News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π"

Transcript

1 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή παξνπζία θαη εκπεηξία ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζεκαληηθέο δηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ, Cyta Διιάδνο. H Cyta μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2008 θαη έθηνηε γλσξίδεη εληππσζηαθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Κέζσ ηνπ κεγάινπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ν- πηηθψλ ηλψλ ζηελ Διιάδα, κήθνπο άλσ ησλ ρικ., ηεο πξσηνπνξηαθήο πιαηθφξκαο π- πεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη θαη ησλ εζσηεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ ππνζηήξημεο, κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε άλεζε ζηηο απμεκέλεο θαη κεηαβαιιφκελεο α- λάγθεο ησλ νηθηαθψλ Ξειαηψλ ηεο αιιά θαη θάζε επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Ζ πνιχ θαιή πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ε α- ληαγσληζηηθφηεηά ηεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ ηδηαίηεξα πςειφ αξηζκφ Ξειαηψλ, o νπνίνο μεπεξλά ηνπο θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά. H εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο Cyta ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη, κεηαμχ άιισλ, απνηέιεζκα ησλ πξνζεθηηθψλ θαη ζηαζεξψλ βεκάησλ θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπνζέηεζήο ηεο, κε εζηίαζε ζηνλ Πειάηε θαη κε επίθεληξν ηνλ Άλζξσπν. Σχκθσλα κε ηελ εηαηξεία, «ε αθνζίσζε ηεο Cyta ζηελ Δμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο πςειέο επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηδηφθηεηνπ ζηφινπ ηερληθψλ, ηελ αλάπηπμε αιπζίδαο ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ εμππεξέηεζεο Ξειαηψλ ζηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο θαζψο θαη απφ ηα πξνζσπνπνηεκέλα πξντφληα εζηηαζκέλα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ Ξειαηψλ». Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα 2/3 ηνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο εξγάδνληαη ζηελ Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή θαη ηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη άιισζηε φηη «ζηόρνο ηεο Cyta δελ ππήξμε απιψο ε απφθηεζε λέσλ Ξειαηψλ, αιιά ε δεκηνπξγία δεζκψλ εκπηζηνζχλεο κε επραξηζηεκέλνπο Ξειάηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ην βαζηθφηεξν κνριφ αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο». Σρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία εγγξαθήο ηεο ζην Δ.Η.Δ.Ξ. ε εηαηξεία αλέθεξε φηη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο Νξγαληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηελ Εμππεξέηεζε Πειαηώλ, ζεσξήζεθε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. «Ζ πξνζήισζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα. Δπνκέλσο, έλαο θνξέαο φπσο ην Δ.Η.Δ.Ξ., κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαθηλείηαη ηερλνγλσζία θαη δηαρέεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηηο λεφηεξεο ηάζεηο κέζα απφ παξνπζηάζεηο ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ case studies, βνεζά ζηε ζπλερή εμέιημε», δηεπθξηλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά. Σχκθσλα κε ηελ εηαηξεία κάιηζηα, φια ηα κέιε ηνπ Δ.Η.Δ.Ξ. είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν, είηε φρη πξέπεη λα έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν: ηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ησλ Ξειαηψλ ηνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη ε εηαηξεία ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νξγαληζκνχ θαη νη ζεζκνί πνπ έρεη θαζηεξψζεη, φπσο ε Δζληθή Δβδνκάδα Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, ηα Δζληθά Βξαβεία Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, ην Διιεληθφ Σπλέδξην Θνξπθήο ζηελ Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ θαζψο θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε ζπλερή ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξειάηε, ζηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο ηεο απφ ην Δ.Η.Δ.Ξ. ε Cyta ζεσξεί ζεκαληηθφηεξε ηε ζπλέρηζε ηεο επηθέληξσζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν, κε ηνλ ίδην δήιν θαη ηελ ίδηα δπλακηθφηεηα, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο, επηρεηξεκαηηθήο αγνξάο αιιά θαη φισλ ησλ ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά κε θαζεκεξηλφ ζηφρν ηελ Πνηνηηθή Εμππεξέηεζε. ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

2 DHL EXPRESS ΕΛΛΑ Α.Ε. DHL Express: Ο εηδηθόο ζηηο Δηεζλείο Σαρπκεηαθνξέο Ζ DHL αλήθεη ζηνλ φκηιν ησλ Γεξκαληθψλ Ταρπδξνκείσλ (Deutsche Post DHL) απνηειψληαο ηελ θαιχηεξε εηαηξεία παγθνζκίσο ζηε βηνκεραλία ησλ Logistics. Γηαζέηεη έλα παγθφζκην Γίθηπν πξννξηζκψλ, ελψλνληαο 220 ρψξεο θαη πεξηνρέο. Σηελ Διιάδα, ε DHL Express ηδξχζεθε ην 1978 θαη έσο ζήκεξα δηαηεξεί ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ζηνλ ρψξν ησλ Γηεζλψλ Ταρπκεηαθνξψλ, παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ησλ κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ θιάδσλ ζηε ρψξα καο φπσο νη ηξάπεδεο, ε λαπηηιία, ε θισζηνυθαληνπξγία, εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαξκαθνβηνκεραλίεο. Ξξνθεηκέλνπ λα δειψλνπλε «παξψλ» ζηηο αλάγθεο ησλ θαη πιένλ Ξειαηψλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ε DHL δηαζέηεη 23 ζεκεία εμππεξέηεζεο, απαζρνιεί πάλσ απφ 400 εξγαδφκελνπο θαη ζπλεξγάηεο θαη δηαζέηεη έλα ζηφιν πνπ ππεξβαίλεη 120 νρήκαηα. Τν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν (hub) ηεο DHL ζπλνιηθνχ εκβαδνχ η.κ, βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο, φπνπ δηαζέηεη άδεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε κία απφ ηηο 4 πχιεο εηζφδνπ εμφδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ήηαλ ε πξψηε εηαηξεία ζηελ Διιάδα πνπ θέξδηζε ηελ πηζηνπνίεζε TAPA «Α» γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνζηνιψλ ηεο. Δπίζεο, ε DHL Ειιάδαο ηεξεί ζύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν ISO 9001, ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο DNV. Ξαξάιιεια ηεξεί θαη ζύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO απφ ηνλ ίδην αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηελ DHL EXPRESS ΕΛΛΑ Α.Ε. ζηελ απφθαζή ηεο λα εγγξαθεί ζην ΔΗΔΞ αλέθεξαλ πσο, «Σεκαληηθή ψζεζε ζηελ απφθαζή καο δφζεθε απφ ηνλ πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο εηαηξείαο καο, ν νπνίνο φρη κφλν επλνεί αιιά θαη «πξνζηάδεη» ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξήκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ελδπλάκσζή ηνπ. Ξηζηεχνπκε φηη ε ζπκκεηνρή καο σο κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρία ηεο πνξείαο καο πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ε- ληνπηζκφ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εμχςσζε ηνπ Ξειάηε σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα». Γηα ην έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ δήισζαλ ραξαθηεξηζηηθά πσο, «Τν Ηλζηηηνχην καο ήηαλ γλψξηκν απφ ηα πξψηα ηνπ θηφιαο βήκαηα ην Νη ελέξγεηέο ηνπ (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, βξαβεία), ε αλνδηθή ηνπ πνξεία, αιιά θαη ε ζπλερήο αλαγλψξηζή ηνπ απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο (θαη φρη κφλν), θξίλνληαη αμηφινγεο. Θεσξνχκε πσο ηδησηηθέο αιιά θαη δεκφζηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, κε κία θνηλή πνξεία πξνο έλαλ ζηφρν, κπνξνχλ λα θέξνπλ ζην θσο ηζρπξά επηηεχγκαηα θαη ζεκαληηθή πξφνδν ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ Ξειάηε θαη ζηελ χςηζηε παξνρή ππεξεζηψλ. Απηφ πνπ αλακέλεηαη ινηπφλ, είλαη ε επγελήο ζπλεξγαζία θαη αξσγή ηνπ ΔΗΔΞ ψζηε εηαηξείεο πνπ κνηξάδνληαη θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ηελ Δμππεξέηεζε ησλ Ξειαηψλ ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «δίθηπν» ακθίδξνκεο πιεξνθφξεζεο κε θνηλφ ζηφρν ηνλ Ξειάηε, ηελ εμππεξέηεζή ηνπ θαη ηνλ απφιπην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ». Ζ Εμππεξέηεζε Πειάηε γηα ηελ DHL EXPRESS ΕΛΛΑ Α.Ε. ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο πσο, ε ζσζηή εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ Ξειάηε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ην κέιινλ θάζε εηαηξείαο. Έλαο ηθαλνπνηεκέλνο Ξειάηεο παξακέλεη πηζηφο θαη νη πηζηνί Ξειάηεο απνηεινχλ ηε βάζε κίαο πγηνχο επηρείξεζεο θαη ηεο θήκεο ηεο ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

3 G4S H G4S απνηειεί ηνλ θνξπθαίν παγθφζκην φκηιν παξνρήο ιχζεσλ αζθάιεηαο. Κε δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 125 ρώξεο θαη κε πάλσ απφ εξγαδόκελνπο, εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη πεξηνπζία, ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο ιχζεηο αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. Απνηειεί επίζεο ην κεγαιχηεξν εξγνδφηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Ινλδίλνπ (FTSE 100) θαη ηεο Θνπεγράγεο. Ζ αλάπηπμε ηεο G4S ζηελ Ειιάδα ππήξμε ξαγδαία, ηφζν απφ πιεπξάο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φζν θαη απφ πιεπξάο θχθινπ εξγαζηψλ. Κε έλα επεθηεηλφκελν Γίθηπν 34 Υπνθαηαζηεκάησλ θαη Σπλεξγαηψλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο, παξέρεη ππεξεζίεο θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Ν Όκηινο μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ ζηελ Διιάδα κε ηελ Group 4 (1981) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Wackenhut (1988), απφ ηε ζπλέλσζε ησλ νπνίσλ ηειηθά πξνέθπςε ε ζεκεξηλή εηαηξεία. Ζ G4S ζεκειηψλεη εηιηθξηλείο ζρέζεηο κε ηνπο Ξειάηεο ηεο, ε- ζηηάδεη ζηελ απφιπηε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ζέκαηα α- ζθαιείαο θαη παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο αλάγθεο θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, έρνληαο σο αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηελ πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο, ην έκπεηξν & εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηα πξφηππα Ιεηηνπξγίαο & Ξηζηνπνίεζεο. Ζ G4S δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πξντφλησλ αζθάιεηαο: Σηαηηθέο Φπιάμεηο Ξεξηπνιία - Άκεζε Δπέκβαζε Σπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Ξξνζηαζίαο (Alarm, CCTV, Fire, Access Control) Γηαθίλεζε & Γηαρείξηζε Αμηψλ Υπεξεζίεο Αζθαιείαο γηα Αεξνπνξηθέο & Ιηκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζε & Ξξνζηαζία Σηφινπ Νρεκάησλ & Δκπνξεπκάησλ Κειέηεο Αζθαιείαο ελψ δηαηεξεί ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία δχν 24σξα Κέληξα Λήςεο εκάησλ, ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ηα νπνία κε ηνλ πιένλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηεο επηηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο πάλσ απφ ζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο παλειιαδηθά. Σεκαληηθά έξγα αζθαιείαο, ηα νπνία πινπνηνχληαη κε επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζηζηνχλ ηε G4S ζε ζέζε ηζρχνο: Ξαξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο αεξνκεηαθνξψλ ζην Δηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» Υπεξεζίεο θχιαμεο ησλ ελαπνζέζεσλ αζθαιείαο θαζψο θαη ζηηο απνβάζξεο ζηε γξακκή Ξεηξαηάο-Θεθηζηά ηνπ ΗΑΠ. Υπεξεζίεο θχιαμεο ζηελ Ακεξηθαληθή Πξεζβεία, έξγν ηδηαίηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ Υπεξεζίεο θχιαμεο ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ κεγαιχηεξνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ, ηα Ειιεληθά Πεηξέιαηα (ΕΛΠΕ). Ζ δξάζε ηεο G4S απνδεηθλχεη φηη πέξα απφ ηελ παξνρή ιχζεσλ αζθαιείαο δηαζέηεη θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. Ζ G4S ζεσξεί ππνρξέσζή ηεο ηε ζπλδξνκή ζηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ππαιιήισλ ηεο, ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηελ ελίζρπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ. Σρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα εγγξαθνχλ ζην ΔΗ- ΔΞ αλέθεξαλ ηα εμήο: «Σηε G4S ζεσξνχκε φηη ε δηαδξνκή κέζα απφ ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ ζα είλαη κηα δηαδξνκή γλψζεο ή θαιχηεξα κηα δηαδξνκή αληαιιαγήο γλψζεο. Θέινπκε λα κάζνπκε, λα αληιήζνπκε γλψζεηο απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ζε ζέκαηα Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ. Θεσξνχκε φηη κέζα απφ έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ επηηξέπεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ ακθίδξνκε δηάρπζε γλψζεσλ, ζα απνθηήζνπκε εθφδηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο Δμππεξέηεζεο ησλ Ξειαηψλ καο. Ξηζηεχνπκε φηη ην ΔΗΔΞ επηρεηξεί έλα πνιχ αμηφινγν έξγν γηα ην ζπνπδαίν ζέκα ηεο Δμππεξέηεζεο ησλ Ξειαηψλ. Ξξνζδνθνχκε κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή καο θαη ηελ πξνζθνξά καο λα βνεζήζνπκε θαη εκείο ζηελ απνζηνιή ηνπ ηλζηηηνχηνπ γηα αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Δμππεξέηεζε ησλ Ξειαηψλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα, ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα». Σπλερίδνληαο πξφζζεζαλ πσο, «Κηα απφ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο G4S είλαη ε Ξειαηνθεληξηθή Α- ληίιεςε. Σθνπφο καο είλαη λα ζεκειηψλνπκε εηιηθξηλείο ζρέζεηο κε ηνπο Ξειάηεο καο, πνπ πξνάγνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα δεκηνπξγνχκε ζπλεξγαζίεο κε ζθνπφ ην ακνηβαίν φθεινο. Σηε G4S σο Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ νξίδνπκε ηε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ηεο ππφζρεζεο πνπ έρνπκε δψζεη ζηνπο Ξειάηεο καο θαη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ε εμππεξέηεζε απηή λα μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο ηνπο». ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

4 LEROY MERLIN Σεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ ηδηνθαηαζθεπψλ, ε Leroy Merlin ζηεξίδεη ηνπο θαηνίθνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ζ Leroy Merlin, είλαη κηα πξσηνπνξηαθή εηαηξεία ηνπ GROUPE ADEO, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ιχζεσλ κε κία κνλαδηθή ππφζρεζε: λα παξάζρεη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηνηθίαο. Τα θαηαζηήκαηα Leroy Merlin είλαη κεγάια εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα γηα ηδηνθαηαζθεπέο. Α- πνηεινχλ, ρψξνπο φπνπ ν θαζέλαο βξίζθεη ηα πξντφληα θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πείξα ηνπ, ηελ επηζπκία ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ζ Leroy Merlin ηνπνζεηεί ηελ εγγχηεηα ζην επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σηφρνο ηεο είλαη απιά λα βνεζήζεη ηνπο πάληεο λα νλεηξεχνληαη ηελ θαηνηθία ηνπο θαη, θπξίσο, λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ: Κε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ηνπηθέο αγνξέο Κε ηε ζπλάληεζε κε ηνπο θαηνίθνπο γηα αλαθάιπςε ηεο θαηνηθίαο ηνπο Κε ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο Κε ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζρέδην ηνπ θάζε Ξειάηε Κε θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ θηιφμελν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ Ζ απνζηνιή απηή είλαη κφληκα ραξαγκέλε ζην ινγφηππν ηεο Leroy Merlin, ην νπνίν ζπκβνιίδεη απιψο ηε ζηέγε ελφο ζπηηηνχ. Υπνζηεξίδεηαη απφ ηηο θνηλέο αμίεο θαη ηηο θνηλέο εκπεηξίεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ πξσηνηππία ηεο Leroy Merlin ζηεξίδεηαη ζηελ απηνλνκία ησλ εηαηξεηψλ, ηελ ελζσκάησζε ησλ πξσηνβνπιηψλ απφ θάζε ρψξα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ αλαδσνγνλεί ηελ επηρείξεζε θαη ηελ θάλεη λα αλαπηχζζεηαη. Όπσο καο αλέθεξαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζή ηνπο λα εγγξαθνχλ σο κέινο ηνπ ΔΗΔΞ είλαη νη εμήο: Ζ επαθή θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ν επαγγεικαηηθφο ξφινο έξρεηαη ζε επαθή, άκεζα ή έκκεζα, κε ηνλ Ξειάηε Ζ έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο Ξειάηεο Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε άιιεο εηαηξείεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Ξειάηε ζηελ ειιεληθή αγνξά Ζ επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε γηα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Έιιελα Ζ ελεκέξσζε απφ έξεπλεο α- γνξάο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν Ζ γλσξηκία θαη επαθή κε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ Ζ εμέιημε ζηε γλψζε ζην πεδίν ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ Ξειάηε Σηε ζπλέρεηα δήισζαλ πσο ε κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπ ΔΗΔΞ απνδεηθλχεη φηη είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ην ζηφρν θαη ηελ α- πνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κέζα απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Τα εξγαζηήξηα, νη εζληθέο νκάδεο, ηα ζπλέδξηα, νη έξεπλεο, νη εθδειψζεηο αιιά θαη νη πηζηνπνηήζεηο βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηνπ επαγγεικαηία ζην ρψξν, ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Επίθεληξν ν Πειάηεο! Ζ Leroy Merlin ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία, ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ θαηλνηνκία γηα θάζε ζπλεξγάηε. Θάζε ζπλεξγάηεο είλαη π- πεχζπλνο γηα ην ξφιν ηνπ, απηφλνκνο θαη δηαζέζηκνο παξάιιεια λα κεηαδψζεη ηε γλψζε ζηνπο ππνινίπνπο. Ν ζπλεξγάηεο ππνζηεξίδεη ηελ νκάδα θαη θαηά ζπλέπεηα κνηξάδεηαη ηελ επηηπρία. Κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε, φινη νη ζπλεξγάηεο εθπαηδεχνληαη ζηελ «Τπνδνρή θαη Εμππεξέηεζε ηνπ Πειάηε» θαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ξάληα δηαζέζηκνη θαη θηιηθνί κε ζηφρν λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο θάζε Ξειάηε. «Δίκαζηε ζε επαγξχπλεζε θαη αθνχκε ηνπο Ξειάηεο καο κε ζηφρν λα βειηησλφκαζηε ζπλερψο. Γηαζέηνπκε εξγαιεία φπσο ε Η ΦΩΝΗ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΗ πνπ καο επηηξέπνπλ λα επεμεξγαδφκαζηε ηα ζρφιηα ησλ πειαηψλ καο θαη λα αλαδεηνχκε ιχζεηο κε ζηφρν λα πξνζθέξνπκε θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ξαξάιιεια, αληρλεχνπκε ηηο επηζπκίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ κέζα απφ ζπλερείο έξεπλεο πνπ δηεμάγνπκε κέζα ζηα θαηαζηήκαηα θάζε δίκελν ελψ θάζε ρξφλν δηεμάγνπκε νινθιεξσκέλε έξεπλα αγνξάο ζηελ νπνία κεηξάκε ηελ Ηθαλνπνίεζε ηνπ Ξειάηε καο ζε δηάθνξνπο ηνκείο». ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

5 NETLINK A.E. Ζ Netlink Α.Ε. ηδξχζεθε ηνλ Λνέκβξην 2003 κε έδξα ηελ Αζήλα θαη κε ζθνπφ λα παξέρεη ηερληθή ππνδνκή θαη ινγηζκηθφ ζχζηεκα γηα λα δηεθπεξαηψλεη απαξαβίαζηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Ζ Φηινζνθία ησλ ηδξπηψλ ηεο Netlink ήηαλ θαη είλαη ε παξνρή πξσηνπνξηαθψλ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ αμηνπνηψληαο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ λέσλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ. Έρνληαο κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ζηηο πξνεγκέλεο ιχζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηερλνινγίεο δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηθήο ζηα κέηξα θάζε ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο αιιά θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο γηα απμεκέλε αζθάιεηα ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, παξέρνπκε ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε απαξαβίαζησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Σηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ελνπνηεί ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ γηα εχθνιε θαη ηαρχηεξε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο, παξαθνινπζψληαο ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο. Απινπνηεί ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ απνζθνπψληαο ζηε βέιηηζηε θαη ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα. Σηα ίδηα απηά πιαίζηα αλαιακβάλεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο. Νη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ηεο Netlink ιεηηνπξγνχλ σο ηδαληθφο θαη αμηφπηζηνο ζπλεξγάηεο θάζε επηρείξεζεο, ηε ζηεξίδνπλ, αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο, ζηνρεχνπλ ζην ζπκθέξνλ ηεο θαη κεγηζηνπνηνχλ ηα νθέιε ηεο. Κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ θαη πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά ιχζεσλ αιιά θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο, ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εμήο ρψξνπο: ηε δηεθπεξαίσζε είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ηελ πψιεζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ ηελ αλάπηπμε εμειηγκέλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηελ εληαηηθή Ιηαληθή Αγνξά Έηζη, νη επηρεηξήζεηο Ξειάηεο ηεο Netlink, απνιακβάλνπλ κία ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα φπσο: Θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα Ξνηνηηθή νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε Ξαλειιαδηθή ηερληθή ππνζηήξημε Ξξνζσπηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ ζχκβνπιν Αληαγσληζηηθά ηηκνινγηαθά πξνγξάκκαηα Νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε Netlink, ζπγθεληξσηηθά απνηεινχληαη απφ παθέηα ππεξεζηψλ φπσο: Netlink Bill (ππεξεζία Δίζπξαμεο Ινγαξηαζκψλ) Netlink Airtime / Netlink Topup (ππεξεζίαο πψιεζεο πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ) Netlink Retail (Αλάπηπμε ε- θαξκνγήο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ηεο εληαηηθήο Ιηαληθήο Αγνξάο) Kiosk X Press (δηάζεζε ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξψλ απφ ζεκεία κηθξήο ιηαληθήο) KioskNET Magazine (έθδνζε κεληαίνπ θιαδηθνχ πεξηνδηθνχ γηα ηελ κηθξή ιηαληθή) Ν θ. Κάξνινο Φνξζη, Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο Netlink αλέθεξε πσο: «Ν θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο εγγξαθήο καο ζην ΔΗΔΞ είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ λα καο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ κηαο θαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε είλαη θαη ε Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ (Customer Support & Sales Support). Δπειπηζηνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κπνξέζνπκε λα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζή καο ζαλ Δηαηξεία θαη λα πξνζθέξνπκε ζην πειαηνιφγην καο αθφκα θαιχηεξεο ππεξεζίεο. Νη εληππψζεηο απφ ηα πξψηα δπν ζεκηλάξηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ είρακε ηελ ηχρε λα ζπκκεηέρνπκε ήηαλ πάξα πνιχ ζεηηθέο. Δληππσζηαζηήθακε απφ ην πνιχ πςειφ επίπεδν ησλ Σεκηλαξίσλ απηψλ». Ν θ. Κάξνινο Φνξζη πξνζζέηεη πσο, «έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε είλαη θαη ε Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ, θαη είλαη θαη απηφο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαθξάηεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ κηαο Δηαηξείαο. Έρνληαο επελδχζεη ηα πξψηα επηά ρξφληα ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηεο Δηαηξείαο είκαζηε πηα έηνηκνη λα επελδχζνπκε θαη ζε άιινπο λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηηο Δηαηξείαο. Ξξφζθαηα πήξακε πηζηνπνίεζε Δηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ISO 9001 θαη ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα δνπιέςνπκε πεξαηηέξσ θαη γηα άιιεο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο π.ρ. ISO γηα αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ». ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

6 PRAKTIKER Hellas H PRAKTIKER Hellas απνηειεί ην Λo. 1 Γίθηπν ηερληθψλ Ξνιπθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη αξηζκεί 14 θαηαζηήκαηα κε ζπλνιηθή έθηαζε η.κ πξντφληα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ Ξειάηεο εηεζίσο. Τα εγθαίληα ηνπ 1νπ θαηαζηήκαηνο ηεο Praktiker Hellas ζην Διιεληθφ, ην Λνέκβξην 1991, ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εηζαγσγή ηεο θηινζνθίαο «Φηηάμ ην κόλνο ζνπ» (Doit-Yourself) ζηελ Διιάδα, δίλνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε είδε γηα ην ζπίηη, ηηο θαηαζθεπέο, ηνλ θήπν, ην απηνθίλεην θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Σην ηέινο ηνπ 1995 νινθιεξψζεθε ε πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο κε δχν αθφκε θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα (Ταχξνο, Αηγάιεσ) θαη απφ έλα ζηηο πφιεηο Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα θαη Ξάηξα. Τν 2001 αλνίγεη ην θαηάζηεκα ηεο Κεηακφξθσζεο θαη ην 2006 εγθαηληάδεηαη ην 8ν θαηάζηεκά ηεο ζην Βφιν, ην νπνίν απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο λέαο θάζεο επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο, κε κεζαίνπ κεγέζνπο θαηαζηήκαηα. Σηε ζπλέρεηα, ην 2007 έλα αθφκα θαηάζηεκα κεζαίνπ κεγέζνπο μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, ελψ ην ηέινο ηνπ έηνπο ζεκαηνδνηείηαη κε ηα εγθαίληα ηνπ 10νπ θαηαζηήκαηνο ηεο Praktiker ζηε Κάλδξα Αηηηθήο. Τν θαινθαίξη ηνπ 2008 ε εηαηξεία εγθαηληάδεη ην 11ν θαηάζηεκά ηεο ζηελ πφιε ηεο Θαιακάηαο, ην νπνίν απνηειεί ην δεχηεξφ ηεο ζηελ Ξεινπφλλεζν, ελψ, δχν ρξφληα αξγφηεξα ην 12ν ζε ζεηξά θαηάζηεκα ζην Ζξάθιεην Θξήηεο. Ζ εηαηξεία ζπκπιεξψλεη ηελ παξνπζία ηεο ζηε Β. Διιάδα κε ην θαηάζηεκά ηεο ζηελ Μάλζε ην 2011 θαη εθείλν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ην 2012, έηνο κέζα ζην νπνίν εγθαηληάδεη θαη ην ειεθηξνληθφ ηεο θαηάζηεκα Σθνπφο ηεο Praktiker είλαη λα βειηηψλεηαη θάζε κέξα, λα δηακνξθψλεη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη λα εθαξκφδεη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο θαη ιχζεηο πξνζεγγίδνληαο ηνλ Ξειάηε θαη πξνζθέξνληάο ηνπ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ξξφζθαηα, ε Praktiker μεθίλεζε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πξάζηλεο ελέξγεηαο, πνπ εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο δήισζαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο Praktiker ζηα κέιε ηνπ ΔΗΔΞ είλαη νη εμήο: «Ζ εηαηξεία καο εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ Ξειάηεο εηεζίσο θαη ε Εμππεξέηεζε Πειαηώλ απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηε δηαθξάηεζε & δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθήο καο βάζεο. Κέζα απφ ην ΔΗΔΞ κφλν θαιχηεξνη κπνξνχκε λα γίλνπκε, θαζψο ζα έρνπκε πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζε πιεζψξα πξνγξακκάησλ θαη ζα εμειίμνπκε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ Εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε απφ θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή καο σο κέιε ηνπ ΔΗΔΞ, είλαη πνιιά ηα best practices πνπ έρνπκε λα δψζνπκε ζηα ππφινηπα κέιε θαζψο θαη λα απνθνκίζνπκε αξθεηά θαη απφ απηά». Σπλερίδνληαο ηα ζρφιηά ηνπο πξφζζεζαλ πσο, «παξφηη πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά λέν νξγαληζκφ, ην ΔΗΔΞ έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη θαη λα ε- ληάμεη κεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο εηαηξείεο κε επξχ θάζκα δξάζεσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηειερψλ. Θεσξνχκε φηη ζα ζπλερίζεη λα πξνάγεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ Εμππεξέηεζε Πειαηώλ ζαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο δηαδίδνληαο ρξήζηκε γλψζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε γηα θάζε κνξθή Ξειαηψλ. Ζ εηαηξεία καο επηζπκεί λα α- λαπηχμεη θαη λα πξνάγεη ηελ Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ σο ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν ζε θάζε επίπεδφ ηεο. Ωο ζχλζεην πνιπθαηάζηεκα έρνπκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα έρνπκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξντνληηθέο θαηεγνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο Ξειάηεο κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Άξα, Εμππεξέηεζε Πειάηε γηα εκάο είλαη ε εχξεζε ηεο ηδαληθήο ιχζεο γηα θάζε Ξειάηε καο μερσξηζηά. Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ινηπφλ ζε απηφ, έρνπκε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπλεξγάηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο ιηαληθήο, θαη εηδηθή νκάδα Business Services γηα ηνπο επηρεηξεζηαθνχο καο Ξειάηεο-Δπαγγεικαηίεο». ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

7 ΑΥΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ Ζ Δπξσπατθή Έλσζηο - ΑΦΑ- ΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ είλαη κία απφ ηηο παιαηφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο ρψξαο. Γηαλχεη ήδε ηελ 4 ε δεθαεηία γφληκεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά. Ζ ΑΣΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗ- ΛΔΤΤΑ έρεη ηεξάζηηα εκπεηξία θαη κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηηο αζθαιίζεηο απηνθηλήησλ, ρσξίο λα π- ζηεξεί θαη ζηα ππφινηπα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα. Τα ηειεπηαία δε ρξφληα, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ Εσήο θαη Υγείαο. Ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο (ε Δηαηξεία Δπξσπατθή Έλσζε ΑΣΦΑΙΔΗΑ ΚΗΛΔΤΤΑ ηδξχζεθε ην 1973), ππήξμε ν Ξαλαγηψηεο Κηλέηαο, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηψλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ Σήκεξα ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ 1000 επαγγεικαηίεο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο (αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο, αζθαιηζηηθά πξαθηνξεία θαη κεζίηεο αζθαιίζεσλ), ζε φιε ηελ Διιάδα θαη έρεη ζπλάςεη καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε δηεζλνχο εκβέιεηαο αληαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. ΑΡΥΕ/ΠΙΣΕΤΩ «Ξηζηεχνπκε φηη ε βαζηθή καο επζχλε είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ε ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ πνπ έρνπκε δψζεη απέλαληη ζε φινπο φζνπο καο έρνπλ εκπηζηεπηεί. Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο πξνζπαζνχκε λα απινπνηνχκε ηηο δηαδηθαζίεο, λα ηθαλνπνηνχκε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο, λα πξνζθέξνπκε πξσηνπνξηαθέο θαιχςεηο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πάληα βαζηζκέλεο ζε θαηαλνεηνχο θαη μεθάζαξνπο φξνπο, λα πξνβαίλνπκε εγθαίξσο ζε φπνηα ζσζηή απνδεκίσζε, λα παξέρνπκε πιήξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο καο, λα δηαηεξνχκε έλα αμηφπηζην θαη ελεκεξσκέλν δίθηπν ζπλεξγαηψλ. Έρνπκε επζχλε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο καο, θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο καο. Ν θαζέλαο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα. Θα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηελ αμηνπξέπεηα ηνπο, λα α- λαγλσξίδνπκε ηηο αξεηέο ηνπο θαη λα βνεζνχκε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, κέζσ ζπλερψλ εθπαηδεχζεσλ. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή θαη νη ελέξγεηεο ηεο λα είλαη δίθαηεο θαη κε εζηθή». Ζ Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη έλα ζηαζεξφ πειαηνιφγην, πάλσ απφ πειάηεο, νη νπνίνη α- ζθαιίδνληαη επί ζεηξά εηψλ ζηελ εηαηξεία αλαγλσξίδνληαο ηελ α- μηνπηζηία, ηα πνηνηηθά αληαγσληζηηθά πξντόληα θαη ηελ θνξπθαία εμππεξέηεζε, αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ΚΗΛΔΤΤΑ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο αλέθεξαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζή ηνπο λα εγγξαθνχλ ζην ΔΗΔΞ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: «Αλ ε εμππεξέηεζε πειαηψλ είλαη ην δεηνχκελν απφ φιεο ηηο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο ζηνλ θφζκν, είλαη πξνθαλέο φηη γηα εκάο ζηηο ΑΦΑΛΕΙ- ΑΙ ΜΙΝΕΣΣΑ απνηειεί θχξηα εηαηξηθή αμία, φπσο ηελ θαζφξηζε ν ηδξπηήο ηεο Ξαλαγηψηεο Κηλέηαο εδψ θαη 40 ρξφληα, εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο άπιεο θχζεο ησλ πξντφλησλ καο. Σηφρνο καο είλαη λα πξνζθέξνπκε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εμαζθάιηζε ησλ πειαηψλ καο. Ωο εθ ηνχηνπ φινη νη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο καο ελζηεξλίδνληαη ην φξακά καο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αμηνπηζηία, θεξεγγπφηεηα αιιά θαη ηελ εμαηξεηηθή εμππεξέηεζε ησλ Ξειαηψλ καο. Θαηά ζπλέπεηα, ζεσξνχκε σο θπζηθφ επαθφινπζν λα είκαζηε κέιε ηνπ ΔΗΔΞ, δηφηη ζέινπκε λα έρνπκε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ Ξειάηε, λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν, αιιά λα αληαιιάζνπκε ηηο εκπεηξίεο καο θαη λα δηαδίδνπκε ηελ πειαηνθεληξηθή θνπιηνχξα. Ξηζηεχνπκε φηη είκαζηε απφ ηνπο θαιχηεξνπο θαη δελ κπνξνχκε παξά λα είκαζηε ζην club κε ηνπο θαιχηεξνπο». Σηε ζπλέρεηα δήισζαλ ηα αθφινπζα γηα ην έξγν ηνπ ΔΗΔΞ: «Γηαπηζηψζακε φηη ην Ηλζηηηνχην είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξην ζην αληηθείκελφ ηνπ, καο θέξλεη ζε επαθή κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε, αιιά θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ καο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Ξειάηεο καο. Αλακέλνπκε φηη νη πξνζδνθίεο καο ζα θαιπθζνχλ απφιπηα κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πξνζέγγηζεο εηαηξεηψλ πνπ κνηξάδνληαη καδί καο ηελ πξνζήισζή ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ Ξειάηε γηα εκάο είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο πνπ καο μερσξίδνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, θαη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, δεκηνπξγψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηζρπξνχο δεζκνχο πειάηε-εηαηξείαο. Σε θάζε επαθή κε ηνλ Ξειάηε καο, επηδηψθνπκε λα δεκηνπξγνχκε αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο, εκπηζηνζχλεο θαη θάιπςεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη καθξνρξφληα ζπλεξγαζία». Ιδιξκςηρία Ελλημικό Ιμρςιςξύςξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ Αοχιρσμςανία & Επιμέλεια Έκδξρηπ Διξικηςική Ομάδα ΕΙΕΠ Αποίλιξπ Μάιξπ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα