Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 10. Πολυνηματικές εφαρμογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 10. Πολυνηματικές εφαρμογές"

Transcript

1 Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 10. Πολυνηματικές εφαρμογές

2 Multithreading Μulti-processing Πολλές διεργασίες ταυτόχρονα Κάθε διεργασία έχει το δικό της χώρο μνήμης ή ενδέχεται όλες να μοιράζονται και κάποιο χώρο μνήμης Ουσιαστικά μία διεργασία εκτελείται κάθε φορά Το λειτουργικό αναλαμβάνει τη διαχείριση Multithreading Multiple points of execution (threads) within the same memory space 2

3 Threads - Νήματα Τα threads επιτρέπουν εργασίες να τρέχουν παράλληλα με την κύρια εφαρμογή Είναι διεργασίες που τρέχουν στον ίδιο χώρο διευθύνσεων: μοιράζονται τις μεταβλητές στιγμιοτύπων, αλλά διατηρούν και τοπικές μεταβλητές Χρησιμοποιούνται από το JVM σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Όταν φορτώνουμε μια εικόνα ή ένα ήχο μέσα από ένα applet. Όταν καλούμε την update του αντικειμένου graphics Μπορούμε να δηλώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε δικά μας νήματα.

4 Γιατί χρειάζομαι threads Single threaded application: Ένα νήμα κάνει τα πάντα Αν υπάρχουν ενέργειες να εκτελεστούν, θα περιμένουν τη σειρά τους Αν μια ενέργεια θέλει χρόνο για να ολοκληρωθεί, η εφαρμογή θα φαίνεται ότι έχει κολλήσει Multithreaded application: Ένα νήμα για κάθε εργασία Αν ένα νήμα έχει αναλάβει μια αργή ενέργεια, τα υπόλοιπα νήματα θα συνεχίσουν να εκτελούνται Αν η εφαρμογή τρέχει σε σύστημα με πολλούς επεξεργαστές, το λειτουργικό θα στείλει κάθε νήμα σε άλλο επεξεργαστή. 4

5 Πότε χρειάζομαι threads Όταν η εφαρμογή μου έχει GUI Τα νήματα που αφορούν το GUI διαχειρίζονται τις ενέργειες του χρήστη και αναθέτουν τις εργασίες σε άλλα νήματα Το GUI συνεχίζει να αποκρίνεται στις ενέργειες του χρήστη ακόμη κι αν τρέχουν άλλα νήματα Όταν η εφαρμογή μου πρέπει να αποκρίνεται ασύγχρονα (π.χ. Network based applications) Τα δεδομένα που έρχονται από το δίκτυο μπορεί να έρχονται χωρίς ομαλή ροή Ένα νήμα μπορεί να ελέγχει την πόρτα εισόδου δεδομένων Όποτε έρθουν δεδομένα το νήμα ολοκληρώνει τη διαχείρισή τους ή την αναθέτει σε άλλο νήμα Η εφαρμογή μας τρέχει σε άλλο νήμα 5

6 Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός; Κάθε νήμα έχει το δικό του χώρο (virtual registers και calling stack) Ο "scheduler" αποφασίζει ποιο νήμα εκτελείται και πότε Το VM μπορεί να έχει το δικό του scheduler ή να χρησιμοποιεί το scheduler του λειτουργικού (το JVM έχει δικό του) Ο scheduler έχει μια λίστα με τα threads που είναι έτοιμα να τρέξουν (run queue) και μια λίστα με τα threads που περιμένου είσοδο (wait queue) Κάθε νήμα έχει μια προτεραιότητα. Τα threads υψηλής προτεραιότητας επιλέγονται κάθε φορά από την run queue Δεν μπορούμε να υποθέσουμε από πριν με ποια σειρά θα χρονοπρογραμματιστούν τα threads. 6

7 Καταστάσεις ενός thread Thread created New start() Ready yield(), or time out run() join() Running run() returns Finished Target finished interrupt() sleep() wait() Wait for target to finish Wait for time out Wait to be notified Blocked Time out notify() or notifyall() Interrupted()

8 Πώς τρέχει ένα thread Ξεκινά με τη μέθοδο run() που περιέχει το βασικό σύνολο εντολών του νήματος Ενεργοποιείται με το start() Τερματίζει όταν ολοκληρωθεί η run() Αν θέλουμε να μην ολοκληρωθεί το νήμα, πρέπει να μπλοκάρουμε τη run (π.χ. με endless loop) Ένα thread καλεί κάποιο άλλο με την κλήση της start() Thread1 start() Thread Object run() Thread2 8

9 Ένα Thread για κάθε Task Ένα Thread μπορεί να είναι αντικείμενο της κλάσης Thread ή δικών μας κλάσεων που κληρονομούν τη Thread Συχνά οι δικές μας κλάσεις μπορεί να έχουν δική τους κληρονομικότητα, και ταυτόχρονα να θέλουμε να είναι threads Τότε χρησιμοποιούμε το Runnable interface Ένα interface με μοναδική μέθοδο την run() Χρειαζόμαστε και κάποιον (ένα dummy Thread object) να φτιάξει και να ξεκινήσει το νήμα μας 9

10 Τρόποι δήλωσης (1/2) Επέκταση της Thread public class HelloThread extends Thread { public void run() { System.out.println("Hello from a thread!"); public static void main(string args[]) { (new HelloThread()).start();

11 Τρόποι δήλωσης (2/2) Υλοποίηση της Runnable public class HelloRunnable implements Runnable { public void run() { System.out.println("Hello from a thread!"); public static void main(string args[]) { (new Thread(new HelloRunnable())).start(); Thread1 start() Thread2 Thread Object run() Runnable Object run()

12 Μέθοδοι Thread.yield(): όποτε καλείται δίνει προτεραιότητα στα υπόλοιπα threads εις βάρος του τρέχοντος. Thread.sleep(long x): σταματά προσωρινά (για x milliseconds) την εκτέλεση του νήματος final void otherthread.join(): διακόπτει το τρέχον νήμα μέχρι να τελειώσει το otherthread isalive(): επιστρέφει true για Ready, Blocked, or Running state interrupt(): αν το thread είναι Ready or Running, σταματά. Αν είναι blocked ξυπνά και γίνεται Ready ενώ πετά μια java.io.interruptedexception isinterrupt(): ελέγχει αν το νήμα εξακολουθεί να είναι σταματημένο ή ξαναξεκίνησε

13 Πώς τερματίζω ένα thread Στη Java 1.1. η κλάση Thread είχε μέθοδο stop() Ένα thread σταματούσε ένα άλλο thread καλώντας τη stop() Είχε και suspend() και resume() Αυτό όμως οδηγούσε σε αμοιβαίους αποκλεισμούς (deadlocks) Πλέον δε χρησιμοποιούνται (deprecated) Αν θέλουμε να τερματίσουμε το thread περιμένουμε να τελειώσει η run Αν θέσω ένα boolean γνώρισμα στο thread και φροντίζω να ελέγχω την τιμή του εντός της run, μπορώ να ελέγξω πότε θα τελειώσει Μέσω μιας μεθόδου set αλλάζω την τιμή στο γνώρισμα (από άλλο νήμα που τρέχει) και τερματίζω τη run() βγαίνοντας από το infinite loop 13

14 Κοινή χρήση; Υπάρχουν θέματα συγχρονισμού (ταυτόχρονης πρόσβασης στον κοινόχρηστο χώρο) που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα νήματα θεωρούμε δύο μόνο αντικείμενα που μοιράζονται τον κοινό χώρο: Το αντικείμενο Thread της Java που ελέγχει το χώρο (ελεγκτής) και ένα αντικείμενο που περιέχει τη μέθοδο που θα εκτελέσουμε παράλληλα (νήμα). Το αντικείμενο νήμα έχει μια μέθοδο run η οποία: πρέπει να είναι public, να μην παίρνει ορίσματα, να μην επιστρέφει τιμές και να μην παράγει εξαιρέσεις. Το αντικείμενο ελεγκτής φτιάχνει το νήμα, το ξεκινά (καλώντας τη run) και το καταστρέφει μόλις τελειώσει.

15 Δήλωση μιας τάξης νήματος Μια τάξη νήμα υλοποιεί τη διεπαφή Runnable (ορίζει μια μέθοδο run). Περιέχει μια σημαία (flag) επιτυχούς ολοκλήρωσης της διεργασίας. Μέσα στη run υλοποιεί την παράλληλη διεργασία και στο τέλος της ενημερώνει τη σημαία. class Animation implements Runnable { boolean finished; public void run( ) {... finished=true;

16 Έλεγχος ενός νήματος Στην κυρίως εφαρμογή φτιάχνουμε το αντικείμενο νήμα Animation happy = new Animation(); Φτιάχνουμε το αντικείμενο ελεγκτή και του αναθέτουμε να παρακολουθεί το νήμα Thread mythread = new Thread( happy ); Ο ελεγκτής ξεκινά το νήμα mythread.start( ); Η τελευταία εντολή εκτελεί τη run του αντικειμένου happy (νήμα) Για να ξεκινήσουμε ένα δεύτερο νήμα (οποιασδήποτε τάξης) ο ελεγκτής συνδέεται με αυτό και το ξεκινά mythread = new Thread( new anotherthreadclass() ); mythread.start( );

17 Παύση και επανεκκίνηση νήματος Η μέθοδος sleep( ) σταματά το νήμα για κάποια milliseconds, δημιουργώντας ένα InterruptedException αν το νήμα είναι ήδη σταματημένο Η μέθοδος interrupt( ) ξαναξεκινά ένα νήμα που ήταν αδρανές try { sleep( 500 ); // περιμένει 0,5" catch ( InterruptedException e ) { // αν κάποιος καλέσει την interrupt για το νήμα Οι μέθοδοι wait() και notify( ) συντονίζουν την εκτέλεση δύο ή περισσοτέρων νημάτων

18 Τερματισμός του Thread Πρέπει να μπλοκάρουμε τη run() σε ένα loop Πρέπει να φροντίσουμε να μπορεί να επιστρέψει βγαίνοντας από το loop public void stopthread(){ this.stopthread=true; public void run( ) {. while (true) { if (stopthread) return;

19 Παράδειγμα Δημιουργήστε ένα GUI με 3 buttons και ένα text field Με το start: θα ξεκινά ένα thread που θα τυπώνει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο text field κάθε 1 sec. Με το stop: το thread θα σταματά Με το reset: θα καθαρίζει το text field

20 Ταυτόχρονη πρόσβαση σε δεδομένα Δύο threads επιχειρούν να ενημερώσουν τα ίδια δεδομένα (π.χ. να προσθέσουν/διαγράψουν/διαβάσουν αντικείμενα από μια συλλογή) Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται απόλυτα από τον scheduler και δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε Όσο το ένα thread γράφει κάτι στα δεδομένα, μπορεί να τα «κλειδώσει» μέχρι να τελειώσει Κανείς εκτός από το thread δεν μπορεί να δει τα κλειδωμένα δεδομένα Ο μηχανισμός αυτός στην Java λέγεται synchronization 20

21 Συγχρονισμός νημάτων Έστω ένας τραπεζικός λογαριασμός με ένα αρχικό ποσό, ένα νήμα που κάνει κατάθεση και δύο νήματα που κάνουν ανάληψη Parent public class SavingsAccount { private float balance; public synchronized void withdraw(float anamount) { if ((anamount>0.0) && (anamount<=balance)) balance = balance - anamount; public synchronized void deposit(float anamount) { if (anamount>0.0) balance = balance + anamount; 1000 SavingsAccount Child1 Child2

22 Παράδειγμα Ο Parent καταθέτει χρήματα κάθε 5" καλώντας την deposit Τα Child αφαιρούν χρήματα κάθε 3" καλώντας την withdraw class Parent implements Runnable { SavingsAccount account; String name; boolean bankrupted = false; public Parent(String n, SavingsAccount s) { this.name = n; this.account = s; public void run() { while (true) { try { Thread.sleep(5000); catch (InterruptedException ex) { account.deposit(this.name, 1000); if (bankrupted) { return; class Child implements Runnable { SavingsAccount account; String name; boolean foundajob= false; public Child(String n, SavingsAccount s) { this.name = n; this.account = s; public void run() { while (true) { try { Thread.sleep(3000); catch (InterruptedException ex) { account.withdraw(this.name, 200); if (foundajob) { return;

23 Η main Φτιάχνει το λογαριασμό τον Parent τα Child Ξεκινά τα νήματα

24 Συγχρονισμένες μέθοδοι

25 Συνεπώς Έχουμε withdraw κλήσεις από τα Child που εξυπηρετούνται όσο υπάρχει υπόλοιπο Μόλις αδειάσει ο λογαριασμός η τελευταία κλήση της withdraw παγώνει (wait) Μια κλήση της deposit από τον parent καλεί τη notify και ξεπαγώνει τη συγχρονισμένη μέθοδο withdraw Πότε παγώνει η deposit και πως βγαίνουμε από την κατάσταση αυτή;

26 Thread Pools Αν ξεκινάμε ένα thread για κάθε task είναι δαπανηρό. Θέλουμε μια δεξαμενή με threads, που να μας δίνει ένα thread αν αυτό έχει τελειώσει την προηγούμενη εργασία Η υλοποίηση προσφέρεται μέσα από το Executor interface το οποίο ελέγχει τα Runnable αντικείμενα σε ένα thread pool Το ExecutorService είναι ένα subinterface του Executor «interface» java.util.concurrent.executor +execute(runnable object): void Executes the runnable task. «interface» java.util.concurrent.executorservice +shutdown(): void +shutdownnow(): List<Runnable> +isshutdown(): boolean +isterminated(): boolean Shuts down the executor, but allows the tasks in the executor to complete. Once shutdown, it cannot accept new tasks. Shuts down the executor immediately even though there are unfinished threads in the pool. Returns a list of unfinished tasks. Returns true if the executor has been shutdown. Returns true if all tasks in the pool are terminated. 26

27 Δημιουργία εκτελεστή (Executor) Φτιάχνουμε Executor αντικείμενα μέσα από static methods της Executors java.util.concurrent.executors +newfixedthreadpool(numberofthreads: int): ExecutorService +newcachedthreadpool(): ExecutorService Creates a thread pool with a fixed number of threads executing concurrently. A thread may be reused to execute another task after its current task is finished. Creates a thread pool that creates new threads as needed, but will reuse previously constructed threads when they are available. 27

28 ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(5); Runnable worker = new MyClassThatImplementsRunnable(); executor.execute(worker); public class MyClassThatImplementsRunnable implements Runnable { public void run() { System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Start."); processcommand(); System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " End."); 28

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Εργαστήριο Java Lab09 Αντικείμενο: Πολυνηματικές εφαρμογές Η χρήση περισσότερων από μιας ροής εντολών μέσα σε ένα πρόγραμμα είναι γνωστή ως multithreading. H κάθε μια ροή εντολών μέσα στο πρόγραμμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java

Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Σταύρος Πολυβίου Τί είναι ένα νήµα (thread); Ας ορίσουµε πρώτα το τί είναι µία διεργασία (process): Ένα αυτοδύναµο περιβάλλον εκτέλεσης (selfcontained execution environment).

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ PC ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Nachos

Λειτουργικά Συστήματα Nachos ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λειτουργικά Συστήματα Nachos Μόσχογλου Στυλιανός 6978 2η Μαρτίου, 2013 Επιβλέπων: κ. Χασάπης Γεώργιος Επικουρών:

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξομοιωτής προπονητή ποδοσφαιρικής ομάδας

Εξομοιωτής προπονητή ποδοσφαιρικής ομάδας ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εξομοιωτής προπονητή ποδοσφαιρικής ομάδας Εισηγητής: Μαρίνος Ιωάννης Επιβλέπων καθηγητής: Ούτσιος Ευάγγελος Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε χωροχρονικά δεδομένα με χρήση κινητών συστημάτων

Αναζήτηση σε χωροχρονικά δεδομένα με χρήση κινητών συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναζήτηση σε χωροχρονικά δεδομένα με χρήση κινητών συστημάτων Ευστάθιος Ε. Μαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ζητείται να αναπτύξετε λογισμικό ελέγχου για τον Πίνακα Αναχωρήσεων ενός αεροδρομίου ακολουθώντας τη διεργασία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 25 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; 34 1.1.1 Το λειτουργικό σύστημα ως επεκτεταμένη μηχανή 34 1.1.2 Το λειτουργικό σύστημα ως διαχειριστής πόρων 36 1.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων

Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων Initializers Μ. Δικαιάκος Στην Java, πριν την χρήση μιας μεταβλητής αρχέγονου τύπου, η μεταβλητή αυτή θα πρέπει να έχει αρχικοποιηθεί. Διαφορετικά ο μεταφραστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Εργασία ΙΙ: Σχεδιασμός Ημερομηνία Παράδοσης: 26 Μαρτίου 2012 Ον/μο φοιτητή: Μπεγέτης Νικόλαος Α.Μ.: 1115200700281 Άσκηση 1(i) Το πλάνο εκτέλεσης για το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα