ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-ΣΣΕ. Αθήνα, 29/03/2012. Απ. Ππωη.: 14678

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-ΣΣΕ. Αθήνα, 29/03/2012. Απ. Ππωη.: 14678"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΈΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 29/03/2012 Απ. Ππωη.: Γενική Γ/νζη: Σσεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Υπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Τμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Β. Κοςπάθαλορ Τηλ.: Fax: Τασ. Γ/νζη: Κηθιζίαρ 39, Μαπούζι Ππορ: Πίνακαρ Γιανομήρ Κοινοποίηζη: 1. Γπ. Πποέδπος 2. Γπ. Ανηιπποέδπος κ. Νικόλη 3. Γπ. Ανηιπποέδπος κ. Σοςλιώηη 4. Γιεύθςνζη Οικονομικών Υπηπεζιών 5. Γ/νζη Οπγάνωζηρ και Δποπηείαρ Υπηπεζιών Υγείαρ ΔΟΠΥΥ ΘΔΜΑ: «Λεηηνπξγία θαξκαθείσλ ΔΟΠΤΤ Αηηηθήο». Όπσο είλαη γλσζηό, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3918/2011, νη δνκέο θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Φαξκαθεπηηθά Σκήκαηα, κεηαθέξνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ σο Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ. Σα Φαξκαθεία ιεηηνπξγνύλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο κε πξντζηάκελν ηνπ θιάδνπ ΠΔ Φαξκαθνπνηώλ θαη ζηειερώλνληαη κε Φαξκαθνπνηνύο, Τπαιιήινπο Φαξκαθείνπ θαη Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό έρνπλ δε αξκνδηόηεηα ηε δηάζεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ θαξκάθσλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ πεξίζαιςεο, θαζώο θαη ηελ πξνκήζεηα, δηαρείξηζε θαη εθνδηαζκό ησλ ηαηξείσλ ησλ Ννκαξρηαθώλ θαη Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο κε ηα απαξαίηεηα θάξκαθα. ύκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (άξζξν 9) ηα θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο εηδηθώλ παζήζεσλ θαη ηα θάξκαθα πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα παξέρνληαη κόλν από ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηα θαξκαθεία λνζνθνκείσλ ΔΤ. Λόγσ ηεο ζπλέλσζεο ππό ηνλ ΔΟΠΤΤ ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ Σακείσλ ΗΚΑ- ΔΣΑΜ, ΟΠΑΓ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ηεο επηθείκελεο ζπλέλσζεο ησλ θιάδσλ πγείαο ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ, ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ θαη ηνπ ΔΣΑΑ, απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ θαξκάθσλ πςεινύ θόζηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία θξίλεηαη αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο ησλ Φαξκαθείσλ ηνπ Οξγαληζκνύ ζηελ Αηηηθή, πνπ κεηά ηε κεηαθνξά ζην ΔΤ ησλ λνζνθνκείσλ ΗΚΑ, ιεηηνπξγνύζαλ σο παξαξηήκαηα ηνπ Κεληξηθνύ Φαξκαθείνπ, σο εμήο: Α. Φαξκαθείν Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φαξκαθείνπ ΔΟΠΤΤ ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ (Αι. Παλαγνύιε 91, Ν. Ησλία). Πιένλ ηεο ρνξήγεζεο ησλ

2 ινηπώλ θαξκάθσλ, ρεηξίδεηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε θαξκάθσλ, ηα νπνία δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ (λ. 1316). Β. Φαξκαθείν Ννκαξρηαθήο Μνλάδαο Αζελώλ (πξώελ Κεληξηθό Φαξκαθείν, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 16, Αζήλα). Γ. Φαξκαθείν Ννκαξρηαθήο Μνλάδαο Πεηξαηά (πξώελ Παξάξηεκα Πεηξαηά, Μπνπκπνπιίλαο 7-13, Πεηξαηάο). Γ. Φαξκαθείν Σνπηθήο Μνλάδαο Τγείαο Γιπθάδαο (Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο 1, Άιηκνο). Σν Φαξκαθείν έρεη επηπιένλ ηελ αξκνδηόηεηα απνζηνιήο θαξκάθσλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ απηνηειή θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ. Δ. Φαξκαθείν Σνπηθήο Μνλάδαο Τγείαο Αιεμάλδξαο (Λ. Αιεμάλδξαο 119, Αζήλα) ζην νπνίν ζα κεηαθεξζεί θαη ην παξάξηεκα Κεληξηθνύ Φαξκαθείνπ Αιεμάλδξαο (πξώελ 6 νπ ). πγθεθξηκέλα εθεμήο ζα ηζρύνπλ ηα θάησζη: Ζ παξαγγειία ησλ θαξκάθσλ ζα γίλεηαη απεπζείαο από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο (παξαγσγνύο, αληηπξνζώπνπο ή εηζαγσγείο), αθνύ πξνεγεζεί έγθξηζε από ην Γηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Τγείαο. Σελ επζύλε γηα ηελ επάξθεηα θαη αζθαιή θύιαμε ησλ θαξκάθσλ ζα έρεη ν Γηαρεηξηζηήο Φαξκαθνπνηόο. Κάζε Φαξκαθείν ζα πξνκεζεύεηαη πνζόηεηεο θαξκάθσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη ην δηαζέζηκν ρώξν απνζήθεπζεο (απνζήθεο, ςπγεία). Ο ππεύζπλνο θαξκαθνπνηόο ζα ζπληάζζεη έγγξαθν παξαγγειίαο όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πηζαλή δαπάλε θαη ην ππόινηπν δηαζέζηκν, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. εκεηώλεηαη όηη πξέπεη λα γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ θαξκάθσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα θαξκαθεία γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ ώζηε όηαλ ππνβάιιεηαη ε παξαγγειία γηα έγθξηζε από ην Γηεπζπληή λα ζεκεηώλεηαη ην ππόινηπν ηεο απνζήθεο. Οη παξαγγειίεο θαζώο θαη ηα ηηκνιόγηα πνπ ζα εθδίδνληαη από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ζα θέξνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη Α.Φ.Μ.: , ΓΟΤ: Ακαξνπζίνπ. Σα θάξκαθα ζα ηα παξαιακβάλεη ηξηκειήο επηηξνπή θαη γηα θάζε παξαιαβή ζα ζπληάζζεη Πξσηόθνιιν Παξαιαβήο ζην νπνίν ζα ελζσκαηώλεη θαη ην Γειηίν Δηζαγσγήο. Σελ ηξηκειή Δπηηξνπή παξαιαβήο θαξκάθσλ νξίδεη ν Γηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο Τγείαο θαη ε ζύλζεζε ζα θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεύζπλζε Φαξκάθνπ. Σα Φαξκαθεία ζα απνζηέιινπλ θάζε κήλα ζηελ αληίζηνηρε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ΔΟΠΤΤ γηα εμόθιεζε ηα αθόινπζα: πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηα πιεξσηέα πνζά αλά πξνκεζεπηή, Αηηήζεηο - Δγθξίζεηο, Γειηία Απνζηνιήο, ηα Σηκνιόγηα, Γειηία Δηζαγσγήο θαη Πξσηόθνιιν Παξαιαβήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν επαλέιεγρνο ησλ παξαζηαηηθώλ θαη ε πιεξσκή ησλ δαπαλώλ ζηνπο πξνκεζεπηέο. Δπηπιένλ αληίγξαθα ησλ πγθεληξσηηθώλ Καηαζηάζεσλ ζα απνζηέιινληαη θαη ζηε Γηεύζπλζε Φαξκάθνπ πξνο ελεκέξσζε. Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ από ηε Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη Υεκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα:

3 Α) ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (PC, servers, δίθηπα) πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί ην πξόγξακκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Φαξκαθείσλ ΔΟΠΤΤ, λα γίλεηαη θεληξηθά ε παξαθνινύζεζε ηεο δηαθίλεζεο θαξκάθσλ θαζώο θαη ν έιεγρνο θαη ε αθύξσζε ησλ ηαηληώλ γλεζηόηεηαο, ζύκθσλα κε ζρεηηθή νδεγία ηνπ ΔΟΦ, ε νπνία πξόθεηηαη λα ζαο θνηλνπνηεζεί. Όια ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα πξνκεζεύνπλ ηα Φάξκαθα Τςεινύ Κόζηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α, ζα ζπλδεζνύλ κε ην αξρείν δηαρείξηζεο θαξκαθείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΟΠ πξνθεηκέλνπ: i) λα εθηεινύλ Ζιεθηξνληθέο πληαγέο (www.e-syntagografisi.gr), ii) λα είλαη εθηθηή ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, νη εγθξίζεηο επηηξνπώλ, ν έιεγρνο ηεο ζπληαγνγξαθίαο θαη iii) λα παξαθνινπζνύλ ηηο απνζήθεο. Β) ηνλ εμνπιηζκό ησλ Φαξκαθείσλ ΔΟΠΤΤ κε: ςπγεία κε ελζσκαησκέλν θαηαγξαθηθό ζεξκνθξαζίαο ζπλδεδεκέλν κε ζπλαγεξκό θαη ν ζπλαγεξκόο λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ Φαξκαθείνπ, ζπζθεπή fax γηα λα δέρεηαη κεγάιν όγθν αηηεκάησλ, θσηνηππηθό κεράλεκα κε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο αξρείσλ ζε pdf, ζύζηεκα έθδνζεο αξηζκώλ πξνηεξαηόηεηαο. Δπηζεκαίλνπκε όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ςπγεία ζηε Μνλάδα Τγείαο από ην Κέληξν Μάλαο θαη Παηδηνύ, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. Δπηπιένλ ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γελλήηξηα δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 72 σξώλ, ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα ςπγεία θαη θύιαμε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηελ έθηε εξγάζηκε εκέξα θάζε κήλα ζα απνζηέιινληαη ζην Σκήκα Δθθαζάξηζεο πληαγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Φαξκάθνπ (ΚΜΔ, Πεηξαηώο 181, Αζήλα) όιεο νη εθηειεζκέλεο ηνλ πξνεγνύκελν κήλα ζπληαγέο κε επηθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηόηεηαο ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζαξσζνύλ θαη λα γίλεη ν ειεθηξνληθό έιεγρνο. Ζ απνζηνιή ησλ ζπληαγώλ ζα γίλεηαη από ηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξώλ κε ηελ νπνία έρεη ζύκβαζε ν Οξγαληζκόο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζπληαγώλ ηδησηηθώλ θαξκαθείσλ. ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-ΣΣΕ ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΖ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Ννκαξρηαθή Μνλάδα Τγείαο Αζελώλ ( Πι. Θεάηξνπ 18, Αζήλα ) Φαξκαθείν Ννκαξρηαθήο Μνλάδαο Αζελώλ (Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 16, Αζήλα) Ννκαξρηαθή Μνλάδα Τγείαο Πεηξαηά (Μπνπκπνπιίλαο 7-13, Πεηξαηάο) Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο Γιπθάδαο (Εεζηκνπνύινπ 8 & Λαδαξάθε, Γιπθάδα) Φαξκαθείν Σνπηθήο Μνλάδαο Τγείαο Γιπθάδαο (Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο 1, Άιηκνο) Σνπηθή Μνλάδα Τγείαο Αιεμάλδξαο (Λ. Αιεμάλδξαο 119, Αζήλα) Φαξκαθείν Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φαξκαθείνπ ΔΟΠΤΤ (Αι. Παλαγνύιε 91, Ν. Ησλία)

4 (Α) Φάπμακα σοπηγούμενα από ηα θαπμακεία ηος Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ρεηηθά κε ηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη πξνο απνθπγή ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ηα θάξκαθα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ρνξεγνύληαη από ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ ζε αζθενείραζθαλιζμένοςρ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ADVAGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ AFINITOR 1 EVEROLIMUS ALIMTA PEMETREXED DISODIUM ALTERMON UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ ANZEMET DOLASETRON MESILATE ANTIEMETIKA ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ATOSTAN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ATRIANCE NELARABINE ATRYN 2 ANTITHROMBIN ALPHA ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ AVASTIN BEVACIZUMAB AVONEX INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ BERINERT-P C1 ESTERASE INHIBITOR ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΣΟ BEROMUN TASONERMIN ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ BETAFERON INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ BINOCRIT EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ BONDRONAT IBANDRONIC AXID ΔΙΥΩΥΟΝΙΚΑ BOTOX CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX ΜΤΟΦΑΛΑΡΩΣΙΚΑ BRAVELLE UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ CAELYX CAMPTO DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE IRINOTECAN HYDROCHLORIDE CERTICAN EVEROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ CIMZIA CERTOLIZUMAB PEGOL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ COPAXONE GLATIRAMER ACETATE ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ CYMEVENE GANCICLOVIR SODIUM ΥΑΡΜΑΚΑ ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ DUODOPA CARΒIDOPA+LEVODOPA ΑΝΣΙΠΑΡΚΙΝΟΝΙΚΑ

5 DYSPORT CLOSTRIDIUMBOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX ΜΤΟΦΑΛΑΡΩΣΙΚΑ EKLIVAN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ ELONVA CORIFOLLITROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ ENBREL ETANERCEPT ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ EPREX EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ERBITUX 3 CETUXIMAB ETHYOL AMIFOSTINE TRIHYDRATE ΑΝΣΙΔΟΣΑ ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΩΝ EVOLTRA CLOFARABINE EXTAVIA INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ FIRAZYR ICATIBANT ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΣΟ FLEBOGAMMA FLOLAN EPOPROSTENOL SODIUM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ FORSTEO TERIPARATIDE ΥΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΩΝ FOSCAN TEMOPORFIN GAMINEX GAMMAGARD SD GLIADEL CARMUSTINE GLIVEC IMATINIB ΜΕSILATE GONAL-F FOLLITROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ GRANOCYTE LENOGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ GRANULOKINE FILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ HEPATITIS Β (ή IGANTIBE ή IMMUNO HBS) HUMAN ANTIHEPATITIS B HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL ΑΝΣΙΙΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ HERCEPTIN TRASTUZUMAB HUMIRA ADALIMUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ HYCAMPTIN IG VENA TOPOTECAN HΤDROCLORIDE ILOMEDIN ILOPROST ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ IMUKIN INTERFERON GAMMA1B RECOMBINANT ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ

6 INTRAGLOBIN F INTRATECT INTRONA INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ IRESSA 4 GEFITINIB KEPIVANCE PALIFERMIN ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ KINERET ANAKINRA ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ KIOVIG KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ LEUSTATIN CLADRIBINE LITAK CLADRIPINE LUCENTIS RANIBIZUMAB ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ LUVERIS LUTROPIN ALPHA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ LYSODREN MITOTANE MAB CAMPATH ALEMTUZUMAB MABTHERA RITUXIMAB MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ MEGALOTECT HUMAN ANTICYTOMEGALOVIRUS MENOGON MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ MENOPUR MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ MERIONAL MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ MIMPARA 8 CINACALCET ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ MOZOBIL 5 PLERIXAFOR ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ MYFORTIC MYCOPHENOLATE ACID ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ MYOCET DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE NAVELBINE VINORELBINE DITARTRATE NEORECORMON EPOETIN BETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ NEULASTA PEGFILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ NEXAVAR 6 SORAFENIB NOXAFIL POSACONAZOLE ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΜΗΚΤΣΙΑΙΚΑ NPLATE ROMIPLOSTIN ΑΝΣΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ OCTAGAM ORENCIA ABATACEPT ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ

7 ORGARAN DANAPAROID SODIUM ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ PEGASYS PEGINTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA-2Β ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ PENTACARINAT PENTAMIDINE ISETHIONATE ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ PENTAGLOBIN HUMAN PLASMA PROTEIN/HUMAN S PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/ LUTROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ POLYGLOBIN PREOTACT PARATΗΤROID HORMONE ΥΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΩΝ PRIVIGEN PROGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ PROLEUKIN ALDESLEUKIN ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ PULMOZYME DORNASE ALFA ΒΛΕΝNΟΛΛΤΣΙΚΑ PUREGON FOLLITROPIN BETA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ RAPAMUNE SIROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ REBIF INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ REMICADE INFLIXIMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ RENVELA 8 SEVELAMER ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΠΕΡΥΩΥΑΣΑΙΜΙΑ RETACRIT EPOETIN ZETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ REVATIO SILDENAFIL ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ REVLIMID LENOLAMIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ RILUTEK RILUZOLE ΥΑΡΜΑΚΑ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ROACTEMRA TOCILIZUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ ROFERON-A INTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ SADOLIN SANDOGLOBULIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SANDOSTATIN OCTREOTIDE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SAVENE DEXTRAZOXANE ΑΝΣΙΔΟΣΑ ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΩΝ SIKLOS HYDROXYCARBAMIDE

8 SIMDAX LEVOSIMENDAN ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ SIMPONI GOLIMUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ SIMULECT BASILIXIMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ SOMABION SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SOMARGEN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SOMARITIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SOMASTIN SOMATOSTATIN ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SOMATOSTATIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SOMATULINE LANREOTIDE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SOMAVERT PEGVISOMANT ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SONAFRINE SOMATOSTATIN ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SPRYCEL DASATINIB STELARA USTEKINUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ STILAMIN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΤΞΗΣΙΚΗ SUBCUVIA SUTENT 6 SUNITINIB MALATE SYNAGIS PALIVIZUMAB ΕΙΔΙΚΕ ΓΙΑ ΝΟΟ ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΟΝ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟ ΤΓΚΤΣΙΑΚΟ ΙΟ (RSV) TALINAC TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ TARCEVA 6 ERLOTINIB TARGOCID TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ TARGOPLANIN TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ TASIGNA NILOTINIB TAXOTERE DOCETAXEL TEMODAL TEMOZOLOMIDE ΣΕVAGRASTIM FILGRASTIM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ THELIN SITAXENTAN SODIUM ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ THYROGEN THYROTROPIN ALFA ΕΛΕΓΦΟ ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ TORISEL TEMSIROLIMUS TRACLEER BOSENTAN ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ TYSABRI 2 NATALIZUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ TYVERB 7 LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE UFT TEGAFUR+URACILE

9 VALCYTE VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE ΥΑΡΜΑΚΑ ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ VECTIBIX 3 PANITUMUMAB VELCADE BORTEZOMIB VENTAVIS ILOPROST ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ VERSATIS LIDOCAINE TOΠΙΚΑ ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ VFEND VORICONAZOLE ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΙΚΑ VIDAZA AZACITIDINE VISTIDE CIDOFOVIR ΥΑΡΜΑΚΑ ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ VISUDYNE VERTEPORFIN ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ VIVAGLOBIN VOLIBRIS AMBRISERTAN ΥΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ WELLVONE ATOVAQUONE ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ XAGRID ANAGRELIDE ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΤ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ XELODA CAPECITABINE XOLAIR OMALIZUMAB ΥΑΡΜΑΚΑ ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΕΤΝΟΝΟΠΑΘΕΙΑ YONDELIS TRABECTEDIN ZAVEDOS IDARUBICIN HYDROCHLORIDE ZAVESCA MIGLUSTAT ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ZOMETA ZOLENDRONIC ACID MONOHYDRATE ΔΙΥΩΥΟΝΙΚΑ ZYVOXID LINEZOLID ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ : Κ. ΔΤΓ3Α/ΟΙΚ (ΥΕΚ 1666/ ) 1 Η διϊθεςη του φαρμακευτικού ιδιοςκευϊςματοσ AFINITOR απαιτεύ την προςκόμιςη πορύςματοσ βιοψύασ (όπου εύναι εφικτό η πραγματοπούηςό τησ ό εναλλακτικϊ πορύςματοσ αξονικόσ ό μαγνητικόσ τομογραφύασ) & γνωμϊτευςησ γιατρού ειδικότητασ που να τεκμηριώνει ότι η νόςοσ ϋχει εξελιχθεύ υπό ό μετϊ από θεραπεύα με VEGF-ςτοχευόμενη θεραπεύα (sorafenib ό sunitinib). 2 Στισ περιπτώςεισ που η θεραπεύα πρόκειται να γύνει ςε ιδιωτικό κλινικό. 3 Η διϊθεςη των φαρμακευτικών ιδιοςκευαςμϊτων ERBITUX & VECTIBIX απαιτεύ την προςκόμιςη αντιγρϊφου εξϋταςησ (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την ϋκφραςη του επιδερμικού αυξητικού παρϊγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμϋνο, (φυςιολογικό) γονύδιο KRAS. 4 Η διϊθεςη του φαρμακευτικού ιδιοςκευϊςματοσ IRESSA απαιτεύ την προςκόμιςη πορύςματοσ βιοψύασ (όπου εύναι εφικτό η πραγματοπούηςό τησ) & προςκόμιςη αντιγρϊφου εξϋταςησ που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλϊξεων ςτο γονύδιο που κωδικοποιεύ για τον Υποδοχϋα Επιδερμικού Αυξητικού Παρϊγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).

10 5 Απαιτεύται η προςκόμιςη βεβαύωςησ εξειδικευμϋνου ιατρού ότι ο αςθενόσ ϋχει προγραμματιςτεύ να υποβληθεύ ςε αυτόλογη μεταμόςχευςη. 6 H διϊθεςη των φαρμακευτικών ιδιοςκευαςμϊτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεύ την προςκόμιςη πορύςματοσ βιοψύασ (όπου εύναι εφικτό η πραγματοπούηςό τησ). 7 H διϊθεςη του φαρμακευτικού ιδιοςκευϊςματοσ TYVERB απαιτεύ την προςκόμιςη αντιγρϊφου εξϋταςησ που αποδεικνύει την υπερϋκφραςη του ErbB2 (HER 2). 8 Το φϊρμακο Mimpara χορηγεύται από τα φαρμακεύα του ΕΟΠΥΥ μόνο για την ϋνδειξη πρωτοπαθόσ υπερπαραθυρεοειδιςμόσ ςε αςθενεύσ που αντενδεικνυται η παραθυρεοειδεκτομό, ενώ το φϊρμακο renvela χορηγεύται με την ϋνδειξη υπερφωςφαταιμύα ςε αςθενεύσμε χρόνια νεφρικό ανεπϊρκεια μη υποβαλλόμενουσ ςε κϊθαρςη με φώςφορο ορού > 1.78 mmmol/ l. Για τισ υπόλοιπεσ εγκεκριμϋνεσ ενδεύξεισ χορηγούνται από τα φαρμακεύα. Όια ηα ηδηνζθεπάζκαηα με ηην ίδια δπαζηική και ηιρ ίδιερ θεπαπεςηικέρ ενδείξειρ κε εθείλα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν θαη πος ήδη κςκλοθοπούν ή ενδεσομένωρ να κςκλοθοπήζοςν ζηο μέλλον, εμππαθνύεηαη όηη ζα ρνξεγνύληαη από ηα αληίζηνηρα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα βην-νκνεηδή πξντόληα. Σα ηδηνζθεπάζκαηα κε δξαζηηθή νπζία OXALIPLATIN, PACLITAXEL, MITOXANTRONE, ρνξεγνύληαη από ηα παξαπάλσ θαξκαθεία ηνπ νξγαληζκνύ. Σα ζθεπάζκαηα απηά δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν ιόγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο αξηζκνύ. Οη ηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνύλ θάξκαθα ηνπ Καηαιόγνπ απηνύ νθείινπλ: - Να ηα ζπληαγνγξαθνύλ ΜΟΝΟ γηα ηηο εγθεθξηκέλεο από ηνλ ΔΟΦ ελδείμεηο. - Να αλαγξάθνπλ ζηε ζπληαγή «ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ από ην ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ ΣΟΤ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.». - Να θαζνδεγνύλ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην θαξκαθείν ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ ζα απεπζπλζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη αλ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ην πεξηζηαηηθό από ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή, ώζηε λα κελ ηαιαηπσξνύληαη νη αζθαιηζκέλνη. - Να κελ αλαγξάθνπλ ηα ηδηνζθεπάζκαηα ηνπ Καηαιόγνπ ζηελ ίδηα ζπληαγή κε θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη από ηα ηδησηηθά θαξκαθεία. - Να επηζπλάπηνπλ ζηε ζπληαγή ηε γλσκάηεπζε ηαηξνύ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία έρεη νξηζηεί από Ννζνθνκείν ή Ηδησηηθή Κιηληθή ή ηνπ ηδίνπ εάλ είλαη ζπγρξόλσο θαη ζεξάπσλ ηαηξόο.

11 (Β) Υπόδειγμα εγγπάθος παπαγγελίαρ όπος θα αναγπάθεηαι η πιθανή δαπάνη και ηο ςπόλοιπο διαθέζιμο ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-ΣΣΕ Ιδιοςκεύαςμα. Μηνιαία Κατανάλωςη Διαθέςιμο Απόθεμα Ποςότητα έγκριςη. για Πιθανή Δαπάνη

ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 7 ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 7 ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 2 ADVAGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 3 AFINITOR1 EVEROLIMUS ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 4 ALIMTA PEMETREXED DISODIUM ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ. Από 1-12-2011, τα φάρμακα που περιέχονται. στον πίνακα που ακολουθεί (και μόνο αυτά) χορηγούνται για ΟΛΟΥΣ τους. ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τα

ΕΟΠΥΥ. Από 1-12-2011, τα φάρμακα που περιέχονται. στον πίνακα που ακολουθεί (και μόνο αυτά) χορηγούνται για ΟΛΟΥΣ τους. ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τα ΕΟΠΥΥ Από 1-12-2011, τα φάρμακα που περιέχονται στον πίνακα που ακολουθεί (και μόνο αυτά) χορηγούνται για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τα θεραπευτήρια ΙΚΑ ΕΟΠΥΥ. ΕΟΠΥΥ ΦΑΡΜΑΚΟ ABSEAMED ΔΡΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1o,2o,3o,6o,Κ.Φ

ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1o,2o,3o,6o,Κ.Φ Προς γιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ Όπως σας είναι ήδη γνωστό, από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, ως συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, μπορείτε παράλληλα να παρέχετε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α124691ΩΓ-90. Θέμα: «Οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011»

ΑΔΑ: 4Α124691ΩΓ-90. Θέμα: «Οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011» Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 Αριθ. Πρωτ. Γ55/836 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011»

Θέμα: «Οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011» ΑΔΑ: 4Α124691ΩΓ 90 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 Αριθ Πρωτ Γ55/836 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1276 20 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/ 6 5 2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Σεπτέμβριος 2009 Πώς χορηγούνται τα αντι-ιικά φάρμακα και το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου Οδηγίες του Ε.Ο.Φ. για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών των αντι-ιικών φαρμάκων και των νέων εμβολίων για

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 11 / Iούλιος - Αύγουστος 2009. Επικαιρότητα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 11 / Iούλιος - Αύγουστος 2009. Επικαιρότητα ΤΕΥΧΟΣ 11 / Iούλιος - Αύγουστος 2009 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα Από 1η Αυγούστου, η κατάθεση των συνταγών του ΟΠΑΔ θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. 2014... ευχές. από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικά. 2014... ευχές. από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ΤΕΥΧΟΣ 50 / Απρίλιος 2014 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα φάρμακα που χορηγούν ΠΦΣ: Αποστολή νέων βεβαιώσεων ΤΣΑΥ Τροπολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. Καλό καλοκαίρι! ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 5 / Ιούλιος-Αύγουστος 2008. Υγεία

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. Καλό καλοκαίρι! ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 5 / Ιούλιος-Αύγουστος 2008. Υγεία ΤΕΥΧΟΣ 5 / Ιούλιος-Αύγουστος 2008 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Φαρμακογονιδιωματική: καινοτομία στη φαρμακευτική αγωγή Καλό καλοκαίρι! Έρπητας ζωστήρας Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2008. Εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος για τα lifestyle φάρμακα

Ιούλιος 2008. Εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος για τα lifestyle φάρμακα Ιούλιος 2008 Εκδόθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος για τα lifestyle φάρμακα Το φλέγον θέμα των διημερεύσεων-διανυκτερεύσεων Oι όροι τήρησης και ο τρόπος αλλαγής τους ΤΣΑΥ: αυτεπάγγελτη χορήγηση φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. Φαρμακείο. συστήματος υγείας. 15-16 Οκτωβρίου 2011. Βασικός πυλώνας του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. Φαρμακείο. συστήματος υγείας. 15-16 Οκτωβρίου 2011. Βασικός πυλώνας του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης 11ο PHARMA point Πρόγραμμα και πληροφορίες 1 1 Υγεία Απεξάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012. Επικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012. Επικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα ΦΥΚ και ο τρόπος χορήγησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία Νέα λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και αρνητική λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 16 / Mάιος - Ιούνιος 2010. Δραστηριότητες Φ. Σ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 16 / Mάιος - Ιούνιος 2010. Δραστηριότητες Φ. Σ. ΤΕΥΧΟΣ 16 / Mάιος - Ιούνιος 2010 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης «Απώλεια βάρους: συμβουλές για ένα ασφαλές αποτέλεσμα» Το ΕΦΜ ανέγγιχτο

Διαβάστε περισσότερα

Oκτώβριος 2010. Η απάντησή μας στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αρχαιρεσίες στο Φ.Σ.Α. στις 27 Νοεμβρίου 2010

Oκτώβριος 2010. Η απάντησή μας στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αρχαιρεσίες στο Φ.Σ.Α. στις 27 Νοεμβρίου 2010 Oκτώβριος 2010 Η απάντησή μας στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας Αρχαιρεσίες στο Φ.Σ.Α. στις 27 Νοεμβρίου 2010 Εμμένουμε στον αγώνα για την εξόφλησή μας από τον ΟΠΑΔ Φάρμακα υψηλού κόστους: νέα Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Ιούνιος 2010 Επιτέλους συνεργαστείτε και πείτε την αλήθεια! Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.: πότε και πώς το Μ.Υ. (μη υποχρεωτικό) έγινε Υ. (υποχρεωτικό) Φάρμακα υψηλού κόστους: το νέο καθεστώς, ο πλήρης κατάλογος Η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Ιούνιος 2010 Επιτέλους συνεργαστείτε και πείτε την αλήθεια! Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.: πότε και πώς το Μ.Υ. (μη υποχρεωτικό) έγινε Υ. (υποχρεωτικό) Φάρμακα υψηλού κόστους: το νέο καθεστώς, ο πλήρης κατάλογος Η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 2006 Α. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.0 ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ Γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε γηα ην ίδην άηνκν ζα πξνζθνκίδεηαη μερσξηζηή απφδεημε ηνπ γηαηξνχ, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Φεβρουάριος 2009 Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους Περισσότερα εμπόδια για την εξόφληση από τον ΟΠΑΔ Νέο Π.Δ. 121/2008: Υποχρέωση αναγραφής δοσολογίας στις συνταγές Δωρεάν σεμινάρια υπαλλήλων φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 8 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009. Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 8 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009. Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης. ΤΕΥΧΟΣ 8 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις Υγεία Συμπληρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ

Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΘΖΝΑ 24.6.2011 Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. Σνπο Απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 2. Κνηλνπνίεζε: 1.Γξ. Γηνηθεηή 2.Γξ. Τπνδηνηθεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα