Υδρογεωλογικές συνθήκες παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. ιαχρονική εξέλιξη Προοπτικές. Περιεχόµενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδρογεωλογικές συνθήκες παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. ιαχρονική εξέλιξη Προοπτικές. Περιεχόµενα"

Transcript

1 Περιεχόµενα Περίληψη...3 Abstract...5 Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 : Περιοχή µελέτης Εισαγωγή Θέση της περιοχής µελέτης και ιστορική διαδροµή...10 Κεφάλαιο 2 : Γεωλογία - Υδρογεωλογία Γεωλογία ευρύτερης περιοχής Στρωµατογραφία Τεκτονικά δεδοµένα Υδρογεωλογία ιάκριση γεωλογικών σχηµατισµών ιάκριση υδρολιθολογικών ενοτήτων Υδρολογία περιοχής µελέτης...25 Κεφάλαιο 3 : Κλιµατολογία του Νοµού Κορινθίας Κλιµατολογικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής µελέτης Βροχοµετρικοί σταθµοί Νοµού Κορινθίας Βροχοµετρικά δεδοµένα Μετεωρολογικός σταθµός Βέλου (Ε.Μ.Υ.) Βροχοµετρικός σταθµός Χαλκείου (ΥΠΕΧΩ Ε)...31 Κεφάλαιο 4 : Υφιστάµενη κατάσταση Κάλυψη γης στην περιοχή της Κορινθίας Υφιστάµενη κατάσταση καλλιεργειών Αρδευτικές ανάγκες Χειµερινές αρδεύσεις Υδρευτικές ανάγκες Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών της περιοχής µελέτης...44 Κεφάλαιο 5 : Συστήµατα άρδευσης Εισαγωγή αρδευτικό έργο Μέθοδοι άρδευσης Μελέτη ενός εγγειοβελτιωτικού έργου Στάδια µελέτης ενός εγγειοβελτιωτικού έργου Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας ενός αρδευτικού έργου Προκαταρκτική φάση µελέτης Ανάγκες σε αρδευτικό νερό Εκτίµηση εξατµισοδιαπνοής ETr Ενεργός βροχόπτωση (P e ) Συµβολή του υπόγειου νερού ιαχείριση άρδευσης Υδατικές απαιτήσεις άρδευσης Ειδική παροχή άρδευσης Συστήµατα διανοµής του αρδευτικού νερού Υπολογισµός ελάχιστης παροχής µελέτης (Q) αγωγών δικτύου µε ελεύθερη ζήτηση για την καλλιέργεια της αµπέλου του δήµου Βέλου...63 Κεφάλαιο 6 : Ποσοτικά χαρακτηριστικά υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα περιοχής µελέτης Πιεζοµετρία

2 6.2 Μηνιαίες χρονοσειρές µετρήσεων στάθµης δικτύου γεωτρήσεων πηγαδιών περιοχής µελέτης...83 Κεφάλαιο 7 : Ποιότητα του υπογείου νερού Γενικά Χηµική σύσταση υπογείων νερών Προβλήµατα κριτήρια ποιότητας του υπογείου νερού προοριζόµενο για άρδευση Αλατότητα Επίδραση της Αλατότητας στην ταχύτητα διήθησης Τοξικότητα Συνθήκες που επηρεάζουν την καταλληλότητα του αρδευτικού νερού Κλίµα Στράγγιση Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Μέθοδος άρδευσης ιαχείριση εφαρµογής του αρδευτικού νερού Ανθεκτικότητα των καλλιεργειών Κατάταξη του αρδευτικού νερού µε βάση την περιεκτικότητά του σε άλατα και νάτριο Ανάλυση των κατηγοριών των αρδευτικών νερών µε βάση το διάγραµµα ποιοτικής κατάταξής τους, από το U.S. Salinity Laboratory ιαλυτότητα των αλάτων στο νερό Κεφάλαιο 8: Μέθοδοι Εργαστηριακής Ανάλυσης Νερών Χηµικές αναλύσεις ανόργανων στοιχείων Κεφάλαιο 9 : ιαδικασία δειγµατοληψίας Εισαγωγή Εργασία υπαίθρου και διαδικασία δειγµατοληψίας Κεφάλαιο 10 : Αποτελέσµατα αναλύσεων Εισαγωγή Εποχές δειγµατοληψίας Αποτελέσµατα αναλύσεων Κεφάλαιο 11 : Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων νερών της περιοχής µελέτης και παρουσίαση χαρτών Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων των χηµικών αναλύσεων Αξιολόγηση δειγµάτων νερού για αρδευτικούς σκοπούς Ταξινόµηση δειγµάτων νερού µε τη βοήθεια του διαγράµµατος Piper Παρουσίαση χαρτών καµπυλών ίσης συγκέντρωσης Χλώριο (Cl - ) Νάτριο (Na + ) Νιτρικά (NO 3 - ) Ηλεκτρική Αγωγιµότητα (E.C.) Κεφάλαιο 12 : Συµπεράσµατα και Προτάσεις εξυγίανσης Βιβλιογραφία

3 Περίληψη Η παραλιακή ζώνη Κορίνθου Κιάτου που εξετάζεται στην παρούσα διπλωµατική εργασία, βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, στο βόρειο τµήµα του νοµού Κορινθίας. Η περιοχή καταλαµβάνει έκταση 53 Km 2 και αποτελεί το βόρειο τµήµα τριών υδρολογικών λεκανών των ποταµών Ασωπού, Ράχιανης και Ζαπάντη. Λιθολογικά η περιοχή αποτελείται από σειρά µάργων, ασβεστόλιθους, τεταρτογενείς και νεογενείς αποθέσεις. Η σειρά µάργων καλύπτει σχεδόν όλη τη λοφώδη περιοχή και οι τεταρτογενείς αποθέσεις καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της παράκτιας ζώνης Κορίνθου Κιάτου. Η περιοχή µελέτης αποτελεί σηµαντική γεωργοοικονοµική µονάδα, τόσο για το νοµό Κορινθίας όσο και για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Συνάµα χαρακτηρίζεται, τα τελευταία χρόνια, από έντονη αστικοποίηση και τουριστική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια οι απαιτήσεις σε νερό είναι συνεχώς αυξανόµενες. Η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών γίνεται κατά κύριο λόγο από την εκµετάλλευση των υπόγειων νερών και κατά δεύτερο λόγο από την περιορισµένη αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών του ποταµού Ασωπού. Οι υδρευτικές ανάγκες καλύπτονται αποκλειστικά από τα υπόγεια νερά. Η εκµετάλλευση γίνεται από πολύ µεγάλο αριθµό υδρογεωτρήσεων και πηγαδιών µε εφαρµογή υπεραντλήσεων. Η συνεχής αύξηση των αντλήσεων, σε συνδυασµό µε το µικρό ετήσιο ύψος βροχής την τελευταία 5ετία, έχει προκαλέσει σηµαντική ποσοτική µείωση, µε συνέπεια την εξασθένιση της υπόγειας κυκλοφορίας και την πτώση στάθµης των υπόγειων νερών καθώς και ποιοτική υποβάθµισή των, η οποία αντικατοπτρίζεται στο µέτωπο υφαλµύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες νερού και µετρήσεις στάθµης υδροληπτικών έργων της περιοχής µελέτης σε δύο περιόδους (Νοέµβριος 2008 και Μάιος 2009). Από την εικόνα των πιεζοµετρικών χαρτών των δύο περιόδων, διαπιστώθηκε σηµαντικό µέτωπο υφαλµύρωσης που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. Έπειτα από σύγκριση των πιεζοµετρικών χαρτών των ξηρών περιόδων Οκτωβρίου

4 και Νοεµβρίου 2008, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση των πιεζοµετρικών φορτίων σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης. Το φαινόµενο της υφαλµύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα έχει άµεσο αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπόγειων νερών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και τους αντίστοιχους υδροχηµικούς χάρτες, διαπιστώθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων χλωρίου και νατρίου στις περιοχές όπου εντοπίζεται το µέτωπο υφαλµύρωσης. Συνάµα παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων σε περιοχές µε έντονη γεωργική εκµετάλλευση. Παράλληλα τα υπόγεια νερά ολόκληρης της περιοχής µελέτης είναι ακατάλληλα για πόση και όσον αφορά την αρδευτική καταλληλότητα χαρακτηρίζονται σε µεγάλο ποσοστό ως υψηλής επικινδυνότητας αλατότητας και χαµηλής επικινδυνότητας αλκαλίωσης (C3S1). Παράλληλα, στα πλαίσια της µεταπτυχιακής εργασίας, υπολογίστηκε η ελάχιστη παροχή µελέτης Q αγωγών δικτύου ελεύθερης ζήτησης για την καλλιέργεια της αµπέλου στον δήµο του Βέλου. Ο υπολογισµός έγινε βάσει πραγµατικών µετεωρολογικών δεδοµένων για την περιοχή του Βέλου και της έκτασης που καταλαµβάνει η καλλιέργεια της αµπέλου στην περιοχή. Οι συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί και η σπουδαιότητα της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής επιβάλλουν την άµεση λήψη µέτρων. Με γνώµονα την εξασφάλιση της ισορροπίας τόσο του φυσικού όσο και των υδατικών οικοσυστηµάτων προτάθηκαν τα εξής : άµεση έναρξη της κατασκευής του φράγµατος στον Ασωπό ποταµό εκµετάλλευση των νερών του βιολογικού καθαρισµού Κορίνθου και Κιάτου για αρδευτικούς σκοπούς οργανωµένο σχέδιο εφαρµογής τεχνητού εµπλουτισµού σε όλο το πλάτος της περιοχής µελέτης εφαρµογή περιοριστικών µέτρων όσον αφορά τις αντλούµενες ποσότητες νερού από τα υπάρχοντα υδροληπτικά έργα και απαγόρευση κατασκευής νέων υδροληπτικών έργων. ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 4

5 Abstract The coastal area of Korinthos Kiato that is examined in this postgraduate work is located in the north- eastern point of Peloponnesus, in the north department of Korinthia prefecture. The region of study extents 53 km 2 and it represents the north department of the hydrologic basins of the Asopos, Rachiani and Zapanti rivers. The lithology of the region of study, consists of line of marls, limestone and quaternary and neogene depositions. The line of marls cover almost the entire hilly region and quaternary depositions cover the biggest part of the costal area of Korinthos Kiato. The region of study is an important agricultural and economic unit for both Korinthia and Attica prefecture. In the past few years the same time is characterized by intense urbanization and tourist growth. Accordingly water demands are continuously increasing. Irrigation needs are covered mostly by underground waters and incidentally by surface water of Asopos river. The needs for water supply are covered exclusively by underground waters. The exploitation comes from a very big number of drills and wells with application of over pumping. The continuous increase of pumping, in combination with the small annual height of rain over the last five years, has caused important quantitative reduction, consequently the weakening of underground circulation and the fall of level of underground waters as well as qualitative diminution, which is reflected in the forehead of salinity of underground water wagon horizon. For the purpose of present postgraduate work, were taken samplings of water and measurements regarding the depth of the groundwater table of the region of study in two periods (November 2008 and May 2009). By the picture of groundwater level contour maps of the two periods, was observed important forehead of salinity that is extended in the all width of coastal area of Korinthos Kiato. Then by comparison of groundwater level contours maps of period October 1998 to November 2008, was observed important reduction of groundwater level charges in entire the region of study. 5

6 The phenomenon of salinity of underground water wagon horizon has also direct impact in the quality of underground waters. According to the results of analyses and corresponding hydro chemist contour maps, was observed high concentrations of ions of chloride and sodium in the regions were is located the forehead of salinity. At the same time were observed high concentrations of nitric ions in regions with intense agricultural exploitation. Besides, the underground waters of entire region of study are neither drinkable nor appropriate for irrigation. Regarding the irrigation, they are characterized in big percentage as high venturousness of salinity and low venturousness of alkalinity (C3S1). At the same time, for the purpose of present postgraduate work, was calculated the minimal water supply of study (Q) of water pipes of network of free demand on the culture of vine in the municipality of Velo. The calculation became taking into consideration real meteorological data of meteorological station of Velo and extent that the culture of vine occupies in the region. The conditions that have been created and the importance of protection and rational management of watery resources of region of study impose the direct reception of actions. Taking into consideration the guarantee of balance of so much natural what watery ecosystems were proposed the followings : Direct beginning of manufacture of dam in Asopos river Exploitation of waters of biological cleaning stations of Korinthos and Kiato for irrigation Organised drawing of application of groundwater artificial recharge in the all width of region of study Limitation of pumping quantities of groundwater and forbiddance of any further construction of drillings Rational use of nitrogenous fertilizers and pesticides 6

7 Εισαγωγή Η παραλιακή ζώνη Κορίνθου Κιάτου, λόγω της έντονη γεωργικής δραστηριότητας και της αστικοποίησης, έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές που επικεντρώνονται κυρίως στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Η παρούσα διπλωµατική εργασία, ασχολείται µε τις υδρογεωλογικές συνθήκες της παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. Παράλληλα παρατηρεί την διαχρονική εξέλιξη των εν λόγω υδρογεωλογικών συνθηκών την τελευταία 10ετία και στην συνέχεια εξετάζει τις προοπτικές που υπάρχουν για τις µελλοντικές γενιές. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκαν δεκάδες επισκέψεις στην περιοχή µελέτης όπου πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις υπαίθρου στα υδροληπτικά έργα της περιοχής. Συνολικά εντοπίστηκαν και µετρήθηκαν, για τη χάραξη της πιεζοµετρίας, 124 υδροληπτικά έργα (γεωτρήσεις πηγάδια). Παράλληλα συλλέχθηκαν 31 δείγµατα νερού από διάφορες θέσεις δειγµατοληψίας, της περιοχής της παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου, τα οποία αναλύθηκαν, στην συνέχεια, στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Υδρογεωλογίας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, πραγµατοποιήθηκαν αναλυτικά τα παρακάτω : Επεξεργασία των αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων µε τη βοήθεια του προγράµµατος Aquachem της Waterloo (Version 4). Παράλληλα εξήχθησαν τα στατιστικά στοιχεία των δειγµάτων νερού καθώς και τα διαγράµµατα Piper, Wilcox, Durov και Box Whisker. ηµιουργία των ισοπιεζοµετρικών καµπυλών και των ισοχηµικών καµπυλών για τα Cl -, Na + -, NO 3 και E.C. µε τη βοήθεια του προγράµµατος Surfer (Version 7). ηµιουργία χαρτών πιεζοµετρικών καµπυλών και καµπυλών ίσης συγκέντρωσης για τα Cl -, Na + -, NO 3 και E.C. µε τη βοήθεια του προγράµµατος ArcView (Version 9.2). Κατάρτηση και παρουσίαση µηνιαίων χρονοσειρών µετρήσεων στάθµης δικτύου 21 υδροληπτικών έργων της περιοχής µελέτης για το διάστηµα Φεβρουάριος 1998 Μάιος Αξιολόγηση των δειγµάτων νερού για αρδευτικούς σκοπούς 7

8 Υπολογισµός της εξατµισοδιαπνοής αναφοράς ETr, µε τη συνδυασµένη µέθοδο Penman Monteith, βάσει των πραγµατικών µετεωρολογικών στοιχείων του σταθµού του Βέλου. Συνάµα υπολογίστηκε η εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας ETcr, για την καλλιέργεια της αµπέλου. Εν συνεχεία έγινε υπολογισµός ελάχιστης παροχής Q µελέτης αγωγών δικτύου µε ελεύθερη ζήτηση για το σύνολο των καλλιεργήσιµων εκτάσεων αµπέλου του δήµου Βέλου. 8

9 Κεφάλαιο 1 : Περιοχή µελέτης 1.1 Εισαγωγή Η περιοχή της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί σηµαντική γεωργοοικονοµική µονάδα, τόσο για το νοµό Κορινθίας όσο και για το λεκανοπέδιο του νοµού Αττικής. εδοµένης της γειτνίασής της µε το µεγάλο εµπορικό κέντρο της Αθήνας, της οποίας είναι σηµαντικός τροφοδότης γεωργικών προϊόντων, κατά κύριο λόγο εσπεριδοειδών και σταφίδα. Παράλληλα η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται και από έντονη αστικοποίηση και τουριστική ανάπτυξη, γεγονός που είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη γεωγραφική της θέση. Τα τελευταία χρόνια η έντονη αστικοποίηση σε συνδυασµό µε τις εντατικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις αυξηµένες απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό, οδήγησαν σταδιακά σε υπεράντληση των αποθεµάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Σηµαντικό, ακόµα, ρόλο παίζει και η µείωση της τροφοδοσίας του υπόγειου και προσχωµατικού υδροφόρου συστήµατος, λόγω της σηµαντικής µείωσης των κατακρηµνίσεων στην ευρύτερη περιοχή, ειδικότερα την τελευταία πενταετία. Όλα τα παραπάνω, οδήγησαν σε βαθµιαία υποβάθµιση της ποιότητας των υπαρχόντων αποθεµάτων, που σε συνδυασµό µε το φαινόµενο της διείσδυσης της θάλασσας στα υπόγεια υδροφόρα στρώµατα, είχαν σαν αποτέλεσµα την υφαλµύρωση των υπόγειων υδάτων. Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία εξετάζει τη συµπεριφορά των ποσοτικών παραµέτρων του υπόγειου νερού της παράκτιας ζώνης Κορίνθου Κιάτου, καθώς και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά του µέσω δικτύου δειγµάτων νερού σε δύο χρονικές περιόδους. Παράλληλα µελετά την διαχρονική εξέλιξη της πιεζοµετρίας της περιοχής µελέτης, σε σύγκριση µε τις µετρήσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε το τίτλο : «Υδρογεωλογική µελέτη τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων βόρειας παραλιακής και ηµιλοφώδους ζώνης Ν. Κορινθίας.» (1999), που είχε πραγµατοποιήσει το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Υδρογεωλογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων του Ε.Μ.Π. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Οµ. Καθηγητή Ι. Κουµαντάκη, µε 9

10 χρηµατοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Το κυρίως τεύχος, του εν λόγω ερευνητικού προγράµµατος, αποτέλεσε και σηµαντική βιβλιογραφική πηγή της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας. Τελικός στόχος της είναι η συµβολή µε συµπεράσµατα και προτάσεις που να αποτελέσουν χρήσιµο βοήθηµα στο σχεδιασµό ενός ορθολογικού συστήµατος διαχείρισης των υπογείων νερών, λαµβάνοντας υπόψη και την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος και των υδατικών οικοσυστηµάτων της παραλιακής ζώνης Κορίνθου Κιάτου. 1.2 Θέση της περιοχής µελέτης και ιστορική διαδροµή Η περιοχή µελέτης της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, στο βόρειο τµήµα του νοµού Κορινθίας και περιλαµβάνει την παράκτια περιοχή µεταξύ της Κορίνθου και Κιάτου. Από γεωµορφολογικής άποψης, η περιοχή µελέτης οριοθετείται νότια από την έναρξη της ηµιλοφώδους ζώνης. Ως νότιο όριο της περιοχής έρευνας µπορεί να χαρακτηριστεί η νέα εθνική οδός Κορίνθου Πάτρας και ως βόρειο όριο η ακτογραµµή του Κορινθιακού κόλπου. Η συνολική έκταση της περιοχής µελέτης εκτιµάται στα 53 Km 2 και αποτελεί το βόρειο τµήµα των τριών υδρολογικών λεκανών των ποταµών Ασωπού, Ράχιανη και Ζαπάντη. Στην περιοχή µελέτης συναντώνται τα παρακάτω δηµοτικά διαµερίσµατα : Άσσου, Κάτω Άσσου, Λεχαίου και Περιγιαλίου του δήµου Άσσου - Λεχαίου Βοχαϊκού, Βραχατίου, Ευαγγελίστριας, Ζευγολατιού και Μπολατίου του δήµου Βόχας Βέλου, Νεράντζης, Κοκκωνίου, Κρηνών και Πουλίτσης του δήµου Βέλου Κιάτου, Μουλκίου και Σικυώνος του δήµου Σικυωνίων Αρχαίας Κορίνθου του δήµου Κορινθίων Ο νοµός Κορινθίας, στον οποίο ανήκει η περιοχή µελέτης, καλύπτει συνολικά έκταση Km 2 και έχει πληθυσµό (απογραφή 2001). Ο πληθυσµός εµφανίζει τάσεις αύξησης και κυρίως η πεδινή ζώνη. 10

11 Εικόνα : Άποψη της παράκτιας περιοχής του δήµου Βόχας. Στο βάθος διακρίνεται η περιοχή του δήµου Άσσου Λεχαίου Μορφολογικά, ποσοστό 18,3% του εδάφους του νοµού Κορινθίας ανήκει στην πεδινή ζώνη, το 22,5% στην ηµιορεινή ζώνη και το υπόλοιπο 59,2% στην ορεινή ζώνη. Το 30,5% της επιφάνειας καλύπτεται από δάση και το 1,3% της επιφάνειας του νοµού (31,6 Km 2 ) καλύπτεται από νερά. Σηµαντικό ποσοστό (36,3%) του νοµού καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις πολλαπλής χρήσης. Το πεδινό τµήµα, που αποτελεί σε µεγάλο ποσοστό και την περιοχή µελέτης, παρουσιάζει αυξηµένες ανάγκες σε νερό την τελευταία 15ετία, λόγω της έντονης αστικοποίησης, της τουριστικής ανάπτυξης και των εντατικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Στην πεδινή ζώνη κατοικεί σχεδόν το 75% του συνολικού πληθυσµού του νοµού. Οι αρδευόµενες εκτάσεις καλύπτουν το 24,5% των συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεων (πεδινή και ηµιορεινή ζώνη). Η Κορινθία αποτελεί µια περιοχή µε πλούσια ιστορική παράδοση και σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα. Η Κόρινθος, πρωτεύουσα του νοµού, βρίσκεται 80 χλµ. νοτιοδυτικά των Αθηνών και αποτελεί το κατεξοχήν αστικό κέντρο της Κορινθίας. Το όνοµά της, πελασγικό κατά πάσα πιθανότητα, δηλώνει την µακραίωνη ιστορία της, λόγω της καίριας θέσης της αλλά και των 11

12 εύφορων εδαφών της. Η αρχική θέση του οικισµού ήταν 7 χλµ. νοτιότερα, εκεί όπου σήµερα βρίσκεται το χωριό της Αρχαίας Κορίνθου. Η σηµαντική θέση της Αρχαίας Κορίνθου κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια ( π.χ.). Η µεγάλη όµως ακµή της αρχίζει από τον 8ο π.χ. αιώνα. είγµα της αποτελεί ο δωρικός ναός του Απόλλωνα που κατασκευάστηκε το 550 π.χ. Το κέντρο της βρίσκεται νότια του ναού του Απόλλωνα και περιλαµβάνει καταστήµατα, µικρούς ναούς, κρήνες, λουτρό και άλλα δηµόσια κτήρια. Η Κόρινθος κατά τους βυζαντινούς χρόνους είναι, µαζί µε την Πάτρα και την Θήβα, ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα µεταξουργίας. 12

13 Κεφάλαιο 2 : Γεωλογία - Υδρογεωλογία 2.1 Γεωλογία ευρύτερης περιοχής Η περιοχή µελέτης χαρακτηρίζεται από ήπιο ανάγλυφο µε επικράτηση της πεδινής ζώνης στο βόρειο τµήµα της. Προς νότο το ανάγλυφο γίνεται πιο απότοµο και σχηµατίζονται επάλληλες αναβαθµίδες σαν αποτέλεσµα των έντονων φάσεων του µετατυρρήνιου ρηγµατογόνου τεκτονισµού που έχει επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Οι επιφάνειες επιπεδώσεις µπορούν όµως να αποδοθούν και σε παλαιότερη θαλάσσια διάβρωση. Οι πρόσφατες τεκτονικές κινήσεις είχαν σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό στενών µε απόκρηµνα πρανή κοιλάδων των υδατορευµάτων που διαρρέουν την ευρύτερη περιοχή Στρωµατογραφία Η ευρύτερη περιοχή µελέτης ανήκει στην νεοτεκτονική λεκάνη της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Η Νεογενής Τεταρτογενής τεκτονική αυτή λεκάνη µε διεύθυνση ΒΒ ΝΝΑ, είναι τάφρος που δηµιουργήθηκε µετά την τελική παροξυσµική φάση των αλπικών πτυχώσεων, λόγω της νεοτεκτονικής δραστηριότητας, που εκδηλώθηκε κυρίως ως ρηξιγενής τεκτονική. Μέσα σ αυτήν αποτέθηκαν µεταλπικά ιζήµατα (θαλάσσια, λιµναία, ποταµοχειµάρρεια) τα οποία δοµούν όλη σχεδόν την Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Τα ιζήµατα αυτά είναι κροκαλοπαγή, λατυποπαγή, ψαµµίτες, µάργες, ψαµµούχες µάργες και οργανογενείς ασβεστόλιθοι, σε εναλλασσόµενα στρώµατα ή επικράτηση κάποιας από τις λιθολογικές αυτές φάσεις κατά θέσεις. Το αλπικό υπόβαθρο των ιζηµάτων αυτών του Νεογενούς είναι πολύπλοκο, διότι βρίσκονται σε περιοχές µετάβασης της ζώνης Ολωνού Πίνδου, της Υποπελαγονικής και της ενότητας Τραπεζώνας, η οποία αποτελούσε τις νότιες απολήξεις της ζώνης Παρνασσού Γκιώνας. Το υπόβαθρο αυτό αποτελείται κυρίως από ασβεστολιθικά πετρώµατα, αλλά κατά θέσεις παρεµβάλλονται µέσα σε αυτά, σχηµατισµοί της σχιστοκερατολιθικής διάπλασης µε οφιόλιθους. 13

14 Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που συµµετέχουν στην γεωλογική δοµή της περιοχής, απεικονίζονται αναλυτικά στο γεωλογικό χάρτη ο οποίος είχε συνταχθεί στα πλαίσια του προαναφερθέντος Ερευνητικού Προγράµµατος και παρατίθεται παρακάτω (Εικόνα 2.1.1), από τους νεώτερους προς τους παλαιότερους είναι οι ακόλουθοι : Α. Ολόκαινο : Σύγχρονοι παράκτιοι σχηµατισµοί : Αποτελούνται από χαλαρούς και ασύνδετους άµµους και κροκάλες ενώ κατά θέσεις τα υλικά αυτά είναι καλά συγκολληµένα σχηµατίζοντας τοπικούς ψηφιτοπαγείς αιγιαλούς. Εµφανίζονται σε όλη την παραλιακή έκταση από το Λέχαιο έως τις εκβολές του Ασωπού σε ζώνη πλάτους 5 10 m. Σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις : Πρόκειται για αποθέσεις χειµάρρων που αποτελούνται από πολύµικτα αδροµερή υλικά κυρίως άµµους, κροκάλες και λατύπες. Τα υλικά αυτά είναι συνήθως χαλαρά έως ελαφρά συνδεδεµένα και αναπτύσσονται εντός και εκτός της κοίτης των κυριοτέρων χειµάρρων της περιοχής, σχηµατίζοντας σε ορισµένες περιπτώσεις αναβαθµίδες µικρού πάχους. Προσχωµατικά υλικά πεδινών ζωνών : Υλικά αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης παλαιοτέρων σχηµατισµών που έχουν µεταφερθεί από µικρή απόσταση. Πρόκειται για χαλαρά έως ελαφρά συνδεδεµένα υλικά αποτελούµενα συνήθως από άµµους, αργίλους, πηλούς και κροκάλες σε µίγµατα επί το πλείστον ποικίλων αναλογιών. Καλύπτουν σχεδόν όλο το πεδινό ανάπτυγµα της περιοχής από το Λέχαιο έως το Κιάτο σε ζώνη που εκτείνεται από την παραλία έως περίπου τον άξονα της εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών. Κολουβιακοί σχηµατισµοί : αποτελούνται από κοκκινοχώµατα, αργιλούχα υλικά, πηλούς και ψαµµούχους πηλούς που προέρχονται από την εξαλλοίωση των σχηµατισµών του Τυρρήνιου και του Πλειόκαινου. Εµφανίζονται κατά µήκος της γραµµής που ορίζει η επιφανειακή ανάπτυξη των Τυρρήνιων αναβαθµίδων και των Πλειοκαινικών σχηµατισµών καλύπτοντας τις επιφάνειες επιπεδώσεις που δηµιουργούνται στη ζώνη νότια των αναβαθµίδων. Παλαιοί και νέοι κώνοι κορηµάτων και πλευρικά κορήµατα : Συντίθενται από χαλαρές έως συνεκτικές και καλά συγκολληµένες αποθέσεις, αποτελούµενες κυρίως από άµµους, χάλικες, κροκάλες και λατύπες. 14

15 Β. Πλειστόκαινο : Ερυθρά αργιλοµιγής άµµος : Υλικό που υπέρκειται των Τυρρήνιων σχηµατισµών και πιθανά πρόκειται για παλαιές παράκτιες αποθέσεις διότι περιέχει µικρά θαλάσσια απολιθώµατα. Έχει πάχος 5 10 m και αναπτύσσεται νότια και ανατολικά της Κορίνθου και βόρεια του Λεχαίου όπου παρουσιάζεται επιφανειακά αποσαθρωµένο σχηµατίζοντας ελεύθερη άµµο. Τυρρήνιες αναβαθµίδες : Συνεκτικές αποθέσεις, κυρίως θαλάσσιες και παράκτιες, αποτελούµενες από κροκαλοπαγή, κροκάλες, λατύπες, άµµους και ψηφίδες, µε κατά τόπους ενδιαστρώσεις µάργων. Κατά περιοχές καλύπτονται από κολουβιακές αποθέσεις και από προσχώσεις σηµαντικού πάχους στην παραλιακή πεδινή ζώνη. Το πάχος τους είναι 5 20 m, τα υλικά είναι τοποθετηµένα σε οριζόντια στρώµατα και εµφανίζονται επιφανειακά κατά µήκος ζωνών µε διεύθυνση Α, αµέσως νότια της εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών. Η σηµερινή µορφολογία τους και η τοποθέτησή τους στο χώρο αποδίδεται σε σύστηµα κλιµακωτών ρηγµάτων µε γενική διεύθυνση Α η οποία προς τα ανατολικά σταδιακά µεταπίπτει σε Β ΝΑ. Γ. Κατώτερο Πλειστόκαινο Πλειόκαινο : Ποταµολιµναίες αποθέσεις : Αποτελούνται κυρίως από κροκαλοπαγή κατά θέσεις µαργαϊκά, ψηφιτοπαγή και ψαµµίτες. Κατά περιοχές παρεµβάλλονται στρώµατα µάργων. Επιφανειακά αναπτύσσονται κυρίως στην περιοχή µεταξύ του Ασωπού και του Ελισώνα καθώς και ανατολικά του Ελισώνα στο ύψος του Ελληνοχωρίου. Στο µεγαλύτερο ανάπτυγµά τους καλύπτονται από κολουβιακά και ελουβιακά υλικά καστανοκόκκινου χρώµατος. Το συνολικό πάχος τους υπολογίζεται σε m. Σειρά µαργών : Υποκίτρινες έως λευκές, ενίοτε ανοικτότεφρες ή κυανίζουσες µάργες µε παρεµβολές κατά περιοχές ψαµµιτών, κροκαλοπαγών και µαργαϊκών ασβεστόλιθων. Πρόκειται για αποθέσεις υφάλµυρης έως λιµναίας φάσης µε επικράτηση της λιµναίας φάσης στα ανώτερα τµήµατα της σειράς. Συναντώνται σε ολόκληρη τη λοφώδη περιοχή του χώρου έρευνας, µε καθολική σχεδόν επικράτηση των µάργων οι οποίες επεκτεινόµενες προς τα βόρεια αποτελούν το υπόβαθρο των προσχωµατικών και λοιπών νεώτερων αποθέσεων της παραλιακής πεδινής ζώνης µεταξύ Κορίνθου και Κιάτου. 15

16 . Μεσοζωικά πετρώµατα µεταβατικού χαρακτήρα : Πρόκειται για πετρώµατα µεταβατικού χαρακτήρα µεταξύ των γεωτεκτονικών ζωνών Πίνδου, Υποπελαγονικής και ενδεχοµένως της νότιας απόληξης της ζώνης Παρνασσού. Στην περιοχή µελέτης συναντώνται : Ασβεστόλιθοι Σχιστοκερατολιθική διάπλαση : Υπολιθογραφικοί, χονδροπλακώδεις έως λεπτοστρωµατώδεις ασβεστόλιθοι, κατά θέσεις δολοµιτιωµένοι, ανοικτότεφροι, ενίοτε ερυθρίζοντες, µε κονδύλους ή ενστρώσεις πυριτόλιθων. Εντός αυτών αναπτύσσεται η σχιστοκερατολιθική διάπλαση η οποία περιλαµβάνει κερατολίθους, ψαµµίτες, αργίλους, φαιές έως πράσινες µάργες και οφιολιθικά σώµατα. Η ηλικία του σχηµατισµού είναι µέσο έως άνω ιουρασικό. Χαρακτηριστική επιφανειακή εµφάνισή τους αποτελεί η έξαρση της Ακροκορίνθου. Ανθρακική σειρά : Λευκοί έως λευκότεφροι ασβεστόλιθοι, στρωµατώδεις έως παχυστρωµατώδεις, ωολιθικοί ψευδοωολιθικοί, ενίοτε κρυσταλλικοί. Κατά θέσεις δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι. Η ηλικία του σχηµατισµού είναι µέσο τριαδικό έως κάτω ιουρασικό. Η κυριότερη επιφανειακή εµφάνισή τους είναι νότια της Ξυλοκέριζας µε επιµήκη ανάπτυξη η οποία καταλήγει στον όρµο των Κεχριών Τεκτονικά δεδοµένα Η νεοτεκτονική δραστηριότητα εκδηλώθηκε µε εφελκυστικές τάσεις, διεύθυνσης Β Ν, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ρηγµάτων διεύθυνσης Α, τα οποία προς τα δυτικά (δυτικά του άξονα Πουλίτσα - Στιµάγκα) σταδιακά αλλάζουν διεύθυνση και γίνονται Β ΝΑ σχηµατίζοντας µορφή ανοικτού ηµικύκλιου. Τα ρήγµατα αυτά έχουν συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση του µορφοανάγλυφου της περιοχής. Στο νότιο τµήµα αναπτύσσεται ένα δευτερεύον σύστηµα ρηγµάτων µε διεύθυνση Ν ΒΑ. 16

17 Εικόνα : Γεωλογικός χάρτης Βόρειας παραλιακής και ηµιλοφώδους ζώνης Ν. Κορινθίας 17

18 2.2 Υδρογεωλογία Οι υδρογεωλογικές συνθήκες µιας περιοχής προσδιορίζονται από τα επί µέρους υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών που καθορίζουν τη δοµή της. Οι υδρογεωλογικοί χαρακτήρες προσδιορίζονται από τα λιθολογικά χαρακτηριστικά των πετρωµάτων και τον βαθµό ικανότητάς τους να επιτρέπουν την κυκλοφορία και την αποθήκευση του νερού στα πρωτογενή ή δευτερογενή διάκενα που υπάρχουν στη µάζα τους. Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από δύο παραµέτρους το πορώδες και την υδροπερατότητα. Όσον αφορά στο πορώδες, υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενεργό πορώδες, το οποίο αντιστοιχεί στο τµήµα του ολικού πορώδους στο οποίο ο όγκος του ελεύθερου νερού µπορεί να αποληφθεί µε άντληση. Υδροπερατότητα είναι η ιδιότητα των πετρωµάτων και των γεωλογικών σχηµατισµών να επιτρέπουν την διακίνηση του νερού δια µέσου αυτών. Στα κοκκώδη πετρώµατα και σχηµατισµούς η περατότητα οφείλεται στο πρωτογενές πορώδες δηλαδή στους κενούς χώρους που υπάρχουν µεταξύ των κόκκων των πετρωµάτων. Το πρωτογενές πορώδες ρυθµίζεται κυρίως από το σχήµα και τη διάταξη των κόκκων. Στα συµπαγή ή ρωγµώδη πετρώµατα η περατότητα οφείλεται στο δευτερογενές πορώδες τους το οποίο είναι συνάρτηση της πυκνότητας και του µεγέθους των τεκτονικών και στρωµατογραφικών ασυνεχειών τους (ρωγµές, διαρρήξεις, µεσοστρωµατικά διάκενα, στρώσεις κ.α.) καθώς και της πυκνότητας και του µεγέθους των καρστικών εγκοίλων στα ανθρακικά πετρώµατα. 18

19 2.2.1 ιάκριση γεωλογικών σχηµατισµών Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί ανάλογα µε την δυνατότητα που παρέχουν στο νερό να διηθηθεί, να διακινηθεί και να αποθηκευθεί στα διάκενά τους, διακρίνονται σε υδροπερατούς, ηµιπερατούς και υδροστεγανούς. Οι υδροπερατοί σχηµατισµοί παρουσιάζουν τιµές του συντελεστή υδροπερατότητας Κ>10-5 m/sec. Οι υδροστεγανοί Κ<10-7 m/sec και οι ηµιπερατοί σχηµατισµοί (επιτρέπουν περιορισµένη κυκλοφορία του νερού δια µέσω αυτών) 10-7 <Κ<10-5 m/sec. Υδροπερατοί σχηµατισµοί : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται σχηµατισµοί µεγάλης έως πολύ µεγάλης υδροπερατότητας (Κ = m/sec) στους οποίους ανήκουν οι ασβεστόλιθοι στις ζώνες υψηλού κερµατισµού και χωρίς ενστρώσεις πυριτιολίθων και κερατολίθων. Στους σχηµατισµούς γενικά µεγάλης υδροπερατότητας (K = m/s) περιλαµβάνονται οι ασβεστολιθικοί όγκοι στο σύνολό τους, από τα νεογενή ιζήµατα περιλαµβάνονται τα κροκαλοπαγή και οι ψαµµίτες στην αµιγή τους µορφή, και από τα πετρώµατα του τεταρτογενούς, οι σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις και τα υλικά κοίτης ποταµοχειµάρρων στις περιπτώσεις που επικρατούν τα αµιγώς αδροµερή υλικά, όπως χονδρόκοκκοι άµµοι και χάλικες. Στο σύνολο των υδροπερατών σχηµατισµών που ήδη περιγράφηκαν, δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την κατείσδυση, την κυκλοφορία και την εναποθήκευση νερού στον όγκο τους. Κάτω από καλές συνθήκες τροφοδοσίας τους µε νερό, αναπτύσσουν υδροφόρους ορίζοντες µέτριας, καλής έως πολύ καλής δυναµικότητας. Ηµιπερατοί σχηµατισµοί : Πρόκειται για πετρώµατα γενικά χαµηλής έως σχεδόν µέτριας υδροπερατότητας (Κ = m/sec). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται από τις τεταρτογενείς αποθέσεις, τα πλευρικά κορήµατα και τα αποσαθρώµατα παλαιότερων σχηµατισµών, τα προσχωµατικά υλικά και οι παλαιότερες αναβαθµίδες, οι θαλάσσιες αναβαθµίδες. Στους σχηµατισµούς αυτούς η κίνηση του νερού εξαρτάται από το ποσοστό συµµετοχής του αδροµερούς κλάσµατος, καθώς και από το πάχος 19

20 της απόθεσης και έτσι µπορούν να παρουσιάσουν γενικά µικρής έως σχεδόν µέτριας δυναµικότητας υπόγεια υδροφορία, η οποία τις περισσότερες φορές έχει περιορισµένο και τοπικό χαρακτήρα. Υδροστεγανοί σχηµατισµοί : Περιλαµβάνονται οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που παρουσιάζουν πολύ χαµηλή υδροπερατότητα (Κ<10-7 m/sec). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται, από τους τεταρτογενείς σχηµατισµούς οι κολλουβιακές αποθέσεις και από τα νεογενή ιζήµατα οι αµιγείς µάργες καθώς και οι αµµούχες και πηλούχες µάργες. Η σειρά των µάργων είναι πρακτικά υδροστεγανή µε εξαίρεση τοπικού χαρακτήρα περιορισµένη υδροφορία που εντοπίζεται εντός των κοκκωδών ενδιαστρώσεων. Αποτελεί το στεγανό υπόβαθρο του υδροφόρου συστήµατος της παραλιακής ζώνης. Στους υδροστεγανούς σχηµατισµούς, οι συνθήκες που δηµιουργούνται δεν ευνοούν την κατείσδυση, την κυκλοφορία και την εναποθήκευση νερού στον όγκο τους. Η κίνηση του νερού είναι εντελώς περιορισµένη και µη ικανή για τη δηµιουργία υδροφόρων οριζόντων, έστω και πολύ µικρής δυναµικότητας ιάκριση υδρολιθολογικών ενοτήτων Με βάση τη γεωλογική δοµή και τα λιθοπετρολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής µελέτης οι γεωλογικοί σχηµατισµοί διακρίνονται σε υδρολιθολογικές ενότητες. Στον Υδρολιθολογικό χάρτη της περιοχής µελέτης (Εικόνα 2.2.1) απεικονίζονται αναλυτικά οι υδρολιθολογικές ενότητες. Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται στην υδρογεωλογική συµπεριφορά των σχηµατισµών ανάλογα µε τη λιθολογική τους σύσταση. Οι ενότητες που διακρίνονται είναι οι ακόλουθες : Α. Υδροφόροι προσχωµατικών αποθέσεων : Η υπόγεια υδροφορία στις προσχωµατικές τεταρτογενείς αποθέσεις της υπό µελέτης περιοχής προσδιορίζεται από την ανάπτυξη ελεύθερων, αρτεσιανών και µερικώς υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων. Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί στους οποίους αναπτύσσονται οι παραπάνω µορφές υδροφόρων οριζόντων είναι : 20

21 Σύγχρονες αποθέσεις χειµάρρων : Πρόκειται για αδροµερή υλικά, άµµους και κροκαλολατύπες που κατά θέσεις σχηµατίζουν αναβαθµίδες µικρού πάχους. Οι αποθέσεις αυτές είναι υδροπερατές, χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικές υδραυλικές παραµέτρους και στη µάζα τους αναπτύσσονται συχνά τοπικού, ενδιαφέροντος φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες. Υδρογεωλογικά, ο ρόλος των αποθέσεων αυτών κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός στην λειτουργία και εξέλιξη του υδροφόρου συστήµατος της πεδινής ζώνης, αφού µέσω αυτών διακινούνται σηµαντικές ποσότητες νερού οι οποίες το τροφοδοτούν µε υπόγειες πλευρικές µεταγγίσεις. Παράλληλα, µέσω των αποθέσεων αυτών το υπόγειο υδατικό δυναµικό εµπλουτίζεται µε νερό προερχόµενο από κατείσδυση κατά µήκος των υδατορευµάτων και κυρίως του ποταµού Ασωπού. Σύγχρονα προσχωµατικά υλικά πεδινών ζωνών : Ο σχηµατισµός αποτελείται από άµµους, κροκαλολατύπες, λεπτοµερή χαλαρά αργιλοαµµώδη και πηλοαµµώδη υλικά. Χαρακτηρίζονται από έντονη ανοµοιογένεια και ανισοτροπία µε πλευρικές λιθολογικές µεταβάσεις προοδευτικές ή και απότοµες. Σαν αποτέλεσµα οι υδραυλικές παράµετροι των αποθέσεων αυτών εµφανίζουν σηµαντική διαφοροποίηση τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Το πάχος των αποθέσεων αυτών µεταβάλλεται σηµαντικά στο χώρο και κυµαίνεται συνήθως µεταξύ m. Πρόκειται για υδροπερατές αποθέσεις στις οποίες αναπτύσσεται η κύρια υδροφορία της πεδινής ζώνης. Σε τοπική κλίµακα αναπτύσσεται ένας φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας υπερκείµενος σε επάλληλους υπό πίεση ή µερικώς υπό πίεση ορίζοντες, οι οποίοι διαχωρίζονται µεταξύ τους από ενδιαστρώσεις µάργας ή ορίζοντες µε υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο ή ιλύ. Στην κλίµακα της εξεταζόµενης περιοχής ωστόσο οι υδροφορίες αυτές θεωρούνται ως ένα ενιαίο υδροφόρο σύστηµα. Παλαιοί και νέοι κώνοι κορηµάτων και πλευρικά κορήµατα : Αποτελούνται από άµµους, χάλικες, κροκάλες και λατύπες, κυρίως ανθρακικής προέλευσης, µικρού έως υψηλού βαθµού συνεκτικότητας. Εµφανίζονται στις παρυφές των ανθρακικών σχηµατισµών στα δυτικά της ευρύτερης περιοχής µελέτης, έχουν 21

22 αρκετά µεγάλη επιφανειακή εξάπλωση, αλλά εκτιµάται ότι το πάχος τους είναι περιορισµένο. Πρόκειται για υδροπερατές αποθέσεις στις οποίες αναπτύσσεται περιορισµένη φρεάτια υδροφορία µε τοπικό µόνο ενδιαφέρον. Ο ρόλος τους όµως θεωρείται σηµαντικός αφού αποτελούν ζώνη τροφοδοσίας µε πλευρική µετάγγιση προς τους υποκείµενους και τους πλευρικά παρακείµενους σχηµατισµούς. Τυρρήνιες αναβαθµίδες : Οι αποθέσεις αυτές είναι συνεκτικές, θαλάσσιας ή παράκτιας προέλευσης και αποτελούνται από κροκάλες, λατύπες, άµµους, ψηφίδες και τοπικά ενδιαστρώσεις µάργων. Κατά περιοχές καλύπτονται από κολλουβιακές αποθέσεις, ενώ στην πεδινή ζώνη καλύπτονται από σηµαντικού πάχους προσχώσεις. Η συνέχειά τους προς την παραλιακή ζώνη διακόπτεται εξαιτίας του ρηγµατογόνου τεκτονισµού στις νότιες απολήξεις της πεδινής ζώνης (άξονας Νέας Εθνικής Οδού). Συµπεριλαµβάνονται στις υδροπερατές αποθέσεις µε υψηλές τιµές υδραυλικών παραµέτρων. Η σηµασία τους στη δίαιτα του προσχωµατικού υδροφόρου συστήµατος της πεδινής ζώνης είναι µεγάλη αφού βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία µε αυτό και εκτιµάται ότι το τροφοδοτούν µε πλευρικές µεταγγίσεις συµβάλλοντας έτσι στην ετήσια αναπλήρωση των υδατικών του αποθεµάτων. Β. Υδροφόροι ρωγµώδων συνεκτικών σχηµατισµών : Στην κατηγορία των υδροφόρων αυτών περιλαµβάνονται οι σχηµατισµοί των αποθέσεων του τεταρτογενούς και των ιζηµάτων του νεογενούς µε συνεκτικά πετρώµατα. Ποταµολιµναίες νεογενείς αποθέσεις : Αποτελούνται από κροκαλοπαγή, µαργαϊκά κατά θέσεις, ψηφιτοπαγή και ψαµµίτες, µε κατά τόπους παρεµβολές στρωµάτων µάργων. Εµφανίζονται στα νότια ορεινά τµήµατα της ευρύτερης περιοχής µελέτης. Πρόκειται για υδροπερατές αποθέσεις, υψηλών συνήθως υδραυλικών παραµέτρων, που συχνά τροφοδοτούν σηµαντικής παροχής πηγές επαφής. 22

23 Σειρά πλειοκαινικών µαργών : Στα δυτικά όρια της περιοχής, εµφανίζονται ενστρώσεις χαλαρών κροκαλοπαγών, άµµων και ψαµµιτών, καθώς επίσης και ενστρώσεις συνεκτικών κροκαλοπαγών. Η σειρά των µάργων είναι πρακτικά υδατοστεγανή µε εξαίρεση τοπικού χαρακτήρα περιορισµένη υδροφορία που εµφανίζεται εντός των κοκκωδών ενδιαστρώσεων. Αποτελεί το στεγανό υπόβαθρο του υδροφόρου συστήµατος της πεδινής ζώνης. Γ. Υδροφόροι καρστικών σχηµατισµών : Καρστικοί υδροφόροι αναπτύσσονται στα ανθρακικά ή ανθρακικής προέλευσης πετρώµατα και η δυναµικότητά τους καθορίζεται από το δευτερογενές πορώδες και κυρίως από την τεκτονική καταπόνηση και το βαθµό ανάπτυξης των µορφών καρστικής διάβρωσης στη µάζα τους. Ανθρακικοί σχηµατισµοί : Αποτελούνται από ανοικτότεφρους υπολιθογραφικούς ασβεστόλιθους, στρωµατώδεις έως παχυστρωµατώδεις. Κατά θέσεις αναπτύσσονται δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι. Οι παραπάνω ανθρακικοί σχηµατισµοί είναι διερρηγµένοι και συχνά αποκαρστωµένοι. Εντός των σειρών αυτών αναπτύσσεται σχετικά πλούσια υδροφορία η οποία εξαιτίας της εκ φύσεως υψηλής τρωτότητας των καρστ και της υπερεκµετάλλευσής της, εµφανίζεται υφαλµυριµένη λόγω θαλάσσιας διείσδυσης. Εντός των δολοµιτικών ζωνών αναµένονται µειωµένες υδραυλικές παράµετροι. 23

24 Εικόνα : Υδρολιθολογικός χάρτης παράκτιας ζώνης Κορίνθου Κιάτου 24

25 2.3 Υδρολογία περιοχής µελέτης Η παραλιακή ζώνη Κορίνθου Κιάτου διασχίζεται από µεγάλο αριθµό ποταµοχειµάρρων παροδικής ροής που εκβάλουν στον Κορινθιακό κόλπο. Αυτοί είναι οι : Ασωπός, Ράχιανη, Ζαπάντης, Ποταµιά και Ελισσώνας. Ο ποταµός Ασωπός είναι ο µόνος µε συνεχή παροχή και βασική πηγή αρδευτικού ύδατος και εµπλουτισµού του υπόγειου υδροφορέα της παράκτιας ζώνης. Κατά την θερινή όµως περίοδο δεν δύναται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες λόγω µειωµένης παροχής. Ο Ασωπός έχει συνολικό µήκος 40 Km, πηγάζει από τα όρη Φαρµακά και Τραχύ του νοµού Αργολίδος και εκβάλει στην περιοχή µεταξύ Κιάτου και Βέλου. Η µέση παροχή του κατά την χειµερινή περίοδο είναι m 3 /h µε µέγιστη τιµή m 3 /h, ενώ τη θερινή περίοδο η παροχή ανέρχεται σε 650 m 3 /h. 25

26 Κεφάλαιο 3 : Κλιµατολογία του Νοµού Κορινθίας 3.1 Κλιµατολογικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής µελέτης Τα κλιµατικά στοιχεία µιας περιοχής αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες διαµόρφωσης του υδρολογικού κύκλου και κατά συνέπεια του υδρολογικού ισοζυγίου της. Η γνώση δε των παραµέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής. Οι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση του κλίµατος είναι το ανάγλυφο, η απόσταση από τη θάλασσα, το υψόµετρο και τα ατµοσφαιρικά συστήµατα. Το κλίµα παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εδαφών, καθώς και στην πανίδα και την χλωρίδα µιας περιοχής. Στο Νοµό Κορινθίας επικρατεί γενικά ο µεσογειακός τύπος κλίµατος, που χαρακτηρίζεται από βροχές την ψυχρή περίοδο και ανοµβρία µε υψηλές θερµοκρασίες τους θερινούς µήνες. Κατά Thornthwaite (1955), το κλίµα της περιοχής µελέτης ανήκει στα ξηρά κλίµατα τύπου Dd B3 b4. Ο συµβολισµός αυτός, δηλώνει ότι το κλίµα είναι ηµίξηρο µε δείκτη υγρασίας -40 < Im < -20 µε µικρό πλεόνασµα ύδατος κατά το χειµώνα, µε δείκτη υγρότητας Ih < 16,7 και ανήκει στο µεσόθερµο B3 τύπο θερµικού κλίµατος. Υφίσταται επίσης την επίδραση της θάλασσας στη διαµόρφωση του θερµικού του χαρακτήρα (Πανταζάκος Γ., Ποιότητα και ποιοτική υποβάθµιση υπόγειων νερών. Περίπτωση Αν. Κορινθίας). 3.2 Βροχοµετρικοί σταθµοί Νοµού Κορινθίας Στην στενή περιοχή έρευνας λειτουργούν δύο βροχοµετρικοί σταθµοί στο Βέλο, ο ένας της ΕΜΥ ( ) και ο άλλος του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι τοποθετηµένοι σε γειτονικές θέσεις. Οι σταθµοί αυτοί βρίσκονται σε υψόµετρο +20m από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο σταθµός της ΕΜΥ λειτουργούσε στην Κόρινθο µέχρι το 1983 και ακολούθως µεταφέρθηκε στο Βέλο. 26

27 Στο Νοµό Κορινθίας, εντοπίζονται συνολικά δεκαεννιά (19) βροχοµετρικοί σταθµοί, οι οποίοι αποτελούν και την κύρια πηγή βροχοµετρικών δεδοµένων του Νοµού Κορινθίας. Οι σταθµοί αυτοί παρουσιάζονται στον Πίνακα και η γεωγραφική θέση τους φαίνεται στον Σχήµα που ακολουθεί. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η πυκνότητα των δεκαεννιά σταθµών για συνολική έκταση Km 2 είναι ικανοποιητική, ένας σταθµός ανά 127 Km 2, (WMO,1976) δεδοµένου ότι για τις µεσογειακές χώρες θεωρείται ως ελάχιστη ικανοποιητική πυκνότητα ένας σταθµός ανά Km 2 για τις πεδινές περιοχές και ένας σταθµός ανά Km 2 για τις ορεινές περιοχές. Πίνακας : Βροχοµετρικοί σταθµοί του Νοµού Κορινθίας Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ Υψό- µετρο (m) Γεωγρ/κό µήκος Γεωγρ/κό πλάτος Περίοδος δεδοµένων Φορέας 1 ΒΕΛΟ ' ' ΕΜΥ 2 ΚΑΜΑΡΙ ' ' ΥΠ. ΓΕ. 3 ΛΕΟΝΤΙΟ ' ' ΥΠ. Ε 4 ΝΕΜΕΑ ' ' ΥΠ. Ε 5 ΠΥΡΓΟΣ ' ' ΥΠ. ΓΕ. 6 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ' ' ΥΠ. ΓΕ. 7 ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ' ' ΥΠ. Ε 8 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ' ' ΥΠ. Ε 9 ΡΙΖΑ ' ' ΥΠ. Ε. 10 ΨΑΡΙ ' ' ΥΠ. ΓΕ. 11 ΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ' ' ΥΠ. Ε 12 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ' ' ΥΠ. Ε 13 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ' ' ΥΠ. Ε 14 ΚΑΛΥΒΙΑ ' ' ΕΗ 15 ΧΑΛΚΙ ' ' ΥΠ. Ε 27

28 Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ Υψό- µετρο (m) Γεωγρ/κό µήκος Γεωγρ/κό πλάτος Περίοδος δεδοµένων Φορέας 16 ΛΑΥΚΑ ' ' ΥΠ. Ε 17 Κ. ΤΑΡΣΟΣ ' ' ΥΠ. Ε 18 ΜΠΟΥΖΙ ' ' ΥΠ. Ε 19 ΠΕΤΡΙΟ ' ' ΥΠ. Ε. Σχήµα : Θέσεις βροχοµετρικών σταθµών του Ν. Κορινθίας 28

29 3.3 Βροχοµετρικά δεδοµένα Στο παρών υποκεφάλαιο, εξετάζονται τα διαθέσιµα δεδοµένα από το σταθµό της Ε.Μ.Υ. στο Βέλο και του σταθµού του ΥΠΕΧΩ Ε στο Χαλκί. Τα δεδοµένα του σταθµού στο Βέλο είναι αντιπροσωπευτικά για τη στενή περιοχή έρευνας (βόρεια παραλιακή Κορινθία), ενώ αυτά του σταθµού στο Χαλκί, αντιπροσωπεύουν το βροχοµετρικό καθεστώς περίπου στο µέσο υψόµετρο των υδρολογικών λεκανών που απολήγουν στην περιοχή έρευνας Μετεωρολογικός σταθµός Βέλου (Ε.Μ.Υ.) Τα διαθέσιµα δεδοµένα από το σταθµό της ΕΜΥ στο Βέλο είναι µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης για την περίοδο Τα δεδοµένα αυτά δίδονται στον Πίνακα 3.3.1, µε τη µορφή υδρολογικών ετών µε αρχή το µήνα Οκτώβριο. Στο Σχήµα απεικονίζονται µε τη µορφή ιστογράµµατος οι µέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης, ενώ στο Σχήµα η διακύµανση των ετήσιων τιµών για την περίοδο διαθέσιµων δεδοµένων. Υδρολ. έτος Πίνακας :. Μηνιαίες τιµές βροχόπτωσης (mm) στο σταθµό Βέλου Κορινθίας (ΕΜΥ), για την περίοδο ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ ,7 92,9 69,6 104,9 52,6 25,8 0,6 0,0 0,0 11, ,2 106,9 71,7 1,4 21,3 53,7 9,0 13,6 9,7 8,7 1,1 15, ,6 66,7 24,2 3,0 25,1 1,5 28,9 11,6 0,5 4,7 86,0 42, ,3 139,8 113,3 69,0 30,1 41,8 53,8 38,8 0,0 4,2 46,2 4, ,1 92,1 50,5 12,3 19,7 34,6 45,4 61,5 4,7 0,0 3,5 0, ,0 43,7 61,4 25,5 79,1 13,6 19,8 95,1 0,9 0,0 0,5 0, ,7 157,6 40,6 70,2 109,5 22,8 27,7 22,9 1,4 13,7 7,3 0, ,7 57,1 59,9 108,1 3,1 88,3 20,5 0,7 12,1 15,8 38,4 46, ,6 74,7 90,3 122,4 89,8 85,0 8,0 33,6 0,0 5,0 4,6 35, ,7 15,8 49,3 372,5 42,8 42,9 49,2 3,5 7,2 0,0 10,7 2, ,4 41,3 120,9 49,6 19,2 92,1 13,5 38,0 0,0 0,0 0,0 14, ,1 164,1 87,6 49,6 49,1 159,3 8,1 0,6 2,3 5,8 1,0 84, ,6 85,3 23,3 19,8 70,1 7,4 3,8 5,6 22,0 0,0 3,1 11, ,8 32,0 110,0 116,1 62,2 18,6 54,8 4,4 14,4 3,7 3,8 8, ,9 133,7 179,0 15,1 5,0 117,4 28,4 2,0 0,2 46,8 19,2 21, ,7 42,8 132,8 104,4 106,3 56,7 30,5 14,1 1,4 2,3 0,4 12, ,5 46,4 112,3 143,8 13,8 39,1 47,3 8,7 6,7 0,0 14,4 1, ,0 22,1 67,0 62,3 69,7 39,8 4,4 46,3 8,8 1,9 20,3 112, ,5 161,5 53,3 62,6 56,2 20,3 59,2 13,6 7,0 1,3 4,6 0, ,8 14,2 6,2 0,0 95,7 27,5 15,5 46,5 7,3 0,0 0,0 13, ,0 81,3 67,7 Μέση τιµή ΕΤΗΣ. ΥΨΟΣ 29

30 Μέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης ( ) στο σταθµό Βέλου ύψος βροχής (mm) ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. Σχήµα : Ιστόγραµµα µέσων µηνιαίων τιµών βροχόπτωσης (mm) στο σταθµό Βέλου για την περίοδο Ιστόγραµµα ετήσιου ύψους βροχής στο σταθµό Βέλου για την περίοδο υδρολογικών ετών έως ετήσιο ύψος βροχής (mm) υδρολογικά έτη Σχήµα : Ιστόγραµµα ετήσιων τιµών βροχόπτωσης στο σταθµό Βέλου για την περίοδο υδρολογικών ετών έως Από την επεξεργασία των δεδοµένων του Πίνακα και των ανωτέρω ιστογραµµάτων προκύπτουν τα ακόλουθα : Για την περίοδο διαθέσιµων δεδοµένων (υδρολογικά έτη έως ), το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 443mm. Το υψηλότερο ετήσιο ύψος βροχής σηµειώθηκε το υδρολογικό έτος (641mm), ενώ το χαµηλότερο κατά το υδρολογικό έτος (274mm). 30

31 Μετά την περίοδο ξηρών υδρολογικών ετών έως (µε την παρεµβολή του υγρού υδρολογικού έτους ), οι ετήσιες τιµές ακολουθούν αυξητική πορεία, µέχρι το υδρολογικό έτος Στη συνέχεια έχουµε πτωτική τάση των ετήσιων τιµών και την εµφάνιση δύο υδρολογικών ετών µε ετήσιο ύψος βροχής κάτω των 300mm. Όσον αφορά τη µηνιαία κατανοµή των βροχοπτώσεων διαπιστώνουµε ότι ο µήνας µε την υψηλότερη µέση µηνιαία τιµή είναι ο Ιανουάριος (85mm), ακολουθεί ο Νοέµβριος µε 80 mm και ο εκέµβριος µε 78 mm. Τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο σηµειώνονται περί 50mm βροχής, ενώ τον Απρίλιο και τον Μάιο οι µέσες µηνιαίες τιµές είναι χαµηλότερες των 30mm. Την περίοδο από Νοέµβριο έως και Ιανουάριο σηµειώνονται συνολικά 242mm βροχής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55% του µέσου ετήσιου ύψους βροχής της περιόδου διαθέσιµων δεδοµένων Βροχοµετρικός σταθµός Χαλκείου (ΥΠΕΧΩ Ε) Ο σταθµός αυτός είναι εγκατεστηµένος σε υψόµετρο 280m και τα διαθέσιµα από αυτόν δεδοµένα είναι µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης για την περίοδο υδρολογικών ετών έως (Πίνακας 3.3.2). Στο Σχήµα απεικονίζονται µε τη µορφή ιστογράµµατος οι µέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης, ενώ στο Σχήµα η διακύµανση των ετήσιων τιµών για την περίοδο διαθέσιµων δεδοµένων. 31

32 Πίνακας : Μηνιαίες τιµές βροχόπτωσης περιόδου υδρολογικών ετών έως στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας. Υδρ/κό έτος ΟΚΤ. ΝΟΕ ΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ ,2 71,5 270,7 61,0 123,3 70,0 60,0 23,0 8,0 10,0 14,0 13,0 737, ,6 102,9 84,1 19,3 22,9 11,1 36,1 5,4 18,1 1,2 0,0 13,4 387, ,8 70,0 109,9 130,5 76,6 31,7 52,1 16,2 1,0 0,0 0,0 90,5 585, ,1 73,6 137,5 30,8 63,5 15,7 35,0 18,8 11,5 25,5 44,5 2,0 523, ,9 118,1 52,1 62,1 79,1 102,9 60,0 27,1 9,5 0,0 3,5 9,0 666, ,2 36,4 137,6 258,0 36,2 13,1 69,9 35,6 20,0 2,5 30,5 10,5 796, ,8 97,6 70,2 68,0 107,1 142,8 122,0 37,0 1,0 1,5 26,2 10,4 750, ,4 140,9 54,5 11,6 13,7 59,2 3,0 18,8 18,2 8,5 23,6 20,0 405, ,7 94,9 99,7 131,2 135,4 88,6 122,4 1,2 0,0 3,5 7,3 10,1 737, ,8 76,9 126,4 183,6 30,1 105,3 30,8 22,5 16,4 1,0 4,3 19,5 618, ,7 111,3 117,4 50,5 128,5 56,0 13,0 38,4 13,3 36,0 5,6 0,0 644, ,1 11,3 63,5 63,6 84,8 84,6 57,1 4,5 15,3 0,0 26,5 0,0 595, ,6 84,9 57,4 109,5 80,0 106,5 15,2 43,5 0,0 0,0 0,0 14,7 601, ,2 134,5 131,8 3,5 18,5 90,0 7,8 16,8 47,5 23,5 31,8 21,0 547, ,7 65,0 32,6 0,4 27,8 2,3 12,2 2,9 0,0 0,0 30,7 11,6 238, ,3 107,5 86,7 80,4 20,0 37,5 38,8 71,5 0,0 0,0 0,0 5,0 494, ,0 108,0 77,0 16,0 28,0 56,0 40,7 53,5 31,0 0,0 0,0 0,0 494, ,5 50,0 82,5 42,0 158,2 21,5 19,0 77,8 6,0 0,0 0,0 0,0 466, ,0 178,0 50,0 112,2 120,5 15,0 30,5 0,0 0,0 7,2 10,3 0,0 523, ,2 50,0 58,9 137,0 2,5 119,0 0,0 0,0 0,0 10,7 10,5 64,9 534, ,2 33,2 89,7 159,3 116,9 94,9 25,5 7,4 0,0 0,0 2,9 14,2 553, ,6 38,3 79,2 279,5 22,4 64,6 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 579, ,3 63,6 130,2 59,2 32,0 160,5 19,2 37,6 0,0 0,0 0,0 7,5 541, ,4 106,3 124,4 23,7 38,5 238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 555, ,0 58,8 0,0 0,0 84,6 0,0 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 2,2 196, ,7 22,2 45,8 77,9 107,3 0,0 85,3 0,0 5,2 3,5 0,0 0,0 361, ,7 203,8 133,1 1,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0 13,5 42,5 29,5 536, ,0 41,5 78,5 159,2 141,1 66,7 0,0 33,5 0,0 0,0 4,7 5,3 530, ,3 39,7 62,3 149,6 12,3 67,3 16,5 24,7 0,0 0,0 0,0 2,3 407, ,3 8,2 64,5 38,9 86,8 38,9 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 71,9 349, ,0 113,8 20,5 25,5 50,1 0,0 25,5 18,4 0,0 0,0 0,0 77,2 331, ,3 0,0 25,3 0,0 88,6 31,8 0,0 59,0 6,5 0,0 0,0 16,5 317, ,0 23,5 8,0 0,0 31,3 111,8 13,3 9,8 227,7 ΕΤΗΣ. ΥΨΟΣ Μέση τιµή 46,3 76,9 83,7 77,1 65,7 67,0 31,7 22,3 8,7 4,6 10,0 17,4 510,2 32

33 Μέσο µηνιαίο ύψος βροχής (mm) ΟΚΤ. Ιστόγραµµα κατανοµής µέσων µηνιαίων τιµών βροχόπτωσης στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας ( έως ) ΝΟΕΜ. ΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. Σχήµα : Ιστόγραµµα κατανοµής µέσων µηνιαίων τιµών βροχόπτωσης (mm) στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας, για την περίοδο υδρολογικών ετών έως ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (mm) Ιστόγραµµα διακύµανσης ετήσιων τιµών βροχόπτωσης στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας ( έως ) Σχήµα : Ιστόγραµµα διακύµανσης ετήσιων τιµών βροχόπτωσης περιόδου έως στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας. Από την επεξεργασία των δεδοµένων του Πίνακα και τη µελέτη των ανωτέρω ιστογραµµάτων προκύπτουν τα ακόλουθα : Για την περίοδο διαθέσιµων δεδοµένων (υδρολογικά έτη έως ), το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 510mm. Το υψηλότερο ετήσιο ύψος βροχής σηµειώθηκε το υδρολογικό έτος (796,5mm), ενώ το χαµηλότερο κατά το υδρολογικό έτος (196mm). 33

34 Από την αρχή της διαθέσιµης χρονοσειράς, µέχρι και το 1990, έχουµε την εµφάνιση ενός ξηρού υδρολογικού έτους κάθε πενταετία. Μετά το 1990 παρατηρείται ισορροπία στις ετήσιες τιµές βροχόπτωσης, λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τη µέση ετήσια τιµή της διαθέσιµης χρονοσειράς, µέχρι την εµφάνιση των ξηρών υδρολογικών ετών και Μεσολαβούν δύο σχετικά υγρά υδρολογικά έτη και στη συνέχεια παρατηρείται σηµαντική πτωτική τάση των ετήσιων τιµών για πέντε υδρολογικά έτη, µέχρι και το τέλος της διαθέσιµης χρονοσειράς. Η τάση αυτή αναµένεται να ανατραπεί κατά το τρέχον υδρολογικό έτος, όχι όµως θεαµατικά (βλ. Σχήµα 3.3.5). Όσον αφορά τη µηνιαία κατανοµή των βροχοπτώσεων διαπιστώνουµε ότι ο µήνας µε την υψηλότερη µέση µηνιαία τιµή είναι ο εκέµβριος (83,7mm) και ακολουθούν ο Ιανουάριος και ο Νοέµβριος µε 77mm. Τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο σηµειώνονται περί 65 mm βροχής, ενώ τον Οκτώβριο περί τα 46 mm. Τους θερινούς µήνες οι βροχοπτώσεις οι µέσες µηνιαίες τιµές είναι χαµηλότερες των 10 mm. Την περίοδο από Νοέµβριο έως και Ιανουάριο σηµειώνονται συνολικά 238 mm βροχής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 47% του µέσου ετήσιου ύψους βροχής της περιόδου διαθέσιµων δεδοµένων. Μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανά 10ετία στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας Μέσο ετήσιο ύψος βροχής (mm) ,9 509, Σχήµα : Μέσο ετήσιο ύψος βροχής στο σταθµό Χαλκί Κορινθίας ανά 10ετία. 34

35 Κεφάλαιο 4 : Υφιστάµενη κατάσταση 4.1 Κάλυψη γης στην περιοχή της Κορινθίας Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στην ΒΑ Κορινθία και αποτελεί, όπως έχει ήδη ειπωθεί, µια χαρακτηριστική γεωργική περιοχή που καλλιεργείται κυρίως µε αµπέλια, ελιές και εσπεριδοειδή. Οι αλλαγές της κάλυψης γης που έχουν παρατηρηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, είναι σηµαντικές και ταυτίζονται άµεσα µε τη γειτνίαση της περιοχής µε την πρωτεύουσα και µε το γεγονός ότι αποτελεί έναν σηµαντικό οδικό κόµβο της νότιας Ελλάδας. Η κάλυψη γης στον ευρωπαϊκό χώρο έχει µελετηθεί σε σχετική ανάλυση µε µεθόδους τηλεπισκόπισης (Ι. Γατσής, Ισ. Παρχαρίδης & Α. Παυλόπουλος, Χρήση εικόνων Spot XS για την καταγραφή των αλλαγών της κάλυψης/χρήσης γης, ανθροπωγενή και φυσικά αίτια, στην περιοχή της Κορινθίας (ΒΑ Πελοπόννησος, Ν. Ελλάδα)). Η τηλεπισκόπιση έχει πλέον αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την παρακολούθηση της γήινης επιφάνειας και την παρατήρηση των αντικειµένων και φαινοµένων που την αφορούν, σε εθνική, ηπειρωτική και παγκόσµια κλίµακα. Οι δορυφορικές εικόνες σε συνδυασµό µε τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (ΓΠΣ), χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε τη κάλυψη γης. Στην Εικόνα 4.1.1, φαίνεται η κάλυψη γης της περιοχής της ΒΑ Κορινθίας µε τη βοήθεια των δορυφορικών εικόνων SPOT XS της ως άνω εργασίας. Εικόνα : Η κάλυψη γης βάσει της εικόνας SPOT XS 35

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 1/2/2008. Ποιοτικό καθεστώς υπόγειων νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 1/2/2008. Ποιοτικό καθεστώς υπόγειων νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ 1/2/8 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ποιοτικό καθεστώς υπόγειων νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών Από Κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Υδρογεωλόγο,, Ερευνητή Ε.Μ.Π. Ποιοτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π. Σαμπατακάκης Dr. Υδρογεωλόγος -ΙΓΜΕ Η υπόθεση της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των υδάτων είναι τομέας πολυεπίπεδος -πολυκλαδικός από πλευράς κρατικής,επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην Εκτίµηση του Υδατικού υναµικού της Λεκάνης του Ασωπού Ποταµού του Νοµού Κορινθίας

Συµβολή στην Εκτίµηση του Υδατικού υναµικού της Λεκάνης του Ασωπού Ποταµού του Νοµού Κορινθίας Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 119 Συµβολή στην Εκτίµηση του Υδατικού υναµικού της Λεκάνης του Ασωπού Ποταµού του Νοµού Κορινθίας Κ. ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Λέκτορας Α.Π.Θ. MSc Υδρογεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου)

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Φίλιππος Ηρ. Χαρμανίδης Δρ. Υδρογεωλόγος ΙΓΜΕ * ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 :

2006-2007                  : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ναύπλιο 12-02-2007 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Παραλ.οδός Ναυπλίου -Ν.Κίου Ταχ.Κώδικας : 211 00 Ναύπλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 2.1. Γενικά... 5 2.2. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης... 8 2.2.1 Τοπογραφία της περιοχής µελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Γ.) Μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Μαρία Π. Παπαδοπούλου, Γεώργιος Π. Καρατζάς και Ιωάννης Τριχάκης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού

Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού 4ο Εθνικό Συνέδριο ιαχείρισης Εθνικών Πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, ΤΕΕ, Βόλος 1999 Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού Ε. ΛΕΚΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 1. Η υπερεκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαμά, του Άραχθου και του Λούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων eea grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2 ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΠΑ2.6 Σχεδιασμός δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

στα τις Επιπτώσεις φαινόµενα από πυρκαγιές προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός

στα τις Επιπτώσεις φαινόµενα από πυρκαγιές προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός Επιπτώσεις φαινόµενα από στα τις πληµµυρικά πυρκαγιές στους Νοµούς Αχαΐας - Ηλείας και προτάσεις αντιµετώπισης τους Λεονάρδος Τηνιακός Οι πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση πυργαγιές σε δασικές και αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Φ3. Η κορυφή του όρους «Ζας», η οποία δοµείται από µετακροκαλοπαγές. υπόλοιπος ορεινός όγκος απότελείται

Φ3. Η κορυφή του όρους «Ζας», η οποία δοµείται από µετακροκαλοπαγές. υπόλοιπος ορεινός όγκος απότελείται Φ1. Η παραλία του «Καλαντού» αποτελούµενη από χονδρόκοκκη άµµο. Στο βάθος διακρίνεται ο ορεινός όγκος «Βιγλαστούρι» που δοµείται από µάρµαρα. Στους πρόποδες του ορεινού όγκου επικρατεί ο σχηµατισµός των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Α. Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years.

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕ ΙΖΗΜΑΤΑ Α. Τουµαζής K. Κύρου Ν. Ιακώβου Ι. Σοφός Σ. Ζερβός Γ. Αναστασάκης 24 Σεπτεµβρίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 14 Υδατικό ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας 14 Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδατικό διαµέρισµα της ανατολικής Μακεδονίας έχει έκταση 7.791 km 2 και συνορεύει δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 7 Υδατικό ιαµέρισµα υτικής Στερεάς Ελλάδας 7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδατικό διαµέρισµα της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, έκτασης 10.417 km 2 περίπου, ορίζεται βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Εισήγηση Ι.Ε.ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου 19.ΟΚΤ.2008 HELEXPO PALACE ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ Έλλειψη νερού για κάλυψη ορισμένων αναγκών μας σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα