Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών"

Transcript

1 Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος

2 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Περιβαλλοντικά Κριτήρια (Environmental Criteria S G)... 6 Μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων... 6 Πρόληψη της ρύπανσης / Επικίνδυνες ουσίες... 6 Διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων... 6 Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου... 7 Περιβαλλοντική συμμόρφωση και άδειες Κοινωνικά Κριτήρια (E Social criteria G)... 8 Υγιεινή & Ασφάλεια Ασφάλεια στην εργασία... 8 Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές νόσοι... 8 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας... 9 Ετοιμότητα και συστήματα έκτακτης ανάγκης... 9 Σωματικά επίπονη εργασία... 9 Υγιεινή και καταλύματα εργαζομένων Συνθήκες Εργασίας & Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισθοί και επιδόματα Δίκαιη μεταχείριση εργαζομένων Απαγόρευση των διακρίσεων Πρόληψη κατά της παιδικής εργασίας Ελευθερία επιλογής εργασίας Συνδικαλιστική ελευθερία Κριτήρια Διακυβέρνησης (E S GOVERNANCE criteria) Δεοντολογία & Ακεραιότητα Ενίσχυση της Διαφάνειας Θεμιτός ανταγωνισμός Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Προστασία ιδιωτικού απορρήτου Αποκάλυψη πληροφοριών Συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες Διαχείριση Νομοθετική & κανονιστική συμμόρφωση Ποιότητα ασφάλεια παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών Εκτίμηση & διαχείριση κινδύνων Σύγκρουση συμφερόντων Διαδικασία διορθωτικών ενεργειών Διατήρηση εγγράφων & αρχείων Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων Προώθηση του Κώδικα στην αλυσίδα εφοδιασμού Συνεχής βελτίωση Συμμόρφωση

3 EΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται με γνώμονα μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: κάθε μορφή επιχειρηματικότητας οφείλει να διέπεται από το ήθος και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία του Ομίλου με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον. Η διατήρηση της αρχής της ακεραιότητας κατά την υλοποίηση των συναλλαγών του Ομίλου με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του (εργαζόμενους, επιχειρηματικούς εταίρους, μετόχους, προμηθευτές/συνεργάτες κ.α.) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νοοτροπίας του και απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της δεοντολογίας που τον διέπει. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τηρεί έναν εσωτερικό Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής, καθώς επίσης και υπεύθυνες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις καθημερινές του πρακτικές, ενώ συνολικά αποσκοπεί να αναπτύξει αρμοδιότητες και μηχανισμούς ανταπόκρισης στη σφαίρα επιρροής του με βιώσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης των πολιτικών και της στρατηγικής του ώστε οι επιχειρηματικές του πρακτικές να συμβαδίζουν με τις διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές του Συμφώνου. Οι Αρχές αυτές αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων στην εργασία και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της Υγιεινής και Ασφάλειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, ο Όμιλος, εισάγοντας στη στρατηγική του το Διεθνές Πρότυπο ISO 26000, αναγνωρίζει και αποδέχεται τις βασικές Αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ με τον τρόπο αυτό δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης, βιώσιμης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και τις βελτιώσεις στην επίδοσή του σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα αλλά και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης (ESG criteria) Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος του συγκεκριμένου Κώδικα είναι να λειτουργήσει ως μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναμένει από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του να υιοθετούν κατά τις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους πελάτες τους για λογαριασμό του. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος, αναμένει από την αλυσίδα εφοδιασμού του να αναπτύξει σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του εργατικού δικαίου, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες, αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας τους κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και χαράσσοντας/διατηρώντας πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας και της Υγείας και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Ο Όμιλος παροτρύνει τη συμμόρφωση των υφιστάμενων βασικών Προμηθευτών/ Συνεργατών του με τον παρόντα Κώδικα, ενώ θα λαμβάνει υπόψη του, στην αξιολόγηση της συνεργασίας μαζί τους, την πρόοδο τους σε σχέση με την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία επιλογής νέων Προμηθευτών/ Συνεργατών, ο Όμιλος ορίζει το συγκεκριμένο Κώδικα ως προαπαιτούμενο. 3

4 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και οι θυγατρικές του εταιρείες έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της τιμιότητας και της ακεραιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος επιδιώκει να αναπτύξει και να διατηρήσει τις εμπορικές σχέσεις με τους βασικούς Προμηθευτές/ Συνεργάτες του οι οποίοι θα είναι σε θέση να μοιράζονται τη δέσμευσή αυτή στο πλαίσιο: Της διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Της προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Της συμμόρφωσής τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και του στόχου της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Της εφαρμογής της διαχείρισης και παρακολούθησης των πρακτικών διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις συμβάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες για την επιχειρηματική συμπεριφορά και πρέπει να θεωρούνται ως συμπλήρωμα των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του Προμηθευτή/Συνεργάτη. Στην περίπτωση που μια συγκεκριμένη σύμβαση είναι αυστηρότερη από τον εν λόγω Κώδικα, τότε ο Προμηθευτής/Συνεργάτης θα πρέπει να ακολουθήσει την εφαρμογή των αυστηρότερων απαιτήσεων της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών/Συνεργατών που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο είναι εκτελεστές μέσω σύμβασης εντός των ορίων της έννομης σχέσης που δημιουργήθηκε μεταξύ των Προμηθευτών/Συνεργατών και του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Οι υφιστάμενοι και οι δυνητικοί Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτή και το έργο (προϊόντα ή υπηρεσίες) που έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν για λογαριασμό του Ομίλου εκτελείται ή θα εκτελεστεί κυρίως από τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζονται τότε πρέπει να προωθούν ενεργά τον παρόντα Κώδικα σε εκείνους, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι της συμμόρφωσης. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και οι θυγατρικές του εταιρείες ενσωματώνοντας την αποστολή, τις αρχές και τις αξίες τους σε κάθε πτυχή των σχέσεων τους με την αλυσίδα εφοδιασμού τους δεσμεύονται: Να λειτουργούν με ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής τους σχέσης με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες τους. Στη δίκαιη επιλογή των Προμηθευτών/Συνεργατών μέσα από τεκμηριωμένες διαδικασίες. Στην προθυμία για αμοιβαία συνεργασία στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών. Στην επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των βασικών Προμηθευτών/Συνεργατών μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ανάλογα με την περίπτωση. 4

5 Κριτήρια ESG (Environmental Social Governance) «Ο όρος 'Προμηθευτές/Συνεργάτες' που χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο αναφέρεται στους βασικούς προμηθευτές, αναδόχους, υπεργολάβους και επιχειρηματικούς εταίρους, παρέχουν έργο, προϊόν και υπηρεσίες ή που ενεργούν για λογαριασμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» 5

6 1. Περιβαλλοντικά Κριτήρια (Environmental Criteria S G) Ως Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχουμε δεσμευτεί στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θυγατρικών μας εταιρειών και την προώθηση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων που εξαρτώνται από τη δραστηριότητά μας. Στην κατεύθυνση αυτή, αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, τόσο με την εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών όσο και με την κατάθεση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων εκ μέρους τους, να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, βοηθώντας μας στην επίτευξη των στόχων αυτών. Μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να μεριμνούν συστηματικά για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, πηγές ενέργειας, πρώτες ύλες). Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται ή να εξαλείφονται στην πηγή της προέλευσής τους μέσω διεργασιών τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, συντήρησης ή και αντικατάστασης μηχανημάτων παραγωγής, εφαρμογής πρακτικών περιορισμού της κατανάλωσης ή υποκατάστασης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Πρόληψη της ρύπανσης / Επικίνδυνες ουσίες Οι διαρροές χημικών, πετρελαίου και καυσίμων μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν το έδαφος, το νερό, την ατμόσφαιρα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να προσπαθούν συστηματικά για την πρόληψη και την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής διαρροών επικίνδυνων υλικών και ουσιών που συνδέονται με την δραστηριότητά τους, καθώς και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τέτοια περιστατικά, όταν αυτά συμβαίνουν, αλλά και να αναλάβουν το κόστος της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης, οι όποιες απορρίψεις νερού και τα ακάθαρτα ύδατα που παράγονται από τις δραστηριότητες, τις βιομηχανικές διεργασίες και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται, πριν από τη διαδικασία απόρριψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μείωση αλλά και την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους. Αναφορικά με το στάδιο της διαχείρισης, θα πρέπει είναι σε θέση να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο διάθεσης ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία με τις ανομοιογενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η επιλογή της απόρριψης σε χωματερές σε σύγκριση με την επιλογή της μεθόδου της ανακύκλωσης, προκαλούν όπως είναι κατανοητό διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υπολειμματικές δράσεις. Στις περισσότερες στρατηγικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους της ανάκτησης και της ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι δυνατό. 6

7 Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής και διέπονται από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) και το μεταγενέστερο Πρωτόκολλο του Κιότο. Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να μεριμνούν για την καταγραφή των πηγών, τον υπολογισμό, τον έλεγχο και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, από τη δραστηριότητά τους, μεταξύ των οποίων είναι και οι έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την ενέργεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Η δέσμευση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί π.χ. μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων συντήρησης των εγκαταστάσεων, καθώς και μέσω της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αντικατάστασης υλικών. Περιβαλλοντική συμμόρφωση και άδειες Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αναφορικά με όλα τα περιβαλλοντικά θέματα (εκπομπές αερίων, υγρά απόβλητα και στερεά απόβλητα, καθώς και η χρήση υλικών, η ενέργεια, το νερό και η βιοποικιλότητα) που ισχύουν για τον τομέα της δραστηριότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνούν για την απόκτηση, τη ενημέρωση και την τήρηση μητρώων όλων των απαραίτητων εθνικών και τοπικών περιβαλλοντικών αδειών και απαιτήσεων που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αξιολογεί θετικά την εθελοντική εφαρμογή, εκ μέρους των Προμηθευτών/Συνεργατών του, των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO ή EMAS (Eco Management and Audit System) και ISO

8 2. Κοινωνικά Κριτήρια (E Social criteria G) Ως Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, υψίστη προτεραιότητά μας, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η ασφάλεια & υγιεινή των εργαζομένων μας, στους χώρους εργασίας όλων των θυγατρικών μας εταιρειών. Σε συνδυασμό με την απόλυτη συμμόρφωσή μας στους ισχύοντες νόμους και κανόνες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στον τομέα της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας να μοιραστούν μαζί μας τη δέσμευση αυτή, ακολουθώντας και αυτοί τη νομοθετική συμμόρφωση αλλά και την ανάπτυξη μιας εργασιακής κουλτούρας σύμφωνα με την οποία τόσο η εταιρεία όσο ο εργαζόμενος θα μοιράζονται την ευθύνη στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αξιοπρεπούς εργασίας απαλλαγμένη από κινδύνους ασφάλειας και υγιεινής. Επίσης, ο σεβασμός προς στο ανθρώπινο δυναμικό μας και η αναγνώριση της ευθύνης μας για την προστασία και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και ευρύτερα στο πεδίο της δραστηριότητάς μας αποτελούν θεμελιώδης αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε. Τις βασικές προσδοκίες μας, από την εφοδιαστική μας αλυσίδα στον τομέα αυτό, αποτελούν οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και η δήλωση της διεθνούς οργάνωσης εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία. Υγιεινή & Ασφάλεια. Ασφάλεια στην εργασία Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους σχετικά με όλες τις πτυχές της εργασίας που προϋποθέτει η δραστηριότητά τους. Επίσης, είναι σε θέση να θεσπίζουν μέσα και μέτρα προστασίας που αφορούν σε πρωτοβουλίες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων τους, κυρίως με στόχο: α) την αποφυγή των κινδύνων ή τη διαχείριση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν, β) την παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους, ευνοώντας τα μέτρα ομαδικής προστασίας, γ) την προσαρμογή των συνθηκών, των εξοπλισμών και των μεθόδων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις. Τα μέσα και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών εργασίας. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές νόσοι Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες και συστήματα για την ορθή καταγραφή, ταξινόμηση, διαχείριση και διερεύνηση των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών στους χώρους εργασίας τους που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή 8

9 διορθωτικών ενεργειών και την εξάλειψη των αιτίων αυτών για την αποφυγή συνθηκών υποτροπής. Επίσης δεσμεύονται να παρέχουν στους εργαζόμενους τους την αναγκαία ιατρική θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος και να διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων τους στην εργασία. Τέλος δηλώνουν αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή πειθαρχικών κυρώσεων προς τους εργαζομένους τους λόγω έκφρασης ανησυχιών των τελευταίων για την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται να παρέχουν, εάν απαιτείται, και χωρίς κόστος στους εργαζομένους τους τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκες προσώπου και άλλα κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα) όταν αυτοί εκτελούν επικίνδυνα για την υγεία τους καθήκοντα που περιλαμβάνουν π.χ. εργασίες βαφής, γυαλίσματος, λείανσης ή εφαρμογής χημικών ή διαλυτών κ.α. Όλες οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται απαιτείται να είναι ασφαλής και δεν πρέπει να ενέχουν κανένα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης, σε καθήκοντα όπου η εργασία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τη σωματική υγεία, οι εργαζόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να προμηθεύονται και να φορούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως π.χ.: εξοπλισμός για την προστασία των οφθαλμών, γάντια, μάσκες συγκόλλησης, κράνη, κατάλληλα υποδήματα, μονωμένες φόρμες εργασίας, υλικό προστασίας της ακοής κ.α. καθώς και ότι άλλο προστατευτικό υλικό προβλέπεται από τη φύση της εργασίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους εργαζόμενους. Ετοιμότητα και συστήματα έκτακτης ανάγκης Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που αποσκοπούν στην πρόβλεψη, την αναγνώριση και την εκτίμηση επειγουσών καταστάσεων και περιστατικών ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων αναφοράς έκτακτων περιστατικών, έγγραφες κοινοποιήσεις προς τους εργαζομένους, διαδικασίες εκκένωσης χώρων, διαδικασίες κατάρτισης των εργαζομένων, διάθεση πρώτων βοηθειών, κατάλληλα συστήματα πυρανίχνευσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατάλληλες εξόδους από τις εγκαταστάσεις αλλά και σχέδια αποκατάστασης. Σωματικά επίπονη εργασία Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν την έκθεση των εργαζομένων τους σε σωματικά επίπονες και απαιτητικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του χειρισμού υλικών, της ανύψωσης βαρέων αντικειμένων ή κατασκευών, των εργασιών που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και παρατεταμένη ή μόνιμη κατάσταση ορθοστασίας. Υγιεινή και καταλύματα εργαζομένων. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχουν στους εργαζομένους τους καθαρές και ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εφόσον χρειάζεται, υψηλές συνθήκες υγιεινής σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων. Επίσης σε περίπτωση που παρέχονται στους εργαζομένους καταλύματα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και ασφαλή και να διαθέτουν επαρκή θέρμανση και εξοπλισμό καλύπτοντας τις όλες βασικές ανάγκες των εργαζομένων. O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αξιολογεί θετικά την εθελοντική συμμετοχή και εφαρμογή, εκ μέρους των Προμηθευτών/Συνεργατών του, εθνικών και διεθνών και αναγνωρισμένων προτύπων Ασφάλειας και Υγιεινής όπως: ΕΛΟΤ 1801 και OSHAS

10 Συνθήκες Εργασίας & Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μισθοί και επιδόματα Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τα πρότυπα του κλάδου που δραστηριοποιούνται και δεσμεύονται τόσο στην καταβολή ημερομισθίου ή μισθού σε όλους τους εργαζόμενούς τους που ισούται με ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται από το νόμο, όσο και στην παροχή όλων των επιδομάτων που ορίζει ο νόμος (τις περιόδους αδειών, το χρόνο διακοπών κ.α.). Επίσης, δεσμεύονται ότι οι εργαζόμενοι τους αποζημιώνονται για υπερωρίες τους σε ποσοστό που ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ενώ δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν πρακτικές μείωσης μισθού ως πειθαρχικό μέτρο. Τέλος δηλώνουν ότι καταβάλουν τους μισθούς των εργαζόμενους τους εγκαίρως και μπορούν να αποδείξουν με σαφήνεια το καθεστώς βάσει του οποίου γίνονται οι πληρωμές αυτές. Δίκαιη μεταχείριση εργαζομένων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να μεριμνούν για τη συνεχή βελτίωση, την απρόσκοπτη παροχή και την αδιάλειπτη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέπει στους εργαζόμενούς τους να ασκούν τα καθήκοντά τους απαλλαγμένοι από κάθε είδους ηθική πίεση ή παρενόχληση. Η αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να διέπεται από σεβασμό και αξιοπρέπεια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενώ κάθε μορφή σκληρής ή απάνθρωπης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, των σωματικών ποινών, των ψυχολογικών εκβιασμών, του εξαναγκασμού, της λεκτικής κακοποίησης όπως και κάθε είδους παράλογου περιορισμού που αφορά στην είσοδο ή την έξοδο οποιουδήποτε εργαζομένου από της εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν είναι αποδεκτές. Απαγόρευση των διακρίσεων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι αντίθετοι σε κάθε είδους διάκριση εις βάρος των εργαζομένων τους με βάση τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, την αναπηρία, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε σωματεία, την εθνική καταγωγή ή την οικογενειακή κατάσταση και οι οποίες σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τις εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης, προαγωγών, καθορισμού και καταβολής αμοιβών, ασφάλειας και υγιεινής, πρόσβασης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, αξιολόγησης, ανάθεσης εργασιών, προσφοράς παροχών αλλά και λήξης της συνεργασίας. Πρόληψη κατά της παιδικής εργασίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην παράνομη χρήση του φαινομένου της Παιδικής Εργασίας που οδηγεί στην εκμετάλλευση των παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόληψη και την εξάλειψη οποιασδήποτε συνθήκης που μπορεί να ενθαρρύνει το φαινόμενο αυτό στους χώρους εργασίας τους στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, ενώ φροντίζουν στις συμβάσεις έργων με τους εταίρους τους (προμηθευτές, συνεργάτες κ.α.) να διασφαλίζεται η προστασία της παιδικής ηλικίας από την παράνομη εργασία. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα όρια της νόμιμης ηλικίας εργασίας που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Ελευθερία επιλογής εργασίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι αντίθετοι σε κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας ενώ θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόληψη και την εξάλειψη οποιασδήποτε συνθήκης που μπορεί να ενθαρρύνει το φαινόμενο αυτό στους χώρους εργασίας τους στις περιοχές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 10

11 επιλογή θέσης εργασίας από οποιοδήποτε εργαζόμενο γίνεται με την ελεύθερη βούληση του και ότι κάθε προσληφθείς εργαζόμενος διαθέτει τα σωστά και απαραίτητα έγγραφα εργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να προστατεύουν το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να παραιτηθεί αν το επιθυμεί από την εργασία του ή να την διακόψει χωρίς να του επιβληθούν ποινές εφόσον έχει υποβάλλει σχετική προειδοποίηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Συνδικαλιστική ελευθερία Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται στο σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων τους που αφορά στην ελευθερία του συνδικαλισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προσχωρούν αν το επιθυμούν σε εργατικές ενώσεις ή παρόμοιους οργανισμούς, καθώς και να επικοινωνούν ανοικτά με τη διοίκηση της εταιρείας όσον αφορά στη διαπραγμάτευση των συνθηκών εργασίας αλλά και στην υπεράσπιση των οικονομικών και κοινωνικών τους κατακτήσεων ή συμφερόντων χωρίς το φόβο αντιποίνων, εκφοβισμού ή οποιουδήποτε είδους παρενόχλησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αξιολογεί θετικά την εθελοντική συμμετοχή των Προμηθευτών/Συνεργατών του, στο πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact. 11

12 3. Κριτήρια Διακυβέρνησης (E S GOVERNANCE criteria) Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου μας, είτε αυτή εκφράζεται κεντρικά είτε μέσω των θυγατρικών μας εταιρειών, χαρακτηρίζεται από την απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση των κανόνων της αγοράς, ενώ η τιμιότητα και η ακεραιότητα των συναλλαγών αποτελούν το βασικό θεμέλιο όλων των επιχειρησιακών μας σχέσεων. Επίσης, η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω του ανοικτού διαλόγου με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας αποτελούν για τον Όμιλο μας δεσμεύσεις που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις Αξίες και τις Αρχές που τον διέπουν. Πιστεύουμε ότι με τους Προμηθευτές/Συνεργάτες μας μοιραζόμαστε τις ίδιες ηθικές αξίες και αρχές επιδιώκοντας μια δημιουργική συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο της συνεχούς επιχειρηματικής βελτίωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεοντολογία & Ακεραιότητα Ενίσχυση της Διαφάνειας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται να διασφαλίζουν και να τηρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ακεραιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές. Θα πρέπει να διαθέτουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διαδικασίες πρόληψης συνθηκών ή περιστατικών που αφορούν σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας, διαφθοράς, εκβιασμού και κατάχρησης στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, ενώ θα πρέπει να υιοθετούν δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές στον τομέα της διαφήμισης, των πωλήσεων και του ανταγωνισμού. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς και νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, όπως εκάστοτε ισχύει και στο βαθμό που οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για το έργο που προσφέρουν για λογαριασμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Τέλος, ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με προμηθευτή ή συνεργάτη του που διαπιστωθεί ότι αδυνατεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις κατά της διαφθοράς στις χώρες που δραστηριοποιείται. Θεμιτός ανταγωνισμός Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων προάγει την οικονομική αποδοτικότητα αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται, στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τον ανταγωνισμό στη χώρα ή τις χώρες που λειτουργούν, στην αποφυγή κάθε ενέργειας αθέμιτου ανταγωνισμού και της συμμετοχής τους σε συνθήκες που μπορεί να ενθαρρύνουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να καταλήξουν σε αθέμιτες συμπράξεις με στόχο τη δημιουργία εμποδίων για την είσοδο στον κλάδο άλλων εταιρειών, σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές, στην κατάχρηση της θέσης τους στην αγορά, σε αντιανταγωνιστικές συγχωνεύσεις, στον καθορισμό των τιμών, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που παρεμποδίζουν τη θεμιτή επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδιαιτέρως όταν εμπλέκονται σε συναλλαγές για λογαριασμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται στην αποτελεσματική προστασία των πληροφοριών των πελατών τους καθώς και στο σεβασμό των δικαιωμάτων της 12

13 πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα που αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται εμπιστευτικές. Επίσης, η μεταφορά της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να γνωστοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο πλαίσιο κάθε συνεργασίας που διέπεται από συμφωνία μη αποκάλυψης πληροφοριών ή πολιτική απορρήτου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Προστασία ιδιωτικού απορρήτου Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των προμηθευτών των πελατών και των συνεργατών τους με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις κατά τη διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάχυσης των πληροφοριών αυτών. Αποκάλυψη πληροφοριών Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιούν με ακρίβεια και πληρότητα κάθε απαιτητή πληροφορία σχετικά με τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες, τη δομή καθώς και την οικονομική τους κατάσταση και απόδοση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και επικρατούσες επιχειρηματικές πρακτικές. Οποιαδήποτε παραποίηση αρχείων, διαστρεβλώσεις ή ψευδείς δηλώσεις στοιχείων και πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών και συνεργατών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν είναι αποδεκτή. Συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συντελεί ενεργά στην άμβλυνση μιας σειράς κοινωνικών ζητημάτων των κοινοτήτων, στις οποίες δραστηριοποιείται, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ευημερίας τους. Συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομής με οικονομικούς αλλά και τεχνικούς τρόπους. Υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ενισχύει την τοπική πολιτιστική ζωή και εκπαίδευση. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παροτρύνει τους Προμηθευτές/Συνεργάτες του να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται, εκτιμώντας τα κοινοτικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου που δραστηριοποιούνται, βοηθώντας στο μέτρο και τη δυνατότητα που τους αναλογεί την προώθηση της τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Διαχείριση Νομοθετική & κανονιστική συμμόρφωση Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με όλες τις διεθνείς, εθνικές και τοπικές νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και κανονισμούς βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν. Ποιότητα ασφάλεια παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών Σε όλο τον «Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων που παράγονται και στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι πελάτες του Ομίλου δεν είναι οι τελικοί χρήστες των προϊόντων του, καθημερινή μέριμνα των εταιρειών του αποτελεί η διασφάλιση ότι όλα τα έργα ή τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά θα πληρούν τις καθορισμένες από το νόμο προδιαγραφές, αλλά και τις προσδοκίες των τελικών χρηστών. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται να πληρούν τις γενικά αναγνωρισμένες, σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, αλλά και τις συμφωνημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας τόσο στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων όσο και στη διαδικασία παροχής προϊόντων και των υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του Ομίλου. 13

14 Εκτίμηση & διαχείριση κινδύνων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται στην εφαρμογή διαδικασιών και ανάλογων μηχανισμών για την εκτίμηση, τον προσδιορισμό, την καταγραφή και τη διαχείριση κινδύνων σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και σχετικά με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία τους. Σύγκρουση συμφερόντων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεσμεύονται να αποφεύγουν οποιαδήποτε συνθήκη ή κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί και να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων προστατεύοντας έτσι την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη τους στον Όμιλο. Στην κατεύθυνση αυτή δεσμεύονται να γνωστοποιούν, στον Όμιλο, τις περιπτώσεις εκείνες όπου οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή άλλος συνεργάτης του Ομίλου, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής σύμβασης, μπορεί να ή έχει συμφέρον, όφελος ή οποιαδήποτε μορφή οικονομικού δεσμού από τη δραστηριότητά τους. Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δεν γίνεται αποδεκτό κανένα είδος δώρου ή υπηρεσία ψυχαγωγίας από οποιονδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό προμηθευτή και συνεργάτη. Διαδικασία διορθωτικών ενεργειών Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να διαθέτουν μια διαδικασία ανάληψης διορθωτικών ενεργειών για την έγκαιρη κάλυψη τυχόν ελλείψεων που μπορεί να προκύψουν από τη διεκπεραίωση εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων, αξιολογήσεων, ερευνών, επιθεωρήσεων ή αναθεωρήσεων σχετικά με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική τους επίδοση όπως και με τα standards που διέπουν τη διαχείριση της επιχείρησής τους. Διατήρηση εγγράφων & αρχείων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ οφείλουν να αποκτούν, να διατηρούν και να τηρούν ενημερωμένα τα αρχεία τους αναφορικά με τα έγγραφα που αφορούν τόσο στις άδειες της επιχειρηματικής τους λειτουργίας όσο και στις άδειες που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας που έχουν αναλάβει για λογαριασμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επίσης, προτείνεται να αναπτύξουν τα απαραίτητα έγγραφα και αρχεία μέσω των οποίων θα είναι ικανοί να αποδείξουν ότι ενστερνίζονται και εφαρμόζουν τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δύναται να ελέγχονται περιοδικά από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πάντα στο πλαίσιο της αποδοχής μιας αμοιβαίας συμφωνίας με τον εκάστοτε προμηθευτή ή συνεργάτη. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα επιτρέψουν τόσο στα στελέχη τους όσο και στους εργαζομένους τους να αποκτήσουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσης, κατανόησης και ικανότητας στην εφαρμογή των πολιτικών και των αντίστοιχων διαδικασιών, όλων των θεμάτων που πραγματεύεται ο παρόντας Κώδικας, σε συνδυασμό με τους σχετικούς νομοθετικούς κανονισμούς και τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Προώθηση του Κώδικα στην αλυσίδα εφοδιασμού Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες γνωστοποίησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντα Κώδικα στους προμηθευτές τους, έμμεσους και άμεσους, με τους οποίους συνεργάζονται σε επίπεδο προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 14

15 Συνεχής βελτίωση Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναμένεται να βελτιώνουν συνεχώς την Περιβαλλοντική και Κοινωνική τους επίδοση σύμφωνα με τα ESG κριτήρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κώδικα μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτό αξιολόγησης και εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων. 4. Συμμόρφωση H σχέση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Σημαντικό παράγοντα, για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου, αποτελεί η διασφάλιση της ύπαρξης και της εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα εφοδιασμού του. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος ενθαρρύνει τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του να ορίσουν το κατάλληλο προσωπικό (άτομο ή ομάδα) που θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και τις προσδοκίες του παρόντα Κώδικα. Προτρέπει επίσης τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του να επανεξετάζουν τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα Κώδικα σε περιοδική βάση. Εναλλακτικά, οι βασικοί Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου έχουν τη δυνατότητα να επιδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τα ESG κριτήρια του παρόντα Κώδικα μέσω του δικού τους Κώδικα Δεοντολογίας ή σχετικών πολιτικών που εφαρμόζουν και που καλύπτουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ωστόσο, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω του εταιρικού του κέντρου ή των θυγατρικών του εταιρειών μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση της συμμόρφωσης των βασικών Προμηθευτών/Συνεργατών του με τα ESG κριτήρια, που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα, με μία από τις ακόλουθες μεθόδους και να λάβει διορθωτικά μέτρα εάν υπάρχει λόγος ανησυχίας: Αξιολογήσεις: Μπορεί να ζητηθεί από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την κάλυψη των εν λόγω ESG κριτηρίων. Επιτόπιοι έλεγχοι: Εκπρόσωποι του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ή ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του που θα ενεργεί για λογαριασμό του μπορεί να επικοινωνήσει με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου και να ζητήσει την άδεια να επαληθεύσει το βαθμό κάλυψης των τα ESG κριτηρίων στο χώρο τους. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης: Μπορεί να ζητηθεί από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες του Ομίλου να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα επίσημα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τα ESG κριτήρια του παρόντα Κώδικα. 15

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα