη οµάδα δίνει το πρώτο ψηφίο και η δεύτερη οµάδα το δεύτερο ψηφίο του κωδικού του εργοστασίου, όπως φαίνεται και στα Σχ. 2-3 και 2-4. Πίνακας 2-1 Συµβολισµός της χώρας παραγωγής (πεδίο Β) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Κωδικός Χώρα αριθµός χώρας Αυστρία, Γερµανία, Πολωνία, 1 Σλοβακία, Τσεχία Βέλγιο, Ελβετία, Λουξεµβούργο, 2 Ολλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία 3 Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία 4 Ηνωµ. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία 5 ανία, Εσθονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, 6 Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία Πορτογαλία, Ισπανία 7 Ελλάδα, Κύπρος 8 Άλλες χώρες 9 Α. Έναρξη σήµανσης Β. Αριθµός χώρας: 3 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 7 Σχήµα 2-3 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής χάλυβα κατηγορίας Β500Α ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 2-11-

20 Α. Έναρξη Β. Αριθµός σήµανσης χώρας: 2 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 10+4=14 Σχήµα 2-4 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση της χώρας και της µονάδας παραγωγής χάλυβα κατηγορίας Β500C Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ δίνονται και άλλες µορφές σήµανσης για την αναγνώριση προϊόντων από κουλούρες. β) Σήµανση για κουλούρες και προϊόντα τους Στην περίπτωση που οι χάλυβες οπλισµού παράγονται σε µορφή κουλούρας, ακολουθείται η ίδια σήµανση όπως περιγράφεται παραπάνω για τις ευθύγραµµες ράβδους, µε προσθήκη ενός ακόµη συµβόλου για την αναγνώριση της αρχικής µορφής του προϊόντος. Το σύµβολο αυτό είναι µια πρόσθετη, ενισχυµένη πλάγια νεύρωση στην έναρξη της σήµανσης (πεδίο Α των Σχ. 2-5 και 2.6). Α. Έναρξη σήµανσης Β. Αριθµός χώρας: 2 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 7 Σχήµα 2-5 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση χάλυβα B500Α που προέρχεται από κουλούρα Α. Έναρξη σήµανσης Β. Αριθµός χώρας: 2 Γ. Αριθµός εργοστασίου / κατασκευαστή: 10+4=14 Σχήµα 2-6 Παράδειγµα σήµανσης για την αναγνώριση χάλυβα B500C που προέρχεται από κουλούρα Η περίπτωση αφορά ευθυγραµµισµένες ράβδους, πλέγµατα κάθε είδους, δικτυώµατα καθώς και άλλα διαµορφωµένα προϊόντα (π.χ. βιοµηχανοποιηµένους κλωβούς συνδετήρων οι οποίοι είναι γνωστοί στην αγορά ως "µανδύες" ή πλέγµατα δοκών ή πλέγµατα υποστυλωµάτων). Για τις κουλούρες που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία (κατασκευή δοµικών πλεγµάτων κ.λπ.), η σήµανση του εργοστασίου αναφέρεται στον κατασκευαστή που προσδίδει τις τελικές µηχανικές ιδιότητες στο προϊόν. Προϊόντα που προέρχονται από διαµόρφωση θα πρέπει να φέρουν πινακίδα, σταθερά συνδεδεµένη, για την αναγνώριση της µονάδας η οποία τους προσέδωσε την τελική µορφή. Βλ. και Παραγρ Ιχνηλασιµότητα Η χώρα παραγωγής, η µονάδα παραγωγής ή/και διαµόρφωσης, η κατηγορία ποιότητας, η µορφή του προϊόντος και ο αριθµός χύτευσης, πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα και ανιχνεύσιµα για όλες τις παραδιδόµενες και διακινούµενες παρτίδες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος. Ο παραγωγός πρέπει να τηρεί έναν τρόπο για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης για τα προϊόντα που διαθέτει Κεφάλαιο 2 ΚΤΧ 2008

21 Κεφάλαιο 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 3.1 Γεωµετρικά χαρακτηριστικά Κατά τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ Ονοµαστικά µεγέθη Οι ονοµαστικές διάµετροι δίνονται στον Πιν Στον ίδιο πίνακα, για κάθε ονοµαστική διάµετρο, δίνονται επίσης το πεδίο εφαρµογής καθώς και η ονοµαστική διατοµή, η ονο- µαστική µάζα και οι ανοχές ως προς την ονοµαστική µάζα. Πίνακας 3-1 Ονοµαστικές διάµετροι, ονοµαστικές διατοµές, ονοµαστική µάζα και ανοχές ως προς την ονοµαστική µάζα - Πεδίο εφαρµογής Οι κουλούρες και τα ευθυγραµµισµένα προϊόντα κατηγορίας B500Α προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή πλεγµάτων και δικτυωµάτων. Ονοµ. διάµετρος (mm) Πεδίο εφαρµογής Ράβδοι Κουλούρες και Ηλεκτροσυγκολληµένα ευθυγραµµισµένα προϊόντα πλέγµατα και δικτυώµατα B500C B500Α B500C B500Α B500C Ονοµ. διατοµή (mm 2 ) Ονοµ. µάζα/ µέτρο (kg/m) Ανοχές µάζας/ µέτρο (%) 5,0 19,6 0,154 ±6 5,5 23,8 0,187 ±6 6,0 28,3 0,222 ±6 6,5 33,2 0,260 ±6 7,0 38,5 0,302 ±6 7,5 44,2 0,347 ±6 8,0 50,3 0,395 ±6 10,0 78,5 0,617 ±4,5 12, ,888 ±4,5 14, ,21 ±4,5 16, ,58 ±4,5 18, ,00 ±4,5 20, ,47 ±4,5 22, ,98 ±4,5 25, ,85 ±4,5 28, ,83 ±4,5 32, ,31 ±4,5 40, ,86 ±4,5 Για τα µη τυποποιηµένα δοµικά πλέγµατα, καθώς και για τα πλέγµατα ειδικού τύπου, οι απαιτήσεις και οι αντίστοιχες ανοχές θα συµφωνούνται µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή (βλ. και Κεφ. 9). Οµοίως για τα µη τυποποιηµένα δικτυώµατα οι απαιτήσεις και οι αντίστοιχες ανοχές, θα συµφωνούνται µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή. Το µήκος των ράβδων, το βάρος των κουλουρών και οι αντίστοιχες ανοχές, θα συµφωνούνται µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή, όπως προβλέπεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Παραγρ και Οι απαιτήσεις και οι ανοχές για τις διαστάσεις των τυποποιηµένων δοµικών πλεγµάτων καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Παραγρ και στο Κεφ. 9 του παρόντος Κανονισµού. Για τα τυποποιηµένα δικτυώµατα οι απαιτήσεις και οι ανοχές των διαστάσεων πρέπει να συµφωνούν µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Παραγρ ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 3-13-

22 Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των νευρώσεων ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, EΛΟΤ και EΛΟΤ Η µέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών και ο υπολογισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής, α R, των νευρώσεων γίνεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Γεωµετρία επιφάνειας - Απαιτήσεις συνάφειας Οι χάλυβες µε νευρώσεις χαρακτηρίζονται από τη γεωµετρία της επιφάνειάς τους από την οποία εξαρτάται η συνάφειά τους µε το σκυρόδεµα. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Παραγρ Εάν, ειδικότερα, ένα από τα χαρακτηριστικά: απόσταση των νευρώσεων, c, γωνία κλίσης των νευρώσεων, β, και ύψος των νευρώσεων, h, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις, τότε θα υπολογίζεται η ανηγµένη επιφάνεια προβολής των νευρώσεων, α R, η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί τις τιµές του Πιν. 3-2 (βλ. Παραγρ ) Επιµέρους γεωµετρικά χαρακτηριστικά των νευρώσεων Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε νευρώσεις έχουν τουλάχιστον δύο σειρές παράλληλων πλάγιων νευρώσεων, οµοιόµορφα κατανεµηµένων στην παράπλευρη επιφάνεια του προϊόντος, και σε ίσες αποστάσεις καθ όλο το µήκος κάθε σειράς. Μπορούν να υπάρχουν και διαµήκεις νευρώσεις, χωρίς όµως να είναι υποχρεωτικές. Οι πλάγιες νευρώσεις θα έχουν σχήµα µηνίσκου και θα καταλήγουν οµαλά στον κορµό της ράβδου. Η προβολή των πλάγιων νευρώσεων, σε επίπεδο κάθετο στον διαµήκη άξονα της ράβδου, πρέπει να καταλαµβάνει τουλάχιστον το 75% της περιφέρειας της ράβδου που θα υπολογίζεται από την ονοµαστική διάµετρό της, d, (βλ. Σχ. 3-1). s 1 s+s 1 2 πd s 2 Σχήµα 3-1 Εγκάρσια τοµή ράβδου Η γωνία κλίσης, α, της πλευράς των πλάγιων νευρώσεων θα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 45 ο. Πρέπει να προβλέπεται καµπύλη συναρµογής µεταξύ της πλευράς των πλάγιων νευρώσεων και του κορµού της ράβδου (βλ. Σχ. 3-2). b α τοµή A-A h Σχήµα 3-2 Γωνία κλίσης, α, ύψος, h, και πλάτος, b, πλάγιας νεύρωσης -14- Κεφάλαιο 3 ΚΤΧ 2008

23 Οι γωνίες κλίσης, β, των πλάγιων νευρώσεων ως προς τον άξονα της ράβδου θα είναι από 35 ο έως 75 ο (βλ. Σχ. 3-3). Χάλυβας B500A Χάλυβας B500C Σχήµα 3-3 Γωνίες κλίσης, β, και απόσταση, c, πλάγιων νευρώσεων (Για την τοµή Α-Α βλ. Σχ. 3-2) Το πλάτος, b, των πλάγιων νευρώσεων θα είναι περίπου 0,1d (βλ. Σχ. 3-2). Το ύψος, h, των πλάγιων νευρώσεων στην κορυφή θα είναι από 0,03d έως 0,15d, η δε µεταξύ τους απόσταση, c, θα είναι από 0,4d έως 1,2d (βλ. Σχ. 3-2 και 3-3). Εφόσον υπάρχουν διαµήκεις νευρώσεις, το ύψος τους δεν θα υπερβαίνει το 0,15d Ανηγµένη επιφάνεια προβολής Όταν απαιτηθεί ο υπολογισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής των νευρώσεων, α R, (βλ. Παραγρ ), τότε η τιµής της θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή που δίνεται στον Πιν Πίνακας 3-2 Ελάχιστη τιµή της ανηγµένης επιφάνειας προβολής, α R, των νευρώσεων Ονοµαστική διάµετρος (mm) 5-6 6, α R,min 0,039 0,045 0,052 0,056 Ο υπολογισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής των νευρώσεων θα γίνεται µε την παρακάτω σχέση (βλ και Σχ. 3-4): α R 1 = πd k n= 1 1 m m j = 1 A R n c,, j sin n β n,j όπου: p AR = h s,i l είναι η επιφάνεια διαµήκους τοµής της i= 1 νεύρωσης h s είναι το µέσο ύψος κάθε τµήµατος µήκους l µιας πλάγιας νεύρωσης που έχει διαχωριστεί σε p µέρη (l R =p l) β είναι η γωνία κλίσης των νευρώσεων ως προς τον άξονα της ράβδου d είναι η ονοµαστική διάµετρος της ράβδου c είναι η απόσταση των νευρώσεων ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 3-15-

24 k είναι ο αριθµός των σειρών των πλάγιων νευρώσεων m είναι ο αριθµός των κλίσεων των νευρώσεων σε µια σειρά n, j, i είναι µεταβλητές άθροισης. Σχήµα 3-4 Προσδιορισµός της ανηγµένης επιφάνειας προβολής, α R, των νευρώσεων Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, EΛΟΤ και EΛΟΤ , ενώ ο προσδιορισµός τους γίνεται µε βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μηχανικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες σε εφελκυσµό Στο Σχ. Σ3-1α δίνεται ένα τυπικό διάγραµµα τάσεωνπαραµορφώσεων σε εφελκυσµό, για χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε διακριτό όριο διαρροής. Τέτοιο διάγραµ- µα παρουσιάζουν συνήθως οι χάλυβες κατηγορίας Β500C. Η ανυπαρξία διακριτού ορίου διαρροής (βλ. και Σχ. Σ3-1β) µπορεί να οφείλεται συνήθως: - στην κατεργασία (π.χ. ψυχρή διαµόρφωση, προβλήµατα κατά τη θερµική κατεργασία) - σε ιδιαιτερότητες της χηµικής σύστασης κ.α. Τα υποχρεωτικά όρια των µηχανικών χαρακτηριστικών σε εφελκυσµό των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος δίνονται στον Πιν Για το όριο διαρροής f y, οι αναφερόµενες στον Πιν. 3-3 τιµές είναι χαρακτηριστικές, ποσοστηµορίου 95%. Για τη συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο, ε u, για τον λόγο f t /f y και για τον λόγο f y,act /f y,nom οι αναφερό- µενες στον Πιν. 3-3 τιµές είναι χαρακτηριστικές, ποσοστη- µορίου 90%. Οι τιµές των f y και f t υπολογίζονται µε βάση την ονοµαστική διατοµή. Όταν δεν υπάρχει διακριτό όριο διαρροής, θα προσδιορίζεται το συµβατικό όριο διαρροής f 0, Κεφάλαιο 3 ΚΤΧ 2008

25 Η συνολική ανηγµένη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο, ε u, διαφέρει από την ανηγµένη παραµόρφωση µετά τη θραύση, ε 5, (η οποία προβλεπόταν στα καταργηθέντα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971). Συγκεκριµένα, η µέτρηση της ε u γίνεται µακριά από την περιοχή θραύσης και από τις αρπάγες, ενώ η µέτρηση της ε 5 γινόταν εκατέρωθεν της θραύσης επί συνολικού µήκους 5d. Στο ίδιο δοκίµιο η τιµή της ε 5 είναι συνήθως πολύ µεγαλύτερη της τιµής της ε u. Πίνακας 3-3 Όρια µηχανικών ιδιοτήτων χαλύβων σε εφελκυσµό κατά ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ (Χαρακτηριστικές τιµές, X k ) Ιδιότητα Τεχνική κατηγορία ποιότητας Β500Α Β500C Όριο διαρροής, f y (MPa) Λόγος της πραγµατικής προς την ονοµαστική τιµή του _ 1,25 ορίου διαρροής, f y,act /f y,nom Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, f t /f y Συνολική ανηγµένη παραµόρφωση (επιµήκυνση) στο µέγιστο φορτίο ε u (%) 1,05 ( 1,03 για d<6mm) 2,5 ( 2 για d<6mm) 1,15 1,35 7,5 Υπόµνηµα ε u,pl : πλαστική παραµένουσα παραµόρφωση υπό το µέγιστο φορτίο ε u : συνολική παραµόρφωση υπό το µέγιστο φορτίο ε u,el : ελαστική παραµόρφωση αντιστοιχούσα στο µέγιστο φορτίο Σχήµα Σ3-1α Τυπικό διάγραµµα τάσεων - παραµορφώσεων για χάλυβα µε διακριτό όριο διαρροής. Σχήµα Σ3-1β Προσδιορισµός ορίου διαρροής για χάλυβα µε µη διακριτό όριο διαρροής ΚΤΧ 2008 Κεφάλαιο 3-17-

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Σε µια χώρα µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000 1. Ιστορική ανασκόπηση η εξέλιξη Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός 1.1 Ο Κανονισµός Σκυροδέµατος του 1954. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΧΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης

Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΧΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης ΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης Ημερίδα ΤΕΕ 23 Ιανουαρίου 2008 Παντελής Πολατίδης Μεταλλουργός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 02 Σιδηροί Οπλισµοί Σκυροδεµάτων 01 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 00 Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet.

Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet. «Επισκευές Προσθήκες Ενισχύσεις» Βασικές απαιτήσεις του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 2008) Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα. Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφιστάµενων κατασκευών Γ. οµικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ).

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. Αθήνα 20-08 - 2007 /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & Αρ. Πρωτ. : ΙΠΑ /οικ/ 473 ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 1 - Ν ο ε μ β ρ ι ο ς 2 0 0 6 «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Του Γιώργου Βαρουφάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 02013290611000152 18093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 6 Νοεμβρίου 2000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Παρουσίαση Εταιρίας Βιομηχανικές Σχάρες Βιομηχανικές Σχάρες Πίνακες Αντοχών Σκάλες - Σκαλοπάτια Η STAHLWELD Α.Ε. μαζί με τα γαλβανιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2 ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Για το σχεδιασµό µιας κατασκευής είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών που την αποτελούν. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια σύντοµη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα