ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10 ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09:00-10:00 (ιήμε παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ) ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Ξπινθάζηξνπ (Λ. Φξαληδή Ξπιόθαζηξν) ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ εθκίζζωζε δεκνηηθνύ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Πνηάκη ηεο Σ.Κ. Λπθνπνξηάο. Πέξαλ ηεο 10 εο πξσηλήο, θαλείο δελ ζα γίλεη δεθηόο από ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, εθηόο εάλ ε πξνζέιεπζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ θαη ε θαηάζεζε πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ζα γίλεη ζηηο 15/2/2012, εκέξα Σεηάξηε ηελ ίδηα ώξα θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. Η δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο εμήο όξνπο: ΑΡΘΡΟ 1 ν : Α.Ιζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην: Άξζξα 103 θαη 192 ηνπ Ν.3436/2006 θαη Π.Γ. 270/1981. Η κίζζσζε είλαη εκπνξηθή (Π.Γ. 34/1995 όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη). Β.Πεξηγξαθή αθηλήηνπ: Σν αθίλεην βξίζθεηαη ζηε ζέζε Πνηάκη ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λπθνπνξηάο, έρεη ζπλνιηθό εκβαδόλ 204,55 η.κ. θαη απνηειείηαη από αίζνπζα 137,34 η.κ., θνπδίλα 55,86 η.κ. θαη w.c. 11,35 η.κ. (νηθνδνκηθή άδεηα 341/1991 αξηζ. πξση. 1605/91 ηεο ηέσο Κνηλόηεηαο Λπθνπνξηάο). Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε κίζζσζε αθνξά ην νίθεκα θαη κόλν, δειαδή ηα 204,55 η.κ. πνπ θαιύπηνληαη από ηελ νηθνδνκηθή άδεηα. Σν αθίλεην βξίζθεηαη εληόο δεκνηηθνύ ρώξνπ 4 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ θαη ζπλνξεύεη βόξεηα κε ζάιαζζα, λόηηα κε γέθπξα ΠΔΟ Κνξίλζνπ - Παηξώλ, αλαηνιηθά κε δξόκν θαη θνηλνηηθό ρώξν θαη δπηηθά κε θνππέηθν πνηακό. ΑΡΘΡΟ 2 ν Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή βεβαίσο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα παξαθαηάζεζε ζ απηό από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία ή άιιν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, νκνινγηώλ δεκνζίνπ ηξάπεδαο ή νξγαληζκνύ θνηλήο σθειείαο πνπ αλαγλσξίδνληαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζνύ ίζνπ κε ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηζκέλνπ ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο, ήηνη επξώ ηεηξαθόζηα (400,00 ) πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε ηζόπνζε επί ηνπ κηζζώκαηνο

2 πνπ επηηεύρζεθε, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ησλ νξηδόκελσλ ζηε δηαθήξπμε πξνζεζκηώλ θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο. Δπίζεο ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη πξν ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κεηά ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγωληζκνύ (πιένλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο): Δπηπιένλ θαη ν ελδηαθεξόκελνο θαη ν εγγπεηήο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε θάθειν, ζηελ εμσηεξηθή όςε ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληα: α) πξόζθαηε βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από ηελ Γ.Ο.Τ. Ξπινθάζηξνπ ή άιιε ζηελ νπνία αλήθνπλ, β) βεβαίσζε από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο όηη δελ νθείινπλ δεκνηηθά ηέιε ή θόξνπο θ.ι.π. γ) ππεύζπλε δήισζή ηνπο όηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ δ) ππεύζπλε δήισζή ηνπο όηη έρνπλ εθπιεξώζεηο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζν αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε) θσηναληίγξαθν ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 3 ν Γεθηνί ζηε δεκνπξαζία γίλνληαη Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί πνιίηεο, εκεδαπά θαη αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα. ηε δεκνπξαζία δελ γίλνληαη δεθηνί: 1. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα από δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ δηόηη δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο 2. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζν αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 3. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 4. Όζνη έρνπλ νθεηιέο πξνο ην Γήκν Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο από νπνηαδήπνηε αηηία 5. Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειώζεηο ή δελ πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 2 δηθαηνινγεηηθά ή δελ παξνπζηάζνπλ εγγπεηή ν νπνίνο ζεκεησηένλ- πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν (πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο). ΑΡΘΡΟ 4 ν Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαβαίλεη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. ΑΡΘΡΟ 5 ν Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζπλαγσληζκνύ, ζηελ νπνία πξέπεη λα ην παξνπζηάζεη γηα ην ζθνπό απηό λόκηκν πιεξεμνύζην από ζπκβνιαηνγξάθν. ΑΡΘΡΟ 6 ν Ο αλαδεηρζεζόκελνο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ ζα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ν δε εγγπεηήο ζα είλαη αιιειέγγπνο θαη νιόθιεξν ππεύζπλνο κε ηνλ κηζζσηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 7 ν

3 Η κίζζωζε ζα αξρίζεη από ηελ επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζα έρεη δηάξθεηα ελλέα (9) εηώλ, κε δηθαίωκα ηνπ κηζζωηή ζηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηξηεηή παξάηαζε. Μεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζε άξηζηε θαηάζηαζε, κε δηθαηνύκελνο νπδεκίαο απνδεκίσζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. Δπίζεο ππάξρεη ππνρξέσζή ηνπ όπσο εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (15 πεξίπνπ εκεξώλ) απνζύξεη όια ηα θηλεηά (θαη κόλν) πξάγκαηά ηνπ, εηδάιισο ζεσξείηαη όηη εθρσξνύληαη δσξεάλ ζην Γήκν. ΑΡΘΡΟ 8 ν Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζαλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο αλαςπθηήξην, θαθέ κπαξ, ςεζηαξηά. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο λόκνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη γεληθόηεξα λα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηέηνηα θαηαζηήκαηα. Ο κηζζσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηνπ Ν.4483/65 πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ κε ηε ΓΔΗ. Πξηλ ηελ ππνβνιή ζηε ΓΔΗ ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΑ115239/25702/3627/1966.O κηζζσηήο νθείιεη λα επηζθεπάζεη ηπρόλ θζνξέο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ηελ ελαξκνλίζεη κε ηελ Κ.Τ.Α.Φ.Α. 50/12081/642/06(εγθαηάζηαζε ξειέ δηαθπγήο θ.ι.π.). Σπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο επηηξέπεηαη λα γίλνπλ κόλν κεηά από έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο θαη εθόζνλ επηηξαπεί, ν κηζζσηήο ζα πξνζθνκίδεη λέν ζρέδην ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε ζηε ΓΔΗ θαη έλα θσηναληίγξαθν ζην Γήκν. Σα λέα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ νθείινπλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α.Φ.7.5/1816/88/04 θαη ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΗΓ 384 πνπ απηή νξίδεη. Αλά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπεη ε ίδηα σο άλσ Κ.Τ.Α., ν κηζζσηήο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε ζηε ΓΔΗ θαη έλα θση/θν ζην Γήκν. ε πεξίπησζε βιάβεο ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α /2572/3627/1966, ππεύζπλνο είλαη απνθιεηζηηθά ν κηζζσηήο. Σνλ αλσηέξσ έιεγρν κπνξεί λα δηελεξγήζεη απηεπάγγειηα θαη ν κηζζσηήο. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε δηαξξύζκηζε, κεηαηξνπή, πξνζζήθε θαη θαηαζθεπή ζην κίζζην, ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε από ην Γήκν θαη θαηά πεξίπησζε από ηηο αξκόδηεο αξρέο (πρ. Πνιενδνκία). ε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζνύλ ηέηνηνπο είδνπο δηαξξπζκίζεηο θ.ι.π.(πάληα ύζηεξα από έγθξηζε από ην Γήκν θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο),όια ηα έμνδα ζα επηβαξύλνπλ ην κηζζσηή θαζώο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην ΙΚΑ θ.ι.π. Οη γελόκελεο επηζθεπέο-πξνζζήθεο νη νπνίεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή, παξακέλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο απνιύησο θακία ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή πξνο απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή, νύηε θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιόγεηνπ πινπηηζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ θαηαζθεπέο, πξνζζήθεο θ.ι.π. ζην κίζζην, ρσξίο λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο νη απαηηνύκελεο λόκηκεο άδεηεο, δύλαηαη ν εθκηζζσηήο λα αμηώζεη αδεκίσο ηελ απνμήισζε ησλ θαηαζθεπώλ θαη επαλαθνξά ηνπ κηζζίνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζα ζεσξείηαη δε ζπνπδαίνο ιόγνο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. Ο κηζζσηήο είλαη ππεύζπλνο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 13/08 (ΦΔΚ 1506Β/08) Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε όπσο ηζρύεη, γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο, γηα ηελ ακνηβή ηνπ κεραληθνύ πνπ ζα ειέγμεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ππξαζθάιεηαο ή ηπρόλ ζα επηθαηξνπνηήζεη ηα ζρέδηα, εθόζνλ απαηηείηαη, θαζώο θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πξνζζήθεο ή εθζπγρξνληζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξέρνπζαο λνκνζεζίαο. Δπίζεο ε αγνξά ηνπ απαηηνύκελνπ ππξνζβεζηηθνύ εμνπιηζκνύ βαξύλεη απνθιεηζηηθά ην κηζζσηή. Ο εμνπιηζκόο ηεο επηρείξεζεο (ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.ι.π.) νθείιεη λα είλαη θαιαίζζεηνο (απαγνξεύνληαη ηα πιαζηηθά θαζίζκαηα) θαη λα έρεη εγθξηζεί σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ θαιαηζζεζία ηνπ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πξν ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.

4 ΑΡΘΡΟ 9 ν Δθηόο από ην ζπκθσλεζέλ κίζζσκα, ν κηζζσηήο βαξύλεηαη κε ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηέινπο, θόξνπ ή εηζθνξάο πνπ βαξύλεη ην αθίλεην, δεκνζίνπ ή δεκνηηθνύ. Δπίζεο, κε ην ζύλνιν ηνπ αλαινγνύληνο ραξηνζήκνπ (3,6%) ή αλ απηό θαηαξγεζεί κε ην αληίζηνηρν ηέινο ή θόξν. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Ο Γήκνο, είλαη ππεύζπλνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 3661/08 γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔΑ) ηνπ κηζζίνπ. ΑΡΘΡΟ 11 ν Απαγνξεύεηαη ε αλακίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ ή παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζε ηξίην. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε πξόζιεςε ζπλεηαίξνπ ρσξίο ηε ξεηή θαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ, ε νπνία κπνξεί λα δνζεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ζπλέηαηξνο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο (εθηόο ηεο πξνζθόκηζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη εγγπεηή) θαη ζα ππνγξάςεη σο αιιειόρξενο νθεηιέηεο. Απνρώξεζε ηνπ αξρηθνύ κηζζσηή θαη κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ζε άιιν, επηηξέπεηαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, πάληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη εθόζνλ ν λένο κηζζσηήο ζα παξέρεη ηηο εγγπήζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 12 ν Τν ειάρηζην όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ ηεζζάξωλ ρηιηάδωλ επξώ (4.000,00 ). ΑΡΘΡΟ 13 ν Τν κίζζωκα νξίδεηαη εηήζην θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο ηζόπνζεο δόζεηο, ηελ 1 ε Μαξηίνπ, ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Γηα ην ηξέρνλ έηνο ην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί ζε δύν ηζόπνζεο δόζεηο, ε πξώηε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε δεύηεξε ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη από ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο ζε πνζνζηό 5% ηνπ κηζζώκαηνο (ε αύμεζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ θαηαβιεζέληνο ην ακέζωο πξνεγνύκελν έηνο κηζζώκαηνο) ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ν κηζζσηήο ζα εμώλεηαη βίαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ν εθκηζζσηήο δηθαηνύηαη λα αμηώζεη απνθαηάζηαζε πάζεο δεκηάο (ζεηηθήο ή απνζεηηθήο) πνπ ππέζηε από ηελ πξόσξε ιύζε ηεο κίζζσζεο. ΑΡΘΡΟ 14 ν Ο κηζζσηήο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία δειώλεη όηη ην κίζζην ηπγράλεη ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο θαη απνδνρήο ηνπ. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε απηόο νύηε γηα ηελ ύπαξμε ηπρόλ δνπιείαο επ απηνύ νύηε, ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ ή ζε ιύζε ηεο κίζζσζεο Δπηπιένλ ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό θαηά πάζεο θαηαπάηεζεο, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα αμηώζεη από ηνλ εθκηζζσηή θακηά απνιύησο επηζθεπή νύηε βειηίσζε, πξνζζήθε θ.ι.π. νύηε πξν αιιά νύηε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. ΑΡΘΡΟ 15 ν Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ απηόλ ηεο απόθαζεο γηα ηελ θαηαθύξσζε ή έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο,δηαθνξεηηθά ε εγγύεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε,

5 ελεξγείηαη δε αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ θαη ελέρνληαη θαη νη δύν γηα ηε κηθξόηεξε δηαθνξά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνύκελε όκνηα. Από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο. ΑΡΘΡΟ 16 ν Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ππνδεηγκαηηθή θαζαξηόηεηα ζην κίζζην θαζώο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν. Να έρεη ππνρξεσηηθά ζηαρηνδνρεία κε ζθέπαζκα ζηνπο αλνηθηνύο ρώξνπο θαη θαιάζηα απνξξηκκάησλ. Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ηπρεξώλ ειεθηξνληθώλ παηγλίσλ. ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ από ηνλ κηζζσηή ηηλόο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ άξζξνπ ηνύηνπ ζπλνκνινγείηαη ζε όηη επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή θαη ππέξ ηνπ Γήκνπ πνηληθή ξήηξα 150,00 ΑΡΘΡΟ 17 ν Ο Γήκνο δύλαηαη, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε θαη λα ελεξγήζεη ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκό γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο ζύκβαζεο, αθόκε θαη γηα ηε κε θαλνληθή θαη εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο αθαζαξίζησλ εζόδσλ θαη ηνπ ηέινπο θαηάιεςεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. ΑΡΘΡΟ 18 ν Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζή ηνπο νδεγεί ζε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο. ΑΡΘΡΟ 19 ν Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 270/1981 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Όια ηα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο βαξύλνπλ ην κηζζσηή θαη ζα θαηαβιεζνύλ καδί κε ην κίζζσκα έηνπο ΑΡΘΡΟ 20 ν ε πεξίπησζε πνπ δελ παξνπζηαζηεί πιεηνδόηεο ε δεκνπξαζία ζα επαλαιεθζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζνύλ από ην Γήκαξρν. Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΝΣΩΝΗ ΚΛΑΓΟΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο ηελ Αζήλα ζήκεξα././2013 εκέξα... κεηαμύ, Ι. αθελόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ( ΣΑΤΣΔΚΩ)» ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10 July-September 2013

Newsletter 10 July-September 2013 Αγαπεηνί/εο πειάηεο, ζπλάδειθνη θαη θίινη. Σε απηό ην newsletter καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά α) ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, n πνπ πξόζθαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα