ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οδεγφο πνπδψλ ΒΟΛΟ

2 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΒΟΛΟ 2009

3 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Υαηξεηηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΣΓΔ 4 Μηθξφ ηζηνξηθφ ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ 5 Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 8 ρνιέο θαη Σκήκαηα 9 Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 10 Ζ βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο 11 Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 13 Φπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο 14 Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 16 Δξγαζηήξηα 20 Σξέρνληα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 23 Φνηηεηηθφο ζχιινγνο 24 Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 25 Υξνληθή δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ 26 Γνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 26 Γήισζε θαη παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 27 Πξνγξακκαηηζκφο ζπνπδψλ 28 Αμηνιφγεζε 28 Πηπρίν 28 Κσδηθνπνίεζε καζεκάησλ 29 Γηπισκαηηθή εξγαζία 30 Πξφγξακκα Education and Culture Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus 30 Θεκαηηθνί θχθινη 33 Δλδεηθηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΠΣΓΔ 37 Αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο καζεκάησλ 45 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 134 Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: «χγρξνλα πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ» 135 Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ: «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο» 137 Δθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 139 χληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ 143 Φνηηεηηθή κέξηκλα 149 Ζκεξνιφγην εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αθ. Έηνπο Σειεθσληθφο θαηάινγνο & ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο 155

4 Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αγαπεηέο θνηηήηξηεο θαη αγαπεηνί θνηηεηέο, νη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο είλαη θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη σο ηέηνηεο απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παηδεία θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Απφ ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ζπληζηά κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη απνξξένπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαη ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηεο ρψξαο, θαζψο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο θνξείο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ, θαη επηκφξθσζεο ησλ ελ ελεξγεία, εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο νδεγφο ζπνπδψλ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο απνηππψλεη ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα φισλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνπζψλ ηνπ ηκήκαηφο καο γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο ζχγρξνλεο αθαδεκατθήο θαη επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο ελφο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ ηαπηφηεηα απηή εδξάδεηαη ζην θεθάιαην ησλ γλψζεσλ πνπ έρεη ζπζζσξεπζεί ζηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο, επηδηψθεη ηε δεκηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηε ζχλδεζε απηψλ κε ηε δηδαθηηθή πξάμε - ράξηλ ηεο αξηηφηεξεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ - θαη αμηψλεη, ηέινο, φρη απιά λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο αιιά θαη λα ζπλδηακνξθψζεη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε απηήο, ζηε βάζε ησλ πάγησλ αξρψλ ηεο Παηδαγσγηθήο, ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο. ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ζα βξείηε κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ, θαη γηα ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπειπηζηνχκε φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζαο θαη λα ζηαζνχλ αθνξκή γηα έλαλ γφληκν δηάινγν κε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο δηδάζθνπζεο. ινη φζνη εξγαδφκαζηε ζην Π.Σ.Γ.Δ., δηδάζθνληεο, δηδάζθνπζεο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, ζαο επρφκαζηε επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ζαο. Γηα ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ν Πξφεδξνο Υξήζηνο Γθφβαξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

5 Μηθξό ηζηνξηθό ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ

6 Μ Ι Κ Ρ Ο Ι Σ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Η Π Ο Λ Η Σ Ο Τ Β Ο Λ Ο Τ ην θέληξν ηεο Διιάδαο Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηακέλνπλ ζε κία απφ ηηο νκνξθφηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο καο. Ζ πφιε ηνπ Βφινπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Διιάδαο, ζε ίζε ζρεδφλ α- πφζηαζε απφ ηα δπν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Κηηζκέλε ζηνλ κπρφ ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Πειίνπ, είλαη ε κνλαδηθή δηέμνδνο πξνο ηε ζάιαζζα ηεο κεγαιχηεξεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο, ηεο Θεζζαιίαο. Σν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Βφινπ κε πιεζπζκφ πεξίπνπ θαηνίθνπο πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Βφινπ θαη Νέαο Ησλίαο, ελψ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πξνάζηηά ηνπ νη δήκνη Ησιθνχ, Αηζσλίαο θαη Αξηέκηδαο. ε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ Βφιν (θαη κε άλεηε επηθνηλσλία) βξίζθνληαη ηα γλσζηά γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ νηθνλνκηθή/θνηλσληθή ηνπο θίλεζε ρσξηά ηνπ Πειίνπ, ηεο πεξηνρήο Βειεζηίλνπ θαη Αικπξνχ. H παιαηά πόιε Σν θάζηξν ηνπ Βφινπ (Γφινπ), ζηε ζεκεξηλή ζπλνηθία Παιαηά ζηνλ δπηηθφ ηνκέα ηεο πφιεο, κε ιείςαλα απφ φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, απνηειεί ηνλ νηθηζηηθφ ππξήλα ηεο λεφηεξεο πφιεο. Χο νηθηζηηθφ (θαη δηνηθεηηθφ) θέληξν θαίλεηαη φηη απέθηεζε ζεκαζία απφ ηνλ 6 ν κ.υ. αηψλα, φηαλ πηα είραλ εξεκψζεη νη θνληηλέο Παγαζέο ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ θαη ε Μαθεδνληθή Γεκεηξηάδα, πνπ είρε ζπλνηθηζηεί απφ ηνλ Γεκήηξην ηνλ Πνιηνξθεηή. Απφ ηε Μεζαησληθή πεξίνδν ζηελ πεξηνρή θπξηαξρνχζαλ νη ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο νξεηλέο θνηλφηεηεο ηνπ Πειίνπ. Μηα κηθξή "ζθάια" ζην λφηην κέξνο ηνπ θάζηξνπ ήηαλ αξθεηή γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ θαη ηνπ Πειίνπ, ελψ ην κηθξφ θξνχξην, αξθνχζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο "ζθάιαο" απφ ηνπο λνκάδεο επηδξνκείο. Σν θάζηξν πέξαζε ζηε δηθαηνδνζία ησλ π- ζηεξνβπδαληηλψλ θενπδαξρψλ, ησλ Καηαιαλψλ θαη ηειηθά ησλ Οζσκαλψλ, νπφηε θαη έπαςε λα έρεη ηε ρξήζε ηνπ πνιεκηθνχ θξνπξίνπ. Ζ ηειεπηαία επίζεζε πνπ δέρζεθε ήηαλ απφ ην βελεηηθφ ζηφιν ηνπ Μνξνδίλη ην Απφ ηελ επνρή απηή ε ζεκαζία ηεο θάιαο άξρηζε λα κεγαιψλεη θαη κε ην θηίζηκν απνζεθψλ γχξσ ηεο λα γίλεηαη ιηκάλη, ελψ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη έμσ απφ ην Κάζηξν αλαπηχρζεθε κηα ζπλνηθία κε θαηνηθίεο, απνζήθεο θαη εξγαζηήξηα ησλ εκπφξσλ δεκεηξηαθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ απφ ηελ ελδνρψξα θαη ην Πήιην. ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, έμσ απφ ην Κάζηξν ε ζπλνηθία ησλ «καγαδηψλ» αλαπηχζζεηαη αλαηνιηθφηεξα κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο πφιεο ηνπ Βφινπ. Η λέα πόιε Μεηά ην 1830 ζηε λνηηναλαηνιηθή παξαιία ηνπ Κάζηξνπ νη βηνηέρλεο θαη έκπνξνη θάηνηθνη ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Πειίνπ, αιιά θαη επήιπδεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη άιια θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ, άξρηζαλ λα ρηίδνπλ κηα λέα πφιε, κε παξάιιειεο πξνο ηε ζάιαζζα ζεηξέο θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, θαηνηθηψλ. Ζ λέα πφιε, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ιηκαληνχ ηεο θνληά ζηε κεζφξην ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αθνινχζεζε ζχληνκα αλνδηθή πνξεία κε απμαλφκελε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηαζκφ ζηελ ηζηνξία θαη λέα πεξίνδν άλζηζεο ηεο πφιεο απνηέιεζε ε πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηνπ Βφινπ (2 Ννεκβξίνπ) ζην ειιεληθφ θξάηνο ην Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα ην ιηκάλη, πνπ επεθηείλεηαη κε λέεο εγθαηαζηάζεηο, θαη ν ζηδεξφδξνκνο πνπ ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηα θέληξα ηεο ζεζζαιηθήο ελδνρψξαο θαη ην Πήιην, πξνζδίδνπλ ζην Βφιν απμεκέλε νηθνλνκηθή δχλακε. 6

7 Μ Ι Κ Ρ Ο Ι Σ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Η Π Ο Λ Η Σ Ο Τ Β Ο Λ Ο Τ Σελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλνδεχεη απμεκέλε νηθνδνκηθή θαη πνιενδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε κλεκεία θαη θηήξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο (λενθιαζηθά). Μεγάινη αξρηηέθηνλεο ζηφιηζαλ ηελ πφιε κε κεγαινπξεπείο λανχο, ηνλ Άγην Νηθφιαν, ηε Μεηακφξθσζε, ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν, πνπ έδσζαλ ην φλνκα ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ζπλνηθίεο. Ο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο, νη κεγάιεο απνζήθεο, ηα εξγαζηήξηα θαη νη λεφδκεηεο βηνκεραλίεο επηθέξνπλ ηε βηνκεραληθή αθκή. Ζ νξγάλσζε ηεο λέαο πφιεο πξνρψξεζε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ε ηνπηθή βηνηερλία εμειίρζεθε ζε βηνκεραλία κε θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηε κεηαιινπξγία, ηελ πθαληνπξγία, ηελ θαπλνβηνκεραλία, ηελ θεξακνπξγία θ.ά.. Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922, ν Βφινο δέρηεθε κεγάιν ξεχκα πξνζθχγσλ πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ πξφνδν ηεο πεξηνρήο. ηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο πφιεο ππήξμαλ νη ζεηζκνί ηνπ 1955, πνπ θαηέζηξεςαλ κεγάιν κέξνο απφ ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ Βφινπ θαη ζήκαλαλ ηελ απαξρή ηεο ζεκεξηλήο ηνπ πνιενδνκηθήο θπζηνγλσκίαο. Ζ κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ζπλδέεηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ιηκαληνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ Βφινπ ζην επίθεληξν κηαο επξχηεξεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο (Πήιην, Βφξεηεο πνξάδεο ). Απφ θαηνίθνπο πνπ είρε ην 1881, φηαλ ε Θεζζαιία πξνζαξηήζεθε ζην ειιεληθφ θξάηνο, ν Βφινο κέζα ζ' έλαλ αηψλα εηθνζαπιαζίαζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ. Αμηνπνηψληαο ηε βηνηερληθή ηερλνγλσζία ηνπ Πειίνπ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Θεζζαιίαο θαη επελδχζεηο απ' ηα κεγάια θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ εμειίρζεθε ζε ζπνπδαίν βηνηερληθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν, κε ην ηξίην θαηά ζεηξά κεγέζνπο ιηκάλη ηεο ρψξαο. Καη ζήκεξα ε νηθνλνκία ηεο πφιεο ζηεξίδεηαη ζηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηε βηνηερλία, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Παξάιιεια ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ θαιιηεξγήζεθε κηα δσληαλή θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή, πνπ ηελ θαηέζηεζαλ δπλακηθφ πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα ν Βφινο αλέπηπμε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζην ζέαηξν, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηε κνπζηθή, ηηο εθδφζεηο βηβιίσλ θαη εθεκεξίδσλ, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε λανδνκία. Ο Βφινο εμάιινπ ππήξμε ην επίθεληξν ηνπ εξγαηηθνχ θαη ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα (πξψηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα) θαη ν ηφπνο εθαξκνγήο κηαο απφ ηηο πξψηεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (Αλψηεξν Γεκνηηθφ Παξζελαγσγείν, ). Υαξάιακπνο Γ. Υαξίηνο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σνπηθήο Ηζηνξίαο 7

8 Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

9 Σ Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ι Α ρνιέο θαη Σκήκαηα Σν Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Π.Θ.) ηδξχζεθε ην 1984 θαη έδξα ηνπ νξίζηεθε ν Βφινο. Χζηφζν ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζηηο άιιεο ηξεηο ζεζζαιηθέο πφιεηο, ηελ Καξδίηζα, ηε Λάξηζα θαη ηα Σξίθαια. ήκεξα ηα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, εθηφο απφ δχν πνπ είλαη αλεμάξηεηα, είλαη νξγαλσκέλα ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ζρνιέο: ρνιή Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ (Βφινο) ζηελ νπνία αλήθνπλ ηέζζεξα Σκήκαηα: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.) Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Π.Δ.) Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο (Π.Σ.Δ.Α.) Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο (Η.Α.Κ.Α.) Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο είλαη ε Μαξία Λνπκάθνπ, Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Πνιπηερληθή ρνιή (Βφινο) ζηελ νπνία αλήθνπλ πέληε Σκήκαηα: Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Σκήκα Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο είλαη ν Εήζεο Κνηηψλεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ. ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηξία Σκήκαηα: Σκήκα Ηαηξηθήο (Λάξηζα) Σκήκα Κηεληαηξηθήο (Καξδίηζα) Σκήκα Βηνρεκείαο-Βηνηερλνινγίαο (Λάξηζα) Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο είλαη ν Παζράιεο-Αδάκ Μνιπβδάο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ (Βφινο) ζηελ νπνία αλήθνπλ δχν Σκήκαηα: Σκήκα Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο Σκήκα Γεσπνλίαο, Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο είλαη ν Υξήζηνο Νενθχηνπ, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ θαη δχν αλεμάξηεηα Σκήκαηα: Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σξίθαια) Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Βφινο) Σα πξψηα δεθαηέζζεξα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο δηνηθνχληαλ απφ δηνξηζκέλε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έπαπζε λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο κε ηνλ δηνξηζκφ ησλ πξψησλ πξπηαληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο αλαδείρζεθαλ ζηηο πξψηεο πξπηαληθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ

10 Σ Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ι Α Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σν Π.Θ. είλαη Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Α.Δ.Η) θαη επνκέλσο, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Αλψηαηε Παηδεία (Ν. 1268/82, Ν. 2083/92, Ν. 3549/07), είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε. Δπνπηεχεηαη θαη επηρνξεγείηαη απφ ην Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ελψ ηα ξγαλα πνπ αζθνχλ ηε Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε χγθιεηνο, ην Πξπηαληθφ πκβνχιην θαη ν Πξχηαλεο. Η ύγθιεηνο Ζ χγθιεηνο απαξηίδεηαη απφ: ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο Αληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε Σκήκα δχν εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ εηδηθψλ κεηαπηπρηαθψλ ππνηξφθσλ (Δ.Μ.Τ.) έλαλ εθπξφζσπν ησλ Βνεζψλ- Δπηκειεηψλ-Δπηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΣΔΠ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ εθπξνζψπνπο ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, επίθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη ιεθηφξσλ ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην 1/3 ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΔΗ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ έμη (6), νχηε φκσο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΔΗ. ηαλ ηα Σκήκαηα ππεξβαίλνπλ ηα δεθαπέληε (15) ε αλσηέξσ εθπξνζψπεζε κπνξεί, κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, λα απμεζεί θαηά δχν (2) κέιε ΓΔΠ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηα πνιπαξηζκφηεξα ζε αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ ηκήκαηα ηνπ ΑΔΗ. Ο πξχηαλεο θαη νη Αληηπξπηάλεηο εθιέγνληαη απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ πνπ απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν: 1) ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 2) ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 3) ησλ Βνεζψλ, Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ θαη Δπηκειεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΓΗΠ), ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΣΔΠ) θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ζπλδπαζκφο ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ επί ησλ ςεθηζάλησλ πνπ έιαβε ν ζπλδπαζκφο απφ θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εθιεθηφξσλ, ηνχησλ πνιιαπιαζηαδφκελσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 0,50 0,40 θαη 0,10 αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο εθιεθηφξσλ. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο (άξζξν 8 παξ. 1 Ν. 3549/07). Πξπηαληθό πκβνύιην Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ: ηνλ Πξχηαλε θαη ηνπο ηξεηο αληηπξπηάλεηο έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζχλνιν θαη κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ χγθιεην ηνλ πξντζηάκελν γξακκαηείαο ηνπ ΑΔΗ σο εηζεγεηή θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Έσο ηελ εθινγή θαη ηνλ δηνξηζκφ πξντζηακέλνπ γξακκαηείαο ζην ΠΘ απηφο αλαπιεξψλεηαη 10

11 Σ Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ι Α απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ δ/λζεσλ δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίνη κεηέρνπλ ζην Πξπηαληθφ πκβνχιην σο εηζεγεηέο γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα. Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: Πξχηαλεο: Kαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο Αληηπξχηαλεο αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ: Kαζεγεηήο Γηάλλεο Θενδσξάθεο Αληηπξχηαλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο: Kαζεγεηήο Βαζίιεηνο Μπνληφδνγινπ Αληηπξχηαλεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ: Αλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο Μηράιεο Ενπκπνπιάθεο Δθπξφζσπνο θνηηεηψλ: Υαξάιακπνο Παλαγφπνπινο Καηά πεξίπησζε κεηέρνπλ επίζεο αλάινγα κε ηα ζπδεηνχκελα ζέκαηα νη: Γ/ληήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ (γηα ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα) Γ/ληήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (γηα ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα) Γ/ληήο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (γηα ηα ηερληθά ζέκαηα) Γ/ληήο Γηεχζπλζεο Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ (γηα ηα αθαδεκατθά ζέκαηα) Δθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ (γηα ζέκαηα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ) Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο είλαη Η Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθόξεζεο H "Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο", απνηειεί εληαίν νξγαληζκφ κε έδξα ην Βφιν θαη παξαξηήκαηα ζηηο ηέζζεξηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο Θεζζαιίαο (Βφιν- Λάξηζα - Σξίθαια- Καξδίηζα). ην Βφιν ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο ηκήκαηα: Κεληξηθή Βηβιηνζήθε (Βφινο ζην θηήξηφ ηεο ζηεγάδνληαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ε ζπιινγή φισλ ησλ Σκεκάησλ εθηφο ηεο ρνιήο Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ) Βηβιηνζήθε ρνιήο Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ (Βφινο - θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα Φπηφθνπ) Λανγξαθηθό Κέληξν Κίηζνπ Μαθξή (Βφινο) Απνζηνιή ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π.Θ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, θαζψο θαη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Γηθαίσκα ρξήζεο ηεο Βηβιηνζήθεο έρνπλ εθηφο απφ ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, φινη νη ελδηαθεξφκελνη εξεπλεηέο, κειεηεηέο θαζψο θαη ην επξχηεξν θνηλφ ηεο πεξηνρήο. Γηα λα εθδνζεί ε ηαπηφηεηα ρξήζηε ηεο Βηβιηνζήθεο, κε ηελ επίδεημε ηεο νπνίαο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δαλεηζηνχλ πιηθφ απφ ηε Βηβιηνζήθε, νη ππνςήθηνη ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ παξαξηήκαηνο ζην νπνίν ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο καδί κε κία θσηνγξαθία ηχπνπ δηαβαηεξίνπ. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα δείμνπλ ηε θνηηεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα δψζνπλ φρη κφλν ηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, αιιά θαη ηε δηεχζπλζε κφληκεο δηακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ην ηειέθσλφ ηνπο, αλ έρνπλ. Ζ ηαπηφηεηα ρξήζηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαλεηζκφ ή αλαδήηεζε πιηθνχ ζε φια ηα παξαξηήκαηα ηεο Βηβιηνζήθεο, αλεμάξηεηα απφ ην ζε πνην παξάξηεκα ππνβιήζεθε ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζή ηεο. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο 11

12 Σ Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ι Α ηνπ ρξήζηε ζεκαίλεη φηη ν ππνςήθηνο ρξήζηεο απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π.Θ. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο φιεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Π.Θ. κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν (web site): Πιεξνθνξίεο: Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Π.Θ., Μεηακνξθψζεσο 2, Bφινο, ηει. ππεξεζίαο δαλεηζκνχ: & Λανγξαθηθό Μνπζείν Κίηζνπ Μαθξή Tν Λανγξαθηθφ Kέληξν Kίηζνπ Mαθξή (δσξεά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αείκλεζηνπ ιανγξάθνπ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) ιεηηνπξγεί φρη κφλνλ σο ιανγξαθηθφ κνπζείν, αιιά θαη σο θέληξν έξεπλαο θαη κειέηεο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. ηα εθζέκαηά ηνπ πεξηιακβάλνληαη ηνηρνγξαθίεο ησλ Θεφθηινπ, ηνπ Παγψλε θαη ηνπ Xξηζηφπνπινπ, αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο (μπιφγιππηα, θεξακηθά θαη κεηαιιηθά), θαζψο επίζεο θαη έξγα ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ (Nηθφια, Tάζζνπ, Φάππα θ.ιπ.). H πινχζηα βηβιηνζήθε κε πάλσ απφ ηφκνπο βηβιίσλ θαη ην αξρείν ηνπ, κε δηαθάλεηεο θαη θσηνγξαθίεο, ζε πνιιέο απφ ηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζεζαπξνί ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο πνπ δελ ζψδνληαη ζήκεξα, πξνζθέξεηαη γηα έξεπλα θαη κειέηε ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Πιεξνθνξίεο: Λανγξαθηθφ Κέληξν K. Mαθξή, Κ. Μαθξή 38, Bφινο, ηει.: πλεδξηαθό θέληξν Μνλήο Πάνπ ην αλαθαηληζκέλν παιηφ κνλαζηήξη ζηε πεξηνρή ηεο Αξγαιαζηήο Πειίνπ, ιεηηνπξγεί κηθξφ ζπλεδξηαθφ θέληξν ηνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ζην νπνίν δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη δηάθνξεοπνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 12

13 Σν Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

14 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Φπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο Σν Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Π.Σ.Γ.Δ.) Θεζζαιίαο ηδξχζεθε ην 1985 (ΦΔΚ 113/ ) θαη άξρηζε λα δέρεηαη ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο (ΦΔΚ 40/ ). χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ην Π.Σ.Γ.Δ. επηδηψθεη: Να θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο παηδαγσγηθέο επηζηήκεο κε ηελ αθαδεκατθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα Να παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία Να ζπκβάιιεη ζηελ εμχςσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ α- λαγθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε φ,ηη αθνξά παηδαγσγηθά δεηήκαηα Να ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε παηδαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ γεληθφηεξα Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ ην δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (κε ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ). Δθηφο απηνχ, νη απφθνηηνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφ λα εξγαζηνχλ ζε παηδηθά θέληξα, θέληξα λεφηεηαο, θέληξα θχιαμεο παηδηψλ, πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, παηδηθέο θαηαζθελψζεηο, παηδηθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη θνξείο παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Η δηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Ζ δηνίθεζε ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. αζθείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο πνπ α- παξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ Δ.Σ.Δ.Π. θαη Δ.Δ.Γ.Η.Π. ίζνπο κε ην 5% ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. γηα θάζε θαηεγνξία, εθπξνζψπνπο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ίζνπο πξνο ην 50% θαη εθπξνζψπνπο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ίζνπο πξνο ην 15% ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη: ε γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ν θαζνξηζκφο ηεο γεληθήο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο πνξείαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ απνθάζεσλ ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ηδξχκαηνο. Δπηθεθαιήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, πνπ εθιέγεηαη απφ εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ (άξζξν 8, παξ. 2, 3549/07) θαη έρεη σο θχξηεο αξκνδηφηεηεο λα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Σν εηδηθφ ζψκα εθιεθηφξσλ απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν: 1) ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 2) ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη 3) ησλ Βνεζψλ, Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ θαη Δπηκειεηψλ, ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΓΗΠ) θαη ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΣΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο. Σν πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θάζε ππνςήθηνο ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ πνπ έιαβε ν ππνςήθηνο απφ θαζεκηά απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εθιεθηφξσλ, ηνχησλ πνιιαπιαζηαδφκελσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο 0,55 0,40 θαη 0,05 αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ πξνζέιεπζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο εθιεθηφξσλ. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο (άξζξν 8 παξ. 2 Ν. 3549/07). 14

15 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Π.Σ.Γ.Δ., πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά θάζε κήλα θαη έθηαθηα, φηαλ πξνθχπηνπλ αλάγθεο ζχγθιεζεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία δηαθφξσλ αθαδεκατθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα νξίδεη επηηξνπέο εξγαζίαο. Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο Δπηηξνπέο: 1. Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Με έξγν ην ζπληνληζκφ αλακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ επηκέιεηα έθδνζεο ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ. Μέιε Δπηηξνπήο: Γθφβαξεο Υξήζηνο, Λνπκάθνπ Μαξία, Παπαδεκεηξίνπ Βαζηιηθή, Παπαξνχζε Μαξίηα, Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Υαξίηνο Υαξάιακπνο, Μαηζάγγνπ Ρέα, εθπξφζσπνη θνηηεηψλ. 2. Δπηηξνπή Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ: Με έξγν ηε ζπλεξγαζία κε ην θνηηεηηθφ ζχιινγν, εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο. Τπνηξνθίεο, θνηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ι.π. Μέιε Δπηηξνπήο: Αλδξένπ Διέλε, Φηιηππάηνπ Γηακάλησ, Υαξίηνο Υαξάιακπνο, εθπξφζσπνη θνηηεηψλ. 3. Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ: Με έξγν ην ζπληνληζκφ ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Μέιε Δπηηξνπήο: Γθφβαξεο Υξήζηνο, Λνπκάθνπ Μαξία, Παπαδεκεηξίνπ Βαζηιηθή, εθπξφζσπνη θνηηεηψλ. 4. Δπηηξνπή ζεκάησλ ρνιηθήο Πξαθηηθήο: Με ζέκα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αλακφξθσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Μέιε Δπηηξνπήο: Γθφβαξεο Υξήζηνο, Πνιίηεο Παλαγηψηεο, Ππξγησηάθεο Γεψξγηνο, Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Υαλησηάθεο Νηθφιανο, εθπξφζσπνη θνηηεηψλ. 5. Δπηηξνπή γηα ηελ επνπηεία δηακφξθσζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο: Με έξγν ηελ επνπηεία ηεο δηακφξθσζεο-ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο. Μέιε Δπηηξνπήο: Αλδξένπ Διέλε, Κφιιηαο Βαζίιεο, Πνιίηεο Παλαγηψηεο, αξαθίδνπ Έκε, Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Θάλνο Γεψξγηνο, Μαηζάγγνπ Ρέα. 6. Δπηηξνπή ζπλεδξίσλ, εθδφζεσλ θαη εθδειψζεσλ: Με έξγν ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, επηκέιεηα θ.η.ι. ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξνγξακκαηίζεη ην Σκήκα. Μέιε Δπηηξνπήο: Αλδξένπ Διέλε, Βέκε Βαζηιηθή, Μπελέθνο Γεκήηξεο, Παπαξνχζε Μαξίηα. 7. Δπηηξνπή δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: Με έξγν ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ θαη αληαιιαγψλ κε άιια Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Μέιε Δπηηξνπήο: Αλδξένπ Διέλε, Πνιίηεο Παλαγηψηεο, αξαθίδνπ Έκε. 8. Δπηηξνπή παξαιαβήο πιηθνχ: 15

16 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Κνηξψλεο Κσλζηαληίλνο, Κνληνθψζηα Αζελά, Λνπθάθε ππξηδνχια. 9. Δπηηξνπή εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο: Με έξγν ην ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Μέιε Δπηηξνπήο: Γθφβαξεο Υξήζηνο, αξαθίδνπ Έκε, νινκσλίδνπ Υξηζηίλα, Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Υαξίηνο Υαξάιακπνο, Μαηζάγγνπ Ρέα. 10. Δπηηξνπή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΓΤΚΔΣ: Με έξγν ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΓΤΚΔΣ θαζψο θαη ην ζπλερή εκπινπηηζκφ ηνπ. Μέιε Δπηηξνπήο: Βέκε Βαζηιηθή, Μήηζεο Ναπνιέσλ, Παπαξνχζε Μαξίηα, Πνιίηεο Παλαγηψηεο. 11. Δθπξφζσπνη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ: Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο,- Αλαπιεξσηέο: Παπαδεκεηξίνπ Βαζηιηθή, Υαηδεθπξηάθνπ Κσλζηαληίλνο. 12. Δθπξφζσπνη ζηελ Αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ: Υαξίηνο Υαξάιακπνο, - Αλαπιεξσηέο: αξαθίδνπ Έκε. 13. Δθπξφζσπνο ( Αλαπιεξσηήο) γηα ηελ Δπηηξνπή ρψξσλ ηεο Κνζκεηείαο: Παπαδεκεηξίνπ Βαζηιηθή, Γθφβαξεο Υξήζηνο. 14. Δθπξφζσπνη ζηε Βηβιηνζήθε: Μπελέθνο Γεκήηξηνο- Αλαπιεξσηήο Παπαξνχζε Μαξίηα. Σν Πξνζσπηθό ηνπ Σκήκαηνο ΓIΓAKTIKO - EPEYNHTIKO ΠPOΧΠIKO (Γ.E.Π) Αλδξένπ Διέλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Παηδαγσγηθή Φπρνινγία». Αλδξνπιάθεο Γηψξγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Κνηλσληνγισζζνινγία θαη νη Δθαξκνγέο ηεο ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε». Βέκε Βαζηιηθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Βπδαληηλή Αξραηνινγία θαη Σέρλε κε Δθαξκνγέο ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε». Γθφβαξεο Υξήζηνο, Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη Πξάμε». Καιδή ηαπξνχια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Παηδαγσγηθά: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία». Λαδαξίδνπ Αγγειηθή, Λέθηνξαο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο». Λνπκάθνπ Μαξία, Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Φπρνινγία ηεο Τγείαο». Μήηζεο Ναπνιέσλ, Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Γισζζνινγία». 16

17 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Μπελέθνο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Λατθφο Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε». Παπαδεκεηξίνπ Βαζηιηθή, Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». Παπαξνχζε Μαξίηα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Νενειιεληθή Λνγνηερλία». Πνιίηεο Παλαγηψηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε-Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο». Ππξγησηάθεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Γεληθή Παηδαγσγηθή». αξαθίδνπ Γηαζεκή-ιγα, Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «ηαηηζηηθή-μεζνδνινγία Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Έξεπλαο». νινκσλίδνπ Υξηζηίλα, Καζεγήηξηα, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία, Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη ρεδίαζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ». Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ». Φηιηππάηνπ Γηακάλησ, Λέθηνξαο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία: Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο». Υαλησηάθεο Νηθφιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «ρνιηθή Παηδαγσγηθή». Υαξίηνο Υαξάιακπνο, Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σνπηθή Ηζηνξία». Υαηδεθπξηάθνπ Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Μαζεκαηηθή Λνγηθή θαη Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε». Δπίζεο έρεη γίλεη ε εθινγή αιιά εθθξεκεί ν δηνξηζκφο ησλ παξαθάησ κειψλ ΓΔΠ: Βαζηιάθε Δπγελία, Λέθηνξαο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Διιεληθή Γιψζζα θαη ε Γηδαθηηθή ηεο». κπξλαίνο Αληψλεο, Λέθηνξαο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Νενειιεληθή Ηζηνξία θαη Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». ΓIΓAKONTE BAEI TOY Π.Γ. 407/1980 Αζαλαζάθεο Γεκήηξεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Φηινζνθία». Βαζηιάθε Δπγελία, γλσζηηθή πεξηνρή: «Θεσξεηηθή Γισζζνινγία & Νενειιεληθή Γιψζζα». Βιεηψξαο Γεψξγηνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Δμειηθηηθή Φπρνινγία». Γθφιηα Υξπζάλζε, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε κε ηε Υξήζε ησλ ΣΠΔ». Γεκεηξνπνχινπ Παλαγηψηα, γλσζηηθή πεξηνρή: «Παηδαγσγηθή Φπρνινγία Η». 17

18 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Δπζπκίνπ Απνζηφιεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Δμειηθηηθή Φπρνινγία θαη Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε». Εκαο Αξηζηνηέιεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Θεσξία θαη Πξάμε Αγσγήο». Καξαδήκνο Γεκήηξεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία». Καξηψηνγινπ Αιέμαλδξνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Θξεζθεηνινγία». Κφιιηαο Βαζίιεηνο, γλσζηηθφ αληηθείκελν: «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ, Αλάπηπμε θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Γηθηπαθψλ Πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο». Λακπξίδεο Δπζχκηνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Κνηλσληθή Φπρνινγία». Λνληξίδνπ Παξαζθεπή, γλσζηηθή πεξηνρή: «Υεκεία & Καζεκεξηλή δσή». Μαξηλφπνπινο Γεκήηξεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ». Μηρκίδνο Γεκήηξηνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Βαζηθέο Έλλνηεο Βηνινγίαο θαη ε Γηδαθηηθή ηεο». Μπνχξαο Αληψλεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία». Μπξνπζθέιε Βαζηιηθή, γλσζηηθή πεξηνρή: «Αγσγή Τγείαο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». Νηαθνχκεο Βαζίιεηνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο». Παπαπαλαγηψηνπ Ξαλζνχια, γλσζηηθή πεξηνρή: «Ζ Μνπζηθή θαη ε Γηδαθηηθή ηεο Μνπζηθήο». Πηιάηνπ Βαζηιηθή, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ». Ρέληδνο Ησάλλεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γεσγξαθία θαη ε Γηδαθηηθή ηεο». ακαξάο Μαξγαξίηεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο ζην ρνιείν». δξφιηαο Κσλζηαληίλνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ». ίκνο Υξήζηνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Βαζηθέο Έλλνηεο Φπζηθήο». κπξλαίνο Αληψλεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». Φχθαξεο Ησάλλεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «ρνιηθή Πξαθηηθή». Υαηδάξαο Ησάλλεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Μαζεκαηηθά». Υαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ νθία, γλσζηηθή πεξηνρή: «Ηζηνξία Διιεληθνχ Παηδηθνχ Αλαγλψζκαηνο». Υνβαξδάο Σάζνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». Υξεζηάθνο Ησάλλεο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο». Υξήζηνπ Κσλ/λνο, γλσζηηθή πεξηνρή: «Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία». Υξπζνρφνπ Διηζάβεη, γλσζηηθή πεξηνρή:«γλσζηηθή Φπρνινγία». EIΓIKO TEXNIKO EΡΓΑΣΗΡΙΑKO ΠPOΧΠIKO (ETEΠ) Θάλνο Γεψξγηνο, εηδηθφηεηα: «Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ», γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ηερληθή εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο. 18

19 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Kαξαζαλάζε Bαζηιηθή, εηδηθφηεηα: «Αξραηνιφγνο-Ηζηνξηθφο», κε απφζπαζε ζην Λανγξαθηθφ Kέληξν Kίηζνπ Mαθξή. Λνπθάθε ππξηδνχια, εηδηθφηεηα: «Μνπζεηνπαηδαγσγηθή», κε αξκνδηφηεηεο ηα ζπγγξάκκαηα θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Σκήκαηνο. Mαηζάγγνπ Pέα, εηδηθφηεηα: «Οηθνλνκνιφγνο-Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ» θαη «Θξεζθεηνινγία» κε πξνζσξηλή δηάζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Tκήκαηνο. Παπαξίδνπ Νίθε, εηδηθφηεηα: «Βηβιηνζεθνλφκνο», κε απφζπαζε ζηε βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Κνληνθψζηα Αζελά, Γηνηθεηηθή ππάιιεινο Κνηξψλεο Κσλζηαληίλνο, Γξακκαηέαο Νάξε Γεσξγία, Γηνηθεηηθή ππάιιεινο AΠOΠAMENOI EKΠAIΓEYTIKOI Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αζαλαζίνπ Γεψξγηνο Γηάθα Βηθηψξηα Κσιέηζε Διέλε Μαλνχζνπ Υαξηησκέλε Μεηζάθε Αζελά Μεηζνχιε Αηθαηεξίλε Μπαδή Δηξήλε Μπαληάλεο ΥξήζηνοΞαθάθνο Δπζηάζηνο Πεξηζηεξνπνχινπ Διέλε θξίκπαο Αζαλάζηνο νθαδίηνπ Αηθαηεξίλε πξάε Μαξία AΠOΠAMENOI EKΠAIΓEYTIKOI Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αλδξηθνπνχινπ Ηθηγέλεηα, Φηιφινγνο, ζην Κέληξν Γηδαθηηθήο Τπνζηήξημεο & Δπηζηεκνληθήο Σεθκεξίσζεο. Γηακαληήο Απφζηνινο, Πιεξνθνξηθή, ζην Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθψλ Σερλνινγηψλ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ. Κηνζζέο ππξίδσλ, Φηιφινγνο, ζηε ρνιηθή Πξαθηηθή. Σζηάκαινο Ζξαθιήο, Φηιφινγνο, ζην Eξγαζηήξην Eθπαηδεπηηθήο Iζηνξίαο. Υαηδήο Κσλ/λνο, Μεραλνιφγνο, ζην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 19

20 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ιζηνξίαο Tν Eξγαζηήξην Eθπαηδεπηηθήο Iζηνξίαο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 286/ (ΦEK 200/ ) ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σνπηθή Ηζηνξία θαη έρεη σο βαζηθνχο ζθνπνχο: α) λα ζπγθεληξψζεη θαη λα αμηνπνηήζεη θάζε ζηνηρείν (έληππν θαη επνπηηθφ πιηθφ) πνπ αθνξά ην παξειζφλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ β) λα θαηαξηίζεη αξρείν ηεθκεξίσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο, γ) λα νξγαλψζεη εηδηθεπκέλε βηβιηνζήθε θαη λα πξνσζήζεη (κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθφ πιηθφ θαη άιια βνεζήκαηα) ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο η- ζηνξίαο ζηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ειιεληθά ζρνιεία θαη δ) λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο θνηηεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην θνηλφ ζε ζέκαηα ηνπηθψλ ζπνπδψλ θαη εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο. Με ζεηξά εθδειψζεσλ (απφ ην 1993), δηαιέμεσλ, εθζέζεσλ θαη εθδφζεσλ ην Δξγαζηήξην πξνσζεί, κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο θνξείο, ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη πξνεηνηκάδεη ηε ιεηηνπξγία ελφο Μνπζείνπ - εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο. Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ηζηνξίαο δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο θ. Xαξάιακπνο Υαξίηνο. Δξγαζηήξην Μειέηεο, Γηδαζθαιίαο θαη Γηάδνζεο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (E.M.Γ.Γ.E.Γ.) Tν Eξγαζηήξην Mειέηεο, Γηδαζθαιίαο θαη Γηάδνζεο ηεο Eιιεληθήο Γιψζζαο (E.M.Γ.Γ.E.Γ.) απνηειεί ρψξν έξεπλαο, αλάιπζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Eιιεληθήο γιψζζαο. Iδξχζεθε ην 1999, κε ην Π.Γ. 142/ , (ΦΔΚ 146/ ). H πξνζθνξά ηνπ EMΓΓEΓ επηθεληξψλεηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο: I) ηε δηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο θαη II) ζηε δηάδνζε θαη δηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Eηδηθφηεξα: I. ηνλ ηνκέα ηεο Eιιεληθήο σο κεηξηθήο γιψζζαο ην E.M.Γ.Γ.E.Γ. απνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ: 1. ηε ζπγρξνληθή αλάιπζε, κειέηε θαη πεξηγξαθή ηεο Kνηλήο Nενειιεληθήο, ε ν- πνία είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο (π.ρ. κε ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ εξεπλεηψλ, κε ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο ή κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ θιπ.). 2. ηε ζχληαμε βηβιίσλ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζηελ παξαγσγή άιινπ ζρεηηθνχ π- ιηθνχ θαη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. 3. ηελ έθδνζε επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ, ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη γεληθά, ζηελ αλάιεςε πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Eθπαίδεπζεο. II. ζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο, ην E.M.Γ.Γ.E.Γ. απνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ: 1. Nα αζθεί ηνπο θνηηεηέο ηνπ Π.T.Γ.E. θαη λα επηκνξθψλεη εθπαηδεπηηθνχο ζε κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο ηεο Eιιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο. 2. Nα ιακβάλεη πξφζθνξα κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη δηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο σο δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά γηα ηε δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ηεο Διιεληθήο ζην εμσηεξηθφ πξνβιέπνληαη: -Πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ θαη αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε μέλα ηδξχκαηα ζηα νπνία δηδάζθεηαη ε Διιεληθή γιψζζα. 20

21 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η -χληαμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ θαη γεληθά, παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ πνπ θάζε θνξά πξνθχπηνπλ. - Γηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο ζε νκνγελείο ή αιινγελείο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Eιιεληθή. - Tαρχξξπζκε δηδαζθαιία ηεο Eιιεληθήο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε ζεκηλαξηαθά καζήκαηα εηδηθά γηα ελήιηθνπο επηζθέπηεο, επηρεηξεκαηίεο ή λένπο απφ μέλεο ρψξεο (θνηηεηέο, καζεηέο, εξγαδφκελνπο θ.ά.). Tν E.M.Γ.Γ.E.Γ. δηεπζχλεη ν Kαζεγεηήο Γισζζνινγίαο θ. Ναπνιέσλ Μήηζεο. Δξγαζηήξην Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο Σν Δξγαζηήξην Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Μαζ.Δ.) ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 317/2002 (ΦEK 275/ ) ζην πιαίζην ηεο ππνβνήζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηε δηεξεχλεζε θαη θαηάξηηζε πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηα καζεκαηηθά, κε ηε κειέηε, παξαγσγή θαη εμέιημε δηδαθηηθνχ πιηθνχ (δξαζηεξηφηεηεο, ρεηξαπηηθά πιηθά, ελζσκάησζε ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία, δηαζεκαηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά ζρέδηα δηδαζθαιίαο) θαη θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ επηηπγράλεηαη ε γλσξηκία πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ κε πεξηβάιινληα κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ε άζθεζή ηνπο ζε απηά. Σν εξγαζηήξην είλαη εμνπιηζκέλν κε κηα πνηθηιία ρεηξαπηηθψλ κέζσλ θαη βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ. Σν εξγαζηήξην δηεπζχλεη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Σξηαληάθπιινο Α. Σξηαληαθπιιίδεο. Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Eμνπιηζκέλν κε κηα πνηθηιία εξγαζηεξηαθψλ νξγάλσλ, ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ, ην Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔΚ ίδξπζεο 1272/ ), παξέρεη ηελ επθαηξία ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ. Oη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζπλεξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δχν ή ηεζζάξσλ αηφκσλ θαη θαζνδεγνχληαη θαηάιιεια απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηηο δηδάζθνπζεο ψζηε λα κάζνπλ βαζηθέο έλλνηεο, θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο ησλ Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ καζεζηαθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε δήηεκα, ζχκθσλα κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη ζχγρξνλν ηξφπν δηδαζθαιίαο-κάζεζεο πνπ ζα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπλ θαη νη ίδηνη σο εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ νξγάλσλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Eπηζηεκψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην Nεπηαγσγείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία. Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθώλ Σερλνινγηώλ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ Σν εξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθψλ Σερλνινγηψλ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ, πνπ ηδξχζεθε ζην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1272/ ), έρεη ζηφρν αθελφο ηε κειέηε ησλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, θαη εηδηθφηεξα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 21

22 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η ζηε δηδαθηηθή πξάμε, αθεηέξνπ ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνηφηεηαο γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν εξγαζηήξην είλαη εμνπιηζκέλν κε α- ξηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπλδεδεκέλσλ ζην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ Π.Θ. θαη ζην δηαδίθηπν, εθηππσηή, ζαξσηή (scanner), θιπ. Γηαζέηεη επίζεο πνηθίια κέζα παξνπζίαζεο, θιαζζηθά θαη ειεθηξνληθά, νπηηθά θαη νπηηθν-αθνπζηηθά κέζα θαη κέζα παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ηειεφξαζε, βίληεν, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ηξάπεδα αλαπαξαγσγήο θσηνγξαθηψλ θαη slides, αθνπζηηθφ ζχζηεκα πςειήο πηζηφηεηαο -hifi). Δθηφο ηηο ζπζθεπέο, ην εξγαζηήξην δηαζέηεη βηβιηνζήθε κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θιαζζηθφ (δηαθάλεηεο, θσηνγξαθίεο θαη κηθξνδηαθάλεηεο-slides, ηαηλίεο βίληεν, πξνπιάζκαηα, ράξηεο, θιπ.) θαη ειεθηξνληθφ (ηίηινπο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, παθέηα ζπγγξαθήο ινγηζκηθνχ, θιπ.). Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο αζθνχληαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία, ζηελ παξαγσγή θιαζζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ αλάπηπμε απιψλ πνιπκεζηθψλππεξκεζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθψλ Σερλνινγηψλ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ δηεπζχλεη ε θαζεγήηξηα θ. Υξηζηίλα νινκσλίδνπ. 22

23 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η Σξέρνληα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα «Αλαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε ηεο Λνγνηερλίαο κε ηε Υξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο». Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε: Μαξίηα Παπαξνχζε. Γηάξθεηα: έσο «Κνηλσληθή Έληαμε θαη Θπκαηνπνίεζε/Δθθνβηζκφο ησλ Μαζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζην ρνιηθφ Πιαίζην». Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπηηξνπή Δ- ξεπλψλ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο (Κσδ. 3541). Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε: Διέλε Αλδξένπ. Γηάξθεηα: έσο CoReflect (Digital support for Inquiry, Collaboration, and Reflection on Socio-Scientific Debates) ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα έλα ηξηεηέο πξφγξακκα ηεο θαηεγνξίαο «Science in Society» ηνπ FP7 (http://www.coreflect.org). Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή: Βαζίιεο Κφιιηαο. Γηάξθεηα: έσο «Γηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ project ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο (Κσδηθφο: 3540). Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε: ηαπξνχια Καιδή. Γηάξθεηα: 1/9/ /12/2008. «Δζλνηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηάζεηο επηπνιηηηζκνχ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ». Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο (Κσδ. 3761). Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Υξήζηνο Γθφβαξεο. Γηάξθεηα: έσο «Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα». Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο (θσδ. 3760). Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε: Γηαζεκή-ιγα αξαθίδνπ. Γηάξθεηα: 1/8/ /7/2009. PHIME Public health impact of long-term, low-level mixed element exposure in susceptible population strata (http://www.phime.org), Πεληαεηέο Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ.Δ. ( ). πκκεηέρεη ε Γηαζεκή-ιγα αξαθίδνπ σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ. Δηδηθφηεξα ε θ. αξαθίδνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ έξγνπ Νεπξναλαπηπμηαθή εθηίκεζε παηδηψλ ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ: ν ξφινο ηεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο ζε βαξηά κέηαιια πνπ απνηειεί ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην παθέην εξγαζίαο WP I:3 Child neurodevelopment among residents in the Mediterranean coastal regions of Italy, Slovenia, Croatia and Greece: the role of environmental exposure to heavy metals. Δπίζεο, είλαη κέινο ηεο νκάδαο ηνπ νξηδφληηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Epidemiology, biostatistics and risk assessment and public health aspects. «Έξεπλα παξαθνινχζεζεο ηεο αλάπηπμεο λενγλψλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηε ζρνιηθή ειηθία». Πεληαεηέο Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ( ), ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Γηαζεκή-ιγα αξαθίδνπ σο επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηο, ππεχζπλε γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Πξνγξάκκαηα ΔΠΔΑΔΚ «Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηψλ ζηα ΠΑΚΔ». πληνλίζηξηα: Υξηζηίλα νινκσλίδνπ. Γηάξθεηα: έσο

24 Σ Ο Π Α Ι Γ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Η «Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ/ηξηψλ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Γ Φάζε». Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Νίθνο Υαλησηάθεο. Γηάξθεηα: έσο Φνηηεηηθόο ζύιινγνο ινη νη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα εγγξάθνληαη σο κέιε ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία σο λνκηθφ πξφζσπν I.Γ. Κάζε ρξφλν ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Tκήκαηνο εθιέγεη ηα κέιε πνπ ηνλ δηνηθνχλ. Σν εθιεγκέλν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, γηα ην αθαδ. έηνο , έρεη ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: Πξφεδξνο: Καηζηνχιεο Υξπζφζηνκνο Aληηπξφεδξνο: Γθίληα νπδάλ Γξακκαηέαο: ηαπξηαλνπδάθε Αιεμάλδξα Tακίαο: Μπεζίλαο Άγγεινο Mέινο: Βαζηινπνχινπ νθία- Δκκαλνπέιια O θνηηεηηθφο ζχιινγνο ηνπ Π.T.Γ.E. παξνπζηάδεη πινχζηα δξαζηεξηφηεηα. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχλ: 1) ζηε ζπκκεηνρή δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πγθιήηνπ, 2) ζηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο, 3) ζηε ζχγθιεζε Γεληθψλ πλειεχζεσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα θνηηεηηθά ζέκαηα, 4) ζηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα (έθζεζε βηβιίσλ/θνηηεηηθέο ενξηέο), 5) ζηελ νξγάλσζε θνηηεηηθψλ εθδειψζεσλ, 6) ζηελ πξνβνιή ηαηληψλ ζηε θνηηεηηθή θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε, 7) ζηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο, 8) ζηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. 24

25 Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ

26 Υξνληθή δηάξζξσζε ησλ πνπδώλ Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ. Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα, ζην ρεηκεξηλφ, πνπ αξρίδεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, θαη ζην εαξηλφ, πνπ ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξεηο (14) εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη δχν (2) ή ηξεηο (3) εβδνκάδεο γηα εμεηάζεηο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ζπκπιεξψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ (δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3549/2007), είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ λα ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα ηνλ Ηαλνπάξην ή ηνλ Ηνχλην. Αλ, δελ ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ εβδνκάδσλ ζε θάπνην κάζεκα, ηφηε ην κάζεκα απηφ ζεσξείηαη σο κε δηδαρζέλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε εμέηαζή ηνπ. Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ. Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο πεξηιακβάλεη εμακεληαία καζήκαηα, πξαθηηθή άζθεζε ζηα ζπλεξγαδφκελα δεκνηηθά ζρνιεία θαη πξναηξεηηθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Σα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ππνρξεσηηθά (Τ), θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα Τ(Δ) θαη επηινγήο (Δ). ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, κε ζηφρν ηελ παξνρή θνηλήο βαζηθήο θαηάξηηζεο ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο 1 ηνπ Σκήκαηνο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα πξψηα. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ππνρξενχληαη λα ηα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζε απηά, ελψ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ελφο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο δελ κπνξνχλ λα ην αληηθαηαζηήζνπλ κε θάπνην άιιν. Καη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα Τ(Δ), είλαη ηα καζήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εκβάζπλζε ζε επηκέξνπο πηπρέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δίλνληαο ζηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζέκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Καη επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα Τ(Δ), είλαη καζήκαηα ηα νπνία ν θνηηεηήο επηιέγεη απφ ηνπο νθηψ ζεκαηηθνχο θχθινπο θαη ηα νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη ζε θαηνπηλφ εμάκελν εθφζνλ δελ ηα έρεη πεξάζεη. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ, επίζεο, λα επηιέμνπλ θαη καζήκαηα Δπηινγήο, Διεχζεξεο Δπηινγέο (Δ), πνπ είλαη ηα δηαηκεκαηηθά καζήκαηα ή καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηα Σκήκαηα απηά θαη αθνχ ην δειψζνπλ εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΣΓΔ ζην έληππν ηεο δήισζεο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ (αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή). Ζ δηδαζθαιία θάζε γιψζζαο νξγαλψλεηαη ζε έλαλ θχθιν ηεζζάξσλ (4) ππνρξεσηηθψλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ θαη ζε έλαλ θχθιν δχν πξναηξεηηθψλ πξνρσξεκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εμακεληαίσλ 1 Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θεηκέλνπ, ν φξνο θνηηεηέο αλαθέξεηαη ηφζν ζηνπο θνηηεηέο φζν θαη ζηηο θνηηήηξηεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα φιεο ηηο κεηνρέο θαη ηα επίζεηα ηνπ θεηκέλνπ, γηα ηα νπνία ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ ηχπνπ αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν θχια. 26

27 καζεκάησλ. Ζ βαζκνινγία δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ. Σα (Τ) θαη Τ(Δ) καζήκαηα, εληάζζνληαη ζε νρηψ θχθινπο - ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ, ν θνηηεηήο, εθηφο απφ ηα (Τ) καζήκαηα, πξέπεη λα επηιέμεη απφ θάζε θχθιν θαη έλαλ ειάρηζην αξηζκφ καζεκάησλ Τ(Δ), φπσο θαίλεηαη α- λαιπηηθά ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1. πλνιηθά, νη εηζαρζέληεο θνηηεηέο ην αθαδεκατθφ έηνο , γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε είθνζη δχν Τ(Δ) καζήκαηα (ΠΗΝΑΚΑ 1). ηνλ θνηηεηή δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα αλ ζέιεη- λα επηιέμεη κέρξη θαη 3 καζήκαηα απφ ηελ νκάδα Διεχζεξεο Δπηινγέο (Δ) ζηε ζέζε ηζάξηζκσλ Τ(Δ). Σα καζήκαηα (Δ) πνπ ζα επηιέμεη, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ ρψξνπ κε ηα Τ(Δ) πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη. ε θακηά πεξίπησζε, δελ ζα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κάζεκα ζε θάζε θχθιν. ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΚΤΚΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ Τ(Δ) ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΣΟΤ ΠΣΤΥΙΟΤ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΚΤΚΛΟ ΓΛΧΑ-ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 4 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 2 ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 3 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΑ 3 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 3 ΣΠΔ 3 ΗΣΟΡΗΑ 2 TΔΥΝΖ-ΠΟΛΗΣΗΜΟ 2 ΤΝΟΛΟ Τ(Δ) 22 ΠΗΝΑΚΑ 1: Απαηηνχκελνο αξηζκφο Τ(Δ) καζεκάησλ απφ θάζε ζεκαηηθφ θχθιν γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ Γήισζε θαη παξαθνινύζεζε καζεκάησλ Πόηε γίλεηαη ε Γήισζε Μαζεκάησλ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο, νη θνηηεηέο δειψλνπλ ηα Y(E) καζήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ δήισζε γίλεηαη ηελ ψξα δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο κε νδεγίεο ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή. Σελ εβδνκάδα πνπ έρεη πξνεγεζεί, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ειεχζεξα φζα καζήκαηα Τ(Δ) επηζπκνχλ θαη ζεσξνχλ φηη ηνπο ελδηαθέξνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ελεκεξσζνχλ γηα ην πεξηερφκελν θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ θάζε καζήκαηνο (π.ρ. ππνρξεσηηθέο παξνπζίεο ή φρη, εμεηάζεηο θ.α.) θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ Τ(Δ) καζεκάησλ πνπ ζα δειψζνπλ. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα ηα δειψζνπλ κε εκπξφζεζκε Γήισζε Μαζεκάησλ πνπ ζα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία κέζα ζηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο. Οη αθξηβείο εκέξεο θαη ψξεο αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία. Αξηζκόο δεινύκελσλ καζεκάησλ Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα δειψζνπλ θαη ζηα νπνία κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ νη θνηηεηέο, θαζνξίδεηαη σο Ν + 3, φπνπ Ν είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αξηζκφο καζεκάησλ ζην αληίζηνηρν εμάκελν. ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ. Σα επηπιένλ ηξία καζήκαηα κπνξεί λα είλαη: 27

28 α) ππνρξεσηηθά καζήκαηα (Τ) πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ ηα νπνία ρξσζηνχλ β) θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά Τ(Δ) ή ειεχζεξεο επηινγήο (Δ) καζήκαηα, αλ ρξσζηνχλ. Απηά ηα Τ(Δ) ή ηα (Δ) κπνξεί λα κελ ηαπηίδνληαη κε εθείλα πνπ είραλ δειψζεη ζε πξνεγνχκελα εμάκελα, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη ζε πιήζνο πεξηζζφηεξα απ φζα Τ(Δ) ή (Δ) ρξσζηνχλ. γ) Καη εμαίξεζε νη θνηηεηέο ηνπ 8 νπ εμακήλνπ κπνξνχλ λα δειψζνπλ ηξία καζήκαηα επηπιένλ (+3) απφ ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ ηνπο (Ν) θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ρξσζηνχκελα καζήκαηα απφ θαηψηεξα εμάκελα. δ) Οη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην πηπρίν (δειαδή, εθείλνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηα νρηψ εμάκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) έρνπλ δηθαίσκα λα δειψλνπλ έσο θαη 18 καζήκαηα. Πξναπαηηνύκελα καζήκαηα Καηά ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ, νη θνηηεηέο πξέπεη λα πξνζέμνπλ αλ ε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα πνπ επηιέγνπλ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εμέηαζε ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα θαησηέξσλ εμακήλσλ. Πξνγξακκαηηζκόο ζπνπδώλ Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζε φ,ηη αθνξά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο, λα κειεηνχλ ηα θπιιάδηα Οδεγνχ πνπδψλ θαη φ,ηη άιιν ελεκεξσηηθφ πιηθφ δίλεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ έγθαηξα ην αηνκηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα θάζε εμάκελν κέρξη ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε: α) ηνλ ειάρηζην αξηζκφ καζεκάησλ Τ(Δ) πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ απφ θάζε ζεκαηηθφ θχθιν θαη β) ηε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηά καζεκάησλ. πκβνπιεχνπκε ηνπο θνηηεηέο λα θξαηνχλ αξρείν κε ηα καζήκαηα πνπ πεξλνχλ, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αμηνιόγεζε Οη δηδάζθνληεο επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε εμεηάζεηο, γξαπηή εξγαζία ή ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Οη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ζηα καζήκαηα θαη ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ, ελψ φζνη θνηηεηέο έρνπλ παξαθνινπζήζεη νθηψ (8) εμάκελα ζπνπδψλ, αιιά νθείινπλ αθφκε καζήκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ζε απηά ζε νπνηαδήπνηε εμεηαζηηθή πεξίνδν. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα (Τ) θαη ζηελ εμεηαζηηθή ηνπ επηεκβξίνπ, νθείινπλ λα ην δειψζνπλ μαλά ζε επφκελν εμάκελν, ψζηε λα απνθηήζνπλ εθ λένπ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθφ Τ(Δ) ή ζε κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο (Δ), νη θνηηεηέο κπνξεί λα ην δειψζνπλ ζε επφκελν εμάκελν ή λα ην αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιν Τ(Δ) ή (Δ) κάζεκα. Πηπρίν Σν πξφγξακκα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλν, ψζηε γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ λα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ εμάκελα ζπνπδψλ. Γηα λα πάξνπλ ην αληίζηνηρν πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο, νη θνηηεηέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) λα έρνπλ επηηχρεη ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 28

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα